LOKALISERINGSVJEJLEDNING. Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALISERINGSVJEJLEDNING. Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning."

Transkript

1 LOKALISERINGSVJEJLEDNING Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning. Miljøministeriet, september 1977

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. INDLEDNING 5 1. BAGGRUNDEN FOR UDVALGETS NEDSÆTTELSE 5 2. UDVALGETS NEDSÆTTELSE, KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING 8 3. UDVALGETS ARBEJDE RESUME AF UDVALGSARBEJDET 12 KAPITEL II. AFGRÆNSNING AF VEJLEDNINGSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER INDLEDNING ERHVERVSAFGRÆNSNING GEOGRAFISK AFGRÆNSNING STØRRELSESAFGRÆNSNING 25 KAPITEL III. LOKALISERINGSVEJLEDNINGENS DATABEHOV INDLEDNING PLANLÆGNINGSDATA LOKALISERINGSFAKTORER OM ARBEJDSKRAFTOPLANDE LOKALISERINGSFAKTORER OM BYER/KOMMUNER DATA OM VIRKSOMHEDERNES FORHOLD 45 KAPITEL IV. LOKALISERINGSVEJLEDNINGENS ADMINISTRATION INDLEDNING VEJLEDNINGSPROCEDURE OPLYSNING OM LOKALISERINGSVEJLEDNINGEN KONTROLFORANSTALTNINGER 59 KAPITEL V. FLERTALLETS INDSTILLING FORMÅL ORGANISATION VEJLEDNINGSORGANETS OPGAVER AFGRÆNSNINGEN AF VEJLEDNINGSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER TIDSPUNKTET FOR ANSØGNING OM OG MODTAGELSEN AF LOKALISERINGS- VEJLEDNING VEJLEDNINGSATTESTENS RETSVIRKNINGER ANDRE BESTEMMELSER 66 KAPITEL VI. LOVGIVNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER INDLEDNING RELATIONERNE TIL LOVEN OM LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING RELATIONERNE TIL EGNSUDVIKLINGSLOVEN 7 O 4. SELVSTÆNDIG LOV OM LOKALISERINGSVEJLEDNING 71

4 KAPITEL VII. ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER INDLEDNING DET ÅRLIGE ANTAL FORVENTEDE HENVENDELSER TIL VEJLEDNINGS- ORGANET PERSONALEFORBRUG TIL LOKALISERINGSVEJLEDNINGEN UDGIFTSOVERSLAG FOR LOKALISERINGSVEJLEDNINGEN 8o KAPITEL VIII. REGIONALPOLITISKE KONSEKVENSER I RELATION TIL UD- VALGETS INDSTILLING INDLEDNING REGIONALPOLITISKE KONSEKVENSER 84 KAPITEL IX. UDVALGSMEDLEMMERNES SÆRUDTALELSER 9o 1. INDLEDNING 9o 2. SÆRUDTALELSER 9o BILAG 1. BILAG 2. LOKALISERINGSVEJLEDNING I NORDEN OG EF OVERSLAG OVER ANTALLET AF HENVENDELSER TIL VEJLED- NINGSORGANET BILAG 3. INDUSTRIENS FLYTTEMØNSTER 1) Udsendes som et selvstændigt bilag.

5 KAPITEL I Indledning 1. BAGGRUNDEN FOR UDVALGETS NEDSÆTTELSE I fremsatte partiet Venstre forslag til folketingsbeslutning om lokaliseringsrådgivning og forslag til folketingsbeslutning vedrørende den regionale befolknings- og erhvervsudvikling. Forslagene begrundedes med den fortsatte tendens til, at befolknings- og erhvervsudviklingen fordelte sig meget ulige på de forskellige dele af landet. Denne udvikling skønnedes på mange måder skadelig både ud fra økonomiske og ud fra menneskelige hensyn. Udover egnsudviklingsloven mente forslagsstillerne, at man måtte overveje anvendelsen af andre midler i et forsøg på at bremse den stigende ulighed i befolknings- og erhvervsfordelingen. Derfor foresloges det, at der nedsattes et udvalg til at undersøge problemerne og på baggrund heraf fremsætte forslag til nye virkemidler i lokaliseringspolitikken. Samtidig foresloges oprettelse af et lokaliseringsråd. Under debatten om forslaget, der faldt sammen med første behandlingen af lovforslaget om lands- og regionplanlægning, fremhævede boligministeren bl.a., at der ved fastlæggelse af en lokaliseringspolitik måtte indgå andre synspunkter 5

6 end de rent erhvervsøkonomiske i overvejelserne, bl.a. en række andre grundlæggende forhold som udbygning af samfundets grundlagsinvesteringer, forureningsproblematikken og befolkningens bosætningspræferencer. Dette skulle lovforslaget om lands- og regionplanlægning hjælpe med til, og det ville være en selvfølge, at egnsudviklingsrådet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager måtte tilpasse sin administration til landsplanlægningen og til regionplanerne, efterhånden som de kom til at eksistere. Regeringen kunne derfor ikke anbefale Venstres forslag, men henviste til det nye lovforslag. Loven om lands- og regionplanlægning blev vedtaget i og trådte i kraft den 1. april I lovens formålsparagraf ( 1) indgår, som en målsætning for lands- og regionplanlægningen, hensynet til at fremme en ligelig udvikling i landet. Efter loven ( 5) skal miljøministeren afgive en årlig redegørelse om landsplanarbejdet til folketingets udvalg om fysisk planlægning. I sin første redegørelse, der den 12. juni 1975 blev afgivet til folketinget, kom miljøministeren bl.a. ind på de regionale skævheder i befolkningens levevilkår og sagde: "Disse skævheder skal ikke udlignes ved, at folk tvinges til at flytte til hovedstadsregionen. Det ville skabe endnu flere miljø- og vækstprob lemer her, det ville yderligere udhule mulighederne for en rimelig servicestandard i egnsudviklingsområderne, og det ville mod deres ønske rive mennesker op fra deres hjemstavn. Det er bedre at flytte jobbet til manden end manden til jobbet. Vi må derfor arbejde på at forøge egnsudviklings områdernes beskæftigelsesmuligheder, gøre deres erhvervsstruktur mere alsidig og mindre domineret af lavtlønsbrancher, og på at forbedre befolkningens adgang til service. 6

7 Den mest direkte indsats for at skabe beskæftigelse sker gennem egnsudviklingsstøtten. Egnsudviklingsordningen er imidlertid ikke tilstrækkelig til at fremme erhvervenes lokalisering i egnsudvikling s områderne. Det nytter jo ikke med nok så god støtte, hvis det ikke indgår i virksomhedernes overvejelser at investere her. Vi må derfor tilstræbe, at overvej eiser om lokalisering uden for de traditionelle storby områder indgår som et naturligt led i enhver virksomheds planlægning." Miljøministeren henviste til Venstres forslag til folketingsbeslutning om lokaliseringsrådgivning og sagde videre: "Med lands- og regionplanlægningen vil der efterhånden blive skabt et solidt grundlag for en lokaliseringsvejledning. Det vil blive muligt at give erhvervene et samlet overblik over eksisterende og fremtidige udlæg af erhvervsarealer, lokaliseringen af institutioner og trafikbetjening, udbuddet af arbejdskraft m.v. i alle egne af landet. Der kan derfor være anledning til at tage denne tanke op igen. En eventuel statslig vejledning s ordning må etableres i samarbejde med erhvervslivets, lønmodtagernes og kommunernes organisationer, og såvel erhvervsorganisationer som pengeinstitutter må informere virksomhederne om vejledningen. Også gennem statens erhvervs fremmende foranstaltninger bør der kunne henvises til vejledningen. Det er vigtigt, at kontakten med virksomhederne etableres så tidligt i deres planlægning, at de endnu ikke har bundet sig til nogen bestemt løsning. Jeg tror, at ordningen for at få tilstrækkelig virkning skal være obligatorisk for virksomheder, der påtænker byggeri over en vis størrelse; obligatorisk i den forstand, at virksomhederne får pligt til at spørge, men er frit stillet i deres endelige valg. Derfor må virksomheder, der søger byggetilladelse, henvises til vejledningen, hvis de ikke allerede har været i kontakt med den. 7

8 De virksomheder, der i dag ønsker at indhente oplysninger om lokaliserings faktorer, må henvende sig en lang række forskellige steder - til kommuner eller lokale erhvervschefer, til egnsudviklingsdirektoratet o.s.v. For virksomheder vil en vej ledningsordning derfor indebære en forenkling ved, at de vigtigste oplysninger - ikke mindst om den kommunale og regionale planlægning - vil være samlet ét sted, og tillige en udvidet service ved, at en række oplysninger, som i dag ikke er umiddelbart tilgængelige, vil kunne stilles til rådighed. Miljøministeriet vil i forbindelse med deri igangværende omstrukturering og omprioritering af opgaver kunne skabe de organisatoriske rammer for deyine vejledningsvirksomhed. De ovenstående retningslinier vil være regeringens oplæg til forhandlinger med erhvervslivets organisationer m.fl. om en lokaliseringsvejledning." Under folketingets drøftelser af landsplanredegørelsen var der bred tilslutning til forslaget om en lokaliseringsvejledning i den i redegørelsen skitserede form, d.v.s. som en statslig, obligatorisk ordning. De udviklingstendenser, som har vist sig efter folketingets drøftelser, er kort beskrevet i kapitel VIII. 2. UDVALGETS NEDSÆTTELSE, KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING Ved skrivelse af lo. maj 1976 nedsatte miljøministeren udvalget vedrørende lokaliseringsvejledning. Udvalget fik følgende kommissorium: "I redegørelsen om landsplanlægningen for 1975, der blev drøftet i folketinget i november 1975, omtales tanken om at etablere en ordning, hvorefter virksomheder m.v. kan modtage vej ledning om fremtidig lokalisering. Ifølge forslaget skal en sådan lokaliseringsvejledning være obligatorisk for 8

9 virksomheder m.v., der påtænker byggeri, over en vis størrelse, d.v.s. at virksomheder m.v. får pligt til at modtage vejledning, men i øvrigt er frit stillet i deres endelige lokaliseringsvalg. Et eksemplar af redegørelsen vedlægges, idet der henvises specielt til siderne 2-3. Formålet med forslaget om etablering af en lokaliseringsvejledning ev dels, at den skal virke som et yderligere regionalpolitisk virkemiddel, dels at den skal tjene som en service over for virksomhederne m.v. i deres lokaliseringsvalg. Det kan til føjes, at der under folketingets drøftelser af landsplanredegørelsen var bred tilslutning til forslaget om en lokaliseringsvejledning i den i redegørelsen skitserede form, d.v.s. som en stats lig, obligatorisk ordning. Med henblik på den nærmere udformning af forslaget om etablering af en statslig lokaliseringsvejledning er det herefter besluttet at nedsætte et udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning. Udvalgets arbejde bør munde ud i et forslag om etablering af en lokaliseringsvejledning enten således, at der udarbejdes forslag til en selvstændig lov, eller således at forslaget udarbejdes som ændringsforslag til de gældende planlægningslove. Udvalget bør søge at afslutte sit arbejde i løbet af Udvalgets forslag skal tage hensyn til, at lokaliseringsvejledningen organisatorisk placeres i miljøministeriets planstyrelse. Udvalget skal stille forslag om retningslinier for, hvilke virksomheder der skal have pligt til at modtage lokaliseringsvej ledning. Udvalget skal herunder tillige overveje, om og i hvilket omfang offentlige institutioner bør inddrages under den obligatoriske lokaliseringsvejledningsordning. Udvalget bør endvidere overveje, om en virksomheds geografiske placering bør have betydning for afgrænsningen af pligten til at modtage lokaliseringsvejledning. 9

10 Udvalget skal overveje retningslinier for indholdet af den ydede vejledning. Udvalget skal herunder stille forslag om, hvilke oplysninger planstyrelsen skal kunne råde over, og skal desuden overveje, på hvilken måde disse oplysninger mest hensigtsmæssigt stilles til planstyrelsens rådighed. Endvidere skal udvalget overveje, hvorledes virksomhederne mest hensigtsmæssigt informeres om vejlednings ordningens eksistens og tilbud, ligesom udvalget skal overveje, hvilken ordning der mest effektivt sikrer, at de virksomheder, der er pligtige at modtage lokaliseringsvejledning, kommer i kontakt med planstyrelsen på et så tidligt tidspunkt i virksomhedernes lokaliseringsovervejeiser som muligt. Endelig skal udvalget overveje, hvorledes planstyrelsen administrativt kan tilrettelægge sagsbehandlingen, herunder på en sådan måde, at unødig forsinkelse af virksomhedens planlægning undgås, og rimelige krav om opretholdelse af tavshedspligt tilgodeses. Udvalgets forslag skal udformes således, at de muliggør, at der som service ydes vejledning også til virksomheder, som efter udvalgets forslag ikke er pligtige at modtage lokaliseringsvej ledning. På grundlag af den af udvalget foreslåede afgrænsning af, hvilke virksomheder der er pligtige at modtage lokalisering svej ledning, og på grundlag af et skøn over, hvor mange pligtige og frivillige henvendelser planstyrelsen vil modtage, skal udvalget søge at beregne omkostningerne ved etablering af den foreslåede vejledning s ordning, både hvad angår personale og bevillinger. Udvalget kan tilkalde styrelser og organisationer samt særligt sagkyndige til brug for udvalgsarbejdet." lo

11 Amtmand N. Elkær-Hansen blev udpeget som formand for udvalget, der i øvrigt fik følgende sammensætning: Sekretær Svend-Erik Nielsen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arkitekt Steen Wettergreen Industrirådet Amtsborgmester P.E. Eriksen Viborg amtsråd Borgmester A. Chr. Andersen Grindsted Udpeget af: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Industrirådet Amtsrådsforeningen i Danmark Kommunernes Landsforening Formand Bent Sørensen Hovedstadsrådet Hovedstadsrådet Cand.polit Kresten Leth Jørnø har deltaget i samtlige af udvalgets møder i stedet for Bent Sørensen. Kontorchef 1b Frederiksen Direktoratet for Egnsudvikling Direktør Viggo Nørby Landsarbej dsnævnet Kontorchef Hans H. Pinholt Danmarks Statistik Overingeniør H.C. Mortensen Miljøstyrelsen Kontorchef 01e Plougmann Miljøministeriets departement Direktør Vagn Rud Nielsen Planstyrelsen Handelsministeriet Arbejdsministeriet Danmarks Statistik Miljøministeriet Miljøministeriet Miljøministeriet Som sekretærer for udvalget har fungeret planstyrelsens 7. kontor ved kontorchef Inger Vaaben, civilingeniør Mai Buch og o.ass. Jytte Doll. 3. UDVALGETS ARBEJDE Til brug for udvalgsarbejdet er der løbende udarbejdet en række notater, tabeller m.v. Udvalgets sekretariat har med bistand fra arkitekterne Dorrit Krabbe og Tine Falkentorp forestået udarbejdelsen af en mindre rapport om lokaliseringsvejledningsordninger i andre lande (Norge, Sverige samt EF-landene: England, Fran- 11

12 krig, Holland og Italien). Oplysningerne om de norske og svenske ordninger er suppleret efter møder, som udvalgets formand og sekretariatet den 2. og 3. maj 1977 har haft med de norske og svenske lokaliseringsmyndigheder. Rapporten er optaget som bilag 1. Sekretariatet har endvidere udarbejdet et bilag 2, hvor der gives et overslag over antallet af virksomhedshenvendelser til vejledningsorganet. Endelig har sekretariatet med støtte fra Danmarks Statistik gennemført en undersøgelse af industriens flyttemønster- Resultaterne af undersøgelsen fremgår af bilag 3. Under arbejdet i udvalget har en del af medlemmerne givet udtryk for, at enten de selv eller den myndighed eller den forening, der har udpeget dem, har udtrykt tvivl for så vidt angår selve princippet for en lokaliseringsvejledning, således som der er lagt op til i kommissoriet, og således som den er uddybet i nærværende betænkning eller dele af betænkningen. Skulle der imidlertid gennemføres et udvalgsarbejde, som ønsket af miljøministeren, måtte udvalgsmedlemmerne acceptere visse grundlæggende kriterier som udgangspunkt for de videre indbyrdes drøftelser med sigte på en betænkning. Udvalgsmedlemmernes særstandpunkter er optaget i betænkningens tekst, dog er udtalelser, indeholdende synspunkter på kommissoriet, anført særskilt, i kapitel IX. 4. RESUME AF UDVALGSARBEJDET Udvalget har som udgangspunkt for udarbejdelsen af forslaget om etablering af en lokaliseringsvejledning diskuteret, hvilke virksomheder der skal have pligt til at modtage lokaliseringsvej ledning, hvilke data et vejledningsorgan skal råde over for at kunne yde vejledning, og hvorledes de ad- 12

13 ministrative procedurer for en lokaliseringsvejledning skal tilrettelægges. Spørgsmålet om, hvilke virksomheder der skal være vejledningspligtige, er behandlet i kcipitel II. Udvalget har drøftet mulighederne for at afgrænse: vej ledningspligten ved hjælp af erhvervsmæssige, geografiske og størrelsesmæssige kriterier. Den erhvervsmæssige afgrænsning er fastlagt ved at sammenholde de enkelte erhvervs betydning for beskæftigelsen og serviceforsyningen med deres lokaliseringsbindinger. En geografisk afgrænsning er opgivet til fordel for en ordning, hvor større virksomheder i hele landet bliver omfattet af den obligatoriske lokaliseringsvejledning. Udvalget har delt sig på spørgsmålet om virksomhedsstørrelser, idet nogle af udvalgets medlemmer mener, at virksomheder med mindst 50 ansatte skal være vejledningspligtige, og andre medlemmer finder, at grænsen skal ligge ved loo ansatte. Tilsvarende er der meningsforskelle med hensyn til investeringsbeløb som afgrænsningskriterium for vejledningspligt. Overvejelserne af, hvilke data vej ledningsorganet bør råde over for at kunne hjælpe virksomhederne i deres lokaliseringsvalg, er gennemgået i kapitel III. Udvalget har lagt vægt på at belyse, hvorledes de forskellige data tilvejebringes, a" jourføres og anvendes i lokaliseringsvejledningen. Det foreslås, at vej ledningsorganet kommer til at råde over data, der informerer om statens, regionplanmyndighedernes og kommunernes planlægning, og data, der belyser lokaliseringsbetingelserne i landets forskellige arbejdskraftoplande og byer. For så vidt angår de administrative procedurer for en lokaliseringsvej ledning har udvalget i kapitel IV valgt at lade vejledningspligten bestå i en pligt for virksomhederne til at henvende sig til et statsligt vejledningsorgan, placeret i planstyrelsen, såfremt de planlægger at etablere sig, flytte eller udvide. Efter henvendelsen vil virksomhederne få tilsendt et indberetningsskema, hvor de skal oplyse om deres lokaliseringsplaner, medarbejderstab og produktion. Når vej ledningsorganet 13

14 har modtaget og behandlet indberetningsskemaet, tages kontakt med virksomheden med henblik på en drøftelse af alternative lokaliseringsmuligheder. Efter endt lokaliseringsvejledning får virksomhederne udstedt en vej ledningsattest, som skal forevises bygningsmyndighederne for at opnå byggetilladelse. Udvalget har endelig søgt at belyse de lovgivningsmæssige, de administrative og de regionalpolitiske konsekvenser af sit forslag om lokaliseringsvejledning. Udvalgets forslag er sammenfattet i indstillingen i kapitel V. I kapitel VI er lokaliseringsvejledningens relationer til den eksisterende planlovgivning behandlet, og der er udarbejdet en grovskitse til en selvstændig lov om lokaliseringsvej ledning. De administrative konsekvenser er søgt beregnet i kapitel VII ud fra en vurdering af antallet af henvendelser til lokaliseringsvej ledningen og af arbejdskraftforbruget til dataindsamling og informationsvirksomhed. Beregningerne viser, at personaleforbruget i vejledningsorganet ved en størrelsesafgrænsning af vejledningspligtige virksomheder på mindst 5o ansatte vil blive af størrelsesordenen 14 akademiske sagsbehandlere og 5 kontorfunktionærer, mens en størrelsesafgrænsning på mindst loo ansatte vil kræve 11 akademiske sagsbehandlere og 4 kontorfunktionærer. De regionalpolitiske konsekvenser af udvalgets forslag er vurderet i kapitel VIII ud fra en diskussion af lokaliseringsvej ledningens muligheder for at påvirke virksomhedernes interregionale omlokalisering og dens muligheder for at samordne virksomhedernes lokalisering med de kommende kommuneog regionplaner. På de spørgsmål, hvor udvalget ikke har kunnet samle sig om et fælles standpunkt, er de enkelte udvalgsmedlemmers synspunktet refereres i betænkningens tekst. Synspunkter på kommissoriet er dog anført særskilt i kapitel IX. 14

15 Udvalgets arbejde er afsluttet den 13. september 1977 med afgivelse af nærværende betænkning. ooouuuooo Mai Buch / Inger Vaaben 15

16 KAPITEL II Afgrænsning af vejledningspligtige virksomheder 1. INDLEDNING Lokaliseringsvejledningen skal ydes til alle virksomheder ' som måtte ønske at få råd og oplysninger i forbindelse med deres lokaliseringsovervejelser. Alle virksomheder skal således have mulighed for at indhente oplysninger om lokaliseringsfaktorer hos vejledningsorganet, hvorved rækken af myndigheder, der normalt kontaktes af virksomhederne, kan reduceres væsentligt. Lokaliseringsvejledningen skal imidlertid ifølge udvalgets kommissorium være obligatorisk for en række virksomheder, som skal have pligt til at modtage lokaliseringsvejledning. Vejledningspligten består i en pligt for virksomhederne til at henvende sig til vej ledningsorganet for at få vejledning om fremtidige lokaliseringsmuligheder, før en eventuel nyetablering, flytning eller udvidelse påbegyndes. Vejledningspligten rummer ingen pligt til at følge vejledningsorganets råd. 1) For en mere præcis afgrænsning af virksomhedsbegrebet henvises til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 74 af 4. marts 1977: bekendtgørelse om virksomhedsbegreb og om opgørelse af antal lønmodtagere i forbindelse med foretagelse af afskedigelser af større omfang. Det forudsættes, at virksomhedsbegrebet defineres i forbindelse med en eventuel udarbejdelse af en lov om lokaliseringsvejledning. 16

17 Vejledningen vil bestå af oplysninger om statens, hovedstadsrådets, amtskommunernes og kommunernes planlægning og af data om regionale og kommunale lokaliseringsfaktorer, som kan få betydning for virksomhedernes lokalisering. Som udgangspunkt for en afgrænsning af vejledningspligten har udvalget diskuteret, hvilke; erhverv, hvilke geografiske områder og hvilke virksomhedsstørrelser, der skal være omfattet af vejledningspligten. Overvejelserne over, hvilke erhverv der skal være vejledningspligtige indeholder en vurdering af de enkelte erhvervs betydning for beskæftigelsen og serviceforsyningen sammenholdt med en vurdering af erhvervenes lokaliseringsbindinger. Spørgsmålet, om en virksomheds geografiske placering skal have betydning for afgrænsningen af pligten til at modtage lokaliseringsvejledning, er behandlet ud fra en vurdering af de administrative og regionalpolitiske konsekvenser ved henholdsvis at lade lokaliseringsvejledningen gælde for hele landet og en del af landet. Endelig er fastsættelsen af, hvilke virksomhedsstørrelser der bør inddrages i en obligatorisk lokaliseringsvejledning, baseret på en afvejning mellem, på den ene side ønsket om at få kontakt med så mange virksomheder, der overvejer at etablere sig, flytte eller udvide, som muligt, og på den anden side ønsket om at begrænse administrationen af en lokaliseringsvejledning til kun at omfatte virksomheder, hvis lokaliseringsdispositioner kan give større samfundsmæssige konsekvenser. 2. ERHVERVSAFGRÆNSNING Udvalgets behandling af hvilke erhverv, der bør være omfattet af en vejledningspligt, tager sit udgangspunkt i en vurdering af hovederhvervsgrupperne: landbrug og fiskeri, rå- 17

18 stofindvinding, fremstillingsvirksomhed, offentlige værker, bygge- 9 anlægsvirksomhed, handel og omsa:tning, transportvirksomhed samt tjenesteydelser. I tabel 1 er der givet en specifikation af, hvilke erhverv, der hører under de enkelte hovederhvervsgrupper, og en oversigt over, hvorledes antallet af beskæftigede fordeler sig på hovederhvervsgrupperne. Udvalgets overvejelser for de enkelte hovederhvervsgrupper er som følger: a. Landbrug, fiskeri og skovbrug Hovedparten af landbrugets, fiskeriets og skovbrugets aktiviteter er stærkt bundet til lokaliseringen af de råstoffer, som indgår i erhvervenes produktion. Mulighederne for at påvirke lokaliseringen af disse erhverv er som følge heraf meget små. Udvalget mener derfor ikke, at hovederhvervsgruppen, bestående af landbrug, fiskeri og skovbrug, bør være omfattet af vejledningspligten. Det bemærkes, at den del af landbrugets, fiskeriets og skovbrugets produktion, som undergår industriel bearbejdning, falder ind under hovederhvervsgruppen fremstillingsvirksomhed. b. Råstofindvinding Råstofindvinding må betegnes som et erhverv, der er stedbundet. Da nyetablering af råstofindvinding endvidere er reguleret gennem råstofloven, mener udvalget ikke, at den obligatoriske lokaliseringsvejledning bør gælde for de virksomheder, som hører til denne hovederhvervsgruppe. c. Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhederne repræsenterer omkring 1/4 af den samlede arbejdsstyrke (jfr. tabel 1) og har først og fremmest betydning for den regionale udvikling gennem de beskæftigelsesmuligheder, de skaber. Lokaliseringen af fremstillingsvirksomheder i en egn kan L8

19 bidrage til at højne beskæftigelsesniveauet og eventuelt til at skabe en mere dif feremtieret erhvervsstruktur. Lokaliseringen af fremstillingsvirksomheder i en egn kan således øge egnens stabilitet overfor konjunktursvingninger. De fleste fremstillingsvirksomheder er ikke bundet af et lokalt marked, og selv om de kan være bundet af andre forhold, vil de ofte være mulige at påvirke i en lokaliseringssituation. Dette sammenholdt med fremstillingsvirksomhedernes betydning for beskæftigelsesudviklingen er årsag til, at udvalget mener, at fremstillingsvirksomhed bør være omfattet af vejledningspligten. d. Offentlige værker Hovederhvervsgruppen offentlige værker omfatter el-, gas-, varme- og vandforsyning samt kloakvæsen og renovation. De offentlige værker er normalt stedbundne, og udvalget mener derfor ikke, at de bør medtages i den obligatoriske lokaliseringsvejledning. e. Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed omfatter en række mindre virksomheder som murerforretninger, tømrerforretninger o.lign. (jfr. tabel 1), der er tæt knyttet til et lokalt marked. Disse virksomheder vil kun meget sjældent kunne påvirkes af en lokaliseringsvejledning. Bygge- og anlægsvirksomhed rummer imidlertid også en række større entreprenørvirksomheder, hvis administrationsafdelinger, lagre og værkstedsafdelinger kan lokaliseres mere frit. Det er udvalgets opfattelse, at denne del af entreprenørvirksomhedernes aktiviteter bør være omfattet af vejledningspligten. En anden type bygge- og anlægsvirksomhed, der har særskilt betydning i lokaliseringsvejledningssammenhæng, er de virksomheder, som forestår opførelsen af industri- og kontorhuse med henblik på at udleje eller videresælge disse. Udvalget mener, at sådanne virksomheder, før de igangsætter byggeri af industri- og kontorhuse, skal være pligtige til 2+ 19

20

21 at henvende sig til vej ledningsorganet. Industrirådets repræsentant kan dog ikke tilslutte sig dette synspunkt. Det bemærkes, at bygge- og anlægssektorens elementfabrikker grupperes under fremstillingsvirksomhed. f. Handel og omsætning Virksomhederne indenfor hovederhvervsgruppen handel og omsætning indtager en central rolle i den regionale udvikling i og med deres betydning for serviceforsyningen. Men også rent beskæftigelsesmæssigt er handel og omsætning en vigtig erhvervsgruppe. Dels repræsenterer den omkring 15% af den samlede arbejdsstyrke, og dels beskæftiger den en del funktionærer og højere uddannet personale, hvilket kan have betydning for de mindre udviklede områder. Handel og omsætning er en meget inhomogen hovederhvervsgruppe. Den omfatter detailhandel, engroshandel, bank- og finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, ejendomshandel og ejendomsadministration. Hovedparten af detailhandelsvirksomhederne har meget få frihedsgrader i deres lokaliseringsvalg, da de er tæt knyttet til et lokalt marked. Dog er den del af detailhandelssektoren, som omfatter lavprisvarehuse, storcentre og de store kædeforretninger snarere bundet til et regionalt end et lokalt marked. Denne del af detailhandelssektoren har samtidig stor betydning for den regionale planlægning af den overordnede serviceforsyning. Udvalget finder derfor, at denne del af detailhandelssektoren bør omfattes af den obligatoriske lokaliseringsvejledning. Det bemærkes, at detailhandelssektorens fabriksfremstilling af varer rubriceres under fremstillingsvirksomhed. Den øvrige del af virksomhederne inden for handel og omsætning omfatter både virksomheder, der er knyttet til lokale, regionale og nationale markeder. Mulighederne for gennem en lokaliseringsvejledning at påvirke disse virksomheders lokaliseringsvalg vil derfor være meget forskellige. Da vej- 21

22 ledningspligten imidlertid også foreslås afgrænset til kun at omfatte større virksomheder (jfr. II.4.), vil man ad denne vej kunne sikre, at det hovedsageligt kun er virksomheder, der er bundet til regionale og nationale markeder, der bliver vejledningspligtige. Udvalget mener derfor, at engroshandel, bank- og finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, ejendomshandel og ejendomsadministration bør være omfattet af vejledningspligten. Dog er udvalget enigt om, at for bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bør kun lokalisering af centrale funktioner være omfattet af den obligatoriske lokaliseringsvejledning. Filialudlægning vil således ikke blive berørt af vejledningspligten. g. Transportvirksomheder Transportvirksomheder er normalt stedbundne, og da nyetablering og omlokalisering af transportvirksomheder i forvejen er koordineret med den fysiske planlægning, er udvalgets hovedsynspunkt, at den obligatoriske lokaliseringsvejledning ikke bør gælde for transportvirksomheder. Dog ønsker udvalget, at lokaliseringen af transportvirksomheder, der betjener større markeder, og som har frihedsgrader i deres lokaliseringsvalg, bør være omfattet af den obligatoriske vej ledningsordning. Der tænkes her på større fragtvognsfirmaer, rederiers hovedkontorer samt rejse- og turistbureauers hovedkontorer. h. Tjenesteydelser Gruppen af tjenesteydelser omfatter både en række offentlige tjenesteydelser og en række private tjenesteydelser. De offentlige tjenesteydelser består af statslige, regionale og kommunale institutioner. Lokaliseringen af de regionale og kommunale institutioner bliver direkte fastlagt gennem region- og kommuneplanlægningen, og udvalget mener derfor ikke, at disse institutioner bør gøres vejledningspligtige. Tilbage er centraladministrationen og den statslige sektors decentrale aktiviteter såsom postkontorer og distrikstoldkamre. De statslige institutioner repræsenterer et betydeligt antal arbejdsplctdser og vil også ofte have 2 2

23 betydning for serviceforsyningen. De fleste statslige institutioner vil kun være underlagt få lokaliseringsbindinger. En undtagelse udgør den del af centraladministrationen, som kræver løbende«kontakt med regering og folketing. Udvalget indstiller som følge heraf, at den statslige virksomhed og administration, bortset fra den del, der har behov for særlig tilknytning til regering og folketing, bliver gjort vejledningspligtig. De private tjenesteydelser omfatter forretningsservice, forlystelser og personlige tjenesteydelser (jfr. tabel 1). Det gælder for hovedparten af de private tjenesteydelser, at de på en og samme gang er bundet til lokale kundekredse og kan have stor betydning for serviceforsyningen i en region. Det sidste gør det f oirmåls tjenligt, at samordne lokaliseringen af de private tjenesteydelser med regionplanlægningen. Udvalget mener dog kun, at den del af de private tjenesteydelser, som omfatter databehandlingsvirksomhed, rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed, reklamebureauer samt de store organisationers hovedkontorer, bør gøres vejledningspligtige. Gruppen af tjenesteydelser indeholder også en række koncessionerede selskaber. Det er udvalgets opfattelse, at lokaliseringen af disse selskabers hovedkontorer bør være omfattet af vejledningspligten. Udvalgets overvejelser om erhvervsafgrænsning kan sammenfattes til, at følgende erhvervsgrupper bør være omfattet af en obligatorisk lokaliseringsvej ledning: a.fremstillingsvirksomhed b.entreprenørvirksomhed c.virksomheder indenfor handel og omsætning d.ikke-stedbunden transportvirksomhed e.ikke-stedbundne private tjenesteydelser f.statslige tjenesteydelser,, bortset fra de funktioner, som har behov for særlig tilknytning til regering og folketing. 23

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

L71 Bilskrot og batterier Foretræde for Miljøudvalget 22. januar 2015

L71 Bilskrot og batterier Foretræde for Miljøudvalget 22. januar 2015 Miljøudvalget 2014-15 (Omtryk - 20-01-2015 - Præsentation vedlagt) L 71 Bilag 3 Offentligt L71 Bilskrot og batterier L71 Bilskrot og batterier Oprindeligt i 2009 var afgiften kr. 2,70 pr. kg. svarende

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik Grønlands Statistik Arbejdsmarkedsstatistik Beskæftigelse Ny beskæftigelsesstatistik 2007-2010 udkom første gang i december Udkommer kvartalsvist fra slutningen af 2012 Beskæftigelse beregnes som Baseret

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere