LOKALISERINGSVJEJLEDNING. Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALISERINGSVJEJLEDNING. Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning."

Transkript

1 LOKALISERINGSVJEJLEDNING Betænkning afgivet af det af miljøministeren den 10. maj 1976 nedsatte udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning. Miljøministeriet, september 1977

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. INDLEDNING 5 1. BAGGRUNDEN FOR UDVALGETS NEDSÆTTELSE 5 2. UDVALGETS NEDSÆTTELSE, KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING 8 3. UDVALGETS ARBEJDE RESUME AF UDVALGSARBEJDET 12 KAPITEL II. AFGRÆNSNING AF VEJLEDNINGSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER INDLEDNING ERHVERVSAFGRÆNSNING GEOGRAFISK AFGRÆNSNING STØRRELSESAFGRÆNSNING 25 KAPITEL III. LOKALISERINGSVEJLEDNINGENS DATABEHOV INDLEDNING PLANLÆGNINGSDATA LOKALISERINGSFAKTORER OM ARBEJDSKRAFTOPLANDE LOKALISERINGSFAKTORER OM BYER/KOMMUNER DATA OM VIRKSOMHEDERNES FORHOLD 45 KAPITEL IV. LOKALISERINGSVEJLEDNINGENS ADMINISTRATION INDLEDNING VEJLEDNINGSPROCEDURE OPLYSNING OM LOKALISERINGSVEJLEDNINGEN KONTROLFORANSTALTNINGER 59 KAPITEL V. FLERTALLETS INDSTILLING FORMÅL ORGANISATION VEJLEDNINGSORGANETS OPGAVER AFGRÆNSNINGEN AF VEJLEDNINGSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER TIDSPUNKTET FOR ANSØGNING OM OG MODTAGELSEN AF LOKALISERINGS- VEJLEDNING VEJLEDNINGSATTESTENS RETSVIRKNINGER ANDRE BESTEMMELSER 66 KAPITEL VI. LOVGIVNINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER INDLEDNING RELATIONERNE TIL LOVEN OM LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING RELATIONERNE TIL EGNSUDVIKLINGSLOVEN 7 O 4. SELVSTÆNDIG LOV OM LOKALISERINGSVEJLEDNING 71

4 KAPITEL VII. ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER INDLEDNING DET ÅRLIGE ANTAL FORVENTEDE HENVENDELSER TIL VEJLEDNINGS- ORGANET PERSONALEFORBRUG TIL LOKALISERINGSVEJLEDNINGEN UDGIFTSOVERSLAG FOR LOKALISERINGSVEJLEDNINGEN 8o KAPITEL VIII. REGIONALPOLITISKE KONSEKVENSER I RELATION TIL UD- VALGETS INDSTILLING INDLEDNING REGIONALPOLITISKE KONSEKVENSER 84 KAPITEL IX. UDVALGSMEDLEMMERNES SÆRUDTALELSER 9o 1. INDLEDNING 9o 2. SÆRUDTALELSER 9o BILAG 1. BILAG 2. LOKALISERINGSVEJLEDNING I NORDEN OG EF OVERSLAG OVER ANTALLET AF HENVENDELSER TIL VEJLED- NINGSORGANET BILAG 3. INDUSTRIENS FLYTTEMØNSTER 1) Udsendes som et selvstændigt bilag.

5 KAPITEL I Indledning 1. BAGGRUNDEN FOR UDVALGETS NEDSÆTTELSE I fremsatte partiet Venstre forslag til folketingsbeslutning om lokaliseringsrådgivning og forslag til folketingsbeslutning vedrørende den regionale befolknings- og erhvervsudvikling. Forslagene begrundedes med den fortsatte tendens til, at befolknings- og erhvervsudviklingen fordelte sig meget ulige på de forskellige dele af landet. Denne udvikling skønnedes på mange måder skadelig både ud fra økonomiske og ud fra menneskelige hensyn. Udover egnsudviklingsloven mente forslagsstillerne, at man måtte overveje anvendelsen af andre midler i et forsøg på at bremse den stigende ulighed i befolknings- og erhvervsfordelingen. Derfor foresloges det, at der nedsattes et udvalg til at undersøge problemerne og på baggrund heraf fremsætte forslag til nye virkemidler i lokaliseringspolitikken. Samtidig foresloges oprettelse af et lokaliseringsråd. Under debatten om forslaget, der faldt sammen med første behandlingen af lovforslaget om lands- og regionplanlægning, fremhævede boligministeren bl.a., at der ved fastlæggelse af en lokaliseringspolitik måtte indgå andre synspunkter 5

6 end de rent erhvervsøkonomiske i overvejelserne, bl.a. en række andre grundlæggende forhold som udbygning af samfundets grundlagsinvesteringer, forureningsproblematikken og befolkningens bosætningspræferencer. Dette skulle lovforslaget om lands- og regionplanlægning hjælpe med til, og det ville være en selvfølge, at egnsudviklingsrådet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager måtte tilpasse sin administration til landsplanlægningen og til regionplanerne, efterhånden som de kom til at eksistere. Regeringen kunne derfor ikke anbefale Venstres forslag, men henviste til det nye lovforslag. Loven om lands- og regionplanlægning blev vedtaget i og trådte i kraft den 1. april I lovens formålsparagraf ( 1) indgår, som en målsætning for lands- og regionplanlægningen, hensynet til at fremme en ligelig udvikling i landet. Efter loven ( 5) skal miljøministeren afgive en årlig redegørelse om landsplanarbejdet til folketingets udvalg om fysisk planlægning. I sin første redegørelse, der den 12. juni 1975 blev afgivet til folketinget, kom miljøministeren bl.a. ind på de regionale skævheder i befolkningens levevilkår og sagde: "Disse skævheder skal ikke udlignes ved, at folk tvinges til at flytte til hovedstadsregionen. Det ville skabe endnu flere miljø- og vækstprob lemer her, det ville yderligere udhule mulighederne for en rimelig servicestandard i egnsudviklingsområderne, og det ville mod deres ønske rive mennesker op fra deres hjemstavn. Det er bedre at flytte jobbet til manden end manden til jobbet. Vi må derfor arbejde på at forøge egnsudviklings områdernes beskæftigelsesmuligheder, gøre deres erhvervsstruktur mere alsidig og mindre domineret af lavtlønsbrancher, og på at forbedre befolkningens adgang til service. 6

7 Den mest direkte indsats for at skabe beskæftigelse sker gennem egnsudviklingsstøtten. Egnsudviklingsordningen er imidlertid ikke tilstrækkelig til at fremme erhvervenes lokalisering i egnsudvikling s områderne. Det nytter jo ikke med nok så god støtte, hvis det ikke indgår i virksomhedernes overvejelser at investere her. Vi må derfor tilstræbe, at overvej eiser om lokalisering uden for de traditionelle storby områder indgår som et naturligt led i enhver virksomheds planlægning." Miljøministeren henviste til Venstres forslag til folketingsbeslutning om lokaliseringsrådgivning og sagde videre: "Med lands- og regionplanlægningen vil der efterhånden blive skabt et solidt grundlag for en lokaliseringsvejledning. Det vil blive muligt at give erhvervene et samlet overblik over eksisterende og fremtidige udlæg af erhvervsarealer, lokaliseringen af institutioner og trafikbetjening, udbuddet af arbejdskraft m.v. i alle egne af landet. Der kan derfor være anledning til at tage denne tanke op igen. En eventuel statslig vejledning s ordning må etableres i samarbejde med erhvervslivets, lønmodtagernes og kommunernes organisationer, og såvel erhvervsorganisationer som pengeinstitutter må informere virksomhederne om vejledningen. Også gennem statens erhvervs fremmende foranstaltninger bør der kunne henvises til vejledningen. Det er vigtigt, at kontakten med virksomhederne etableres så tidligt i deres planlægning, at de endnu ikke har bundet sig til nogen bestemt løsning. Jeg tror, at ordningen for at få tilstrækkelig virkning skal være obligatorisk for virksomheder, der påtænker byggeri over en vis størrelse; obligatorisk i den forstand, at virksomhederne får pligt til at spørge, men er frit stillet i deres endelige valg. Derfor må virksomheder, der søger byggetilladelse, henvises til vejledningen, hvis de ikke allerede har været i kontakt med den. 7

8 De virksomheder, der i dag ønsker at indhente oplysninger om lokaliserings faktorer, må henvende sig en lang række forskellige steder - til kommuner eller lokale erhvervschefer, til egnsudviklingsdirektoratet o.s.v. For virksomheder vil en vej ledningsordning derfor indebære en forenkling ved, at de vigtigste oplysninger - ikke mindst om den kommunale og regionale planlægning - vil være samlet ét sted, og tillige en udvidet service ved, at en række oplysninger, som i dag ikke er umiddelbart tilgængelige, vil kunne stilles til rådighed. Miljøministeriet vil i forbindelse med deri igangværende omstrukturering og omprioritering af opgaver kunne skabe de organisatoriske rammer for deyine vejledningsvirksomhed. De ovenstående retningslinier vil være regeringens oplæg til forhandlinger med erhvervslivets organisationer m.fl. om en lokaliseringsvejledning." Under folketingets drøftelser af landsplanredegørelsen var der bred tilslutning til forslaget om en lokaliseringsvejledning i den i redegørelsen skitserede form, d.v.s. som en statslig, obligatorisk ordning. De udviklingstendenser, som har vist sig efter folketingets drøftelser, er kort beskrevet i kapitel VIII. 2. UDVALGETS NEDSÆTTELSE, KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING Ved skrivelse af lo. maj 1976 nedsatte miljøministeren udvalget vedrørende lokaliseringsvejledning. Udvalget fik følgende kommissorium: "I redegørelsen om landsplanlægningen for 1975, der blev drøftet i folketinget i november 1975, omtales tanken om at etablere en ordning, hvorefter virksomheder m.v. kan modtage vej ledning om fremtidig lokalisering. Ifølge forslaget skal en sådan lokaliseringsvejledning være obligatorisk for 8

9 virksomheder m.v., der påtænker byggeri, over en vis størrelse, d.v.s. at virksomheder m.v. får pligt til at modtage vejledning, men i øvrigt er frit stillet i deres endelige lokaliseringsvalg. Et eksemplar af redegørelsen vedlægges, idet der henvises specielt til siderne 2-3. Formålet med forslaget om etablering af en lokaliseringsvejledning ev dels, at den skal virke som et yderligere regionalpolitisk virkemiddel, dels at den skal tjene som en service over for virksomhederne m.v. i deres lokaliseringsvalg. Det kan til føjes, at der under folketingets drøftelser af landsplanredegørelsen var bred tilslutning til forslaget om en lokaliseringsvejledning i den i redegørelsen skitserede form, d.v.s. som en stats lig, obligatorisk ordning. Med henblik på den nærmere udformning af forslaget om etablering af en statslig lokaliseringsvejledning er det herefter besluttet at nedsætte et udvalg vedrørende lokaliseringsvejledning. Udvalgets arbejde bør munde ud i et forslag om etablering af en lokaliseringsvejledning enten således, at der udarbejdes forslag til en selvstændig lov, eller således at forslaget udarbejdes som ændringsforslag til de gældende planlægningslove. Udvalget bør søge at afslutte sit arbejde i løbet af Udvalgets forslag skal tage hensyn til, at lokaliseringsvejledningen organisatorisk placeres i miljøministeriets planstyrelse. Udvalget skal stille forslag om retningslinier for, hvilke virksomheder der skal have pligt til at modtage lokaliseringsvej ledning. Udvalget skal herunder tillige overveje, om og i hvilket omfang offentlige institutioner bør inddrages under den obligatoriske lokaliseringsvejledningsordning. Udvalget bør endvidere overveje, om en virksomheds geografiske placering bør have betydning for afgrænsningen af pligten til at modtage lokaliseringsvejledning. 9

10 Udvalget skal overveje retningslinier for indholdet af den ydede vejledning. Udvalget skal herunder stille forslag om, hvilke oplysninger planstyrelsen skal kunne råde over, og skal desuden overveje, på hvilken måde disse oplysninger mest hensigtsmæssigt stilles til planstyrelsens rådighed. Endvidere skal udvalget overveje, hvorledes virksomhederne mest hensigtsmæssigt informeres om vejlednings ordningens eksistens og tilbud, ligesom udvalget skal overveje, hvilken ordning der mest effektivt sikrer, at de virksomheder, der er pligtige at modtage lokaliseringsvejledning, kommer i kontakt med planstyrelsen på et så tidligt tidspunkt i virksomhedernes lokaliseringsovervejeiser som muligt. Endelig skal udvalget overveje, hvorledes planstyrelsen administrativt kan tilrettelægge sagsbehandlingen, herunder på en sådan måde, at unødig forsinkelse af virksomhedens planlægning undgås, og rimelige krav om opretholdelse af tavshedspligt tilgodeses. Udvalgets forslag skal udformes således, at de muliggør, at der som service ydes vejledning også til virksomheder, som efter udvalgets forslag ikke er pligtige at modtage lokaliseringsvej ledning. På grundlag af den af udvalget foreslåede afgrænsning af, hvilke virksomheder der er pligtige at modtage lokalisering svej ledning, og på grundlag af et skøn over, hvor mange pligtige og frivillige henvendelser planstyrelsen vil modtage, skal udvalget søge at beregne omkostningerne ved etablering af den foreslåede vejledning s ordning, både hvad angår personale og bevillinger. Udvalget kan tilkalde styrelser og organisationer samt særligt sagkyndige til brug for udvalgsarbejdet." lo

11 Amtmand N. Elkær-Hansen blev udpeget som formand for udvalget, der i øvrigt fik følgende sammensætning: Sekretær Svend-Erik Nielsen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arkitekt Steen Wettergreen Industrirådet Amtsborgmester P.E. Eriksen Viborg amtsråd Borgmester A. Chr. Andersen Grindsted Udpeget af: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Industrirådet Amtsrådsforeningen i Danmark Kommunernes Landsforening Formand Bent Sørensen Hovedstadsrådet Hovedstadsrådet Cand.polit Kresten Leth Jørnø har deltaget i samtlige af udvalgets møder i stedet for Bent Sørensen. Kontorchef 1b Frederiksen Direktoratet for Egnsudvikling Direktør Viggo Nørby Landsarbej dsnævnet Kontorchef Hans H. Pinholt Danmarks Statistik Overingeniør H.C. Mortensen Miljøstyrelsen Kontorchef 01e Plougmann Miljøministeriets departement Direktør Vagn Rud Nielsen Planstyrelsen Handelsministeriet Arbejdsministeriet Danmarks Statistik Miljøministeriet Miljøministeriet Miljøministeriet Som sekretærer for udvalget har fungeret planstyrelsens 7. kontor ved kontorchef Inger Vaaben, civilingeniør Mai Buch og o.ass. Jytte Doll. 3. UDVALGETS ARBEJDE Til brug for udvalgsarbejdet er der løbende udarbejdet en række notater, tabeller m.v. Udvalgets sekretariat har med bistand fra arkitekterne Dorrit Krabbe og Tine Falkentorp forestået udarbejdelsen af en mindre rapport om lokaliseringsvejledningsordninger i andre lande (Norge, Sverige samt EF-landene: England, Fran- 11

12 krig, Holland og Italien). Oplysningerne om de norske og svenske ordninger er suppleret efter møder, som udvalgets formand og sekretariatet den 2. og 3. maj 1977 har haft med de norske og svenske lokaliseringsmyndigheder. Rapporten er optaget som bilag 1. Sekretariatet har endvidere udarbejdet et bilag 2, hvor der gives et overslag over antallet af virksomhedshenvendelser til vejledningsorganet. Endelig har sekretariatet med støtte fra Danmarks Statistik gennemført en undersøgelse af industriens flyttemønster- Resultaterne af undersøgelsen fremgår af bilag 3. Under arbejdet i udvalget har en del af medlemmerne givet udtryk for, at enten de selv eller den myndighed eller den forening, der har udpeget dem, har udtrykt tvivl for så vidt angår selve princippet for en lokaliseringsvejledning, således som der er lagt op til i kommissoriet, og således som den er uddybet i nærværende betænkning eller dele af betænkningen. Skulle der imidlertid gennemføres et udvalgsarbejde, som ønsket af miljøministeren, måtte udvalgsmedlemmerne acceptere visse grundlæggende kriterier som udgangspunkt for de videre indbyrdes drøftelser med sigte på en betænkning. Udvalgsmedlemmernes særstandpunkter er optaget i betænkningens tekst, dog er udtalelser, indeholdende synspunkter på kommissoriet, anført særskilt, i kapitel IX. 4. RESUME AF UDVALGSARBEJDET Udvalget har som udgangspunkt for udarbejdelsen af forslaget om etablering af en lokaliseringsvejledning diskuteret, hvilke virksomheder der skal have pligt til at modtage lokaliseringsvej ledning, hvilke data et vejledningsorgan skal råde over for at kunne yde vejledning, og hvorledes de ad- 12

13 ministrative procedurer for en lokaliseringsvejledning skal tilrettelægges. Spørgsmålet om, hvilke virksomheder der skal være vejledningspligtige, er behandlet i kcipitel II. Udvalget har drøftet mulighederne for at afgrænse: vej ledningspligten ved hjælp af erhvervsmæssige, geografiske og størrelsesmæssige kriterier. Den erhvervsmæssige afgrænsning er fastlagt ved at sammenholde de enkelte erhvervs betydning for beskæftigelsen og serviceforsyningen med deres lokaliseringsbindinger. En geografisk afgrænsning er opgivet til fordel for en ordning, hvor større virksomheder i hele landet bliver omfattet af den obligatoriske lokaliseringsvejledning. Udvalget har delt sig på spørgsmålet om virksomhedsstørrelser, idet nogle af udvalgets medlemmer mener, at virksomheder med mindst 50 ansatte skal være vejledningspligtige, og andre medlemmer finder, at grænsen skal ligge ved loo ansatte. Tilsvarende er der meningsforskelle med hensyn til investeringsbeløb som afgrænsningskriterium for vejledningspligt. Overvejelserne af, hvilke data vej ledningsorganet bør råde over for at kunne hjælpe virksomhederne i deres lokaliseringsvalg, er gennemgået i kapitel III. Udvalget har lagt vægt på at belyse, hvorledes de forskellige data tilvejebringes, a" jourføres og anvendes i lokaliseringsvejledningen. Det foreslås, at vej ledningsorganet kommer til at råde over data, der informerer om statens, regionplanmyndighedernes og kommunernes planlægning, og data, der belyser lokaliseringsbetingelserne i landets forskellige arbejdskraftoplande og byer. For så vidt angår de administrative procedurer for en lokaliseringsvej ledning har udvalget i kapitel IV valgt at lade vejledningspligten bestå i en pligt for virksomhederne til at henvende sig til et statsligt vejledningsorgan, placeret i planstyrelsen, såfremt de planlægger at etablere sig, flytte eller udvide. Efter henvendelsen vil virksomhederne få tilsendt et indberetningsskema, hvor de skal oplyse om deres lokaliseringsplaner, medarbejderstab og produktion. Når vej ledningsorganet 13

14 har modtaget og behandlet indberetningsskemaet, tages kontakt med virksomheden med henblik på en drøftelse af alternative lokaliseringsmuligheder. Efter endt lokaliseringsvejledning får virksomhederne udstedt en vej ledningsattest, som skal forevises bygningsmyndighederne for at opnå byggetilladelse. Udvalget har endelig søgt at belyse de lovgivningsmæssige, de administrative og de regionalpolitiske konsekvenser af sit forslag om lokaliseringsvejledning. Udvalgets forslag er sammenfattet i indstillingen i kapitel V. I kapitel VI er lokaliseringsvejledningens relationer til den eksisterende planlovgivning behandlet, og der er udarbejdet en grovskitse til en selvstændig lov om lokaliseringsvej ledning. De administrative konsekvenser er søgt beregnet i kapitel VII ud fra en vurdering af antallet af henvendelser til lokaliseringsvej ledningen og af arbejdskraftforbruget til dataindsamling og informationsvirksomhed. Beregningerne viser, at personaleforbruget i vejledningsorganet ved en størrelsesafgrænsning af vejledningspligtige virksomheder på mindst 5o ansatte vil blive af størrelsesordenen 14 akademiske sagsbehandlere og 5 kontorfunktionærer, mens en størrelsesafgrænsning på mindst loo ansatte vil kræve 11 akademiske sagsbehandlere og 4 kontorfunktionærer. De regionalpolitiske konsekvenser af udvalgets forslag er vurderet i kapitel VIII ud fra en diskussion af lokaliseringsvej ledningens muligheder for at påvirke virksomhedernes interregionale omlokalisering og dens muligheder for at samordne virksomhedernes lokalisering med de kommende kommuneog regionplaner. På de spørgsmål, hvor udvalget ikke har kunnet samle sig om et fælles standpunkt, er de enkelte udvalgsmedlemmers synspunktet refereres i betænkningens tekst. Synspunkter på kommissoriet er dog anført særskilt i kapitel IX. 14

15 Udvalgets arbejde er afsluttet den 13. september 1977 med afgivelse af nærværende betænkning. ooouuuooo Mai Buch / Inger Vaaben 15

16 KAPITEL II Afgrænsning af vejledningspligtige virksomheder 1. INDLEDNING Lokaliseringsvejledningen skal ydes til alle virksomheder ' som måtte ønske at få råd og oplysninger i forbindelse med deres lokaliseringsovervejelser. Alle virksomheder skal således have mulighed for at indhente oplysninger om lokaliseringsfaktorer hos vejledningsorganet, hvorved rækken af myndigheder, der normalt kontaktes af virksomhederne, kan reduceres væsentligt. Lokaliseringsvejledningen skal imidlertid ifølge udvalgets kommissorium være obligatorisk for en række virksomheder, som skal have pligt til at modtage lokaliseringsvejledning. Vejledningspligten består i en pligt for virksomhederne til at henvende sig til vej ledningsorganet for at få vejledning om fremtidige lokaliseringsmuligheder, før en eventuel nyetablering, flytning eller udvidelse påbegyndes. Vejledningspligten rummer ingen pligt til at følge vejledningsorganets råd. 1) For en mere præcis afgrænsning af virksomhedsbegrebet henvises til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 74 af 4. marts 1977: bekendtgørelse om virksomhedsbegreb og om opgørelse af antal lønmodtagere i forbindelse med foretagelse af afskedigelser af større omfang. Det forudsættes, at virksomhedsbegrebet defineres i forbindelse med en eventuel udarbejdelse af en lov om lokaliseringsvejledning. 16

17 Vejledningen vil bestå af oplysninger om statens, hovedstadsrådets, amtskommunernes og kommunernes planlægning og af data om regionale og kommunale lokaliseringsfaktorer, som kan få betydning for virksomhedernes lokalisering. Som udgangspunkt for en afgrænsning af vejledningspligten har udvalget diskuteret, hvilke; erhverv, hvilke geografiske områder og hvilke virksomhedsstørrelser, der skal være omfattet af vejledningspligten. Overvejelserne over, hvilke erhverv der skal være vejledningspligtige indeholder en vurdering af de enkelte erhvervs betydning for beskæftigelsen og serviceforsyningen sammenholdt med en vurdering af erhvervenes lokaliseringsbindinger. Spørgsmålet, om en virksomheds geografiske placering skal have betydning for afgrænsningen af pligten til at modtage lokaliseringsvejledning, er behandlet ud fra en vurdering af de administrative og regionalpolitiske konsekvenser ved henholdsvis at lade lokaliseringsvejledningen gælde for hele landet og en del af landet. Endelig er fastsættelsen af, hvilke virksomhedsstørrelser der bør inddrages i en obligatorisk lokaliseringsvejledning, baseret på en afvejning mellem, på den ene side ønsket om at få kontakt med så mange virksomheder, der overvejer at etablere sig, flytte eller udvide, som muligt, og på den anden side ønsket om at begrænse administrationen af en lokaliseringsvejledning til kun at omfatte virksomheder, hvis lokaliseringsdispositioner kan give større samfundsmæssige konsekvenser. 2. ERHVERVSAFGRÆNSNING Udvalgets behandling af hvilke erhverv, der bør være omfattet af en vejledningspligt, tager sit udgangspunkt i en vurdering af hovederhvervsgrupperne: landbrug og fiskeri, rå- 17

18 stofindvinding, fremstillingsvirksomhed, offentlige værker, bygge- 9 anlægsvirksomhed, handel og omsa:tning, transportvirksomhed samt tjenesteydelser. I tabel 1 er der givet en specifikation af, hvilke erhverv, der hører under de enkelte hovederhvervsgrupper, og en oversigt over, hvorledes antallet af beskæftigede fordeler sig på hovederhvervsgrupperne. Udvalgets overvejelser for de enkelte hovederhvervsgrupper er som følger: a. Landbrug, fiskeri og skovbrug Hovedparten af landbrugets, fiskeriets og skovbrugets aktiviteter er stærkt bundet til lokaliseringen af de råstoffer, som indgår i erhvervenes produktion. Mulighederne for at påvirke lokaliseringen af disse erhverv er som følge heraf meget små. Udvalget mener derfor ikke, at hovederhvervsgruppen, bestående af landbrug, fiskeri og skovbrug, bør være omfattet af vejledningspligten. Det bemærkes, at den del af landbrugets, fiskeriets og skovbrugets produktion, som undergår industriel bearbejdning, falder ind under hovederhvervsgruppen fremstillingsvirksomhed. b. Råstofindvinding Råstofindvinding må betegnes som et erhverv, der er stedbundet. Da nyetablering af råstofindvinding endvidere er reguleret gennem råstofloven, mener udvalget ikke, at den obligatoriske lokaliseringsvejledning bør gælde for de virksomheder, som hører til denne hovederhvervsgruppe. c. Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhederne repræsenterer omkring 1/4 af den samlede arbejdsstyrke (jfr. tabel 1) og har først og fremmest betydning for den regionale udvikling gennem de beskæftigelsesmuligheder, de skaber. Lokaliseringen af fremstillingsvirksomheder i en egn kan L8

19 bidrage til at højne beskæftigelsesniveauet og eventuelt til at skabe en mere dif feremtieret erhvervsstruktur. Lokaliseringen af fremstillingsvirksomheder i en egn kan således øge egnens stabilitet overfor konjunktursvingninger. De fleste fremstillingsvirksomheder er ikke bundet af et lokalt marked, og selv om de kan være bundet af andre forhold, vil de ofte være mulige at påvirke i en lokaliseringssituation. Dette sammenholdt med fremstillingsvirksomhedernes betydning for beskæftigelsesudviklingen er årsag til, at udvalget mener, at fremstillingsvirksomhed bør være omfattet af vejledningspligten. d. Offentlige værker Hovederhvervsgruppen offentlige værker omfatter el-, gas-, varme- og vandforsyning samt kloakvæsen og renovation. De offentlige værker er normalt stedbundne, og udvalget mener derfor ikke, at de bør medtages i den obligatoriske lokaliseringsvejledning. e. Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed omfatter en række mindre virksomheder som murerforretninger, tømrerforretninger o.lign. (jfr. tabel 1), der er tæt knyttet til et lokalt marked. Disse virksomheder vil kun meget sjældent kunne påvirkes af en lokaliseringsvejledning. Bygge- og anlægsvirksomhed rummer imidlertid også en række større entreprenørvirksomheder, hvis administrationsafdelinger, lagre og værkstedsafdelinger kan lokaliseres mere frit. Det er udvalgets opfattelse, at denne del af entreprenørvirksomhedernes aktiviteter bør være omfattet af vejledningspligten. En anden type bygge- og anlægsvirksomhed, der har særskilt betydning i lokaliseringsvejledningssammenhæng, er de virksomheder, som forestår opførelsen af industri- og kontorhuse med henblik på at udleje eller videresælge disse. Udvalget mener, at sådanne virksomheder, før de igangsætter byggeri af industri- og kontorhuse, skal være pligtige til 2+ 19

20

21 at henvende sig til vej ledningsorganet. Industrirådets repræsentant kan dog ikke tilslutte sig dette synspunkt. Det bemærkes, at bygge- og anlægssektorens elementfabrikker grupperes under fremstillingsvirksomhed. f. Handel og omsætning Virksomhederne indenfor hovederhvervsgruppen handel og omsætning indtager en central rolle i den regionale udvikling i og med deres betydning for serviceforsyningen. Men også rent beskæftigelsesmæssigt er handel og omsætning en vigtig erhvervsgruppe. Dels repræsenterer den omkring 15% af den samlede arbejdsstyrke, og dels beskæftiger den en del funktionærer og højere uddannet personale, hvilket kan have betydning for de mindre udviklede områder. Handel og omsætning er en meget inhomogen hovederhvervsgruppe. Den omfatter detailhandel, engroshandel, bank- og finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, ejendomshandel og ejendomsadministration. Hovedparten af detailhandelsvirksomhederne har meget få frihedsgrader i deres lokaliseringsvalg, da de er tæt knyttet til et lokalt marked. Dog er den del af detailhandelssektoren, som omfatter lavprisvarehuse, storcentre og de store kædeforretninger snarere bundet til et regionalt end et lokalt marked. Denne del af detailhandelssektoren har samtidig stor betydning for den regionale planlægning af den overordnede serviceforsyning. Udvalget finder derfor, at denne del af detailhandelssektoren bør omfattes af den obligatoriske lokaliseringsvejledning. Det bemærkes, at detailhandelssektorens fabriksfremstilling af varer rubriceres under fremstillingsvirksomhed. Den øvrige del af virksomhederne inden for handel og omsætning omfatter både virksomheder, der er knyttet til lokale, regionale og nationale markeder. Mulighederne for gennem en lokaliseringsvejledning at påvirke disse virksomheders lokaliseringsvalg vil derfor være meget forskellige. Da vej- 21

22 ledningspligten imidlertid også foreslås afgrænset til kun at omfatte større virksomheder (jfr. II.4.), vil man ad denne vej kunne sikre, at det hovedsageligt kun er virksomheder, der er bundet til regionale og nationale markeder, der bliver vejledningspligtige. Udvalget mener derfor, at engroshandel, bank- og finansieringsvirksomhed, forsikringsvirksomhed, ejendomshandel og ejendomsadministration bør være omfattet af vejledningspligten. Dog er udvalget enigt om, at for bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bør kun lokalisering af centrale funktioner være omfattet af den obligatoriske lokaliseringsvejledning. Filialudlægning vil således ikke blive berørt af vejledningspligten. g. Transportvirksomheder Transportvirksomheder er normalt stedbundne, og da nyetablering og omlokalisering af transportvirksomheder i forvejen er koordineret med den fysiske planlægning, er udvalgets hovedsynspunkt, at den obligatoriske lokaliseringsvejledning ikke bør gælde for transportvirksomheder. Dog ønsker udvalget, at lokaliseringen af transportvirksomheder, der betjener større markeder, og som har frihedsgrader i deres lokaliseringsvalg, bør være omfattet af den obligatoriske vej ledningsordning. Der tænkes her på større fragtvognsfirmaer, rederiers hovedkontorer samt rejse- og turistbureauers hovedkontorer. h. Tjenesteydelser Gruppen af tjenesteydelser omfatter både en række offentlige tjenesteydelser og en række private tjenesteydelser. De offentlige tjenesteydelser består af statslige, regionale og kommunale institutioner. Lokaliseringen af de regionale og kommunale institutioner bliver direkte fastlagt gennem region- og kommuneplanlægningen, og udvalget mener derfor ikke, at disse institutioner bør gøres vejledningspligtige. Tilbage er centraladministrationen og den statslige sektors decentrale aktiviteter såsom postkontorer og distrikstoldkamre. De statslige institutioner repræsenterer et betydeligt antal arbejdsplctdser og vil også ofte have 2 2

23 betydning for serviceforsyningen. De fleste statslige institutioner vil kun være underlagt få lokaliseringsbindinger. En undtagelse udgør den del af centraladministrationen, som kræver løbende«kontakt med regering og folketing. Udvalget indstiller som følge heraf, at den statslige virksomhed og administration, bortset fra den del, der har behov for særlig tilknytning til regering og folketing, bliver gjort vejledningspligtig. De private tjenesteydelser omfatter forretningsservice, forlystelser og personlige tjenesteydelser (jfr. tabel 1). Det gælder for hovedparten af de private tjenesteydelser, at de på en og samme gang er bundet til lokale kundekredse og kan have stor betydning for serviceforsyningen i en region. Det sidste gør det f oirmåls tjenligt, at samordne lokaliseringen af de private tjenesteydelser med regionplanlægningen. Udvalget mener dog kun, at den del af de private tjenesteydelser, som omfatter databehandlingsvirksomhed, rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed, reklamebureauer samt de store organisationers hovedkontorer, bør gøres vejledningspligtige. Gruppen af tjenesteydelser indeholder også en række koncessionerede selskaber. Det er udvalgets opfattelse, at lokaliseringen af disse selskabers hovedkontorer bør være omfattet af vejledningspligten. Udvalgets overvejelser om erhvervsafgrænsning kan sammenfattes til, at følgende erhvervsgrupper bør være omfattet af en obligatorisk lokaliseringsvej ledning: a.fremstillingsvirksomhed b.entreprenørvirksomhed c.virksomheder indenfor handel og omsætning d.ikke-stedbunden transportvirksomhed e.ikke-stedbundne private tjenesteydelser f.statslige tjenesteydelser,, bortset fra de funktioner, som har behov for særlig tilknytning til regering og folketing. 23

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere