UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. (advokat~esk.) S0971006- ID] Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling. med domsmænd)."

Transkript

1 S ID] UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 3. september 2009 aføstre Landsrets 10. afdeling med domsmænd). 10. afd. a.s. nr. S : Anklagemyndigheden mod 1) Danske Busvognmænd v/ adm. (advo 2) Vicedirektør 3) Administrerende direktør.) l ' (advokat~esk.) ". Påstande Københavns Byrets dom af 1. april 2009 (SS /2008) er anket af Danske Busvognmænd v/administrerende. vicedirektø g administrerende direktør~ed påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

2 - 2- Forklaringer Der er.for landsretten afgivet supplerende forklaringer af administrerende direktø_ ~g vicedi samt af vidnet Der er endvidere afgivet vidneforklaringer af direktør_irektø~ ~g direktør_ ar forklaret supplerende blandt andet, at oliepristillægget var ment som en politisk provokation, og beslutningen om og ansvaret for denne er hans. Som tidligere forklaret skal den politiske provokation ses i sammenhæng med "sovebusproblematikken". Fra foreningens side ønskede man en politisk indgriben og løsning. Der havde været et møde med ministeren i maj 2005, men ministeren gav udtryk for, at vognmændene bare måtte forhøje prisen, og han ville ikke hjælpe dem. Han kan ikke huske, om han talte med oliepristillægget forud for udsendelse af cirkulæret af 24. juni 2005, men det er sandsynligt, at de har talt sammen om det. Der havde været flere telefoniske henvendelser fra medlemmer om de stigende oliepriser, og de har i hvert fald talt sammen om betydnjngen af oliepriserne. De har ikke talt om cirkulæret, efter det blev udsendt. Den politiske provokation skulle være så gennemført som mulig. Det var derfor, de skrev, som de gjorde, og de udsendte standardbrevet. Det var med henblik på at overbevise ministeren om, at medierruneme ikke bare J,unne hæve priserne. Han forventede ikke, at medlemmer vil1e reagere på oplysningerne om oliepristillægget, og han regnede heller ikke med, at medlemmer ville benytte standardbrevet. Der var ikke anledning ti] at foretage en nænnere omtale af oliepristillægget på årsmødet, idet der på det tidspunkt stadig var tale om en verserende sag. Han var i tvivl om, hvordan man skulle håndtere sagen, og han ville afvente medlemmernes reaktion. Han mener, at den afham foretagne beregning af omsætningen for turistkørse] er realistisk. Det er således realistisk, at lønsummen udgør ca. 70 pet. af omsætningen. Det viser, hvor galt det stod til i branchen. Ca. 1/3 af busserne var sovebusser, og det pressede derfor priserne, at sovebusserne pludselig blev overflødige.

3 UIIUH ~OOH 11:~~ ~AÅ Foreningen udarb~jder de prisreguleringer, der skal anvendes af medlemmerne på rutekørsel og handicapkørsel, hvor der er indgået kontrakter med vilkår om pristalsregulering. Foreningen beregner prisreguleringer to gange om året og sender oplysningerne til alle medlenuner. Der er stor forskel på den konkurrencemæssige situation for turistkørsel og rutekørsel. På turistområdet er konkurrencen meget hård på grund af overkapacitet og sæsonudsving. Foreningen er ikke involveret i fastsættelse af priser for turistkørsel. Foreningen giver ikke meddelelse til medlemmer om lønstigninger og overenskomstresultater. Medlemmeme får sådanne oplysninger fra arbejdsgiverforeningen. Foreningen har ikke direkte oplysninger om medlemmernes omsætning på turistkørsel. Foreningen bruger ikke oplysninger herom til noget. Kontingentet fastsættes således i forhold til antallet af busser og ikke omsætning. Medlemsbladet fra oktober 2005 var et temanwnmer om oliepriser og betydningen heraf for branchen. Han skrev lederen som led i den politiske provokation. Der var ikke aftalt et møde med ministeren, men han regnede med, at der skulle være et møde i januar eller februar forklaret supplerende blandt andet, at oplysningerne i cirkulæret af24. jwli oliepristillæg er kopieret direkte fra DTL's f\jemmeside. Han forventede ikke, at mcdlenunerne ville følge oplysningerne, der var ment som et hint til medlemmerne, så den enkelte vognmand selv kunne finde sine egne forudsætninger og fastsætte sine priser. Så vidt han husker, var det på hans eget initiativ, at oplysningerne om oliepristillægget blev sendt til medlemmerne. På det tidspunkt var det ikke ment som en politisk provokation. Den enkelte vognmand kunne ikke uden videre anvende skemaet, men måtte indlægge egne forudsætninger. HaJl regnede ikke med, at medlemmerne ville bluge skemaet. Han havde ikke nærmere overvejet, hvordan de ville dokumentere over for politikerne, at foreningen ikke havde været i stand til at påvirke prisfastsættelsen med oplysningen om oliepristijlægget. Cirkulære af28. september 2005 og de anvendte formuleringer er en del af den politiske provokation og skal ses i den kontekst. Foreningen kender ikke medlemmernes priser og kalkulationer.

4 () I I OH ~()()!-I J I;;JO 1':\-\ - 4- Han mener, at en årlig omsætning på ca, 0,7 mia. kr. for turistkørsel alene er realistisk. l beregningen af en omsætning på 3-4 mia, kr. er der ikke taget højde for de forskellige typer kørsel. Et medlem kan have både turistkørsel og rutekørsel, og i så fald er man nødt til at sondre mellem omsætningen på de forskellige typer af kørsel. Han mener ikke, at det er realistisk at antage, at lønsum udgør ca. 70 pet. af omsætningen på turistkørsel. Han er underdirektør i foreningen og er ikke anmeldt til offentlige registre som ansvarlig for foreningen. I det daglige arbejde er han bliver meldt ud af huset, bliver det drøftet Inden noget Foreningen udarbejder prisregulering og sender oplysningerne til medlemmerne, og oplysningerne bliver også offentliggjolt i foreningens blad og lagt ud på nettet. Tiltalte underviser vognmænd i blandt andet omkostninger og budgetlægning, herunder hvordan brændstofpriser indregnes i budgettet. Undervisningen er et krav i henhold til lovgivningen. forklaret supplerende blandt andet, at man i hans vognmandsfirma fastsætter prisen for ttu'istkørsler på baggrund af timepriser og afstande. Der foretages en vurdering fra sag til sag. Der tages også hensyn til konkurrenternes priser. Han vil formode, at kollegerne foretager beregninger på tilsvarende måde. De stigende oliepriser i 2005 fik ikke indflydelse på priserne i hans tinna. Han har således ikke beregnet højere priser på grund af stigningen i olieprisen. Det skyldes konkurrencen. Det skyldtes også, at prisen i nogle tilfælde var aftalt med kunden på forhånd for en længere periode. Vidnet fik som formand for foreningen i 2005 ingen henvendelser fra medlemmerne om cirkulæreskrivelserne og oliepristillægget. Der blev heller ikke talt om oliepristillægget, men der blev talt generelt om stigningen i oliepriserne. I 2005 var der en stigning i antallet afvognmandsfirmaer, der gik konkurs. Branchen var presset, og for flere vognmænd var det et problem, at det var nødvendigt at foretage nedsla'ivning af sovebusserne. r 2005 var konkurrencen effektiv, og det er den efter hans opfattelse fortsat. Vidnet har hverken før

5 'l!'!j "\/ U eller siden stødt på oliepristillæg i branchen. Der er medlemmer, der har nævnt muligheden for et oliepristillæg, når de er stødt på et sådant inden for andre brancher. Foreningen forsøger at udnytte kontakter til politikere, herunder til medlemmer af Folketingets Trafikudvalg. Man kan ikke uden videre anvende oplysninger om priser for rutekørsel og handicapkørsel på turistkørsel. Foreningen følger ikke med i priserne for turistkørsel, men foreningen giver medlemmerne generelle oplysninger som afgiftsændringer m.v., der kan have betydning for priserne. Foreningen giver ikke meddelelse om lønstigninger og overenskomstresultater. Medlemmerne får sådanne oplysninger fra arbejdsgiverforeningen. Lønstigninger vil ikke nødvendigvis afspejle sig i prisen til kunden. Vidnet husker ikke at have hørt om oliepristillægget inden mødet i hovedbestyrelsen den 20. september Han vidste, at oliepristillægget ikke ville fungere, men der blev ikke,,.. talt om, hvordan man ville dokumentere, at det ikke virkede. Han mener, at lønsununen _ar udgør ca. 50 pet. af omsætningen for turistkørsel. forklaret blandt andet, at han er ~er foretager turist-, bestillings- og rutekørsler. I de 11 år han har haft virksomheden, har konkurrencen i branchen allid været hård på grund af de mange udbydere, og kunder indhenter ofte nere tilbud. Vidnet benytter en prisliste, der reguleres en gang om året. H vis f.eks. oliepriserne stiger, fører det ikke til en løbende justering af priserne, men sådanne forhold indregnes ved den årlige prisregulering. Vidnet kan ikke huske at have modtaget og læst cirkulære af24. juni 2005, 8. september 2005, 28. september 2005 og medlemsbladet fra oktober 2005, og der blev ikke talt om disse. Der blev talt om, at lastbi1chaufførerne va.r begyndt at benyttede et oliepristillæg. Vidnet læser altid det materiale, han mod1ager fra Danske Busvognmænd. På grund af en stigning i miljøudgifter har hans virksomhed i 2008 som et forsøg beregnet et særligt miljøtillæg i fakturaer. Vidnet er ogsa an husker ikke, om der var specielt mange konkurser i 2005, men der er altid nogen, der går konkurs. Vidnet vurderer, at lønudgifterne udgør ca pct. af omsætningen for turistkørsler. forklaret blandt andet, at han er der er en blandet vognmandsforretning, der har alle typer af kørsler, bortset fra taxakørsel. Firmaet ejer ca. 80 busser af forskellig størrelse og kører blandt andet turistkørsel, handicapkørsel og rutekørsel. Konkun"encen mellem vognmændene har altid været hård. Det var

6 ~ den også i Vognmænd fokuserer ofte mere på at få en opgave end på prisen. Det skyldes, at der er overkapacitet havde firmaet 9 sovebusser, og firmaet blev hårdt ramt af sovebussituationen. Firmaet blev nødt til at omlægge busser og satte penge til i 2005 og Vidnet oplever, at brancheforenjngen, revisorer, banker og andre fortæller vognmændene, at de skal ~iene penge, men det er svært på grund af den hårde konkurrence. Vidnet benytter en timepris, der reguleres to gange om året. Stigning i løn, oliepriser, forsikringer m. v. indregnes i de halvårlige prisreguleringer forsøgte vidnet at hæve sine priser så meget, som han kunne på grund af den generelle stigning i olieprisen, men på grund af konkurrencen kunne han ikke få fuld dækning for de stigende oliepriser. Vidnet kan ikke huske at have modtaget og læst cirkulærerne a[24. juni 2005, 8. september 2005, 28. september 2005 og medlemsbladet fra oktober I hans firma blev der talt om de stigende dieselpriser. Der blev også talt om, at man inden for andre brancher, herunder færgedrift, var begyndt at beregne et oliepristihæg. Han har ikke selv beregnet et oliepristillæg på sine fakturer. Vidnet læser generelt det materiale, der kommer fra Danske Busvognmænd. Der er mange generelle oplysninger af betydning for virksomheden. Vidnet vurderer, at lønomkostningerne udgør ca. 40 procent af den samlede omsætning. Vidnet ha.r i mange år været suppleant for revisor i Danske Busvognmænd. ~ar forklaret blandt andet, at han driver en vognmandsforretning med blandet kørsel, herunder lurist-, bestillings- og kontraktkørsel. Han har la busser. Konkurrencen i branchen er hård. Det var den også i Han havde nogle sovebusser, der kørte i udlandet, man han valgte at sælge dem og satte penge til. Han fastsætter sine priser fra opgave til opgave på baggrund af afstande og timepriser. Han har udarbejdet en prisliste til eget brug. Han regulerer priserne en gang om året pr. l. januar. Han benytter ikke nogen famler for tillæg, herunder miljøtillæg. Da dieselpriserne steg i 2005, tog han højde for det i den årlige regulering af prisen. Vidnet modtager materiale fr~en han kan ikke huske cirkulærerne af24. juni 2005,8. september 2005 og 28. september Han husker ikke, at han har hæftet sig ved indholdet af disse, men han gennemgår altid materialet fra foreningen. De priser han benyttede i 2005, var ikke påvirket af oplysninger fra foreningen. Der blev ikke talt i branchen om et olietillæg. Medlemsbladet fra oktober 2005, herunder lederen, har ikke har haf1 betydning fot hans prisfastsættejse i Han benytter ikke nogen fonn for tillæg j sine fakturaer. Vidnet vurderer, at lønudgiften udgør ca pet. afhans omsætning. Den nærmer sig ikke 50 pet. Landsrettens begrundelse og resultat

7 Ul 'lj:-1 "-tjuh lj. )1 ' O, \ A -7 - Vedrørende skyldsspørgsmål et: Fem voterende udtaler:.. Danske Busvognmænds nyhedsbreve af24. juni 2005 og 8. september 2005 findes efter deres indhold ikke at indeholde en opfordring til medlemmerne om at opkræve et særligt oliepristillæg på 4 pet. som nælmerc beskrevet i tiltalen, hvorfor de tiltalte allerede af denne grund bør ftifindes for denne del af tiltalen. Det tiltrædes, at Danske Busvognm.ænds nyhedsbrev af 28. september 2005 og medlemsblad nr. 10 fra oktober 2005 efter deres ordlyd og indhold sarnrnenholdt med det udsendte standardbrev og de tidligere udsendte nyhedsbreve af24. juni 2005 og 8. september 2005 findes at indeholde en klar opfordring fra Danske Busvognmænd til medlemmerne om at beregne et særligt oliepristillæg på 4 pet. ved udførelse af turist- og b~stillingskørsel som nærmere beskrevet i tiltalen. Ligeledes tiltrædes det, at opfordringen efter ordlyden og indholdet af nyhedsbrevet af28. september 2005 og medlemsblad nr. 10 fra oktober 2005 findes at have haft til formål og været egnet til at begrænse konkurrencen med hensyn til prisfastsættelsen. Opfordringerne i nyhedsbrevet af 28. september 2005 og medlemsblad nr. 10 fra oktober, er udarbejdet af de tiltalte og deres egenskab af henholdsvis administrerende direktør og vicedirektør for Danske Busvognmænd. Disse voterende tiltræder, at forholdet kan tilregnes de tiltal g som forsætligt. De tiltaltes forklaring om, at opfordringen alene var ment S0111 en politisk provokation har som anført af byretten ikke støtte j det skriftlige materiale, og disse voterende tiltræder, at forholdet kan tilregnes disse tiltalte som forsætlig, uanset om opfordringen til medlemmerne tillige har været politisk motiveret. Med den begrundelse tiltræder disse voterende, at Danske Busvognmænd er skyldig i den rejste tiltale, idet der dog skal ske frifindelse for den del af tiltalen, der vedrører nyhedsbrevene af24. juni 2005 og 8. september 2005.

8 li /.,~, ~ li":-t I l. => t') ", \..\ 141 DDR Som anført er nyhedsbrevet af 28. september 2005 og medlemsbladet fra oktober 2005 udarbejdet af de tiltal og disse voterende tiltræder, at det er sket i et tæt-samarbejde og efter forudgående drøftelser og gensidig forståe.lse mellem disse tiltalte. Som anført af byretten blev der endvidere orienteret om oliepristillægget og standardbrevet på mødet den 20. september 2005, hvor begge de tiltalte var lil stede. Af de grunde, der er anført af byretten om disse tiltaltes stilling i Danske Busvognmænd, og da oveltrædelsen kan tilregnes disse tiltalte som forsætlig, tiltræder disse voterende, at tilta skyldige ener tiltalen i forhold 2, idet der dog som anført ovenfor skal ske frifindelse for den del af tiltalen, der vedrører nyhedsbrevene af 24. juni 2005 og 8. september En voterende udtaler: Under hensyn til det oplyste om den konkurrencemæssige situation i 2005 blandt vognmænd med hensyn til tmist- og bestillingskørsel og det oplyste om medlemmernes reaktion på opfordringerne finder en voterende ikke, at nyhedsbrevene og medlemsbladet ha]' været egnet til at påvirke konkurrencen, og denne voterende finder heller ikke, at der er udvist en sådan grad af uagtsomhed, at der er grundlag for at straffe de tiltalte. Denne voterende stemmer derfor for at frifinde de tiltalte. Der afsiges dom efter stemmefleltallet, således at de tiltalte findes skyldige som ovenfor anført. Straffastsæ t t e Ise : Bøderne fastsættes efter de i dommen nævnte bestemmelser. Ved fastsættelse af bøden for Danske Busvogrunænd lægger landsretten vægt på forholdets grovhed, herunder at der er tale om en henstilling fra en brancheforening til sine medlemmer, der omfatter de fleste vognmænd inden for turist- og bestillingskørsel, og at overtrædelsen kan tilregnes direktøren og vicedirektøren som forsætlig. Der er endvidere lagt vægt på forholdets begrænsede varighed og de usikre oplysninger om foreningens og medlemmemes omsætning.

9 _. ' \I~'..:. tj \J,., I t., :J l ' f\.\ Der er endvidere lagt vægt på det forhold, at opfordringen efter det oplyste kun i meget begrænset omfang er blevet fulgt afmedlenunerne, og at den efter bevisførelsen ikke har han betydning for konkurrencen. På den baggrund og henset til den tilsigtede forhøjelse af bødeniveauet ved lov nr. 426 af 6. juni 2002 finder landsretten, at bøden for Danske Busvogrunænd passende kan nedsættes til kr. Ved fastsættelse afbøden for de tiltal har landsretten foruden de ovenfor anførte forhold. lagt vægt på, at dfsse tiltalte som anført af byretten ikke har opnået økonomisk vinding, og at virksomhedsansvaret er det primære. Under hensyn til disse tiltaltes stilling og handlinger har landsretten ikke fundet grundlag for at udmåle bøden forskelligt for disse tiltalte. På den baggrund findes bøden for de tiltal ssende at kunne nedsættes til kr. til hver me.d forvandlingsstraf som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: Danske Busvognmænd straffes med en bøde på kr. med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. raffes med en bøde på kr. Forvandlingsstraffen er fængsel j 10 dage. Statskassen skal bcta.le sagens omkostninger for landsretten. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. østre Landsrets kontor, den 7. september 2009

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Københavns Byret Adv. SØK-912S0-00009-08 Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr. 28717024 Toldbodgade 13, 1253

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S013000L- KHN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. juli 2013 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen med domsmænd).

Læs mere