i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i n n a a n u t N i l l a a l a O K D B BDO i Grønland"

Transkript

1 BDO i Grønland

2 Vi har lange relationer til både den private og offentlige sektor i Grønland. Som rådgiver og revisor ønsker vi at være med til at styrke og effektivisere den offentlige sektor i Grønland, og vi ønsker at gøre en forskel ikke mindst i forhold til den mineral- og råstofindustri, der er på vej. Kontorleder og senior manager Henrik Rafn, BDO i Grønland BDO er en aktiv del af den grønlandske udvikling på flere fronter. Vi har indgået samarbejde med Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark, Avalak, og vi tilbyder løbende praktik- og traineeforløb.

3 BDO i Grønland Læring og udvikling til jeres organisation BDO tilbyder en højt specialiseret ekspertise sammen med en solid indsigt i grønlandske forhold. Vores erfaring som revisor og rådgiver i Grønland rækker mere end 30 år tilbage, og i 2013 åbnede vi kontor i Nuuk. Vi er permanent til stede i Grønland for at have de bedste muligheder for at være tæt på vores kunder og udvikle vores aktiviteter. BDO er markedsledende inden for revision, bogføring og rådgivning til offentlige organisationer og til private virksomheder. I den private sektor leverer vi revision, regnskab og økonomisk rådgivning til små og mellemstore virksomheder. Vi lægger vægt på at få en solid viden om virksomhedernes daglige drift og udvikling, så vi altid har de bedste forudsætninger for at hjælpe jer til vækst og udvikling. Vores eksperter inden for skatter og afgifter, personalejura og it dækker både nationale og internationale forhold. I den offentlige sektor leverer BDO revision, rådgivning og tilsynsydelser. Vi reviderer tre kommuner samt en række offentlige institutioner. Som rådgiver løser vi udviklings- og analyseopgaver for Selvstyret og kommunerne bl.a. i forbindelse med OPP, arealudvikling og havne- og offshore aktiviteter. Vi rådgiver ved etablering af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, og vi forvalter større projekter, der kan bidrage til, at den offentlige sektor holder trit med udviklingen i samfundet. Vores faglige tilsynsydelser retter sig både mod institutioner og mod den enkelte borger. Tilsynet er tilrettelagt ud fra en anerkendende tilgang med fokus på mulighederne for at udvikle den faglige praksis. I ethvert samarbejde er det altid vores målsætning at give vores kunder mulighed for at opnå ny viden og opbygge nye kompetencer i egen organisation. Derfor tilrettelægger vi vores opgaveløsning med fokus på at skabe læring og udvikling ude hos kunden. 3

4

5 Revision BDO er kendt for at kunne levere effektiv revision og høj nytteværdi til prisen. Vi har fokus på en lærings- og dialogorienteret tilgang til revisionsopgaven. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan optimeres eller forenkles for at lette den daglige drift, eller om direkte omkostningsbesparelser. Det hænder, at vi konstaterer fejl i regnskabet. Når det sker, vender vi hurtigt tilbage med dialog og rådgivning om de mulige løsninger og forbedringspotentialer. Ofte fører vores revision til anbefalinger, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed for virksomheden og dens ejer eller en mere effektiv administration. Revision i den offentlige sektor BDO har bred viden om lovgivningen og regelsættet for den økonomiske styring og drift i den offentlige sektor, og vi lægger stor vægt på at indgå i et konstruktivt samspil med vores kunder. Som revisor arbejder vi altid på at understøtte læring og effektivisering. Vores mission er at hjælpe kommunen - og borgmesteren som kommunens øverste ansvarlige - til at optimere regler, rutiner og processer inden for økonomistyringen. Vi bistår også med at udvikle kommunens egne kompetencer på området. Vi kan både hjælpe jer med at håndtere konkrete styringsmæssige problemstillinger og bistå med at løfte jeres generelle kompetenceniveau gennem sidemandsoplæring og træning. Vores fokus er optimering og effektivisering ud fra en økonomisk synsvinkel både i den direkte dialog, og når vi aflægger skriftlige rapporter til fx ledelsen, økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen. Ud over den lovpligtige revision udfører vores revisorer en lang række ekstraydelser inden for områder som fx særlige undersøgelser vedrørende besvigelser samt rådgivning om regnskaber, undervisning og sparring. 5

6 Revision af interne it-kontroller Som en del af revisionen udfører vi revision af generelle it-kontroller og applikationskontroller for de it-systemer, der har væsentlig betydning på regnskabet og den finansielle rapportering. Denne revision har til formål at undersøge og vurdere, hvordan I har forholdt jer til de risici ved it-anvendelsen, der kan true transaktionernes nøjagtighed og regnskabets pålidelighed, herunder om der er indført hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller på it-området. Revisionen af generelle it-kontroller vil blandt andet omfatte: Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer Programændringer Adgangssikkerhed Drift. Revisionen vil desuden omfatte automatiske og programmerede applikationskontroller samt it-baserede teknikker, hvor dette findes relevant og hensigtsmæssigt. Bogføring og kontorassistance BDO tilbyder fleksibel assistance til at løse opgaver med bogføring og lønadministration i en kortere eller længere periode. Vi tilbyder assistance med den løbende bogføring, fakturering og betalinger, og vi sikrer, at balancen afstemmes gennem året. Ved assistance med lønadministration sikrer vi, at de ansatte får korrekt løn til tiden, og organisationen slipper for bekymringer omkring travlhed, fravær og fratrædelser. Vi udarbejder ikke bare lønnen, vi foretager ligeledes et kvalitetscheck af de oplysninger, som leveres, samt giver faglig feedback.

7 Konsulentydelser BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund. Vi løser opgaverne i tæt dialog med vores kunder og skræddersyr vores arbejdsprocesser i forhold til de aktuelle ønsker og behov. Vi lægger stor vægt på, at de forandringer, vi er med til at udføre, hænger tæt sammen med den gode økonomistyring og sikrer organisationen et bedre overblik over udviklingen i økonomien. Målet er, at vores arbejde giver vores kunder mulighed for at opnå ny viden og opbygge nye kompetencer i egen organisation. BDO s konsulentydelser drejer sig fx om bedre økonomistyring, effektivisering, strategi- og organisationsudvikling. Ved opgaver, som løses i samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder, bistår vi ved etablering af partnerskab og ved selskabsdannelse - fx på bygge- og anlægsområdet og i forbindelse med udvikling af infrastruktur og arealudvikling. Vores konsulenter arbejder sammen i teams, og de har stor nytte af revisionens indsigt i den offentlige sektor. Konsulenterne har erfaringer fra den offentlige sektor og har videregående uddannelse inden for økonomi, organisation eller offentlig forvaltning. Her er nogle eksempler på vores konsulentydelser: Effektmåling og effektstyring Digitaliseringsstrategier It-sikkerhedspolitikker og risikovurderinger It-ressource- og leverancestyring Optimering af budgetstyring og budgetopfølgning Arbejdsgangs- og effektiviseringsanalyser Benchmarkinganalyser Økonomiske analyser og evalueringer Analyse af sundhedsindsatser Effektivisering og udvikling af sygeplejen Bistand og rådgivning ved etablering af Offentligt-Privat Samarbejde Økonomistyring i offentlige byggeprojekter It-rådgivning. 7

8 Tilsyn Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang. Kontrol og læring vægtes lige højt. Tilsynet sikrer, at borgeren modtager de ydelser, han eller hun har krav på, og at ydelsen leveres på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. Samtidig hjælper tilsynet ledere og medarbejdere til at udvikle deres praksis i forhold til kommunens kvalitetsstandarder. BDO fører tilsyn inden for: Handicap- og psykiatriområdet: Botilbud og dagtilbud og individuelle borgerrettede tilsyn bl.a. med borgere, som er anbragt i Danmark Daginstitutions- og skoleområdet: Skoler, vuggestuer og børnehaver Børn og unge: Døgninstitutioner, botilbud og plejefamilier og individuelle borgerrettede tilsyn Udsatteområdet: Herberger, misbrugs- og krisecentre Individuelle tilsyn med borgere anbragt i Danmark Ældre- og sundhedsområdet: Plejecentre, rehabiliteringscentre og hjemmepleje.

9 9 Kurser, seminarer og gå-hjem-møder Vi arrangerer og afholder kurser af op til en uges varighed, en-dages kurser, gåhjem-møder, seminarer og konferencer. Vores undervisning er baseret på vores brede faglighed og praktiske erfaringer, og vores undervisere er vores egne kolleger. Det betyder, at I altid kan henvende jer med spørgsmål før og efter et kursus. Vi opdaterer jer med vores nyeste erfaringer og viden fra vores dagligdag ude hos kunderne. Skræddersyede kurser BDO arrangerer gerne et kursus eller gå-hjem-møde i samarbejde med jer, så vi i fællesskab kan bestemme emnet og forløbet. Vi kan fx fokusere på en problemstilling eller et tema, som er særligt aktuelt for jeres organisation eller virksomhed. Eksempler på skræddersyede kurser, seminarer og gå-hjem møder: Grundlæggende kommunal økonomi Økonomistyring for institutionsledere og økonomiansvarlige Afstemningskurser herunder sidemandsoplæring Etablering af Offentligt-Privat Samarbejde Fagkurser og kurser om sagsbehandling på beskæftigelsesområdet.

10 Udvalgte referencer Revision, serviceydelser og rådgivning for grønlandske kommuner gennem mange år Gennemførelse af en analyse af kommunernes økonomi og potentielle effektiviseringsmuligheder Bistand til budgetlægning i Kommuneqarfik Sermersooq Bistand til projektstyring og processer i Selvstyret og kommunerne når der er behov for en ekstern drivkraft i projektet Bistand til vurdering af potentiale og risiko ved fælles ERP platform for selvstyre og kommuner Bistand til at afdække mulighederne for at etablere et udviklingsselskab til erhvervsudvikling og generel infrastruktur i Qaasuitsup Kommunia Arbejde med køb, salg og virksomhedsoverdragelse af private virksomheder Revision og rådgivning af private virksomheder bl.a. i byerne Nuuk, Ilulissat, Aasiaat og Tasiilaq Bogførings- og kontorassistance til grønlandske virksomheder. 0

11 Det internationale BDO netværk BDO i Grønland kan trække på kompetencerne i det internationale netværk, som vi er en del af. BDO netværket har aktiviteter i 144 lande og er det femte største i verden. Netværket giver os fx adgang til specialiserede faglige miljøer med internationale erfaringer og viden om arealudvikling, havne- og offshore aktiviteter og udviklingen i forskellige industrier fx olie- og mineindustrien. Vores globale kompetencer og rådgivningserfaring omfatter: Olie-, gas- og mineindustri Arealudvikling Teknologi og telekommunikation Den finansielle sektor Havne- og offshore Infrastruktur Turisme Lufthavne Outsourcing International expansion Skatte- og afgiftsrådgivning (privat og offentligt) Kendskab til lokale forhold i det meste af verden qua de mange kontorer. BDO s revisions- og rådgivningsydelser bidrager til udvikling, vækst og samarbejde i 144 lande. Medarbejdere: Kontorer: Global omsætning: $ 6 mia. 11

12 BDO i Grønland Samuel Kleinschmidtsvej 15, Postboks 7066, 3900 Nuuk Henrik Rafn, kontorleder og senior manager Tlf.: Consulting Lise Buchardt, manager Tlf.: Kommuner og selvstyrevirksomheder Ole Sonntag, statsautoriseret revisor Tlf.: Private virksomheder Tom Petterson, registreret revisor Tlf.: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisionsog rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 144 lande.

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Drevet af ambitionen om at skabe værdi

Drevet af ambitionen om at skabe værdi Drevet af ambitionen om at skabe værdi Revision er et vigtigt værktøj. Men det, der virkelig driver os, er ambitionen om at skabe værdi. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør BDO i hele tal 1 kontor

Læs mere

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 Hold løbende øje med vores hjemmeside. BDO udbyder i løbet af foråret en række gå hjem møder og uddannelser, som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere