Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet"

Transkript

1 Styringsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet

2 Skole- og dagtilbudsområdet er under forandring og oplever stadig stigende pres fra det politiske og administrative niveau i forhold til budgetoverholdelse og efterlevelse af minimumsnormeringer/minimumstimetal mv. (aktivitetsog ressourcestyring). Dette har langt de fleste kommuner relativt godt styr på! Men er I også i stand til at dokumentere effekten af det, den enkelte institution eller skole leverer for budgettet? Særligt skoleområdet, men også dagtilbudsområdet, oplever et stigende krav om dokumentation af den effekt, man som institution/skole eller fagområde kan levere for sit budget (mål- og resultatstyring). Det er ikke længere nok at overholde sit budget, man skal også kunne pege på, hvad man kan levere for budgettet og ikke kun i form af leverede timer og årsværk nej efterspørgslen fra politisk og administrativt hold handler i stigende grad om den leverede effekt. Det er BDO s vurdering, at når man arbejder på at integrere mål- og resultatstyring med aktivitets- og ressourcestyring, kan man få mere viden om, hvordan man kan tilbyde den bedst mulige indsats på den mest omkostningseffektive måde. Samtidig får man et mere sikkert grundlag for sine prioriteringer fra de politiske og administrative prioriteringer på rådhusene til prioriteringerne for de decentrale ledere, der har den daglige kontakt med barnet eller eleven. BDO tilbyder input til arbejdet med en fremadrettet god styring og udvikling af skole- og dagtilbudsområdet. Vores input tager afsæt i økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL, Folkeskolereformen og Produktivitetskommissionens anbefalinger. Man skal bevare fokus på den gode aktivitets- og ressourcestyring samtidig med, at man bliver bedre til at fremvise effekterne på skole- og dagtilbudsområdet. I BDO arbejder vi med indgange, der kan inspirere til denne dobbelte styring. Mål- og resultatstyring Aktivitets- og ressourcestyring 2

3 Tydelig budgettildeling og god budgetstyring - en forudsætning for en effektiv skole- og dagtilbudsdrift I BDO er vi tilhængere af, at det decentrale niveau skal have og skal tage - et så stort budgetansvar som overhovedet muligt, da det er den enkelte skoleleder eller dagtilbudsleder, der bedst kan udmønte budgettet til gavn for børn, elever og forældre, når retningen først er udstukket centralt. En væsentlig forudsætning for god budgetstyring er dog, at de budgetansvarlige kender forudsætningerne for budgettet, og her er tildelingsmodellerne/budgetmodellerne til skole- og dagtilbudsområdet centrale. Tildelingsmodeller der styrker det decentrale ledelsesrum Vi har stor erfaring med udvikling af nye tildelingsmodeller fra en lang række af landets kommuner, og vi oplever, at mange kommuner har anvendt meget komplekse og på nogle punkter forvirrende tildelingsmodeller. Det betyder, at de budgetansvarlige ganske vist kender deres budget, men ikke har en forståelse for, hvorfor det ser ud præcis, som det gør. Det fremgår af tankerne bag Folkeskolereformen, at man vil styrke det decentrale ledelsesrum. Dette ledelsesrum kan og skal bruges til at give den lokale skoleledelse muligheder for at udmønte sit budget til aktiviteter, der meningsfuldt understøtter de mål, som er beskrevet i reformen. Det decentrale ledelsesrum kan understøttes på flere måder, men det er vores erfaring, at man skaber de bedste forudsætninger, hvis budgettildelingen til området bygger på principper om simplicitet, gennemskuelighed og fairness. Disse principper bør i vores øjne også gøre sig gældende på dagtilbudsområdet, og det er BDO s vurdering, at en forudsætning for god økonomistyring og en effektiv drift af skole- og dagtilbudsområdet er simple og gennemskuelige tildelingsmodeller, der giver de budgetansvarlige 100 % overblik og forståelse for deres budget. Oprydning og inddragelse Mange kommuner kan med fordel udarbejde en ny og mere tidssvarende tildelingsmodel, og i dette arbejde er det vores erfaring, at det er vigtigt med en inddragende proces, hvor man lytter til skolelederne og dagtilbudslederne, når tildelingskriterierne skal defineres. Desuden er det vigtigt at få ryddet op i uhensigtsmæssige tildelingsmekanismer, der eksempelvis bunder i historiske forhold og ikke længere er relevante. Alt sammen ud fra devisen om, at så mange penge som muligt skal ud at arbejde på skolen/institutionen, og at det er lederen, der skal udmønte budgettet til konkrete aktiviteter. Når man udarbejder en ny tildelingsmodel, er det ligeledes væsentligt, at man forholder sig til de socioøkonomiske forskelle på tværs af kommunens skoler samt til inklusionsarbejdet på den enkelte skole. BDO har gennem de seneste år bistået en lang række kommuner med at udarbejde nye tildelingsmodeller, der er med til at understrege og understøtte det decentrale ledelsesansvar, den gode budgetstyring og en effektiv skole- og institutionsdrift. Derfor anbefaler vi, at kommunerne benytter Folkeskolereformen og Produktivitetskommissionens anbefalinger som en anledning til at opdatere den nuværende tildelingsmodel eller til at udarbejde en helt ny og tidssvarende model. Budgetstyring på baggrund af simpel og gennemskuelig tildeling Med udgangspunkt i simple og gennemskuelige tildelingsmodeller, der understøtter det decentrale ledelsesrum, vil det være centralt at udarbejde og videreudvikle kommunens decentrale budgetstyringsmodel. BDO s budgetstyrings- og budgetopfølgningskoncept har til formål at skabe det nødvendige prioriteringsrum decentralt. 3

4 Det giver rum for, at lederne i højere grad kan samtænke aktivitets- og ressourcestyringen med mål- og effektstyringen. Hvis man vil sætte yderligere fokus på mål- og effektstyringen, kræver det, at man må skabe rum for prioriteringer og sætte fokus på prognosticering. Det betyder, at den løbende opfølgning kommer så tæt på bullseye som muligt. Vi kan bistå jeres kommune med nytænkning og konkrete værktøjer til denne komplekse øvelse, for det kan være en udfordring med de metoder, der er for prognosticering. Det vægter vi i BDO, når vi udvikler et budgetstyrings- og budgetopfølgningskoncept: At kommunen får kendskab til områdernes udgiftsdrivere. At kommunen skærper sit fokus på de budgetforudsætninger, som er en forudsætning for effektiv styring. Kvalitet i prognosticeringen. At der sker en reel kobling imellem opfølgning af økonomi og aktiviteter. Fald i aktivitet bør ofte også betyde fald i forbrug. Fokus på modtagerens styringsbehov, da opfølgningen skal tilpasses modtagerens behov. Virksomhedslederen og politikeren har nødvendigvis ikke det samme informationsbehov. En kobling mellem aktivitets- og ressourcestyring og mål- og effektstyring. Vil du høre mere om udviklingen af tildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet eller vores budgetstyringskoncept, kan du kontakte: Rasmus Morten Høybye Duus Tlf: Mail: 4

5 Styring efter resultater og effekt på skole- og dagtilbudsområdet Folkeskolereformen sætter nye standarder for styring af landets folkeskoler. Dagsordenen lyder nu på nationale mål for progression i læring og kompetencer, mere trivsel og brud med den sociale arv og i kommunerne skal man ud og løfte opgaverne. Få tydelige mål På Kommunaløkonomisk Forum 2014 stod styring af folkeskolen øverst på dagsordenen. Løsningen var der bred enighed om: Kommunerne skal indrette deres styring af folkeskolen, så den sikrer få tydelige mål for den ønskede effekt for barnet og samfundet, systematisk opfølgning på målopnåelsen og konsekvent anvendelse af denne viden til at forbedre og løfte folkeskolens resultater. Opstil lokale mål i jeres kommune Budskabet var desuden, at kommunerne skal være aktive, når de udfylder deres rolle i det kommunale selvstyre, og at de skal supplere de nationale mål med de mål, som er på dagsordenen i den enkelte kommune. Gør man det, er der store muligheder for at forbedre og effektivisere folkeskolen helt i tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger. Alt i alt står kommunerne derfor over for at skulle udvikle og indføre et nyt setup for mål- og effektstyring, og det kan for mange skoleforvaltninger være en stor omvæltning i forhold til måden, hvorpå området tidligere har været drevet. For mange kommuner vil det naturlige spørgsmål være: Hvordan kommer vi i gang, så vi hurtigt kan være klar med et nyt styrings-setup, der matcher Folkeskolereformens mange muligheder og krav? Vi har god erfaring med at inddrage skoleledere, lærere, udviklingskonsulenter og relevante ledelsesniveauer i udviklingen af et målstyrings-setup, der er 100 % tilpasset den enkelte kommune. På næste side er vist et proceshjul, som illustrerer de faser, man ideelt set skal igennem, når man vil udvikle et nyt styringskoncept med høj grad af mål- og effektstyring. Figuren på næste side viser også syv spørgsmål, som man skal finde svar på i sit arbejde med udviklingen af succesfuld mål- og effektstyring. Hvad er jeres svar på spørgsmålene? Vil I høre vores bud? BDO står til rådighed og indgår gerne i en uformel dialog med jer om, hvordan man kan angribe de nye styringsudfordringer på skoleområdet, hvor elevernes progression og folkeskolens faglighed er i centrum. Vi arbejder med samme dagsorden på dagtilbudsområdet hvor klare effektmål og faglige testredskaber kan være en løftestang til bedre og mere effektive dagtilbud. Vil du vide mere om mål- og effektstyring på skole- og dagtilbudsområdet kan du kontakte: Rasmus Morten Høybye Duus Tlf: Mail: Andreas Østergaard Poulsen Manager Tlf: Mail: Inddragelse og lokal tilpasning Som rådgiver for kommunerne om mål- og effektstyring på folkeskoleområdet ved vi, at succesfuld udvikling og implementering af et nyt mål- og effektstyrings-setup handler om såvel kultur, kompetencer og ledelse som styringsteknologi og målepunkter. 5

6 Hvordan vil I sætte klare politiske mål for hvilken effekt, der skal skabes for samfund og borgere? Hvordan vil I følge op på, om jeres målog effektstyring er skruet sammen på den rigtige måde? Tilpasning af mål- og effektstyring Klare politiske effektmål Klarhed over årsagsvirkningslogik Hvordan vil I udnytte den viden, der findes og skabe fælles antagelser om, hvilke indsatser i folkeskolen, der skal benyttes? Hvordan vil I servicere de politiske beslutningsprocesser med viden om målopnåelse og effekt i folkeskolen? Administrativ og politisk målopfølgning Løbende opfølgning og review af præstationer Mål- og aftalestyring Valg af målepunkter og målsætninger Hvordan vil I finde de gode målepunkter og måleredskaber til at belyse, om I når målene, og hvordan vil i sætte strøm til? Hvordan vil I sikre, at de leverede præstationer i folkeskolen lever op til jeres mål? Hvordan vil I omsætte jeres fælles politiske mål til konkrete mål for skoler, klasser, lærere og den enkelte elev? 6

7 Opfølgning på den leverede kvalitet og den leverede effekt i skoler og dagtilbud (Tilsyn) Som det fremgår af proceshjulet ovenfor, er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan man vil følge op på de opstillede mål, og man skal kunne dokumentere, hvorvidt man opnår den ønskede effekt i kommunens skoler og dagtilbud. Dette kan gøres på mange måder og via flere supplerende datakilder. Ofte har kommunerne en række eksisterende data, der kan anvendes, men det kan også være nødvendigt at indsamle nye data via forældretilfredshedsanalyser, trivselsmålinger eller lignende. Dette kan BDO være behjælpelig med. Derudover vil det i mange tilfælde være relevant at benytte sig at kvalitativ dataindsamling som supplement til kvantitative data. Tilsyn I BDO s tilsynsafdeling bistår vi med dataindsamling af mere kvalitativ karakter. Vi er Danmarks største private leverandør af faglige tilsyn, og vi udfører fagligt tilsyn i 34 kommuner fordelt over hele landet. Vores tilsyn omfatter ældreområdet, beskæftigelsesområdet, det specialiserede område samt almenområdet det vil sige dagtilbud og skoler. Vi har et metodisk stærkt tilsynskoncept på hvert område, som lever op til gældende lovgivning og samtidig giver kommunen mulighed for at understøtte mål- og effektstyringen. Tilsynet kan danne baggrund for effektiv ledelsesinformation, og det kan bruges som en del af opfølgningen på det udviklede mål- og effektstyrings-setup. Derudover giver tilsynet mulighed for at måle effekten af udvalgte områder - fx forældrenes oplevelse af at være betragtet som en ressource i forhold til barnets udvikling og læring - og en lang række andre temaer, som kommunen kan være med til at sætte fokus på. Et tilsyn gennemført af BDO vil altid være uvildigt og have fokus på lokal udvikling og læring. Samtidig kan tilsynet bruges til at sikre valid information til den centrale ledelse om decentrale forhold. Vores konsulenter på tilsynsområdet har en pædagogisk og skolefaglig uddannelsesmæssig baggrund suppleret med efteruddannelser samt enten en master eller kandidatgrad. BDO lægger desuden vægt på, at medarbejderne på forskellig vis har erfaring med ledelse, uddannelse, udvikling, formidling og forskning. Vil du vide mere om målopfølgningen på skole- og dagtilbudsområdet og tilsyn, kan du kontakte: Rasmus Morten Høybye Duus Tlf: Mail: Helen Hilario Jønsson Tlf: Mail: På skole- og dagtilbudsområdet gør vi brug af en spørgeguide, der danner baggrund for observationer og interviews med ledere, medarbejdere, børn og forældre. Formålet er at få fyldige og omfattende informationer om, hvordan respondenterne oplever børnenes trivsel og udvikling, den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis samt at indsamle nyttig viden om organisatoriske og personalemæssige forhold. 7

8 Kontakt Chris Enrico Petersen Partner, rådgivningschef Tlf: Mail: Rasmus Morten Høybye Duus Tlf: Mail: Christina K. Simonsen Tlf: Mail: Helen Hilario Jønsson Tlf: Mail: Andreas Østergaard Poulsen Manager Tlf: Mail: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 138 lande.

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer

Kommunernes økonomifunktion. Opgaver, brugere og kompetencer Kommunernes økonomifunktion Opgaver, brugere og kompetencer 1 2 Indhold Indledning Økonomifunktionens rolle Det strategiske samspil Sæt ord på tallene I spændingsfeltet mellem direktion og fagcentre Brugere

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015

KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 KOMPETENCEUDVIKLING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Kursuskatalog for perioden februar juni 2015 Hold løbende øje med vores hjemmeside. BDO udbyder i løbet af foråret en række gå hjem møder og uddannelser, som

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere