En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar."

Transkript

1 Finanstilsynet Århusgade København Ø. Att. kontorchef Anders Balling En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at kommentere høringsdokumentet vedr. en tilsynsdiamant for realkreditsektoren. Vi er enige i Finanstilsynets målsætninger, som institutterne også på egen hånd har arbejdet for at fremme. Vi er derfor som udgangspunkt positivt indstillede. Den konkrete udformning af pejlemærkerne er dog enkelte steder uhensigtsmæssig, og der er derfor behov for tilpasninger på det tekniske niveau, både af hensyn til sektorens evne til at udfylde en vigtig rolle i samfundet og for at få diamanten til at virke efter hensigten. 8. oktober 2014 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax I pejlemærket vedr. store eksponeringer udestår en afklaring af den præcise opgørelse, og en endelig beslutning bør afvente en sådan afklaring. Pejlemærket vedr. afdragsfrihed bør mere præcist identificere de lån, der indebærer forhøjet risiko, og disse bør sammenholdes med instituttets samlede udlån. Pejlemærket vedr. refinansieringsrisici bør i højere grad udformes, så det tager højde for de forskellige udgangspunkter, institutterne har, og som de kun ret langsomt kan bevæge sig væk fra. Der udstår flere spørgsmål omkring tiltaget vedrørende begrænsning af belåningsmulighederne for erhvervsejendomme med negativ likviditet. I den følgende gennemgang forklares disse synspunkter nærmere, og der fremlægges løsningsforslag, som efter Realkreditforeningens opfattelse vil afhjælpe de påpegede problemer. Med venlig hilsen Martin Kjeldsen-Kragh Direkte

2 Side 2 En tilsynsdiamant for realkreditsektoren bemærkninger til de enkelte pejlemærker mv. Udlånsvækst Ingen bemærkninger til dette pejlemærke Låntagers renterisiko Det er relevant, at hovedparten af erhvervsudlånet er undtaget fra dette pejlemærke, idet risikoen i en virksomhed altid skal bedømmes samlet, og ikke isoleret set på realkreditbelåningen. Hensigten er således i stedet, at pejlemærket omfatter et udvidet boligsegment, hvor pejlemærket skønnes at være relevant. Det er dog betænkeligt, at lån til private boligudlejningsejendomme er omfattet af pejlemærket. Disse ejendomme ejes i mange tilfælde af virksomheder, der også ejer andre ejendomstyper, eller bedriver anden virksomhed, som ikke er omfattet af pejlemærket. Risikoen ved denne virksomhed opgøres og styres samlet. Det ville være uhensigtsmæssigt for både institutterne og kunderne selv, hvis de skulle underlægges fordyrende begrænsninger på enkeltlånsniveau, når de allerede har relevante måder at håndtere deres samlede renterisici på. I relation til behandling af lån med renteloft, er vi enige i, at disse ikke bør indgå som variabelt forrentede, når renteloftet er fastsat på et relevant niveau. Kriteriet bør dog præciseres, således at bedømmelsen foregår på belåningstidspunktet, og lånet ikke kan skifte status som følge af den efterfølgende renteudvikling. Store eksponeringer Som Finanstilsynet bemærker i høringsdokumentet vedr. tilsynsdiamanten, er der en vis tvivl om, hvordan pejlemærket skal opgøres. Opgørelsen afhænger af, hvordan CRR præcis skal tolkes. Når denne tvivl er afklaret, skal pejlemærket omkalibreres. Denne tilgang kan forekomme logisk og naturlig, men den betyder, at en høringsproces om netop dette pejlemærke ikke kan afklare alle relevante spørgsmål. Institutterne har ikke mulighed for at bedømme konsekvenserne af pejlemærket, når det endnu ikke er kendt i detaljer. I det lys opfordrer vi til, at spørgsmålet om dette pejlemærke henlægges til en separat høringsproces, når der er klarhed om grundlaget. Der kan dog alligevel peges på nogle rent principielle betænkeligheder.

3 Der knytter sig en særlig problemstilling til panter, der udløser fradrag i eksponeringsværdien på 50 pct. af ejendomsværdien. Den maksimale belåningsgrad på erhvervsområdet er som hovedregel 60 pct., og dermed bliver alene belåningen i et snævert interval fra 50 til 60 pct. af ejendomsværdien relevant. Dette betyder bl.a. at den opgjorte eksponering kan blive ekstremt følsom over for ændringer i ejendomspriserne. Fradrag for garantier kan også bidrage hertil. Side 3 Finanstilsynet berører i høringsdokumentet denne problemstilling, og lover at der vil blive udvist forståelse i en sådan situation. Selv om dette er positivt, vil det efterlade institutterne med en vanskelig kommunikationsmæssig udfordring i relation til fx rating-bureauer og investorer. Det bør i stedet sikres, at pejlemærket er indrettet sådan, at risikoen for falsk alarm er mindst mulig. Endelig vil pejlemærket kunne forvride konkurrencen om store kunder, specielt i en situation med ejendomsprisfald, hvor den opgjorte værdi pludselig stiger. Hvor væsentlig denne bekymring er, kan dog ikke afgøres før pejlemærket er kendt i detaljer. Afdragsfrihed. Det er en vigtig målsætning for realkreditinstitutterne at reducere mængden af afdragsfrie lån, navnlig ved høje belåningsgrader. Derved mindsker man den samlede risiko og sårbarheden over for prisfald på ejendomsmarkedet. Institutterne har ydet en væsentlig indsats, både gennem differentierede bidragssatser og i rådgivningsprocessen. Realkreditforeningen har derfor heller ingen principielle indvendinger imod, at en yderligere bevægelse i denne retning hjælpes på vej af den kommende tilsynsdiamant. Pejlemærket er dog uhensigtsmæssigt formuleret i to henseender: For det første omfattes kun lån med afdragsfrihed i den yderste del af belåningen (typisk fra 60 til 80 pct.). Afdragsfrihed på foranstående lån har samme virkning på gældsafviklingen og den bør derfor også omfattes af pejlemærket. Pejlemærket bør dog formuleres sådan, at der maksimalt kan medregnes afdragsfrihed svarende til den del af belåningen, der overstiger 60 pct. af ejendomsværdien. Dermed vil der kun være tale om en mindre justering i forhold til Finanstilsynets forslag. Ændringen betyder, at afdragsfriheden ikke kan gemmes væk i den inderste del af belåningen. Der medregnes altid mindst lige så meget afdragsfrihed, som i Finanstilsynets forslag. For en kunde med 80 pct. belåning, hvoraf mere end 20 pct. er afdragsfri, tæller disse 20 pct. med i pejlemærket, uanset hvor den afdragsfri belåning er placeret i prioritetsrækkefølgen. Er belåningen på 70 pct., kan højst 10

4 pct. medregnes i pejlemærket, og er den på 60 pct., tæller evt. afdragsfrihed ikke med i pejlemærket, akkurat som i Finanstilsynets forslag. For det andet sættes mængden af lån med afdragsfrihed i den yderste del af belåningen i forhold til den samlede mængde af lån i samme belåningsinterval. Det giver anledning til et paradoks. Hvis et institut øger sit udlån med afdrag til kunder med en høj belåningsgrad, så forbedres stillingen i forhold til pejlemærket. Sker samme udlånsforøgelse til kunder med lav belåningsgrad, påvirkes pejlemærket ikke. Side 4 Da en høj belåningsgrad betyder større risiko end en lav, giver pejlemærket tilskyndelse til en lidt mere risikabel udlånsadfærd, hvilket er uhensigtsmæssigt. Den opgjorte mængde af lån med afdragsfrihed og høj belåningsgrad det som ønskes begrænset - kunne i stedet sættes i forhold til det samlede udlån til ejerboliger. Kort funding Det er en relevant målsætning at søge at nedbringe refinansieringsauktionernes omfang, dels gennem udstedelse af obligationer med længere løbetider og dels ved at auktionerne spredes på forskellige datoer. Det kan dog være vanskeligt at opnå både en reduktion af omfanget og en spredning af auktionerne ved hjælp af et endimensionalt pejlemærke. Det foreslåede halvårsmål er således problematisk. Har et institut eksempelvis spredt refinansieringen på tre årlige auktioner, jævnt fordelt over året, vil de to falde inden for samme halvår, og instituttet er dermed ikke bedre stillet i forhold til pejlemærket, end hvis disse to auktioner blev slået sammen til én stor. Dette er klart uhensigtsmæssigt og en underkendelse af en relevant indsats, der er gjort for at sprede refinansieringen. Institutternes forskellige udgangspunkter med hensyn til placering af auktionerne betyder, at kvartalsvise og halvårlige mål vil påvirke institutterne meget forskelligt. Et mål der dækker hele året, uafhængig af auktionernes placering, ville derfor være mere velegnet og virke mere ensartet. Hvis der herudover er behov for foranstaltninger til sikre en vis spredning over året, kan der suppleres med et maksimum for refinansieringsomfanget i et enkelt kvartal på fx 15 pct. Denne begrænsning skal tage sigte på spredningen, som supplement til den overordnede begrænsning for hele året. På denne måde sikres en nedbringelse af det samlede volumen og en rimelig spredning, uden at institutterne presses til en bestemt struktur med fire lige store årlige auktioner, hvilket ikke nødvendigvis er det mest hensigtsmæssige for alle. Pejlemærket bliver mere målrettet.

5 Endelig bemærkes det, at det i teksten bør præciseres, at der måles på restgælden, og at det er auktionstidspunktet, der er bestemmende for, hvornår en refinansiering anses for at finde sted. Bilag 3. Positiv likviditet ved belåning af erhvervsejendomme. Det kan, som Finanstilsynet skriver, være relevant at begrænse sårbarheden i forhold til den mere spekulative del af ejendomssektoren. Det er dog ingen nem opgave. Der vil være tale om et indgreb i institutternes kreditvurdering, som ofte er kompleks og skal tage højde for alle relevante forhold. Et indgreb kan virke forstyrrende på denne proces og kan være vanskeligt at målrette tilstrækkeligt. Side 5 Der lægges op til, at belåning af erhvervsejendomme med negativ likviditet kan ske, forudsat at instituttet kan godtgøre at dette er kreditmæssigt forsvarligt. Dette er særligt vigtigt, da omsætningen af ejendomme med negativ likviditet ellers vil blive vanskeliggjort. Sådanne ejendomme er ikke nødvendigvis ekstra risikable eller spekulative; der kan fx være tale om en ejendom med et potentiale, der mangler at blive udnyttet. Et indgreb risikerer at påvirke prisdannelsen på ejendommene og institutternes muligheder for at hjælpe svage og nødlidende kunder. Et krav om kompenserende krav og foranstaltninger, kan afhængig af kravenes art let blive administrativt tungt og skadeligt for udlånsmulighederne. Et krav om positiv likviditet rejser en række spørgsmål, herunder hvordan dette opgøres (rente, afdrag m.v.), hvilke ejendomstyper der er omfattet af erhvervsejendomme m.v. Realkreditforeningen foreslår derfor en nærmere drøftelse heraf, før der vedtages regler på området.

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER. 2. oktober 2014

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 DET TALTE ORD GÆLDER. 2. oktober 2014 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2. OKTOBER 2014 2. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil starte med at glæde mig over, at I har lagt jeres årsmøde 2. oktober

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere