Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Lånetyper Obligationslån Kontantlån Rentetilpasningslån (Flelån) Lån med renteloft Afdragsfrit lån Indekslån Lån i udenlandsk valuta Belåningsmuligheder Ansøgning Omkostninger ved lånoptagelse Stiftelsesprovision Gebyr Tinglysningsafgift Lån til landbrug lån til industri og håndværk Kontakt...8

2 Side 2 Generelt Realkredit 1. GENERELT Nybyggeri af fast ejendom vil i første omgang som hovedregel blive finansieret med et byggelån optaget i et pengeinstitut. Traditionelt har den endelige finansiering efter byggeriets færdiggørelse fundet sted i et realkreditinstitut, der som de eneste kunne udstede obligationer til at finansiere deres udlån. Et flertal af Folketingets partier har i foråret 2007 indgået en aftale, som medførte, at boligudlån fra og med 1/ kan finansieres ved udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO'er). Dermed fik banker og sparekasser også denne mulighed. Dermed blev der skabt et større og mere fleksibelt produktudbud, hvor det blev muligt helt frit at aftale løbetids- og afdragsvilkår og bruge enten realkreditlån, finansiering i banken eller et mi af de to. Ved ansøgning om lån til andre formål kan låntager henvende sig til et pengeinstitut eller et realkreditinstitut for at låne med sikkerhed i friværdien. Følgende realkreditinstitutter i Danmark yder lån mod pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer: Hovedudlånsområde Udlejning Ejerboliger Andelsboliger Støttet byggeri Landbrug mv. Industri & håndværk Nykredit Realkredit Nordea kredit Realkredit Danmark BRFkredit Totalkredit DLR Kredit LR Realkredit Derudover yder de enkelte institutioner lån inden for andre specielle områder. For oplysning herom henvises til de respektive institutter. Nykredit og Realkredit Danmark yder lån til alle ejendomskategorier. Nordea Kredit yder lån til alle ejendomskategorier med undtagelse af visse former for offentligt støttet byggeri. BRFkredit yder hovedsageligt lån til ejerboliger, boligudlejningsejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andelsboliger. Totalkredit yder udlån til ejerboliger herunder fritidshuse. DLR Kredit yder lån til landbrugs-, gartneri- og skovbrugsejendomme, boligudlejningsejendomme, private andelsboliger, alment boligbyggeri, kontor- og forretningsejendomme samt industri- og håndværksejendomme. LR Realkredit yder i overvejende grad lån til større byggeprojekter fortrinsvist offentligt støttet byggeri.

3 Side 3 Lånetyper Realkredit FIH Realkredit har hidtil ydet realkreditlån til håndværks- og industriejendomme mv., men er i 2004 ophørt med nyudlån. 2. LÅNETYPER 2.1. Obligationslån Realkreditinstituttet sælger en mængde obligationer for at finansiere lånet. Lånets hovedstol dvs. det beløb man starter med at skylde vil derfor svare til den mængde obligationer, som realkreditinstituttet udsteder. Ydelsen på lånet ligger dermed fast, når lånetilbuddet foreligger, men låneprovenuet dvs. det beløb man får i hånden kan godt være lavere end lånets hovedstol, hvis obligationerne er solgt til en kurs lavere end Kontantlån Dette lån er karakteriseret ved, at hovedstolen er lig med kursværdien af de udstedte obligationer. Låneprovenuet er dermed kendt, mens renten og dermed ydelsen først kendes, når obligationerne er solgt Rentetilpasningslån (Flelån) Ved dette lån er der periodisk rentetilpasning f efter 1, 3 eller 5 år. Det betyder, at der løbende sker en tilpasning af renten og lånets ydelse Lån med renteloft Dette lån er en anderledes type rentetilpasningslån, hvor det variabelt forrentede lån kombineres med et renteloft. Dvs. lånets rente og dermed ydelse følger markedsrenten, men med renteloftet som et maksimum for rentens udvikling 2.5. Afdragsfrit lån Afdragsfrie lån giver muligheden for at få afdragsfrie perioder i lånets løbetid. Det betyder, at der i denne periode kun betales renter og dermed ikke afdrages på lånet. Afdragsfrihed kan opnås med både fastforrentede lån, rentetilpasningslån og prioritetslån 2.6. Indekslån Dette lån er karakteriseret ved, at der i lånets løbetid foretages en løbende pristalsregulering af restgæld samt hovedstol, og som følge deraf en justering af rente og afdrag Lån i udenlandsk valuta Visse realkreditlån kan optages i euro.

4 Side 4 Belåningsmuligheder Realkredit 3. BELÅNINGSMULIGHEDER Overordnet er der ikke fastsat regler for, hvilken lånetype der kan benyttes til finansiering af de forskellige ejendomskategorier. Der gælder desuden særlige regler for visse dele af det støttede byggeri. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter for et år af gangen den lånetype, der skal anvendes til finansiering af det støttede byggeri, dog med mulighed for hurtig justering hvis markedsforholdene ændrer sig. Fastsættelsen offentliggøres i Statstidende, og realkreditinstitutterne oplyser om det. Lovgivningen sætter ligeledes grænser for den maksimale lånegrænse, dvs. hvor store lån der må ydes i en ejendom i forhold til dens værdi. Generelt kan private ejendomme belånes op til 80 pct. af kontantværdien med lån, som finansieres ved udstedelse af obligationer. For erhvervsejendomme er den tilsvarende grænse 60 pct. af værdien. Der gælder dog en række særlige vilkår og regler for visse ejendomskategorier. F er den maksimale lånegrænse for fritidshuse på kun 60 pct. Se nedenstående oversigt over maksimale lånegrænser, løbetider i henhold til realkreditlovgivningen samt andre relevante oplysninger for de enkelte ejendomskategorier. Ejendomskategori Maks. lånegrænse for RObelåning. Maks. løbetid for RObelåning Maks. lånegrænse for SDO/SDRObelåning Maks. løbetid SDO/SDRObelåning Pct. År Pct. År ) Ejerboliger til helårsbrug ) Fritidshuse Privat boligudlejning Private andelsboliger 80 2) ) 30 Alment boligbyggeri Nybyggeri og etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme ) 30 4) 91 3) 30 4) Eksisterende ejd. 80 5) ) 30 Landbrug, skovbrug og gartnerier /70 6) 30 Ejendomme til sociale, kulturel /70 6) 30 Ingen begrænsninger

5 Side 5 Ansøgning Realkredit le og undervisningsmæssige formål Kontor- og forretningsejendomme Industri-og håndværksejendomme Kollektive energiforsyningsanlæg /70 6) /70 6) /70 6) 30 Ubebyggede grunde Anmærkninger: 1) Lånet kan være afdragsfrit i op til 10 år. 2) Opføres en privat andelsbolig som en ustøttet andelsbolig efter lov om almene boliger, kan kommunalbesty-relsen stille garanti for belåning ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi 3) 91 pct. af ejendommens anskaffelsessum kan belånes. Der ydes offentlig garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi 4) Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke lån der skal anvendes til finansieringen. P.t. anvendes rentetilpasningslån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. 5) Lånegrænsen kan overskrides mod offentlig garanti. Ved SDO/SDRO baserede lån stilles garanti for lån ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. 6) Lånegrænsen kan forhøjes til 70 pct., hvis der stilles supplerende sikkerhed på mindst 10 pct. for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi. 4. ANSØGNING Ved indsendelse af en låneansøgning skal vedlægges en række dokumenter afhængigt af låneformål og ejendomskategori. Blandt de dokumenter, som normalt skal vedlægges, kan nævnes følgende: Tegninger. Skøde eller tilsvarende dokumentation. Tingbogsattest (sendes sammen med tinglyst pantebrev). Matrikelkort. Attest om ejendomsværdi og ejendomsskatter. Brandpolice for bygningen. Brandpolice for maskiner og inventar ved lån til erhvervsejendomme mv. (sendes sammen med tinglyst pantebrev). Sidste præmiekvittering for forsikringer. Ibrugtagningstilladelse. Når kreditinstituttet modtager låneansøgningen foretages en vurdering af ejendommen, hvorefter kreditinstituttet fastsætter en kontant handelsværdi i henhold til vurderingsbekendtgørelsen. På grundlag heraf udmåles lånet, hvorefter der afgives et lånetilbud. Dette sendes til lånsøgeren sammen med det pantebrev i ejendommen, der skal tinglyses som sikkerhed for lånet. Lånet kan udbetales, når pantebrevet foreligger tinglyst uden retsanmærkninger eller mod garanti.

6 Side 6 Omkostninger ved lånoptagelse Realkredit 5. OMKOSTNINGER VED LÅNOPTAGELSE 5.1. Stiftelsesprovision Som etableringsafgift opkræver kreditinstituttet stiftelsesprovision, der beregnes på basis af de tinglyste beløb og fratrækkes i forbindelse med lånets afregning. Hvis lånet effektueres ved udlevering af obligationer, skal stiftelsesprovisionen dog indbetales til instituttet. Der betales normalt ikke stiftelsesprovision ved optagelse af lån i ejerboliger Gebyr I forbindelse med optagelse af et lån betales der gebyr for f.eks. vurdering og lånesagsbehandling. Ligeledes betales der ved konvertering af lån almindeligt lånesagsgebyr. I specielle sager, hvor f.eks. særlig sagkyndig bistand ved vurdering af ejendommen er nødvendig, kan der opkræves gebyr, selv om lånesagen ikke gennemføres, ligesom der kan opkræves ekstra gebyr i sådanne sager, hvis lånesagen gennemføres Tinglysningsafgift Afgiften for tinglysning af pant i fast ejendom udgør 1,5 pct. af det pålydende beløb. Dertil skal der betales en fast afgift på kr. pr. dokument. Ved låneomlægning (evt. konvertering af lån, omprioritering) af lån udgør afgiften kun forskellen mellem det nye og det gamle realkreditlån. 6. LÅN TIL LANDBRUG Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Realkredit Danmark, DLR Kredit og Nykredit, yder lån til landbrugsejendomme. Ved afgrænsningen mellem landbrugsejendomme og andre ejendomme lægges som hovedregel landbrugslovgivningens kriterier for afgrænsning til grund. Dvs. ejendomme, der omfattes af landbrugspligt i henhold til landbrugsnotering, kan belånes som landbrugsejendomme og alene som landbrugsejendomme. Som hovedregel kan ejendomme under 10 ha, der ikke benyttes landbrugsmæssigt, belånes som parcelhuse, dvs. med op til 80 pct. belåning. Ejendomme, der hovedsageligt anvendes til andet erhverv, belånes efter reglerne for dette erhverv. Ved fastsættelsen af belåningsværdien tages udgangspunkt i ejendommens kontante værdi i handel med bygninger, jord, besætning og inventar, idet der dog er begrænsninger med hensyn til, hvor meget løsøre og besætning, der kan indgå i belåningsgrundlaget. 7. LÅN TIL INDUSTRI OG HÅNDVÆRK Alle realkreditinstitutter med undtagelse af Totalkredit, BRFkredit og LR Realkredit yder lån til industri- og håndværksvirksomheder.

7 Side 7 lån til industri og håndværk Realkredit En ejendom betragtes som industri- eller håndværksejendom, såfremt den er specielt indrettet til produktion eller håndværk, eller der på ejendommen er opstillet maskiner beregnet hertil. Ved belåning af industri- og håndværksejendomme baseres værdifastsættelsen på et skøn dels over den rimelige anskaffelsessum, dels over ejendommens rentabilitet og dels primært over ejendommens alternative anvendelse. Anskaffelsessummen er ekskl. moms, da der normalt ydes momsrefusion til erhvervsbyggeri.

8 Side 8 Kontakt Realkredit 8. KONTAKT For generelle oplysninger om realkredit og realkreditaktiviteten henvises til: Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade København K Tlf.: Fa: Hjemmeside: Realkreditforeningen Amaliegade København K Tlf.: Hjemmeside: De enkelte kreditinstitutters landsdækkende adresser er: BRFkredit A/S Realkredit Danmark A/S Klampenborgvej 205 Parallelvej Kgs. Lyngby 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Tlf.: Fa: Fa: Via hjemmesiden Skriv til RD: Se Hjemmeside: Hjemmeside: Kundecenter tlf.: Kundelinie tlf.: Nykredit A/S Totalkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 Helgeshøj Allé København V 2630 Taastrup Tlf.: Tlf.: Fa: Fa: Hjemmeside: Hjemmeside:

9 Side 9 Kontakt Realkredit DLR Kredit A/S LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 Nyropsgade København V 1780 København V Tlf.: Tlf.: Fa: Fa: Hjemmeside: Hjemmeside: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab FIH Realkredit A/S Trommesalen 4 Langelinie Allé 43 Postbo København Ø 0900 København C Tlf.: Tlf.: Fa: Fa: Hjemmeside: Hjemmeside:

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden)

BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) BOLIGLEKSIKON A - Z (De finder svarende i alfabetisk orden nederst på siden) A G P A conto Accept Acceptfrist Adkomst Adkomstdokumenter Administrationsbidrag Administrator Advis Afdrag Aflysning Aftægtsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere