Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag for Faxe Kommune. Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006"

Transkript

1 for Faxe Kommune Efter vedtagelse i Sammenlægningsudvalget 12. oktober 2006

2 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING...4 VISION, MISSION OG MÅL...6 VÆRDIER...7 ORGANISATION...8 STYRING...9 KOMMUNIKATION...10 PERSONALE Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober 2006

3 Forord Ledelsesgrundlaget for Faxe Kommune har været i høring i MED- organisationen i de tre sammenlægningskommuner (Fakse, Haslev og Rønnede) over sommeren. Derefter er grundlaget blevet politisk behandlet i Sammenlægningsudvalget. Høringen og den politiske behandling gav anledning til enkelte rettelser. Ledelsesgrundlaget for Faxe Kommune, som du ser her, blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 12. oktober Da ledelsesgrundlaget baseres på tre ligeværdige elementer Ledelsesgrundlaget Bøgerne Lokale aftaler vil ledelsesgrundlaget være et levende dokument, som aldrig skrives færdigt. Ledelsesgrundlaget med tilhørende elementer vil kunne findes på kommunens hjemmeside under overskriften: Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober

4 Indledning og læsevejledning Ledelsesgrundlaget er det fælles udgangspunkt for ledelse på alle niveauer i kommunen. Grundlaget tilvejebringer de fælles gældende principper og retningslinier, som alle ledere skal forholde sig til, uanset hvor i kommunen de er ledere. Foruden disse sider vil det endelige ledelsesgrundlag blive suppleret af en række bøger, der hver for sig beskriver de aftaler og politikker, som er nødvendige for at skabe rammerne for løsning af de daglige opgaver. Bøgerne, som indeholder de konkrete aftaler og politikker, vil blive til efterhånden som Faxe Kommune etableres. Ledelsesgrundlagets formål er: at definere den ledelsesopgave, som enhver leder i Faxe Kommune skal kunne varetage at tydeliggøre bærende værdier og principper for ledelse på alle niveauer i organisationen at sætte rammen for, hvordan ledere og medarbejdere efterlever de politiske beslutninger at give medarbejderne viden om, hvordan de kan forvente at blive ledet, så de ud fra dette kan stille krav til deres ledelse at skabe et grundlag for samarbejde på tværs af niveauer og sektorer Tilblivelsesprocessen Ledelsesgrundlaget for Faxe Kommune er blevet til som en del af sammenlægningsprocessen mellem Haslev, Rønnede og Fakse kommuner. Fundamentet for grundlaget er politikeres og lederes ønsker til visioner, værdier, styringsformer mv. Disse blev afdækket via en række møder, workshops og seminarer, hvor politikere og ledere på alle niveauer fra de tre nuværende kommuner deltog. De første møder var i Forberedelsesudvalget, i Chefgruppen i september 2005 og stormødet med alle 180 ledere fra de tre kommuner i oktober I den videre proces har der været fokus på det konkrete indhold i grundlaget. Der blev nedsat en arbejdsgruppe for ledelsesgrundlaget med ledere og chefer fra de tre kommuner, som fra december 2005 til marts 2006 afholdt fem temamøder. Møderne foregik som workshops, hvor deltagerne i tværgående grupper diskuterede ønsker til indholdet af ledelsesgrundlagets dele. Mellem møderne arbejdede den nedsatte skrivegruppe med de input, som grupperne kom med. Siderne i grundlaget er på denne måde skabt løbende i en vekslen mellem input, bearbejdning og tilbagemeldinger fra arbejdsgruppen. Chefer og ledere fra de tre kommuner har således haft mulighed for at præge udformningen og indholdet af ledelsesgrundlaget for Faxe Kommune. 4 Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober 2006

5 Direktørgruppens ti principper for organisationen Ledelsesgrundlaget er skabt, så det understøtter og er i overensstemmelse med de ti principper for organisationen, som blev vedtaget af Direktørgruppen i januar De ti principper er: 1. Afdelingernes struktur skal kunne understøtte en dialog- og aftalebaseret styringsmodel 2. Hele organisationen betragtes som en sammenhængende enhed 3. Der er et ledelsesgrundlag 4. Den organisatoriske enhed skal kunne fungere som udfører 5. Der er entydig ansvarsplacering (decentralisering) 6. Der er entydig kompetenceplacering (delegation) 7. Der er gennemsigtighed og åben udveksling af viden og information 8. Sammenhængen i organisationen sikres ved stabens tværgående funktioner 9. Der skal være følgende medarbejderniveauer i Faxe Kommune: I. Kommunaldirektør (politik) II. Fagdirektører, vicekommunaldirektør og stabschefer (strategi) III. Chefer (ledelse) IV. Ledere (ledelse og udførelse) V. Medarbejdere (udførelse) 10. Et lederniveau må ikke have mere end ca. 30 medarbejdere under sig. Tredelingen Ledelsesgrundlaget indgår i en tredeling, og skal derfor læses som styrende for politikker på de enkelte områder og som retningsgivende for lokale aftaler. Ledelsesgrundlaget Ledelsesgrundlaget er de fælles overordnede principper og retningslinier, som er gældende for alle ledere på alle niveauer i Faxe kommune. Det er fundamentet for den måde, ledelse udøves på, og er samtidig en del af grundlaget for organiseringen af Faxe Kommune. Bøgerne Bøgerne er dokumenter, der angiver hvordan ledelsesgrundlaget skal udforme sig i konkrete handlinger. De er vores administrative politikker. De beskriver, hvad vi rent praktisk vil gøre for at efterleve de overordnede principper i ledelsesgrundlaget. De er fælles gældende handlingsanvisninger og retningslinier. Bøgerne er altså udformningen af fx den decentrale styringsmodel, den fælles kommunikationspolitik, vores fælles personalepolitik mm. herunder også direktørgruppens strategiplan. De lokale aftaler De enkelte institutioner/afdelinger definerer, hvordan de i deres enhed lokalt vil efterleve de overordnede principper i ledelsesgrundlaget i overensstemmelse med handlingsanvisningerne i bøgerne. De lokale aftaler er definitioner og beskrivelser af, hvordan den lokale ledelse i det daglige vil praktisere de fælles gældende retningslinier, og hvad principperne og ledelsesgrundlaget betyder for det daglige arbejde hos dem. De lokale aftaler indeholder beskrivelser af de mål, den enkelte institution/afdeling vil sætte sig, for at leve op til fx den fælles organisationsform, styringsfilosofi, kommunikationspolitik, personalepolitik mv. De lokale aftaler er dynamiske dokumenter. Dokumenterne skal være målrettet den enkelte institution/afdeling, deres ledelsesopgaver, medarbejdere og opgaveløsning. De lokale dokumenter vil derfor være forskellige, men må ikke være i strid med de fælles overordnede principper og retningslinier, som er formuleret i ledelsesgrundlaget og i bøgerne. Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober

6 Vision, mission og mål Vision Faxe Kommune vi gør afstanden kort. Mission Vi vil løse de kommunale opgaver i dialog med kommunens borgere, medarbejdere og interessenter og i overensstemmelse med de politiske mål. Mål a. Vi ledere og medarbejderne vil skabe én virksomhed, der med afsæt i sine værdier professionelt og troværdigt løser den kommunale opgave. b. Vi vil være en værdibaseret og resultatorienteret organisation med aftalt styring og decentral ledelse. c. Vi vil gøre Faxe Kommune til en attraktiv arbejdsplads, hvor vi som lærende organisation opbygger kompetencer til at løse vores opgaver bedst muligt. d. Vi vil være målrettede i vores kommunikation og synliggøre vores ambitioner, initiativer og succeser. e. Vi vil udvikle vores service, så den lever op til de forventninger, der stilles til et moderne nærdemokrati. f. Vi vil servicere borgerne på en måde, der afspejler lighed, åbenhed og gennemskuelighed, så borgerne kan se helheden i løsningen. Vores vision er en erklæring, som beskriver hvordan vi som organisationen ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Den er en ledestjerne og et fremtidsbillede. Vores mission udtrykker vores formål og eksistensberettigelse, dvs. det idégrundlag som vi baserer os på. Den beskriver og afklarer de behov, vi som organisationen skal opfylde i forhold til vores interessenter. 6 Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober 2006

7 Værdier Målsætning Ledelsen i Faxe Kommune er kendetegnet ved dialog, anerkendende og tillidsskabende adfærd. Vi tænker i helheder i relation til såvel mennesker som opgaver. Værdierne for ledelsen i Faxe Kommune præger organisationen i sin helhed og er bærende for vores virksomhedskultur. Værdierne er således handlingsanvisende for såvel ledere som medarbejdere i deres daglige arbejde. Grundlæggende værdier Dialog: Det betyder, at vi værdsætter den gode dialog og er nysgerrige på andres meninger opfatter dialogen som et middel til kvalificering af vores opgaveløsninger tilstræber åben, ærlig, fordomsfri og anerkendende samtale Anerkendelse: Det betyder, at vi er rummelige, fleksible og behandler alle med ligeværdighed accepterer, at vi er forskellige, og at vi på hver vores måde bidrager til de fælles mål ser mangfoldighed som en ressource Tillid: Det betyder, at vi udviser tillid ved at delegerer opgaver, fordi vi anerkender hinandens ansvar og kompetencer skaber tillid ved at gøre det, vi siger Helhed: Det betyder, at vi vægter helheden, uanset hvor vi er placeret i organisationen prioriterer tværgående opgaveløsning og samarbejde lægger vægt på videndeling og inddragelse spørger til både opgaven og personen Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober

8 Organisation Målsætning Den administrative organisationsform harmonerer med den politiske struktur og sikrer, at vi kan håndtere både fagligt specifikke og tværgående politikområder i opgaveløsningen. I Faxe Kommune har vi en organisationsform, som sikrer opgavemæssig sammenhæng mellem den politiske og den administrative organisation. Alle dele af organisationen, såvel centrale som decentrale og lokale enheder, afspejler i deres opbygning vores fælles organisationsprincipper. Principper for organisations-form Vi har én indgang at vi gerne flytter os for borgerne at vi kender vores organisation og kan guide borgeren til det rette sted at vejene i organisationen er overskuelige at det er nemt at finde frem til de ansvarlige Vi kender vores organisation at vores organisation er gennemskuelig for os selv og for vore samarbejdspartnere at vi ved, hvor vi hører til og har overskuelighed i vores ansættelsesforhold at vi har entydige og synlige referenceveje horisontalt og vertikalt at vi har entydige ansvarsplaceringer Vi er en helhedsorienteret organisation at vi giver plads til at tænke ud over eget område at vi inddrager hinanden i opgaveløsningen at vi arbejder sammen på tværs af fag og sektorer at vi prioriterer løsninger, som udgør helheder for borgere og samarbejdspartnere Vi er en projektorienteret organisation at vi løbende igangsætter projekter, som binder sektorerne sammen at vi prioriterer opgaveløsning på tværs af organisationen at vi deltager i tværgående projekter at vi frigiver ressourcer og stiller vores kompetencer til rådighed for hinanden at vi har rammer og klare aftaler for projektarbejdsformen Vi har fokus på tværgående udvikling for at styrke Faxe Kommune som én virksomhed 8 Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober 2006

9 Styring Målsætning I Faxe Kommune styrer vi efter en model, hvor vi fokuserer på resultatskabelse, hvor vi aftaler målsætninger, rammer og retning, og hvor opgaveløsning og beslutningskompetence er decentraliseret så langt ud i organisationen som muligt. Den decentrale opgaveløsning er i overensstemmelse med vores værdibaserede organisationskultur. Ved at decentralisere ansvar, indflydelse og kompetence ud i organisationen opbygger vi bæredygtige, beslutningsdygtige og selvstændige enheder. Det betyder, at vi kan løse opgaverne så tæt på borgerne som muligt, og at vi styrker inddragelse, nærhed og medbestemmelse. Styrings-filosofien Vi er én virksomhed at vi har et fælles sprog for styring at vi har en fælles dialogmodel at vi har en fælles model for årets gang at vi styrer så borgerne oplever Faxe Kommune som en helhed Vi har aftalt styring og decentral ledelse at vi aftaler styringsmodel i overensstemmelse med den opgave, der skal løses at faglig og økonomiske kompetence og selvstyre delegeres ud i organisationen at de decentrale ledere overdrages kompetencen til og ansvaret for at prioritere, hvordan de aftalte ressourcer bruges til at nå de ønskede resultater Vi styrer på aftalte mål, rammer og resultater at styring sker gennem aftaler om mål og rammer med de decentrale led at vi opstiller mål, rammer og succeskriterier for vores opgaver, så vi kan evaluere på resultater, følgevirkninger og processer at vi stiller ressourcer til rådighed og giver frihed i metodevalg til at nå målet Vi dokumenterer, evaluerer og synliggør vores initiativer og resultater at dokumentation og evaluering er en del af opgaven at vi kvalificerer beslutningstagere på alle niveauer at vi fejrer vores succeser og fortæller de gode historier Vi styrer mod udvikling og læring at vi skaber plads til udvikling og nytænkning at læring og videndeling indgår i opgaveløsningen at vi åbner mulighed for, at vi kan ændre retning i fremtiden Vi forstår decentralisering som: o optimering af anvendelsen af kompetencer og ressourcer o udvisning af tillid til, at institution/afdeling løser opgaven bedst muligt o mulighed for at træffe beslutninger i samspil med brugerne o forpligtelse til at alle tager ansvar for den fælles opgave o forpligtelse til dialog horisontalt og vertikalt o forpligtelse til at bruge sin indflydelse Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober

10 Kommunikation Målsætning Vi arbejder aktivt og strategisk med kommunikation, så vi sikrer sammenhæng mellem visioner, beslutninger og handlinger. Vi er bevidste om, at en god og kvalitativ kommunikation mellem politikere, ledere og medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan formidle Faxe Kommunes mål og handlinger klart og forståeligt for borgerne og eksterne samarbejdspartnere. Ledere og medarbejdere er ansvarlige for, at de fælles kommunikative principper kendetegner vores kommunikation i alle dele af organisationen internt som eksternt. Kommunikative principper Vores kommunikation skal: være kendetegnet ved ligeværdighed være rettidig, målrettet og ærlig være entydig skabe klarhed og mening synliggøre tiltag, handlinger og succeser tydeligt vise afsenderen Vi er ansvarlige for vores kommunikation at god kommunikation er et gensidigt ansvar at kommunikationen bidrager til at skabe sammenhæng i organisationen at det er den enkeltes ansvar at være opmærksom på, om modtageren forstår budskabet at vi er bevidste om, at vi kommunikerer gennem vore handlinger at vi er opmærksomme på at opfylde borgernes informationsbehov at vi er ansvarlige for at gøre vores budskaber tilgængelige Vores værdier, visioner og målsætninger afspejles i vores kommunikation Det betyder, at vi skaber en kultur: hvor der er rum og tillid til at stille afklarende spørgsmål hvor vi er nysgerrige på hinandens og andres meninger hvor vi anvender kommunikation som et instrument til læring og udvikling hvor vi er nytænkende i vores måde at nå vores målgruppe på hvor vi bruger kommunikation som fundamentet for ledelse hvor der er overensstemmelse mellem ord og handling At vi kommunikerer strategisk betyder o At vores kommunikation altid har et formål o At vi udvælger kommunikationsmidler og fremgangsmåde for at nå vores mål o At vi er bevidste om vores budskab og forholder os til dets følgevirkninger o At vi vurderer, om vi lykkes med vores budskab o At vi i vores kommunikation understøtter organisationens vision, værdier og mål 10 Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober 2006

11 Personale Målsætning Personalepolitikken i Faxe Kommune er et gensidigt redskab, som bygger på vores overordnede værdier: dialog, anerkendelse, tillid og helhed. Personalepolitikken er samtidig et udtryk for, at personalet er kommunens vigtigste ressource. I Faxe Kommune består vores personalepolitik af en række fælles overordnede personalepolitiske principper. Principperne danner grundlag for centrale såvel som decentrale og lokalt definerede personalepolitikker. De lokale politikker må gerne være forskellige, men de må ikke være i strid med den overordnede. Personale-politiske principper Vi har fælles personalepolitik i kommunen at vi er én virksomhed at den overordnede personalepolitik sætter retning for de nære og decentrale besluttede politikker at alle ansatte kender de fælles personalepolitiske principper Vi vil være kendt som en kommune, hvor medarbejderne trives at der er tryghed og trivsel blandt medarbejderne at Faxe Kommune har glade og effektive medarbejdere at der lægges vægt på kompetenceudvikling af den enkelte at medarbejdernes tilfredshed mærkes af borgerne at ledere og medarbejdere i fællesskab udvikler det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Vi har en nærværende og involverende personalepolitik at medarbejderne har indflydelse på den lokale personalepolitik og deres egen hverdag at den enkelte medarbejders sundhed og familieforhold medtænkes at vi har et gensidigt ansvar for at efterleve personalepolitikken at vi tager individuelle hensyn for at behandle hinanden ligeværdigt at der er fleksibilitet i afviklingen af opgaver Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober

12 Bøger m.m. Økonomi Principper for økonomistyring i Faxe Kommune godkendt i Byrådet d. 14./ Proces for budget 2008 og overslagsårene inkl. årshjul for budgetprocessen i Faxe Kommune - budget 2008 godkendt i ØK d. 8./ ( ny hvert år) Retningslinier for anvisning, bogføring og kontrol Økonomiafdelingen Retningslinier for adgang til budgetomfordeling Økonomiafdelingen Tids- og Handleplan for regnskabsafslutning for året 2007 Økonomiafdelingen Principper for overførselsadgang godkendt i Byrådet d. 15./ Kommunikation Visuel identitet godkendt i Byrådet d. 14. / Designmanual Servicedeklarationer udformning godkendt i Direktørgruppen januar 2007 Kommunikationspolitik godkendt i Byrådet d. 17. / Personale Kompetenceplan - godkendt i byrådet d. 14./ Lønpolitik godkendt i ØK den 8./ Retningslinier for tjenestefrihed med løn m.v. godkendt i ØK d. 8./ MED-aftale - godkendt i byrådet d. 14. / Fraværspolitik behandlet i Hovedudvalget d. 30./ Rygepolitik behandlet i Hovedudvalget d. 30./ Ledelsesgrundlag Faxe Kommune vedtaget oktober 2006

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg

Aarhus Universitet. Personalepolitik for Aarhus Universitet. Høringsoplæg Aarhus Universitet Personalepolitik for Aarhus Universitet Høringsoplæg 1 INDHOLDFORTEGNELSE FORORD... 3 BEHOV FOR EN FÆLLES PERSONALEPOLITIK PÅ AU... 3 AARHUS UNIVERSITET - EN MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere