DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M."

Transkript

1 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement for Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn, og bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Ovennævnte reglementer er tilgængelige på havnens hjemmeside. DEFINITIONER: Administrationsnummer er betegnelsen for et løbenummer, der er tilknyttet en person, der har en fast plads i havnen og/eller står på ekspektanceliste. Administrationsnummeret følger personen fra ekspektanceliste til fast plads, og skal anvendes ved henvendelser til havneadministrationen. Fast Bådplads er betegnelse for en plads i havnen i sommersæsonen gældende fra tildelingsdatoen og for efterfølgende sæsoner. Pladsen er nummereret og tildeles efter betaling af et aftalt depositum. Friplads er betegnelsen for forskellen mellem bådbredden og pladsbredden. Fast Gæsteplads er betegnelse for en plads i havnen, der kan udlejes for maksimalt én sommersæson ad gangen. Ekspektancelister er en fællesbetegnelse for Rokeringslisten og Ventelisten. Rokeringsliste er den ekspektanceliste, hvorpå en person med fast plads i havnen kan lade sig opskrive til en bådplads af en anden størrelse. Ved opskrivning skal den ønskede pladsbredde og pladslængde samt bådtype (sejlbåd, motorbåd, flerskrogsbåd) angives. Venteliste er den ekspektanceliste, hvorpå en person kan lade sig opskrive til en bådplads uden i forvejen at have fast bådplads. Ved opskrivning skal den ønskede pladsbredde og pladslængde samt bådtype (sejlbåd, motorbåd, flerskrogsbåd) angives. Pladsleje- og Depositumaftale er den gensidige aftale der (efter 01. januar 2011) skal indgås med enhver ny lejer af en fast plads. Depositum er det beløb som i.h.t. pladsleje - og depositumaftalen skal indbetales af bådpladslejeren for at opnå retten til at benytte en fast plads I Vedbæk Havn. Pladsbredden er afstanden mellem indersiden af fortøjningspælene minus 5 cm. Ved Y-bomme fastlægges pladsbredden mellem bommen og en tænkt pæl mellem bommene. Pladslængden er afstanden fra bådebroen til fortøjningspælene. Pladser ved Y- bomme har ingen pladslængde.

2 1. FAST BÅDPLADS og EKSPEKTANCELISTER. 1.1 De indenfor Rudersdal kommune fastboende borgere - tilmeldt folkeregisteret i Rudersdal Kommune har fortrinsret til at blive tildelt bådplads i Vedbæk Havn, når en bådplads bliver ledig. I tilfælde af at alle bådpladser er optaget, kan borgeren, efter ansøgning blive opført på en af havnens ekspektancelister mod indbetaling af et opskrivningsgebyr, samt et årligt administrationsgebyr jfr. gældende takstreglement. En bådpladslejer, der har indgået en Pladsleje- og Depositumaftale og som fraflytter Rudersdal Kommune vil ikke miste retten til den aftalte bådplads som herefter fortsætter iht. Den indgåede aftale. Ved opskrivning på ekspektanceliste betales et årligt administrationsgebyr via Betalings Service (Nets.dk). Manglende betaling indenfor fristen medfører uden varsel sletning af ekspektancelisten. 1.2 Ansøgere om fast bådplads optages på ekspektancelisterne i kronologisk orden efter den dato, på hvilken opskrivningsgebyret er indbetalt, og hvor oplysninger om den ønskede bådplads er modtaget ved indsendelse af det på havnens hjemmeside værende skema, i udfyldt stand. 1.3 Ekspektancelisterne består af 2 parallelle lister, en Rokeringsliste for de ejere, der allerede har fast plads, og en Venteliste for alle andre. Når en bådplads bliver ledig, skal denne tilbydes den person på ekspektancelisten, der i forhold til den pågældende pladsstørrelse har længst anciennitet. Der tildeles skiftevis fra rokeringslisten og fra ventelisten. Såfremt ansøgeren ikke ønsker at gøre brug af tilbuddet, tilbydes pladsen til nr. 2 på den pågældende liste og så fremdeles, indtil en ansøger accepterer den tilbudte plads. Hvis ansøgeren afslår et tilbud om bådplads, ændrer det ikke placeringen på ekspektancelisten, men ansøgeren vil blive registreret som passiv på ekspektancelisten. Ansøgeren kan igen blive aktiv ved skriftlig henvendelse til havneadministrationen. Opskrivningsgebyrer tilbagebetales ikke, dog tilbagebetales opskrivningsgebyrer, der er indbetalt før 1. januar Ved tilbud om fast plads gives en svarfrist på 1 uge, hvorefter den pågældende plads tilbydes den næste på ekspektancelisten.

3 1.3 En ansøger på en ekspektanceliste, herunder ansøgerens ægtefælle eller samlever, kan kun figurere på listerne én gang og kun med én pladsstørrelse. Såfremt ansøgeren i løbet af ekspektance tiden ønsker andre mål på bådpladsen kan dette hvis ledig plads haves, ændres ved henvendelse til havneadministrationen. 1.5 Ved accept af tilbud om fast bådplads skal en ansøger fra Ventelisten overfor havnebestyrelsen dokumentere, at vedkommende opfylder de i punkt 1.1 anførte betingelser. Desuden skal der inden båden placeres på den tildelte plads fremlægges dokumentation for ejerskab af mindst halvparten af det fartøj, hvortil pladsen søges, alternativt en ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation for, at mindst halvparten af fartøjet er erhvervet til overtagelse i den pågældende eller efterfølgende sejlsæson. Så snart ansøgeren kender bådens navn og øvrige specifikationer, skal oplysningerne meddeles havneadministrationen på det dertil udformede skema. (Se / Person- og båddata). Bådens navn og hjemhavn skal tydeligt fremgå af bådens agterstavn. Såfremt fartøjet ligger med stævnen mod broen, påsættes en af havnekontoret udleveret mærkat med administrationsnummeret på fartøjets forreste del, bagbord side, således, at mærkaten kan læses fra bådebroen. 1.6 Fast plads i sommersæsonen skal så vidt muligt tilbydes mindst 3 måneder før en sejlsæsons begyndelse (1. april ). Når der via en af ekspektancelisterne tildeles en ansøger fast plads i havnen, skal denne betale et depositum som nedenfor beskrevet samtidig med pladslejeaftalens underskrift. Depositum beregnes ud fra den tildelte pladsbredde, opgjort i intervaller á påbegyndte 25 cm, ganget med den for det pågældende år beregnede takst pr. pladsbreddemeter, og tillagt moms. Depositummet er i sin helhed forfaldent til betaling ved underskrift af pladslejeaftalen. Depositum for en kommende sæson reguleres én gang om året i.h.t. nettoprisindekset pr. juli i det foregående år. Som basis anvendes pristallet for juli 2010 på 124,5, svarende til et indskud på eksklusive moms. Nettopristallet, der skal anvendes for 2015, er fra juli 2014 og udgør 132,4, Det fulde indskud i 2015-priser inklusive moms er beregnet til Kr * den lejede pladsbredde.

4 Pr. påbegyndt 25 cm beregnet til DKK Bådpladslejeren kan til enhver tid overfor Vedbæk Havn opsige den indgåede pladslejeaftale skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. november. Tilbagebetaling af det indbetalte depositum finder sted senest den 1. april det efterfølgende år. Ved opsigelse af pladslejeaftale i perioden fra aftalens indgåelse tillagt de første 2 sejlsæsoner efter pladsens ibrugtagelse tilbagebetales depositum med fradrag af 10%. Depositum forrentes ikke. Ændring af pladsstørrelse: Ved skift til plads med anden bredde indbetales/tilbagebetales pro rata differencen, således at tilbagebetaling finder sted med det ved det oprindelige depositum betaling gældende nettoprisindeks og tillægsindbetaling finder sted med det på indbetalingstidspunktet gældende nettoprisindeks. Eksempel på indbetaling af depositum ved tildeling af bredere plads: En bådpladslejer indbetaler depositum den 15. januar 2011 hvor det for denne pladslejeaftale gældende nettopristal var 124,5 og den lejede plads var på 3,25 meter. Det erlagte depositum er i henhold til forelagt kvittering DKK I februar 2014, er gældende nettopristallet opgjort til 135,8 og bådpladslejeren får via rokeringslisten tildelt en plads med en bredde på 4,00 meter. Tillægsdepositum efter indeksering med nettopristallet i DKK beregnes således: *135,8/124,5 = (2014-pris inklusive moms pr. pladsbreddemeter). Pladsen øges med 0,75 meter, hvorefter tillægsdepositum for sæsonen 2014 beregnes med * 0,75 = Det samlede depositum inkl. moms udgør herefter = DKK Såfremt en pladslejer ønsker en mindre plads tilbagebetales et pro rata beløb af det indbetalte depositum. Havneadministrationen anviser herefter bådpladsen til bådpladslejeren. Havneadministrationen kan til enhver tid beordre fartøjet flyttet til en anden plads i havnen. Personer under 18 år kan ikke tildeles fast bådplads. En borger eller dennes husstand må ikke have mere end en båd med plads i havnebassinet i sommersæsonen. Når en fast plads er tildelt og accepteret, slettes den pågældende af ekspektancelisten.

5 1.7 Retten til bådplads, herunder plads på ekspektancelisterne er personlig for den pågældende. Ved overdragelse af fartøjet til ægtefælle, livsarving eller en person, med hvem fartøjsejeren har haft et fast samlivsforhold en årrække, overgår bådpladsen og/eller pladsen på ekspektancelisterne dog - uden hensyn til bestemmelserne i pkt til den nye fartøjsejer under forudsætning af, at denne i øvrigt opfylder nærvarende vilkår. 1.8 Det er en forudsætning for tildeling og opretholdelse af retten til en bådplads, at den fartøjsejer, der ansøger om eller har bådplads, på forlangende kan stå inde for og dokumentere at eje mindst halvdelen af fartøjet. 1.9 Hvis en havneplads i perioden 1. maj til 1. november er uden pladslejerens fartøj I mere end 2 sammenhængende dage, skal det rød/grønne skilt på pladsen sættes på grøn gerne med angivelse af forventet hjemkomsttidspunkt. Desuden adviseres havneopsynet om at pladsen er ledig for den angivne periode To parthavere med hver sin part i et fartøj, kan overdrage bådpladsen fra den ene parthaver til den anden, såfremt partnerskabet er anmeldt og registreret til havnebestyrelsen på det tidspunkt, bådpladsen blev tildelt. Dette under forudsætning af, at den fortsættende parthaver i øvrigt opfylder nærvarende vilkår. I sådanne tilfælde betales ikke nyt indskud for havnepladsen Salg, fremleje eller udlån af bådpladsen er ikke tilladt. Det påhviler fartøjsejeren at anmelde enhver ændring i ejerforholdet, herunder salg, flytning af fartøjet til anden havn og lignende. Ved salg af fartøjet vil bådpladsen kun kunne overdrages til køberen for den resterende del af sejlsæsonen, mod at den nye ejer betaler gæstepladsleje Såfremt en fartøjsejer med fast bådplads i Vedbæk Havn, der ikke har indgået Pladsleje- og Depositumaftale, sælger sit fartøj og således ikke benytter sin bådplads, kan vedkommende bevare sin bådplads til og med den følgende sejlsæson mod inden 1. marts at give skriftlig meddelelse til havneadministrationen herom. I så fald betales halv pladsleje. Pladslejeren

6 kan herefter få tildelt en plads af samme størrelse til en båd af samme type og maksimalt samme bredde. Såfremt retten til bådplads ønskes bevaret udover 1 sejlsæson uden båd, må det over for havnebestyrelsen dokumenteres, at vedkommende ejer en til pladsen passende båd fra efterfølgende sejlsæsons begyndelse. Ordrebekræftelse eller anden fyldestgørende dokumentation herfor skal forelægges havnebestyrelsen Ved flytning fra Rudersdal kommune er det fartøjsejerens pligt at meddele dette skriftligt til havneopsynet. Reglen gælder også de på ekspektancelisterne opførte Pladslejere med Pladsleje- og Depositumaftale, der inden for den i aftalen angivne pladsbredde ønsker at anskaffe et andet fartøj kan gøre dette forudsat at det nye fartøjs type fysisk passer sammen med nabobådene og havneadministrationen har godkendt dette. Mindste friplads, jfr. Pkt skal overholdes. Pladslejere uden Pladsleje- og Depositumaftale, der ønsker en bredere båd kan kun få tildelt en sådan via Rokeringslisten og en Pladsleje- og Depositumaftale. Efter 1. april 2015 skal alle pladslejere betale for den tildelte pladsbredde. Havneadministrationen kan ikke garantere at nuværende pladser kan beholdes fra 2015 og fremover, idet optimering af havnens pladser vil blive gennemført fra 1. april Såfremt en fartøjsejer uden Pladsleje- og Depositumaftale med fast bådplads i Vedbæk Havn måtte ønske at udskifte sin bådplads med en bådplads af større bredde og/eller længde, sker dette via opskrivning på Rokeringslisten. I så fald skal der herom indgås en Pladsleje- og Depositumaftale For at bevare retten til bådplads skal opkrævningen for bådplads i sejlsæsonen vare betalt til havneadministrationen indenfor den tidsfrist, der er anført på opkrævningen. I modsat fald fortabes retten til bådpladsen, som herefter kan disponeres af havneopsynet.

7 En fartøjsejer, der er tildelt Fast Plads og som i den kommende sejlsæson ikke ønsker at disponere over den tildelte plads er pligtig skriftligt at opsige pladsen inden 1. november. Såfremt opsigelse ikke har fundet sted er fartøjsejeren pligtig at betale for hele den efterfølgende sejlsæson Bortset fra fiskeri er ingen anvendelse af bådpladser i Vedbæk Havn i erhvervsmæssigt øjemed tilladt herunder bådudlejning, demonstration, charter eller passagersejlads. Erhvervsvirksomhed på havnens område kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med havneadministrationen, herunder aftale om betaling for brug af havnens område. Erhvervsvirksomhed skal vare i overensstemmelse med regler og anvisninger fra havnetilsynet og offentlige myndigheder Fartøjsejere med bådplads i Vedbæk havn skal til enhver tid have dækket deres ansvar som fartøjsejer gennem gyldig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringsselskab og policenummer skal vare skriftligt være meddelt havneadministrationen Såfremt en fartøjsejer og/eller dennes familie tager vedvarende ophold i egen båd, skal dette anmeldes til havnebestyrelsen og der skal betales afgift bl.a. for ekstra brug af toilet og brusebadsfaciliteter, vand og renovation. Afgiften, der betales udover øvrig havnetakst, udgør pr. person pr. påbegyndt måned 2 % af taksten for fast plads i sommersæsonen for en bådbredde på 3,50 m. Herudover betales for elektricitet i henhold til gældende takstreglement. Disse afgifter faktureres af og indbetales til havneadministrationen Fra 1. januar 2013 blev pladslejebetalingen ændret fra en bådbreddetakst til en pladsbreddetakst med intervaller på 25 cm. Fra 1. Januar 2014 betales pr. bredde-centimeter. Fartøjer der ligger ved Y-bomme er af havnetilsynet tildelt en fiktiv bredde. Hvis et fartøj ligger langs en kaj eller bro anvendes bådens bredde med et tillæg på 25 cm. Pladsbredderne fremgår af havnens administrationssystem. (Faktisk opmålt afstands mellem fortøjningspælene minus 5 cm) Intet fartøj må have mindre friplads end 10 cm. Er fripladsen mindre betales for en fiktiv pladsbredde (bådens bredde + 10 cm).

8 1.21 Fritidsfartøjer, der er bredere end 5 meter og/eller længere (LOA) end 18 meter kan ikke uden bestyrelsens tilladelse tilbydes plads I havnen. 2. VINTEROPLAGNING PÅ LAND OG I HAVNEBASSINET FRA 1. NOVEMBER TIL 1. APRIL. 2.1 Det påhviler enhver fartøjsejer med bådplads i Vedbæk Havn i sejlsæsonen inden den 1. september, at underrette havneadministrationen, hvor båden ønskes placeret i vinterhalvåret: A) På land, B) I havnebassinet, C) Udenfor havnens område. Modtager havneadministrationen ikke underretning herom inden 1. september disponerer havneadministrationen over pladserne uden hensyn til tidligere aftaler eller praksis. Underretning kan finde sted ved at udfylde Person- og båddata skemaet på havnens hjemmeside eller på havnekontoret. Vinteropbevaringspladser tildeles i samme rækkefølge som tilmeldingerne finder sted. Afstanden mellem bådene ved vinteroplægning på P-pladsen tilstræbes at vare mindst 50 cm. Kun hvis havneadministrationen har givet sin tilladelse til at der om fartøjet etableres et telt, kan et sådant opstilles. Herefter indgår teltets areal i prisen for vinteropbevaring på land. (Se pkt. 2.4) I forbindelse med havneudvidelsen i perioden 1. marts 2014 til 1. april 2015 kan havneadministrationen fastlægge andre perioder for vinteropbevaring på land samt fravige afstanden mellem bådene 2.2 En fartøjsejer, der opfylder betingelserne for vinteroplægning på området, skal betale afgiften indenfor den på opkrævningen anførte frist. 2.3 Såfremt en bådpladslejer vælger at lade sin båd ligge i havnebassinet i vinterperioden, vil denne modtage opkrævning af afgiften i henhold til gældende takstreglement og betalingsvilkår.

9 2.4 Vinterpladser på P-pladsen beregnes efter hvor meget areal båden optager, idet arealet beregnes som bådens bredde i cm * bådens længde (LOA) i cm. Kvadratmeterprisen fremgår af takstreglementet. 2.5 Stativer og vugger, der ønskes benyttet ved anbringelse af fartøjet på Vedbæk Havns område skal være hele faste stativer af solid stålkonstruktion. Faste stativer af træ kan anvendes, hvis de er udført i en særlig god kvalitet. Af hensyn til sikkerheden på havnen, skal alle stativer til brug for vinteropbevaring, være godkendt af havneadministrationen. Havneadministrationen forbeholder sig ret til at afvise både ved optagning, såfremt stativerne ikke forinden er blevet godkendt. Evt. afvisning ved optagning sker uden ansvar for havnen. Pladslejer eller dennes stedfortræder skal være til stede og klar, når både søsættes eller optages, sådan at unødig gene for andre pladslejere undgås. Havnen forbeholder sig ret til at efterfakturere for forbrug af ekstra medgået tid, udover de pr. løft afsatte 15 minutter. Havnen sørger for, at kranfirmaet har det fornødne materiel for på en forsvarlig måde, at optage / søsætte både. Samtidig skal kranfirmaet tegne en fuldt dækkende forsikring for alle typer skader opstået i.f.m. flytning af bådene. 2.6 Master, bomme og rig i øvrigt, der anbringes for vinteren i havnens mastereoler skal være mærket med ejerens adm. nr. 3. GÆSTEPLADSER 3.1 Gæstepladser administreres af havneadministrationen og er midlertidige pladser, kan tildeles for en kortere periode. En gæst må affinde sig med at skifte plads i havnen, så ofte havneadministrationen skønner dette nødvendigt af hensyn til havnens drift. Når en gæst benytter sig af en bådplads, der midlertidigt er fri, beregnes gæsteprisen pr. Dag, pr. Uge eller pr. måned, jfr. gældende takstreglement. 3,2 Havnen disponerer fast over gæstepladser ved tværmolerne på broerne C, E, F, J, K og L, der administreres af havneadministrationen til brug for fritidsfartøjer, der anløber havnen som korttidsgæst.

10 4. BRUG AF HAVNENS FACILITETER 4.1 Havneafgifter og vederlag i øvrigt for benyttelse af havnens faciliteter, el, m.m. betales, efter de til enhver tid gældende takster, jvf. gældende takstreglement. 4.2 For brug af el via havnens stikkontakter gælder følgende: Tilslutning af en varighed over 1 døgn skal ske via et af havneadministrationen udleveret eller opstillet el-måler. El-kabel med måler kan købes på havnekontoret eller udlånes mod depositum. Private el-målere godkendes ikke. Hvert fartøj må kun have ét el-kabel til bådebroen. El-måler kan enten købes for DKK 2.250,- inkl. moms eller lånes mod depositum: DKK 2.250,- inkl. moms. Stikket, der tilsluttes havnens stikkontakter, skal vare forsynet med en af havnekontoret udleveret el-mærkat. Afregning for el sker iht. forbrug. Der betales ikke for de første 100 Kwh i en sejlsæson. Kwh-prisen fremgår af Takstreglementet. Direkte tilslutning til havnens stikkontakter uden udleveret el-måler, kan finde sted for opladning af fartøjets batterier samt brug af elhåndværktøjer. Såfremt tilslutningen er af en varighed på mere end et døgn, kan havnen opkræve en afgift pr. påbegyndt døgn. Afgift for tilslutning til havnens stikkontakter uden udleveret el-måler: DKK 60,- pr. påbegyndt døgn udover første døgn Betalende korttids gæstesejlere kan direkte tilslutte sig havnens stikkontakter, idet el-forbrugeret er indregnet i korttidsbetalingen. Fartøjer på land må kun være tilsluttet havnens stikkontakter, når fartøjets ejer eller dennes stedfortræder er ved sit fartøj. Gæstende fiske- og erhvervsfartøjer betaler el-forbrug i.h.t. Takstreglementets pkt. 7.3.e.

11 4.3 Havneadministrationen betjener Havnens 10-tons kran, i forbindelse med optagning og søsætning af fartøjer. Kranløft sker efter forudgående aftale og mod betaling som anført i det gældende takstreglement. Mastekranen kan for egen risiko og efter aftale med havneadministrationen benyttes af bådpladslejerne. Såfremt havnens bistand ved benyttelse af mastekranen ønskes, betales afgift iht. gældende takstreglement. 4.4 Hverken havnebestyrelsen eller havneadministrationen påtager sig nogen for ansvar for personskade, skader på fartøjer eller andet materiel, hvis havnens faciliteter, herunder kranerne betjenes/benyttes af personer der ikke arbejder på vegne af havneopsynet. 4.5 Mastekranen, må kun løfte byrder på indtil 1 ton, og må ikke benyttes til at optage eller søsætte både. 5. JOLLER OG TRAILERE 5.1 Joller og trailere kan kun opbevares på havnens område efter forudgående aftale med havneadministrationen. Godkendte joller og trailere skal vare forsynet med en af havnekontoret udleveret mærkat. Undladelse heraf medfører fjernelse af det pågældende materiel uden ansvar for havnen. Takst for opbevaring betales forud iht. gældende takstreglement. Dog kan tenderbåde anbringes på den faste bådplads i vandet, såfremt de kan være indenfor de afgrænsende pæle / Y-bomme. 6. VILKÅR, TAKSTER OG BETALING Ændringer i reglementer, vilkår og takster kan foretages af bestyrelsen efter behov og skal offentliggøres på havnens hjemmeside Opkrævninger af pladslejer foregår ved fremsendelse af faktura via til den til havneadministrationen oplyste -adresse. Det påhviler pladslejeren at korrekt -adresse er oplyst til havneadministrationen.

12 6.1 MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER FOR TILDELING AF FASTE PLADSER For at sikre økonomien I Vedbæk Havns udvidelse tildeles pladserne fra 1. oktober 2012 efter reglerne i vedhæftede PLADSLEJE & DEPOSITUMAFTALE FOR VEDBÆK HAVN ver. II eller ver III, hvilket medfører at opskrivningsdatoen på havnens normale ekspektancelister tilsidesættes. Depositum beregnes pr. påbegyndt interval á 25 cm. For Pladsleje- og Depositumaftaler, der underskrives og betales I perioden fra 1. oktober 2012 og indtil 1. Januar 2014 vil depositum blive kalkuleret nettopristallet pr. 1. juli 2012 (131,1) uden senere regulering af det aftalte depositum. Fra 1. Januar 2015 reguleres depositum med seneste offentliggjorte juli nettopristal (132,4). Såfremt en pladslejer med depositumaftale opsiger sin plads i perioden fra 1. januar 2014 til 1. april 2017 refunderes kun 90% af det aftalte depositum. Jfr. Pladsleje & Depositumaftalen. Når den udvidede havn tages i brug bortfalder de midlertidige bestemmelser for tildeling af pladser og de i havnereglementet gældende tildelingsregler vil være gældende. Nærværende ændringer er vedtaget af bestyrelsen den 27. november 2014 med virkning fra 1. januar 2015.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Takstblad for 2017 Revideret den

Takstblad for 2017 Revideret den Generelle betingelser: Vandarealet for en båd/jolleplads beregnes som længde x bredde af pladsen. Da vandarealet går til midten af pælene imellem pladserne, vil der i praksis altid være mindre plads imellem

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Efterår 2015

12 33,2E 55 53,2N Efterår 2015 12 33,2E 55 53,2N Efterår 2015 Procedure for bestilling af havnens stativer Du kommer ned til os på havnekontoret og betaler 1250,- dækkende leje af stativ for hele vintersæsonen. Du får udleveret en plaststrimmel

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug

Vedtægter. Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1 Vedtægter Vedtægter for Kongsdal Baadelaug 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Den selvejende institution Kongsdal Baadelaug", og dens hjemsted er Kongsdal Havn 8, Assens, 9550 Mariager.

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Ordensreglement. Generelt

Ordensreglement. Generelt Ordensreglement Generelt For Motorbådsklubben af 1943 gælder standardreglement, som fastsat i havneloven og er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, tidl. Kystinspektoratet. Ordensreglementet kan findes

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter. for. Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a.

Vedtægter. for. Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a. - 1 - Vedtaget 2013-04-11. Vedtægter for Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a. Snaptun strand vej 15,7130 Juelsminde stiftet den 3/7 1990 1. Snaptun Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar, idet

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Bådfællesskabskontrakt. Samejeoverenskomst

Bådfællesskabskontrakt. Samejeoverenskomst Bådfællesskabskontrakt Samejeoverenskomst Om (bådtype) DEN- af (sted/havn): 1. Båd- og ejermæssige forhold 1.1. Denne kontrakt er indgået mellem: og 1.2. De ovennævnte personer ejer herefter i forening:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Prisliste 2012 gyldig fra 1. januar

Prisliste 2012 gyldig fra 1. januar liste 2012 gyldig fra 1. januar Alle priser er inkl. moms Bådpladser Vinteropbevaring Ophaling Søsætning Bådpladser (Se bagsiden vedr. oversigt over bådpladserne) Pladsnr. Pladsstørrelse 1 års kontr. 2

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014

Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014 Yachtklubben Furesøen HAVNEREGLEMENT 2014 1. Generelt 1a. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der forefindes

Læs mere

UGGELHUSE SEJLKLUB 8960 RANDERS SØ

UGGELHUSE SEJLKLUB 8960 RANDERS SØ LOVE FOR UGGELHUSE SEJLKLUB 8960 RANDERS SØ stiftet den 26. september 1973 medlem af Dansk Sejlunion Revideret: 01.12.1980 Denne lovsamling består 13.11.1997 af i alt 12 sider. 01.01. 2005 16.11. 2006

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer

Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Parkerings- og udlejningsregler for personmotorkøretøjer, el-køretøjer, cykler og rollatorer Indholdsoversigt. Udlejning: Side 2: Side 3: Side 4: Afsnit 1.0, udlejning af garage type 1 til personmotorkøretøjer.

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere