Stalde til økologiske slagtesvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stalde til økologiske slagtesvin"

Transkript

1 Stalde til økologiske slagtesvin Katalog til inspiration om staldtype og -indretning Landscentret, Økologi oktober 2007 Udgivet med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug

2 Tak: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi vil gerne sige en stor tak til de medvirkende landmænd, uden hvis velvilje dette katalog ikke kunne være realiseret. Landmændene er: Søren Bak, Nørre Nebel Leo Bisgaard, Vinderup Gert Ladegaard Jensen, Ikast Nielli Simmelsgaard, Karup Poul Skovgaard, Gørløse Arne Steffensen, Holstebro Ligeledes tak til arbejdsgruppen, der har bidraget til kataloget : Torben Jensen, Dansk Svineproduktion, Axelborg Knud O. Andersen, Byggeri & Teknik I/S, Randers Niels Henrik Lundgaard, AgroTech, Skejby Arne Grønkjær Hansen, AgroTech, Skejby Peter Espersen, Dyrenes Beskyttelse Og til Anna Dorte Nørgaard, Landscentret, Plan & Miljø, der har bidraget med afsnittet om arkitektur, samt med visualisering af skitser. Kontaktoplysninger på arbejdsgruppen findes bagerst i kataloget. Projektledelse og redaktion: Tove Serup, Landscentret, Økologi

3 Indhold Forord...4 Baggrund...4 Indledning...4 Regler...6 Model 1 lille flokstørrelse - stier i to rækker midtergang...12 Model 2 lille flokstørrelse open front princip...16 Model 3 lille flokstørrelse stier i to rækker midtergang overdækning i midten af rummet tør- eller vådfoder...20 Model 4 stor flokstørrelse en sti på langs af bygningsretning...24 Model 5 stor flokstørrelse stier på tværs af bygningsretning...28 Arkitektur og økologi...32 Prisoverslag...36

4 Forord Dette katalog viser fem forskellige forslag til indretning af stalde til økologiske slagtesvin. Erfaringen viser, at hver producent prioriterer forskelligt og stiller forskellige krav, når en stald skal indrettes. Det er derfor ikke ambitionen at kataloget skal levere nøglefærdige anvisninger på, hvordan den rigtige stald ser ud, men at det kan tjene som inspiration og guide i overvejelserne om, hvilke faktorer, der bør vurderes, inden man beslutter sig for en given staldtype. I arbejdet er der taget udgangspunkt i en situation med nybyggeri. Baggrund Det økologiske regelsæt udstikker en række overordnede krav til staldindretningen, som kan opfyldes på meget individuelle måder. I dag er der praktisk taget ikke to stalde der er ens, men fælles for løsningerne er et stort arbejdskraftforbrug, højt halmforbrug, problematisk gødningshåndtering og renholdelse samt mangelfuld intern smittebeskyttelse. Der er derfor en stor efterspørgsel på, hvordan nogle af disse forhold kan optimeres uden at de væsentlige parametre dyrevelfærd og miljø bliver forringet. Indledning Staldprojektet blev påbegyndt i Seks bedrifter (fire økologiske og to konventionelle friland) med otte forskellige staldsystemer blev besøgt. Nøglespørgsmålene til landmændene var: Hvad er du glad for ved din stald? hvad vil du gerne ændre? Erfaringerne herfra blev samlet og præsenteret for værter, bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Derefter gik arbejdet med at udvikle forslag i gang. Arbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af bygningskonsulenter, produktionskonsulenter og Dyrenes Beskyttelse. Allerede under udarbejdelsen af skitseforslagene har der fra landmandsside været en stor interesse. Fra foråret 2007 blev forslagene sendt ud til interesserede som udkast. Denne dialog har åbnet for en værdifuld drøftelse og sikret en praktisk vurdering af mange detaljer. Det understreges, at skitserne er forslag sammensat af de indhentede erfaringer, men at forslagene ikke er afprøvet i helhed. Der opfordres derfor til at søge rådgivning i hver enkelt situation. Åbne stalde er karakteriseret ved at klimastyringen vanskeliggøres. Funktionen af de besøgte stalde var alle meget årstidsafhængig. I et forsøg på at optimere klimaet i stalden er der lagt vægt på følgende: Isolerede bygninger ikke gødningsopblandet strøelse ekstra luftbevægelse i varme perioder. Isolerede bygninger: Mange eksisterende anlæg er uisolerede. Det giver en høj indstrålings-varme om sommeren, kulde-/kuldebroer om vinteren og kondensfugt.

5 Strøelse: Ingen af de viste forslag er til egentlig dybstrøelse. Målet er, at lejearealet kan holdes tørt og rent, hvilket både begrænser halm-/og arbejdskraftforbruget, men også fjerner den varmeproduktion og fordampning af fugt/vanddamp og ammoniak, som en gødningsopblandet dybstrøelsesmåtte giver. Naturlig ventilation: I følge reglerne skal ventilationen være naturlig. Det afskærer dog ikke for muligheden for at montere en blæser eller loftpropel, der kan være med til at sikre luftbevægelse på vindstille hede sommerdage. Ventilationen er dimensioneret efter, at alle grise kan befinde sig i indendørsarealet samtidig og at det skal kunne ventileres med en temperatur på max 25 o C ved en udetemperatur på 20 o C. I praksis vil en del af grisene befinde sig i udearealet, hvorfor stalden vil kunne ventileres tilfredsstillende med et lidt mindre areal i luftindtag og luftafkast. Der vil i praksis også ofte være luftindtag via adgangsvejen til det fri. Dette reducerer også kravet til luftindtagets størrelse. Generelt bør bygningsplacering i forhold til verdenshjørner og lokale vejrforhold nøje overvejes. Det gælder især af hensyn til klimaet i den udendørs løbegård. I skitserne har sygestier ikke det fokus, som de egentlig berettiger, hvilket ikke er for at underkende hverken regler eller det hensigtsmæssige heri. Det skyldes alene, at de ofte indrettes i bygninger/hytter adskilt fra den egentlige produktion. Der henvises til regelafsnittet for yderligere information herom. Vær opmærksom på at der skelnes mellem sygesti og opsamlings (aflastnings)sti. Tilsvarende er hverken udleveringsforhold eller personalefaciliteter omtalt her. Nærmere oplysninger om dette kan læses på eller samt

6 Regler Smittebeskyttelse. Dette er et kort sammendrag af reglerne for opstaldning af økologiske slagtesvin. Der kan løbende ske ændringer og der henvises til Plantedirektoratets hjemmeside www. pdir.dk/økologi/ vejledning (gældende), hvor en ajourført vejledning altid er tilgængelig. Generelle krav (afsnit ) Dyrenes forhold skal være afpasset efter deres biologiske og adfærdsmæssige behov, f.eks. passende bevægelsesfrihed. Ved udformning af husdyrenes omgivelser skal der i overensstemmelse med de forskellige dyregruppers behov sørges for, at: Alle dyr har let adgang til fodringssteder og frisk drikkevand Dyrenes naturlige bevægelsesmønstre tilgodeses Alle dyr har adgang til daglig motion året rundt Dyrene ikke bindes og fikseres Indendørs liggearealer er tilstrækkelig store, trækfri og velforsynede med ren og tør strøelse Der er rigelig med frisk luft og dagslys i stalden Der er adgang til læ og skygge ved udendørs ophold Der er mulighed for at foretage hud-, hår-, og/eller pelspleje ved både udendørs og indendørs opstaldning Flokstørrelsen ikke har negativ indflydelse på trivslen Dyrene skal have let adgang til fodringssteder, og hele døgnet uhindret adgang til drikkevand. Hvis dyrene ved udendørsophold har uhindret adgang til stalden, hvor der er adgang til foder og drikkevand, betegnes dette som uhindret adgang til foder og drikkevand. Isolering, opvarmning og ventilation af bygninger skal sikre, at luftcirkulation, støvniveau, temperatur, den relative luftfugtighed og gaskoncentration (CO 2 og NH 3 ) holdes indenfor grænser, der ikke generer dyrene. Dyrene må ikke bindes, fikseres eller tøjres. Det kan dog tillades, at dyrene bindes kortvarigt i forbindelse med afhentning, ved sygdomsbehandling, klovbeskæring og ved inseminering. Det er kun tilladt at anvende de produkter, der er nævnt i Vejledningens bilag 3, tabelafsnit E (ikke vist her) til rensning og desinfektion af stalde, folde, udstyr og redskaber. Bekæmpelse af rotter i stalde skal foretages efter gældende lovgivning. Det er kommunens tekniske forvaltning, der foretager bekæmpelsen. Bekæmpelse af mus må ske med godkendte rodenticider. Fluer i stalde må kun bekæmpes med mekaniske og biologiske metoder, som f.eks. rovfluer eller fluepapir, eller produkter, der er anført i Vejledningens bilag 2 (ikke vist her) hvis disse produkter må anvendes indendørs. Indendørsforhold, generelt (afsnit 4.5.5) Hvor dyrene går i bokse eller stier, skal det enkelte dyr kunne bevæge sig frit. Alle dyr skal samtidig have uhindret adgang til at ligge ned i ren og tør strøelse. Dyrenes liggeareal skal være velforsynet med ren og tør strøelse som halm, sand eller savsmuld. Lejet skal have en sådan beskaffenhed, at strøelse tilpasses kroppens former når dyret ligger ned. Det er muligt at anvende både økologisk og ikke økologisk strøelse. Strøelsen må efter høst kun tilsættes produkter, som er nævnt i Vejledningen bilag 1(ikke vist her). Gulvet i stalden skal være jævnt og skridsikkert. Mindst halvdelen af det samlede gulvareal skal være fast gulv,

7 ikke spalter. Fuldspaltestalde er således ikke tilladt. Drænet gulv sidestilles med spalter og er således ikke fast gulv. Arealkrav til svin (afsnit ) Indendørsareal (det nettoareal, som dyrene skal have til rådighed både hvile og opholdsareal) Levende vægt (kg) Udendørsareal (løbegårde, ikke græsarealer) *) I alt m2/dyr m2/dyr m2/ dyr Minimum lejeareal (del af indendørsareal) m2/dyr Smågrise Fra fravænning til 30 kg 0,6 0,4 1,0 0,26 Smågrise/ ungsvin Indtil 50 0,8 0,6 1,4 0,37 Slagtesvin Indtil 85 1,1 0,8 1,9 0,53 Slagtesvin Indtil 110 1,3 1,0 2,3 0,63 *) Friland/Dyrenes Beskyttelse har et krav om, at den udendørs løbegård minimum skal være på 20 m2 uanset antal grise. Dog 10 m2 for grise op til 40 kg. Se endvidere sidst i dette afsnit. Krav til udendørs løbegård Slagtesvin skal, når de er opstaldet indendørs have uhindret adgang til en løbegård. I et staldsystem med tilhørende løbegård skal stien bestå af mindst to klimazoner, hvorved forstås områder med forskellig temperatur og trækpåvirkning. Den ene zone skal svare til udendørsklima. Temperatur og luftskifte i denne zone skal på alle tidspunkter svare til udendørsforholdene, for at den kan anerkendes som en udendørs løbegård. Det er producentens ansvar, at der er en tydelig markering mellem løbegård og indeareal. Hvor adskillelsen mellem inde areal og løbegården ikke fremgår af stiindretningen, skal det markeres med en tydelig farvestribe i hver side af stien. Det skal være muligt for svinene at søge skygge i løbegården. Indtil 50 procent af løbegårdens areal kan være overdækket i form af tag eller anden overdækning f.eks. solmarkiser. Løbegården til svin skal indrettes, så gødningen ikke nedvaskes. 50 procent af løbegården må være spalte- og eller drænet gulv. Man skal dog altid sikre, at der er fri adgang til rodematerialer. Ved opstaldning i stisystemer med løbegård skal alle svin have adgang til rodemateriale (f.eks. halm, løs jord, ensilage og grøntfoder m.m.) der tilgodeser dyrets behov for at rode og grave.

8 Alle svin skal have fri adgang til grovfoder (frisk grønt, hø, ensilage, rodfrugter, løv, eller frugt og grøntsagsrester). Alle svin skal have adgang til afkølning i sommerperioden i form af sølebad eller overbrusning. Krav til indendørs forhold Indearealet kan opdeles i flere klimazoner, f.eks. et hvileområde og et aktivitetsområde, Hvileområdet skal være i overensstemmelse med arealet vist i tabellens kolonne yderst til højre. Ved en opdeling af indearealet i flere områder/klimazoner, skal hvert område/klimazone være så stort at alle grise kan ligge ned samtidigt. Højst 50 % af indearealet må være spalte- og/ eller drænet gulv, og der må ikke være Sygestier (afsnit ) Fra 1. januar 2005 skal der i alle svinebesætninger altid være mindst én ledig sygesti klar til brug. Sygestierne skal være indrettet med mulighed for temperaturregulering, d.v.s. at der både skal være mulighed for afkølning og varme. Stien skal indrettes så træk undgås. Mindst 2/3 af det samlede minimumsareal i sygestierne skal være med et blødt underlag, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet. Sygestier er altså fritaget fra kravet om udendørs løbegård. Brug af sygestier skal ske, når situationen kræver det, men er kun tilladt i en periode svarende til den ordinerede behandlingsperiode. Efter endt behandling har opstaldningen status som aflastning og her er der krav om udendørs løbegård. Praksis kan f.eks. være at flytte Arealkrav *) Vægtgruppe for grise, kg Minimum frit tilgængeligt areal pr. sti ved ét dyr i stien, m ,41 0,36 Minimum frit tilgængeligt areal pr. dyr ved flere dyr i stien, m2/dyr ,69 0, ,14 0, ,70 1, ,05 1,53 *) Dyrenes Beskyttelse har et krav om, at ingen sygesti må være under 3,5 m2. spalte- og/eller drænet gulv i lejearealet. Forhold vedr. overgangsordningen, der udløber d. 31. december 2010 er ikke omtalt her, idet den kun gælder bedrifter, der er autoriseret inden den 24. august de færdigbehandlede dyr i hytter på friland. Af hensyn til dyrevelfærd og intern smittebeskyttelse må separerede dyr aldrig flyttes tilbage i det egentlige produktionsforløb.

9 Specielt vedr. krav som leverandør til Friland A/S Regelsættet for konventionelle frilandsgrise gælder også for økologisk produktion. Regelsættet er koordineret med Dyrenes Beskyttelse, således at produktet kan mærkes Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse står for den uvildige kontrol, som - for at rationalisere/minimere kontrollen for producenten - udføres af personale fra Plantedirektoratet. Friland A/S har følgende supplerende regler (for staldindretning) i forhold til Plantedirektoratet: Ventilation Staldene skal være naturligt ventileret. Udeareal Skal minimum være på 20 m2 uanset antal grise. Dog 10 m2 for grise op til 40 kg. Forværket skal være så åbent, at grisene kan se ud. I praksis vil det sige, at den lukkede del af forværket højst må være 60 cm højt. Der skal som hovedregel være 10 m fra forværket til andre bygninger. Temperaturregulering (overbrusning) Det er en præcisering af den generelle lovgivning om overbrusning til grise over 20 kg. at den skal være i funktion, når temperaturen overstiger 15 o C. Læs mere på Vælg Dyrevelfærd/Lovgivning/Specifikke regler Sygesti Der er en generel lovgivning om sygestier, men minimumsarealet på 3,5 m2 til slagtesvin er en skærpelse. Læs mere på Vælg Dyrevelfærd/Sikring af grisenes velfærd/sygestier/slagtesvinestalde Management Grise skal opstaldes i grupper af samme alder, størrelse og vægt. Det tilstræbes, at der ikke sker sammenblanding af grise efter fravænning. Som dokumentation på dette skal der foreligge en beskrivelse af flowet af grise i systemet.

10 Generelt for både Plantedirektoratet, Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse: Plantedirektoratet (www.pdir.dk) Man er velkommen til at sende en skitsetegning ind til forhåndsvurdering, men det er ikke et krav. Plantedirektoratet Sektor for økologi Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf Friland A/S (www.friland.dk) Ved nybyggeri anbefales det, at man på forhånd rådfører sig med Friland A/S. Friland A/S Brårupgade Skive Tlf Dyrenes Beskyttelse (www.dyrenes-beskyttelse.dk) Man er velkommen til at sende en skitsetegning ind til forhåndsvurdering, men det er ikke et krav. Dyrenes Beskyttelse Alhambravej Frederiksberg Tlf Den endelige godkendelse kan dog altid kun ske ved besøg på ejendommen. Kontroller altid for regelændringer på de enkelte hjemmesider. 10

11 11

12 Model 1 Modellen er vist til en flokstørrelse på 22 stk. halm fortank Plan 3300 Principsnit Stiareal - indendørs Stiareal - overdækket udeareal Stiareal - ikke-overdækket udeareal Spaltegulv med underlæggende linespil Vandret overdækning Væg omkring lejeareal Inspektionsgang Gødningskanal Rørfoderautomat Drikkekop Halmstrø-maskine 12

13 Model 1 lille flokstørrelse - stier i to rækker midtergang Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 20 o taghældning. Tagfladen er isoleret indvendigt - ydervægge er sandwichelementer til ca. 2 m og derover ventiler. Der er tag over halvdelen af udearealet. Der er linespil under alle spaltegulve og gyllekøling i alle kanalbunde (varmepumpe). Skrabekanalen er 42 cm dyb og føres til en tværkanal med bagskyl/skrabekanal. Stalden er baseret på indsættelse af stabile grupper af grise svarende til f. eks. to kuld pr. sti. 1. Indretning af indendørs stiareal Spaltegulv: Er placeret langs midtergangen. Spaltegulvet bør være et betonspaltegulv med bjælkebredder på mm og en spalteåbning på 20 mm. Da spaltegulvet er hævet, vil det være meget begrænsede mængder halm der kommer på spaltegulvet, hvorved der ikke er behov for større spalteåbninger. senere i vækstperioden. Overdækningen er placeret langs ydervæg, hvilket letter opsyn og sikrer en god luftbevægelse samtidig med, at der er et trækfrit miljø under overdækningen. Overdækningen er vandret og placeret 1 m over gulvet med 10 cm nedadbukket forkant. Overdækningen er tredelt og regulerbar i vandret retning. Der kan med fordel etableres gulvvarme i lejet, da det forbedrer mulighederne for at skabe et godt nærmiljø for nyindsatte grise og øger mulighederne for at udtørre stien efter vask. Inventar: Inventaret er 1 m højt og kan være lukket i fuld højde, uden at det går ud over ventilations-effektiviteten i stien, pga. de forholdsvis store stier og den relativt lave belægningsgrad. For at sikre at alle grise kan ligge trækfrit i lejearealet, skal væggen mellem adgangen til det fri og lejet være 4,6 m lang. For at begrænse gødningsafsætningen i det indendørs stiareal er inventaret lukket over spaltegulv mellem alle stier. Fast gulv: Er indvendigt sænket ca.20 cm under spalteoverkant med åbning ind til gødningskanalen, hvilket giver mulighed for at skrabe evt. gødning og fugtig halm ind i gødningskanalen. Overdækning: En del af det faste gulv er overdækket (1,6 x 2,8 m = 4,48 m2). Dette svarer til et overdækket areal på 0,2 m2 pr. gris, hvilket giver mulighed for at alle grise kan ligge under overdækningen på indsættelsestidspunktet. Da bygningen er isoleret, vurderes det, at der ikke vil være behov for at alle grise kan ligge under overdækningen samtidigt, Halmtildeling og skønnet halmforbrug Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en automatisk strømaskine. Dataindsamling fra igangværende producenter viser, at denne stitype har et lavt halmforbrug. Det antages at halmforbruget vil være kg pr. produceret gris (incl. efterstrøning), under forudsætning af, at der ikke kommer fugt i strøelsen. 2. Indretning af udendørs løbegård Spaltegulv: Er fordelt og placeret henholdsvis langs ydervæg og frontvæg. Erfaringer viser at spaltegulv placeret langs stiadskillelser (og fast gulv i midten af det udendørs areal) 13

14 er med til at lette renholdelsen. Fodertildeling: Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtildeling sker her, monteringen under overdækningen sikrer at foderet holdes tørt - evt. spild fra automaten kan samles op fra det faste gulv af grisene. Der er tørfodring efter ædelyst via to rørfoderautomater for at sikre tilstrækkelig ædeplads til de 22 grise. Grovfodertildeling: I udearealet på gulvet eller i en automat. Grovfodertildelingen sker via en grovfoderblander til kvæg eller ved hjælp af en automatisk strømaskine. Vandtildeling: Via en drikkekop og er frostsikret ved hjælp af en varmepatron og vandcirkulation. Overbrusning og inventar: Overbrusning er placeret i udearealet for køling og regulering af gødeadfærden, men under hensyntagen til tørfoderautomater og grovfodertildeling. Inventaret er lukket i 1 meters højde, dog undtaget: - den del, som vender mod det fri minimum fra 60 cm over gulv. - for at motivere til gødningsafsætning i det udendørs stiareal er inventaret åbent helt til gulv over begge gødningskanaler mellem hver anden sti (i den side hvor foderautomat/krybbe er placeret). 3. Passage mellem inde- og udeareal Der er salonlåger i åbningen til det fri, for at begrænse risikoen for træk i stiens indendørsareal. Passagen skal have en fri bredde på 70 cm for at sikre, at to grise ikke kan komme i klemme i åbningen. Der bør være en kant eller et trin på cm i udgangshullet for at hindre træk langs gulvet i indendørsarealet 4. Ventilation Ventilationen er baseret på styret naturlig ventilation med gardiner eller ventiler i vægge. Den åbne kip er overdækket og regulerbar. For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte også på vindstille dage skal åbningsarealet i ydervæggene være tilstrækkeligt stort, svarende til en afstand mellem overkant ydermur og tag på 23 cm. Med denne afstand mellem ydermur og tag vil vægventiler være den bedste løsning. Tilsvarende skal den regulerbare overdækkede kip have en bredde på 45 cm, for at sikre et tilstrækkeligt areal til luftafkast. Ved naturlig ventilation afhænger de nødvendige åbningsarealer hovedsagligt af drivhøjde, belægningsgrad og ventilationsåbningernes udformning. For at undgå solopvarmning af den friske luft, som skal ind i stalden, skal hele tagfladen være isoleret også den del som overdækker udearealet. Link:www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Staldklima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html 5. Arbejdsgang Vejning af grise sker ved at vægten placeres i passagen mellem inde og udeareal. Udlevering sker ved at midtergang benyttes til drivgang. På grund af den begrænsede halmmængde er strøarbejdet minimeret. 6. Gødningshåndtering Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig - fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 60 m3 fortank med både gylleomrører og pumpe. 7. Miljøforhold Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og placering af overbrusning, forventes det at grisene vil 14

15 etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til konventionel produktion. Det skal dog understreges, at der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer fordampningens omfang. 15

16 Model 2 Modellen er vist til en flokstørrelse på 18 stk Principsnit Udv gang Fast gulv Spaltegulv K0 K sl. sv/sti 3500 Stiareal - indendørs Stiareal - overdækket udeareal Stiareal - ikke-overdækket udeareal Spaltegulv med underlæggende linespil Vandret overdækning Væg omkring lejeareal Inspektionsgang Gødningskanal Rørfoderautomat Drikkekop Halmstrø-maskine Plan 16

17 Model 2 lille flokstørrelse open front princip Bygningen er isoleret - bærende stålspær med 10 o taghældning og 2,5/3,5 m ben. Bygningen må kun have en bredde på 6-8 m, hvis den skal kunne ventileres tilfredsstillende. Taget er trædesikre grå cementbølgeplader. Loftet er isoleret og beklædt med lys fin træbeton loft og tag kan evt. være sandwichstål-plader (kræver dispensation). Vægge er 26 cm sandwichelementer i gavle og ved leje. Stern og underbeklædning er plan eternit. Bygningens orientering i forhold til verdenshjørner bør nøje overvejes. Solindstrålingen kan udnyttes til opvarmning inde i stien om vinteren, hvor solen står lavt på himlen. Om sommeren, når solen står højt på himlen, vil indstrålingen ikke have alvorlige konsekvenser for opvarmning, idet solens stråler ikke vil nå ret langt ind i stien. Men solindfald i den udendørs løbegård skal også tages i betragtning. Placeringen bør derfor afgøres af de lokale læ/vind, sol/skygge forhold, højdeforskelle i terræn m.v. Stalden er baseret på indsættelse af stabile grupper af grise. 1. Indretning af indendørs stiareal Spaltegulv Spaltegulvet er placeret mod den åbne front og bør være et betonspaltegulv med bjælke-bredder på mm og en spalteåbning på 20 mm. Da spaltegulvet er hævet, vil det være meget begrænsede mængder halm der kommer på spaltegulvet, hvorved der ikke er behov for større spalteåbninger. teoverkant med 3 procent fald og åbning til linespilskanal, hvilket giver mulighed for at skrabe evt. gødning og fugtig halm ind i gødningskanalen. Overdækning: En del af det faste gulv er overdækket (rektangulær: 1,2 x 3,6 m = 4,32 m2 / trekantet: 3,7 x 1,8m/2 + 0,88 m2 = 4,11 m2). Dette svarer til et overdækket areal på 0,24/0,23 m2 pr. gris, hvilket giver mulighed for at alle grise kan ligge under overdækningen på indsættelsestidspunktet og de første 7-14 dage. Baggrunden for et lidt større overdækket areal i denne staldtype er, til trods for at tag og ydervægge er isoleret, at indendørstemperaturen vil variere i forhold til udetemperaturen i større grad end for de øvrige staldtyper, på grund af et stort åbningsareal til det fri i den åbne front. Overdækningen er placeret langs stiadskillelserne, hvilket letter opsyn og adgang til stien, samt sikrer en god luftbevægelse samtidig med at der er et trækfrit miljø under overdækningen. Overdækningen er vandret og placeret 1 m over gulvet med 10 cm nedadbukket forkant. Den rektangulære overdækning er tredelt og regulerbar i vandret retning, mens den trekantede overdækning er vandret og hævbar. Den trekantede overdækning kan forsynes med motorhejs. Den langsgående overdækning kan i kombination med det sænkede leje give problemer med afsætning af gødning i hjørnet ind mod gødningskanalen. Det kan derfor overvejes at undlade at sænke lejet (etablere halmbræt i stedet) eller at have en tværgående overdækning i hele stiens bredde og begrænse adgangen til stierne til kun at ske via udearealet. Fast gulv Det faste gulv indvendigt er sænket ca. 20 cm under spal- Inventar Inventaret er 1 m højt og kan være lukket i fuld højde, 17

18 uden at det går ud over ventilationseffektiviteten i stien, pga. de forholdsvis store stier og den relativt lave belægningsgrad. For at begrænse gødningsafsætningen i det indendørs stiareal er inventaret lukket over spaltegulv mellem alle stier. Halmtildeling og skønnet halmforbrug Halmtildeling sker manuelt eller ved hjælp af en automatisk strømaskine. Der forventes et større halmforbrug i denne staldtype, idet de store åbningsarealer til det fri medfører at temperaturen i indendørsarealet er tættere på udetemperatur, til trods for at bygningen er isoleret. På grund af lejearealets hældning må det forventes, at halmen let slæbes med ud fra lejeareal til aktivitetsareal. Dette kan evt. imødegås ved at montere et halmbræt. 2. Indretning af udendørs løbegård Arealet er på 20 m2 og opfylder således minimumkravet for leverandører til Friland A/S, Spaltegulv Spaltearealet er fordelt og placeret henholdsvis mod det fri og mod indearealet. Erfaringer viser, at fast gulv placeret i midten af det udendørs areal er med til at lette renholdelsen. Fodertildeling Udearealet er gjort attraktivt ved at foder og vandtildeling sker her. Der er tørfodring efter ædelyst via en rørfoderautomat, hvilket sikrer tilstrækkelig ædeplads til de 18 grise. Foderautomaterne er placeret under den udvendige overdækning, men er på grund af den høje åbne front trukket ind på spaltegulvet, for at sikre foderet mod regn. På grund af automatens placering på spaltegulvet øges risikoen for foderspild, hvis foderautomaterne ikke er tilstrækkeligt reguleret. Grovfodertildeling Grovfoder tildeles i udearealet på gulvet eller i en automat. Grovfodertildelingen kan ske via en grovfoderblander til kvæg eller ved hjælp af en automatisk strømaskine. Vandtildeling Vandtildelingen sker via en drikkekop og er frostsikret ved hjælp af en varmepatron og vandcirkulation. Overbrusning og inventar Overbrusning er placeret i udearealet for køling og regulering af gødeadfærden, men under hensyntagen til tørfoderautomater og grovfodertildeling. Der er betoninventar med en tykkelse på 10 cm og lukket i 1 meters højde, dog undtaget: - den del, som vender mod det fri minimum fra 60 cm over gulv. - for at motivere til gødningsafsætning i det udendørs stiareal er inventaret åbent helt til gulv over begge gødningskanaler mellem hver anden sti (i den side hvor foder-automat/krybbe er placeret). 3. Passage mellem inde- og udeareal Der er fri passage mellem inde og udeareal. Der er monteret spærrelåger, som kan benyttes i forbindelse med sortering og vejning af grisene. 4. Ventilation Ventilationen er baseret på naturlig ventilation med åbninger i de lave ydervægge og evt. regulerbare gardiner i den åbne front. For at sikre et tilstrækkeligt luftskifte også på vindstille dage skal åbningsarealet i de lave ydervægge være mindst 0,5 pct. af gulvarealet, svarende til en afstand mellem overkant ydermur og tag på 3,5 cm. Hvis åbningen kan lukkes kan den være større. Tilsvarende skal åbningen i fronten have en højde på 90 cm og der kan med fordel placeres et regulerbart gardin, som er fastgjort i loftet og reguleres nedefra og op. I indendørs arealerne skal der være lukket væg i fuld højde mellem hver eller som minimum hver tredje sti for at hindre vindpåvirkning på langs af stalden. 18

19 Link:www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Staldklima/Typer_luftindtag/Naturlig_ventilation.html 5. Arbejdsgang Vejning af grise sker ved at vægten placeres i passagen mellem inde og udeareal. Udlevering sker ved at benytte den udvendige gang langs den lave ydervæg til drivgang. 6. Gødningshåndtering Linespil under alle spaltegulve sikrer en nem - daglig - fjernelse af gødningen. Kanalernes dybde er 42 cm og samlekanalen har bagskylning til fortank. Der er 40 eller 60 m3 fortank med både gylleomrører og pumpe. 7. Miljøforhold Gyllekølingen og de forventede rene faste gulve i ude og indeareal er med til at mindske ammoniakfordampningen. Fordampningen af ammoniak er blandt andet afhængig af, hvor stort et areal i stierne, der anvendes som gødeareal samt af udetemperaturen. Med det valgte layout og placering af overbrusning, forventes det at grisene vil etablere et meget veldefineret og afgrænset gødeareal i det udendørs areal. Kølingen af gødningskanalerne vil samtidig sænke gødningstemperaturen. Samlet vurderes det derfor at ammoniakfordampningen fra stalden vil være på niveau med en traditionel slagtesvinestald til konventionel produktion. Det skal dog understreges, at der ikke er gennemført undersøgelser, som dokumenterer fordampningens omfang. 19

20 Model 3 Modellen er vist til en flokstørrelse på 22 stk. Halm A. tørfoder - tværgående overdækning ud mod inspektionsgang K0 K-20 Leje sænket 200 mm Overdækket udeareal Udeareal C. vådfoder - tværgående overdækning ud mod inspektionsgang grise pr. sti 2,3 m2 pr. gris B. tørfoder - langsgående overdækning ud mod inspektionsgang 1000 D. vådfoder - langsgående overdækning ud mod inspektionsgang Plan Principsnit Stiareal - indendørs Stiareal - overdækket udeareal Stiareal - ikke-overdækket udeareal Spaltegulv med underlæggende linespil Vandret overdækning Væg omkring lejeareal Inspektionsgang Gødningskanal Rørfoderautomat Drikkekop Halmstrø-maskine 20

Viden vækst balance. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise

Viden vækst balance. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Viden vækst balance Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Oktober 0 Valg af stiprincip Formålet med denne publikation er at angive anbefalinger til indretning af den produktionssikre

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise

VIDEN VÆKST BALANCE. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise VIDEN VÆKST BALANCE Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Oktober 2014 ion er at angive anbeoduktionssikre stald rise i perioden efter cipper er: lave byggeil grisene og velfungemulig

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater

Faglig dag i vest Svinestalde. Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak. Agenda. Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Faglig dag i vest Svinestalde Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak Agenda Planlæg det rationelle byggeri Licitationsresultater Tal fra virkeligheden Løbestalde anno 2015 Lovgivning & anbefalinger Lukning

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen

Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Farestien 2012, 16 og 20 Chefforsker, cand. agro Lisbeth Brogaard Petersen og Chefforsker, cand. agro, Ph.D Vivi Aarestrup Moustsen Dw 25307 1 Disposition Kassesti med so i boks Løsdrift 1 2 1 6 2 0 Side

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg

Helge Kromann. Bygningskonsulent, kvægstalde. Randers, Viborg og Vildbjerg Helge Kromann Bygningskonsulent, kvægstalde Disposition: Indledning Staldanlæg Starterstalde Slutstalde Nye trends inden for staldsystemer Anvendelse af eksisterende bygninger Priseksempler Afslutning

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde

Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Dansk Kvæg Kongres 2009 Fleksible staldsystemer til kødkvæg Helge Kromann Bygningskonsulent kvægstalde Fleksible staldsystemer til kødkvæg Billigt Funktionelt Kan begge dele lade sig gøre? Fleksible staldsystemer

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO

Undgå Gult Kort. Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Undgå Gult Kort Kongres for Svineproducenter 2011 Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team Ole Lund, konsulent LMO Formål med manualen: Samle viden og erfaringer Enkelt og anvendeligt Fokus på diarré hos

Læs mere

Kvæg nr. 54 2009. FarmTest. Slutstalde til slagtekalve

Kvæg nr. 54 2009. FarmTest. Slutstalde til slagtekalve Kvæg nr. 54 2009 FarmTest Slutstalde til slagtekalve Titel: Slutstalde til slagtekalve Forfatter: Konsulent Inger Dalgaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Review: Layout: Kvæg Jens Bech

Læs mere

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord

Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer. Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Fokus på fodring og huldstyring af drægtige søer Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen VSP Svinerådgiver Lars Winther LandboNord Hvorfor er huldet vigtigt? Normal huld giver Flere totalfødte i efterfølgende

Læs mere

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø

Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug. Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Giv mere luft og varme og få et lavere antibiotikaforbrug Dyrlæge Helle Haugaard Jessen, HYOVET Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde og Miljø Intro: Helle Haugaard Jessen, Dyrlæge, HyoVet Erik Damsted,

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Dyretype: Slagtesvin Dato: 15.03.2004. Teknologitype: Staldindretning Delvist fast gulv Revideret: 29.03.2011. Kode: TB Side: 1 af 10

Dyretype: Slagtesvin Dato: 15.03.2004. Teknologitype: Staldindretning Delvist fast gulv Revideret: 29.03.2011. Kode: TB Side: 1 af 10 Teknologiblad Version: 3. udgave Dyretype: Slagtesvin Dato: 15.03.2004 Teknologitype: Staldindretning Delvist fast gulv Revideret: 29.03.2011 Kode: TB Side: 1 af 10 Delvist fast gulv Resumé Ammoniakfordampning

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Det er derfor velbegrundet, at "Frilandsgrisen" anbefales af Dyrenes Beskyttelses.

Det er derfor velbegrundet, at Frilandsgrisen anbefales af Dyrenes Beskyttelses. 5. juli 2002 REDEGØRELSE Vedr. Sagen om Frilandsgrisen Baggrund Baggrunden for denne redegørelse er, at der er stillet spørgsmålstegn ved min rolle og mine motiver i forbindelse med den aktuelle sag om

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

JERES BEHOV VORES LØSNING

JERES BEHOV VORES LØSNING JERES BEHOV VORES LØSNING 2015 IKADAN TRADITION FOR AT TÆNKE FREMADRETTET Navnet Ikadan er en sammentrækning af Ikast og Danmark. Vi holder stædigt fast i vores innovation, udvikling, kundekontakt, salg

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014

Bedre mavesundhed. Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP. Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Bedre mavesundhed Lisbeth Jørgensen, projektchef, VSP & Elisabeth Okholm Nielsen, chefforsker, VSP Kongres for svineproducenter i verdensklasse 2014 Mavesår på dagsordenen Topmøde Dyrevelfærd Pattegriseoverlevelse

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning

Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Lavemissionsstalde Gulvudsugning og delrensning Efteruddannelse af miljøkonsulenter Bygholm Park Hotel 4. november 2008 Poul Pedersen Luftrensning Typer af anlæg Biologisk luftrensning Kemisk luftrensning

Læs mere

10 % PUNKTUDSUGNING VIA SUGEPUNKT UNDER HVER 2. STIADSKILLELSE I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV I LEJEAREALET

10 % PUNKTUDSUGNING VIA SUGEPUNKT UNDER HVER 2. STIADSKILLELSE I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV I LEJEAREALET 10 % PUNKTUDSUGNING VIA SUGEPUNKT UNDER HVER 2. STIADSKILLELSE I SLAGTESVINESTALD MED DRÆNET GULV I LEJEAREALET MEDDELELSE NR. 999 Punktudsugning med en luftydelse på ca. 10 m 3 /t/gris medførte, at 52

Læs mere

Reducer energiforbruget. Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø

Reducer energiforbruget. Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø Reducer energiforbruget Seniorprojektleder Erik Damsted, Stalde & Miljø Disposition Regnskabstal energiforbrug Benchmarking Her er der penge at hente Indsatsområder - Beregninger Salg af energibesparelser

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 78 2010. Billigt byggeri KVÆG FarmTest Kvæg nr. 78 2010 Billigt byggeri KVÆG Billigt byggeri FarmTest Kvæg nr. 78 juni 2010 Forfattere Claus Bertelsen, Peter S. Kristiansen og Rasmus Nielsen LRØ ByggeRådgivning, Horsens Review Mads

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Grøn Viden. Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grøn Viden. Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Grøn Viden Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin Karin Strudsholm Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Optimal klimastyring til svineproduktion

Optimal klimastyring til svineproduktion Optimal klimastyring til svineproduktion DOL 234F sætter standarden I en moderne svineproduktion er det afgørende, at dyrene har de bedste vilkår for at kunne producere optimalt. SKOV har udviklet staldcomputeren

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere