Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006"

Transkript

1 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

2 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

3 Halvåret i overskrifter Bankaktiviteter fortsætter væksten Banken opjusterer forventningerne til 2006 resultat med 100 mio. kr. til niveauet mio. kr. Ansvarlig kapital forøges med 500 mio. kr. Godt halvår i Nykredit Forsikring Mæglere, fortsat god aktivitet

4 Efterårets temaer Nykredit køber resterende Totalkredit-aktier Den 2. oktober Nykredit vokser Hovedsædet udvides Covered bonds

5 Koncernstruktur Foreningen Nykredit Ejerandel 86,71% Industriens Realkreditfond Ejerandel 6,89% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,25% PRAS A/S Ejerandel 3,15% Nykredit Holding A/S Nykredit Realkredit A/S Totalkredit A/S Ejerandel 74,1% Nykredit Bank A/S Nykredit Forsikring A/S Nykredit Mægler A/S Nykredit Pantebrevsinvestering A/S Nykredit Leasing A/S Nykredit Portefølje Bank A/S Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Porteføljeadm. A/S

6 Resultatopgørelse Nykredit Realkredit koncernen Mio kr. 1. halvår halvår 2005 Forskel 2005 Basisindtægter af: Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Nedskrivning på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat er ekskl. værdiregulering af strategiske aktier over egenkapitalen

7 Omkostningsudvikling Omkostningerne 1. halvår 2005 og 1. halvår halvår mio. kr. 1. halvår mio. kr. Ændring 234 mio. kr. Ændringen skyldes primært: Vækst i forretningsområderne Højere IT-omkostninger (+86 mio. kr.) Øget markedsføring (+15 mio. kr.)

8 Højere IT-omkostninger 1. halvår mio. kr. 1. halvår mio. kr. Ændring 86 mio. kr. Ændringen skyldes primært: Driftsomkostninger (+26 mio. kr.) Udviklingsomkostninger (+60 mio. kr.) Integration af Nykredits og Totalkredits systemer Forbedret funktionalitet for de lokale og regionale pengeinstitutter Systemunderstøttelse af strategi på Erhverv/Markets Udvikling af Treasury-systemet Investering i IP-telefoni

9 Udvikling i beholdningsindtjening Mio kr halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Beholdningsindtjening fra drift Beholdningsindtjening via egenkapital Beholdningsindtjeningen har siden 30. juni 2006 udviklet sig positivt

10 Nykredit Realkredit koncernen -resultat Før skat Mio. kr halvår halvår 2. halvår Strategiske aktier

11 Koncernresultat fordelt på forretningsområder halvår % 12% 43% 40% 50% 48% Privat Erhverv Markets & Asset Management

12 Godt fat i markedet Nykredit koncernens andel af det samlede danske udlån til husholdninger ,3% 542 mia. kr. 1. halvår ,3% 574 mia. kr. 67,7% mia. kr. 67,7% mia. kr. Nykredit koncernen Øvrige penge- og realkreditinstitutter Kilde: Danmarks Nationalbank, Balancestatistik for MFI-sektoren, juli 2006

13 Nye aktiviteter bidrager mere og mere Basisindtægter fra kunder halvår % 328 mio. kr. 29% mio. kr. 17% 38% 997 mio. kr mio. kr. 16% 446 mio. kr. 85% mio. kr. 54% mio. kr. 46% mio. kr. Realkredit Øvrige Totalkredit * Øvrige består af: Bank, Forsikring og Mægler

14 Realkreditaktiviteterne - 1. halvår 2006 Normaliseret aktivitetsniveau Sammenlignet med foregående års rekorder Nykredit koncernens udlån (nominel værdi) øget med 32 mia. kr. til 728 mia. kr. Fortsat stærkt salg via pengeinstitutterne Kunderne har ændret låneadfærd Tilpasningslån på retræte Kunderne forsikrer sig med lån med fast rente eller renteloft

15 Realkreditudlån Antal halvår 2006 Procent 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Byggerenten* Antal udbetalte realkreditlån * Byggerenten er baseret på opgørelse fra Realkreditrådet om renteudviklingen for realkreditobligationer - den lange rente

16 Realkreditudlån Mio kr Nykredits realkreditudlån halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2006 Bruttonyudlån Nettonyudlån Totalkredits udlån er medtaget i koncernens udlån for alle årene

17 Markedsandele - ejerboliger Realkreditudlån til ejerboliger Procent ,4 32,0 38,0 34,4 40,9 38,8 44,6 40,8 41,9 46,2 40,5 47,3 41,8 49,9 44,5 51,1 44,5 43, halvår 2006 Bruttonyudlån Nettonyudlån Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2006

18 Markedsandele Privat og Erhverv - bestand Procent Realkreditbestand ,4 42,2 42,3 42,6 39,5 40,2 40,7 41,0 41,1 39,9 38,0 37, halvår 2006 Privat Erhverv Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2006

19 Privatkunder forsikrer sig Procent Obl. restgæld - Nykredit koncernen* Afdragsfrit Afdragsfrit *Ejerboliger Fastforrentede lån Garantilån Variabelt forrentede lån

20 Privatkunder forsikrer sig Procent 100 Bruttonyudlån - Nykredit koncernen* K K K K K K 2006 *Ejerboliger Fastforrentede lån Garantilån Variabelt forrentede lån

21 Koncernen bag 60% af lån med renteloft Fordeling af cirkulerende mængder Realkredit Danmark 26% DLR Kredit 1% BRF Kredit 9% Nordea Kredit 4% Nykredit koncernen 60% Kilde: Officiel Kursliste fra Københavns Fondsbørs, 1. halvår 2006

22 Totalkredit - 1. halvår 2006 Resultat før skat 319 mio. kr. (1. halvår 2005: 376 mio. kr.) Resultatet før beholdningsindtjening udgør 336 mio. kr. (1. halvår 2005: 338 mio. kr.) Fortsat større markedskontakt og markedsplacering Udlånsbestanden 287 mia. kr. (primo 2006: 260 mia. kr.) Fremgang på 27 mia. kr.

23 Totalkredit - resultat Mio. kr Resultat før skat halvår halvår 2. halvår

24 Behov for mere kapital Udlånet i Totalkredit stiger Selskabets kapital forhøjes igen 2. gang på knap 3 år Kapitalforhøjelse på 2 mia. kr. Kapitalforhøjelsen tegnes af Nykredit

25 Nykredit Bank 1. halvår 2006 Resultat før skat 361 mio. kr. (1. halvår 2005: 327 mio. kr.) Resultat f. skat forrenter egenkapitalen med 19,2% p.a. Fortsat fremgang i Markets & Asset Managements handels-, kapitalmarkeds- og porteføljeaktiviteter Øgede netto rente- og gebyrindtægter i Privat og Erhverv Omkostningsniveauet følger forventningerne Forventet resultat før skat for 2006 opjusteres med 100 mio. kr. til niveauet mio. kr.

26 Nykredit Bank - Markets & Asset Management Betydelig fremgang i Markets & Asset Managements aktiviteter Handel med værdipapirer har vist en særdeles tilfredsstillende udvikling specielt på derivatområdet Fremgang i kapitalforvaltning og portefølje administration formue under forvaltning og administration er øget fra 183 mia. kr. ultimo 2005 til 212 mia. kr. Investerings- og pensionsområdet er fortsat et markant vækstområde med en særdeles tilfredsstillende udvikling Betydelig succes med kapitalfremskaffelse til andre pengeinstitutter

27 Nykredit Bank - resultat Mio. kr. 800 Resultat før skat halvår halvår 2. halvår

28 Nykredit Bank - indtjeningsbilledet Mio. kr halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2006 Driftsomkostninger Basisindtægter af udlånsvirksomhed mv.

29 Nykredit Bank - privat - udvikling i udlån og indlån Mio. kr halvår 2006 Udlån Indlån

30 Ansvarlig lånekapital Banken i stærk udvikling Især Markets & Asset Management og Erhvervsområdet Nykredit Realkredit indskyder ansvarlig lånekapital 500 mio. kr. Understøtter den gode udvikling Bedre mulighed for at betjene flere og større kunder

31 Nykredit Forsikring - 1. halvår 2006 Resultat før skat 84 mio. kr. (1. halvår 2005: 12 mio. kr.) Markant forbedret forsikringsteknisk resultat på 47 mio. kr. (1. halvår 2005: underskud 55 mio. kr.) Erstatningsudgifterne præget af et normalt vejrligs- og storskadeforløb Combined Ratio udgør 94,9 mod 100,9 i 2005 Samlet forsikringsbestand på 1,3 mia. kr.

32 Nykredit Forsikring -resultat Mio. kr Resultat før skat halvår halvår 2. halvår

33 Nykredit Mægler - 1. halvår 2006 Resultat før skat 38 mio. kr. (1. halvår 2005: 45 mio. kr.) Nedgang i antal solgte ejendomme, men stigende markedsandel Øget samarbejde med over 825 filialer af lokale og regionale pengeinstitutter Vækst i antal forretninger 226 Nybolig 113 Estate

34 Nykredit Mægler -resultat Mio. kr Resultat før skat , halvår halvår 2. halvår

35 International interesse for dansk realkredit Danske system blandt verdens bedste og billigste Udlån til skandinaver i Spanien og Frankrig har passeret 2 mia. kr. Samarbejde mellem filial i Polen og Citibank i god gænge Grænseoverskridende lån til erhverv England, Norge, Polen, Sverige og Tyskland Samlet udenlandsk udlån over 12 mia. kr.

36 Udvikling i egenkapitalen Nykredit Realkredit koncernen Mio. kr Egenkapital primo Periodens resultat Dagsværdiregulering af aktier disponible for salg 601 Andre reguleringer -4 Egenkapital ultimo, inkl. minoritetsinteresser Egenkapital ultimo, ekskl. minoritetsinteresser

37 Nykredits kapitalstruktur Lovpligtig kapitalkrav (8%) 36,0 mia. kr. Lovpligtig solvensfradrag 4,3 mia. kr. Egenkapital 48,8 mia. kr. Ekstra kapitalkrav fra 8% til 9% 4,5 mia. kr. Strategikapital Stødpudekapital Strategikapital 4,0 mia. kr. Forretningskapital Hertil kommer hybrid kernekapital på 3,7 mia. kr. Opgjort under forudsætning af køb af de resterende aktier i Totalkredit

38 Solid kapitalstruktur en forudsætning Nykredit er et unoteret aktieselskab Nødvendigt at egenkapitalen vokser, så forretningsomfang, fremtidig indtjening og strategisk råderum ikke forringes Nykredits kapitalberedskab skal finansiere fremtidig forretningsvækst og strategiske tiltag I gode tider opbygges buffer til dårlige tider

39 Solid kapitalstruktur en forudsætning Hvis vores kapitalstyrke forringes Reduceres udlånskapaciteten Reduceres tabsbufferen og dermed bufferen for stabilitet i bidragssatserne Reduceres det strategiske råderum Påvirkes rating negativt med risiko for højere lånerenter for låntagerne Derfor bliver overskuddet i selskabet, og der udbetales ikke udbytte Internationale investorer ser ejerstrukturen med forening som majoritetsejer som fordel

40 Strategikapitalens udvikling Mia. kr H 2006 Forretningskapital Stødpudekapital Bunden kapital Strategikapital Note: Ekskl. hybrid kernekapital på 500 mio. euro optaget i 2004

41 Forventninger til 2006 Fortsat skarp konkurrence Basisindtjening på forventet niveau Fortsat stærkt samarbejde med pengeinstitutterne Fortsat vækst i bank- og forsikringsaktiviteterne Tilbageførsel af nedskrivninger på udlån Forventningerne til resultat før skat fastholdes på mio. kr. Købet af de resterende aktier i Totalkredit reducerer som forventet kernekapitalprocenten fra 10,8% til 10,3%

42 Nykredit køber resterende Totalkredit-aktier Udnytter option fra 2003 Overtager resterende 25,9 pct. af aktierne for 2,1 mia. kr. Koncernens solvens reduceres som forventet med 2,1 mia. kr. 1,5 mia. kr. svarende til aktiernes indre værdi 0,6 mia. kr. svarende til erhvervet goodwill Samarbejdet fortsætter uforandret

43 Effekt af køb af den resterende andel af Totalkredit Samlet købspris mio. kr. heraf effekt på minoritetsinteresser mio. kr. heraf effekt på goodwill 556 mio. kr. Solvenseffekt mio. kr. Kernekapitalprocent reduceres fra 10,8% til 10,3%

44 Hovedsædet udvides Nykredit vokser Flere aktiviteter og flere medarbejdere Siden 1995 har Nykredit fordoblet antallet af medarbejdere Nykredit udvider hovedsædet med ny bygning Krystallisk form og arkitektonisk let stil Smidt Hammer & Lassen har tegnet kontorhuset Et fleksibelt hus m² Arbejdsplads til ca medarbejdere Anslået pris mio. kr.

45 Nykredit skaber ny plads Opføres på politigrunden ved Otto Møntsteds Plads Byggeriet giver også ny plads for offentligheden Fokus på vand, vejr og foranderlighed Vandfontæner og vandspejl, der lyser som morild Byggeriet begynder foråret 2007 Forventes færdigt 2008/2009

46 Covered bonds Økonomiministeriet arbejder på konsekvensanalyse om covered bonds Covered Bonds er kort fortalt: Særligt dækkede obligationer Eksempelvis danske realkreditobligationer Det er vores forventning, at bankerne formentlig får adgang til at udstede covered bonds/ realkreditlignende obligationer Nykredit vil hilse en liberalisering af markedet for ejendomsfinansiering velkommen

47 Covered bonds Sikkerhed via solid lovgivning Ny covered bond lovgivning må ikke bringe sikkerheden og tilliden til danske obligationer i fare Realkreditsystemet har vist sin styrke gennem 150 år Har sikret forbrugere og virksomheder adgang til billige lån uanset konjunkturer Guldrandet sikkerhed for investorerne Af hensyn til investorernes og ratinginstitutternes tillid til de danske obligationer bør lovændringer kun gennemføres efter nøje analyser Realkreditobligationernes top-rating på Aaa er afgørende for låntagernes lånevilkår og rente

48 Covered bonds Lige konkurrencevilkår Nykredit forventer, at et nyt regelsæt sikrer lige konkurrencevilkår for penge- og realkreditinstitutter Nykredit finder det nødvendigt, at der sker ligestilling mellem banker og realkreditinstitutter f.eks. i anvendelse af ejerpantebreve Det er vigtigt, at store og små finansielle virksomheder sikres lige konkurrencevilkår

49 Opsummering Realkreditudlånet normaliseret Resultatvækst i bank og forsikring Ikke mindst i Markets & Asset Management Yderligere kapital til Totalkredit og Nykredit Bank Hovedsædet udvides Forventningerne til helåret fastholdes Nykredit køber de resterende aktier i Totalkredit Nykredit godt forberedt på kommende år nyt hold sat og klar til at tage over 1. oktober

50 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere