Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark marts Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1a. Arbejdsprogram for FOTdanmark 2009-2010. 27. marts 2009. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Bilag 1a FOTdanmark Weidekampsgade København S tlf: Arbejdsprogram for FOTdanmark Direkte: ref: twm 27. marts 2009 Indholdsfortegnelse FOTdanmarks opgaver...2 Status på sidste års arbejdsprogram...5 Målsætning 1: At synliggøre FOTs nytte i den digitale forvaltning...8 Målsætning 2: At støtte etableringen af FOT-data...10 Målsætning 3: At sikre en effektiv adgang til FOT data for medlemmerne...12

2 FOTdanmarks arbejdsprogram Geodata og geografisk infrastruktur har i de sidste år gennemgået en næsten revolutionerende udvikling. I dag fremhæves geodata og geografisk infrastruktur som hjørnestenen i digital forvaltning. Udviklingen har igennem mange år været præget af et godt samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Den danske model baseret på koordinering og samarbejde er set med internationale briller et særkende for arbejdet med geografisk information. FOTdanmark er et stærkt eksempel på, at den danske model kan udmøntes i et konkret samarbejde, der samler både stat og kommuner om at etablere et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Sammen med det nye lovgrundlag, som loven om infrastruktur for geografisk information giver, og den danske model for samarbejdet vil geodata og geografisk infrastruktur blive videreudviklet således at Danmark også i fremtiden vil ligge i førerfeltet for digital forvaltning. FOTdanmark har til formål at effektivisere det offentliges indkøb af kort, at lave smidigere sagsgange og at sikre et fælles geografisk administrationsgrundlag, herunder entydige kort i hele den offentlige forvaltning. FOTdanmarks opgaver Medlemsinddragelsen og organiseringen af foreningen FOTdanmark er en forening med kommunale medlemmer og KMS, der repræsenterer staten. Foreningens sekretariat er et lille sekretariat med tre fastansatte medarbejdere. KMS bidrager herudover med sekretariatsbetjeningen af FOTdanmarks Specifikationsforum (1 årsværk), med etablering og drift af FOT2007 systemet og med koordinering af planlægning og udbud af fotoflyvning og ortofotoproduktion og den efterfølgende kvalitetssikring. For at kunne gennemføre opgaverne i arbejdsprogrammet og arbejdet i foreningen er det væsentligt, at medlemmerne bidrager til løsning af opgaverne. Medlemmernes bidrag til opgaverne skal også sikre, at der opnås både ejerskab og forankring af resultater, produkter og løsninger, der udarbejdes i FOTdanmark. Kommunerne og KMS/Staten bidrager i arbejdsgrupper og projekter i regi af foreningen. Opgaverne organiseres som projekter, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt efter en anerkendt projektmodel. 2

3 Foreningen vil også i det kommende år arbejde aktivt for at sikre medlemsinddragelsen og styrke organiseringen og arbejdet i foreningen. Løbende opgaver i foreningen Foreningens opgaver er at: vedligeholde den fælles specifikation for FOT-data sikre FOT-datas landsdækkende homogenitet og kvalitet sikre et fælles system til lagring og distribution af FOT-data til medlemmerne sikre erfaringsudveksling og kommunikation med og mellem foreningens medlemmer Foreningens sekretariat det centrale FOTdanmark sekretariat og sekretariatsfunktionerne i KMS har som en væsentlig opgave at servicere medlemmerne. Det indebærer besvarelse af spørgsmål og vejledning om fortolkninger af specifikationen. Derudover skal foreningen skabe de nødvendige rammer for erfaringsudveksling, herunder vedligeholde hjemmesiden og afholde temadage og workshops. En anden væsentlig opgave er at servicere FOTdanmarks bestyrelse og repræsentantskab. I sidste års arbejdsprogram var der en række indsatsområder, som i dette års arbejdsprogram fremgår som en del af den ordinære drift af foreningen. Følgende områder indgår i år i de løbende opgaver: Erfaringsopsamling fra de lokale FOTsamarbejder Som opfølgning på sidste års erfaringsopsamling, vil sekretariatet sikre en løbende erfaringsopsamling fra de lokale FOT samarbejder. Opfølgning på forudsætningerne for økonomimodellen i FOT samarbejdet Sekretariatet iværksætter efter behov opfølgning på økonomien i FOT-samarbejdet. At foretage løbende justeringer af FOT-specifikationen Der vil løbende ske en redaktionel gennemgang med det formål at forenkle og smidiggøre fortolkning af specifikationen. Det vil derfor være en fast opgave at forholde sig til specifikationen med henblik på at rette fejl, fortolkningsuklarheder og forældet information. Etablering af en plan for ajourføring af FOT-data Medlemmerne skal opdatere FOT-data hvert 3. år i overensstemmelse med FOTdanmarks plan herfor. FOTdanmark vil etablere en plan der understøtter en hensigtsmæssig gennemførelse af den systematiske ajourføring. FOTdanmark vil i forlængelse heraf indgå de nødvendige aftaler med medlemmerne i henhold til vedtægterne. 3

4 Udarbejdelse af manual for kvalitetssikring af FOT-data På baggrund af erfaringerne fra de gennemførte leverancer af FOT-data, er der igangsat udarbejdelse af en manual for kvalitetssikring af FOT-data. Arbejdet er igangsat i sidste års arbejdsprogram og forventes afsluttet medio 2009, og manualen vil herefter blive løbende vedligeholdt. Oversætte FOT-specifikationen til engelsk Oversættelsen af specifikationen til engelsk forventes afsluttet medio 2009 og vil herefter blive vedligeholdt parallelt med den almindelige vedligeholdelse af specifikationen. FOTdanmarks sekretariat skal sekretariatsbetjene og rådgive bestyrelsen om udviklingen af FOT-specifikationen og det fælles databasesystem (FOT2007). Arbejdet foregår i tæt samarbejde med FOT Specifikationsforum og FOT2007 Forum og med sekretariatsfunktionerne i KMS. FOTdanmarks sekretariat indsamler og formidler medlemmernes forventninger og holdninger bl.a. på baggrund af den løbende medlemskontakt, drøftelser i FOTdanmarks regionale kontaktforum og drøftelser i forskellige andre fora og sammenslutninger. Sammenhæng til sektorer og andre fælles offentlige løsninger FOT eksisterer i sammenhæng med mange andre fællesoffentlige løsninger og på tværs af sektorer. Det er vigtigt, at de initiativer, der igangsættes i FOT regi, er i overensstemmelse med de fælles offentlige strategier og initiativer, som er igangsat eller er ved at blive igangsat. For at fastholde denne sammenhæng vil FOT deltage aktivt i de fællesoffentlige initiativer, eksempelvis i Servicefællesskabet for Geodata (SFG), INSPIRE netværket og forskellige initiativer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. INSPIRE og Lov om infrastruktur for geografisk information INSPIRE direktivet sikrer, at der med udgangspunkt i medlemslandenes egen infrastruktur for geografisk information kan etableres en europæisk infrastruktur for geografisk information, som kan understøtte miljøområdets behov for data. Lov nr af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information, som implementerer direktivet i dansk lovgivning, blev vedtaget i Folketinget i 2008 og træder i kraft i Lovens principper bygger på at: Data skal kun indsamles én gang og bør vedligeholdes, hvor det gøres mest effektivt. Information indsamlet på ét niveau skal kunne udnyttes på de øvrige niveauer i den offentlige sektor. 4

5 Det skal være nemt at finde de tilgængelige geodata fra forskellige kilder, og se under hvilke betingelser data kan skaffes og benyttes. Det skal være muligt at samle geodata fra forskellige kilder og dele geodata mellem mange brugere og anvendelser. Den geografiske information, der er behov for til god administration, bør være tilgængelig under betingelser, der ikke modvirker den udbredte anvendelse. Etableringen af FOTdanmark er baseret på de samme principper, nemlig at data indsamles en gang i fællesskab mellem stat og kommuner, data vedligeholdes ved kilden, data deles på tværs af stat og kommuner og ikke mindst skal data fra FOT være tilgængelige og anvendes bredt. FOTdanmark har en forventning om, at mange af de data, der er underlagt og dermed indgår i udmøntningen af Lov om infrastruktur for geografisk information, skabes i regi af FOT-samarbejdet. FOTdanmark vil derfor indgå aktivt i arbejdet med udmøntningen af loven. Status på sidste års arbejdsprogram FOTdanmark har det første år været igennem en rivende udvikling fra af have ca. halvdelen af kommunerne og KMS til at have over 85 kommuner og KMS som medlemmer. Udmøntningen af sidste års arbejdsprogram og etableringen af foreningen har resulteret i følgende resultater: Det første år er der gennemført en rekonstruktion af Specifikationsgruppen, således, at der nu er et Specifikationsforum med en mere fokuseret opgave og bredere repræsentation fra kommunerne og Geoforum. Der er etableret en Regional kontaktgruppe med kommuner fra lokale kortsamarbejder og KMS, der hjælper med at styrke det samlede FOTsamarbejde. FOTdanmarks sekretariat er etableret og fuldt bemandet. FOTdanmark har fået en ny og velfungerende hjemmeside. Erfaringsopsamlingen fra de lokale FOT-samarbejder er gennemført. Rapporter fra hhv. vejgruppen og bygningsgruppen er afsluttet, og der er igangsat initiativer, som følger op på anbefalingerne. Der er lagt planer for den 3-årige ajourføring. Der er gennemført en foranalyse af 3D modeller i FOT. Der er kommet en ny version 4 af FOT specifikationen. Der foreligger nu for de første kommuner FOT-data, som er tilgængelige via FOT

6 Browserapplikationer, der kan støtte arbejdet med at indberette fejl og ændringsudpegninger og foretage geometriske rettelser i FOT-data, vil være tilgængelige for medlemmerne i foråret FOTdanmark har igangsat flere initiativer for at løse de indkøringsproblemer, der har været med at få data fra FOT2007 ind i de kommunale systemer. Herunder: o Gennemført en dialog med leverandørerne af GIS systemer til kommunerne, og på den baggrund o Initieret et nyt udtræksformat af FOT-data i GML 2.1. o Fået udarbejdet en fysisk datamodel til FOT2007 Hovedparten af de ambitioner, som blev præsenteret sidste år, er blevet gennemført eller er igangsat siden sidste års repræsentantskabsmøde. Indsatsområde Beslutning Status 1.1 FOTdanmark vil arbejde for, at erfaringerne med anvendelsen af FOT Løbende opgave Løbende opgave Løbende opg. data udbredes 1.2 FOTdanmark vil opsamle erfaringer fra de lokale FOT-samarbejder Projektet afsluttet den Løbende driftsopgave Afsluttet 15/ FOTdanmark vil arbejde for, at der etableres et godt samspil mellem Løbende opgave Tilpasses som nyt indsatsområde 1.2 Videreføres FOT2007 og relevante administrative registre. 1.4 FOTdanmark vil iværksætte en foranalyse af 3D-modeller i relation til Foranalysen afsluttet Koblingen af 3D og 2D indgår i Afsluttet FOT-specifikationen den 18. marts (forventet) indsatsområde FOTdanmark vil forberede overgangen til systematisk 3-årig Plan godkendt den 18/3 Løbende driftsopgave Afsluttet ajourføring 1.6 Løbende opfølgning på forudsætningerne for økonomimodellen for Beslutning den 6/11 Løbende driftsopgave Løbende opg FOT-samarbejdet 2.1 Analyse af strukturen i FOT-specifikationen Videreføres som indsatsområde 2.1 Videreføres og Registreringsinstruks på engelsk Beslutning den 15/12 Til udgivelse 1. maj 2009 afsluttes Afsluttes som en driftsopgave. 2.3 Kommunikation af FOT-specifikationen Forventes effektueret i løbet af foråret Videreføres 2009 videreføres som indsatsomr Rettelser til FOT-specifikationen Beslutning den 18/3 Ny version i marts 2009 Afsluttet 2.5 Manual for kvalitetssikring Projektbeskrivelse Forventes færdig medio 2009, Afsluttes godkendt den 15/12. afsluttes som en driftsopgave. 2.6 Drøftelse af bygningsgruppens rapport og iværksættelse af initiativer Rapport godkendt 16/6 Tilpasses som nyt indsatsområde 1.2 Afsluttet 2.7 Drøftelse af Vejgruppens rapport og iværksættelse af initiativer Rapport godkendt 12/9 Tilpasses som nyt indsatsområde 1.2 Afsluttet 2.8 FOTdanmark vil prioritere og igangsætte aktiviteter til udvikling af FOTspecifikationen 3.1 FOTdanmark vil etablere løsninger, således at der kan udtrækkes data fra FOT2007 til de lokale systemer 3.2 FOTdanmark arbejder for at etablere løsninger, således at ajourførte FOT-data i medlemmernes GIS-systemer kan opdateres i FOT FOTdanmark vil arbejde for at målrette kommunikationen om FOT2007 i henhold til medlemmernes behov Løbende opgave Løbende driftsopgave Løbende opg Afslutningen af fase 1 fremlagt den 12/9 Tilpasses som ny indsatsområde 3.2. Tilpasses som nyt indsatsområde 3.2 Løbende driftsopgave Videreføres Videreføres Løbende opg Figur 1 Porteføljeoversigt over indsatsområderne i FOTdanmarks arbejdsprogram for med aktuel status - marts 2009 Porteføljeoversigten i figur 1 viser de indsatsområder, der var i sidste års arbejdsprogram og deres aktuelle status medio marts 2009 samt bemærkninger om, hvor og hvordan opgaven eventuelt videreføres i det fremtidige arbejde. Sidste års arbejdsprogram bestod af tre målsætninger og 17 indsatsområder. Hvis man opsummerer status på indsatsområderne fremgår det at: 6

7 otte af indsatsområderne er afsluttede i form af en rapport, en beslutning i bestyrelsen eller en godkendt plan for et videre arbejde. fire af indsatsområderne er løbende driftsopgaver, som ikke kan afsluttes og som ej heller bliver formuleret som direkte indsatsområder i det kommende arbejdsprogram. fem af indsatsområderne videreføres som nye indsatsområder. FOTdanmarks arbejdsprogram for er på flere områder baseret på en videreførelse af de målsætninger, som dannede grundlaget for sidste års arbejdsprogram. Målsætningerne er rettet mod mål, som foreningen bestræber sig på at nå i Det må forventes, at flere mål vil række ind i de kommende år. Arbejdsprogrammet har 3 målsætninger: Målsætning 1: At synliggøre FOTs nytte i den digitale forvaltning Målsætning 2: At støtte etableringen af FOT-data Målsætning 3: At sikre en effektiv adgang til FOT data for medlemmerne Foreningen vil i have fokus på at konsolidere og udvikle foreningen og foreningens aktiviteter. Der er således behov for en afvejning mellem på den ene side konsolidering og på den anden side videreudvikling. Det kommende arbejdsprogram skal i lighed med sidste år afspejle en realistisk prioritering mellem de to ambitioner. 7

8 Målsætning 1: At synliggøre FOTs nytte i den digitale forvaltning FOT er et banebrydende fællesoffentligt projekt, der skal skabe et fælles geografisk administrationsgrundlag til brug i hele den offentlige sektor. Efter et begivenhedsrigt etableringsår i FOTdanmark, hvor medlemskredsen er vokset betydeligt, er det vigtigt at fastholde fokus på en fortsat og øget opbakning til FOT. Der skal derfor fortsat arbejdes på at understøtte og synliggøre den nytteværdi, som FOT bidrager med, således at FOT udvikles til gavn for hele den offentlige forvaltning. Nedenstående indsatsområder skal synliggøre FOTs nytte og samtidig sikre at erfaringerne med anvendelsen af FOT data udbredes. Indsatsområde 1.1. Udarbejdelse af en kommunikationsplan/strategi for FOTdanmark FOTdanmark har siden etableringen i slutningen af 2007 oplevet en markant medlemsfremgang, og opbakningen har været stor. Styrkelse af den strategiske kommunikation skal bidrage til udbrede kendskabet til FOTdanmark med henblik på at udbygge opbakning til det fællesoffentlige projekt. Kommunikationen skal ikke kun rettes mod de aktuelle medlemmer af FOTdanmark, men også til en række interessenter, der skal indgå i relationer med FOT omkring udviklingen af det fælles administrationsgrundlag på tværs af private interessenter, sektorer og myndigheder. Indsatsområde 1.2. Igangsætning af pilotprojekter om fælles nøgler For at FOTdanmark kan medvirke til at sikre, at geografien bliver et af de væsentligste omdrejningspunkter i den digitale forvaltning, er det nødvendigt, at data i de relevante offentlige registre kan kobles sammen med FOT. Koblingen er nødvendig som forudsætning for digital forvaltning og for at få styrket anvendelsen og undgå dobbelt registrering. Derfor skal FOTdanmark også i fortsætte dialogen med de ansvarlige sektormyndigheder på fx vej- og bygningsområdet og igangsætte pilotprojekter om de fælles nøgler og samspillet med de centrale registre. Indsatsområde 1.3. Arbejde for at 3. parter udvikler fagsystemer til anvendelse i sektorforvaltningerne For at FOT data kan blive en hjørnesten i den digitale forvaltning, er det afgørende, at data bliver brugt og anvendt aktivt i den offentlige forvaltning. 8

9 FOTdanmark vil arbejde for at støtte de private applikationsudvikleres anvendelse af FOT-data i udviklingen af fagsystemer til brug i sektorforvaltningerne. Indsatsområde 1.4. Analyse af LSA Et af de langsigtede formål med FOT-projektet er, at FOT data skal anvendes, vedligeholdes og ajourføres i forbindelse med den administration, som medlemmerne udfører lokalt i forbindelse med deres myndighedsopgaver. Dette kaldes Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA). I det kommende år vil FOTdanmark analysere mulighederne for LSA og på den baggrund vil bestyrelsen opstille mål og ambitioner for FOTdanmarks indsats på området. 9

10 Målsætning 2: At støtte etableringen af FOT-data FOTdanmark vil også i støtte etableringen af FOT-data. Ambitionen er, at etableringen af FOT-data sker til en for medlemmerne overkommelig pris og i tilfredsstillende kvalitet. FOT-specifikationen er produktet af mange års arbejde og er det fælles redskab, som tjener som grundlag for FOT etableringen. Da FOT-specifikationen og dennes udformning har afgørende betydning for de lokale FOT-samarbejders arbejde med produktion af FOT-data, skal arbejdet med specifikationen i det kommende år målrettes mod de lokale FOT-samarbejders behov for en smidiggørelse af produktionen. Målsætningen inkluderer således flere indsatsområder med henblik på at støtte medlemmernes etablering af FOT-data. Arbejdet skal ske i et tæt samarbejde med de lokale FOT-samarbejder, således at der sikres en forankring hos dem, der har det konkrete og økonomiske ansvar for etableringen af FOT-data. For at realisere målsætningen er følgende indsatsområder identificeret: Indsatsområde 2.1. Analyse og prioritering af de eksisterende objekt- og egenskabstyper i FOT specifikationen Tiden har ændret sig siden FOT-specifikationen blev udarbejdet, hvilket kan betyde, at antallet af FOT objekttyper kan reduceres eller gøres optionelle. Færre FOT-objekter vil gøre det geografiske grundlag enklere og kan dermed lette ajourføringen. FOTdanmark vil igangsætte en analyse af de eksisterende FOTobjekttyper med henblik på en vurdering og prioritering af, hvorvidt objektantallet kan reduceres. Dette kan gøres på baggrund af en revurdering af objekttypernes eksistensberettigelse. Indsatsområde 2.2. Udarbejdelse af en ny overskuelig og brugervenlig struktur for FOT-specifikationen I lighed med sidste år vil FOTdanmark også i det kommende år arbejde med strukturen i FOT-specifikationen, således at den opleves mere overskuelig og brugervenlig. Sidste år påbegyndte Specifikationsforum udarbejdelsen af en registreringsindstruks for nyregistrering. Afhængig af behovene skal der det kommende år udarbejdes nye instrukser. En ny struktur skal desuden fremtidssikre specifikationen ved bl.a. at overholde INSPIRE regler og ISO-standarder for beskrivelser. 10

11 Indsatsområde 2.3. Koblingen af 3D bymodeller til FOT I forlængelse af sidste års foranalyse af 3D modeller vil FOTdanmark i det kommende år igangsætte et arbejde for en kobling mellem 2D og 3D i FOT således at de eksisterende kortværk kan genbruges i begge formater. FOTdanmark vil fortsat følge udviklingen af 3D og det specifikationsarbejde, der sker i regi af Geoforum. Indsatsområde 2.4. Fastlæggelse af topografisk kommunegrænse Den nuværende grundlæggende (og juridisk gældende) kommunegrænse, som KMS administrerer på vegne af Velfærdsministeriet, er draget på baggrund af matrikelforhold og harmonerer ikke altid med andre temaer i fx Danmarks ArealInformationssystem (DAI), som ofte følger topografiske skel. For at understøtte det fælles administrationsgrundlag vil FOTdanmark arbejde for at få defineret en topografisk kommunegrænse, som er administrerbar i forhold til bl.a. DAI. Indsatsområde 2.5. Etablering af foreløbige landsdækkende temaer for bl.a. vandløb og veje Ind til FOT er landsdækkende, er der behov for, at enkelte temaer kan etableres midlertidigt på baggrund af et eksisterende landsdækkende topgrafisk tema. Det skal undersøges, om det er muligt at etablere foreløbige landsdækkende temaer for bl.a. vandløb og veje. Et indsatsområde, som flere statslige myndigheder vil have interesse i, idet deres administration ofte forudsætter landsdækkende temaer. Indsatsområde 2.6. Udarbejdelse af støtteværktøjer til kvalitetssikring Produktionen af FOT-data indebærer kvalitetssikring flere steder i produktionskæden. Kvalitetssikringen er et yderst vigtigt element i produktionen både hos producenterne og hos de lokale FOT-samarbejder. For at effektivisere kvalitetssikringen af FOT-data, vil FOTdanmark arbejde for udvikling af standardiseret kvalitetssikrings-software og stille dette til rådighed for medlemmerne til brug for egen kvalitetskontrol og til brug for samarbejdet med de private producenter. Indsatsområde 2.7. Udarbejde business-case værktøjer til vurdering af ændringer i specifikationen For at kunne sikre en fornuftig prioritering i FOTdanmark skal der udarbejdes et støtteværktøj til på sekretariatsplan at foretage en umiddelbar vurdering af omkostningerne ved ændringer af specifikationen. 11

12 Målsætning 3: At sikre en effektiv adgang til FOT data for medlemmerne FOT-data lagres i det fælles databasesystem FOT2007. Det fælles databasesystem er en af hovedopgaverne i foreningen. I slutningen af 2008 havde de første kommuner FOT-data, som er tilgængelige via FOT2007. Browserapplikationer, der kan støtte arbejdet med at indberette fejl og ændringsudpegninger og foretage geometriske rettelser i FOT-data, vil være tilgængelige for medlemmerne i foråret For at imødekomme de indkøringsproblemer, der har været med at få data fra FOT2007 ind i de kommunale systemer, har FOTdanmark igangsat flere initiativer. Herunder: Gennemført en dialog med leverandørerne af GIS systemer til kommunerne, og på den baggrund Initieret et nyt udtræksformat af FOT-data i GML 2.1. Fået udarbejdet en fysisk datamodel til FOT2007 I det kommende år vil der fortsat være fokus på at få testet og vurderet systemets funktionalitet i forbindelse med anvendelsen og administrationen af FOTdata. FOTdanmark ser det som en central udfordring, at FOT2007 også i det kommende år konsolideres og opleves som velfungerende for medlemmerne. For at støtte realiseringen af målsætning 3 i arbejdsprogrammet vil FOTdanmark nedsætte et FOT2007 Forum med deltagere repræsenterende FOTdanmarks medlemmer. Formålet med FOT2007Forummet er at sikre en løbende opsamling, dialog og afklaring af indkomne spørgsmål vedrørende FOT2007. Herudover skal Forummet kunne støtte FOTdanmarks bestyrelse i spørgsmål vedrørende den videre udvikling af FOT2007. I forbindelse med idriftsættelsen af FOT2007 begynder der helt naturligt at komme en række spørgsmål fra brugerne til løsningen. Direkte hotline spørgsmål vedr. brugen/drift af FOT2007 varetages af KMS som en del af aftalen vedr. FOT2007. Det kan dog forudses, at der i forbindelse med en udvidet brug af FOT2007 vil dukke en række spørgsmål op, der ikke direkte relaterer sig til FOT2007, men til systemets grænseflade op i mod andre systemer. Det forventes, at FOT2007 Forum vil kunne tage sig af sådanne spørgsmål. 12

13 FOTdanmark har valgt nedenstående indsatsområder for for at sikre en effektiv adgang til FOT-data for medlemmerne. Det er tanken, at FOT2007 Forum får en central rolle i disse indsatsområder. Indsatsområde 3.1. Anvendelse af FOTdata fra FOT2007 Det har i det forløbne år været en væsentlig udfordring at få data fra FOT2007 til at fungere hensigtsmæssigt i de kommunale systemer. Dette vil i lighed med sidste år også i år være et centralt indsatsområde for foreningen. FOTdanmark vil derfor med støtte fra FOT2007 Forum arbejde videre med anbefalingerne fra Data ud af FOT2007 -arbejdsgruppen. Indsatsområde 3.2. Brugerundersøgelse af FOT2007 FOTdanmarks bestyrelse har løbende behov for et dækkende billede af medlemmernes tilfredshed med den landsdækkende databaseløsning. FOTdanmarks bestyrelse vil derfor tage initiativ til, at - iværksætte periodiske undersøgelser af brugertilfredsheden med FOT2007 hos brugerne. Det vil naturligt kunne ske i regi af FOT2007 Forum, når det er nedsat. Løbende undersøgelser af brugernes holdning vil yderligere give bestyrelsen et bedre grundlag for evt. beslutninger om videreudvikling af systemet. Indsatsområde 3.3. Afklaring af spørgsmål omkring distribution til 3.parts brugere via FOT2007 FOTdanmark vil igangsætte en undersøgelse af, om foreningen kan understøtte de tekniske muligheder for medlemmernes videregivelse til 3. parter uden at komme i konflikt med de grundlæggende forudsætninger for foreningen. Indsatsområde 3.4. Etablering af et testmiljø til FOT2007 For at kunne sikre at 3. parter kan udvikle systemer til FOT2007, skal der arbejdes for, at der etableres et testmiljø og samtidig udstilles dokumentation og snitflader for FOT

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag

Beskrivelse af. FOT-samarbejdet. Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Beskrivelse af FOT-samarbejdet Et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag Stiftende møde i FOTdanmark 8. oktober 2007 1. FOT-samarbejdets formål FOT-samarbejdet 1 er den overordnede betegnelse

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark

Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Principper for organiseringen af arbejdet i FOTdanmark Direkte: 33 70 37 44 e-mail: amc@kl.dk ref: AMC Resumé Nærværende notat

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 2 Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 3 Dagsorden punkt 3: > Oplæg om status på sidste års arbejdsprogram samt præsentation

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA)

FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4. Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) FOTdanmarks arbejdsprogram 2009/2010, indsatsområde 1.4 Analyse af Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) udarbejdet af LSA arbejdsgruppen april 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Tilblivelse...

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

1. Velkomst Formanden bød velkommen til FOTdanmarks ordinære repræsentantskabsmøde.

1. Velkomst Formanden bød velkommen til FOTdanmarks ordinære repræsentantskabsmøde. Bilag 2 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af FOTdanmarks repræsentantskabsmøde Direkte: e-mail: sse@kl.dk ref: sse 1. Velkomst Formanden

Læs mere

HRKS syd møde 10. marts Fotokontrakt 2009 John Kamper, KMS 2. Fotokontrakt 2008 John Kamper, KMS 3. Status fra FOTdanmark Dorte Holm, FOTdk

HRKS syd møde 10. marts Fotokontrakt 2009 John Kamper, KMS 2. Fotokontrakt 2008 John Kamper, KMS 3. Status fra FOTdanmark Dorte Holm, FOTdk HRKS syd møde 10. marts 2009 1. Fotokontrakt 2009 John Kamper, KMS 2. Fotokontrakt 2008 John Kamper, KMS 3. Status fra FOTdanmark Dorte Holm, FOTdk HRKS syd møde 10. marts 2009 1. Fotokontrakt 2009 John

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010

Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Bilag 1b FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Oversigten over forslag til indsatsområder for FOTdanmarks Arbejdsprogram 2009-2010 Direkte: e-mail:

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15)

Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Referat v. 2,0 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat fra mødet i FOTdanmarks Kontaktforum, onsdag den 14. september 2011, kl. 10-14 (15) Direkte: 33 70 3743

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00

19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 REFERAT 19. møde i FOT Specifikationsforum den 16. juni 2011, kl. 10:00-15:00 Specifikationssekretariatet KMS/LAN Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 51 65 www.fot.dk e mail: krpol@kms.dk ref.:

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Referat fra FOTdanmarks ordinære Repræsentantskabsmøde den 24. april 2008

Referat fra FOTdanmarks ordinære Repræsentantskabsmøde den 24. april 2008 FOTdanmark Fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag 16. maj 2008 Version 2.0 Referat fra FOTdanmarks ordinære Repræsentantskabsmøde den 24. april 2008 Deltagere: Se deltagerliste 1. Velkomst

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 2015 6. maj 2015 Manuskript til formandens beretning om 2014 ved formand

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

Om Nordvands ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område.

Om Nordvands ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område. Mellem Nordvand ØrneGårdsvej 17 2820 Gentofte CVR-nr. xxxxxxxx ( Ledningsejeren ) og Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg CVR-nr. 62761113 ( Kommunen ) AFTALE Om Nordvands

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram KL Teknik og Miljø Kommunalt arbejdsprogram 2015-2016 geodanmark.dk Den forretningsmodel, der blev vedtaget i april 2014, betyder nye rammer for samarbejdet i GeoDanmark, herunder en ændret opgave- og

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag

FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag FOT - fra Fælles Objekt Typer til Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag Denne artikel præsenterer resultaterne fra et afgangsprojekt, hvor det er undersøgt om FOT på nuværende tidspunkt kan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Weidekampsgade København S. Tlf.: Mobil: ref:

Weidekampsgade København S. Tlf.: Mobil: ref: Til godkendelse FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf.: 33 70 33 70 www.fot.dk Mobil: 2053 7746 e-mail:twm@kl.dk ref: 2469 8407 4. april 2013 FOTdanmarks arbejdsprogram 2013 til 2015 Indhold

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Hvordan skal kvaliteten af FOT-data måles? Dorte Holm, Konsulent i FOTdanmark

Hvordan skal kvaliteten af FOT-data måles? Dorte Holm, Konsulent i FOTdanmark Hvordan skal kvaliteten af FOT-data måles? Dorte Holm, Konsulent i FOTdanmark 21-11-2011 Side 2 Disposition for oplæg: Quality is conformance to requirement Weinberg > Indledende betragtninger om FOT det

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Geodata standardisering. Jens Ole Back

Geodata standardisering. Jens Ole Back Geodata standardisering Jens Ole Back Baggrund Kommunalreformen: Kommunerne overtager mange arealrelaterede amtslige opgaver KL udsender information om behov for GIS udbygning i kommunerne 2005 KL udsender

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Vedtægter. for. GeoDanmark

Vedtægter. for. GeoDanmark Vedtægter for GeoDanmark Page 1 Of 12 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er GeoDanmark. 1.2 Foreningens hjemsted er København. 2. GEODANMARKS FORMÅL OG MÅL 2.1 GeoDanmarks formål er at drive og udvikle

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

HRKS nord møde 26. februar 2009

HRKS nord møde 26. februar 2009 HRKS nord møde 26. februar 2009 1. Fotokontrakt 2008 Mogens Skov, KMS 2. Fotokontrakt 2009 John Kamper, KMS 3. Status fra FOTdanmark Thomas W. Møller, FOTdk HRKS nord møde 26. februar 2009 1. Fotokontrakt

Læs mere

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014

Referat. Sted: Afbud Tyge Pontoppidan Jensen (Københavns kommune) Dagsorden. 12. maj 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat Direkte: 20370597 e-mail: inf@kl.dk ref: inf Møde i FOT-Specifikationsforum den 15. maj 2014, kl. 10:00-15:00 12. maj 2014

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014

Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014 FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat for FOTdanmarks repræsentantskabsmøde 10. april 2014 1. Velkomst og valg af ordstyrer Formanden for FOTdanmarks bestyrelse,

Læs mere

FOTdanmarks budget

FOTdanmarks budget FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2011-2014 Version 2 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Referat. Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS

Referat. Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS Referat Anvendelse og rådgivning J.nr. Ref. karit Den 16. maj 2009 Møde i HRKS Aftaleudvalget fredag den 15. maj 2009 i KMS Deltagere: Iben Koch, Rudersdal Kommune Hardy Pedersen, Bornholms Regionskommune

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

FOTdanmarks budget

FOTdanmarks budget FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk FOTdanmarks budget 2010-2013 Version 7 Årets budget består af to dele. Direkte: e-mail: ref: twm

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

F Æ L L E S K O M M U N A L E G E O D A T A

F Æ L L E S K O M M U N A L E G E O D A T A F Æ L L E S K O M M U N A L E G E O D A T A 2 0 1 2 Den 30. april 2013 Ref INF inf@kl.dk Mobil 2037 0597 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Afrapportering af FKG- initiativerne

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere