Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Registerbaseret undersøgelse af studerende dimitteret i studieårene 2011/ /2015 StudenterFokus Februar 2018 Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Data og metode:... 4 Tabel 0. Mulige oplysninger Grupperinger: Overblik over de forskellige populationer der bruges i denne rapport Figur 1. Forskellige populationer Konklusion Status siden dimission Tabeller og analyse Antal og andel færdiguddannede... 9 Tabel 1. Antal færdiguddannede i studieårene 2011/ /2015, fordelt på uddannelser... 9 Tabel 2. Andel af færdiguddannede i studieårene 2011/ /2015 fordelt på bopælsregion... 9 Tabel 3. Andel af færdiguddannede fordelt på alder i studieårene 2011/ / Socioøkonomisk status Tabel 4. Socioøkonomisk status målt i procent for studieårene 2011/ / Tabel 5 og 6. Top 3 uddannelser med beskæftigede og arbejdsløse Tabel 5. Top 3 beskæftigede Tabel 6. Top 3 arbejdsløse Figur 1. Sektorfordeling for dimittenderne fra studieårene 2011/ / Arbejdssted for de færdiguddannede Tabel 7. Andelen af færdiguddannede fordelt på arbejdssted 2011/ / Tabel 7. Top 3 beskæftigelse Tabel 8. Bund 3 beskæftigelse Graden af professionsrettethed Figur 2. Graden af professionsrettethed, målt i pct Dimittendernes status over tid Dimittendernes beskæftigelsesstatus over tid Figur 3. Beskæftigede/arbejdsløse Dimittendernes bopæl over tid Side 2 af 19

3 Figur 4. Dimittendernes bopæl set over tid, andele der bor i Region Syddanmark Dimittendernes sektorandele tid Figur 5 Dimittendernes sektorandele over tid, privat sektor/offentlig sektor Andelen af dimittender med arbejdssted i Region Syddanmark Figur 6. Dimittenderne set over tid, andel der arbejder i Region Syddanmark Side 3 af 19

4 1. Indledning I 2009 blev der i ledelsessekretariatet på University College Vest, det tidligere UC SYD, lavet en rapport: Dimittendundersøgelse af seks professionsuddannelser ved University College Vest, hvis formål det bl.a. var i henhold til professionshøjskolens strategi 2012, at belyse i hvilken grad University College Vest dækkede det regionale arbejdsmarkedsbehov for arbejdskraft, inden for de såkaldte velfærdsprofessioner i Region Syddanmark. Dette blev gjort ved at belyse de færdiguddannedes beskæftigelsessituation og ved at undersøge en række socioøkonomiske forhold omkring dimittenderne. I denne rapport, vil vi bl.a. undersøge, hvor de studerende ender rent geografisk efter deres uddannelse, hvordan deres jobstatus er efter endt uddannelse og om uddannelserne bruges professionsrettet mv. Der vil også blive set på de færdiguddannedes status på forskellige tidspunkter efter endt uddannelse. 1.1 Data og metode: Denne rapport bygger på en særkørsel fra Danmarks Statistik, som StudenterFokus i UC SYD har fået lavet og som dækker studieårene 2011/2012 frem til 2014/2015. I denne periode var der en samlet population af i alt dimittender fra UC SYD, som havde deres dimission i studieårene 2011/ /2015. Særkørslen tænkes gentaget årligt flere gange frem i tiden, udmøntet med en årlig rapport. Denne undersøgelse erstatter tidligere spørgeskemabaserede undersøgelser. Af diskretioneringshensyn slettes som udgangspunkt 17 Ergoterapeutuddannede, der dimitterede i studieåret 2011/2012, samt 4 Socialrådgiveruddannede i Aabenraa, der dimitterede i studieåret 2012/2013 og vi har valgt at slå 50 Administrationsbacheloruddannede fra studieårene 2011/ /2015 sammen. For studieårene 2013/ /2015, har vi valgt at slå 35 færdiguddannede fra Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation sammen og ligeledes 35 uddannede fra Medie- og Sonokommunikation. Data er baseret på to forskellige opgørelser. I den ene opgørelse undersøges hele populationen ultimo november 2015 (opgørelsestidspunktet). I den anden undersøges pr. november 2015, populationen ultimo november, henholdsvis det studieår de afslutter, 1 år efter afslutning, 2 år efter afslutning, 3 år efter afslutning. For de studieår, hvor det er muligt, opstilles socioøkonomiske tabeller, dvs. at hvis man afslutter i studieåret 2011/2012 er det muligt at få information for følgende år efter afslutning, 0 år efter afslutning (november 2012), 1 år efter afslutning (november 2013), 2 år efter afslutning (november 2014), 3 år efter afslutning (november 2015). I nedenstående tabel ses de år efter afslutning af eksamen, som det er muligt at få information om. Side 4 af 19

5 Tabel 0. Mulige oplysninger Mulige oplysninger Dimission Studieår 2011/2012 Studieår 2012/2013 Studieår 2013/2014 Studieår 2014/ år efter afslutning X X X X 1 år efter afslutning X X X 2 år efter afslutning X X 3 år efter afslutning X Der trækkes oplysninger om alder ultimo november i statusåret: Bopæl, region, køn, socioøkonomisk status og for de beskæftigede dimittender tilknyttes oplysninger om arbejdsregion, arbejdsfunktion og sektor. Personer der ikke er i befolkningen på opgørelsestidspunktet, angives som værende uden for befolkningen. 1.2 Grupperinger: Alder og socioøkonomisk status: Alder er alderen opgjort på opgørelsestidspunktet. Alder inddeles i 5 års aldersintervaller: år år år år 42 år og derover Socioøkonomisk status inddeles i kategorierne: Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Lønmodtager Arbejdsløse Personer under uddannelse Personer uden for arbejdsstyrken Bopælsregion angives som bopælen på opgørelsestidspunktet. Sektor er inddelt efter en såkaldt 7. gruppering, og man kan læse mere om sektorkode på linket: Arbejdsfunktion: Arbejdsfunktioner har udgangspunkt i Danmarks Statistiks meget omfattende liste over arbejdsfunktioner, som indgår i data. Der kan læses mere om arbejdsfunktioner på linket: Side 5 af 19

6 Af de resterende dimittender, er der 6 personer, der ikke stemmer overens med indbyggerdata i Danmark, ifølge Danmark Statistiks databaser. Disse 6 vil indgå som en del af gruppen Ikke i Befolkningen. Det er ikke muligt at tilkoble nogle former for registeroplysninger på disse personer. De beskæftigede er beskæftigede personer med en positiv beskæftigelsesgrad, så beskæftigede kan godt dække over at nogle af de beskæftigede fx har fået deltidsjobs. 3.5 Overblik over de forskellige populationer der bruges i denne rapport. I denne rapport indgår flere forskellige populationer. Den første population er den samlede population, der består af dimittender fra studieårene 2011/2012 og frem til studieåret 2014/2015, som UC SYD har sendt til Danmarks Statistik, med henblik på at få tilknyttet data fra den Registerbaserede Arbejdsstyrkeundersøgelse (RAS). Den anden population på dimittender, er den samlede population af dimittender, som af diskretioneringshensyn er fratrukket 17 Ergoterapeutuddannede, der dimitterede i studieåret 2011/2012, samt 4 Socialrådgiveruddannede i Aabenraa, der dimitterede i studieåret 2012/2013. Den 3. population består af de dimittender, som var danske statsborgere. Den fjerde population består af de dimittender, der var i beskæftigelse på opgørelsestidspunktet. Alle populationer er opgjort pr. november Side 6 af 19

7 Figur 1. Forskellige populationer Startpopulation Diskretioneret population Dansk population Population af beskæftigede 2. Konklusion Ud af de færdiguddannede fra UC SYD med dimission fra studieårene 2011/2012 til 2014/2015, stod de pædagog- og læreruddannede for lidt over 50 % af dimittendmassen. Betragter man ovennævnte dimittendårgange, boede i gennemsnit 76 pct. af de færdiguddannede fra UC SYD, pr. november 2015 i Region Syddanmark, 7 pct. boede i Region Midtjylland, 6 pct. i Region Hovedstaden, mens resten boede i Regionerne Nordjylland og Region Sjælland, eller var udenlandske statsborgere. I gennemsnit var 1/3 af de færdiguddannede, som var danske statsborgere (population 3), mellem år og 2/3 var over år og det kan ses, at den typiske færdiguddannede er blevet yngre i de betragtede dimittendårgange. I gennemsnit var 82 pct. af de færdiguddannede lønmodtagere, 6 pct. var arbejdsløse, 1 pct. var selvstændige/medhjælpende ægtefælle, mens resten svarende til 10 pct., enten var under uddannelse eller helt uden for arbejdsstyrken. Betragtes perioderne samlet, var det pr. november 2015 i gennemsnit 94 pct. af de dimitterede for uddannelsen Lærer (Esbjerg), som var kommet i beskæftigelse og altså havde en status som lønmodtager eller selvstændig/medhjælpende ægtefælde, mens det gjaldt for 93 pct. af lærerne uddannet fra Haderslev og for 91 pct. af Bioanalytikerne. I gennemsnit var 26 pct. af de dimitterede fra uddannelsen Medie og Sonokommunikation arbejdsløse, efterfulgt af 19 % fra Grafisk Kommunikation og 14 pct. fra Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation. Det er de offentlige arbejdspladser, som er de største aftagere af de færdiguddannede studerende fra UC SYD. 81 pct. af de færdiguddannede fik beskæftigelse i den offentlige sektor og 19 pct. i den private. Kommunerne stod for langt den største del af aftaget til de offentlige arbejdspladser, efterfulgt af regionerne og staten. Side 7 af 19

8 I gennemsnit arbejdede 84 pct. af de beskæftigede dimittender i Region Syddanmark, 8 pct. i Region Midtjylland, mens 6 pct. arbejdede i Region Hovedstaden. Betragtes dimittendperioderne samlet for de forskellige uddannelser, var det pr. november 2015 i gennemsnit 96 pct. af de dimitterede for uddannelsen Ergoterapeut som fik beskæftigelse i Region Syddanmark, mens det gjaldt for 95 pct. af Bioanalytikerne og 93 pct. af Pædagogerne som var uddannet fra Campus Aabenraa. Omvendt var det i gennemsnit kun 6 pct. af de samlede dimitterede fra uddannelsen: Medie og Sonokommunikation, som fik beskæftigelse i Region Syddanmark, mens det var henholdsvis 18 pct. for Grafisk Kommunikation og 58 pct. for Jordemødrene. Bioanalytikerne havde den største grad af professionsrettethed, hvor hele 98 pct. af dimittenderne set over alle dimittendårgange, fandt beskæftigelse inden for deres profession. Der var 9 uddannelsesudbud (inklusiv Bioanalytiker), som havde en grad af professionsrettethed på 90 pct. eller derover. Laveste grad af professionsrettethed var for uddannelsen: Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation. Man kan sige, at UC SYD i høj grad uddanner folk til en profession, inden for hvilken den studerende kan finde beskæftigelse, når denne vel og mærke har fundet beskæftigelse. 2.1 Status siden dimission Når man betragter de forskellige dimittendstudieårgange, er der en tendens til at en stigende andel af dimittenderne kommer i arbejde, når årene forløber efter dimissionen og der er samtidigt en tendens til en svagt faldende andel af arbejdsløse dimittender. Dette ville man også forvente. Det er især inden for det første år efter dimissionen, at der sker noget og hvor der kommer omkring 5 procentpoint flere i beskæftigelse, mens der ikke sker så meget fra første til andet år efter dimissionen, hvor omkring 85 pct. af dimittenderne har fundet beskæftigelse. Omkring 88 pct. af dimittenderne fra studieåret 2011/2012 var 3 år efter dimissionen i beskæftigelse, her har vi dog på nuværende tidspunkt ikke andre mulige studieår at sammenligne med. Det kan ses, at når betragter de forskellige dimittendstudieårgange, er der en klar tendens til at en faldende andel af dimittenderne bor i Region Syddanmark, som tiden løber efter dimissionen. Det var omkring 84 pct. af dimittenderne fra studieåret 2011/2012, som boede i Region Syddanmark 3 år efter deres dimission. Lige efter deres dimission (0 år efter), var det omkring 87 pct. Det er ikke nogen entydig sammenhæng imellem tiden der er forløbet siden dimissionen og sektorfordelingen for dimittenderne, men omkring 80 pct. af dimittenderne fra studieåret 2011/2012, var 3 år efter deres dimission beskæftiget i den offentlige sektor, mens 20 pct. var beskæftiget i den private. Når tiden løber siden dimissionen, er andelen af studerende, der får beskæftigelse i Region Syddanmark faldende set for hvert studieår, dvs. at dimittenderne udviser en vis grad af mobilitet i Side 8 af 19

9 deres jobvalg. Omkring 84 pct. af dimittenderne med dimission i studieåret 2012/2012, var 3 år efter deres dimission, beskæftiget i Region Syddanmark. Lige efter deres dimission (0 år efter), var det ca. 88 pct. 3. Tabeller og analyse 3.1 Antal og andel færdiguddannede Tabel 1. Antal færdiguddannede i studieårene 2011/ /2015, fordelt på uddannelser Uddannelse 2011/ / / / / / / /2015 I alt Adm Bachelor Bioanalytiker Ergoterapeut Erhvervssprog, IT og marked Ernæring&Sund Fysioterapeut Esbjerg Fysioterapeut Haderslev Grafisk komm Jordemoder Lærer Esbjerg Lærer Haderslev Medie & Sono Pædagog Esbjerg Pædagog Kolding Pædagog Aabenraa Socialrådgiver Esbjerg Socialrådgiver Aabenraa Sygeplejerske Esbjerg Sygeplejerske Aabenraa I alt = ikke mulig værdi Tabel 1 viser, at der i perioden fra 2011/2012 frem til 2014/2015, er blevet færdiguddannet studerende (population 2) fra UC SYD og det ses, at antallet er steget med ca. 40 pct. procent fra studieåret 2011/2012 frem til studieåret 2014/2015. Det er især indenfor lærer- og pædagoguddannelserne, at der har været en fremgang i antallet af færdiguddannede. Pædagog- og læreruddannede udgjorde over 50 % af bestanden af de færdiguddannede i den nævnte periode. Tabel 2. Andel af færdiguddannede i studieårene 2011/ /2015 fordelt på bopælsregion Bopæl 2011/ / / / / / / /2015 I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ikke i befolkn I alt Tabel 2 viser andelen af de færdiguddannede fordelt på bopælsregion. Det ses, at betragter man dimittendårgangene 2011/ /2015, boede 76 pct. af de færdiguddannede fra UC SYD pr. november 2015 i Region Syddanmark, 7 pct. boede i Region Midtjylland, 6 pct. i Region Hovedstaden, mens resten boede i Regionerne Nordjylland og Region Sjælland, eller var udenlandske statsborgere. Når man ser bort fra uddannelserne: Administrationsbachelor, Erhvervssprog- og IT-baseret Side 9 af 19

10 markedskommunikation og Medie- og Sonokommunikation, har der været tale om en stigende andel af færdiguddannede fra Region Syddanmark med dimission fra studieårene 2011/2012 frem til 2014/2015. Andelen af udenlandske dimittender, er faldet set over de betragtede dimittendårgange. Tabel 3. Andel af færdiguddannede fordelt på alder i studieårene 2011/ /2015 Alder 2011/ / / / / / / /2015 I alt år år år år år og derover I alt Tabel 3 viser aldersfordelingen for de færdiguddannede personer med dimission i studieårene 2011/ /2015 og sammenslåede studieår, opgjort pr. november 2015, som var danske statsborgere (population 3). I gennemsnit var 1/3 af de færdiguddannede mellem år og 2/3 var over år. Det ses, at andelen af helt unge færdiguddannede (22-26 år), har været stærkt stigende for de betragtede dimittendårgange og hvis man ser bort fra uddannelserne Administrationsbachelor, Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation og Medie- og Sonokommunikation, var andelen af helt unge færdiguddannede på over 50 %, for de studerende som havde deres dimission i studieåret 2014/2015. For de andre aldersgrupper, nemlig for år, år, år og personer over 42 år, er andelene af færdiguddannede faldet studieår for studieår i den betragtede periode. Så den typiske færdiguddannede er blevet yngre for de betragtede dimittendårgange. Gennemsnitsalderen for en dimittend dimitteret i studieåret 2011/2012 var 33 år, mens den var 29 år for dem der dimitterede i studieåret 2014/ Socioøkonomisk status Tabel 4. Socioøkonomisk status målt i procent for studieårene 2011/ /2015 Socioøkonomisk status 2011/ / / / / / / /2015 I alt Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Lønmodtager Arbejdsløse Personer under uddannelse Personer uden for arbejdsstyrken I alt Tabel 4 viser den socioøkonomiske status for de færdiguddannede med dimission i studieårene 2011/ /2015 og sammenslåede år for alle uddannelser, opgjort pr. november 2015, som var danske statsborgere (population 3). Side 10 af 19

11 I gennemsnit var 82 pct. af de færdiguddannede lønmodtagere, 6 pct. var arbejdsløse, 1 pct. var selvstændige/medhjælpende ægtefælle, mens resten svarende til 10 pct., enten var under uddannelse eller helt uden for arbejdsstyrken. Hvis man ser bort fra uddannelserne Administrationsbachelor, Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation og Medie- og Sonokommunikation, har der været en tendens til, at der er blevet færre lønmodtagere set over dimittendårgangene, et fald fra 86 pct. til 79 pct. fra studieårene 2011/2012 til 2014/2015. I samme periode er andelene af arbejdsløse steget fra 3 til 11 pct. Tabel 5 og 6. Top 3 uddannelser med beskæftigede og arbejdsløse Tabel 5. Top 3 beskæftigede Beskæftigede Top 3 Uddannelse Pct. Lærer, Esbjerg 94 Lærer, Haderslev 93 Bioanalytiker 91 Tabel 6. Top 3 arbejdsløse Arbejdssløse Top 3 Uddannelse Pct. Medie og Sonokommunikation 26 Grafisk Kommunikation 19 Erhvervssprog og IT 14 For de danske statsborgere, der dimitterede i studieårene 2011/2012 til 2014/2015 og studieårene 2011/2012 til 2014/2015 for uddannelsen Administrationsbachelor og studieårene 2013/2014 til 2014/2015, for uddannelserne Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation, samt Medie og Sonokommunikation, er det muligt at lave en top 3 over, hvordan deres status pr. november 2015, så ud med hensyn til beskæftigelse, hvor beskæftigelse dækker over lønmodtagere og selvstændige/medhjælpende ægtefælde. Det kan ses fra tabel 5, at betragtes perioderne samlet, var det pr. november 2015 i gennemsnit 94 pct. af de dimitterede for uddannelsen Lærer (Esbjerg), som var kommet i beskæftigelse, mens det gjaldt for 93 pct. af lærerne uddannet fra Haderslev og for 91 pct. af Bioanalytikerne. Fra tabel 6 ses, at hvis man igen betragter alle dimittendårgangene samlet set, var det pr. november 2015 i gennemsnit 26 pct. af de dimitterede fra uddannelsen Medie og Sonokommunikation, som var arbejdsløse, efterfulgt af 19 % fra Grafisk Kommunikation og 14 pct. fra Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation. Tallene dækker over variationer inden for de enkelte dimittendår. Side 11 af 19

12 Figur 1. Sektorfordeling for dimittenderne fra studieårene 2011/ /2015 Figur 1 viser fordelingen på arbejdssektorer for de dimittender (population 4), der var registeret som værende i beskæftigelse pr. november 2015, når man betragter alle studieårene samlet set. Det er de offentlige arbejdspladser, som er de største aftagere af de færdiguddannede. Betragtes de dimittender samlet set, var det 81 pct. af de færdiguddannede som fik beskæftigelse i den offentlige sektor, mens 19 pct. fik beskæftigelse i den private sektor. I gennemsnit var 61 % af dimittenderne ansat i kommuner, 17 pct. i regionerne, 2 pct. i staten, mens 15 pct. var ansat i private virksomheder og 4 pct. i private non-profit organisationer. For de enkelte uddannelser, er der dog store variationer i hvilken sektor, man er blevet ansat i. Dog er der ikke de store variationer i fordelingen på arbejdssektorer, når man betragter de forskellige dimittendårgange. Betragter man de færdiguddannede fordelt efter deres uddannelse, finder gruppen af folkeskolelærere, pædagoger og socialrådgivere i høj grad beskæftigelse inden for kommunerne. Dette gælder til en vis grad også for de færdiguddannede administrationsbachelorer. Fx fandt 83 pct. af de færdiguddannede lærere uddannet fra Campus Esbjerg, beskæftigelse i kommunerne. Stort set alle færdiguddannede jordemødre (96 pct.), fandt beskæftigelse inden for regionerne, dette gjaldt også for bioanalytikerne med 92 pct. Sygeplejerskerne fandt stort set kun beskæftigelse inden for den offentlige sektor og både inden for regionerne og kommunerne. Et helt andet billede tegner sig for de mindre uddannelser: Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation, Medie- og Sonokommunikation, samt Grafisk Kommunikation. For disse uddannelser gælder det omvendt, at de færdiguddannede finder beskæftigelse i private virksomheder, mest udpræget for de færdiguddannede fra uddannelsen Grafisk Kommunikation, Side 12 af 19

13 hvor hele 94 pct. af de færdiguddannede, fandt beskæftigelse inden for den private sektor. Også fysioterapeuterne fandt beskæftigelse inden for den private sektor, især for de fysioterapeuter der er uddannet fra Campus Haderslev, hvor over 70 pct. fandt beskæftigelse inden for denne sektor. 3.3 Arbejdssted for de færdiguddannede Tabel 7. Andelen af færdiguddannede fordelt på arbejdssted 2011/ / / / / / / / / /2015 I alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt Tabel 7 viser andelen af de danske beskæftigedes dimittenders arbejdssteder (population 4) fordelt på regioner, betragtet over studieårene 2011/2012 frem til 2014/2015 og for de sammenslåede studieår. Det ses, at i gennemsnit 84 pct. af dimittenderne arbejdede i Region Syddanmark, 8 pct. i Region Midtjylland, mens 6 pct. arbejdede i Region Hovedstaden. Ser man bort fra de færdiguddannede fra uddannelserne: Administrationsbachelor, Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation, Medie- og Sonokommunikation, har der været tale om at en andel på 89 pct. af de færdiguddannede med dimission i studieåret 2014/2015, arbejdede i Region Syddanmark, mod 84 pct. i studieåret 2011/2012. Blot 1 pct. af dimittenderne med dimission i studieåret 2014/2015, arbejdede i hhv. Regionerne Nordjylland og Region Sjælland, hvilket var det samme som dem, som havde deres dimission i studieåret 2011/2012. Tabel 7 og 8. Top og bund 3 beskæftigelse i Region Syddanmark Tabel 7. Top 3 beskæftigelse Arbejdssted Region SyddanmarkTop 3 Uddannelse Pct. Ergoterapeut 96 Bioanalytiker 95 Pædagog, Aabenraa 93 Det kan ses ud fra tabel 7, at betragtes dimittendperioderne samlet set, for de forskellige uddannelser, var det pr. november 2015 i gennemsnit 96 pct. af de dimitterede for uddannelsen Ergoterapeut, som fik beskæftigelse i Region Syddanmark, mens det gjaldt for 95 pct. af Bioanalytikerne og for 93 pct. af de pædagoger, som var uddannet fra Campus Aabenraa. Side 13 af 19

14 Tabel 8. Bund 3 beskæftigelse Arbejdssted Region Syddanmark Bund 3 Uddannelse Pct. Medie og Sonokommunikation 6 Grafisk Kommunikation 18 Jordemoder 58 Det kan ses ud fra tabel 8, at betragtes dimittendperioderne samlet set for de forskellige uddannelser, var det pr. november 2015 i gennemsnit blot 6 pct. af de dimitterede for uddannelsen Medie- og Sonokommunikation, som fik beskæftigelse i Region Syddanmark, mens det var henholdsvis 18 pct. for Grafisk Kommunikation og 58 pct. for Jordemødrene. Dimittenderne fra uddannelserne Medieog Sonokommunikation og Grafisk Kommunikation, fik især arbejde i Region Hovedstaden, hvor hhv. 88 og 44 pct. fandt beskæftigelse. Det skal dog understreges, at nogle af uddannelserne har et lavt antal dimittender, hvorfor de angivne procenter er følsomme over små ændringer i antallet af dimittender opdelt på beskæftigelses Region, dette gælder netop for uddannelsen Medie- og Sonokommunikation. 3.4 Graden af professionsrettethed Betragter man alle dimittendårgange (inklusive de sammenslåede årgange) af danske beskæftigede (population 4), ud fra deres arbejdsfunktion, er det muligt at opstille den nedenstående figur 2, der viser i hvor høj grad de beskæftigede dimittender finder et arbejde, som passer indenfor deres profession. Afgrænsningen er lidt subjektiv og der er søgt at afgrænse på titlerne af arbejdsfunktioner og undersøge hvilke, som passer bedst til professionerne. Der findes nogle grænsetilfælde, hvor det er svært at vurdere, hvorvidt arbejdsfunktionen ligger indenfor de pågældende profession eller ej. I bilaget arbejdsfunktioner, vises alle de mulige arbejdsfunktioner fra Danmarks Statistik, som dimittenderne kan have betragtet over alle uddannelser og der er en rødmarkering af de arbejdsfunktioner, som vi mener er professionsrettede. Dette mål angiver andelen af studerende inden for hver uddannelse, som finder et arbejde og hvis arbejdsfunktion kan siges at tilhøre den profession de er uddannet inden for, altså graden af professionsrettethed. Figuren er rangeret efter den højeste andel af professionsrettethed. Side 14 af 19

15 Figur 2. Graden af professionsrettethed, målt i pct Som det kan ses ud fra figuren, er det bioanalytikerne som havde den største grad af professionsrettethed, hvor i gennemsnit hele 98 pct. af dimittenderne set over alle dimittendårgange, fandt beskæftigelse inden for deres profession. Der var 9 uddannelsesudbud (inklusiv bioanalytikerne) som i gennemsnit havde en grad af professionsrettethed på over 90 pct. og derover. Laveste grad af professionsrettethed, var for uddannelsen Erhvervssprog og IT-baseret Markedskommunikation, hvor blot 16 pct. fandt beskæftigelse inden for deres profession. Man kan dog alligevel sige, at UC SYD i høj grad uddanner folk til en profession, inden for hvilken den studerende kan finde beskæftigelse, når denne vel og mærke har fået beskæftigelse. I bilag 1_Professionsrettethed, ses en detaljeret oversigt over arbejdsfunktioner for alle uddannelser med en rødmarkering af de arbejdsfunktioner som er professionsrettede. Side 15 af 19

16 L Ø N M O D T A G E R / S E L V S T. A R B E J D S L Ø S E L Ø N M O D T A G E R / S E L V S T. A R B E J D S L Ø S E L Ø N M O D T A G E R / S E L V S T. A R B E J D S L Ø S E L Ø N M O D T A G E R / S E L V S T. A R B E J D S L Ø S E Dimittendernes status over tid. 4.1 Dimittendernes beskæftigelsesstatus over tid Figur 3. Beskæftigede/arbejdsløse 2011/ / / / Å R E F T E R D I M I S S I O N 1 Å R E F T E R D I M I S S I O N 2 Å R E F T E R D I M I S S I O N 3 Å R E F T E R D I M I S S I O N Figur 3, viser de forskellige dimittendstudieårganges status med hensyn til at være i beskæftigelse eller arbejdsløse. Populationerne de forskellige år set efter dimission, ligger inden for den danske population af dimittender, jf. population 3 og der betragtes kun de uddannelser, som ikke er slået sammen på studieår. Det ses af figuren, at når man betragter de forskellige dimittendstudieårgange, er der en tendens til at en stigende andel af dimittender kommer i arbejde, når årene forløber efter dimissionen og der er samtidigt en tendens til en faldende andel af arbejdsløse dimittender, set over tid. Især inden for det første år efter dimission, kommer der omkring 5 procentpoint flere i beskæftigelse, mens der ikke sker så meget fra det første til det andet år efter dimissionen, hvor omkring 85 pct. af dimittenderne har fundet beskæftigelse. Resten af dimittenderne er enten uden for arbejdsstyrken, eller under uddannelse. Tendenserne vil blive tydeligere, når der indgår flere dimittendårgange. 3 år efter dimission, havde 88 pct. af dimittenderne fra studieåret 2011/2012 fundet beskæftigelse. Side 16 af 19

17 4.2 Dimittendernes bopæl over tid Figur 4. Dimittendernes bopæl set over tid, andele der bor i Region Syddanmark. Figur 4, viser de forskellige dimittendårganges status, med hensyn til den andel der bor i Region Syddanmark, set over tid. Populationerne de forskellige år set efter dimission, ligger inden for den danske population af dimittender, jf. population 3. Det ses af figuren, at når man betragter de forskellige dimittendårgange, er der en tendens til, at en faldende andel af dimittenderne bor i Region Syddanmark, som tiden løber efter dimissionen. 84 pct. af dimittenderne med dimission 2011/2012, boede i Region Syddanmark 3 år efter deres dimission. Lige efter deres dimission (0 år efter), var det omkring 87 pct. Mao. er der nogle af dimittenderne, som flytter væk fra Regionen, sandsynligvis for at få en kortere arbejdsrejse til deres arbejdssted. De kan også være flyttet af personlige/familiemæssige årsager, hvilket dog ikke er muligt at undersøge ud fra data. Side 17 af 19

18 4.3 Dimittendernes sektorandele tid Figur 5 Dimittendernes sektorandele over tid, privat sektor/offentlig sektor Figur 5, viser de forskellige dimittendstudieårganges status med hensyn til de andele der er i beskæftigelse i henholdsvis den private eller offentlige sektor set over tid (sektorandel). Populationerne for de forskellige år set efter dimission, ligger inden for den danske population af beskæftigede dimittender, jf. population 4. Det ses af figuren, at når man betragter de forskellige dimittendstudieårgange, er der ikke en entydig sammenhæng mellem tiden der er forløbet siden dimission og sektorfordelingen for de beskæftigede. Omkring 80 pct. af dimittenderne var 3 år efter deres dimission (som var i studieåret 2011/2012) beskæftiget i den offentlige sektor, mens 20 pct. var beskæftiget i den private sektor. Side 18 af 19

19 4.4 Andelen af dimittender med arbejdssted i Region Syddanmark Figur 6. Dimittenderne set over tid, andel der arbejder i Region Syddanmark / / / / år efter dimission Region Syddanmark 1 år efter dimission Region Syddanmark 2 år efter dimission Region Syddanmark 3 år efter dimission Region Syddanmark Figur 6. viser dimittendernes status over tid, for de forskellige dimittendårgange af danske statsborgere, som er kommet i beskæftigelse, jf. population 4. Man kan se, at som tiden løber siden dimissionen, er andelen af dimittender, der får beskæftigelse i Region Syddanmark faldende, hvilket må være et udtryk for at dimittenderne udviser en vis grad af mobilitet i deres jobvalg og derfor også finder job uden for Region Syddanmark. Omkring 84 pct. af dimittenderne med dimission studieåret 2011/2012, var 3 år efter deres dimission beskæftiget i Region Syddanmark, lige efter dimissionen var det ca. 88 pct. Det er ikke til at sige ud fra data, om det er de personer der flytter fra Region Syddanmark over tid, som også får beskæftigelse i andre regioner eller den region de flytter til. Side 19 af 19

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018 StudenterFokus Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/2016-2017/2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Frafald indenfor det første studieår (overordnet)... 2 Køn...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Dimittendundersøgelse University College Syddanmark

Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimission januar og juni 2015 STUDENTER FOKUS august 2015 MJAN Dimittendundersøgelsen 2015... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Dimission januar og juni 2016 STUDENTER FOKUS august 2016 MJAN Dimittendundersøgelsen 2016... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater i hovedtræk... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Professionshøjskolernes. fastholdelse af. tiltrækning og. dimittender. November 2018

Professionshøjskolernes. fastholdelse af. tiltrækning og. dimittender. November 2018 Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender November 2018 Hovedresultater En tredjedel af de studerende flytter for at tage en uddannelse Professionshøjskolerne tiltrækker i gennemsnit

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Indhold Medarbejdersammensætning ift. køn og alder... 1 Etnisk ligestilling... 2 Ansættelser på særlige vilkår... 6 Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Medarbejdersammensætning ift. køn og

Læs mere

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold Fakta om pædagoguddannelsen Indhold 1. Kort om pædagoguddannelsen 2. Søgning og optag 3. Frafald på pædagoguddannelsen 4. Pædagoguddannelsen i og uden for de fire store byer 5. Optagne studerendes uddannelsesbaggrund

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1. Kort om sygeplejerskeuddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Udvikling i optag i og uden for de fire store byer 4. Sygeplejersker har lav ledighed og flere

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen

Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Januar 2019 Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Generelt om uddannelsen Sygeplejersker uddannes på landets professionshøjskoler 1. Man kan uddanne sig til sygeplejerske 23 steder i Danmark fra Rønne til

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT 2018

1. KVARTALSRAPPORT 2018 1. KVARTALSRAPPORT 2018 Nøgletal 1. januar til 30. april 2018 1. Kvartalsrapport 2018 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, maj 2018 Side 1 / 8 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse Resumé Vejene gennem uddannelsessystemet kan være mange og forskelligartede. Forskellige befolkningsgrupper er karakteriseret ved at have forskellige veje. Dette notat belyser en række parametre på uddannelsesvejen,

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark

Fakta om uddannelser til hele Danmark Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold 1. Professionsuddannelsernes placering i Danmark 2. Optag af studerende i og uden for de fire store byer 3. Tiltrækning og fastholdelse af dimittender 4. Uddannelsesudbud

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. November 2017 Emne: Nøgletal DSA Frekvens: Månedlig

MEDLEMSSTATISTIK. November 2017 Emne: Nøgletal DSA Frekvens: Månedlig MEDLEMSSTATISTIK November 2017 Emne: Nøgletal DSA Frekvens: Månedlig Indhold MEDLEMSTAL... 2 Medlemmer... 2 Tabel 1 Medlemmer fordelt på faggrupper (ordinære medlemmer = alle medlemmer studiemedlemmer)...

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018

Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018 November 2018 Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018 Indhold Dimittendbeskæftigelse Tabeller fra Kulturstatistik 2018... 1 Uddannelsesstatistik... 2 Erhvervsfrekvens... 2 Ledighed...

Læs mere

De engelsksprogede studerende

De engelsksprogede studerende De engelsksprogede studerende Registeranalyse August 2018 Udgivet af Bredgade 40 1260 København K Tel.: 3544 6200 sfu@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen kan hentes på ufm.dk/publikationer ISBN (elektronisk

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Tabelsamling fra Kulturstatistik 2017 de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet

Tabelsamling fra Kulturstatistik 2017 de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet August 2017 Tabelsamling fra Kulturstatistik 2017 de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion

Læs mere

Professionsbachelorers faglige mobilitet

Professionsbachelorers faglige mobilitet Professionsbachelorers faglige mobilitet Af, NIHB@kl.dk Professionsbachelorer som pædagoger, lærere og sygeplejersker har gennemført en uddannelse rettet mod en specifik arbejdsfunktion, som hoved saglig

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016 Dan Yu Wang Oktober 2017 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2016 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2016 var der 93.946 autoriserede sygeplejersker i landet. Af

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen

Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen Fakta til Politiken Skoleliv om læreruddannelsen Indhold 1. Professionshøjskolerne uddanner lærere til hele landet...2 2. Byer med læreruddannelsesudbud i 2008 og i 2017...3 2.1 Uddannelsesstationer...4

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold

Fakta om pædagoguddannelsen Indhold Fakta om pædagoguddannelsen Indhold 1. Kort om pædagoguddannelsen 2. Søgning og studerende 3. Pædagoguddannelsen i og uden for de fire store byer 4. Pædagoguddannelsen tiltrækker og fastholder til lokalområdet

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet

FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet FTF ernes mobilitet på arbejdsmarkedet 1. Indledning...2 2. Sammenfatning...3 3. Beskrivelse af analysemetode...6 4. Sygeplejersker...8 4.1. Et statusbillede 1 år efter dimittendtidspunkt...8 4.2. Beskæftigelse

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af...

Så velfærdskæden ikke hopper af... Så velfærdskæden ikke hopper af... Temamøder om udvikling af en national handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser Temamøde 1: Øget rekruttering til uddannelserne 8. januar 2009 i Danske Regioner,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT 2017

1. KVARTALSRAPPORT 2017 1. KVARTALSRAPPORT 2017 Nøgletal 1. januar til 31. marts 2017 1. Kvartalsrapport 2017 er udarbejdet af Ledelsessekretariatet, maj 2017 Side 1 / 17 INDLEDNING Kvartalsrapporten udpeger væsentlige områder

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt NOTAT Indledning Social- og Indenrigsministeren har på baggrund af spørgsmål 215 til Socialog indenrigsudvalget

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Studenters resultater

Studenters resultater Studenters resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Fakta om uddannelser til hele Danmark. Fakta. side 1/10

Fakta om uddannelser til hele Danmark. Fakta. side 1/10 22. august 2018 Danske Professionshøjskoler Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K Tel. 3338 2200 uc-dk@uc-dk.dk danskeprofessionshøjskoler.dk Fakta Fakta om uddannelser til hele Danmark Indhold Fakta

Læs mere

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise

N o t a t årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise N o t a t 13-17-årige er i mindre grad i beskæftigelse end før den økonomiske krise April 19 Resume Denne deskriptive analyse ser på udviklingen i antallet af 13-17-årige i beskæftigelse. Hovedkonklusionerne

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Marts 2019 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2018, Bornholm

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010

Kås Beskæftigelse og pendling I Aalborg Kommune pr. 1. januar 2010 Kås Beskæftigelse og pendling I Kommune pr. 1. januar 21 Dato 4.1.212 I perioden fra 27 til 21 er der sket et markant fald i antallet af beskæftigede personer i Kommune både blandt de, der både har bopæl

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. September 2018 Emne: Nøgletal Jordemoder Frekvens: Månedlig

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. September 2018 Emne: Nøgletal Jordemoder Frekvens: Månedlig MEDLEMSSTATISTIK September 2018 Emne: Nøgletal Jordemoder Frekvens: Månedlig Indhold MEDLEMSTAL... 2 Medlemmer alle... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af alle medlemmer. Jordemoder... 2 Figur 2 Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019

Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende. Marts 2019 Psykiatriske sengedage efter endt behandling er faldende Marts 19 1. Resumé Analysens formål er at belyse omfanget og varigheden af psykiatriske indlæggelser, hvor patienter fortsat er indlagt efter endt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere