Årsmøde i HK Områdeklubben på KU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde i HK Områdeklubben på KU"

Transkript

1 Årsmøde i HK Områdeklubben på KU Den 20. marts 2018 kl personer tilstede Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmeudvalg (2 personer) 3) Beretning fra bestyrelsen (v/ Joan Lykkeaa) 4) Regnskab ved kasserer (v/ Winnie Bjarnholt) 5) Indkomne forslag: a. vedtægtsændring fra bestyrelsen 6) Valg: 4-6 bestyrelsesmedlemmer 2 suppleanter Sekretær Revisor Revisorsuppleant Kasserer 7) Evt. Ad 1. Dorte Brix blev valgt til dirigent Ad 2. Der blev ikke valgt til stemmeudvalg (kun hvis sådan et skal bruges) Ad 3. Bestyrelsens beretning af Joan Lykkeaa I 2017 har Områdeklubben afholdt flere arrangementer. Den 30. maj blev der afholdt et OK møde i Mærsk tårnet på Panum, hvor vores afdelingsformand Ulla Moth var til stede og bl.a. fortalte om de udfordringer HK har i forbindelse med det dalende medlemstal. En af hendes pointer var, at vi kan risikere at 50 % reglen, som betyder at der skal være 50 % medlemmer før der kan indgå overenskomst på det private arbejdsmarked, bliver indført på det offentlige område? Bl.a. på bagrund af dette er der planlagt et TR seminar i maj måned, hvor vi har hyret en organizer til at komme med input til hvordan vi får flere til at melde sig ind i HK. På laborantområdet blev der i juni afholdt et fyraftensmøde på Science, hvor der bl.a. var indbudt en institutleder til at give sit bud på hvor laborantjobbene er i fremtiden, samt en HK repræsentant som fortalte om hvordan man får defineret sit job og ikke mindst beskrivelse. Der pågår et arbejde med at få defineret laboranternes fremtid på KU, i et samarbejde med Sund og Science, hvor dekaner, HR chefer, institutledere og laboranter fra begge fakulteter deltager. Afholdelse af ERFA møder for tillidsvalgte, SU medlemmer og de akademisk råds medlemmer har også været en stor del af Områdeklubbens aktivitet. Der er stor tilslutning til disse møder og er absolut et af de tiltag der vil fortsætte. 1

2 Bestyrelsen har afholdt en temadag i januar, hvor emnerne bl.a. var: Hvad vil vi med Områdeklubben? Mandat som TR og fællestr Generationsskifte, mål/handleplan Derudover drøftede vi hvordan oplevelsen er for nye og erfarne tillidsrepræsentanter og hvad vi kan lære af dem? Sidst men ikke mindst havde vi besøg af en HR chef for bl.a. at drøfte hvordan vi kan få TR funktionen til at blive betragtet som en ligeværdig funktion overfor ledelsen på KU? Overenskomst? Der er nu fuld gang i overenskomstforhandlingerne der havde en træg start, i og med at de forskellige organisationer havde besluttet at de ikke ville gå i gang med forhandlingerne før lærerenes forhandlinger om arbejdstid var gået i gang. Det bliver spændende om Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen holder fast i deres krav som bl.a. er decentralisering af lønforhandlingerne og enkle og fleksible arbejdstidsregler. Disse krav kan komme til at have betydning for HK erne hvis de fx ændrer på arbejdstidsnormen, som pt. er månedlig og ikke mindst hvis alle medarbejdere skal forhandle deres egen løn? For vores vedkommende er frokostpausen jo ikke et debatemne, da vi har den indskrevet i vores organisationsaftale. Det har ikke alle fagforeninger fået gjort! Tillidsvalgte Vi oplever desværre stadigvæk udfordringer for bl.a. tillidsvalgte i forbindelse med at få fri til diverse møder og aktiviteter, hvilket vi ser som vigtigt for at kunne agere som en god tillidsrepræsentant. Områdeklubben vil derfor opfordre jer kolleger til at støtte op om jeres tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller samarbejdsudvalgsmedlem, da de er vigtige aktører i medarbejderindflydelsen som vi jo alle ønsker. Som det fremgår øverst i beretningen skal vi også til at tænke på et generationsskifte, dels fordi nogle af de nuværende tillidsvalgte er ved at være lidt grå i toppen, men også fordi vi finder det vigtig at hjælpe de nye tillidsvalgte med at komme godt i gang. Studerende/laboratorieassistenter Områdeklubben arbejder stadigvæk på problematikken omkring de to grupper, da vi oplever at kreativiteten er stor ved disse ansættelser og ikke mindst at disse ansættelser er i stigning. Vi ved at de på laborantområdet vil tage problematikken op til overenskomstforhandlingerne, da vi kunne fremvise at der på Sund og Science er ansat i området af 80 hoveder i På kontorområdet er problematikken at vi har studerende indskrevet i organisationsaftalens 35 hvilket bliver brugt/udnyttet fra flere sider hvor også nogle af vores egne kolleger ønsker en studerende ansat til at lave de mere kedelige opgaver og ledelsen ønsker studerende ansat fordi de tror de er mere fleksible i deres tilgang til arbejdsopgaverne. Der er også her sat fokus på emnet ved de igangværende overenskomstforhandlinger og det bliver spændende at se om der sker ændringer. På baggrund af disse erfaringer vil bestyrelsen opfordre alle til at undgå at støtte disse stillinger, så vi ikke er medvirkende til at undergrave vores egne job, og dermed på den lange bane risikere at HK jobbene bliver udfaset? Organisatoriske forandringer? Der er i det forgangne år sket en del omorganiseringer på KU, centralisering af HR og KU IT som har betydet en ændret hverdag for mange og ikke mindst serviceændringer for alle. Det virker som om at vi skal til at vænne os til løbende forandringer, og dermed være forandringsparate, da bl.a. vores nye rektor har løftet sløret for nogle ændringer på KU. Her tænkes bl.a. på den nye strategi, som arbejder mere hen imod et samlet universitet, fremfor det nuværende fakultetsvælde. 2

3 Effektiviseringer Som udmeldt i forbindelse med de sidste nedskæringer, ligger der stadigvæk 200 millioner og venter på at blive identificeret som effektiviseringer, hvilket der arbejdes på i hele organisationen. Som udgangspunkt forventes der ikke personalenedskæringer i den forbindelse, men dette kræver at de besparelsesforventninger som er besluttet indenfor de forskellige områder holder. Tidspunktet for indfrielsen er udskudt til 2019 så der er lidt tid at løbe på. Ledelsen ønsker heller ikke at det italesættes som fyringer men som effektiviseringer og det behøver ikke altid at betyde det samme. Det bør vi støtte op om, da ingen jo ønsker at der skal igangsættes en ny fyringsrunde. Fordele i HK s overenskomst, som er forhandlet af en forhandlingsberettiget fagforening HK Flere medlemmer giver bedre forhandlingsmuligheder fremover!!!! - Derfor få din sidemand meldt ind i fagforeningen Emne HK/Stat overenskomst Lovbestemt Arbejdstid 37 t/ugentligt inkl. betalt frokostpause Ingen fastsat arbejdstid. EU-direktiv: max 48 timer pr. uge i gennemsnit over 4 måneder Løn Garanti for minimum den grundløn, der er fastsat i overenskomsten Ingen Overarbejdsbetaling Overarbejdsbetaling efter almindelig arbejdstids ophør med hhv. 50 eller 100 %. 25 % ulempetillæg efter kl. 17 Ingen Barns 1. og 2. sygedag Rettighed når forholdene tillader det! Ingen Ferie Seniordage Barsel 6. ferieuge Ret til ferie med løn + 1,5 % særlig feriegodtgørelse Op til 12 seniordage kan aftales lokalt fra 62 år 6 uger før fødsel til mor 14 ugers løndækning til mor efter fødsel 2 uger med løn til far 1x6 uger til mor 1x6 uger til deling mellem far og mor 1x7 uger til far(statsansat) Pensionsindbetaling i hele perioden Ferielov: 5 ugers ferie + 1 % særlig feriegodtgørelse Ingen 4 uger med ½ løn før fødsel 14 uger med ½ løn efter fødsel Omsorgsdage 2 dage pr. barn under 7 år pr. år Ingen Pension Gennemsnitlig 15% fuld arbejdsgiverbetalt pensionsordning Ingen Lønsikring ved arbejdsløshed Ca. 80 % af lønnen i 6 måneder. Ingen Specielt for HKere Kritisk sygdom Heltidsulykkesforsikring kr. udbetalt ved def. sygdomsforløb 3

4 Spørgsmål til beretningen. - Hvad hvis der bliver konflikt? Efter lov fra 1969 vedrørende løn i strejke og Lockout perioder; Medlemmer i fagforeningen får løn i perioden - men uden pension og arbejdsmarkedsbidrag, det skal man selv betale. Mange melder sig ind i fagbevægelsen nu og får samme rettigheder (løn efter første måned i et strejkeforløb) som de medlemmer, som har været medlemmer i mange år. Det vil man i HK kigge nærmere på. AC erne står for første gang sammen med HK erne mod regeringen - Hvad er forskellen på lockout og strejke? Lockout er arbejdsgiverens aktionsmiddel: det indebærer, at ansatte organiseret i HK eller anden fagforening udelukkes fra arbejdet. Strejke: forstås en kollektiv arbejdsstandsning som iværksættes af en arbejdstagerorganisation. - Hvorfor er nogle institutter undtaget fra lockout? Det er ledelsen der har undtaget udvalgte institutter til ikke at være lockoutet. Ledelsen går imod ministeren. Moderniseringsstyrelsen har accepteret dette. Vi skal have flere unge mennesker ind i fagbevægelsen, men det er ikke fordi de ikke vil fællesskabet, vi skal bare nå dem på en anden måde Der bliver indkaldt til stormøde på KU når lockouten nærmere sig Man får en mail ang. lockouten og uanset hvor man bor i landet eller Sverige, skal man stemple ind, ellers er der ingen penge KU lukker ikke mails ned, men DU må ikke læse mails. DOF Den Organisatoriske Fagforening. Få din sidemand i fagforening - Hvor mange HK kontor er ikke fagbevægelsen? Vi tror at 50 ud af 150 er ikke medlemmer fra kontor. Vi får aldrig 100 % medlemmer. Derudover er mange udlændinge ikke medlemmer af forskellige grunde som kan være manglende tradition for fagbevægelse der hvor de kommer fra. Beretningen blev godkendt. Ad 4. Regnskab godkendt. I det kommende år vil vi bruge penge på oplæg om stress og DOF Ad 5. Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændringer, som delvis er konsekvensrettelser men også omfatter nye formuleringer i formålsparagraffen? 1 Formål 4

5 HK-Områdeklubbens formål er at varetage HK ernes interesser bredt på Københavns Universitet (KU) ved at søge maksimal indflydelse på de områder som har indvirkning på HK ernes arbejdsliv på KU. Dette sker bl.a. via en omfattende repræsentation i råd og udvalg. HK Områdeklubben har som opgave at samle de lokale HK-tillidsrepræsentanter og medlemmer på KU bl.a. ved ERFA-møder og fyraftensmøder med fokus på fællesskab, netværk og fælles holdninger til det politiske arbejde i HK og i KU regi. Bestyrelsen vil med dette forslag synliggøre det personalepolitiske arbejde der ligger i bestyrelsen, og som er en del af den repræsentation som HK Områdeklubben varetager for at tilgodese alle HK ernes interesser på KU. 2: Ændring af valg på Årsmødet 3: Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer 5: København ændres til Hovedstaden 6: indført opkrævning af kontingent i 6 Antallet af bestyrelsesmøder blev rettet til 8 møder om året Alle ændringer blev godkendt. De nye vedtægter ses sidst i referatet. Ad 6. Valg af bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Sjøstrøm - Science, Nadia Månsson - Sund, Vicki Antosz - Samf, Louise Suhr - Sund, Nina Sander Bech - Science Bestyrelsessuppleant: Jesper Nielsen - Hum Revisor: Marianne Revisorsuppleant: Ulla Kassere: Winnie Bjarnholdt - Sund Ad.7 Evt. Intet under punktet Ref. Annie Jensen 5

6 HK-Områdeklubben på Københavns Universitet Dette hæfte indeholder: Vedtægter for HK-Områdeklubben på Københavns Universitet Kommissorium for HK-Områdeklubbens bestyrelse Marts

7 Vedtægter for HK-Områdeklubben på Københavns Universitet 1 Formål HK-Områdeklubbens formål er at varetage HKernes interesser bredt på Københavns Universitet ved at søge maksimal indflydelse på de områder som har indvirkning på HKernes arbejdsliv på Københavns universitet. Dette sker bl.a. via en omfattende repræsentation i råd og udvalg. HK Områdeklubben har som opgave at samle de lokale HK-tillidsrepræsentanter og medlemmer på KU bl.a. ved ERFA-møder og fyraftensmøder med fokus på fællesskab, netværk og fælles holdninger til det politiske arbejde i HK og i KU regi. 2 Årsmøde Årsmødet er HK-Områdeklubbens højeste myndighed. Årsmødet afholdes 1 gang årligt og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. På årsmødet forelægges regnskab for det foregående kalenderår. Alle HK-medlemmer på Københavns Universitet har møde-, tale-, stemme- og opstillingsret. (se dog nedenfor). * Vælges fortrinsvis blandt tillidsrepræsentanter og suppleanter, som er valgt i de lokale klubber. Minimum 4 og maximum 6 bestyrelsesmedlemmer * 2 suppleanter * 1 kasserer ** 1 revisor** 1 revisorsuppleant **1 sekretær ** **Vælges af og blandt alle deltagere i Årsmødet 3 HK-Områdeklubbens bestyrelse 4-6 bestyrelsesmedlemmer. (af og blandt de 4-6 bestyrelsesmedlemmer vælges en formand og en næstformand) 2 suppleanter 2 fællestillidsrepræsentanter fra organisationsområderne, som er fødte medlemmer 2 stedfortrædere for fællestillidsrepræsentanterne, som er fødte medlemmer 1 kasserer (Valgt på Årsmødet) 1 sekretær. Vælges af og iblandt bestyrelsesmedlemmerne såfremt der ikke er valgt en sekretær på Årsmødet. 7

8 Det tilstræbes at formand og næstformand for HK-Områdeklubben ikke vælges blandt fællestillidsrepræsentanterne. Skulle dette alligevel blive tilfældet, indtræder den/de personlige suppleanter for fællestillidsrepræsentanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen afholder mindst 8 møder årligt. Indkaldelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde skal finde sted, når formand, næstformand eller 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen udarbejder sit eget kommissorium, som lægges på hjemmesiden. 4 TR-Forsamlingerne TR-Forsamlingen vælger fællestillidsrepræsentanterne og den personlige suppleant for en 2-årig periode inden for de respektive organisationsområder (kontor/tandklinikassistenter/grafikere og laboranter) jvf. Tillidsrepræsentantaftalen 1. Fællestillidsrepræsentanternes kompetence og mandat defineres af TR-Forsamlingerne for de to organisationsområder i HK/Stats overenskomst (se kapitel ) 2. TR-Forsamlingerne afholder mindst 2 årlige møder 3. TR-Forsamlingerne drøfter faglige og personalepolitiske emner inden for de respektive organisationsaftaler 4. De to TR forsamlinger afholder mindst et fællesmøde 1 gang årligt 4. b Ved fællesmødet drøftes bl.a. fælles emner indenfor overenskomstområdet 5 HK-Fællestillidsrepræsentanter HK-fællestillidsrepræsentanterne for kontor/tandklinikassistenter og laboranter vælges for en 2-årig periode i de respektive TR-Forsamlinger (se 4). De er fødte medlemmer af bestyrelsen og repræsenterer HK i HSU. Endvidere vælges to personlige suppleanter, som ligeledes vælges for en 2-årig periode. Den personlige suppleant træder til når fællestillidsrepræsentanten har forfald i forhold til fællestillidsrepræsentantopgaverne, men ikke nødvendigvis som suppleant i HSU, der udpeges i henhold til SU-aftalen jf. 6 stk. 2. HK-medlemmer som ikke er omfattet af en lokal HK-Klub, repræsenteres af fællestillidsrepræsentanten efter delegation fra HK/STAT Hovedstaden. Fællestillidsrepræsentanternes kompetence og mandat, defineres i de respektive TR-Forsamlinger i henhold til TR-aftalen 1. 6 Økonomiske forhold Bestyrelsen meddeler efter valg af kasserer, denne ret til alene at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Desuden meddeles fællestillidsrepræsentanterne samme rettigheder, som kassereren, således at de i tilfælde af kassererens forfald i længere tid pga. sygdom eller andet, kan overtage det daglige økonomiske ansvar for foreningen. 1 TR-aftalen kan hentes på 8

9 HK Områdeklubben opkræver en gang årligt 2,50 kr./måned per medlem fra de lokale klubber til drift af områdeklubben herunder fyraftensarrangementer for de lokale klubber. Da de lokale klubber er suveræne beslutter de selv på deres generalforsamling om de ønsker at støtte Områdeklubben. Fravælger de lokale klubber støtten, opkræves deltagergebyr ved deltagelse i Områdeklubbens arrangementer. I tilfælde af nedlæggelse tilfalder HK Områdeklubbens formue de lokale HK klubber på KU beregnet i forhold til deres medlemstal. 9

10 Kommissorium for HK-Områdeklubbens bestyrelse HK-Områdeklubbens bestyrelse har til formål at varetage medlemmernes interesser såvel på Københavns Universitet som i HK og andre fora, og dermed skabe sammenhæng imellem de forskellige fagområders interesser. Intentionen er, at medlemmerne skal føle sig grundigt informeret om tiltagene på Københavns Universitet og i HK generelt. 1. Bestyrelsen skal ved diskussioner og udveksling af holdninger, skabe en forståelse for vigtigheden af at have en samlet HK-holdning overfor ledelsen. 2. Der udarbejdes en løbende handlingsplan omhandlende de tiltag/aktiviteter bestyrelsen vil afholde for tillidsrepræsentanter og HK-medlemmer. 3. Bestyrelsens arbejdsopgaver bør indeholde orientering/drøftelse af samarbejdsudvalgenes situation på alle niveauer i henhold til SU-Aftalen, tillidsrepræsentanternes arbejdsvilkår i henhold til TR-Aftalen 2, samt sørge for opfølgning på lønforhandlingerne. 4. Der afholdes mindst 8 ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen kan give støtte til lokalklubbernes arrangementer i form af råd og vejledning. 2 Tillidsrepræsentantaftalen kan ses på 10

Referat fra årsmødet i Områdeklubben på Københavns Universitet d. 26. marts, afholdt i HK/Stat hovedstaden

Referat fra årsmødet i Områdeklubben på Københavns Universitet d. 26. marts, afholdt i HK/Stat hovedstaden Referat fra årsmødet i Områdeklubben på Københavns Universitet d. 26. marts, afholdt i HK/Stat hovedstaden Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg (2 personer) 4. Beretning

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben Tirsdag den 27. november kl

Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben Tirsdag den 27. november kl Indkaldelse til generalforsamling i HK-klubben Tirsdag den 27. november kl. 11 13.45 Sted: Hovedbygningen, Aulaen, Ndr. Ringgade 4, 8000 Aarhus C Dagsorden: Velkommen 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for BUPL Fyn

Vedtægter for BUPL Fyn Vedtægter for BUPL Fyn 1 Fagforeningens navn er: BUPL Fyn - fagforeningen for pædagoger og klubfolk. 2 Fagforeningen omfatter alle kommuner på Fyn samt Langeland og Ærø. 3 Fagforeningen består af medlemmer,

Læs mere

Vedtægter for BUPL Fyn

Vedtægter for BUPL Fyn Vedtægter for BUPL Fyn 1 Fagforeningens navn er: BUPL Fyn - fagforeningen for pædagoger og klubfolk. 2 Fagforeningen omfatter alle kommuner på Fyn samt Langeland og Ærø. 3 Fagforeningen består af medlemmer,

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Klubvedtægter for Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune

Klubvedtægter for Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune Klubvedtægter for Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune 1. Klubbens navn Stk. 1. Klubbens navn er Dansk Socialrådgiverforening Københavns Kommune (DSK). Stk. 2. Klubben er oprettet i henhold

Læs mere

Afsnit 1 Navn, formål og medlemmer Afsnit 2 Fællesgeneralforsamling og fælles medlemsmøder Afsnit 3 Valg og struktur...

Afsnit 1 Navn, formål og medlemmer Afsnit 2 Fællesgeneralforsamling og fælles medlemsmøder Afsnit 3 Valg og struktur... Vedtægter for Al tekst på grå baggrund er taget direkte fra Forbundssektorbestyrelsens eksempel vedtægter og minimumsbestemmelser. Øvrige afsnit er der, hvor vores struktur og lokale forhold har nødvendiggjort

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København.

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR PERSONALEFORENINGEN I FTF/A 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. 2. Personaleforeningen er en sektion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (endelig udgave - sprogligt revideret 2010) Standardvedtægt for fællesklubber under HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening 2002 1 Vedtægter for fællesklubber

Læs mere

Vedtægter for EUD læsevejlederforeningen

Vedtægter for EUD læsevejlederforeningen Vedtægter for EUD læsevejlederforeningen Etableret i 2011 1 Indhold: 1 Navn og hjemsted side 3 2 Foreningens formål side 3 3 Foreningens mål side 3 4 Medlemskab side 4 5 Kontingent side 4 6 Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis?

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? I dette notat finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt. Hvis du har spørgsmål så kontakt GKF, din FTR eller

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. LM-Klubben, Danmark. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes

VEDTÆGTER. For. LM-Klubben, Danmark. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes VEDTÆGTER For LM-Klubben, Danmark 1: Navn og hjemsted. Klubbens navn er LM-klubben, Danmark. LM-klubben, Danmark har adresse hos kassereren. 2: Formål. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening VEDTÆGTER for Ikast Biografforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at drive biograf

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vendsyssel Husflidsforening. I daglig tale: Vendsyssel Husflid.

Vendsyssel Husflidsforening. I daglig tale: Vendsyssel Husflid. Love for Vendsyssel Husflidsforening. I daglig tale: Vendsyssel Husflid. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Vendsyssel Husflidsforening med hjemsted i Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

Læs mere

Vedtægter for BUPL-Bornholm.

Vedtægter for BUPL-Bornholm. Vedtægter for BUPL-Bornholm. Vedtaget på generalforsamlingen 2009. Bemærkninger vedtaget på generalforsamling 2013. Indhold 1 Navn.... 2 2 Tilhørsforhold.... 2 3 Fagforeningens opgaver... 2 4 Fagforeningens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter 1. Navn og hjemsted: Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter Stk. 1: Foreningen Rødovre Frivilligcenter er stiftet 24. maj 2007. Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune. 2. Formål: Formålet med foreningen

Læs mere

Vedtægter. at gennemføre: klubløb, foredrag og filmforevisninger, at skabe:

Vedtægter. at gennemføre: klubløb, foredrag og filmforevisninger, at skabe: Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD:

UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD: UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD: B. DE LOKALE FAGFORENINGER GEOGRAFISK INDDELING 42. BUPL består af et antal lokale fagforeninger geografisk fordelt som angivet i bilag

Læs mere

Vedtægter for. Fakse Ladeplads Sejlklub. Side 1 af 6

Vedtægter for. Fakse Ladeplads Sejlklub. Side 1 af 6 Vedtægter for Fakse Ladeplads Sejlklub Side 1 af 6 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er "Fakse Ladeplads Sejlklub". 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at samle alle, der har interesse for sejlsport

Læs mere

Navn/Hjemsted 1. Formål 2. Medlemmer 3. Generalforsamlingen 4.

Navn/Hjemsted 1. Formål 2. Medlemmer 3. Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Turismefremme Foreningens hjemsted er formandens virksomhedsadresse, eller der hvor foreningens sekretariat er beliggende. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen Vedtægter for Islandshesteklubben THOR 1. Klubbens navn er Islandshesteklubben THOR. Dens hjemsted er Lejre kommune. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for den islandske hest. 3. I klubben kan

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS NORDSJÆLLANDS POLITIKREDS I Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Foreningen for Politiets Beredskabs-Ordenskorps (POBROK). 2. Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVERIDEKLUB JANUAR 2018

VEDTÆGTER SKIVERIDEKLUB JANUAR 2018 VEDTÆGTER SKIVERIDEKLUB JANUAR 2018 1 NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsted: Skive Rideklub SKRK Flyvej 18 7800 Skive Klubbens stiftelsesdato: 20.11-1975 2 FORMÅL Klubbens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

tat meddelelse

tat meddelelse tat meddelelse 18.04.1994 J. nr. 0.4.3..Erstatter: Om: Ny standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger. Indledning TAT s hovedbestyrelse har i efteråret 1993 og foråret 1994 foretaget en gennemgang af standardvedtægten

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for De Studerendes Forening

Vedtægter for De Studerendes Forening Vedtægter for De Studerendes Forening 1, funktion og opgave a) Foreningens navn er De Studerendes Forening (DSF) b) Foreningens opgave er at skabe sammenhold og sociale aktiviteter imellem de studerende

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor

Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor Vedtægter for foreningen Midtjyllands EU-kontor Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Midtjyllands EU-kontor subsidiært Central Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Viborg. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter.

Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 1. Kredsens navn og hjemsted Stk. 1 Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Stk. 2 Kredsens hjemsted er Aabenraa Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

VEDTÆGTER. For. LM-Klubben, Danmark. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes

VEDTÆGTER. For. LM-Klubben, Danmark. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens formål er at varetage medlemmernes VEDTÆGTER For LM-Klubben, Danmark 1: Navn og hjemsted. Klubbens navn er LM-klubben, Danmark. LM-klubben, Danmark har adresse hos kassereren. 2: Formål. Klubben er dansk, registreret i Danmark. Klubbens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE

PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE VEDTÆGTER Marts 2018 1 - FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Personaleforeningen for Norddjurs Kommunes rådhuspersonale. 2 FORMÅL Foreningens

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Organisation for Digitalt Design Studerende (ODDS) Ved Aarhus Universitet

Vedtægter for Organisation for Digitalt Design Studerende (ODDS) Ved Aarhus Universitet Vedtægter for Organisation for Digitalt Design Studerende (ODDS) Ved Aarhus Universitet Revideret 5. maj 2010 1 Foreningen Organisation for Digitalt Design studerende (ODDS) er en i alle henseender uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea

VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Tænketanken Cevea. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens virke er af landsdækkende karakter. 2 Formål

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere