Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr incl København V. Tlf.: Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund"

Transkript

1 Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr incl København V. Tlf.: Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund For Ejendommen matr.nr. 11 h Vridsløselille by, Herstedvester, ejl.nr incl., beliggende Mölndalsparken, 2620 Albertslund, er stiftet en ejerlejlighedsforening, kaldet Ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille by, Herstedvester V E D T Æ G T E R Tinglyst første gang den og med senere ændringer. Vedtægterne ændres som nedenfor anført, og som vedtaget på ordinær generalforsamling den og ekstraordinær generalforsamling den FORMÅL: 1. Ejerlejlighedsforeningens opgaver består blandt andet i opkrævning af udgifter til ejendommens drift, herunder fælles antenneanlæg, vedligeholdelse af haveanlæg samt stianlæg i arealerne på det ejerforeningen tilskødede grundareal. De afgifter og udgifter, som afholdes af ejerforeningen fordeles mellem ejerlejlighedsindehaverne enten efter fordelingstal eller efter individuelt forbrug. 2.

2 GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Fordelingstallene fremgår af den tinglyste ejerlejlighedsfortegnelse. Stk. 4: Ved valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter for disse gælder det, at dette sker efter antal og ikke efter fordelingstal. Stk. 5: Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 21 dage og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af alle de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Stk. 6: Alle ejere af ejerlejligheder, på hvilke nærværende vedtægter er tinglyst servitutstiftende, er pligtige at være medlem af ejerforeningen. Det påhviler enhver ejer af ejerlejligheder at meddele navn, adresse samt overtagelsesdag til ejerforeningens bestyrelse senest 14 dage efter skødets tinglysning. Indtil meddelelse har fundet sted, hæfter den tidligere ejer for alle ejerlejligheden påhvilende udgifter. Såfremt restance vedrørende ejerforeningen ikke betales uden retsforfølgning af den tidligere ejer, hæfter den nye ejer for alle ejerlejligheden påhvilende restancer til ejerforeningen.

3 Stk. 7: Ved udlejning skal ejeren/udlejeren tilstille foreningens administrator et depositum på kr ,00 når lejekontrakten foreligger underskrevet af såvel udlejer som lejer. Depositaet skal dække lejerens eventuelle skader på foreningens ejendomme og områder, forårsaget af lejer eller lejers gæster. Lejekontrakter indgået ved nærværende vedtægters vedtagelse, er dog undtaget for førnævnte bestemmelse, såfremt depositaet ikke er stillet i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning. OBS Fremleje må ikke finde sted. 3. Hvert år afholdes i marts måned ordinær generalforsamling. Dagsorden for denne skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste forløbne år. 4. Godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 5. Vedligeholdelsesplan. 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 7. Behandling af modtagne forslag. 8. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt denne afgår. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 10. Valg af 1. og 2. suppleant. 11. Valg af revisor. 12. Valg af suppleant for revisor. 13. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ud over de i 2 stk. 5 og 7 stk. 3, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

4 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel, og for ekstraordinære generalforsamlinger senest 1 måned efter begæring i henhold til 3, stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå vedlægges indkaldelsen. 5. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar. Stemmeretten kan udøves af et medlem eller dennes ægtefælle/samlever eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Der udarbejdes et generalforsamlingsreferat, som underskrives af dirigenten. 6. BESTYRELSEN: 7. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Afgår formanden i en valgperiode træder næstformanden i dennes sted indtil næste ordinære generalforsamling. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen, revisor og som suppleanter for disse er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlever samt nærstående slægtninge for så vidt de er bosiddende i en af ejerlejlighederne.

5 Desuden vælges 2 suppleanter, og for disse gælder samme valgbarhedskrav som formand m.fl. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges dog kun for et år, og genvalg kan finde sted. Stk. 3: Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 4: Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Stk. 5: Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 8. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommen karakter må anses påkrævende. Bestyrelsen skal sikre sig, at der føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter

6 og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel. Stk. 3: Bestyrelsen skal antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift, som findes kan være en bestallingshavende advokat, eller administrationsselskab med forsikring.. Stk. 4: Ved fastsættelse af ejerforeningskontingent i henhold til 3, stk. 6, skal der før kontingentets fastsættelse foreligge et budget for generalforsamlingen, i hvilket budget det specielt skal angives hvilke vedligeholdelsesarbejder, der ønskes udført i det følgende regnskabsår. Fælles vedligeholdelsespligt omfatter alle arealer, bygningsdele og rum med deri værende bygningstilbehør udenfor den enkelte ejerlejligheds grænser. Specielt kan anføres, at pligten omfatter ejendommens grund, fælles arealer, fundament, ydermure, tage, trapper, etageadskillelse, altaner, udvendig maling af entredøre og altandøre, varmerør, - anlæg, -ventiler og radiatorer også inde i lejlighederne, ligesom faldstammer, aftrækskanaler og hovedstikledning også inden for lejlighederne omfattes af den fælles pligt til vedligeholdelse med videre. Dog skal den enkelte ejer inden for lejligheden selv male og tapetsere fællesinstallationer med videre. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af fælles ejendom, bortset fra maling inden for lejlighedernes grænser, eller lade opsætte skilte, reklamer eller udvendige antenner. Enhver vedligeholdelse i en lejlighed som følge af vandskade eller lignende, for hvilken ejeren (brugeren) af lejligheden ikke bærer ansvaret, afholdes af foreningen, som derefter eventuelt kan søge ansvaret dækket hos andre. Ethvert medlem er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet med hensyn til reparation, modernisering med videre. Alle udgifter, der ikke kan henføres til den individuelle vedligeholdelsespligt, afholdes af ejendommens fællesudgifter.

7 Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen, hvis afgørelse kan forelægges generalforsamlingen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig. Indbringelse for generalforsamlingen suspenderer ikke eventuelt betalingsfrist. En udgift, der henhører under fælles vedligeholdelse, betales kun af foreningen, såfremt arbejdet er rekvireret gennem administrator eller med bestyrelsens udtrykkelige samtykke. Ingen større vedligeholdelsesarbejder, som ikke er optaget i budgettet må afholdes, med mindre sådanne arbejder må karakteriseres som uopsættelige, og der skal i så fald snarest muligt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Stk. 5: Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelsen omfatter alt indenfor i lejligheden, med mindre andet er direkte undtaget i nærværende vedtægter. Vedligeholdelse for den enkelte ejer omfatter såvel maling, hvidtning og tapetsering og anden vedligeholdelse som fornyelse af gulve, træværk, låse, murværk i vægge imellem to ejerlejligheder eller skillerum, puds, interne elektriske og sanitære installationer, vandhaner og interne rør, dog bortset fra rør, som indgår i ejendommens centralvarmeanlæg. For så vidt udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er ejerlejlighedsejerne pligtige samtidig at foranledige vinduerne kittet og malet indvendig, for så vidt dette er påkrævet. Under forpligtelsen til at foretage indvendig maling hører samtlige indvendige vindueskarme, karme, altandøre med videre samt false, hængsler etc. Individuel vedligeholdelsespligt omfatter alle ruder til ejerlejligheden, herunder udskiftning af punkterede termoruder, med mindre der er tale om en skade, der er omfattet af ejendommens forsikring. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, således at forsømmelsen vil være til gene for de øvrige ejerlejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse gennem foreningens panteret.

8 Stk. 6: Ejerne må ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum i det omfang, dette ikke er til gene for medejerne. Ejerne er pligtig at indhente bygningsmyndighedernes tilladelse i alle tilfælde, hvor en sådan er påkrævet og tilstille bestyrelsen og administrator en kopi af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse samt godkendt tegning. Stk. 7: Til sikkerhed for ejerforeningens krav på de enkelte ejerlejlighedsejere skal der på hver ejerlejlighed tinglyses ejerpantebrev, stort kr ,00, hvilket ejerpantebrev håndpantsættes til ejerforeningen, c/o dennes administrator. Stk. 8: Ejerlejlighedsforeningen er pligtig at forestå administrationen (som naturligt ville forestås af en grundejerforening) af de i området beliggende 6 rækkehuse, matr.nr. 11 k, 11 l, 11 m, 11 n, 11 o og 11 p Vridsløselille By, Herstedvester. Disse matrikler gives stemmeret for sager vedrørende de arealer og anlæg, som det på de pågældende matrikler tinglyste deklaration giver fælleseje og adgang til. Matriklerne gives stemmetal svarende til det i deklarationen fastlagte fordelingstal. 9. Brugsretten til de på vedhæftede rids med punkterede linier angivne arealer ud for hver stuelejlighed tilkommer ejerne af de tilgrænsende stuelejligheder. Brugerne af disse havearealer skal stedse for egen regning sørge for, at det areal, der er underlagt egen brug, fremtræder pænt og ordentligt. Hegn omkring de enkelte havearealer vedligeholdes af de respektive brugere efter hegnslovens bestemmelser for fælleshegn. 10. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning synes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Stk. 3: Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formanden eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. Stk. 4: I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretning underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. TEGNINGSRET: 11. Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. GRUNDFOND: 12. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter, jfr. 1 og 8, stk. 2, 3 og 4, oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med 1% af ejendomsværdien, indtil fondens størrelse udgør 4% af denne værdi. 13. REVISION: Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret.

10 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3: Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som denne finder af betydning for udførelse af sit hverv. 14. ÅRSREGNSKAB: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor med eventuelle bemærkninger. 15. Nærværende vedtægter begæres tinglyst på matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester, ejl.nr incl., idet de oprindelige vedtægter lyst den med efterfølgende allonger begæres aflyst. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.... Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 samt ekstraordinær generalforsamling den 7. april Samtidig begæres de allerede lyste vedtægter den med efterfølgende utinglyste og tinglyste allonger slettet af tingbogen.

11 Albertslund, den / 2007 Henriette Hoffmann formand Kirsten Due Chris Rørbæk Bo Theilgaard Hellen Lund

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere