Yderligere information 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information 34"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2011

2 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv Norden 7 Industri Norden 9 Investeringsvirksomhed 11 Kapitalforhold 13 Forventninger 14 Forbehold 15 Regnskab Ledelsens påtegning 17 Resultatopgørelse 18 Totalindkomst 19 Balance 20 Egenkapital 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 Geografiske segmenter 30 Kvartalsoversigt 32 Yderligere information 34 Webcast og telekonference Tryg afholder webcast og telekonference torsdag den 12. maj 2011 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcast og telekonference foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. kvartal 2010, medmindre andet er nævnt Redaktion Design Layout Tryk Investor Relations e-types amo design Centertryk A/S

3 Begivenheder i 1. kvartal 2011 Positiv udvikling i resultatet påvirket af effekten af præmiestigninger, stram omkostningsstyring og normalt niveau for vinterskader. Forbedring af combined ratio på 12,7 procentpoint. Resultat for 1. kvartal 2011 Resultat før skat på 361 mio. DKK i forhold til -113 mio. DKK i 1. kvartal Forsikringsteknisk resultat på 276 mio. DKK mod -354 mio. DKK i Præmievækst i 1. kvartal 2011 på 5,4 % i lokal valuta med vækst inden for Privat Norden på over 9 % som følge af præmieforhøjelser og organisk vækst i Sverige og Finland. De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK. Bruttoerstatningsprocent på 75,7 i forhold til 88,9. Bruttoerstatningsprocenten er positivt påvirket af iværksatte præmiestigninger og andre lønsomhedsforbedrende tiltag. Vejrliget bød i kvartalet på et normalt niveau af vinterskader samt udgifter til storm på 57 mio. DKK. Der var i kvartalet færre storskader end forventet, men større udgifter til mellemstore skader. Initiativer med henblik på at optimere skadebehandling, herunder indkøbsaftaler, begynder at få effekt. I april 2011 blev der indgået ny aftale med assurandørerne i Danmark en aftale som reducerer lønomkostningerne og har mere fokus på kundelønsomhed end den hidtidige aftale. Matchporteføljen havde et afkast efter overførsel til forsikringsteknisk rente på 4 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje havde et afkast på 188 mio. DKK eller 2,1 % (cirka 8,5 % p.a.). Egenkapitalforrentning på 12,6 % p.a. efter skat. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

4 Hoved- og nøgletal Året Mio. DKK 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. Ændring 2010 Bruttopræmieindtægter ,3% Bruttoerstatningsudgifter ,7% Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt ,1% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat n/a 375 Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat n/a 941 Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat n/a 593 Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 88,9 73,1 82,1 77,2 75,7 80,2 Nettogenforsikringsprocent 2,5 2,1 0,8 1,1 3,6 1,6 Skadeforløb 91,4 75,2 82,9 78,3 79,3 81,8 Bruttoomkostningsprocent 17,2 17,3 16,3 17,2 16,6 17,0 Combined ratio 108,6 92,5 99,2 95,5 95,9 98,8 Bruttoomkostningsprocent uden justering 17,0 16,5 17,0 Operating ratio 107,6 94,6 98,1 Egenkapitalforrentning efter skat (%) -4,3 12,6 6,6 Relativt afløbsresultat 3,0 3,1 3,9 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Solvensdækning Aktieudvikling Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter á 25 DKK -1,4 4,5 10,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) 150,1 144,4 139,5 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Bruttoomkostningsprocent uden justering er beregnet som faktiske bruttoomkostninger i forhold til bruttopræmieindtægter. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse og Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Justeringen, der indgår i Finanstilsynets og Dansk Finansanalytikerforenings definition af omkostningsprocent og combined ratio, består af et tillæg af en beregnet omkostning (husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en markedsbestemt leje og et fradrag af faktiske afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme. 2 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

5 Koncernens samlede resultat Initiativer forløber planmæssigt og forbedrer lønsomheden Trygs resultat før skat for 1. kvartal 2011 blev 361 mio. DKK, hvilket er en forbedring på 474 mio. DKK i forhold til 1. kvartal Den væsentligste årsag til forbedringen var et normalt niveau for vinterskader i forhold til det høje niveau i 1. kvartal 2010, mens det underliggende niveau var påvirket af de igangsatte præmieforhøjelser. Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2011, hvilket svarer til en stigning på 5,4 % i lokal valuta. Præmievæksten var lidt højere end ventet og dækker dels over effekten af præmieforhøjelser i alle forretningsområder og dels over et mindre fald i forretningsomfang i Industri Norden. I 1. kvartal 2011 fortsatte implementeringen af de præmieinitiativer, der blev iværksat i Implementeringen følger den fastlagte plan, der sikrer, at initiativerne gennemføres uden, at der gives et højere rabatniveau. Dette afspejles blandt andet i, at gennemsnitspræmierne for de berørte kundegrupper stiger som forventet. Initiativerne dækker dels individuelle tiltag og dels tarifændringer, der påvirker porteføljen bredt. Langt hovedparten af de berørte kunder i Danmark og Norge er blevet orienteret om deres nye præmie. Trygs resultat vil således gradvist blive påvirket, efterhånden som kunderne når den årlige fornyelsesdato. Combined ratio udgjorde i kvartalet 95,9, hvilket er en forbedring på 12,7 procentpoint. Forbedringen af combined ratio skyldes hovedsageligt det normale niveau for vinterskader og effekten af præmieforhøjelserne. Præmieforhøjelsernes effekt i 1. kvartal 2011 var cirka 250 mio. DKK med den største effekt i Privat Norden. Resultatet er i tråd med målsætningen om på tre års sigt at nå en combined ratio på 90 svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 20 %. Erstatningsudvikling Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 75,7 i 1. kvartal 2011 mod 88,9 i samme periode Præmieforhøjelserne iværksat i 2009 og 2010 påvirkede i 1. kvartal 2011 resultatet med cirka 250 mio. DKK. Effekten af præmieforhøjelserne modvirkes af skadeinflationen på en række brancher som villa og indbo i Danmark og villa og bil i Norge. Det underliggende erstatningsniveau er fortsat for højt, men vil gradvist blive forbedret i løbet af året, efterhånden som præmieforhøjelserne slår mere og mere igennem. Niveauet for vinterskader i 1. kvartal 2011 var normalt og væsentligt lavere end det ekstraordinære høje niveau i Der var dog i 1. kvartal 2011 udgifter til stormskader på 57 mio. DKK mod 2 mio. DKK i samme periode Storskader, defineret som skader over 10 mio. DKK, udgjorde 50 mio. DKK i 1. kvartal Dette er på et lavere niveau end det normale. Til gengæld var niveauet for mellemstore skader mellem 1 og 10 mio. DKK væsentligt højere og påvirkede erstatningsprocenten med cirka 1 procentpoint i forhold til 1. kvartal Med henblik på at reducere erstatningerne er der iværksat en række initiativer inden for skadeområdet. Det er blandt andet udvidet brug af indkøbsaftaler, yderligere krav til dokumentation ved skader samt sikring for at undgå fremtidige vandskader. Et andet eksempel er brugen af såkaldte e-auctions, hvor indkøb af reparationer og lignende sættes i udbud på en elektronisk handelsplatform. Brugen af e-auctions og øvrige initiativer vurderes at ville have en tiltagende positiv effekt på resultatet. Combined ratio var i 1. kvartal 2011 påvirket af positivt afløb svarende til 3,6 %, hvilket er på niveau med Afløbet skyldes Trygs generelle politik om et solidt hensættelsesniveau, der medfører, at der, når gamle skader opgøres, løbende opstår positivt afløb. Afløbet vedrører blandt andet dansk arbejdsskade og øvrige personbrancher. Idet Tryg diskonterer erstatningsudgifterne, påvirker udsving i renteniveauet combined ratio. Efter generelle rentefald i løbet af 2010 steg renteniveauet i starten af 2011 og var ved udgangen af 1. kvartal på samme niveau som i 1. kvartal Effekten af diskontering på combined ratio er således stort set uændret i forhold til samme periode Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

6 Fokus på effektivisering Omkostningsprocenten blev i 1. kvartal ,6 mod 17,2 i samme periode Den stramme omkostningsstyring, der blandt andet indebærer tilbageholdenhed med nyansættelser, er fortsat i 2011 og bidrager sammen med præmievæksten til forbedringen i omkostningsprocenten. I april 2011 blev der desuden indgået to aftaler, der vil bidrage til en reducering af Trygs omkostninger fremadrettet. Tryg forlængede aftalen med CSC om outsourcing af it-drift i yderligere syv år. Aftalen bygger videre på en tidligere aftale fra 2007 og beløber sig til i alt 1,8 mia. DKK over perioden. I Danmark blev der desuden indgået en overenskomstaftale med Trygs assurandører. Aftalen medfører en reduktion i lønsummen for assurandørerne på knap 5 % i slutningen af 2011 og en nulvækst de efterfølgende to år. Aftalen vil således også medvirke til en reducering af omkostningsniveauet specielt i Erhverv Norden og Industri Norden. Som følge af overgangsordninger i aftalen vil effekten være begrænset i 2011, men mærkbar allerede i Der er i Tryg konstant fokus på at optimere processer og vurdere omkostningsniveauet inden for centrale områder. Som omtalt i årsrapporten 2010 har Tryg igangsat et internt projekt Tryg Transition der skal sikre en fælles infrastruktur på tværs af de nordiske lande og herigennem medføre betydelige effektiviseringer. Projektet er i 1. kvartal 2011 startet i Finland og forløber planmæssigt. Ved udgangen af 1. kvartal havde Tryg medarbejdere mod ved udgangen af 1. kvartal Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 276 mio. DKK i forhold til -354 mio. DKK i samme periode Udviklingen er primært et resultat af de ovenfor nævnte faktorer, effekten af præmieforhøjelser, normalt niveau for vinterskader, færre storskader og flere mellemstore skader. Investeringsresultat bedre end ventet Tryg diskonterer forsikringshensættelserne og matcher hensættelsernes betalingsprofil med obligationer. Investeringsaktiver udover matchporteføljen udgør den fri investeringsportefølje, der investeres bredt. Den fri investeringsportefølje udgjorde 9,3 mia. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2011 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på 188 mio. DKK, hvilket svarer til 2,1 % (cirka 8,5 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Resultatet var positivt påvirket af udviklingen inden for aktier, der gav et afkast på 4,7 % eller 99 mio. DKK. Trygs aktieafkast måles i forhold til et benchmark, der i samme periode gav et afkast på 3,2 %. Nettoinvesteringsafkastet blev 105 mio. DKK. Resultat før og efter skat Resultat før skat steg fra -113 mio. DKK til 361 mio. DKK. De væsentligste årsager til forbedringen skal findes i de tidligere omtalte forhold vedrørende iværksatte initiativer og færre vinterskader. Skatten af fortsættende aktiviteter var en udgift på 90 mio. DKK, og periodens resultat efter skat blev således 271 mio. DKK i forhold til -102 mio. DKK i samme periode Kapital Trygs egenkapital udgjorde pr. 31. marts mio. DKK, og tillagt ansvarlig lånekapital på mio. DKK udgjorde Trygs samlede kapitalgrundlag mio. DKK. Kapitalgrundlaget skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s. I forhold til dette har Tryg en buffer på godt 8 % i 1. kvartal Samfundsansvar (CSR) Børsnoterede selskaber skal løbende rapportere om forhold vedrørende samfundsansvar. Tryg er åben om koncernens samfundsengagement og rapporterer om koncernens løbende CSR-aktiviteter. Se CSR-aktiviteter på tryg.com/dk > CSR 4 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

7 Privat Norden Privat Norden omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør cirka 54 % af koncernens samlede præmieindtægter. Effekt af initiativer og fortsat vækst Combined ratio for Privat Norden blev 95,1 i 1. kvartal 2011 mod 107,8 i samme periode Resultatet er påvirket af de iværksatte præmieforhøjelser målrettet Privat Norden. Bruttopræmieindtægterne steg 9,1 % i lokal valuta. Specielt den danske privatforretning bidrog til dette med en vækst på 9,3 % primært som følge af de iværksatte præmiestigninger. Hertil kom en vækst i den norske privatforretning på 5,4 % og en fortsat vækst i Sverige og Finland, dog på et lavere niveau end i de foregående år. Implementeringen af præmiestigningerne er forløbet som forventet. I Danmark er cirka 75 % af de privatkunder, der oplever ændringer, blevet kontaktet i 1. kvartal 2011 og orienteret om den nye præmie. Den resterende del vil blive kontaktet i løbet af 2. og 3. kvartal 2011, og ændringerne vil påvirke Trygs resultat løbende, som forsikringerne fornyes. Som resultat af de allerede indførte præmieændringer er gennemsnitspræmien for danske privatkunder fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 steget med 8 %, mens den for norske privatkunder er steget med 3 %. Præmieforhøjelserne har, som forventet, medført en beskeden reduktion i fastholdelsesprocenten i Danmark. I den forbindelse er det konstateret, at reduktionen især er sket blandt kunder med kun et enkelt produkt. Fastholdelsesprocenten for denne type kunder er faldet med fire procentpoint i forhold til samme periode 2010, mens fastholdelsesprocenten for øvrige kunder stort set er uændret. Tryg søger generelt at tiltrække kunder, der samler alle sine forsikringer hos Tryg, idet denne type kunder har en højere fastholdelsesprocent og dermed er mere lønsomme. Privat Norden omfatter også forretning tegnet gennem partneraftaler. På dette område har Tryg i 1. kvartal 2011 fornyet en række større aftaler på forbedrede vilkår, hvilket vil bidrage til en forbedring af lønsomheden i Privat Norden. I den svenske del af Privat Norden har specielt områderne Bilsport & MC, Produktforsikring samt Atlantica Yacht en tilfreds- Resultat for Privat Norden 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Ændring 2010 Bruttopræmieindtægter ,8% Bruttoerstatningsudgifter ,4% Bruttoomkostninger ,1% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat n/a 446 Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 92,2 77,2 80,8 Nettogenforsikringsprocent -0,7 1,7-0,4 Skadeforløb 91,5 78,9 80,4 Bruttoomkostningsprocent 16,3 16,2 16,0 Combined ratio 107,8 95,1 96,4 Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

8 stillende lønsomhed. I de øvrige dele af den svenske forretning er der fra starten af 2011 iværksat præmietiltag for at forbedre lønsomheden. I den finske forretning er der ligeledes iværksat præmietiltag for at fastholde en tilfredsstillende lønsomhed samtidig med, at der er fokus på at nedbringe omkostningsniveauet. Implementerede tiltag og normal vinter forbedrer erstatningsniveauet Bruttoerstatningsprocenten blev i 1. kvartal ,2 mod 92,2 i samme periode Resultatet er i forhold til 2010 positivt påvirket af det normale niveau for vinterskader samt præmieforhøjelser, og negativt påvirket af udgifter til stormskader. Disse udgjorde 30 mio. DKK i 1. kvartal 2011 mod 1,1 mio. DKK i samme periode i I den danske del af Privat Norden udgjorde bruttoerstatningsprocenten 73,6 mod 86,2. Skadeinflationen ligger imidlertid fortsat på et højt niveau på en række hovedprodukter såsom villa, indbo og bil. Således udviklede erstatningsniveauet sig i løbet af 2010 negativt på villa med op mod 10 procentpoint. Dette højere niveau var udgangspunktet for fastlæggelse af de implementerede præmieforhøjelser. Udviklingen i indbrud er atter steget efter en nedgang mod slutningen af På landsplan er stigningen 1 % for villaer og lejligheder og 18 % for fritidshuse. Samtidig ses en positiv udvikling i erstatningsniveauet på indbo, som både kan tilskrives de gennemførte tiltag samt en flad udvikling i den gennemsnitlige skadeudgift. I den norske del af Privat Norden var bruttoerstatningsprocenten 82,3 mod 99,8 i samme periode Forbedringen kan henføres til effekten af tiltag og det normale niveau for vinterskader. Herudover påvirkes Norge af en stigende skadeinflation inden for villa som følge af højere omkostninger til reparation af skader og øget frekvens. Dette er forbundet med væksten i den norske økonomi, der også medfører, at inflationsforventningerne i Norge er højere end i de øvrige nordiske lande. Inden for bil ses også en stigning i den gennemsnitlige skadeudgift blandt andet på glasskader. Tryg har i den forbindelse taget initiativer over for værkstederne for at øge andelen af reparationer frem for udskiftning af den skadede rude. I Sverige og Finland gennemføres som nævnt også præmietiltag for at forbedre lønsomheden. Dette har især i den finske del af forretningen medført en lidt større afgang og en lidt lavere tilgang af ny forretning. Bruttoerstatningsprocenten i Finland udgjorde i 1. kvartal ,2 mod 77,9 i 2010 og i Sverige 76,3 mod 98,5 i Samlet set er Privat Norden positivt påvirket af de iværksatte tiltag, men udviklingen i skadeinflationen følges nøje. Positiv udvikling i omkostningsprocenten Omkostningsprocenten blev 16,2 i 1. kvartal 2011 mod 16,3 i samme periode Forbedringen blev opnået samtidig med, at den svenske og finske del af Privat Norden, som har et højere omkostningsniveau, havde en betydelig højere vækst end den danske og norske del af Privat Norden. Som et led i optimering af distributionsomkostningerne er der i april 2011 indgået overenskomstaftale med assurandørerne i den danske del af Tryg. Aftalen, der er treårig, vil medføre en reduktion af salgsomkostningerne fremadrettet. Aftalen påvirker hovedsageligt Erhverv Norden, men også Privat Norden vil få en reduceret omkostningsprocent, idet der i dette område er aftalt en nulvækst over perioden. 6 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

9 Erhverv Norden Erhverv Norden omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder hovedsageligt i Danmark og Norge. I Sverige er hovedparten af erhvervsforretningen tegnet gennem mæglere og indgår i Industri Norden. Erhvervsforretningen i Finland er fortsat i en opstartsfase. Forretningsområdet udgør cirka 21 % af koncernens samlede præmieindtægter. Forbedring af combined ratio Combined ratio i Erhverv Norden blev 105,3 mod 137,7 en forbedring som både skyldes de gennemførte tiltag og det normale niveau af vinterskader. Lønsomheden i Erhverv Norden er dog endnu ikke på et tilfredsstillende niveau. Bruttopræmieindtægterne steg 2,6 % i lokal valuta. Dette er tilfredsstillende i en periode, hvor der gennemføres væsentlige præmieforhøjelser. Herudover er udviklingen fortsat påvirket af vækst i den finske erhvervsforretning. Præmieforhøjelserne i Erhverv Norden er hovedsageligt foretaget på løsøre og bygning samt på erhvervskunders private forsikringer i både Danmark og Norge. Sammen med tidligere gennemførte præmietiltag inden for blandt andet landbrug er målet at forbedre den underliggende lønsomhed væsentligt. Den samlede effekt forventes at være 300 mio. DKK i Præmieforhøjelserne suppleres med andre initiativer blandt andet individuel gennemgang af kunder med dårligt skadeforløb og gennemgang af særligt ulønsomme brancher såsom guldsmede og urmagere. Som forventet har tiltagene medført en mindre nedgang i fastholdelsesprocenten i Danmark, mens den er uændret i Norge. Præmieforhøjelser forbedrer bruttoerstatningsprocenten Bruttoerstatningsprocenten for Erhverv Norden udgjorde 81,2 mod 117,2 en forbedring på cirka 36 procentpoint. Forbedringen skyldes hovedsageligt det normale niveau for vinterskader og de iværksatte præmietiltag. Udgiften til storskader var lavere, mens der var et højere niveau af mellemstore skader (skader mellem 1 og 10 mio. DKK). Samlet set var effekten af store og mellemstore skader dog under niveauet i 1. kvartal Resultat for Erhverv Norden 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Ændring 2010 Bruttopræmieindtægter ,3% Bruttoerstatningsudgifter ,7% Bruttoomkostninger ,4% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat % -474 Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 117,2 81,2 89,2 Nettogenforsikringsprocent -2,5 2,0-1,4 Skadeforløb 114,7 83,2 87,8 Bruttoomkostningsprocent 23,0 22,1 24,2 Combined ratio 137,7 105,3 112,0 Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

10 I den danske del af Erhverv Norden blev der i efteråret 2010 gennemført generelle præmieforhøjelser inden for løsøre- og bygningsforsikringer på %. Størstedelen af de danske erhvervskunder blev orienteret om præmieændringerne i slutningen af 2010, og den nye præmie har effekt fra den næste årlige fornyelse. Som resultat af præmieforhøjelserne var gennemsnitspræmien for danske erhvervskunder ved udgangen af 1. kvartal 2011 steget med 4 %. Dette er i overensstemmelse med det planlagte, idet cirka halvdelen af porteføljen fornyes i 1. kvartal. Forbedring i omkostningsprocenten fra 23,0 til 22,1 Omkostningsniveauet blev forbedret i 1. kvartal 2011, og omkostningsprocenten udgør nu 22,1. Niveauet er imidlertid stadig for højt, og der er iværksat en række initiativer for at nedbringe omkostningerne. Initiativerne, der vil blive implementeret og få effekt løbende over de kommende år, omfatter blandt andet effektivisering og automatisering af en række administrative processer i forbindelse med både salg, policebehandling og skadebehandling. Den norske del af Erhverv Norden påvirkes også af gennemførte tiltag, som har en effekt i 2011 i niveauet 7-8 %. Udover gennemførelse af præmieforhøjelser foretages, som nævnt, en række individuelle tiltag i både den danske og norske del af Erhverv Norden. Tiltagene fastlægges med baggrund i lønsomhedssystemer, som ud fra kundernes historiske forløb fastlægger, om der er behov for tiltag. Typiske tiltag omfatter individuelle præmieforhøjelser, sikringstiltag eller forhøjelse af selvrisikoen. Herudover vil den nye overenskomstaftale med assurandørerne i Danmark medføre en reduktion i salgsomkostningerne. Aftalen vil dog kun i mindre omfang påvirke omkostningerne i 2011, men vil gradvist få effekt i de kommende år, idet lønsummen reduceres med mere end 5 % ved udgangen af 2011 fulgt af en nulvækst i de kommende to år. For at sikre en høj grad af gennemførelse både af de generelle og de individuelle tiltag, har ledere og medarbejdere i erhvervsforretningen været igennem yderligere uddannelsesforløb med fokus på individuel risikovurdering. Ved udgangen af 1. kvartal 2011 er omkring erhvervskunder blevet vurderet i forbindelse med dette arbejde. 8 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

11 Industri Norden Industri Norden sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Forretningsområdet sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Forretningsområdet udgør cirka 26 % af koncernens samlede præmieindtægter. Tilfredsstillende resultat og fornyelse af porteføljen Industri Norden opnåede i 1. kvartal 2011 en combined ratio på 89,3 mod 85,3 i samme periode Præmievæksten var 0,4 % i lokal valuta. Væksten dækker over et fald på 2 % i Danmark, en nulvækst i Norge og en stigning på 18 % i Sverige. Industrimarkedet har i 2010 været påvirket af hård konkurrence, og det har været Trygs politik at fastholde sine krav til lønsomhed i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tryg oplevede i forbindelse med fornyelserne 1. januar 2011 en mere stabil markedssituation, men fortsat et marked som påvirkes af mindre aktørers ønske om at forøge forretningsomfanget. Det er på den baggrund tilfredsstillende, at Tryg hidtil i 2011 har haft en neutral udvikling i porteføljestørrelse. Konkurrencen er dog fortsat hård, og med Trygs fokus på lønsomhed kan det medføre en reduktion i porteføljen i løbet af Der er i Danmark og Norge gennemført præmieforhøjelser på ulønsomme kunder samtidig med, at der har været en reduktion i porteføljerne inden for arbejdsskadeforsikring og øvrige personbrancher. I den danske del af Industri Norden dækker faldet i bruttopræmieindtægter over vækst inden for bygningsforsikring og en faldende portefølje inden for arbejdsskade. I den norske del af forretningen er præmien fastholdt efter en reduktion i forretningsomfanget inden for både bygning og arbejdsskade samt vækst inden for især bil. Industriforretningen i Sverige omfatter dels Trygs Industriforretning, der blev startet i 2007, og dels den mæglerbetjente forretning, der blev overtaget i forbindelse med købet af Moderna i Porteføljen havde i 1. kvartal 2011 en vækst på næsten 20 %. Tryg har i Sverige ved indtegning af industrikunder den samme politik vedrørende lønsomhed som i Danmark og Norge. Bruttoerstatningsprocent på lavt niveau Bruttoerstatningsprocenten blev 67,8 i 1. kvartal 2011 mod 59,4 i samme periode Resultatet er påvirket af et positivt afløb på én enkelt skade på cirka 50 mio. DKK og af et lidt bedre forløb af Resultat for Industri Norden 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Ændring 2010 Bruttopræmieindtægter ,7% Bruttoerstatningsudgifter ,3% Bruttoomkostninger ,3% -663 Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat % 403 Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 59,4 67,8 71,5 Nettogenforsikringsprocent 12,7 9,3 8,2 Skadeforløb 72,1 77,1 79,7 Bruttoomkostningsprocent 13,2 12,2 12,9 Combined ratio 85,3 89,3 92,6 Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

12 storskader end i samme periode I den danske og norske del af porteføljen var udgifter til storskader på 36 mio. DKK lavere end forventet, men samtidig har omfanget af mellemstore skader (mellem 1 mio. DKK og 10 mio. DKK) været på et noget højere niveau end forventet. Samlet set var udgiften til store og mellemstore skader på stort set samme niveau som 1. kvartal Fald i omkostningsprocent Omkostningsprocenten udgjorde 12,2 i 1. kvartal 2011 mod 13,2 i samme periode Forbedringen er dels et resultat af arbejdet med at tilpasse omkostningsniveauet til forretningsomfanget og dels et resultat af det generelle fokus på omkostningsstyring og effektiviseringer i øvrigt. Den svenske portefølje havde et højere erstatningsniveau end i samme periode Afløb påvirkede bruttoerstatningsprocenten positivt med 12,5 procentpoint i 1. kvartal Afløbet stammer som nævnt dels fra en enkelt storskade og dels fra gamle skader, der er blevet afsluttet, og som følge af det generelle sikkerhedsniveau i hensættelserne medfører et positivt afløb. Den førnævnte indgåede aftale med assurandørerne i den danske del af forretningen vil ligeledes betyde en reduktion i lønomkostningerne i Industri Norden. Som for de øvrige områder vil effekten dog være begrænset i 2011, men vil gradvist få effekt i de kommende år, idet lønnen reduceres med knap 9 % ved udgangen af 2011 fulgt af en nulvækst i de kommende to år. Udviklingen i dansk arbejdsskade har i en periode været præget af usikkerhed. Der er iværksat tiltag inden for området, og porteføljen er reduceret, men erstatningsprocenten er fortsat på et for højt niveau. 10 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

13 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 41,5 mia. DKK gav i 1. kvartal 2011 et bruttoafkast på 160 mio. DKK. Det samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter, som ikke er relateret til investering, var 173 mio. DKK i 1. kvartal 2011 mod 343 mio. DKK i samme periode Nettoinvesteringsafkastet udgjorde 105 mio. DKK og vurderes som tilfredsstillende. Opdeling af investeringsporteføljen Trygs investeringsvirksomhed tager udgangspunkt i en opdeling af investeringsaktiverne i dels en matchportefølje og dels en fri investeringsportefølje. Matchporteføljen, der består af obligationer, matcher de diskonterede forsikringshensættelsers udbetalingsprofil, og den fri investeringsportefølje investeres bredt. Formålet med dette er, at renteudsving der både påvirker størrelsen af forsikringshensættelserne og værdien af matchporteføljen, får en tilnærmelsesvis neutral effekt på Trygs resultat. Matchporteføljen Matchporteføljen, der udelukkende består af obligationer og indskud, gav i 1. kvartal 2011 et afkast på -28 mio. DKK. Dette afkast modsvares af en gevinst på 32 mio. DKK, der vedrører forsikringsforretningens diskontering, og den samlede effekt på resultatet blev således 4 mio. DKK. I 1. kvartal 2011 var der således en afvigelse i matchporteføljens samlede afkast i forhold til diskonteringen af forsikringshensættelserne på 0,01 procentpoint, idet den samlede matchportefølje var på 32,2 mia. DKK. Da det ikke er muligt at investere præcis som den myndighedsfastsatte diskonteringskurve, har Tryg en tolerancetærskel for dette mismatch på plus/minus 50 mio. DKK pr. kvartal svarende til et udsving på cirka 0,15 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. Mismatch i 1. kvartal 2011 lå således inden for denne grænse med god margin. 89 % af den samlede obligationsportefølje er placeret i papirer med AAA-rating, 4 % i AA-ratede papirer og 1 % i A-ratede papirer. Norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet, udgjorde 5 %. Resultat for Investeringsvirksomhed 1. kvt. 1. kvt Investeringsaktiver Mio. DKK 2010 Match Fri I alt Ændring Obligationer, pengemarked, m.v Aktier a) Ejendomme b) I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering c) Nettoinvesteringsafkast a) I aktiebeholdningen pr. den er tillagt 176 mio. DKK købt på futureskontrakter. b) I afkastet af ejendomme indgår et beregnet afkast af domicilejendomme (ekskl. omkostninger til Det Levende Hus), som modposteres under Andre finansielle indtægter og udgifter, investering, således at det viste afkst i alt svarer til investeringsafkastet iflg. Resultatopgørelsen, hvor der ikke beregnes afkast af domicilejendomme. c) Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt modregning af afkast af domicilejendomme. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

14 2,1 % afkast i den fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består blandt andet af aktier, ejendomme og obligationer og udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 2011 cirka 9,3 mia. DKK. Porteføljen gav i kvartalet et samlet bruttoafkast på 188 mio. DKK, svarende til 2,1 % (cirka 8,5 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Aktieporteføljen, der er globalt diversificeret, gav et afkast på 4,7 % eller 99 mio. DKK. Dette skal sammenholdes med afkastet på benchmarkporteføljen på 3,2 % i samme periode. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske ejendomme, gav et afkast på 56 mio. DKK eller 1,4 %, hvilket er som forudsat. For domicilejendommene beregnes et afkast baseret på markedsleje for tilsvarende bygninger, der dog i resultatet fratrækkes igen i posten Andre finansielle indtægter og udgifter. Obligationsporteføljen gav et afkast på 33 mio. DKK, hvilket svarer til en forrentning på 1,3 %. Obligationsinvesteringerne i den fri investeringsportefølje har en gennemsnitlig varighed på cirka 1 år. Den fri investeringsportefølje Matchportefølje 2 26 Aktier Højrenteobligationer 7 5 Aftaleindskud Realkreditobligationer 48 Procent Realkreditobligationer Statsobligationer Ejendomme Øvrige 27 Procent 61 Statsobligationer Øvrige 12 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

15 Kapitalforhold Trygs egenkapital udgjorde pr. 31. marts mio. DKK, og tillagt ansvarlig lånekapital på mio. DKK udgjorde Trygs samlede kapitalgrundlag mio. DKK. Kapitalgrundlaget skal blandt andet holdes op imod Trygs målsætning om et kapitalniveau svarende til en rating på A- hos Standard & Poor s plus en buffer, der ved udgangen af 1. kvartal 2011 udgjorde 8 %. Tryg iværksatte et aktietilbagekøbsprogram den 16. april 2010, som blev afsluttet den 7. februar I perioden blev der samlet købt aktier for et samlet beløb på 799 mio. DKK. De tilbagekøbte aktier vil blive annulleret i juni I 2012 indføres nye regler for solvenskrav til forsikringsselskaber, de såkaldte Solvency II regler. Reglerne medfører, i forhold til tidligere, øgede krav til kapital, risikostyring og rapportering. Tryg er godt forberedt til de nye regler og havde som nævnt i årsrapporten for 2010 en overdækning på 1,8 mia. DKK i forhold til beregningsmodellen for solvenskravet (SCR). Det forventes herudover, at Tryg ansøger Finanstilsynet om godkendelse af Trygs interne kapitalmodel, efter hvilken overdækningen vil være større. Finanstilsynet har offentliggjort, at 8 ud af 70 danske skadeforsikringsselskaber, som har deltaget i QIS5, ifølge prøveberegningerne, ikke har tilstrækkelig kapital til at dække solvenskapitalkravet (SCR) pr. ultimo For også at sikre en god forberedelse til de øgede krav om rapportering, som følger af Solvency II, er der iværksat et internt projekt med dette fokus. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

16 Forventninger Tryg udmeldte i 2010 en målsætning om på mellemlang sigt at nå en egenkapitalforrentning efter skat på 20 % svarende til en combined ratio på 90. Resultatet for 1. kvartal 2011 viser effekten af de iværksatte initiativer, og resultatet understøtter således forventningen om at nå målsætningerne. Tryg forventer dog stadig at iværksætte yderligere tiltag for at sikre, at de opstillede mål nås. Tryg forventer en præmievækst i samme niveau som i 2010 sammensat af en fortsat vækst i forretningsomfang i Sverige og Finland og en vækst i Danmark og Norge hovedsageligt som følge af de iværksatte tiltag. 14 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

17 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

18 Indhold Regnskab Regnskab 1. kvartal 2011 Side Ledelsens påtegning 17 Resultatopgørelse 18 Totalindkomst 19 Balance 20 Egenkapital 22 Pengestrømsopgørelse 24 Noter 25 Geografiske segmenter 30 Kvartalsoversigt 32

19 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 11. maj Direktion Morten Hübbe Koncernchef Lars Bonde Koncerndirektør Bestyrelse Mikael Olufsen Torben Nielsen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Jesper Hjulmand Bill-Owe Johansson Rune Torgeir Joensen Lene Skole Tina Snejbjerg Jens Bjerg Sørensen Berit Torm Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

20 Resultatopgørelse 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Note Skadeforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandele af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele af genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytte Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter á 25 DKK -1,4 4,5 10,8 Resultat pr. aktie á 25 DKK -1,6 4,5 9,5 Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter á 25 DKK udvandet -1,6 4,5 9,5 18 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

21 Totalindkomst 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Periodens ændring i udjævningshensættelse Periodens omvurdering af domicilejendomme Skat af omvurdering af domicilejendomme Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Skat af afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Udskudt skat af sikkerhedshensættelse Aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Nettoindtægt/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Samlet totalindkomst Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

22 Balance Mio. DKK Note Aktiver Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Aktiver under opførsel Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

23 Mio. DKK Note Passiver Egenkapital Ansvarlig lånekapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser Hensatte forpligtelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

24 Egenkapital Reserve Opskriv- vedr. Udjævnings Andre Aktie- ningshen- valuta- hen- henlæg- Overført Foreslået Mio. DKK kapital læggelser kursreg. sættelse gelser resultat udbytte I alt Egenkapital 31. december kvt Periodens resultat Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Annullering af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner 3 3 Udstedelse af aktieoptioner 5 5 Egenkapitalbevægelser i 1. kvt i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 31. december Årets resultat Årets ændring i udjævningshensættelse 1 1 Årets omvurdering af domicilejendomme Årets valutakursregulering af udenlandske enheder Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner 9 9 Udstedelse af aktieoptioner Egenkapitalbevægelser i 2010, i alt Egenkapital 31. december Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

25 Reserve Opskriv- vedr. Udjævnings Andre Aktie- ningshen- valuta- hen- henlæg- Overført Foreslået Mio. DKK kapital læggelser kursreg. sættelse gelser resultat udbytte I alt Egenkapital 31. december kvt Periodens resultat Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder -5-5 Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner Udstedelse af aktieoptioner 4 4 Egenkapitalbevægelser i 1. kvt. 2011, i alt Egenkapital 31. marts Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

26 Pengestrømsopgørelse 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Note Pengestrømme fra driften Præmier Erstatninger Afgiven forretning Omkostninger Ændringer i anden gæld og andre tilgodehavender Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed Renteindtægter Renteudgifter Modtaget udbytte Skatter og afgifter Andre indtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driften, ophørte og frasolgte aktiviteter Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Køb og ombygning af ejendomme Salg af ejendomme Køb/salg af kapitalandele og investeringsforeningsandele (netto) Køb/salg af obligationer (netto) Indlån i kreditinstitutter Køb/salg af driftsmidler (netto) Afdækning af valutaeksponering Investeringer, fortsættende aktiviteter Investeringer, i alt Finansiering Tilbagekøb af egne aktier Udbetalt udbytte Ændring i gæld til kreditinstitutter Finansiering, fortsættende aktiviteter Finansiering, i alt Ændring i likvider, netto Kursregulering af likvider, primo Ændring i likvider, brutto Likvider, primo Likvider, ultimo Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

27 Noter Mio. DKK 1 Anvendt regnskabspraksis Tryg s delårsrapport for 1. kvt er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt de krav, som Lov om finansiel virksomhed og OMX stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at rapporten er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS erne). Fra 1. januar 2011 har koncernen implementeret følgende standarder: Amendments to IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements Amendments to IAS 24 Related Party Disclosures: Revised definition of related parties Amendments to IAS 27 Consolidated and separate financial statements Amendments to IAS 34 Interim Financial Reporting Amendments to IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, IFRIC 14 The Limit on a Defined Benefit Asset IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Implementeringen af de nye standarder har ikke påvirket indregning og måling i Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten for 2010 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

28 1. kvt. 1. kvt. Året Mio. DKK Præmieindtægter f.e.r. Direkte forsikring Indirekte forsikring Ikke afløben risiko Afgiven direkte forsikring Afgiven indirekte forsikring Forsikringsteknisk rente f.e.r. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Overført fra erstatningshensættelse vedr. diskontering Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter, reservereguleret Afløb tidligere år, brutto Modtaget genforsikringsdækning Afløb tidligere år, genforsikringsandel I erstatningsudgifter udgør værdiregulering af inflationsswaps, der afdækker inflationsrisikoen vedrørende løbende ydelser på arbejdsskadeforsikring, i alt 112 mio. DKK (i 1. kvt i alt 37 mio.dkk). 5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Provisioner vedrørende direkte forsikringer Andre erhvervelsesomkostninger Erhvervelsesomkostninger, i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger brutto Provisioner fra genforsikringsselskaber Delårsrapport 1. kvartal 2011 Tryg A/S

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference Delårsrapport 1. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Yderligere information 44

Yderligere information 44 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige og Finland

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere