Tilpasning mellem 85 og 125

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasning mellem 85 og 125"

Transkript

1 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning

2 Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE... 2 BEDØMMELSESKOMITEEN... 3 TILDELINGSSKRITERIUM... 4 RESULTAT AF TILBUDSBEDØMMELSEN... 5 BEDØMMELSESKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 BEDØMMELSESKOMITEENS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TILBUD... 8 Tilbud fra Team Adserballe & Knudsen A/S:... 8 Tilbud fra Team G.V.L. Entreprise A/S: Tilbud fra Team Scandi Byg a/s: BEDØMMELSESKOMITEENS UNDERSKRIFTER BILAG BEDØMMELSESKOMITEEN PRISER OG KARAKTERER... 27

3 Bedømmelseskomiteens betænkning 2 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der har været gennemført en indbudt totalentreprisekonkurrence iht. tilbudsloven vedr. et AlmenBolig+ projekt på Tømmergården i Jyllinge. Det samlede udbudsmateriale har været uploadet til 3 totalentrepriseteams på ibinder den 20. februar 2014 med afleveringsfrist den 11. april Der konkurreres i hovedsagen på mest kvalitet for pengene en slags omvendt totalentreprisekonkurrence. Som omvendt licitation er den økonomiske ramme for totalentreprisen fastlagt til: Maks kr./m 2 ekskl. moms for et basisbyggesystem. Variations- og tilkøbsmuligheder er tilbudt i forhold til en skønnet budgetramme på kr./m 2 ekskl. moms. Det er endvidere oplyst overfor tilbudsgiverne, at der regnes med et budget på kr./m² til grundmodning (ledninger i jord, udendørs belægninger, terrænprojekt m.v.). TILBUDSGIVERE Tilbud er modtaget fra følgende totalentrepriseteams: Team Adserballe & Knudsen A/S: AI a/s Danhaus Production A/S Team G.V.L. Entreprise A/S: Tegnestuen Vandkunsten a/s Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S BM Byggeindustri A/S Team Scandi Byg a/s: ONV Arkitekter jaja architects ApS Bascon a/s.

4 Bedømmelseskomiteens betænkning 3 BEDØMMELSESKOMITEEN Tilbuddene er bedømt af nedennævnte bedømmelseskomite: Bedømmelseskomiteen For Roskilde Kommune: Jan Kurt Rendboe For KAB: Rolf Andersson, Byggedirektør, arkitekt Morten Udsholt Christian Fries Bettina Jarl Darlslund For Roskilde Nord Boligselskab: Leif Tingvad Lisbet Berthelin H. C. Thigaard I bedømmelseskomiteen indgår arbejdsgruppen som nævnt herunder. Arbejdsgruppen har stået for den detaljerede og tekniske vurdering af de tre tilbud: Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen for KAB: Henrik Bering Lindegaard, Projektleder Rådgivere for arbejdsgruppen: Frank L. Hansen, ingeniør, DOMINIA AS Sabrina V. Moesby, ingeniør, DOMINIA AS Sigurd Østergaard-Andersen, ORBICON A/S (ingeniørfagdommer)

5 Bedømmelseskomiteens betænkning 4 TILDELINGSSKRITERIUM Tildelingskriterium er jf. tilbudsloven, det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I tilbudsbedømmelsen er anvendt følgende underkriterier: Byggesystemet 60% Pris (tilvalg og honorarer) 25% Samarbejde 15% Tilbudsbedømmelsen er foretaget på basis af en række delkriterier til underkriterierne, der er nærmere uddybet i udbudsmaterialet: 1. Byggesystemet 1.1. Arkitektonisk idé Byggeteknik og kvalitet Variationsmuligheder og fleksibilitet Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse. 2. Pris 2.1. Bekræftelse af overholdelse af anlægspris pr. m² for det tilbudte basisbyggesystem Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Priser på rådgivning i fase Samarbejde 3.1. Totalentrepriseteamets nøglepersoner Totalentrepriseteamets organisering.

6 Bedømmelseskomiteens betænkning 5 RESULTAT AF TILBUDSBEDØMMELSEN Bedømmelseskomiteen peger enstemmigt på Team Scandi Byg a/s, ONV Arkitekter, jaja architects og Bascon a/s som det team, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud på Tømmergården, Jyllinge. Karaktergivning og beregning af de økonomisk mest fordelagtige bud fremgår af bilaget til nærværende betænkning. BEDØMMELSESKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER Konditionsmæssighed De tre tilbud er modtaget inden fristen den kl Samtlige foreskrevne tilbudsdokumenter foreligger fra hver af tilbudsgiverne.

7 Bedømmelseskomiteens betænkning 6 Det er arbejdsgruppens vurdering, at tilbuddene opfylder minimumskravene i udbudsmaterialet, og at ingen af tilbudsgiverne har taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiverne overholder den udbudte økonomiske ramme med en maks. pris på kr ,- pr. m² ekskl. moms for et nærmere defineret basisbyggesystem. De tilbudte basisbyggesystemer overholder alle den forlangte energiklasse Samtlige tre tilbud vurderes at være konditionsmæssige. Generelle arkitektoniske vurderinger Det er arbejdsgruppens opfattelse, at kvaliteten af tilbudsgivernes tilbud og præsentationsmateriale er meget tilfredsstillende - og at de arkitektoniske kvaliteter er på et højt niveau. Til trods for den forholdsvis stringente lokalplan, åbner udbudsmaterialets faktaark op for at visse forhold kan søges ændret eller justeret. Det har været medvirkende til, at de tre tilbud har meget forholdsvis forskelligartede arkitektoniske udtryk og at bebyggelserne er disponeret på forskellige på måder med hver deres kvaliteter. To af de tilbudte basisbyggesystemer er baseret på boksbyggeri og et er baseret på fladeelementer med et højt præfabrikationsniveau. Der bygges i to etager og ifølge lokalplanen skal min. 60 % af facaderne bestå af træbeklædning i mørke nuancer med tagbeklædning af sort tegl eller sort tagpap. Disse fundamentale krav opfyldes af de tre tilbudsgivere. Som supplement til lokalplanen åbnes der i udbudsmaterialet op for, at lokalplanens krav kan bearbejdes. Det fremgår af udbudsmaterialets faktaark for Jyllinge, er der en række punkter, som skal drøftes nærmere med Roskilde Kommune i forbindelse med den videre projektering. Det drejer sig primært om følgende: Facadematerialer Antal og størrelse af boliger, herunder bebyggelsesprocent Intern vejføring og tilslutning til Møllevej Tilslutning til naturgasnettet Metode for opvarmning og energiklasse 2020 Lokalplanens krav til grundejerforeningen erstattes af boligafdeling De tre tilbud vurderes alle - om end på forskellig vis - at overholde lokalplanens grundlæggende krav. Iht. lokalplanen er bebyggelsesprocenten fastsat til 20 %. Der er søgt Skema A på 23 % efter aftale med Roskilde Kommune, men beslutningen om en bebyggelsesprocent på 23% er endnu ikke endeligt fastlagt, da det er i nabohøring.

8 Bedømmelseskomiteens betænkning 7 For alle projekter gælder desuden, at vejforløbet kræver en dialog med Roskilde Kommune, hvorved bebyggelsesplanerne kan blive justeret i forhold til, hvordan vejen skal etableres. Generelle tekniske vurderinger De tilbudte byggesystemer vurderes at være realiserbare i konstruktionsmæssig henseende og de lever alle op til kravet om energiklasse For de tre tilbud gælder, at der er tale om forventelige og tilfredsstillende kvalitetsniveauer. Lokalplanen foreskriver anvendelse af naturgas, hvilket er en udfordring i forhold til at bygge i energiklasse To tilbudsgivere opererer med gasløsningen, men lægger i øvrigt op til nærmere vurderinger i samarbejde med bygherre. Denne indgangsvinkel vurderes at være tilfredsstillende. Den tredje tilbudsgiver fraviger gasløsningen og opererer med det oplagte alternativ, nemlig en varmepumpeløsning. Denne indgangsvinkel vurderes ligeledes at være tilfredsstillende. Det er arbejdsgruppens vurdering, at forskellene i de tilbudte tekniske kvaliteter overordnet set er marginale. Generelle økonomiske vurderinger De tre tilbudsgivere bekræfter alle, at de overholder den udmeldte økonomiske ramme på kr ekskl. moms pr. m² for basisbyggesystemet. De tilbudte enhedspriser for rådgivning i byggesagernes fase 1 varierer en del, og spænder fra meget billigt til lidt i overkanten, vurderet på baggrund af erfaringspriser fra mere traditionelt byggeri og fra tidligere AlmenBolig+ projekter. De tilbudte enhedspriser har kun mindre betydning i karaktergivningen for det prismæssige underkriterium. Tilkøbsmulighederne er mangfoldige, og de tilbudte priser vurderes generelt set at være på rimeligt niveau der er dog visse af de tilbudte enhedspriser, der vurderes at være temmelig høje og ikke anvendelige. Generelle samarbejdsmæssige vurderinger De tre tilbudsgivere udviser stor indsigt og forståelse for den planlagte partneringlignende samarbejdsform, og der vedlagt meget fine beskrivelser heraf. De tilbudte faglige kompetencer for nøglepersoner er i alle tilfælde på et meget højt niveau. De tilbudte ledelsesmæssige kompetencer og den ledelsesmæssige forankring er ligeledes på højt niveau. ---

9 Bedømmelseskomiteens betænkning 8 BEDØMMELSESKOMITEENS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TILBUD Tilbud fra Team Adserballe & Knudsen A/S: Systemleverandør: Danhaus Production A/S Rådgivere: AI a/s Byggesystem Arkitektonisk idé Teamet lægger ud med en meget ambitiøs indgangsbøn med reference til Utzon, Aalto og Asplund, der lader naturen inspirere arkitekturen ved at tegne sig ud i naturen. Her vil teamet i stedet tegne naturen ind i projektet. Boligorganiseringen beskrives som kædehuse med fladt tag, og teamet fremhæver rækkehusets kvalitet som en boligtype med direkte og ukompliceret adgang til uderummet således boligen folder sig ud og uderummet bliver en integreret del af boligen, så snart vejret tillader det. Kædehusene giver en god variation i facadeudtrykket, men på trods af det, fremstår boligerne med et relativt firkantet og dominerende udtryk i forhold til rammerne af den naturgrund, som boligerne skal indgå i. Materialevalget er som basis en gulmuret facade i kombination med lette træpartier, hvor sorte tegl er tilkøb. Tagkonstruktionen består af et varmt tag i form af tagkassetter og tagpap. Træbeklædningen som består af ubehandlet lodret monteret lærketræ, vurderes at være særligt udsat for alger og dermed stedvis fremstå med sorte plamager frem for med en grå patinering, da der er mange store træer på grunden. Murværket er robust og kræver

10 Bedømmelseskomiteens betænkning 9 ikke meget vedligeholdelse. Boligerne har indvendige tagrender, som på sigt kan give vandskader, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for boligerne, da de er konstrueret af træ. Der tilbydes fire boligtyper, hvor det vurderes, at der er for mange små lejligheder, som begrænser beboernes indretningsmuligheder. De to mindste boligtyper har tilmed en aflang gang/entre som dommerkomiteen ikke er helt begejstret for. De to store lejlighedstyper har et lille ankomstareal, som vurderes at fungere bedre. Derudover vurderes boligindretningen at fungere udmærket. Boligerne har gulvvarme i stueetagen, hvilket anses for at være en kvalitet. Generelt er byggesystemet ikke bundet af bestemte boligbredder (modsat boksbyggeriet), hvilket giver nogle bredere boliger og dermed mindre husdybder. Der opnås gode lysforhold inde i boligerne. Bebyggelsesplanen vurderes at have et noget langstrakt vejforløb der dog primært forløber langs skel, men som ikke findes helt optimalt. Basisbyggesystemet består af fladeelementer og tagkassetter som tagkonstruktion. Det giver mange arbejdsgange på byggepladsen som tager tid, hvilket kan være behæftet med en vis risiko, idet der er tale om forholdsvis fugtfølsomme konstruktioner. Teamet angiver dog, at elementerne kan tåle en del vand, men det fremgår ikke, hvor meget det er. Montagen tager 2 dage før et hus er lukket. Det giver anledning til en vis bekymring, at det ikke er nærmere angivet, hvordan bygningerne tørholdes/udtørres. Byggeteknik og kvalitet Byggesystemet består af fladeelementer, som samles på stedet. Det giver som sædvanligt risiko for fugtskader under og efter montage. Konstruktionen mod jorden er som et traditionelt byggeri med beton-terrændæk og taget består af trækassetter med tagpap. Tag med tagelementer er et varmt tag, og der skal en del arbejdsoperationer til før taget er helt tæt. Tagkonstruktionen indeholder 3 membraner i form af taget og 2 dampspærrer, hvilket ikke findes optimalt. Varmesystemet består af en gaskedel i hver bolig kombineret med et centralvarmeanlæg. For opnåelse af energiklasse 2020 anvendes genvinding af varme fra varmt vand/brus og det er nødvendigt med et solcelleanlæg af en vis størrelse (angivet med 6m 2 pr. bolig) for overholdelse af U-værdierne i konstruktionerne vurderes at være i overkanten og dermed bidrager de ikke optimalt til energirammen, som i forvejen er under pres pga. gasanlægget. Det er dog positivt, at teamet selv forholder sig kritisk til dette og anbefaler varmepumpe tilsluttet jordvarme eller luft til vand anlæg som alternativer. Der er ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken og bad samt indblæsning på hver etage via et armatur på hver side af kernen. Alle boliger har lodret lejlighedsskel, hvilket er en fordel i forhold til at overholde lyd- og brandkrav.

11 Bedømmelseskomiteens betænkning 10 Variationsmuligheder og fleksibilitet Der præsenteres fire boligtyper i Jyllinge, hvoraf - 12 stk. på 86,5 m 2 - udgør den største andel af boligtyperne. Det er derfor væsentligt, at netop denne boligtype forventes at kunne fungere og at den passer til den primære målgruppe for de almene boliger. Det forringer fleksibiliteten, at der er flest små boliger, da det er de små boliger, der har ringest mulighed for at tilvejebringe flere værelser. Boligtype E som også er præsenteret i Jyllinge viser tydeligt fladeelementernes styrke i forhold til boligplanerne, idet fladeelementerne giver mulighed for større boligbredder. Boligtype E har endvidere et lille entré-område inden man træder ind i køkken-alrummet. Ud over tilkøb til basisbyggesystemet, bliver der også tilbudt en række landskabelige elementer så som ekstra pergolakonstruktion, depotskur i terræn samt tilkøb af træer og planter. Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse Bebyggelsesplanen forholder sig særdeles stringent til lokalplanen, men formår ikke helt, at overbevise dommerkomiteen med den angivne disponering. Bebyggelsesplanen er meget kompakt med 3 rækker af boliger og boligernes fodaftryk fylder meget. Der er begrænset udsyn til naturgrunden omkring søen særligt fra den bagerste række.

12 Bedømmelseskomiteens betænkning 11 Bebyggelsesplanens vejforløb er særdeles omfattende og vurderes at være på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre inden for den afsatte økonomi. Der savnes desuden en redegørelse for, hvordan vejen og terrænet vil blive bearbejdet, lige som det ikke er helt tydeligt, hvordan belægninger vil tage sig ud. Pris Pris på basisbyggesystem Prisen er uden forbehold kr ,00 kr. pr. m² ekskl. moms for basisbyggesystemet og rammer dermed targetprisen som forudsat i udbuddet. Basisprisen inkluderer tag- og facadeløsninger som en del af basisbyggesystemet, der som udgangspunkt overholder lokalplankravene, hvilket er et klart prismæssigt plus til sammenligning med de øvrige tilbud. Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Arkitektonisk består variationsmulighederne i hovedsagen i valg af andre facadestensten, etablering af murede havemure, pergolaoverdækning o.a. Det er alle relevante tilkøbsmuligheder, der er fint afstemt med det præsenterede byggeri. For gennemførelse af byggesagen skal der som minimum tilkøbes skure i terræn. Disse er til gengæld meget dyre ikke mindst udformning og materialekvaliteterne taget i betragtning. De inkluderede teglløsninger efterlader teamet med det højeste rådighedsbeløb til grundmodning og yderligere tilkøb (bilag X). Muligheden for tilkøb af karnapper til gavle forekommer urealistisk med den tilbudte enhedspris. Det kunne have været ønskeligt med en pris på grønt tag. Rådgivning i fase 1 Rådgivning i fase 1 tilbydes samlet set for kr. 540,00 pr. m² ekskl. moms, hvilket vurderes at være rimeligt (targetprisen er kr. 550,00 pr. m² ekskl. moms). Samarbejde Totalentrepriseteamets nøglepersoner God sammensætning med meget kompetente medarbejdere, god kontinuitet med gennemgående nøglepersoner fra start til slut. God ledelsesmæssig forankring på toplederniveau i styregruppen.

13 Bedømmelseskomiteens betænkning 12 Erfarne projektchefer og projektledere fra respektive firmaer. Fagligt kompetent bemanding af projekteringsgrupperne og udførelsesgrupperne. En særdeles overbevisende bemandingsplan, der ikke efterlader tvivl om, at teamet er klar til at løse opgaven i Jyllinge. Totalentrepriseteamets organisering Tilbudsgiver anfører nogle synspunkter omkring organisation og samarbejde, der er i god overensstemmelse med intentionerne i den påkrævede samarbejdsform og som forholder sig præcist til aftalens organisatoriske og samarbejdsmæssige forudsætninger. God beskrivelse af ansvarsområder i de forskellige dele af projektorganisationen. Det viste diagram projekt flow demonstrerer overordnet, men noget teoretisk, hvordan der skabes synergi i processerne ved at inddrage relevante kompetencer rettidigt. Det handler om projektoptimering, gode produktionsvilkår og bygbarhed. Teamets interne organisering fremgår klart og tydeligt af de viste diagrammer. Der er foreskrevet gode overgange mellem projektering og udførelse og en god styring. Der er redegøres fint for samarbejdsrelationer mellem totalentreprenøren og byggesystemleverandøren, og ikke mindst imellem rådgiverne og byggesystemleverandøren. Der er redegjort fint for totalentreprenørens ansvar for ledelse og styring. Alt i alt en god beskrivelse af nøglepersoner og organisation. ---

14 Bedømmelseskomiteens betænkning 13 Tilbud fra Team G.V.L. Entreprise A/S: Systemleverandør: BM Byggeindustri A/S Rådgivere: Tegnestuen Vandkunsten a/s, Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Byggesystem Arkitektonisk idé Teamet refererer til Bakkehusene og indleder med en fin og ærlig indgangsbøn med et lille selvironisk smil. Der er absolut tale om arkitektonisk kvalitet. Teamet beskriver den arkitektoniske tilgang meget præcist og troværdigt, og bliver derfor gengivet her: Vi har tilstræbt et arkitektonisk udtryk, der afspejler den særlige produktionsform, og et udtryk der gerne vil det industrille afsæt uden at signalere kassebyggeri ikke nødvendigvis som en implicit kritik mere som et forsøg på at udfordre potentialerne i begrænsningerne, og udfolde en nutidig arkitektonisk fortolkning der peger på en mere teknologisk, og samtidig klassisk arkitektonisk tilgang.

15 Bedømmelseskomiteens betænkning 14 Facaden tilbydes som basis beklædt med lister i Thermowood eller ubehandlet lærk og nicher beklædes med fibercementplader. Skodder indgår i facaderne på øst- og vestsiden, lige som fast pergola er en del af basisbyggesystemet. Facader af Thermowood vil være at foretrække, da det ved varmebehandling er gjort mere modstandsdygtig over for alger mv. Det er ikke helt overbevisende, at ubehandlet Thermowood og lærk vil patinere ensartet, da det vil være afhængigt af sol/skyggepåvirkning. Tage er som basis paptage, som ved tilkøb kan ændres til grønne tage, såfremt kommunen efterkommer dette forslag. Det er generelt gode og rummelige boliger og i overetagen udnyttes tagprofilet til at skabe en særlig rumlighed i boligen som kommer stuen til gode. Boligtype D4 på 76 m 2 vurderes at være lige det mindste. Dommerkomiteen finder det ikke optimalt, at der for alle boligtyper er en meget langstrakt smal entre, som optager meget plads og som giver en lang ankomst til køkkenet. På trods af ovenlyset over trappen, vurderes entréområdet at blive forholdsvis mørkt. Bortset fra entréen vurderes øvrige rum at være fint gennemlyst. Boligerne har gulvvarme på badeværelset, hvilket er en kvalitet. Det er nogle forholdsvis smalle moduler, men da de fleste boliger består af 2 moduler giver det nogle kortere boliger med bedre lysforhold. De varierende husdybder giver gode uderum og afvekslende facader. Boligerne er brudt op i mindre blokke, hvilket giver en noget udstrakt bebyggelsesplan. Ligeledes er der foreslået et forholdsvist langt vejforløb på grunden. Byggeteknik og kvalitet Byggesystemet består af færdigproducerede bokselementer med en uventileret terrændækkonstruktion. Huset er hævet i forhold til terræn, hvilket er positivt af hensyn til overfladevand og fugt nede fra. Ramper til træ-dækket er udført fornuftigt uden at genere eller gribe alt for forstyrrende ind i ankomst- og udearealet foran huset. Tagkonstruktionen er udluftet, men kun med 45 mm luftspalte, hvilket vurderes at være for lidt for at opnå tilstrækkelig luftgennemstrømning. Ligeledes vurderes skorstene og ovenlys at spærre yderligere for luftgennemstrømningen. Der er mange vandrette lejlighedsskel, hvilket har betydning for lyd- og brandforhold. Klimaskærmen er godt isoleret og har store konstruktionstykkelser, hvilket er positivt. Teknikskakte føres parvis over tag for to boliger, men da indtag sker gennem facaden og afkastkanal føres over tag, minimeres risiko for kortslutning. Der er mange gode intentioner beskrevet omkring det energirigtige bygningsdesign samt hvordan forskellige tiltag beskriver alternative muligheder for overholdelse af energiklasse 2020, som ser rigtig spændende ud. Det er ikke helt overbevisende, at energiklasse 2020

16 Bedømmelseskomiteens betænkning 15 kan overholdes med kun 2 m 2 solceller pr. bolig, idet nogle af tagene vender øst/vest. Det er dog positivt, at det er illustreret, hvor solcellerne tænkes placeret på tagene. Det oplyses, at der kan forekomme synlige ventilationsrør under loft, hvilket ikke anses for optimalt i boliger med begrænset plads. Det er desuden uhensigtsmæssigt, at ventilationen ikke er ført frem til alle potentielle rum. Varmesystemet består af en Nilan luft/luft varmepumpe, eftervarmefalder og el-radiator, og der anvendes produkter med enkle brugerflader, som er lette for beboerne at anvende med hjælp fra en lettilgængelig brugermanual til hver bolig. Der er vist nogle lyse spor i facaderne der benyttes som skinner til skodder og vandret solafskærmning, men kvalitet og materialer fremgår ikke. Variationsmuligheder og fleksibilitet Der anvendes fire grundtyper samt gavlvarianter, hvor D1 og D2 er grundtyper, som der er flest af, og hvor D3 og D4 giver størrelsesvariationen, hvilket fungerer godt. Byggesystemet består af et mellemmodul med værelser, der er tilbagerykket i begge sider og muliggør derved en tilbagerykket indgang og terrasser. Det giver generelt gode inde- og uderum, på trods af at modulbredden kun er på 3,7 m, og der er gode muligheder for en fleksibel indretning. Bad og toilet er placeret i facaden sammen med en stor entré, hvilket giver et multianvendeligt køkken-spiserum med mulig udgang til terrasse. Det betyder dog, at gennemlysning kun sker via entredør, hvilket især påvirker type D2, der har et smalt modul i stueetagen.

17 Bedømmelseskomiteens betænkning 16 Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse Boligernes bredde gør, at bebyggelsen fylder byggefelterne godt ud. De nordligste boliger er vendt nord-syd i forhold til lokalplanens angivelser om øst-vest, men det tilfører ikke stor værdi til boligerne, da de ikke kan få glæde af udsigten til søen. Der er et temmelig langt vejforløb rundt om bebyggelsen med parkeringen ud mod vejen. Fordelingen af D1 og D2, toplansboliger med 2 bokse nede og 1 boks oppe henholdsvis 1 boks nede og 2 bokse oppe, giver ubalance i de private haver, men som løses med skrå hække. Haverne er af noget varierende størrelse, og nogle vurderes at være for små og klemte, særligt i betragtning af at, at der er tale om de kantede haver.

18 Bedømmelseskomiteens betænkning 17 Pris Pris på basisbyggesystem Prisen er uden forbehold kr ,00 kr. pr. m² ekskl. moms for basisbyggesystemet og rammer dermed targetprisen som forudsat i udbuddet. I basisprisen er indeholdt facader med træbeklædning (dog med nødvendig brændimprægnering som tilkøb!) og tage med tagpap. Der skal derfor som minimum tilkøbes teglfacader, ligesom der formentlig også skal tilkøbes alternativ tagbelægning med tegl eller grønne tage. Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Tilbudsgiver angiver en række muligheder for variation og tilkøb. Prisniveauerne forekommer i hovedsagen at være rimelige og anvendelige for en videre bearbejdning af projektet. Realistisk set vil der dog være begrænsede muligheder for at tage disse yderligere tilkøbsmuligheder i anvendelse, når der er foretaget de obligatoriske tilkøb af teglfacader, evt. alternativ tagbelægning og depotskure i terræn. Ovenlys og pergolaer er indeholdt i basisprisen. Det bemærkes, at gulv i boliger er 50 cm over terræn, hvilket giver western fortove i form af træterrasser (kendt fra AlmenBolig+, Rammeaftale nr. 3). Ramperne her til er ikke med i basisprisen, hvilket med stor sandsynlighed giver en ekstraomkostning til grundmodningen. Rådgivning i fase 1 Rådgivning i fase 1 tilbydes samlet set for kr. 594,00 pr. m² ekskl. moms og er dyrest blandt de 3 tilbudsgivere (targetprisen er kr. 550,00 pr. m² ekskl. moms). Samarbejde Totalentrepriseteamets nøglepersoner Teamet tilbyder en række meget kompetente nøglepersoner, der alle har stor erfaring med alment boligbyggeri og med tilsvarende AlmenBolig+ byggeri. God erfaring og forståelse for alment boligbyggeri i alle led i projektorganisationen. God ledelsesmæssig forankring på toplederniveau i styregruppen. Erfaren projektchef og projekteringsleder, samt erfarne projektledere fra respektive firmaer til bemanding af projektgruppen. Fagligt kompetent bemanding af projekteringsgruppen og udførelsesgruppen inkl. nøglepersoner fra selve produktionsleddet.

19 Bedømmelseskomiteens betænkning 18 En særdeles overbevisende bemandingsplan, der ikke efterlader tvivl om, at teamet er klar til at løse opgaven i Jyllinge. Totalentrepriseteamets organisering En overbevisende beskrivelse, der viser, at teamet forstår intentionerne med den partneringlignende samarbejdsform. God ledelsesmæssig forankring i styregruppen på toplederniveau. God beskrivelse / skematik af nøglepersonernes ansvarsområder på alle områder fra projektansvarlig og projektledelse til produktionsledelse og byggeledelse. God kontinuitet i projektorganisationen sikres med den gennemgående projekt- og projekteringsleder. Fine fokuspunkter af ledelses-, styrings-, kvalitetssikrings- og sikkerhedskoordineringsmæssig karakter. Der savnes stillingtagen til IKT (opfyldelse af IKT-bekendtgørelsen) i tilbudsgivers afsnit om Kommunikation. Alt i alt en god nøglepersons- og organisationsbeskrivelse. ---

20 Bedømmelseskomiteens betænkning 19 Tilbud fra Team Scandi Byg a/s: Systemleverandør: Scandi Byg a/s Rådgivere: ONV Arkitekter, jaja architects ApS, Bascon a/s Byggesystem Arkitektonisk idé Scandi Byg refererer indledningsvist til den indgående erfaring fra tidligere AlmenBolig+ projekter, hvor byggesystemet er blevet viderebearbejdet og tilpasset grunden i Jyllinge, idet teamet har erfaret, at netop den stedtilpassede bebyggelse er et vigtigt aspekt i den arkitektoniske tilgang. Byggemodulerne sammenstilles som supervillaer, der udstråler traditionel og arkitektonisk kvalitet på trods af det stringente skelet som modulerne dikterer, hvilket dommerkomiteen

21 Bedømmelseskomiteens betænkning 20 mener, er meget vellykket. Scandi Byg leverer et projekt med et særdeles spændende udtryk, hvor de udfordrer bokskonceptet, og hvor boligerne fremstår som større enheder villaer. Basissystemet består af fiber- eller stålsinusplader til facaderne og sort tagpap. Det betyder, at tilkøb af træfacader er nødvendigt, for at opnå lokalplanens krav om at minimum 60 % af facaderne skal bestå af træ. Teamet præsenterer grønt tag som tilkøb, idet det giver muligheden for at skabe et landskabeligt præg til bebyggelsen. Renderingerne er endvidere opgraderet i forhold til basisproduktet, og dermed tilpasset lokalplanens krav til træfacader. Sortmalede træfacader er tilkøb. I forhold til at beskytte træet, vurderes det at være en fordel at træet er malet, da det derved er godt beskyttet og let at eftermale for at sikre et ensartet facadeudtryk. Til tilbagetrukne facader kan fibercementpladerne udskiftes f.eks. til aluplader som tilkøb, hvilket er noget der skal tages stilling til i den videre proces. For at skabe sammenhæng mellem skurene og den lette facadebeklædning på de overdækkede facadepartier giver det god mening at tilkøbe lodretstående træbeklædning til skurene. Træbeklædningen fremstår i en mere grå tone på renderingen, hvilket står bedre til boligerne. Der er tale om gode og velfungerende boligtyper. Størrelser, fordeling, indretning mv. fungerer efter hensigten og giver nogle funktionelle og fleksible boliger med sin egen identitet, hvilket netop er nøgleordene for teamets AlmenBolig+ koncept. Der er gulvvarme på badeværelset, hvilket anses for at være en kvalitet. Scandi Byg tilbyder 1-plans boliger på 110 m 2 placeret i gavlene, hvilket er en unik løsning og som dommerkomiteen finder særdeles attraktive. 1-plans boligerne trækker meget op på vurderingen af den arkitektoniske idé. Boligerne er ikke helt så godt gennemlyst, da de er forholdsvis lange, men 1-plansboligerne har et rigtig godt lysindfald, da der ud over vinduerne i enderne også er 3 gavlvinduer. Der præsenteres to situationsplaner, hvoraf boligerne på den ene situationsplan er orienteret mod søen, hvilket giver god optimal mulighed for at flest mulige boliger får kig til parken og søen. Vejforløbet er minimeret mest muligt men tilgodeser let fremkommelighed til alle boliger. Som for de øvrige forslag vil der dog være behov for en efterfølgende bearbejdning med henblik på at optimere orienteringen af de private haver. Dommerkomiteen er meget begejstrede for Scandi Bygs forslag, hvor ideen med supervillaen er et rigtigt godt bud på en arkitektonisk idé der passer godt til grunden og de øvrige omgivelser. Dermed får Scandi Byg en høj karakter på dette punkt. Byggeteknik og kvalitet Terrændækket udføres som en konstruktion mod jord. Det giver en dyb rende omkring bygningen, der kan give problemer med frostfrihed af krydsende kloakker og vandrør. Ligeledes skal det afklares hvordan vand kan måles og ledes væk, hvis der opstår utætheder inde i husene og som løber ned på membranen.

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere