Tilpasning mellem 85 og 125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasning mellem 85 og 125"

Transkript

1 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning

2 Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE... 2 BEDØMMELSESKOMITEEN... 3 TILDELINGSSKRITERIUM... 4 RESULTAT AF TILBUDSBEDØMMELSEN... 5 BEDØMMELSESKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 BEDØMMELSESKOMITEENS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TILBUD... 8 Tilbud fra Team Adserballe & Knudsen A/S:... 8 Tilbud fra Team G.V.L. Entreprise A/S: Tilbud fra Team Scandi Byg a/s: BEDØMMELSESKOMITEENS UNDERSKRIFTER BILAG BEDØMMELSESKOMITEEN PRISER OG KARAKTERER... 27

3 Bedømmelseskomiteens betænkning 2 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der har været gennemført en indbudt totalentreprisekonkurrence iht. tilbudsloven vedr. et AlmenBolig+ projekt på Tømmergården i Jyllinge. Det samlede udbudsmateriale har været uploadet til 3 totalentrepriseteams på ibinder den 20. februar 2014 med afleveringsfrist den 11. april Der konkurreres i hovedsagen på mest kvalitet for pengene en slags omvendt totalentreprisekonkurrence. Som omvendt licitation er den økonomiske ramme for totalentreprisen fastlagt til: Maks kr./m 2 ekskl. moms for et basisbyggesystem. Variations- og tilkøbsmuligheder er tilbudt i forhold til en skønnet budgetramme på kr./m 2 ekskl. moms. Det er endvidere oplyst overfor tilbudsgiverne, at der regnes med et budget på kr./m² til grundmodning (ledninger i jord, udendørs belægninger, terrænprojekt m.v.). TILBUDSGIVERE Tilbud er modtaget fra følgende totalentrepriseteams: Team Adserballe & Knudsen A/S: AI a/s Danhaus Production A/S Team G.V.L. Entreprise A/S: Tegnestuen Vandkunsten a/s Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S BM Byggeindustri A/S Team Scandi Byg a/s: ONV Arkitekter jaja architects ApS Bascon a/s.

4 Bedømmelseskomiteens betænkning 3 BEDØMMELSESKOMITEEN Tilbuddene er bedømt af nedennævnte bedømmelseskomite: Bedømmelseskomiteen For Roskilde Kommune: Jan Kurt Rendboe For KAB: Rolf Andersson, Byggedirektør, arkitekt Morten Udsholt Christian Fries Bettina Jarl Darlslund For Roskilde Nord Boligselskab: Leif Tingvad Lisbet Berthelin H. C. Thigaard I bedømmelseskomiteen indgår arbejdsgruppen som nævnt herunder. Arbejdsgruppen har stået for den detaljerede og tekniske vurdering af de tre tilbud: Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen for KAB: Henrik Bering Lindegaard, Projektleder Rådgivere for arbejdsgruppen: Frank L. Hansen, ingeniør, DOMINIA AS Sabrina V. Moesby, ingeniør, DOMINIA AS Sigurd Østergaard-Andersen, ORBICON A/S (ingeniørfagdommer)

5 Bedømmelseskomiteens betænkning 4 TILDELINGSSKRITERIUM Tildelingskriterium er jf. tilbudsloven, det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I tilbudsbedømmelsen er anvendt følgende underkriterier: Byggesystemet 60% Pris (tilvalg og honorarer) 25% Samarbejde 15% Tilbudsbedømmelsen er foretaget på basis af en række delkriterier til underkriterierne, der er nærmere uddybet i udbudsmaterialet: 1. Byggesystemet 1.1. Arkitektonisk idé Byggeteknik og kvalitet Variationsmuligheder og fleksibilitet Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse. 2. Pris 2.1. Bekræftelse af overholdelse af anlægspris pr. m² for det tilbudte basisbyggesystem Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Priser på rådgivning i fase Samarbejde 3.1. Totalentrepriseteamets nøglepersoner Totalentrepriseteamets organisering.

6 Bedømmelseskomiteens betænkning 5 RESULTAT AF TILBUDSBEDØMMELSEN Bedømmelseskomiteen peger enstemmigt på Team Scandi Byg a/s, ONV Arkitekter, jaja architects og Bascon a/s som det team, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud på Tømmergården, Jyllinge. Karaktergivning og beregning af de økonomisk mest fordelagtige bud fremgår af bilaget til nærværende betænkning. BEDØMMELSESKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER Konditionsmæssighed De tre tilbud er modtaget inden fristen den kl Samtlige foreskrevne tilbudsdokumenter foreligger fra hver af tilbudsgiverne.

7 Bedømmelseskomiteens betænkning 6 Det er arbejdsgruppens vurdering, at tilbuddene opfylder minimumskravene i udbudsmaterialet, og at ingen af tilbudsgiverne har taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiverne overholder den udbudte økonomiske ramme med en maks. pris på kr ,- pr. m² ekskl. moms for et nærmere defineret basisbyggesystem. De tilbudte basisbyggesystemer overholder alle den forlangte energiklasse Samtlige tre tilbud vurderes at være konditionsmæssige. Generelle arkitektoniske vurderinger Det er arbejdsgruppens opfattelse, at kvaliteten af tilbudsgivernes tilbud og præsentationsmateriale er meget tilfredsstillende - og at de arkitektoniske kvaliteter er på et højt niveau. Til trods for den forholdsvis stringente lokalplan, åbner udbudsmaterialets faktaark op for at visse forhold kan søges ændret eller justeret. Det har været medvirkende til, at de tre tilbud har meget forholdsvis forskelligartede arkitektoniske udtryk og at bebyggelserne er disponeret på forskellige på måder med hver deres kvaliteter. To af de tilbudte basisbyggesystemer er baseret på boksbyggeri og et er baseret på fladeelementer med et højt præfabrikationsniveau. Der bygges i to etager og ifølge lokalplanen skal min. 60 % af facaderne bestå af træbeklædning i mørke nuancer med tagbeklædning af sort tegl eller sort tagpap. Disse fundamentale krav opfyldes af de tre tilbudsgivere. Som supplement til lokalplanen åbnes der i udbudsmaterialet op for, at lokalplanens krav kan bearbejdes. Det fremgår af udbudsmaterialets faktaark for Jyllinge, er der en række punkter, som skal drøftes nærmere med Roskilde Kommune i forbindelse med den videre projektering. Det drejer sig primært om følgende: Facadematerialer Antal og størrelse af boliger, herunder bebyggelsesprocent Intern vejføring og tilslutning til Møllevej Tilslutning til naturgasnettet Metode for opvarmning og energiklasse 2020 Lokalplanens krav til grundejerforeningen erstattes af boligafdeling De tre tilbud vurderes alle - om end på forskellig vis - at overholde lokalplanens grundlæggende krav. Iht. lokalplanen er bebyggelsesprocenten fastsat til 20 %. Der er søgt Skema A på 23 % efter aftale med Roskilde Kommune, men beslutningen om en bebyggelsesprocent på 23% er endnu ikke endeligt fastlagt, da det er i nabohøring.

8 Bedømmelseskomiteens betænkning 7 For alle projekter gælder desuden, at vejforløbet kræver en dialog med Roskilde Kommune, hvorved bebyggelsesplanerne kan blive justeret i forhold til, hvordan vejen skal etableres. Generelle tekniske vurderinger De tilbudte byggesystemer vurderes at være realiserbare i konstruktionsmæssig henseende og de lever alle op til kravet om energiklasse For de tre tilbud gælder, at der er tale om forventelige og tilfredsstillende kvalitetsniveauer. Lokalplanen foreskriver anvendelse af naturgas, hvilket er en udfordring i forhold til at bygge i energiklasse To tilbudsgivere opererer med gasløsningen, men lægger i øvrigt op til nærmere vurderinger i samarbejde med bygherre. Denne indgangsvinkel vurderes at være tilfredsstillende. Den tredje tilbudsgiver fraviger gasløsningen og opererer med det oplagte alternativ, nemlig en varmepumpeløsning. Denne indgangsvinkel vurderes ligeledes at være tilfredsstillende. Det er arbejdsgruppens vurdering, at forskellene i de tilbudte tekniske kvaliteter overordnet set er marginale. Generelle økonomiske vurderinger De tre tilbudsgivere bekræfter alle, at de overholder den udmeldte økonomiske ramme på kr ekskl. moms pr. m² for basisbyggesystemet. De tilbudte enhedspriser for rådgivning i byggesagernes fase 1 varierer en del, og spænder fra meget billigt til lidt i overkanten, vurderet på baggrund af erfaringspriser fra mere traditionelt byggeri og fra tidligere AlmenBolig+ projekter. De tilbudte enhedspriser har kun mindre betydning i karaktergivningen for det prismæssige underkriterium. Tilkøbsmulighederne er mangfoldige, og de tilbudte priser vurderes generelt set at være på rimeligt niveau der er dog visse af de tilbudte enhedspriser, der vurderes at være temmelig høje og ikke anvendelige. Generelle samarbejdsmæssige vurderinger De tre tilbudsgivere udviser stor indsigt og forståelse for den planlagte partneringlignende samarbejdsform, og der vedlagt meget fine beskrivelser heraf. De tilbudte faglige kompetencer for nøglepersoner er i alle tilfælde på et meget højt niveau. De tilbudte ledelsesmæssige kompetencer og den ledelsesmæssige forankring er ligeledes på højt niveau. ---

9 Bedømmelseskomiteens betænkning 8 BEDØMMELSESKOMITEENS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TILBUD Tilbud fra Team Adserballe & Knudsen A/S: Systemleverandør: Danhaus Production A/S Rådgivere: AI a/s Byggesystem Arkitektonisk idé Teamet lægger ud med en meget ambitiøs indgangsbøn med reference til Utzon, Aalto og Asplund, der lader naturen inspirere arkitekturen ved at tegne sig ud i naturen. Her vil teamet i stedet tegne naturen ind i projektet. Boligorganiseringen beskrives som kædehuse med fladt tag, og teamet fremhæver rækkehusets kvalitet som en boligtype med direkte og ukompliceret adgang til uderummet således boligen folder sig ud og uderummet bliver en integreret del af boligen, så snart vejret tillader det. Kædehusene giver en god variation i facadeudtrykket, men på trods af det, fremstår boligerne med et relativt firkantet og dominerende udtryk i forhold til rammerne af den naturgrund, som boligerne skal indgå i. Materialevalget er som basis en gulmuret facade i kombination med lette træpartier, hvor sorte tegl er tilkøb. Tagkonstruktionen består af et varmt tag i form af tagkassetter og tagpap. Træbeklædningen som består af ubehandlet lodret monteret lærketræ, vurderes at være særligt udsat for alger og dermed stedvis fremstå med sorte plamager frem for med en grå patinering, da der er mange store træer på grunden. Murværket er robust og kræver

10 Bedømmelseskomiteens betænkning 9 ikke meget vedligeholdelse. Boligerne har indvendige tagrender, som på sigt kan give vandskader, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for boligerne, da de er konstrueret af træ. Der tilbydes fire boligtyper, hvor det vurderes, at der er for mange små lejligheder, som begrænser beboernes indretningsmuligheder. De to mindste boligtyper har tilmed en aflang gang/entre som dommerkomiteen ikke er helt begejstret for. De to store lejlighedstyper har et lille ankomstareal, som vurderes at fungere bedre. Derudover vurderes boligindretningen at fungere udmærket. Boligerne har gulvvarme i stueetagen, hvilket anses for at være en kvalitet. Generelt er byggesystemet ikke bundet af bestemte boligbredder (modsat boksbyggeriet), hvilket giver nogle bredere boliger og dermed mindre husdybder. Der opnås gode lysforhold inde i boligerne. Bebyggelsesplanen vurderes at have et noget langstrakt vejforløb der dog primært forløber langs skel, men som ikke findes helt optimalt. Basisbyggesystemet består af fladeelementer og tagkassetter som tagkonstruktion. Det giver mange arbejdsgange på byggepladsen som tager tid, hvilket kan være behæftet med en vis risiko, idet der er tale om forholdsvis fugtfølsomme konstruktioner. Teamet angiver dog, at elementerne kan tåle en del vand, men det fremgår ikke, hvor meget det er. Montagen tager 2 dage før et hus er lukket. Det giver anledning til en vis bekymring, at det ikke er nærmere angivet, hvordan bygningerne tørholdes/udtørres. Byggeteknik og kvalitet Byggesystemet består af fladeelementer, som samles på stedet. Det giver som sædvanligt risiko for fugtskader under og efter montage. Konstruktionen mod jorden er som et traditionelt byggeri med beton-terrændæk og taget består af trækassetter med tagpap. Tag med tagelementer er et varmt tag, og der skal en del arbejdsoperationer til før taget er helt tæt. Tagkonstruktionen indeholder 3 membraner i form af taget og 2 dampspærrer, hvilket ikke findes optimalt. Varmesystemet består af en gaskedel i hver bolig kombineret med et centralvarmeanlæg. For opnåelse af energiklasse 2020 anvendes genvinding af varme fra varmt vand/brus og det er nødvendigt med et solcelleanlæg af en vis størrelse (angivet med 6m 2 pr. bolig) for overholdelse af U-værdierne i konstruktionerne vurderes at være i overkanten og dermed bidrager de ikke optimalt til energirammen, som i forvejen er under pres pga. gasanlægget. Det er dog positivt, at teamet selv forholder sig kritisk til dette og anbefaler varmepumpe tilsluttet jordvarme eller luft til vand anlæg som alternativer. Der er ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken og bad samt indblæsning på hver etage via et armatur på hver side af kernen. Alle boliger har lodret lejlighedsskel, hvilket er en fordel i forhold til at overholde lyd- og brandkrav.

11 Bedømmelseskomiteens betænkning 10 Variationsmuligheder og fleksibilitet Der præsenteres fire boligtyper i Jyllinge, hvoraf - 12 stk. på 86,5 m 2 - udgør den største andel af boligtyperne. Det er derfor væsentligt, at netop denne boligtype forventes at kunne fungere og at den passer til den primære målgruppe for de almene boliger. Det forringer fleksibiliteten, at der er flest små boliger, da det er de små boliger, der har ringest mulighed for at tilvejebringe flere værelser. Boligtype E som også er præsenteret i Jyllinge viser tydeligt fladeelementernes styrke i forhold til boligplanerne, idet fladeelementerne giver mulighed for større boligbredder. Boligtype E har endvidere et lille entré-område inden man træder ind i køkken-alrummet. Ud over tilkøb til basisbyggesystemet, bliver der også tilbudt en række landskabelige elementer så som ekstra pergolakonstruktion, depotskur i terræn samt tilkøb af træer og planter. Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse Bebyggelsesplanen forholder sig særdeles stringent til lokalplanen, men formår ikke helt, at overbevise dommerkomiteen med den angivne disponering. Bebyggelsesplanen er meget kompakt med 3 rækker af boliger og boligernes fodaftryk fylder meget. Der er begrænset udsyn til naturgrunden omkring søen særligt fra den bagerste række.

12 Bedømmelseskomiteens betænkning 11 Bebyggelsesplanens vejforløb er særdeles omfattende og vurderes at være på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre inden for den afsatte økonomi. Der savnes desuden en redegørelse for, hvordan vejen og terrænet vil blive bearbejdet, lige som det ikke er helt tydeligt, hvordan belægninger vil tage sig ud. Pris Pris på basisbyggesystem Prisen er uden forbehold kr ,00 kr. pr. m² ekskl. moms for basisbyggesystemet og rammer dermed targetprisen som forudsat i udbuddet. Basisprisen inkluderer tag- og facadeløsninger som en del af basisbyggesystemet, der som udgangspunkt overholder lokalplankravene, hvilket er et klart prismæssigt plus til sammenligning med de øvrige tilbud. Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Arkitektonisk består variationsmulighederne i hovedsagen i valg af andre facadestensten, etablering af murede havemure, pergolaoverdækning o.a. Det er alle relevante tilkøbsmuligheder, der er fint afstemt med det præsenterede byggeri. For gennemførelse af byggesagen skal der som minimum tilkøbes skure i terræn. Disse er til gengæld meget dyre ikke mindst udformning og materialekvaliteterne taget i betragtning. De inkluderede teglløsninger efterlader teamet med det højeste rådighedsbeløb til grundmodning og yderligere tilkøb (bilag X). Muligheden for tilkøb af karnapper til gavle forekommer urealistisk med den tilbudte enhedspris. Det kunne have været ønskeligt med en pris på grønt tag. Rådgivning i fase 1 Rådgivning i fase 1 tilbydes samlet set for kr. 540,00 pr. m² ekskl. moms, hvilket vurderes at være rimeligt (targetprisen er kr. 550,00 pr. m² ekskl. moms). Samarbejde Totalentrepriseteamets nøglepersoner God sammensætning med meget kompetente medarbejdere, god kontinuitet med gennemgående nøglepersoner fra start til slut. God ledelsesmæssig forankring på toplederniveau i styregruppen.

13 Bedømmelseskomiteens betænkning 12 Erfarne projektchefer og projektledere fra respektive firmaer. Fagligt kompetent bemanding af projekteringsgrupperne og udførelsesgrupperne. En særdeles overbevisende bemandingsplan, der ikke efterlader tvivl om, at teamet er klar til at løse opgaven i Jyllinge. Totalentrepriseteamets organisering Tilbudsgiver anfører nogle synspunkter omkring organisation og samarbejde, der er i god overensstemmelse med intentionerne i den påkrævede samarbejdsform og som forholder sig præcist til aftalens organisatoriske og samarbejdsmæssige forudsætninger. God beskrivelse af ansvarsområder i de forskellige dele af projektorganisationen. Det viste diagram projekt flow demonstrerer overordnet, men noget teoretisk, hvordan der skabes synergi i processerne ved at inddrage relevante kompetencer rettidigt. Det handler om projektoptimering, gode produktionsvilkår og bygbarhed. Teamets interne organisering fremgår klart og tydeligt af de viste diagrammer. Der er foreskrevet gode overgange mellem projektering og udførelse og en god styring. Der er redegøres fint for samarbejdsrelationer mellem totalentreprenøren og byggesystemleverandøren, og ikke mindst imellem rådgiverne og byggesystemleverandøren. Der er redegjort fint for totalentreprenørens ansvar for ledelse og styring. Alt i alt en god beskrivelse af nøglepersoner og organisation. ---

14 Bedømmelseskomiteens betænkning 13 Tilbud fra Team G.V.L. Entreprise A/S: Systemleverandør: BM Byggeindustri A/S Rådgivere: Tegnestuen Vandkunsten a/s, Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Byggesystem Arkitektonisk idé Teamet refererer til Bakkehusene og indleder med en fin og ærlig indgangsbøn med et lille selvironisk smil. Der er absolut tale om arkitektonisk kvalitet. Teamet beskriver den arkitektoniske tilgang meget præcist og troværdigt, og bliver derfor gengivet her: Vi har tilstræbt et arkitektonisk udtryk, der afspejler den særlige produktionsform, og et udtryk der gerne vil det industrille afsæt uden at signalere kassebyggeri ikke nødvendigvis som en implicit kritik mere som et forsøg på at udfordre potentialerne i begrænsningerne, og udfolde en nutidig arkitektonisk fortolkning der peger på en mere teknologisk, og samtidig klassisk arkitektonisk tilgang.

15 Bedømmelseskomiteens betænkning 14 Facaden tilbydes som basis beklædt med lister i Thermowood eller ubehandlet lærk og nicher beklædes med fibercementplader. Skodder indgår i facaderne på øst- og vestsiden, lige som fast pergola er en del af basisbyggesystemet. Facader af Thermowood vil være at foretrække, da det ved varmebehandling er gjort mere modstandsdygtig over for alger mv. Det er ikke helt overbevisende, at ubehandlet Thermowood og lærk vil patinere ensartet, da det vil være afhængigt af sol/skyggepåvirkning. Tage er som basis paptage, som ved tilkøb kan ændres til grønne tage, såfremt kommunen efterkommer dette forslag. Det er generelt gode og rummelige boliger og i overetagen udnyttes tagprofilet til at skabe en særlig rumlighed i boligen som kommer stuen til gode. Boligtype D4 på 76 m 2 vurderes at være lige det mindste. Dommerkomiteen finder det ikke optimalt, at der for alle boligtyper er en meget langstrakt smal entre, som optager meget plads og som giver en lang ankomst til køkkenet. På trods af ovenlyset over trappen, vurderes entréområdet at blive forholdsvis mørkt. Bortset fra entréen vurderes øvrige rum at være fint gennemlyst. Boligerne har gulvvarme på badeværelset, hvilket er en kvalitet. Det er nogle forholdsvis smalle moduler, men da de fleste boliger består af 2 moduler giver det nogle kortere boliger med bedre lysforhold. De varierende husdybder giver gode uderum og afvekslende facader. Boligerne er brudt op i mindre blokke, hvilket giver en noget udstrakt bebyggelsesplan. Ligeledes er der foreslået et forholdsvist langt vejforløb på grunden. Byggeteknik og kvalitet Byggesystemet består af færdigproducerede bokselementer med en uventileret terrændækkonstruktion. Huset er hævet i forhold til terræn, hvilket er positivt af hensyn til overfladevand og fugt nede fra. Ramper til træ-dækket er udført fornuftigt uden at genere eller gribe alt for forstyrrende ind i ankomst- og udearealet foran huset. Tagkonstruktionen er udluftet, men kun med 45 mm luftspalte, hvilket vurderes at være for lidt for at opnå tilstrækkelig luftgennemstrømning. Ligeledes vurderes skorstene og ovenlys at spærre yderligere for luftgennemstrømningen. Der er mange vandrette lejlighedsskel, hvilket har betydning for lyd- og brandforhold. Klimaskærmen er godt isoleret og har store konstruktionstykkelser, hvilket er positivt. Teknikskakte føres parvis over tag for to boliger, men da indtag sker gennem facaden og afkastkanal føres over tag, minimeres risiko for kortslutning. Der er mange gode intentioner beskrevet omkring det energirigtige bygningsdesign samt hvordan forskellige tiltag beskriver alternative muligheder for overholdelse af energiklasse 2020, som ser rigtig spændende ud. Det er ikke helt overbevisende, at energiklasse 2020

16 Bedømmelseskomiteens betænkning 15 kan overholdes med kun 2 m 2 solceller pr. bolig, idet nogle af tagene vender øst/vest. Det er dog positivt, at det er illustreret, hvor solcellerne tænkes placeret på tagene. Det oplyses, at der kan forekomme synlige ventilationsrør under loft, hvilket ikke anses for optimalt i boliger med begrænset plads. Det er desuden uhensigtsmæssigt, at ventilationen ikke er ført frem til alle potentielle rum. Varmesystemet består af en Nilan luft/luft varmepumpe, eftervarmefalder og el-radiator, og der anvendes produkter med enkle brugerflader, som er lette for beboerne at anvende med hjælp fra en lettilgængelig brugermanual til hver bolig. Der er vist nogle lyse spor i facaderne der benyttes som skinner til skodder og vandret solafskærmning, men kvalitet og materialer fremgår ikke. Variationsmuligheder og fleksibilitet Der anvendes fire grundtyper samt gavlvarianter, hvor D1 og D2 er grundtyper, som der er flest af, og hvor D3 og D4 giver størrelsesvariationen, hvilket fungerer godt. Byggesystemet består af et mellemmodul med værelser, der er tilbagerykket i begge sider og muliggør derved en tilbagerykket indgang og terrasser. Det giver generelt gode inde- og uderum, på trods af at modulbredden kun er på 3,7 m, og der er gode muligheder for en fleksibel indretning. Bad og toilet er placeret i facaden sammen med en stor entré, hvilket giver et multianvendeligt køkken-spiserum med mulig udgang til terrasse. Det betyder dog, at gennemlysning kun sker via entredør, hvilket især påvirker type D2, der har et smalt modul i stueetagen.

17 Bedømmelseskomiteens betænkning 16 Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse Boligernes bredde gør, at bebyggelsen fylder byggefelterne godt ud. De nordligste boliger er vendt nord-syd i forhold til lokalplanens angivelser om øst-vest, men det tilfører ikke stor værdi til boligerne, da de ikke kan få glæde af udsigten til søen. Der er et temmelig langt vejforløb rundt om bebyggelsen med parkeringen ud mod vejen. Fordelingen af D1 og D2, toplansboliger med 2 bokse nede og 1 boks oppe henholdsvis 1 boks nede og 2 bokse oppe, giver ubalance i de private haver, men som løses med skrå hække. Haverne er af noget varierende størrelse, og nogle vurderes at være for små og klemte, særligt i betragtning af at, at der er tale om de kantede haver.

18 Bedømmelseskomiteens betænkning 17 Pris Pris på basisbyggesystem Prisen er uden forbehold kr ,00 kr. pr. m² ekskl. moms for basisbyggesystemet og rammer dermed targetprisen som forudsat i udbuddet. I basisprisen er indeholdt facader med træbeklædning (dog med nødvendig brændimprægnering som tilkøb!) og tage med tagpap. Der skal derfor som minimum tilkøbes teglfacader, ligesom der formentlig også skal tilkøbes alternativ tagbelægning med tegl eller grønne tage. Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Tilbudsgiver angiver en række muligheder for variation og tilkøb. Prisniveauerne forekommer i hovedsagen at være rimelige og anvendelige for en videre bearbejdning af projektet. Realistisk set vil der dog være begrænsede muligheder for at tage disse yderligere tilkøbsmuligheder i anvendelse, når der er foretaget de obligatoriske tilkøb af teglfacader, evt. alternativ tagbelægning og depotskure i terræn. Ovenlys og pergolaer er indeholdt i basisprisen. Det bemærkes, at gulv i boliger er 50 cm over terræn, hvilket giver western fortove i form af træterrasser (kendt fra AlmenBolig+, Rammeaftale nr. 3). Ramperne her til er ikke med i basisprisen, hvilket med stor sandsynlighed giver en ekstraomkostning til grundmodningen. Rådgivning i fase 1 Rådgivning i fase 1 tilbydes samlet set for kr. 594,00 pr. m² ekskl. moms og er dyrest blandt de 3 tilbudsgivere (targetprisen er kr. 550,00 pr. m² ekskl. moms). Samarbejde Totalentrepriseteamets nøglepersoner Teamet tilbyder en række meget kompetente nøglepersoner, der alle har stor erfaring med alment boligbyggeri og med tilsvarende AlmenBolig+ byggeri. God erfaring og forståelse for alment boligbyggeri i alle led i projektorganisationen. God ledelsesmæssig forankring på toplederniveau i styregruppen. Erfaren projektchef og projekteringsleder, samt erfarne projektledere fra respektive firmaer til bemanding af projektgruppen. Fagligt kompetent bemanding af projekteringsgruppen og udførelsesgruppen inkl. nøglepersoner fra selve produktionsleddet.

19 Bedømmelseskomiteens betænkning 18 En særdeles overbevisende bemandingsplan, der ikke efterlader tvivl om, at teamet er klar til at løse opgaven i Jyllinge. Totalentrepriseteamets organisering En overbevisende beskrivelse, der viser, at teamet forstår intentionerne med den partneringlignende samarbejdsform. God ledelsesmæssig forankring i styregruppen på toplederniveau. God beskrivelse / skematik af nøglepersonernes ansvarsområder på alle områder fra projektansvarlig og projektledelse til produktionsledelse og byggeledelse. God kontinuitet i projektorganisationen sikres med den gennemgående projekt- og projekteringsleder. Fine fokuspunkter af ledelses-, styrings-, kvalitetssikrings- og sikkerhedskoordineringsmæssig karakter. Der savnes stillingtagen til IKT (opfyldelse af IKT-bekendtgørelsen) i tilbudsgivers afsnit om Kommunikation. Alt i alt en god nøglepersons- og organisationsbeskrivelse. ---

20 Bedømmelseskomiteens betænkning 19 Tilbud fra Team Scandi Byg a/s: Systemleverandør: Scandi Byg a/s Rådgivere: ONV Arkitekter, jaja architects ApS, Bascon a/s Byggesystem Arkitektonisk idé Scandi Byg refererer indledningsvist til den indgående erfaring fra tidligere AlmenBolig+ projekter, hvor byggesystemet er blevet viderebearbejdet og tilpasset grunden i Jyllinge, idet teamet har erfaret, at netop den stedtilpassede bebyggelse er et vigtigt aspekt i den arkitektoniske tilgang. Byggemodulerne sammenstilles som supervillaer, der udstråler traditionel og arkitektonisk kvalitet på trods af det stringente skelet som modulerne dikterer, hvilket dommerkomiteen

21 Bedømmelseskomiteens betænkning 20 mener, er meget vellykket. Scandi Byg leverer et projekt med et særdeles spændende udtryk, hvor de udfordrer bokskonceptet, og hvor boligerne fremstår som større enheder villaer. Basissystemet består af fiber- eller stålsinusplader til facaderne og sort tagpap. Det betyder, at tilkøb af træfacader er nødvendigt, for at opnå lokalplanens krav om at minimum 60 % af facaderne skal bestå af træ. Teamet præsenterer grønt tag som tilkøb, idet det giver muligheden for at skabe et landskabeligt præg til bebyggelsen. Renderingerne er endvidere opgraderet i forhold til basisproduktet, og dermed tilpasset lokalplanens krav til træfacader. Sortmalede træfacader er tilkøb. I forhold til at beskytte træet, vurderes det at være en fordel at træet er malet, da det derved er godt beskyttet og let at eftermale for at sikre et ensartet facadeudtryk. Til tilbagetrukne facader kan fibercementpladerne udskiftes f.eks. til aluplader som tilkøb, hvilket er noget der skal tages stilling til i den videre proces. For at skabe sammenhæng mellem skurene og den lette facadebeklædning på de overdækkede facadepartier giver det god mening at tilkøbe lodretstående træbeklædning til skurene. Træbeklædningen fremstår i en mere grå tone på renderingen, hvilket står bedre til boligerne. Der er tale om gode og velfungerende boligtyper. Størrelser, fordeling, indretning mv. fungerer efter hensigten og giver nogle funktionelle og fleksible boliger med sin egen identitet, hvilket netop er nøgleordene for teamets AlmenBolig+ koncept. Der er gulvvarme på badeværelset, hvilket anses for at være en kvalitet. Scandi Byg tilbyder 1-plans boliger på 110 m 2 placeret i gavlene, hvilket er en unik løsning og som dommerkomiteen finder særdeles attraktive. 1-plans boligerne trækker meget op på vurderingen af den arkitektoniske idé. Boligerne er ikke helt så godt gennemlyst, da de er forholdsvis lange, men 1-plansboligerne har et rigtig godt lysindfald, da der ud over vinduerne i enderne også er 3 gavlvinduer. Der præsenteres to situationsplaner, hvoraf boligerne på den ene situationsplan er orienteret mod søen, hvilket giver god optimal mulighed for at flest mulige boliger får kig til parken og søen. Vejforløbet er minimeret mest muligt men tilgodeser let fremkommelighed til alle boliger. Som for de øvrige forslag vil der dog være behov for en efterfølgende bearbejdning med henblik på at optimere orienteringen af de private haver. Dommerkomiteen er meget begejstrede for Scandi Bygs forslag, hvor ideen med supervillaen er et rigtigt godt bud på en arkitektonisk idé der passer godt til grunden og de øvrige omgivelser. Dermed får Scandi Byg en høj karakter på dette punkt. Byggeteknik og kvalitet Terrændækket udføres som en konstruktion mod jord. Det giver en dyb rende omkring bygningen, der kan give problemer med frostfrihed af krydsende kloakker og vandrør. Ligeledes skal det afklares hvordan vand kan måles og ledes væk, hvis der opstår utætheder inde i husene og som løber ned på membranen.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 2 Dato: Tirsdag d. 1. april, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125 m 2

Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSESKOMITEEN... 2 Bedømmelseskomitéen... 2 Arbejdsgruppen fra KAB... 2 Arbejdsgruppen fra 3B... 2 Rådgiver for

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon

KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon KLØVERBLADSGADE AlmenBolig+ Rammeaftale 4-12. December 2013 Scandi Byg ONV Arkitekter jaja architects Bascon INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO ETAGEPLANER TYPE-OG AREALOVERSIGT SOL- OG SKYGGESTUDIER OPSTALT OG

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 30.06.2009 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Udbud af rammeaftale 1 Bedømmelseskomitéens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSESKOMITEEN... 2 Bedømmelseskomitéen...

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken

Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken Københavns Kommune Bispebjerg lokaludvalg / bydelspuljen. Rentemestervej 76, 2. sal 2400 København NV. 27. november 2013 Skitseprojekt Skolehavernes nye Udehus i Lersøparken Karenshus, Bispebjerg Bakke

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 INDHOLD: BAGGRUND OG PLACERING S.2 ARENAKVARTERET S. 3-5 NORDREFÆLLEDKVARTERET S. 6 PARKKVARTERET S. 7 SKOVKVARTERET S. 8 KLØVERBLADSGADE S. 9-11 ØKONOMI S. 12 BYGGESYSTEM OG BOLIGTYPER

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Egedal Boligselskab ved. SKIBSTEDGAARD ALMENE FAMILIEBOLIGER Veksø Veksø Bygade 17 August 2014

Egedal Boligselskab ved. SKIBSTEDGAARD ALMENE FAMILIEBOLIGER Veksø Veksø Bygade 17 August 2014 Egedal Boligselskab ved SKIBSTEDGAARD ALMENE FAMILIEBOLIGER Veksø Veksø Bygade 17 August 2014 UDLEJNING KAB, udlejningsområdet Vester Voldgade 17 1552 København V telefon: 33 63 10 00 udlejningen@kab-bolig.dk

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012

STAGEBJERGVÆNGET - ALMIND 23. februar 2012 ALMIND < mod Vejle skolen kirken brugsen nyt boligområde gl stadion mod Kolding < GRUNDEN grunden hvor der skal opføres 2 boliger hegn langs Vestergade Stagebjerggård fuglehus ved lejepladsen parcelhuskvarter

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

ALMENBOLIG + SUNDBYGANG ALMENE FAMILIEBOLIGER Marts 2013. Almen+ Sundbygård FAMILIEBOLIGER København S, Sundbygårdsvej 41-135

ALMENBOLIG + SUNDBYGANG ALMENE FAMILIEBOLIGER Marts 2013. Almen+ Sundbygård FAMILIEBOLIGER København S, Sundbygårdsvej 41-135 ALMENBOLIG + SUNDBYGANG ALMENE FAMILIEBOLIGER Marts 2013 Almen+ FAMILIEBOLIGER København S, svej 41-135 BYGHERRE: BYGGEFORETNINGSFØRER BYGHERRERÅDGIVER UDLEJNING Herlev Boligselskab v/ KAB Vester Voldgade

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 8 Dato: Mandag d. 26. oktobeer 2015, kl. 9.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 28. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00

Læs mere

Almen+ Sundbygård FAMILIEBOLIGER København S, Sundbygårdsvej 41-135

Almen+ Sundbygård FAMILIEBOLIGER København S, Sundbygårdsvej 41-135 ALMENBOLIG + SUNDBYGÅRD ALMENE FAMILIEBOLIGER Maj 2015 Almen+ FAMILIEBOLIGER København S, svej 41-135 1 BYGHERRE: BYGGEFORETNINGSFØRER BYGHERRERÅDGIVER UDLEJNING Herlev Boligselskab v/ KAB Vester Voldgade

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

SKEMA A. Nørrevang Herlev Boligselskab ONV - jaja set fra syd

SKEMA A. Nørrevang Herlev Boligselskab ONV - jaja set fra syd SKEMA A Nørrevang Herlev Boligselskab ONV - jaja 03.11.16 set fra syd NØRREVANG I HERLEV er skal bygges nye AlmenBolig+ boliger i Nørrevang i Herlev. e nye boliger i en og to etager erstatter de rækkehuse,

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Bygningskontoret NORD A/S Dit rådgivende arkitektog ingeniørfirma Individuelle løsninger til individuelle kunder Boliger Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Arkitektforslag

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk

IDÉ. Perspektiv fra syd-øst. www.xbo.dk sagsnr. 106C00132 Gammel Køgevej 54, 2680 Solrød Strand planche 1 Perspektiv fra syd-øst IDÉ Huset er udformet og orienteret således at det både giver den mest optimale udnyttelse af lokalplanens muligheder

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

sagsnr. 823-2443 Bellinisvej 14, 9200 Aalborg SV - værdifulde m2 PERSPEKTIV FRA SYD-VEST PERSPEKTIV FRA NORD www.xbo.dk

sagsnr. 823-2443 Bellinisvej 14, 9200 Aalborg SV - værdifulde m2 PERSPEKTIV FRA SYD-VEST PERSPEKTIV FRA NORD www.xbo.dk sagsnr. 823-2443 Bellinisvej 14, 9200 Aalborg SV 30. august 2011, planche 1 PERSPEKTIV FRA NORD PERSPEKTIV FRA SYD-VEST sagsnr. 823-2443 Bellinisvej 14, 9200 Aalborg SV 30. august 2011, planche 2 N Udgang

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Projektet er beliggende på ejendommen matr.nr. 5457, Udenbys Klædebo Kvarter og er omfattet af lokalplan 423 Ragnhildgade Vest.

Projektet er beliggende på ejendommen matr.nr. 5457, Udenbys Klædebo Kvarter og er omfattet af lokalplan 423 Ragnhildgade Vest. Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet Byggeri NOTAT 29. september 2010 Bilag 1 til indstilling 'Boligpakke 1' - Støtte til nybyggeri af familie- og plejeboliger på Ragnhildgade - Redegørelse for projekt,

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere