Tilpasning mellem 85 og 125

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilpasning mellem 85 og 125"

Transkript

1 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning

2 Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE... 2 BEDØMMELSESKOMITEEN... 3 TILDELINGSSKRITERIUM... 4 RESULTAT AF TILBUDSBEDØMMELSEN... 5 BEDØMMELSESKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 BEDØMMELSESKOMITEENS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TILBUD... 8 Tilbud fra Team Adserballe & Knudsen A/S:... 8 Tilbud fra Team G.V.L. Entreprise A/S: Tilbud fra Team Scandi Byg a/s: BEDØMMELSESKOMITEENS UNDERSKRIFTER BILAG BEDØMMELSESKOMITEEN PRISER OG KARAKTERER... 27

3 Bedømmelseskomiteens betænkning 2 GENERELLE BEMÆRKNINGER Der har været gennemført en indbudt totalentreprisekonkurrence iht. tilbudsloven vedr. et AlmenBolig+ projekt på Tømmergården i Jyllinge. Det samlede udbudsmateriale har været uploadet til 3 totalentrepriseteams på ibinder den 20. februar 2014 med afleveringsfrist den 11. april Der konkurreres i hovedsagen på mest kvalitet for pengene en slags omvendt totalentreprisekonkurrence. Som omvendt licitation er den økonomiske ramme for totalentreprisen fastlagt til: Maks kr./m 2 ekskl. moms for et basisbyggesystem. Variations- og tilkøbsmuligheder er tilbudt i forhold til en skønnet budgetramme på kr./m 2 ekskl. moms. Det er endvidere oplyst overfor tilbudsgiverne, at der regnes med et budget på kr./m² til grundmodning (ledninger i jord, udendørs belægninger, terrænprojekt m.v.). TILBUDSGIVERE Tilbud er modtaget fra følgende totalentrepriseteams: Team Adserballe & Knudsen A/S: AI a/s Danhaus Production A/S Team G.V.L. Entreprise A/S: Tegnestuen Vandkunsten a/s Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S BM Byggeindustri A/S Team Scandi Byg a/s: ONV Arkitekter jaja architects ApS Bascon a/s.

4 Bedømmelseskomiteens betænkning 3 BEDØMMELSESKOMITEEN Tilbuddene er bedømt af nedennævnte bedømmelseskomite: Bedømmelseskomiteen For Roskilde Kommune: Jan Kurt Rendboe For KAB: Rolf Andersson, Byggedirektør, arkitekt Morten Udsholt Christian Fries Bettina Jarl Darlslund For Roskilde Nord Boligselskab: Leif Tingvad Lisbet Berthelin H. C. Thigaard I bedømmelseskomiteen indgår arbejdsgruppen som nævnt herunder. Arbejdsgruppen har stået for den detaljerede og tekniske vurdering af de tre tilbud: Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen for KAB: Henrik Bering Lindegaard, Projektleder Rådgivere for arbejdsgruppen: Frank L. Hansen, ingeniør, DOMINIA AS Sabrina V. Moesby, ingeniør, DOMINIA AS Sigurd Østergaard-Andersen, ORBICON A/S (ingeniørfagdommer)

5 Bedømmelseskomiteens betænkning 4 TILDELINGSSKRITERIUM Tildelingskriterium er jf. tilbudsloven, det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I tilbudsbedømmelsen er anvendt følgende underkriterier: Byggesystemet 60% Pris (tilvalg og honorarer) 25% Samarbejde 15% Tilbudsbedømmelsen er foretaget på basis af en række delkriterier til underkriterierne, der er nærmere uddybet i udbudsmaterialet: 1. Byggesystemet 1.1. Arkitektonisk idé Byggeteknik og kvalitet Variationsmuligheder og fleksibilitet Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse. 2. Pris 2.1. Bekræftelse af overholdelse af anlægspris pr. m² for det tilbudte basisbyggesystem Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Priser på rådgivning i fase Samarbejde 3.1. Totalentrepriseteamets nøglepersoner Totalentrepriseteamets organisering.

6 Bedømmelseskomiteens betænkning 5 RESULTAT AF TILBUDSBEDØMMELSEN Bedømmelseskomiteen peger enstemmigt på Team Scandi Byg a/s, ONV Arkitekter, jaja architects og Bascon a/s som det team, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige bud på Tømmergården, Jyllinge. Karaktergivning og beregning af de økonomisk mest fordelagtige bud fremgår af bilaget til nærværende betænkning. BEDØMMELSESKOMITEENS GENERELLE BEMÆRKNINGER Konditionsmæssighed De tre tilbud er modtaget inden fristen den kl Samtlige foreskrevne tilbudsdokumenter foreligger fra hver af tilbudsgiverne.

7 Bedømmelseskomiteens betænkning 6 Det er arbejdsgruppens vurdering, at tilbuddene opfylder minimumskravene i udbudsmaterialet, og at ingen af tilbudsgiverne har taget forbehold for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiverne overholder den udbudte økonomiske ramme med en maks. pris på kr ,- pr. m² ekskl. moms for et nærmere defineret basisbyggesystem. De tilbudte basisbyggesystemer overholder alle den forlangte energiklasse Samtlige tre tilbud vurderes at være konditionsmæssige. Generelle arkitektoniske vurderinger Det er arbejdsgruppens opfattelse, at kvaliteten af tilbudsgivernes tilbud og præsentationsmateriale er meget tilfredsstillende - og at de arkitektoniske kvaliteter er på et højt niveau. Til trods for den forholdsvis stringente lokalplan, åbner udbudsmaterialets faktaark op for at visse forhold kan søges ændret eller justeret. Det har været medvirkende til, at de tre tilbud har meget forholdsvis forskelligartede arkitektoniske udtryk og at bebyggelserne er disponeret på forskellige på måder med hver deres kvaliteter. To af de tilbudte basisbyggesystemer er baseret på boksbyggeri og et er baseret på fladeelementer med et højt præfabrikationsniveau. Der bygges i to etager og ifølge lokalplanen skal min. 60 % af facaderne bestå af træbeklædning i mørke nuancer med tagbeklædning af sort tegl eller sort tagpap. Disse fundamentale krav opfyldes af de tre tilbudsgivere. Som supplement til lokalplanen åbnes der i udbudsmaterialet op for, at lokalplanens krav kan bearbejdes. Det fremgår af udbudsmaterialets faktaark for Jyllinge, er der en række punkter, som skal drøftes nærmere med Roskilde Kommune i forbindelse med den videre projektering. Det drejer sig primært om følgende: Facadematerialer Antal og størrelse af boliger, herunder bebyggelsesprocent Intern vejføring og tilslutning til Møllevej Tilslutning til naturgasnettet Metode for opvarmning og energiklasse 2020 Lokalplanens krav til grundejerforeningen erstattes af boligafdeling De tre tilbud vurderes alle - om end på forskellig vis - at overholde lokalplanens grundlæggende krav. Iht. lokalplanen er bebyggelsesprocenten fastsat til 20 %. Der er søgt Skema A på 23 % efter aftale med Roskilde Kommune, men beslutningen om en bebyggelsesprocent på 23% er endnu ikke endeligt fastlagt, da det er i nabohøring.

8 Bedømmelseskomiteens betænkning 7 For alle projekter gælder desuden, at vejforløbet kræver en dialog med Roskilde Kommune, hvorved bebyggelsesplanerne kan blive justeret i forhold til, hvordan vejen skal etableres. Generelle tekniske vurderinger De tilbudte byggesystemer vurderes at være realiserbare i konstruktionsmæssig henseende og de lever alle op til kravet om energiklasse For de tre tilbud gælder, at der er tale om forventelige og tilfredsstillende kvalitetsniveauer. Lokalplanen foreskriver anvendelse af naturgas, hvilket er en udfordring i forhold til at bygge i energiklasse To tilbudsgivere opererer med gasløsningen, men lægger i øvrigt op til nærmere vurderinger i samarbejde med bygherre. Denne indgangsvinkel vurderes at være tilfredsstillende. Den tredje tilbudsgiver fraviger gasløsningen og opererer med det oplagte alternativ, nemlig en varmepumpeløsning. Denne indgangsvinkel vurderes ligeledes at være tilfredsstillende. Det er arbejdsgruppens vurdering, at forskellene i de tilbudte tekniske kvaliteter overordnet set er marginale. Generelle økonomiske vurderinger De tre tilbudsgivere bekræfter alle, at de overholder den udmeldte økonomiske ramme på kr ekskl. moms pr. m² for basisbyggesystemet. De tilbudte enhedspriser for rådgivning i byggesagernes fase 1 varierer en del, og spænder fra meget billigt til lidt i overkanten, vurderet på baggrund af erfaringspriser fra mere traditionelt byggeri og fra tidligere AlmenBolig+ projekter. De tilbudte enhedspriser har kun mindre betydning i karaktergivningen for det prismæssige underkriterium. Tilkøbsmulighederne er mangfoldige, og de tilbudte priser vurderes generelt set at være på rimeligt niveau der er dog visse af de tilbudte enhedspriser, der vurderes at være temmelig høje og ikke anvendelige. Generelle samarbejdsmæssige vurderinger De tre tilbudsgivere udviser stor indsigt og forståelse for den planlagte partneringlignende samarbejdsform, og der vedlagt meget fine beskrivelser heraf. De tilbudte faglige kompetencer for nøglepersoner er i alle tilfælde på et meget højt niveau. De tilbudte ledelsesmæssige kompetencer og den ledelsesmæssige forankring er ligeledes på højt niveau. ---

9 Bedømmelseskomiteens betænkning 8 BEDØMMELSESKOMITEENS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE TILBUD Tilbud fra Team Adserballe & Knudsen A/S: Systemleverandør: Danhaus Production A/S Rådgivere: AI a/s Byggesystem Arkitektonisk idé Teamet lægger ud med en meget ambitiøs indgangsbøn med reference til Utzon, Aalto og Asplund, der lader naturen inspirere arkitekturen ved at tegne sig ud i naturen. Her vil teamet i stedet tegne naturen ind i projektet. Boligorganiseringen beskrives som kædehuse med fladt tag, og teamet fremhæver rækkehusets kvalitet som en boligtype med direkte og ukompliceret adgang til uderummet således boligen folder sig ud og uderummet bliver en integreret del af boligen, så snart vejret tillader det. Kædehusene giver en god variation i facadeudtrykket, men på trods af det, fremstår boligerne med et relativt firkantet og dominerende udtryk i forhold til rammerne af den naturgrund, som boligerne skal indgå i. Materialevalget er som basis en gulmuret facade i kombination med lette træpartier, hvor sorte tegl er tilkøb. Tagkonstruktionen består af et varmt tag i form af tagkassetter og tagpap. Træbeklædningen som består af ubehandlet lodret monteret lærketræ, vurderes at være særligt udsat for alger og dermed stedvis fremstå med sorte plamager frem for med en grå patinering, da der er mange store træer på grunden. Murværket er robust og kræver

10 Bedømmelseskomiteens betænkning 9 ikke meget vedligeholdelse. Boligerne har indvendige tagrender, som på sigt kan give vandskader, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for boligerne, da de er konstrueret af træ. Der tilbydes fire boligtyper, hvor det vurderes, at der er for mange små lejligheder, som begrænser beboernes indretningsmuligheder. De to mindste boligtyper har tilmed en aflang gang/entre som dommerkomiteen ikke er helt begejstret for. De to store lejlighedstyper har et lille ankomstareal, som vurderes at fungere bedre. Derudover vurderes boligindretningen at fungere udmærket. Boligerne har gulvvarme i stueetagen, hvilket anses for at være en kvalitet. Generelt er byggesystemet ikke bundet af bestemte boligbredder (modsat boksbyggeriet), hvilket giver nogle bredere boliger og dermed mindre husdybder. Der opnås gode lysforhold inde i boligerne. Bebyggelsesplanen vurderes at have et noget langstrakt vejforløb der dog primært forløber langs skel, men som ikke findes helt optimalt. Basisbyggesystemet består af fladeelementer og tagkassetter som tagkonstruktion. Det giver mange arbejdsgange på byggepladsen som tager tid, hvilket kan være behæftet med en vis risiko, idet der er tale om forholdsvis fugtfølsomme konstruktioner. Teamet angiver dog, at elementerne kan tåle en del vand, men det fremgår ikke, hvor meget det er. Montagen tager 2 dage før et hus er lukket. Det giver anledning til en vis bekymring, at det ikke er nærmere angivet, hvordan bygningerne tørholdes/udtørres. Byggeteknik og kvalitet Byggesystemet består af fladeelementer, som samles på stedet. Det giver som sædvanligt risiko for fugtskader under og efter montage. Konstruktionen mod jorden er som et traditionelt byggeri med beton-terrændæk og taget består af trækassetter med tagpap. Tag med tagelementer er et varmt tag, og der skal en del arbejdsoperationer til før taget er helt tæt. Tagkonstruktionen indeholder 3 membraner i form af taget og 2 dampspærrer, hvilket ikke findes optimalt. Varmesystemet består af en gaskedel i hver bolig kombineret med et centralvarmeanlæg. For opnåelse af energiklasse 2020 anvendes genvinding af varme fra varmt vand/brus og det er nødvendigt med et solcelleanlæg af en vis størrelse (angivet med 6m 2 pr. bolig) for overholdelse af U-værdierne i konstruktionerne vurderes at være i overkanten og dermed bidrager de ikke optimalt til energirammen, som i forvejen er under pres pga. gasanlægget. Det er dog positivt, at teamet selv forholder sig kritisk til dette og anbefaler varmepumpe tilsluttet jordvarme eller luft til vand anlæg som alternativer. Der er ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken og bad samt indblæsning på hver etage via et armatur på hver side af kernen. Alle boliger har lodret lejlighedsskel, hvilket er en fordel i forhold til at overholde lyd- og brandkrav.

11 Bedømmelseskomiteens betænkning 10 Variationsmuligheder og fleksibilitet Der præsenteres fire boligtyper i Jyllinge, hvoraf - 12 stk. på 86,5 m 2 - udgør den største andel af boligtyperne. Det er derfor væsentligt, at netop denne boligtype forventes at kunne fungere og at den passer til den primære målgruppe for de almene boliger. Det forringer fleksibiliteten, at der er flest små boliger, da det er de små boliger, der har ringest mulighed for at tilvejebringe flere værelser. Boligtype E som også er præsenteret i Jyllinge viser tydeligt fladeelementernes styrke i forhold til boligplanerne, idet fladeelementerne giver mulighed for større boligbredder. Boligtype E har endvidere et lille entré-område inden man træder ind i køkken-alrummet. Ud over tilkøb til basisbyggesystemet, bliver der også tilbudt en række landskabelige elementer så som ekstra pergolakonstruktion, depotskur i terræn samt tilkøb af træer og planter. Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse Bebyggelsesplanen forholder sig særdeles stringent til lokalplanen, men formår ikke helt, at overbevise dommerkomiteen med den angivne disponering. Bebyggelsesplanen er meget kompakt med 3 rækker af boliger og boligernes fodaftryk fylder meget. Der er begrænset udsyn til naturgrunden omkring søen særligt fra den bagerste række.

12 Bedømmelseskomiteens betænkning 11 Bebyggelsesplanens vejforløb er særdeles omfattende og vurderes at være på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre inden for den afsatte økonomi. Der savnes desuden en redegørelse for, hvordan vejen og terrænet vil blive bearbejdet, lige som det ikke er helt tydeligt, hvordan belægninger vil tage sig ud. Pris Pris på basisbyggesystem Prisen er uden forbehold kr ,00 kr. pr. m² ekskl. moms for basisbyggesystemet og rammer dermed targetprisen som forudsat i udbuddet. Basisprisen inkluderer tag- og facadeløsninger som en del af basisbyggesystemet, der som udgangspunkt overholder lokalplankravene, hvilket er et klart prismæssigt plus til sammenligning med de øvrige tilbud. Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Arkitektonisk består variationsmulighederne i hovedsagen i valg af andre facadestensten, etablering af murede havemure, pergolaoverdækning o.a. Det er alle relevante tilkøbsmuligheder, der er fint afstemt med det præsenterede byggeri. For gennemførelse af byggesagen skal der som minimum tilkøbes skure i terræn. Disse er til gengæld meget dyre ikke mindst udformning og materialekvaliteterne taget i betragtning. De inkluderede teglløsninger efterlader teamet med det højeste rådighedsbeløb til grundmodning og yderligere tilkøb (bilag X). Muligheden for tilkøb af karnapper til gavle forekommer urealistisk med den tilbudte enhedspris. Det kunne have været ønskeligt med en pris på grønt tag. Rådgivning i fase 1 Rådgivning i fase 1 tilbydes samlet set for kr. 540,00 pr. m² ekskl. moms, hvilket vurderes at være rimeligt (targetprisen er kr. 550,00 pr. m² ekskl. moms). Samarbejde Totalentrepriseteamets nøglepersoner God sammensætning med meget kompetente medarbejdere, god kontinuitet med gennemgående nøglepersoner fra start til slut. God ledelsesmæssig forankring på toplederniveau i styregruppen.

13 Bedømmelseskomiteens betænkning 12 Erfarne projektchefer og projektledere fra respektive firmaer. Fagligt kompetent bemanding af projekteringsgrupperne og udførelsesgrupperne. En særdeles overbevisende bemandingsplan, der ikke efterlader tvivl om, at teamet er klar til at løse opgaven i Jyllinge. Totalentrepriseteamets organisering Tilbudsgiver anfører nogle synspunkter omkring organisation og samarbejde, der er i god overensstemmelse med intentionerne i den påkrævede samarbejdsform og som forholder sig præcist til aftalens organisatoriske og samarbejdsmæssige forudsætninger. God beskrivelse af ansvarsområder i de forskellige dele af projektorganisationen. Det viste diagram projekt flow demonstrerer overordnet, men noget teoretisk, hvordan der skabes synergi i processerne ved at inddrage relevante kompetencer rettidigt. Det handler om projektoptimering, gode produktionsvilkår og bygbarhed. Teamets interne organisering fremgår klart og tydeligt af de viste diagrammer. Der er foreskrevet gode overgange mellem projektering og udførelse og en god styring. Der er redegøres fint for samarbejdsrelationer mellem totalentreprenøren og byggesystemleverandøren, og ikke mindst imellem rådgiverne og byggesystemleverandøren. Der er redegjort fint for totalentreprenørens ansvar for ledelse og styring. Alt i alt en god beskrivelse af nøglepersoner og organisation. ---

14 Bedømmelseskomiteens betænkning 13 Tilbud fra Team G.V.L. Entreprise A/S: Systemleverandør: BM Byggeindustri A/S Rådgivere: Tegnestuen Vandkunsten a/s, Sloth-Møller Rådgivende Ingeniører A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Byggesystem Arkitektonisk idé Teamet refererer til Bakkehusene og indleder med en fin og ærlig indgangsbøn med et lille selvironisk smil. Der er absolut tale om arkitektonisk kvalitet. Teamet beskriver den arkitektoniske tilgang meget præcist og troværdigt, og bliver derfor gengivet her: Vi har tilstræbt et arkitektonisk udtryk, der afspejler den særlige produktionsform, og et udtryk der gerne vil det industrille afsæt uden at signalere kassebyggeri ikke nødvendigvis som en implicit kritik mere som et forsøg på at udfordre potentialerne i begrænsningerne, og udfolde en nutidig arkitektonisk fortolkning der peger på en mere teknologisk, og samtidig klassisk arkitektonisk tilgang.

15 Bedømmelseskomiteens betænkning 14 Facaden tilbydes som basis beklædt med lister i Thermowood eller ubehandlet lærk og nicher beklædes med fibercementplader. Skodder indgår i facaderne på øst- og vestsiden, lige som fast pergola er en del af basisbyggesystemet. Facader af Thermowood vil være at foretrække, da det ved varmebehandling er gjort mere modstandsdygtig over for alger mv. Det er ikke helt overbevisende, at ubehandlet Thermowood og lærk vil patinere ensartet, da det vil være afhængigt af sol/skyggepåvirkning. Tage er som basis paptage, som ved tilkøb kan ændres til grønne tage, såfremt kommunen efterkommer dette forslag. Det er generelt gode og rummelige boliger og i overetagen udnyttes tagprofilet til at skabe en særlig rumlighed i boligen som kommer stuen til gode. Boligtype D4 på 76 m 2 vurderes at være lige det mindste. Dommerkomiteen finder det ikke optimalt, at der for alle boligtyper er en meget langstrakt smal entre, som optager meget plads og som giver en lang ankomst til køkkenet. På trods af ovenlyset over trappen, vurderes entréområdet at blive forholdsvis mørkt. Bortset fra entréen vurderes øvrige rum at være fint gennemlyst. Boligerne har gulvvarme på badeværelset, hvilket er en kvalitet. Det er nogle forholdsvis smalle moduler, men da de fleste boliger består af 2 moduler giver det nogle kortere boliger med bedre lysforhold. De varierende husdybder giver gode uderum og afvekslende facader. Boligerne er brudt op i mindre blokke, hvilket giver en noget udstrakt bebyggelsesplan. Ligeledes er der foreslået et forholdsvist langt vejforløb på grunden. Byggeteknik og kvalitet Byggesystemet består af færdigproducerede bokselementer med en uventileret terrændækkonstruktion. Huset er hævet i forhold til terræn, hvilket er positivt af hensyn til overfladevand og fugt nede fra. Ramper til træ-dækket er udført fornuftigt uden at genere eller gribe alt for forstyrrende ind i ankomst- og udearealet foran huset. Tagkonstruktionen er udluftet, men kun med 45 mm luftspalte, hvilket vurderes at være for lidt for at opnå tilstrækkelig luftgennemstrømning. Ligeledes vurderes skorstene og ovenlys at spærre yderligere for luftgennemstrømningen. Der er mange vandrette lejlighedsskel, hvilket har betydning for lyd- og brandforhold. Klimaskærmen er godt isoleret og har store konstruktionstykkelser, hvilket er positivt. Teknikskakte føres parvis over tag for to boliger, men da indtag sker gennem facaden og afkastkanal føres over tag, minimeres risiko for kortslutning. Der er mange gode intentioner beskrevet omkring det energirigtige bygningsdesign samt hvordan forskellige tiltag beskriver alternative muligheder for overholdelse af energiklasse 2020, som ser rigtig spændende ud. Det er ikke helt overbevisende, at energiklasse 2020

16 Bedømmelseskomiteens betænkning 15 kan overholdes med kun 2 m 2 solceller pr. bolig, idet nogle af tagene vender øst/vest. Det er dog positivt, at det er illustreret, hvor solcellerne tænkes placeret på tagene. Det oplyses, at der kan forekomme synlige ventilationsrør under loft, hvilket ikke anses for optimalt i boliger med begrænset plads. Det er desuden uhensigtsmæssigt, at ventilationen ikke er ført frem til alle potentielle rum. Varmesystemet består af en Nilan luft/luft varmepumpe, eftervarmefalder og el-radiator, og der anvendes produkter med enkle brugerflader, som er lette for beboerne at anvende med hjælp fra en lettilgængelig brugermanual til hver bolig. Der er vist nogle lyse spor i facaderne der benyttes som skinner til skodder og vandret solafskærmning, men kvalitet og materialer fremgår ikke. Variationsmuligheder og fleksibilitet Der anvendes fire grundtyper samt gavlvarianter, hvor D1 og D2 er grundtyper, som der er flest af, og hvor D3 og D4 giver størrelsesvariationen, hvilket fungerer godt. Byggesystemet består af et mellemmodul med værelser, der er tilbagerykket i begge sider og muliggør derved en tilbagerykket indgang og terrasser. Det giver generelt gode inde- og uderum, på trods af at modulbredden kun er på 3,7 m, og der er gode muligheder for en fleksibel indretning. Bad og toilet er placeret i facaden sammen med en stor entré, hvilket giver et multianvendeligt køkken-spiserum med mulig udgang til terrasse. Det betyder dog, at gennemlysning kun sker via entredør, hvilket især påvirker type D2, der har et smalt modul i stueetagen.

17 Bedømmelseskomiteens betænkning 16 Forslag til disponering af den konkrete bebyggelse Boligernes bredde gør, at bebyggelsen fylder byggefelterne godt ud. De nordligste boliger er vendt nord-syd i forhold til lokalplanens angivelser om øst-vest, men det tilfører ikke stor værdi til boligerne, da de ikke kan få glæde af udsigten til søen. Der er et temmelig langt vejforløb rundt om bebyggelsen med parkeringen ud mod vejen. Fordelingen af D1 og D2, toplansboliger med 2 bokse nede og 1 boks oppe henholdsvis 1 boks nede og 2 bokse oppe, giver ubalance i de private haver, men som løses med skrå hække. Haverne er af noget varierende størrelse, og nogle vurderes at være for små og klemte, særligt i betragtning af at, at der er tale om de kantede haver.

18 Bedømmelseskomiteens betænkning 17 Pris Pris på basisbyggesystem Prisen er uden forbehold kr ,00 kr. pr. m² ekskl. moms for basisbyggesystemet og rammer dermed targetprisen som forudsat i udbuddet. I basisprisen er indeholdt facader med træbeklædning (dog med nødvendig brændimprægnering som tilkøb!) og tage med tagpap. Der skal derfor som minimum tilkøbes teglfacader, ligesom der formentlig også skal tilkøbes alternativ tagbelægning med tegl eller grønne tage. Enhedspriser for variationsmuligheder og tilkøbsmuligheder Tilbudsgiver angiver en række muligheder for variation og tilkøb. Prisniveauerne forekommer i hovedsagen at være rimelige og anvendelige for en videre bearbejdning af projektet. Realistisk set vil der dog være begrænsede muligheder for at tage disse yderligere tilkøbsmuligheder i anvendelse, når der er foretaget de obligatoriske tilkøb af teglfacader, evt. alternativ tagbelægning og depotskure i terræn. Ovenlys og pergolaer er indeholdt i basisprisen. Det bemærkes, at gulv i boliger er 50 cm over terræn, hvilket giver western fortove i form af træterrasser (kendt fra AlmenBolig+, Rammeaftale nr. 3). Ramperne her til er ikke med i basisprisen, hvilket med stor sandsynlighed giver en ekstraomkostning til grundmodningen. Rådgivning i fase 1 Rådgivning i fase 1 tilbydes samlet set for kr. 594,00 pr. m² ekskl. moms og er dyrest blandt de 3 tilbudsgivere (targetprisen er kr. 550,00 pr. m² ekskl. moms). Samarbejde Totalentrepriseteamets nøglepersoner Teamet tilbyder en række meget kompetente nøglepersoner, der alle har stor erfaring med alment boligbyggeri og med tilsvarende AlmenBolig+ byggeri. God erfaring og forståelse for alment boligbyggeri i alle led i projektorganisationen. God ledelsesmæssig forankring på toplederniveau i styregruppen. Erfaren projektchef og projekteringsleder, samt erfarne projektledere fra respektive firmaer til bemanding af projektgruppen. Fagligt kompetent bemanding af projekteringsgruppen og udførelsesgruppen inkl. nøglepersoner fra selve produktionsleddet.

19 Bedømmelseskomiteens betænkning 18 En særdeles overbevisende bemandingsplan, der ikke efterlader tvivl om, at teamet er klar til at løse opgaven i Jyllinge. Totalentrepriseteamets organisering En overbevisende beskrivelse, der viser, at teamet forstår intentionerne med den partneringlignende samarbejdsform. God ledelsesmæssig forankring i styregruppen på toplederniveau. God beskrivelse / skematik af nøglepersonernes ansvarsområder på alle områder fra projektansvarlig og projektledelse til produktionsledelse og byggeledelse. God kontinuitet i projektorganisationen sikres med den gennemgående projekt- og projekteringsleder. Fine fokuspunkter af ledelses-, styrings-, kvalitetssikrings- og sikkerhedskoordineringsmæssig karakter. Der savnes stillingtagen til IKT (opfyldelse af IKT-bekendtgørelsen) i tilbudsgivers afsnit om Kommunikation. Alt i alt en god nøglepersons- og organisationsbeskrivelse. ---

20 Bedømmelseskomiteens betænkning 19 Tilbud fra Team Scandi Byg a/s: Systemleverandør: Scandi Byg a/s Rådgivere: ONV Arkitekter, jaja architects ApS, Bascon a/s Byggesystem Arkitektonisk idé Scandi Byg refererer indledningsvist til den indgående erfaring fra tidligere AlmenBolig+ projekter, hvor byggesystemet er blevet viderebearbejdet og tilpasset grunden i Jyllinge, idet teamet har erfaret, at netop den stedtilpassede bebyggelse er et vigtigt aspekt i den arkitektoniske tilgang. Byggemodulerne sammenstilles som supervillaer, der udstråler traditionel og arkitektonisk kvalitet på trods af det stringente skelet som modulerne dikterer, hvilket dommerkomiteen

21 Bedømmelseskomiteens betænkning 20 mener, er meget vellykket. Scandi Byg leverer et projekt med et særdeles spændende udtryk, hvor de udfordrer bokskonceptet, og hvor boligerne fremstår som større enheder villaer. Basissystemet består af fiber- eller stålsinusplader til facaderne og sort tagpap. Det betyder, at tilkøb af træfacader er nødvendigt, for at opnå lokalplanens krav om at minimum 60 % af facaderne skal bestå af træ. Teamet præsenterer grønt tag som tilkøb, idet det giver muligheden for at skabe et landskabeligt præg til bebyggelsen. Renderingerne er endvidere opgraderet i forhold til basisproduktet, og dermed tilpasset lokalplanens krav til træfacader. Sortmalede træfacader er tilkøb. I forhold til at beskytte træet, vurderes det at være en fordel at træet er malet, da det derved er godt beskyttet og let at eftermale for at sikre et ensartet facadeudtryk. Til tilbagetrukne facader kan fibercementpladerne udskiftes f.eks. til aluplader som tilkøb, hvilket er noget der skal tages stilling til i den videre proces. For at skabe sammenhæng mellem skurene og den lette facadebeklædning på de overdækkede facadepartier giver det god mening at tilkøbe lodretstående træbeklædning til skurene. Træbeklædningen fremstår i en mere grå tone på renderingen, hvilket står bedre til boligerne. Der er tale om gode og velfungerende boligtyper. Størrelser, fordeling, indretning mv. fungerer efter hensigten og giver nogle funktionelle og fleksible boliger med sin egen identitet, hvilket netop er nøgleordene for teamets AlmenBolig+ koncept. Der er gulvvarme på badeværelset, hvilket anses for at være en kvalitet. Scandi Byg tilbyder 1-plans boliger på 110 m 2 placeret i gavlene, hvilket er en unik løsning og som dommerkomiteen finder særdeles attraktive. 1-plans boligerne trækker meget op på vurderingen af den arkitektoniske idé. Boligerne er ikke helt så godt gennemlyst, da de er forholdsvis lange, men 1-plansboligerne har et rigtig godt lysindfald, da der ud over vinduerne i enderne også er 3 gavlvinduer. Der præsenteres to situationsplaner, hvoraf boligerne på den ene situationsplan er orienteret mod søen, hvilket giver god optimal mulighed for at flest mulige boliger får kig til parken og søen. Vejforløbet er minimeret mest muligt men tilgodeser let fremkommelighed til alle boliger. Som for de øvrige forslag vil der dog være behov for en efterfølgende bearbejdning med henblik på at optimere orienteringen af de private haver. Dommerkomiteen er meget begejstrede for Scandi Bygs forslag, hvor ideen med supervillaen er et rigtigt godt bud på en arkitektonisk idé der passer godt til grunden og de øvrige omgivelser. Dermed får Scandi Byg en høj karakter på dette punkt. Byggeteknik og kvalitet Terrændækket udføres som en konstruktion mod jord. Det giver en dyb rende omkring bygningen, der kan give problemer med frostfrihed af krydsende kloakker og vandrør. Ligeledes skal det afklares hvordan vand kan måles og ledes væk, hvis der opstår utætheder inde i husene og som løber ned på membranen.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

1. Byggesystemet. 1.1 Arkitektonisk idé. 1.1 Arkitektonisk idé. Almennyttigt boligbyggeri er arkitektens ypperste udfordring:

1. Byggesystemet. 1.1 Arkitektonisk idé. 1.1 Arkitektonisk idé. Almennyttigt boligbyggeri er arkitektens ypperste udfordring: 1. Byggesystemet 1.1 Arkitektonisk idé Almennyttigt boligbyggeri er arkitektens ypperste udfordring: Hvordan bygger vi billige boliger, som samtidig er af høj arkitektonisk kvalitet både inde og ude? Hvordan

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2014 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Samlet nøglefærdig pris*

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra et af SennenBolig s seneste projekter. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

maskulint drømmehus i luksus

maskulint drømmehus i luksus maskulint drømmehus i luksus Danish Smart House Eco er et nyt svanemærket hus tegnet af de unge, visionære arkitekter maa Eva Kristine Brørup og Stefan Valbæk fra Valbæk Brørup Arkitekter. Stilen er firkantet,

Læs mere