Referat godkendt den 8. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat godkendt den 8. februar 2013"

Transkript

1 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 57 Side RDA/BKK Referat godkendt den 8. februar 2013 Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst 18. januar 2013, kl Sted Psykiatrisk Center Sct. Hans, Mødelokale 143, Administrationsbygningen, 1.sal Deltagere Stilling/Navn Institution Region Vicecenterchef Margit Asser (MA) Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstaden Udviklingschef Marianna Hansen (MH) Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden Oversygeplejerske Lise Klingenberg (LK) suppl. For (HS) Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstaden Udviklingschef Ane-Grethe Madsen (AGM) Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstaden Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN) Psykiatrien Specialfunktionen Region Sjælland Uddannelseskonsulent Annette Hartmann (AH) Uddannelsesenheden Region Sjælland Udviklingschef Susanne Andersen (SA) Psykiatrisk Center Hvidovre Region Hovedstaden Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) Psykiatrihuset Ringsted Region Sjælland Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK) Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst Afbud Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) og suppleant Psykiatrisk Center Bornholm Region Hovedstaden Studerende Shima Bayat (SB) og suppleant Hold 15 Repr. studerende Vicedirektør Eva Borg (EB) (ingen suppl.) Region Hovedstaden Udviklingschef Helle Schnor (HS) Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstaden Ledende oversygeplejerske Karin Højer Johannesens (KHJ) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland Centerchef repræsentant Kristen Kistrup (KK) Psykiatrisk Center Frederiksberg Region Hovedstaden Udviklingschef Kristina Schwartz Heuser (KSH) og suppleant Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden Ad 1: Gensidig orientering: MA bød velkommen til mødet. Præsentationsrunde da der var nye medlemmer til stede, Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) og sekretær for Specialuddannelsen, Rikke Damgaard Andersen (RDA) Eva Borg (EB) fratræder sin stilling med udgangen af januar 2013 Det har betydning for Specialuddannelsesrådet, da EB er medlem heraf. HSD: Region Sjælland har ændret strukturen. Uddannelsesenheden er rykket central. Der er nu 3 sygehusenheder som bliver til 5 enheder. Der er sket en centralisering i forhold til stabe. Basisuddannelsen skal til at fungere på en anden måde. 256

2 BKK går på pension den 30. juni HR & Uddannelse vil kontakte formand MA og næstformand KHJ med henblik på en reception for BKK. Forslag er 28. juni BKK vil gerne komme til hold 15s reception den 25. august 2013, for at holde tale for de studerende samt uddele uddannelsesbeviser. Ad 2: Orientering fra formand Margit Asser (MA) a) Beslutning om fordeling af pladser hold 16, Region Hovedstaden MA udleverede oversigt over Fordeling af uddannelsespladser på Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst. Region Hovedstaden har 15 pladser og Region Sjælland har 5-6 pladser. MA sender oversigten ud til de involverede i Region Hovedstadens Psykiatri, for at få godkendt fordeling af pladserne. Det er meget sjældent der har været sygeplejersker med fra kommunerne. Årsagen hertil er, at de mangler efteruddannelse samt et spørgsmål om økonomi. Afventer fordeling af pladser fra Psykiatrien Region Hovedstaden gældende fra hold 16. b) Orientering fra mødet i Det Koordinerende Landsråd (DKL) den 19. oktober 2012, referat vedhæftet (bilag 1) MA: Sammensætningen af DKL blev drøftet på sidste møde. MA har talt med Sundhedsstyrelsen, som har informeret om, at Specialuddannelsen skal sammensætte rådets medlemmer på samme måde som Kræftsygeplejerskerne, så der bliver ikke foretaget ændringer til den nuværende Forretningsorden. BKK: DKL har den 7. januar 2013 sendt forslag til ny bekendtgørelse til Sundhedsstyrelsen. Forslaget skal i Sundhedsstyrelsens råd for Efter- og Videreuddannelse, hvorefter forslaget skal sendes til høring. Der er taget højde for at sikre mere viden om psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter jf. Danske Regioners Rapport af 2011 Kvalitet i psykiatrien. Samtidig hermed blev der sendt en dispensationsanmodning gældende fra Hold 16 om at flytte en teoriuge fra Uddannelsesperiode 3 til Uddannelsesperiode 1. Denne flytning af teoriuge vil medføre at uddannelsen lever op til Danske Regioners krav. IN: Det er en god idé, da sygeplejerskerne i det daglige glemmer sygdomslæren. SA: At rykke en uge fra Uddannelsesperiode 3 må ikke gå udover kvalitetsudvikling og dokumentation. BKK: En del af timerne vil blive taget fra undervisningen i organisationsteori, her kan der strammes op. 257

3 HSD: Få sygeplejefaglige områder har en specialuddannelse så jeg ser det som en positiv ressource at have Specialuddannelsen indenfor psykiatrien. MA: Der bliver arbejdet med hvor mange sygeplejersker der skal have specialuddannelsen i Danmark. HSD: Rapporten Kvalitet i psykiatrien er helt unik, da der her er overordnet enighed i alle fem regioner om at følge 10 punkter for at forbedre kvaliteten indenfor psykiatrien. Herunder fælles efteruddannelse for specialuddannede læger og sygeplejersker. MA: Specialuddannelserne er kommet for at blive. Måske skal der på sigt være flere forskellige niveauer. Titlen Specialistsygeplejerske blev drøftet. MH: Der er mange funktionsbeskrivelser indenfor psykiatrien det er afhængig af hvor den enkelte er ansat, er der forskellige måder at udføre arbejdet på. MA oplyste, at der burde arbejdes på færre stillingsbeskrivelser. Såfremt dispensationsanmodning imødekommes, er den gældende fra og med hold 16 (kommende hold) Forslag til ny Bekendtgørelse og følgebrev bliver vedhæftet godkendt referat. c) Drøftelse af punkt 4 i referat fra DKL mødet. Hvad er uddannelsesregion Øst holdning til orlov, set fra uddannelsens og ledelsens side? Det blev drøftet, hvad vi i vores region vil være med til i forhold til orlov. Generelt var der enighed om, at det specielt er økonomien og årsagen til orlov/dispensation, der her spiller ind. BKK nævnte, at der er 3 der har dispensation på nuværende tidspunkt. IN nævner, at fagligt kan det være et problem i orlov/dispensation, da der sker justeringer i uddannelsen hele tiden. BKK: Da uddannelsen er et årig og den er sammenhængende, bør der som udgangspunkt ikke gives orlov. Som udgangspunkt skal der ikke gives orlov. Såfremt det kommer på tale skal det være en individuel vurdering. Dette vil blive taget op på næste møde i DKL. d) Drøftelse af punkt 10 i referat fra DKL mødet; Det nationale slutevalueringsskema (bilag 2) 258

4 BKK: Det nationale slutevalueringsskema er fortsat ikke færdigbehandlet, der er bla. flere steder fejl i procent beregningen. Det er Uddannelsesregionen Syd der står for den tekniske opsætning, de skal i gang med at rette op på de fejl der er. MA: Foreslår, at der skal bringes nogen på banen som har forstand på evalueringsskemaer for at få input. Slutevalueringsskemaet blev drøftet. Generelt var der enighed om, at der er for mange spørgsmål. Resultatet af slutevalueringsskemaet mangler at blive analyseret. På DKL mødet i marts vil Uddannelsesregion Øst foreslå, at resultaterne fra slutevalueringen kommer i en læsevenlig udgave som kommer på hjemmesiden. Der er enighed om, at Slutevalueringsskemaet i nuværende form ikke skal på hjemmesiden. Uddannelsesregion Øst ønsker at det nationale slutevalueringsskema viser resultaterne både regionalt og nationalt. Ad. 3: Orientering om regionale evalueringsskemaer v/bkk a) Regionale slutevalueringsskema, resultatet fra hold 14 (bilag 3) BKK: Spørgsmål er det samme i både det regionale og det nationale evalueringsskema. De kommentarer som er til de enkelte spørgsmål, linker ikke korrekt op. BKK: Besvarelserne vedrørende lokaleforhold. De studerende har ikke været tilfredse. Spørgsmålet er, om besvarelserne bygger på at vi i alt i otte dage i slutningen af uddannelsen havde lokaler i Bjergmarkshus. Her klagede de studerende over dårlige stole, manglende borde, dårlige køkkenforhold osv. Normalvis er de studerende tilfredse med lokaleforholdende på Specialuddannelsen. HSD: Forslag om, at der måske skal være et spørgsmål som hedder egen indsats for det er ofte med til at give de studerende en anden vinkel på evalueringen. b) Drøftelse af nuværende regionale evalueringsskemaer (bilag 3 og 4) Igen var der enighed om at der var alt for mange spørgsmål i evalueringsskemaet. (bilag 3) BKK: Fremover skal hver region udarbejde deres eget regionale slutevalueringsskema. Sidste år var det regionale slutevalueringsskema ens i de Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst. Uddannelsesregion Syd stod for den tekniske del. BKK: Når uddannelsesperiodens teoridel og klinikdel er gennemført, bliver der på den efterfølgende uddannelsesperiodes teoridel samlet op på hvordan teori og praksis er kommet i spil, i forhold til læringsudbytte for uddannelsesperioden. (bilag 4) 259

5 Evalueringen bruges til at justere uddannelsesperiodernes teoridel her og nu samt for det kommende hold. c) Drøftelse af hvordan form og indhold skal være i det kommende regionale slutevalueringsskema? Se drøftelserne i punkt a og b. Der er enighed om, at der ikke regionalt skal udarbejdes et slutevalueringsskema i Uddannelsesregion Øst. Uddannelserne bliver evalueret regionalt via evalueringsskemaerne (bilag 4) Ad. 4: Reception, se ad 7, referat for Specialuddannelsesmødet den 14. september Hold 15 ønsker at bevare nuværende form for reception. Forslag til dato er fredag den 23. august 2013 v/bkk BKK har drøftet receptionen med de studerende. De studerende vil gerne fortsætte i den oprindelige form, hvilket er afholdelse af reception om eftermiddagen, således at de studerendes familier kan deltage. Reception bliver fredag den 23. august 2013 kl. 14:00 til 16:00. Ad. 5: a) Orientering fra økonomimødet med HR & Uddannelse, mandag den 26. november 2012 v/ma, Karen Højen Johannesen (KHJ) og BKK MA, KHJ og BKK har afholdt møde med HR & Uddannelse ved enhedschef Anne Bondesen, Sektionsleder Jette Steenberg Holtzmann og Specialkonsulent Linda Larsen. MA: Der er ikke enighed om hvordan økonomien skal køre. Specialuddannelsen skal passe ind i HR & Uddannelses budget og fakturerings model. (bilag 5) Region Sjælland beskrives som ekstern kursist, derfor er deltagerprisen pr. studerende ikke ens. Budget og faktureringsmodellen er ikke gennemskuelige, viser ikke kategorier på de udgifter der er på Specialuddannelsen jf. tidligere budget udarbejdet af Uddannelseskoordinator (se bilag 5, budget af nov./dec. 2011) Tidligere har Uddannelseskoordinator udarbejdet budget for kommende hold som formand og næstformand har godkendt, samt budgettet har været drøftet i Specialuddannelsesrådet. BKK: Deltagerbetaling til teoridel m.m. betales ikke som tidligere i to rater. Nu bliver det betalt en gang årligt. BKK er ikke længere involveret i budgettet, HR & Uddannelse på Gentofte Hospital står for budgettet. MA og KHJ vil udarbejde et oplæg til HR & Uddannelse med henblik på at budgettet bliver gennemskueligt og viser de faktiske udgifter. 260

6 b) Budget hold 15 v/bkk. Vedhæftet er HR & Uddannelses budget og fakturering af den 13. december 2012 samt budget udarbejdet af BKK nov./dec. 2011, godkendt af formand og næstformand (bilag 5) BKK: Budget (bilag 5) udarbejdet og godkendt nov./dec Budgetperioden er fra 1. august til 31. juli. Honorar til undervisere til uddannelsesperiode 1 og 3 er overskredet pga. at der allerede er lagt ekstra undervisning ind i psykopatologi, kvalitetsudvikling og metode. Denne overskridelse er gjort da der er midler tilbage fra hold 14. Se drøftelse ad. 5a. c) Det kommende hold 16 v/bkk BKK informere om, at der er en fejl i informationsmaterialet. Der skal i uddannelsesperiode 1, klinisk uddannelsesdel, stå 4. november til den 8. december Hold 16 bliver dyrere pga. undervisning i psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter. Rettelserne vil komme på hjemmesiden. Ad. 6: Orientering fra de studerende hold 15 Punkter til Specialuddannelsesrådet den 17. januar 2013 fra de studerende blev udleveret på mødet, se vedhæftet bilag. BKK: Der er et ønske fra de studerendes side vedrørende elektronisk forum for Specialuddannelsen, f.eks. Fronter. Drøftelse af aflevering af opgaver elektronisk. SA: Foreslår at Specialuddannelsen skal bruge de elektroniske medier. Vedrørende ønske om et opgavebibliotek. BKK: Der kan lånes opgaver på bla. Universitetsbiblioteket i Risskov. BKK har aftalt med tidligere studerende at de opgaver Uddannelseskoordinator har tilladelse til at bruge i undervisningen også kan læses af de studerende på uddannelsen til inspiration. Opgaverne må ikke fjernes fra Specialuddannelsen og må ikke kopieres. Vedrørende tildeling af opgavevejledere. BKK tager i tildeling af opgavevejledere, hensyn til de studerendes ønsker samt hvor de bor og hvor de er i klinik. Det er svært at opfylde alles behov. HSD: Foreslår at de studerende benytter Skype. For fremtiden kan de studerende aflevere deres opgaver på mail i PDF format. Det drejer sig om Synopsis, Obligatorisk opgave 1 og

7 Det bliver taget op på næste DKL møde, hvorledes det skal være fremadrettet med et elektronisk bibliotek. Computerne i Region Hovedstaden er generelt langsomme. Der vil blive arbejdet videre på at få trådløst net kort til de studerende imens de går på uddannelse således at de kan benytte deres egen PC. Ad. 7: Orientering fra Uddannelseskoordinator BKK a) Status hold 15 BKK: Der blev afholdt intern prøve i uge 43. Mange var meget nervøse. En bestod ikke men har bestået ved omprøve. De studerende er meget arbejdsomme men synes samtidig at der er meget at lave. Der kommer en ny underviser i opgaveskrivning, Rikke Gottfredsen. Hun skal undervise i alle tre regioner. Det bliver rigtig godt, da opgaveskrivning er Rikkes interesse område. BKK: Underviserne er glade for at være her igen. Socialt fungerer holdet godt sammen. De vil gerne samarbejde og dele med hinanden. På hold 15 er der en studerende der er gravid. Hun har termin i maj. Hun arbejder målrettet på at nå at aflevere Obligatorisk opgave 2 samt færdiggøre den kliniske del af Uddannelsesperiode 3. Efter barselsorlov skal hun udarbejde afsluttende eksamensopgave. b) Status studerende fra tidligere hold Der er to fra hold 14 der har dispensation på grund af sygdom. En mangler at udarbejde afsluttende eksamensopgave. Vedkommende går i gang med dette i februar En mangler at udarbejde Obligatorisk opgave 2 og afsluttende eksamensopgave. Vedkommende går i gang med dette i september Fra hold 13 er der en studerende der skal påbegynde Specialuddannelsen igen. Vedkommende er i gang med at tage diplommodulet i Videnskabsteori og metode, for at leve op til optagelseskriterierne. Vedkommende mangler at udarbejde Obligatorisk opgave 1, Uddannelsesperiode 3, teori og klinikdelen samt Obligatorisk opgave 2 og afsluttende eksamensopgave. c) Status hold 14, 1. omprøve BKK fortæller en solstråle historie med en studerende på hold 15 som ikke bestod afsluttende eksamensopgave. Hun fik en høj karakter til omprøven og har efterfølgende i december 2012 undervist på nuværende hold. 262

8 BKK: Der er blevet afholdt et mødet med opgavevejledere. De vil gerne give tilbagemelding på afsluttende eksamensopgave. De mener, at de studerende har god nytte af at få en tilbagemelding. BKK: Afholdelse af Implementeringsdag for hold 14 den 9. januar Frafald var stort pga. barsel, sygdom, ferie m.m. Der deltog tre Specialsygeplejersker. De tre fremmødte bruger deres Specialuddannelse dagligt, kommer med følgende udsagn: Sygeplejen er blevet mere synlig, er blevet skarpe og holder fokus, mere undersøgende argumentere fagligt, de handler og dokumenterer og er blevet tydelig i brugen af metoder og redskaber m.m. HSD: I Region Sjælland er der udarbejdet en undersøgelse af hvor Specialsygeplejerskerne arbejder efter endt uddannelse. Fordelingen er nogenlunde 50/50 ift. sengeafsnit og ambulatorium. AGM: I PC Ballerup er der mange Specialsygeplejersker i Distriktspsykiatri/OPUS/ambulatorium. Tilbagemelding vedrørende afsluttende eksamensopgave, tages med på næste DKL møde i marts Implementeringsdagen et halvt år efter uddannelsens afslutning skal fortsat holdes. Fokus skal være på netværk. Pkt. 8: Næste møde fredag den 5. april Der skal være foretaget valg til Specialuddannelsesrådsmødet inden mødet jf. Forretningsordnen 3 og 5. MA informere om, at der i hver region skal foretage valg inden næste møde. KHJ og MA tager det op i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. Referent RDA og BKK 263

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere