Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen [smed] Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen [uddannelsens navn]. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Udvidelse af skoleundervisningen på uddannelsens trin 1 20 Erstatning af grundene matematik F, engelsk F, samfunds og dansk F med valgfri speciale Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb hovedforløb. Uddannelsens hovedforløb er ændret således, at der ikke indgår grund, endvidere er uddannelsens smedeteknik 1 3 smedeteknik 3 og smedeteknik øget i varighed 1 3 øget i varighed, ligesom varighed på uddannelsesspecifikke valgfri speciale og valg er øget. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen bemærkninger 4. Uddannelsens struktur Vejledende struktur for 2 år og 6 måneder Grundforløb Hovedforløb Skole 20 Skole 20 praktik Skole 10 praktik Skole 10 Vejledende struktur (trin 1) Grundforløb Skole Skole praktik Skole 10 Vejledende struktur for specialet svejser, 3 år. Hovedforløb praktik Praktik Skole 10 Praktik Grundforløb Skole Skole Hovedforløb praktik Skole 10 praktik Skole 10 praktik Skole Praktik Skole 5 10 Vejledende struktur for specialerne klejn smed (), smed (), energiteknik, 4 år og 6 måneder. 1

2 Vejledende struktur for eux, 5 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 4 år Skole 20 Skole 20 Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik ,6 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 69,6. Skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 og afsluttende skoleperiode på 9.6 uge. Undervisningen skal så vidt muligt rettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grund, område og speciale, samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret rettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og rækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skole og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke på højeste lige niveau som betegnes speciale. Hvert er koblet det eller de, det pågældende /praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin række. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et svarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den række, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den række, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et svarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den række talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den række talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. 2

3 Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er rækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede række. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. s højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og ets bidrag ene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder rækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skole og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grund, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervs nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke og praktik et; Eleven kan koble relevant teori rettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Afsluttende prøve for uddannelsens 1 Skolen afholder mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen, der består af et praktisk orienteret projekt. Projektets formål er at vise elevens egnelse af de erhvervslige, almene og personlige for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i ene for uddannelsens trin 1, Smed (). Projektets indhold rettelægges af skolen i samråd med det lige udvalg. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer det lige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Svendeprøven for trin 2 specialet svejser Svendeprøven gennemføres efter reglerne fastsat i de Særlige Bestemmelser for Skolecertificering SBC 244. SBC 244 kan findes på Skolen indsender oplysning om eksamensresultat bestået/ikke bestået det lige udvalg, hvorefter dette påføres uddannelsesbeviset. 3

4 Svendeprøven for trin 2 specialerne klejn smed og smed Svendeprøven er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prøvens grundlag udføres som et individuelt selvvalgt projekt, med der hørende dokumentation. Opgaven løses individuelt, men kan i særlige fælde løses i et samarbejde med andre såfremt elevens svendeprøveprojekt efterfølgende skal indgå i en samlet større konstruktion. Det kræver dog at det tydeligt fremgår hvilke delemner den enkelte elev har løst. Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialerne jf. målet for uddannelsen. Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og lige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. Opgaven skal godkendes af skolen. Svendeprøvens samlede varighed udgør 102 klokketimer fordelt således: - 46 timer udarbejdelse af teknisk dokumentation. - 5 timer udarbejdelse af konklusion timer praktisk prøve. Kvalitet og tolerancer: For tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse gælder, at de udførte opgaver skal opfylde krav svarende DS/EN serie B uanset fremslingsmåden. Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene svarene DS/EN ISO 5817 niveau B Teknisk dokumentation - Projektbeskrivelse: Eleven udarbejder en beskrivelse af produktet og mulige problemslinger i arbejdsprocessen, herunder produktionstid pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige smetoder Beskrivelsen skal godkendes af eksaminator. Eleven udarbejder en begrundelse af opgaveløsningen, herunder en lig og teknisk begrundelse for valgte løsninger. Eleven udarbejder en beskrivelse af kvalitetskrav produktet jf. standarder. Eleven udarbejder et samle tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Tegningssættet skal indeholde: Tegninger med angivelser af mål og dimensioner jf. DS/ISO 128-1, DS/ISO og DS/EN ISO 2553 Isometrisk skitse af projektet (godkendes af eksaminator) Styklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer. Eleven udarbejder en konklusionen på baggrund af en evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremslingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 5 klokketimer udarbejdelse af konklusionen) Bedømmelse Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen, kreativiteten samt overholdelse af arbejdsmiljø regler evalueres under den mundtlige eksamination af eleven. Der foretages en samlet bedømmelse ud fra en helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter. Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Indsling ny svendeprøve Skolen og det lige udvalg skal byde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan lade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 4

5 Svendeprøven for trin 2 specialet energiteknik Svendeprøven bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prøvens grundlag udføres som et individuelt selvvalgt projekt, med der hørende dokumentation. Opgaven løses individuelt Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet jf. målet for uddannelsen. Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og lige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. Opgaven skal godkendes af skolen. Svendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 51 klokketimer fordelt således: - 36 timer udarbejdelse af teknisk dokumentation. - 3 timer udarbejdelse af konklusion timer praktisk prøve. Kvalitetsniveau for praktiske opgaver: Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse: De udførte opgaver skal opfylde krav svarende +/- 2 mm uanset fremslingsmåden. Kvaliteten skal være den for specialet gældende. Svejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i DS/EN ISO 5817 niveau C. Teknisk dokumentation Eleven udarbejder projektforslag i form af en kort beskrivelse af det projekt som eleven påtænker at udføre med forslag hvilken del der skal udføres i praksis. Projektforslaget skal godkendes af eksaminator. Eleven udarbejder en projektbeskrivelse med dimensioner og eventuelle isometriske skitser. Eleven udarbejder en begrundelse for den valgte opgaveløsning som skal godkendes af eksaminator. Eleven udarbejder tegninger og dokumentation, herunder et tegningssæt og en materialeliste som dokumentation for opgaveløsning Materialet skal indeholde: Plantegning af installationen på en grundplan af bygningen. Tegningen udføres med blyant (godkendes af eksaminator) Isometrisk diagramtegning af projektet efter DS/ISO 4067, 1 og 2 udføres med cad program (godkendes af eksaminator) Der udføres dimensionering af projektet Materialelister med angivelser af anvendte materialer. (Styklisten skal udarbejdes i et valgfrit Pc-program). Br/driftsvejledning der udarbejdes drift og brvejledning for projektet med bilag. Kvalitetssikringsbeskrivelse Der udarbejdes kvalitetssikringsdokumentation for hele projektet. Konklusionen: En evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremslingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 3 klokketimer) Bedømmelse Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. 5

6 Processen og kreativiteten samt overholdelse af arbejdsmiljøregler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets eksaminator. Der foretages en samlet bedømmelse ud fra en helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter. Indsling ny svendeprøve Skolen og det lige udvalg skal byde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan lade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal gennemføre et svarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer passes antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke og valgfri uddannelsesspecifikke. Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. Grund Obligatoriske uddannelsesspecifikke Specialet, trin 1 Smedeteknik 1 (10627) 2 13 Begynder 8 Smedeteknik 2 (10628) 2 13 Rutineret 7 Specialet Svejser, trin 2 Smedeteknik 1 (10627) 2 13 Begynder 8 Maskinel med styrede maskiner B 3, 4 Rutineret 0,5 6

7 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Tegningsforståelse og dokumentation, (svejser) Termisk sammenføjning, (svejser) 14, 15 Materialeteknologi, (svejser) Afkortning og dannelse, (svejser). 7 Rutineret 0,5 8, 14, 15 9, 14, 15 4,0 Rutineret 1,0 Rutineret 0,5 14, 15, Begynder 0,5 14, 15, 28 Specialet Klejn trin 2 Maskinel med styrede maskiner (robotsvejsning) Svejseprocedurer og svejsespecifikationer (certificeringsregler) Smedeteknik 3 (10629) Smedeteknik 4 ( og og Specialet, trin 2 Rustfast smedeteknik 3 (10632) 2 13 og ,

8 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Rustfast smedeteknik 4 (10633) og Specialet, trin 2 Maritim smedeteknik 3 (10634) Maritim smedeteknik 4 (10635) 2 13 og og Specialet Energiteknik, trin 2 Fra idé vvs-teknisk installation A Alternativ energi Styring og regulering Tegning og kvalitet, (vvs) Installationsteknik rør, brugsvand og varme Installationsteknik - afløb, gas og varme 26, 27 Installationsteknik fjernvarme og gas 26, 27 Energivejledning , 27 26, 27 7, 26, 27 5, 26, ,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 26, 27 Rutineret 1 8

9 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. Valgfri uddannelsesspecifikke Specialet [indsæt specialenavn] 110 Lysbuesvejsning af stumpsømme - rør EN 184 MAG-svejsning af kantsømme proces 187 MAG-svejsning af stumpsømme - plade 250 MAG-svejsning af stumpsømme plade 262 MAG-svejsning af stumpsømme - rør 136, 263 TIG-svejsning af tyndere rustfri plade 265 TIG-svejsning af ulegeret rør 266 TIG-svejsning af u- og lavtlegeret rør 267 TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, 272 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 277 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 278 Montage/idriftsætning af 279 Indregulering af hydrauliktekniske 280 PLC introduktion, automatiske maskiner og 281 Hydrauliksystemer, drift/fejlfinding, 282 Isometrisk tegningslæsning, offshore 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 9

10 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 285 Montage, service/ vedligehold, vener 288 Kontrol og vi- brationsmåling/- analyse, 294 Kontrol og opretning af koblinger, 3944 Pålægssvejsning og formsvejsning 3946 Aluminothermisk Svejsning 6257 Interkulturel lig kompetence 6304 Innovation og samarbejde med andre 7125 Tegningsforståelse og dokumentation 7126 Maskinel med styrede maskiner Maskinel med styrede maskiner Instrumentrørlægger, offshore 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 Rutineret 2,2 Rutineret 3,0 Rutineret 1,0 Ekspert 2,5 Ekspert 1,0 Ekspert 2, Montage og Ekspert 2,0 demontage Tegningslæsning og CNCstyring Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos 9592 Teknisk innovation 1,0 Rutineret 1,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 10

11 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b svejs-stumps rør alle pos MAGsvejs-kants plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr MAGsvejs-kants plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejskants uleg plade/rør TIG-svejsstumps uleg plade TIG-svejsstumps uleg rør pos PA-PC. AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 11

12 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik TIG-svejsstumps uleg rør alle pos TIG-svejskants rustfri plade/rør TIG-svejsstumps tynd rustfri plade TIG-svejsstumps svær rustfri plade TIG-svejsstumps tynd rustfri rør pos TIG-svejsstumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør alle Fremsling af formstykker Vedligehold af venationsanlæg Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Betjening, inds. af CNCkantpresse Tegningslæsning og CNCstyring Manuel udfoldning af plade. AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,8 AMU 1,2 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,4 AMU 0,6 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1, Materialelære, rustfri AMU 0,6 stål Materialelære, AMU 0,6 stål Montage/idriftsætning af hydrailiksys., Instrumentrørlægger, offshore Materialeforståelse, aluminium AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,6 12

13 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Momentspænd/efterspænd af bolte, Off Kvalitetsstyringssystem og Skæreprocesser og fugeformer Svejseprocesser og kontrol af Kvalitetsstyring af svejsearbejde Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage PLC programmering, programmerbare. AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,4 AMU 0,6 Antal 2,0 2, s valg Antal skole 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 i alt Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. [Fag 1] [Fag 2] [Fag n] 13

14 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. Præsentationsstandard for valgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Smedeteknik 2 7,0 Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7,0 Smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7,0 Rustfast smedeteknik 3 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. Grund Obligatoriske uddannelsesspecifikke Specialet, trin 1 Smedeteknik 1 (10627) 2 13 Begynder 8 Smedeteknik 2 (10628) 2 13 Rutineret 7 Specialet Svejser, trin 2 Smedeteknik 1 (10627) 2 13 Begynder 8 Maskinel med styrede maskiner B 3, 4 Rutineret 0,5 Tegningsforståelse og dokumentation, (svejser) 7 Rutineret 0,5 Termisk sammenføjning, (svejser) 14, 15 4,0 Materialeteknologi, (svejser) 8, 14, 15 Rutineret 1,0 Afkortning og dannelse, (svejser) 9, 14, 15 Rutineret 0,5 Maskinel 14, 15, Begynder 0,5 15

16 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. 14, 15, 28 Specialet Klejn trin 2 med styrede maskiner (robotsvejsning) Svejseprocedurer og svejsespecifikationer (certificeringsregler) Smedeteknik 3 (10629) Smedeteknik 4 ( og og Specialet, trin 2 Rustfast smedeteknik 3 (10632) Rustfast smedeteknik 4 (10633) 2 13 og og Specialet, trin 2 Maritim smedeteknik 3 (10634) Maritim smedeteknik 4 (10635) 2 13 og og , Specialet Energiteknik, trin 2 - Skolen foretager reduktion i ene Fra idé vvs-teknisk installation A 3 7 2,0 16

17 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Alternativ energi Styring og regulering Tegning og kvalitet, (vvs) Installationsteknik rør, brugsvand og varme Installationsteknik - afløb, gas og varme 26, 27 Installationsteknik fjernvarme og gas. 26, 27 26, 27 7, 26, 27 5, 26, 27 26, 27 Energivejledning Valgfri uddannelsesspecifikke Specialet [indsæt specialenavn] 110 Lysbuesvejsning af stumpsømme - rør EN 184 MAG-svejsning af kantsømme proces 187 MAG-svejsning af stumpsømme - plade 250 MAG-svejsning af stumpsømme plade 262 MAG-svejsning af stumpsømme - rør 136, 263 TIG-svejsning af tyndere rustfri plade 265 TIG-svejsning af ulegeret rør 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 26, 27 Rutineret 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0 17

18 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 266 TIG-svejsning af u- og lavtlegeret rør 267 TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, 272 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 277 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 278 Montage/idriftsætning af 279 Indregulering af hydrauliktekniske 280 PLC introduktion, automatiske maskiner og 281 Hydrauliksystemer, drift/fejlfinding, 282 Isometrisk tegningslæsning, offshore 284 Instrumentrørlægger, offshore 285 Montage, service/ vedligehold, vener 288 Kontrol og vi- brationsmåling/- analyse, 294 Kontrol og opretning af koblinger, 3944 Pålægssvejsning og formsvejsning 3946 Aluminothermisk Svejsning 6257 Interkulturel lig kompetence 6304 Innovation og samarbejde med andre 7125 Tegningsforståelse og dokumentation. 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 Rutineret 2,2 Rutineret 3,0 Rutineret 1,0 Ekspert 2,5 18

19 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 7126 Maskinel med styrede maskiner Maskinel med styrede maskiner 2. Ekspert 1,0 Ekspert 2, Montage og Ekspert 2,0 demontage Tegningslæsning og CNCstyring Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b svejs-stumps rør alle pos MAGsvejs-kants plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr Teknisk innovation 1,0 Rutineret 1,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1, MAGsvejs-kants AMU 1,0 19

20 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejskants uleg plade/rør TIG-svejsstumps uleg plade TIG-svejsstumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejsstumps uleg rør alle pos TIG-svejskants rustfri plade/rør TIG-svejsstumps tynd rustfri plade TIG-svejsstumps svær rustfri plade TIG-svejsstumps tynd rustfri rør pos TIG-svejsstumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør alle Fremsling af formstykker. AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 2,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,8 AMU 1,2 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,4 20

21 Der indsættes én række pr. følgende Præstationsstandard Vejledende tid Antal 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Vedligehold af venationsanlæg Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Betjening, inds. af CNCkantpresse Tegningslæsning og CNCstyring Manuel udfoldning af plade. AMU 0,6 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1, Materialelære, rustfri AMU 0,6 stål Materialelære, AMU 0,6 stål Montage/idriftsætning af hydrailiksys., Instrumentrørlægger, offshore Materialeforståelse, aluminium Momentspænd/efterspænd af bolte, Off Kvalitetsstyringssystem og Skæreprocesser og fugeformer Svejseprocesser og kontrol af Kvalitetsstyring af svejsearbejde Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage PLC programmering, programmerbare Antal s valg Antal skole i alt AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1,4 AMU 0,6 2,0 2, ,0 18,0 13,0 13,0 13,0 13,0 21

22 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 2 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. Præsentationsstandard for valgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Smedeteknik 2 7 Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7 Smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7 Rustfast smedeteknik 3 22

23 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et svarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen rækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Antallet af kolonner med trin eller specialer passes antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke og valgfri uddannelsesspecifikke. Der indsættes én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Grund 0 0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke 27,0 27,0 Smedeteknik Begynder 8,0 Smedeteknik ,0 Smedeteknik og Ekspert 7,0 Smedeteknik 4 Rustfast smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik og og og ,0 Ekspert 7,0 5,0 Valgfri uddannelsesspecifikke 6,0 6,0 NDT for smede Ekspert 1,0 Statik, styrkelære Ekspert 1,0 og dimen- sionering Teknisk innovation Ekspert 1,0 Projektledelse Ekspert 1,0 23

24 Der indsættes én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Produktionsoptimering Ekspert 2,0 Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE mærkning Ekspert 2,0 Antal s valg 2,0 2,0 Antal skole i alt 35,0 35,0 Andel skole, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 12,0 12,0 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 3 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Præsentationsstandard for valgt højere niveau Vejledende tid Navn på det, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard 24

25 Der indsættes én række pr. Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Smedeteknik 2 7 Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7 Smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7 Rustfast smedeteknik 3 25

26 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen rækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Om euv [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om euv-forløb, indsættes tekst her] Der indsættes én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Grund 0 0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke 27,0 27,0 Smedeteknik Begynder 8,0 Smedeteknik ,0 Smedeteknik og Ekspert 7,0 Smedeteknik 4 Rustfast smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik og og og ,0 Ekspert 7,0 5,0 Valgfri uddannelsesspecifikke 4,0 4,0 NDT for smede Ekspert 1,0 Statik, styrkelære Ekspert 1,0 og dimen- sionering Teknisk innovation Ekspert 1,0 Projektledelse Ekspert 1,0 Produktionsoptimering Ekspert 2,0 26

27 Der indsættes én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Antal Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE mærkning Ekspert 2,0 Antal s valg 0 0 Antal skole i alt 31,0 31,0 Andel skole, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 12,0 12,0 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 3 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 27

28 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Der indsættes én række pr. Præsentationsstandard for valgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Smedeteknik 2 7 Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7 Smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7 Rustfast smedeteknik 3 28

29 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale række for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede række. Dog skal det bemærkes, at valg og grund, som indgår på lavere eller samme niveau i rækken på gymnasialt niveau, og med grundslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fra erhvervsuddannelsen udgår: Ingen oplistet Placeringen af ene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Der er eux for specialerne klejnsmed og. Jf. skemaet på s.2 bør skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 og afsluttende skoleperiode med de resterende 9.6 uge hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtter synenergi mellem eux og eud. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Vejledende tid Antal 1. Skoleperiode 2. Skoleperiode 3. Skoleperiode 4. Skoleperiode Dansk A 6,2 uge Matematik B 5,0 Teknik A 7,0 Fysik B 3,6 uge Engelsk B 4,8 uge Kemi C 2,4 uge Valg 4,0 Større skriftlig opgave 1,0 Eksamensprojekt 0,6 uge Antal skole i alt 34,6 29

30 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag ene Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Praktikmål Smed trin 1 Eleven kan rettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremslings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb og herunder udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål Eleven kan udføre afkortning og dannelse af lige-, skrå og faconsnit i plade, rør og profiler under hensynstagen gældende standarder og tolerancekrav. Eleven kan planlægge og udføre enkle fremslingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle smetoder 30

31 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremslingsforløb i henhold gældende standarder Eleven kan udføre overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremslings og reparations -forløb under hensynstagen en given kvalitet og gældende normer og standarder Eleven kan vedligeholde produktionsudstyr der anvendes i fremslings, reparations-, og vedligeholdelsesforløb Eleven kan arbejde energi- og miljøbevidst samt i henhold gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø Eleven kan arbejde ved arbejdet i virksomheden Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer 31

32 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Eleven kan aflæse arbejdstegninger og fremsle arbejdstegninger ved hjælp af CAD-værktøjer. Eleven kan udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i forbindelse med fremslings-, reparations-, og vedligeholdelsesforløb. Eleven kan foretage kvalitets og kontrolmålinger i forhold virksomhedens kvalitetsstyringssystem Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder, kollegaer, samt udenlandske og indenlandske interessenter Eleven kan udføre intern og ekstern kundebetjening Specialet Svejser Eleven kan planlægge og udføre komplekse svejseopgaver. Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension fremsling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre 32

33 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. metaller, under hensynstagen gældende normer og standarder. Eleven kan udvælge samt udføre komplekse sammenføjningsmetoder, herunder automatiseret svejsning, i et reparations- og fremslingsforløb Specialet Klejnsmed Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension fremsling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen gældende normer og standarder. Eleven kan planlægge og udføre komplekse fremslingsopgaver i stål ved hjælp af manuelle og maskinelle smetoder, herunder programmering og anvendelse af styrede smaskiner. Eleven kan udvælge og udføre egnede metoder afkortning og dannelse 33

34 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik af snit i plade, rør og profiler under hensynstagen gældende standarder, tolerancekrav. Eleven kan udvælge samt udføre egnede sammenføjningsmetoder, herunder automatiseret svejsning, i et reparations- og fremslingsforløb. Specialet Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension fremsling af emner i rustfrie ståltyper og aluminium og disse i kombination med andre metaller, under hensynstagen gældende normer og standarder. Eleven kan planlægge og udføre komplekse fremslingsopgaver rustfrie ståltyper og aluminium ved hjælp af manuelle og maskinelle smetoder, herunder programmering og anvendelse af styrede smaskiner Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. 34

35 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Eleven kan udvælge og udføre egnede metoder afkortning og dannelse af snit i plader, rør og profiler af rustfrit stål og aluminium under hensynstagen gældende standarder og tolerancekrav. Eleven kan udvælge samt udføre egnede sammenføjningsmetoder sammenføjning af rustfrie materialer og aluminium, herunder automatiseret svejsning, i et reparations- og fremslingsforløb. Eleven kan planlægge og gennemføre fremsling og montage af afgreninger og bøjninger i rør i rustfrit stål i henhold gældende standarder og tolerancekrav Eleven kan udvælge egnet efterbehandlingsmetode og udføre overfladeog efterbehandling af 35

36 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. rustfrie stålemner og aluminiumsemner i henhold gældende standarder. Specialet Eleven kan Eleven kan rettelægge arbejdsgange og kan udføre komplette reparationsforløb på skibe og stålkonstruktioner Eleven kan udarbejde tredimensionelle modeller af skibsdelementer og på baggrund af disse fremsle skabeloner reparationsforløb Eleven kan rettelægge arbejdsgange og udføre komplette fremslings-, montage- og reparationsforløb på rørprofiler Eleven kan læse og ved brug af CAD-værktøjer fremsle komplekse skibstegninger Specialet Energiteknik 36

37 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med montage af afløbs installation, herunder montering og slutning af sanitetsgenstande og armaturer Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med montage af kedel-installationer Eleven kan selvstændigt løse følgende arbejdsopgaver: Montage, fejlfinding og reparation af varmeinstallationer samt montage, fejlfinding på automatik varmestyring. 37

38 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs række. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme række. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 rækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EU-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9 EU9+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op 20., samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 38

39 Elevtype EUV3 EU MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare praktikperioden for de unge. EU Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i speciale For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkane uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme række. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+ EU9+ og EU ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9 EUD9 og EU lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3 EUV3 og EU 4 EUV2 EUV2 /EUV1 og EU 2+4 EU9++T EU9+ og EU ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 39

40 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9+T EUD9 og EU lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3+T EUV3 og EU og talent 3a+4 EUV2+T EUV2 og EU og talent 3b+4 EUV1+T EUV1 og EU og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. Fagbilag I det efterfølgende ses bilag for de som er ændret i forhold gældende uddannelsesordning og bekendtgørelse. Det drejer sig om ene: Smedeteknik 2 Smedeteknik 3 Rusfast smedeteknik 3 De nævnte er hævet et niveau i forhold det obligatoriske niveau, og indgår i uddannelsens talentspor på specialerne klejnsmed og. Herudover er medtaget nye uddannelsesspecifikke valgfri speciale, som for nogles vedkommende er delvist færdigbeskrevne, og for andre endnu blot på titelniveau. Disse er alene udviklet med henblik på at indgå i talentspor. Smedeteknik Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremsling og projektstyring i en innovativ kontekst med hensyn konstruktion, design og dimensionering, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. 40

41 - Eleven kan udføre informationssøgning, beregninger, materialelister og fremsle komplette retvinklet projektionsog isometrisktegninger ved hjælp af manuelle tegninger og 3D CAD-programmer, i overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553 samt overføre data CAM systemer i forbindelse med s- og udfoldningsopgaver. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn tekniske og økonomiske faktorer, anvende relevante begreber og terminologier, samt fremsle styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris, herunder udfoldning (skærefiler) via CAD/CAM programmer. - Eleven kan planlægge og udføre enkle fremslingsopgaver i tynde materialer, ved hjælp af manuelle, maskinelle og CNC smetoder, herunder udvælge egnet materialetype og dimension fremsling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, samt kan vedligeholde og servicere produktionsudstyr. Eleven kan foretage kontrolmålinger løbende og på det færdige produkt, samt forstå materialetemperaturs virkning på måleresultater. - Eleven kan fremsle konstruktioner i tynde plade-, rør- og stålprofiler ved hjælp af valse, kantbukker og CNC skærer maskiner, samt udføre hånd / CNC flamme- og plasmaskæring af forskellige typer af plader, rør og profiler, således at EN serie B overholdes. Elever skal vælge metode, udstyr, og udføre montage af deres delkomponenter ud fra deres tekniske dokumentation, samt vælge sammenføjningsmetode fremsling af deres projekt. Eleven har teoretisk og praktisk kendskab målemetoder, og kan anvende relevante måleværktøjer. - Eleven kan flammeskære lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler efter standard DS/EN ISO 9013, indsle parametre skæring af forskellige typer af plader, rør og profiler og har kendskab skæremetodens anvendelighed, samt den generelle teori. Eleven udfører følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, og 141, i slingerne PC-BW, PB-FW og PA-BW (DS/EN ) kravet er niveau B efter EN 5817, og kan vælge relevant svejseudstyr, indsle svejseparametrene sømform og materialetykkelse, samt vælge relevant satsmateriale. Eleven kender svejsemetodernes anvendelighed, og den generelle svejseteori, samt kan klargøre emner overfladeog efterbehandling såsom fjernelse af svejsesprøjt og slagger, skarpe kanter, herunder varmretning og boring af huller galvanisering. - Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholder gældende standarder, normer og kvalitetskrav, foretage kontrol målinger, og har kendskab virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer. Eleven afslutter et med et projekt, som er grundlaget for ets karakter. Bedømmelse - Standpunktskarakter Smedeteknik 3 7 Ekspert - Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver. Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremsling og projektstyring i en innovativ kontekst med hensyn konstruktion, design og dimensionering herunder produktets funktionalitet, materialevalg og styrkeegenskaber. Eleven har forståelse for forskellige materialers miljømæssige bæredygtighed og genanvendelighed og herunder værdien af korrekt sortering. Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked. - Eleven kan selvstændigt ud fra et givet produkt udarbejde isometrisk og retvinklet projektionstegning både manuel og via cad, overensstemmelse med DS/ISO 128, DS/ISO 129 og DS2553, samt overføre data cam systemer i forbindelse med s- og udfoldningsopgaver. Eleven kan på baggrund af relevante informationer, og ud fra hensyn tekniske og økonomiske faktorer, anvende de for branchen relevante begreber og terminologier, samt fremsle styklister, procesdiagram, beregninger på materialeforbrug og kostpris. 41

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen smed Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. 463af 14. april om uddannelsen smed. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen smed Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. 1641 af 15/12/2015 om uddannelsen smed. Skolen kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING 206 SVEJSNING - Jobrettet uddannelse JSNING SVE P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING SVEJSNING - POSITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2016 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2016 Her kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere