VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER"

Transkript

1 VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør

2 Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er Grundejerforeningen "Jægervangen". Dens hjemsted er Dragør Kommune. Foreningens formål er at varetage fælles grundejerinteresser for ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 9 k af Store Magleby by og sogn Enhver parcelejer har pligt til at være medlem, Jfr. 4 i den på samtlige parceller tinglyste deklaration af 23. januar PARCELEJERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER: Enhver parcelejer i foreningen er forpligtet til at overholde de byrder og forpligtelser, som lovligt måtte være pålagt parcelejerne i henhold til de til enhver tid gyldige vedtægter. 4 Medlemsretten bortfalder ved salg af parcellen, og uden at der i den anledning kan gøres krav på tilbagebetaling af betalte ydelser. Ved ny ejers overtagelse indtræder denne i samtlige rettigheder og forpligtelser, herunder betaling af eventuelle restancer, jfr. nedenfor, uanset at disse måtte hidrøre fra tidligere ejer, og foreningen har ingen pligt til først at søge disse inkasseret hos denne. De af foreningen fastsatte ydelser er sikret ved pantstiftende deklaration lyst på samtlige under foreningen henhørende ejendomme. For hver parcel og ved hvert ejerskifte betales et indskud, og til dækning af foreningens administration og andre forpligtelser betales et årligt kontingent. 5

3 Side 2 Indskud og kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen i forbindelse med budgettets vedtagelse. Indgår betalingen ikke til den fastsatte frist, overgives fordringen med 14 dages varsel til inkasso med de dertil hørende omkostninger. Restanten er forpligtet til at betale alle dermed forbundne udgifter, uanset betaling finder sted direkte til foreningen. 6 Enhver parcelejer er pligtig til straks at give bestyrelsen skriftlig meddelelse om salg af sin parcel, samt at opgive den ny ejers navn og overtagelsesdatoen. 7 Hver parcel giver på generalforsamlingen ret til én stemme, dog således, at flere parceller under samme ejer svarer til en parcel. Der kan stemmes personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Dog kan ingen ved fuldmagt repræsentere mere end en parcelejer. En parcelejers ægtefælle/samlever er altid berettiget til at stemme på sin fraværende ægtefælles/samlevers vegne. Parcelejere, der er i restance med ydelser til foreningen, har ingen stemmeret. Alle meddelelser til parcelejere skal fremsendes til den i foreningens medlemskartotek noterede post adresse og/eller mail adresse. GENERALFORSAMLINGER: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8 9

4 Side 3 ORDINÆR GENERALFORSAMLING: 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse fremsendes, bilagt bestyrelsens beretning om årets virksomhed, det reviderede årsregnskab, oplysning om indkomne forslag fra bestyrelsen og parcelejere samt bestyrelsens budgetforslag til hver enkelt parcelejer med mindst 14 dages varsel. Forslag fra parcelejere må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indsendt skriftligt til formanden inden den 15. januar. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. valg af dirigent 2. valg af referent(er) 3. afstemning om bestyrelsens beretning 4. afstemning om regnskabet for det forløbne år 5. afstemning om bestyrelsens budgetforslag, herunder godkendelse af indskud, kontingent, administrationsudgifter og forfaldsdato for betaling af kontingent 6. valg 7. behandling af indkomne forslag 8. eventuelt EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLlNG: 11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når som helst af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 20 parcelejere indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af forhandlingsemne. Meddelelse om ekstraordinær generalforsamlings afholdelse fremsendes - bilagt det indkomne forhandlingsemne - til hver enkelt parcelejer med 8 dages varsel til afholdelse senest 14 dage efter, at den på lovlig vis er begæret afholdt. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. valg af dirigent 2. valg af referent(er) 3. behandling af indkomne forhandlingsemner

5 Side 4 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE GENERALFORSAMLINGER: 12 Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal. Til beslutninger om a. ændringer af disse vedtægter b. ændringer, der medfører forøgede økonomiske forpligtelser for parcelejerne, hvorved de samlede årlige ydelser for disse forøges med mere end 10% kræves dog, at mindst 2/3 af parcelejerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og danner derefter bevis for det på generalforsamlingen vedtagne og passerede, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til parcelejerne. Under "eventuelt" kan der ikke ske vedtagelser, der medfører økonomiske forpligtelser for hverken foreningen eller for parcelejerne. BESTYRELSEN: 13 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt tre repræsentanter.

6 Side 5 14 Bestyrelsen vælges for to år af den ordinære generalforsamling, således at formand, sekretær og to repræsentanter vælges på lige årstal, medens næstformand, kasserer og en repræsentant vælges på ulige årstal. Yderligere vælges to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant ligeledes for to år af den ordinære generalforsamling, således at en revisor vælges på lige årstal, medens en suppleant, en revisor og revisorsuppleanten vælges på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. De i 13 og 14, 2..stk nævnte, der bliver valgt på en ekstraordinær generalforsamling, indgår i den i 14 nævnte turnus. Samtidig med valget af repræsentanter, suppleanter og revisorer afgøres, hvem de træder i stedet for. Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen udsender snarest efter generalforsamlingens afholdelse resumé af referatet til hver enkelt parcelejer. Referat af bestyrelsesmøder indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medbringes til generalforsamlingerne. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer er til stede

7 Side 6 Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige gør formandens - i dennes forfald næstformandens - stemme udslaget. Bestyrelsen er ulønnet, men formand, kasserer og sekretær/hjemmeside-ansvarlig oppebærer hver et vederlag, der fastsættes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af budgettet. FORHOLD TIL TREJDEMAND: Foreningen tegnes i ethvert forhold over for tredjemand af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst en skal være formand eller næstformand. Kassereren gives dog fuldmagt til at kunne varetage foreningens bank forretninger se 26. Til stiftelse af gæld kræves en generalforsamlings forudgående godkendelse. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET: 21 Foreningens regnskabsår omfatter tiden 1. januar -31. december. Kassereren, der så vidt muligt skal være regnskabskyndig, fører foreningens regnskab og medlemskartotek, samt udarbejder foreningens årsregnskab og budget. Er kassereren ikke regnskabskyndig, skal regnskabet revideres af faguddannet revisor, der underskriver regnskabet i forbindelse med de af generalforsamlingen valgte revisorer Regnskabet føres med de nødvendige konti, således at indtægter og udgifter kan specificeres af hensyn til aflæggelse af årsregnskab. Foreningens regnskab og medlemskartotek skal altid være tilgængelige for bestyrelse og revision.

8 Side 7 24 Alle indbetalinger fra parcelejere skal ske til foreningens bank- eller girokonto. 25 Foreningens kassebeholdning må ikke overstige kr Beløb herudover skal snarest muligt indsættes på foreningens bankkonto. 26 Kassereren varetager, via fuldmagt, tildelt af bestyrelsens formand + næstformand eller bestyrelsesmedlem, foreningens bankforretninger bl.a. via Netbank. Udgiftsbilag som skal betales af foreningen, skal være godkendte af enten bestyrelsens formand eller næstformand. Via Netbank skal bestyrelsens formand og/eller næstformand have adgang til at se foreningens bank konti og transaktioner. Kassereren udarbejder årsregnskabet, der forelægges bestyrelsen til godkendelse i revideret stand. Kassereren forelægger samtidig fortegnelse over eventuelle restancer med angivelse af navn og beløb. Det reviderede og underskrevne årsregnskab samt eventuelle særlige revisionsbemærkninger skal forelægges den samlede bestyrelse, der sørger for, at regnskabet udsendes til samtlige parcelejere Årsregnskabet skal foreligge underskrevet af såvel kasserer og formand som de to revisorer og opbevares sammen med revisionsprotokollen. De af generalforsamlingen valgte revisorer skal foretage mindst et uanmeldt beholdningseftersyn om året. Eftersynet attesteres af revisorerne ved at lade en specifikation af beholdningerne blive indført i revisionsprotokollen. 29

9 Side 8 Finder revisionen, i forbindelse med årsafslutningen, anledning til særlige bemærkninger, anføres disse i revisionsprotokollen og i ganske særlige tilfælde skal regnskabspåtegningen indeholde henvisning hertil Kassereren udarbejder budgettet til forelæggelse i den samlede bestyrelse, der efter godkendelse drager omsorg for, at budgettet udsendes til samtlige parcelejere. ORDENSREGLER M.M.: 32 Det indskærpes parcelejerne at overholde gældende bestemmelser i hegnslov, bygningsvedtægter, politivedtægter etc. 33 Beskadiger en parcelejer foreningens veje, fortove, træer eller lignende, er pågældende pligtig til omgående at udbedre skaderne på egen regning. 34 Parkering, camping og lignende på fællesområder er ikke tilladt og al færden på områderne skal ske med størst mulig hensyntagen til parcelejerne. Såfremt en parcelejer ikke overholder ordensreglerne, er bestyrelsen bemyndiget til at bringe forholdet i orden for pågældendes regning og ansvar Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 12. juli 1960 og ændret ved generalforsamlingerne i 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, og 1993 og 2015 Bestyrelsen.

10 DEKLARATION AF 23. JANUAR 1956 Side 9 I anledning af, at undertegnede ejere af en parcel af ejendommen matr. nr. 9 a Store Magleby by og sogn, har erholdt Store Magleby sogneråds approbation på beliggenhed og bredde af de på nævnte grundstykke planlagte veje som vist med gult på vedhæftede plan, erklærer vi herved som forpligtende for os og eventuelle senere ejere af nævnte ejendom og de parceller, hvori den måtte blive delt, følgende overfor Store Magleby sogneråd: 1. Vi er bekendt med, at der ikke kan forventes udstedt bygningsattest med hensyn til nogen bebyggelse ved de heromhandlede veje førend den pågældende vej er endelig anlagt med den på vedhæftede plan angivne vejretning og bredde til og forbi den pågældende bebyggelse (vejen mellem matr. nr. 9 a og matr. nr. 27 a skal anlægges i fuld bredde) efter et af sognerådet forud godkendt projekt, jfr. 4 i vejvedtægten for Store Magleby kommune, og har forbindelse med godkendt vej, og afledning af overfladevand er ordnet på behørig måde og spildevandsledninger tilsluttet det i landvæsenskommissionenskendelse af 20. juni 1950 angående kloakering af Dragør og dele af StoreMagleby kommune omtalte rensningsanlæg. 2. Når sognerådet til sin tid måtte beslutte, at Engvejen skal udvides, skal ejerne af grunde langs denne vej og tilstødende veje med 3 måneders varsel og uden udgift for det offentlige afgive det fornødne areal i ryddeliggjort stand til såvel udvidelsen indtil byggelinjen (10 meter fra vejmidte) som til hjørneafskæringer. Såfremt sognerådet ligeledes senere måtte beslutte, at Fasanvængets forlængelse skal udvides til en bredde af 15 meter, skal ejere af grunde langs den nævnte vej med 3 måneders varsel og uden udgift for det offentlige, afgive det fornødne areal i ryddeliggjort stand. 3.. Når vejene er aniagt, må ingen del af disse spærres for offentlig færdsel uden sognerådets samtykke, der til enhver tid kan tilbagekaldes.

11 Side Der skal ved salg af grunde i overdragelsesdokumenterne optages bestemmelse om, at købere er pligtig til at være medlem af en grundejerforening, der omfatter alle fra ejendommen udstykkede parceller. Indtil ejendommen er fuldt udstykket og samtlige parceller afhændet, er nuværende og fremtidige ejere af ejendommen pligtig at være medlem af nævnte forening. Denne forening skal være berettiget til at fastsætte og opkræve bidrag til anlæg og vedligeholdelse af veje, kloak-, gas-, vand-og elektricitetsledninger, vejbelysning og lignende fælles anliggender, samt have panteret for sådanne de enkelte ejendomme påhvilende bidrag med prioritet efter lån af offentlige midler, når vedkommende anlæg m.v. lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling. Ovennævnte grundejerforening skal ved nuværende ejeres foranstaltning stiftes, når sognerådet måtte beslutte det. Foreningens love skal godkendes af sognerådet. Der påhviler de heromhandlede arealer følgende servitutmæssige forpligtelser: 1. For arealerne, der er skraveret med rødt, gælder følgende: a. Ingen parcel må udstykkes med mindre en 700 m 2 netto areal eller med mindre facadelængde end 18 meter. b. Kun 1/6 af de enkelte parcellers nettoareal må bebygges. Garager og mindre fritliggende udhuse med et samlet bebygget areal af indtil 25 m2 for hver parcel medregnes ikke i det bebyggede areal. c. På hver parcel må kun opføres et enfamilies beboelseshus i én etage foruden tagetage og kælder, når dennes loft ikke ligger mere end 1 meter over terræn og bygningens højde ikke overstiger 4 meter målt fra fortovets indre kant ud for midten af bygningen til oversiden af øverste bjælkelag, samt en garage og mindre udhus til beboernes behov. d. Bygningerne skal holdes 10 meter fra vejenes midtlinje og så langt fra skel, at vinduer fra beboelsesrum kan anbringes derimod, dog mindst 3 meter, uanset at der ikke anbringes vinduer i disse. Mindre fritliggende udhuse og garager til beboernes behov kan tillades opført umiddelbart i skellet, såfremt dette ikke er udpræget nordligt (øst-vest-gående) skel og højden med taget og en eventuel brandkam ikke overstiger 2,5 meter og bygningernes samlede længde i skellet ikke overstiger 7 meter og det samlede bebyggede areal ikke overstiger 25 m2 5.

12 Side For de på planen med blå skravering viste restarealer af ejendommen gælder ligeledes forannævnte bestemmelser i 1.ste stykke fra a til d incl. Afvigelser herfra kan tillades; når der til sognerådets godkendelse fremsendes en samlet bebyggelsesplan for arealerne. Der vil dog kun kunne forventes tilladelse til, at der på disse arealer, jfr. dog 7 opføres enfamilies række-eller kædehuse i én etage foruden tagetage og kælder, når dennes loft ikke ligger mere end 1 meter over terræn og bygningernes højde ikke overstiger 4 meter målt fra fortovets indre kant ud for midten af bygningen til oversiden af øverste bjælkelag, og kun når nedenstående bestemmelser bl.a. overholdes: a. Ingen parcel må udstykkes med mindre nettoareal end 400 m2 og en mindre facadelængde end 9 meter. Når parcellens nettoareal er under 700 m2, skal der udlægges et friareal, således at parcellens nettoareal og friareal ikke bliver under 700 m2. Kun 1/6 af parcellens nettoareal, incl. friarealet, må bebygges. Sognerådet kan dog tillade afvigelse fra de under a nævnte betingelser, såfremt en samlet bebyggelsesplan godkendes af sognerådet. b. Bygningerne skal holdes mindst 10 meter fra vejmidte. c. Friarealerne skal udlægges som samlede arealer, beplantes og vedligeholdes på en af sognerådet godkendt måde og tilskødes den i 4 omtalte grundejerforening. Denne forening har vedligeholdelsespligten på arealerne. Sognerådet er berettiget til, såfremt vedligeholdelsen efter dettes skøn ikke udføres på tilfredsstillende måde, at lade denne udføre for grundejerforeningens regning og beløbet herfor indkræve efter samme regler som er gældende for ejendomsskatter. d. Uanset de i punkt c anførte bestemmelser, kan sognerådet på de nævnte friarealer meddele tilladelse til opførelse af samlede garageanlæg til rækkehusbeboernes behov. Der kan kun forventes tilladelse til opførelse af garager til ca. halvdelen af rækkehusene. Garagernes bebyggede areal må ikke være over 25m2 for hvert rækkehus. Garageanlæggenes højde med taget må ikke være over 2,5 meter Alle ydermure skal behandles for facademure. 2. Arealet mellem vej og bygning skal, for så vidt det ikke danner adgang til bygningen, anlægges og vedligeholdes som have og indhegnes med et nethegn såvel mod vej som mod nabogrunde. For så vidt arealet ikke indhegnes, skal det af ejeren anlægges og vedligeholdes som fortov.

13 Side Foruden at byggelovens krav om tegninger m.v. skal opfyldes, må en situationsplan, der viser grundens benyttelse, samt tegninger af enhver bygning og bygningsforandring m.v. samt de under punkt 2 nævnte hegn forelægges sognerådet til godkendelse forinden bygningsarbejdernes påbegyndelse. 7. På parcellerne må ikke drives fabrikationsvirksomhed eller næring af nogen art. Der vil dog kunne forventes tilladelse til indretning af butikshandel efter sognerådets skøn samt et mindre automobilværksted med vaskehal og smørehal samt benzintank, for så vidt bygningerne efter sognerådets skøn harmonerer med den øvrige bebyggelse og der træffes foranstaltninger til undgåelse af røg, støj, larm og andre ulemper fra værksted m.v. 8. Kun Store Magleby sogneråd har påtaleret for samtlige deklarationens bestemmelser og er berettiget til at meddele tilladelse til sådanne afvigelser fra servitutternes bestemmelser, som efter sognerådets skøn er forsvarlige af hensyn til den øvrige bebyggelse i kvarteret. 9. Denne deklaration vil være at tinglyse uden udgift for det offentlige og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i tingbogen forud for pantgæld, og kan ikke aflyses af denne uden Store Magleby sogneråds tilladelse. Med hensyn til de øvrige på ejendommen hvilende byrder og servitutter med eller uden panteret henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den 11. januar For et under dannelse værende aktieselskab: Oluf J. Nielsen (sign.) Tinglyst den 23. januar 1956.

14 Side 13 DEKLARATION AF 19. OKTOBER 1966: Undertegnede Amager Enghave A/S under stiftelse som ejer af matr. nr. 9 k Store Magleby by og sogn pålægger herved for sig og efter følgende ejere af den nævnte ejendom og de parceller hvori den måtte blive udstykket, følgende forpligtelser: 1. Til dækning af anlægsudgifterne ved de i deklarationen til Store Magleby kommune, tinglyst 23/1 1956, angivne veje samt til hovedvandledninger til en projekteret bebyggelse på 138 parcel-og rækkehuse optager Amager Enghave A/S under stiftelse et hertil medgående lån, anslået til ikke at overstige ,-kr. -skriver seks hundrede tusinde kroner - i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, for hvilket låns afvikling Store Magleby kommune afgiver kommunegaranti. Den i fornævnte deklaration, lyst den 23/1 1956, i 4 omhandlede grundejerforening skal være såvel berettiget som forpligtet til at opkræve de til afviklingen af nævnte sparekasselån fornødne bidrag samt sørge for rettidig indbetaling af renter og afdrag til Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn i h.t. det med Sparekassen oprettede lånedokument, og i øvrigt skadeløsholde Store Magleby kommune for alle udgifter, som måtte blive påført kommunen i anledning af dennes garanti. 2. Til sikkerhed for, at Store Magleby kommune skadesløsholdes for enhver udgift og forpligtelse i medfør af den overfor Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegns angivne kommunegaranti, erholder kommunen herved 1. prioritets panteret i ejendommen matr. nr. 9 k St. Magleby by og sogn og de parceller, hvori den måtte blive delt, for hvad der til enhver tid skyldes Sparekassen i anledning af bemeldte lån, herunder de ved eventuel misligholdelse påløbne inddrivelsesomkostninger samt ethvert rentebeløb. Ved ejendommens og dens parcellers bebyggelse med helårsboliger respekterer den her stiftede panteret størst mulige kredit-og hypotekforeningslån og om fornødent statslån efter gældende byggestøttelovs kap. V a. Ved ejendommens bebyggelse med parcelhuse efter den foreliggende og godkendte bebyggelsesplan vil den heromhandlede, til beløb ca ,- kr. anslåede, behæftelse ved fornævnte grundejerforenings foranstaltning være at fordele med 1/138 pr. udstykket parcel, udgørende hver enkelt parcels fulde anpart i behæftelsen. Såfremt udstykningen ikke måtte blive gennemført efter den ovennævnte bebyggelsesplan, foretages fordelingen efter samråd med kommunen på de fremkomne parceller.

15 Side Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitut-og pantstiftende på ejendommen matr. nr. 9 k Store Magleby by og sogn og de parceller, hvori den måtte blive udstykket. Påtaleretten har Store Magleby kommune. 4. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den 16. oktober Amager Enghave AJS under stiftelse: Oluf J. Nielsen (sign.) K.L. Christiansen (sign.) Svend Zeltner (sign.) H.M. Bastiansen (sign.) Tinglyst, den 19. oktober

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren.

VEDTÆGTER. Medlemmet er forpligtet til at respektere de fælles forpligtelser, der efter en generalforsamling vil blive pålagt parcelejeren. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lillemarken Hjemsted: Gevninge. 4000 Roskilde. Værneting: Roskilde Kommune: Lejre 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ydelser til foreningen. 1. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 1. Navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holluf Pile. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som er fastlagt i partiel byplansvedtægt nr. 82 for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget I. Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Æblevænget. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Dens medlemsområde er arealerne omfattet af servitut

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen

LOVE. for. Grundejerforeningen LOVE for Grundejerforeningen AGERVÆNGET 20. februar 2013-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere