VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER"

Transkript

1 VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør

2 Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er Grundejerforeningen "Jægervangen". Dens hjemsted er Dragør Kommune. Foreningens formål er at varetage fælles grundejerinteresser for ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 9 k af Store Magleby by og sogn Enhver parcelejer har pligt til at være medlem, Jfr. 4 i den på samtlige parceller tinglyste deklaration af 23. januar PARCELEJERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER: Enhver parcelejer i foreningen er forpligtet til at overholde de byrder og forpligtelser, som lovligt måtte være pålagt parcelejerne i henhold til de til enhver tid gyldige vedtægter. 4 Medlemsretten bortfalder ved salg af parcellen, og uden at der i den anledning kan gøres krav på tilbagebetaling af betalte ydelser. Ved ny ejers overtagelse indtræder denne i samtlige rettigheder og forpligtelser, herunder betaling af eventuelle restancer, jfr. nedenfor, uanset at disse måtte hidrøre fra tidligere ejer, og foreningen har ingen pligt til først at søge disse inkasseret hos denne. De af foreningen fastsatte ydelser er sikret ved pantstiftende deklaration lyst på samtlige under foreningen henhørende ejendomme. For hver parcel og ved hvert ejerskifte betales et indskud, og til dækning af foreningens administration og andre forpligtelser betales et årligt kontingent. 5

3 Side 2 Indskud og kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen i forbindelse med budgettets vedtagelse. Indgår betalingen ikke til den fastsatte frist, overgives fordringen med 14 dages varsel til inkasso med de dertil hørende omkostninger. Restanten er forpligtet til at betale alle dermed forbundne udgifter, uanset betaling finder sted direkte til foreningen. 6 Enhver parcelejer er pligtig til straks at give bestyrelsen skriftlig meddelelse om salg af sin parcel, samt at opgive den ny ejers navn og overtagelsesdatoen. 7 Hver parcel giver på generalforsamlingen ret til én stemme, dog således, at flere parceller under samme ejer svarer til en parcel. Der kan stemmes personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Dog kan ingen ved fuldmagt repræsentere mere end en parcelejer. En parcelejers ægtefælle/samlever er altid berettiget til at stemme på sin fraværende ægtefælles/samlevers vegne. Parcelejere, der er i restance med ydelser til foreningen, har ingen stemmeret. Alle meddelelser til parcelejere skal fremsendes til den i foreningens medlemskartotek noterede post adresse og/eller mail adresse. GENERALFORSAMLINGER: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 8 9

4 Side 3 ORDINÆR GENERALFORSAMLING: 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse fremsendes, bilagt bestyrelsens beretning om årets virksomhed, det reviderede årsregnskab, oplysning om indkomne forslag fra bestyrelsen og parcelejere samt bestyrelsens budgetforslag til hver enkelt parcelejer med mindst 14 dages varsel. Forslag fra parcelejere må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indsendt skriftligt til formanden inden den 15. januar. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. valg af dirigent 2. valg af referent(er) 3. afstemning om bestyrelsens beretning 4. afstemning om regnskabet for det forløbne år 5. afstemning om bestyrelsens budgetforslag, herunder godkendelse af indskud, kontingent, administrationsudgifter og forfaldsdato for betaling af kontingent 6. valg 7. behandling af indkomne forslag 8. eventuelt EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLlNG: 11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når som helst af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 20 parcelejere indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af forhandlingsemne. Meddelelse om ekstraordinær generalforsamlings afholdelse fremsendes - bilagt det indkomne forhandlingsemne - til hver enkelt parcelejer med 8 dages varsel til afholdelse senest 14 dage efter, at den på lovlig vis er begæret afholdt. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. valg af dirigent 2. valg af referent(er) 3. behandling af indkomne forhandlingsemner

5 Side 4 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE GENERALFORSAMLINGER: 12 Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal. Til beslutninger om a. ændringer af disse vedtægter b. ændringer, der medfører forøgede økonomiske forpligtelser for parcelejerne, hvorved de samlede årlige ydelser for disse forøges med mere end 10% kræves dog, at mindst 2/3 af parcelejerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer for forslaget. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og danner derefter bevis for det på generalforsamlingen vedtagne og passerede, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til parcelejerne. Under "eventuelt" kan der ikke ske vedtagelser, der medfører økonomiske forpligtelser for hverken foreningen eller for parcelejerne. BESTYRELSEN: 13 Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt tre repræsentanter.

6 Side 5 14 Bestyrelsen vælges for to år af den ordinære generalforsamling, således at formand, sekretær og to repræsentanter vælges på lige årstal, medens næstformand, kasserer og en repræsentant vælges på ulige årstal. Yderligere vælges to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant ligeledes for to år af den ordinære generalforsamling, således at en revisor vælges på lige årstal, medens en suppleant, en revisor og revisorsuppleanten vælges på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. De i 13 og 14, 2..stk nævnte, der bliver valgt på en ekstraordinær generalforsamling, indgår i den i 14 nævnte turnus. Samtidig med valget af repræsentanter, suppleanter og revisorer afgøres, hvem de træder i stedet for. Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender og fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen udsender snarest efter generalforsamlingens afholdelse resumé af referatet til hver enkelt parcelejer. Referat af bestyrelsesmøder indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og medbringes til generalforsamlingerne. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer er til stede

7 Side 6 Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige gør formandens - i dennes forfald næstformandens - stemme udslaget. Bestyrelsen er ulønnet, men formand, kasserer og sekretær/hjemmeside-ansvarlig oppebærer hver et vederlag, der fastsættes på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af budgettet. FORHOLD TIL TREJDEMAND: Foreningen tegnes i ethvert forhold over for tredjemand af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst en skal være formand eller næstformand. Kassereren gives dog fuldmagt til at kunne varetage foreningens bank forretninger se 26. Til stiftelse af gæld kræves en generalforsamlings forudgående godkendelse. REGNSKAB, REVISION OG BUDGET: 21 Foreningens regnskabsår omfatter tiden 1. januar -31. december. Kassereren, der så vidt muligt skal være regnskabskyndig, fører foreningens regnskab og medlemskartotek, samt udarbejder foreningens årsregnskab og budget. Er kassereren ikke regnskabskyndig, skal regnskabet revideres af faguddannet revisor, der underskriver regnskabet i forbindelse med de af generalforsamlingen valgte revisorer Regnskabet føres med de nødvendige konti, således at indtægter og udgifter kan specificeres af hensyn til aflæggelse af årsregnskab. Foreningens regnskab og medlemskartotek skal altid være tilgængelige for bestyrelse og revision.

8 Side 7 24 Alle indbetalinger fra parcelejere skal ske til foreningens bank- eller girokonto. 25 Foreningens kassebeholdning må ikke overstige kr Beløb herudover skal snarest muligt indsættes på foreningens bankkonto. 26 Kassereren varetager, via fuldmagt, tildelt af bestyrelsens formand + næstformand eller bestyrelsesmedlem, foreningens bankforretninger bl.a. via Netbank. Udgiftsbilag som skal betales af foreningen, skal være godkendte af enten bestyrelsens formand eller næstformand. Via Netbank skal bestyrelsens formand og/eller næstformand have adgang til at se foreningens bank konti og transaktioner. Kassereren udarbejder årsregnskabet, der forelægges bestyrelsen til godkendelse i revideret stand. Kassereren forelægger samtidig fortegnelse over eventuelle restancer med angivelse af navn og beløb. Det reviderede og underskrevne årsregnskab samt eventuelle særlige revisionsbemærkninger skal forelægges den samlede bestyrelse, der sørger for, at regnskabet udsendes til samtlige parcelejere Årsregnskabet skal foreligge underskrevet af såvel kasserer og formand som de to revisorer og opbevares sammen med revisionsprotokollen. De af generalforsamlingen valgte revisorer skal foretage mindst et uanmeldt beholdningseftersyn om året. Eftersynet attesteres af revisorerne ved at lade en specifikation af beholdningerne blive indført i revisionsprotokollen. 29

9 Side 8 Finder revisionen, i forbindelse med årsafslutningen, anledning til særlige bemærkninger, anføres disse i revisionsprotokollen og i ganske særlige tilfælde skal regnskabspåtegningen indeholde henvisning hertil Kassereren udarbejder budgettet til forelæggelse i den samlede bestyrelse, der efter godkendelse drager omsorg for, at budgettet udsendes til samtlige parcelejere. ORDENSREGLER M.M.: 32 Det indskærpes parcelejerne at overholde gældende bestemmelser i hegnslov, bygningsvedtægter, politivedtægter etc. 33 Beskadiger en parcelejer foreningens veje, fortove, træer eller lignende, er pågældende pligtig til omgående at udbedre skaderne på egen regning. 34 Parkering, camping og lignende på fællesområder er ikke tilladt og al færden på områderne skal ske med størst mulig hensyntagen til parcelejerne. Såfremt en parcelejer ikke overholder ordensreglerne, er bestyrelsen bemyndiget til at bringe forholdet i orden for pågældendes regning og ansvar Vedtaget ved stiftende generalforsamling den 12. juli 1960 og ændret ved generalforsamlingerne i 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, og 1993 og 2015 Bestyrelsen.

10 DEKLARATION AF 23. JANUAR 1956 Side 9 I anledning af, at undertegnede ejere af en parcel af ejendommen matr. nr. 9 a Store Magleby by og sogn, har erholdt Store Magleby sogneråds approbation på beliggenhed og bredde af de på nævnte grundstykke planlagte veje som vist med gult på vedhæftede plan, erklærer vi herved som forpligtende for os og eventuelle senere ejere af nævnte ejendom og de parceller, hvori den måtte blive delt, følgende overfor Store Magleby sogneråd: 1. Vi er bekendt med, at der ikke kan forventes udstedt bygningsattest med hensyn til nogen bebyggelse ved de heromhandlede veje førend den pågældende vej er endelig anlagt med den på vedhæftede plan angivne vejretning og bredde til og forbi den pågældende bebyggelse (vejen mellem matr. nr. 9 a og matr. nr. 27 a skal anlægges i fuld bredde) efter et af sognerådet forud godkendt projekt, jfr. 4 i vejvedtægten for Store Magleby kommune, og har forbindelse med godkendt vej, og afledning af overfladevand er ordnet på behørig måde og spildevandsledninger tilsluttet det i landvæsenskommissionenskendelse af 20. juni 1950 angående kloakering af Dragør og dele af StoreMagleby kommune omtalte rensningsanlæg. 2. Når sognerådet til sin tid måtte beslutte, at Engvejen skal udvides, skal ejerne af grunde langs denne vej og tilstødende veje med 3 måneders varsel og uden udgift for det offentlige afgive det fornødne areal i ryddeliggjort stand til såvel udvidelsen indtil byggelinjen (10 meter fra vejmidte) som til hjørneafskæringer. Såfremt sognerådet ligeledes senere måtte beslutte, at Fasanvængets forlængelse skal udvides til en bredde af 15 meter, skal ejere af grunde langs den nævnte vej med 3 måneders varsel og uden udgift for det offentlige, afgive det fornødne areal i ryddeliggjort stand. 3.. Når vejene er aniagt, må ingen del af disse spærres for offentlig færdsel uden sognerådets samtykke, der til enhver tid kan tilbagekaldes.

11 Side Der skal ved salg af grunde i overdragelsesdokumenterne optages bestemmelse om, at købere er pligtig til at være medlem af en grundejerforening, der omfatter alle fra ejendommen udstykkede parceller. Indtil ejendommen er fuldt udstykket og samtlige parceller afhændet, er nuværende og fremtidige ejere af ejendommen pligtig at være medlem af nævnte forening. Denne forening skal være berettiget til at fastsætte og opkræve bidrag til anlæg og vedligeholdelse af veje, kloak-, gas-, vand-og elektricitetsledninger, vejbelysning og lignende fælles anliggender, samt have panteret for sådanne de enkelte ejendomme påhvilende bidrag med prioritet efter lån af offentlige midler, når vedkommende anlæg m.v. lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling. Ovennævnte grundejerforening skal ved nuværende ejeres foranstaltning stiftes, når sognerådet måtte beslutte det. Foreningens love skal godkendes af sognerådet. Der påhviler de heromhandlede arealer følgende servitutmæssige forpligtelser: 1. For arealerne, der er skraveret med rødt, gælder følgende: a. Ingen parcel må udstykkes med mindre en 700 m 2 netto areal eller med mindre facadelængde end 18 meter. b. Kun 1/6 af de enkelte parcellers nettoareal må bebygges. Garager og mindre fritliggende udhuse med et samlet bebygget areal af indtil 25 m2 for hver parcel medregnes ikke i det bebyggede areal. c. På hver parcel må kun opføres et enfamilies beboelseshus i én etage foruden tagetage og kælder, når dennes loft ikke ligger mere end 1 meter over terræn og bygningens højde ikke overstiger 4 meter målt fra fortovets indre kant ud for midten af bygningen til oversiden af øverste bjælkelag, samt en garage og mindre udhus til beboernes behov. d. Bygningerne skal holdes 10 meter fra vejenes midtlinje og så langt fra skel, at vinduer fra beboelsesrum kan anbringes derimod, dog mindst 3 meter, uanset at der ikke anbringes vinduer i disse. Mindre fritliggende udhuse og garager til beboernes behov kan tillades opført umiddelbart i skellet, såfremt dette ikke er udpræget nordligt (øst-vest-gående) skel og højden med taget og en eventuel brandkam ikke overstiger 2,5 meter og bygningernes samlede længde i skellet ikke overstiger 7 meter og det samlede bebyggede areal ikke overstiger 25 m2 5.

12 Side For de på planen med blå skravering viste restarealer af ejendommen gælder ligeledes forannævnte bestemmelser i 1.ste stykke fra a til d incl. Afvigelser herfra kan tillades; når der til sognerådets godkendelse fremsendes en samlet bebyggelsesplan for arealerne. Der vil dog kun kunne forventes tilladelse til, at der på disse arealer, jfr. dog 7 opføres enfamilies række-eller kædehuse i én etage foruden tagetage og kælder, når dennes loft ikke ligger mere end 1 meter over terræn og bygningernes højde ikke overstiger 4 meter målt fra fortovets indre kant ud for midten af bygningen til oversiden af øverste bjælkelag, og kun når nedenstående bestemmelser bl.a. overholdes: a. Ingen parcel må udstykkes med mindre nettoareal end 400 m2 og en mindre facadelængde end 9 meter. Når parcellens nettoareal er under 700 m2, skal der udlægges et friareal, således at parcellens nettoareal og friareal ikke bliver under 700 m2. Kun 1/6 af parcellens nettoareal, incl. friarealet, må bebygges. Sognerådet kan dog tillade afvigelse fra de under a nævnte betingelser, såfremt en samlet bebyggelsesplan godkendes af sognerådet. b. Bygningerne skal holdes mindst 10 meter fra vejmidte. c. Friarealerne skal udlægges som samlede arealer, beplantes og vedligeholdes på en af sognerådet godkendt måde og tilskødes den i 4 omtalte grundejerforening. Denne forening har vedligeholdelsespligten på arealerne. Sognerådet er berettiget til, såfremt vedligeholdelsen efter dettes skøn ikke udføres på tilfredsstillende måde, at lade denne udføre for grundejerforeningens regning og beløbet herfor indkræve efter samme regler som er gældende for ejendomsskatter. d. Uanset de i punkt c anførte bestemmelser, kan sognerådet på de nævnte friarealer meddele tilladelse til opførelse af samlede garageanlæg til rækkehusbeboernes behov. Der kan kun forventes tilladelse til opførelse af garager til ca. halvdelen af rækkehusene. Garagernes bebyggede areal må ikke være over 25m2 for hvert rækkehus. Garageanlæggenes højde med taget må ikke være over 2,5 meter Alle ydermure skal behandles for facademure. 2. Arealet mellem vej og bygning skal, for så vidt det ikke danner adgang til bygningen, anlægges og vedligeholdes som have og indhegnes med et nethegn såvel mod vej som mod nabogrunde. For så vidt arealet ikke indhegnes, skal det af ejeren anlægges og vedligeholdes som fortov.

13 Side Foruden at byggelovens krav om tegninger m.v. skal opfyldes, må en situationsplan, der viser grundens benyttelse, samt tegninger af enhver bygning og bygningsforandring m.v. samt de under punkt 2 nævnte hegn forelægges sognerådet til godkendelse forinden bygningsarbejdernes påbegyndelse. 7. På parcellerne må ikke drives fabrikationsvirksomhed eller næring af nogen art. Der vil dog kunne forventes tilladelse til indretning af butikshandel efter sognerådets skøn samt et mindre automobilværksted med vaskehal og smørehal samt benzintank, for så vidt bygningerne efter sognerådets skøn harmonerer med den øvrige bebyggelse og der træffes foranstaltninger til undgåelse af røg, støj, larm og andre ulemper fra værksted m.v. 8. Kun Store Magleby sogneråd har påtaleret for samtlige deklarationens bestemmelser og er berettiget til at meddele tilladelse til sådanne afvigelser fra servitutternes bestemmelser, som efter sognerådets skøn er forsvarlige af hensyn til den øvrige bebyggelse i kvarteret. 9. Denne deklaration vil være at tinglyse uden udgift for det offentlige og notere som servitutstiftende på ejendommens blad i tingbogen forud for pantgæld, og kan ikke aflyses af denne uden Store Magleby sogneråds tilladelse. Med hensyn til de øvrige på ejendommen hvilende byrder og servitutter med eller uden panteret henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den 11. januar For et under dannelse værende aktieselskab: Oluf J. Nielsen (sign.) Tinglyst den 23. januar 1956.

14 Side 13 DEKLARATION AF 19. OKTOBER 1966: Undertegnede Amager Enghave A/S under stiftelse som ejer af matr. nr. 9 k Store Magleby by og sogn pålægger herved for sig og efter følgende ejere af den nævnte ejendom og de parceller hvori den måtte blive udstykket, følgende forpligtelser: 1. Til dækning af anlægsudgifterne ved de i deklarationen til Store Magleby kommune, tinglyst 23/1 1956, angivne veje samt til hovedvandledninger til en projekteret bebyggelse på 138 parcel-og rækkehuse optager Amager Enghave A/S under stiftelse et hertil medgående lån, anslået til ikke at overstige ,-kr. -skriver seks hundrede tusinde kroner - i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, for hvilket låns afvikling Store Magleby kommune afgiver kommunegaranti. Den i fornævnte deklaration, lyst den 23/1 1956, i 4 omhandlede grundejerforening skal være såvel berettiget som forpligtet til at opkræve de til afviklingen af nævnte sparekasselån fornødne bidrag samt sørge for rettidig indbetaling af renter og afdrag til Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn i h.t. det med Sparekassen oprettede lånedokument, og i øvrigt skadeløsholde Store Magleby kommune for alle udgifter, som måtte blive påført kommunen i anledning af dennes garanti. 2. Til sikkerhed for, at Store Magleby kommune skadesløsholdes for enhver udgift og forpligtelse i medfør af den overfor Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegns angivne kommunegaranti, erholder kommunen herved 1. prioritets panteret i ejendommen matr. nr. 9 k St. Magleby by og sogn og de parceller, hvori den måtte blive delt, for hvad der til enhver tid skyldes Sparekassen i anledning af bemeldte lån, herunder de ved eventuel misligholdelse påløbne inddrivelsesomkostninger samt ethvert rentebeløb. Ved ejendommens og dens parcellers bebyggelse med helårsboliger respekterer den her stiftede panteret størst mulige kredit-og hypotekforeningslån og om fornødent statslån efter gældende byggestøttelovs kap. V a. Ved ejendommens bebyggelse med parcelhuse efter den foreliggende og godkendte bebyggelsesplan vil den heromhandlede, til beløb ca ,- kr. anslåede, behæftelse ved fornævnte grundejerforenings foranstaltning være at fordele med 1/138 pr. udstykket parcel, udgørende hver enkelt parcels fulde anpart i behæftelsen. Såfremt udstykningen ikke måtte blive gennemført efter den ovennævnte bebyggelsesplan, foretages fordelingen efter samråd med kommunen på de fremkomne parceller.

15 Side Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitut-og pantstiftende på ejendommen matr. nr. 9 k Store Magleby by og sogn og de parceller, hvori den måtte blive udstykket. Påtaleretten har Store Magleby kommune. 4. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. København, den 16. oktober Amager Enghave AJS under stiftelse: Oluf J. Nielsen (sign.) K.L. Christiansen (sign.) Svend Zeltner (sign.) H.M. Bastiansen (sign.) Tinglyst, den 19. oktober

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere