~_= ATER I ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~_= ATER I 88 3 - ynglingespillerne tættere til seniorspillerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglinge til seniorspillere."

Transkript

1

2 =======k=======k=!=== Torsdag den 19. januar afholdt NB st årlge generalforsomlng på Nørherredhus. Der var et ganske pænt fremmøde - godt 50 - herblandt forældrerepræsentanter fra ungdomsafdelngen (herom senere). Arne 0stergård blev valgt tl drgent. Et job han klarede udmærket. Af pladshensyn er det kun formandens beretnng, der er med toget dette nummer. Næste nummer af SPORTEN vl'brn!)e mere fra generolforsamlngen. =r! Fodboldåret 1988 er overstået og på generalforsamlngen aften kan v lade blkket glde tlbage over fadb-oldåret 1988 med de tng, der er sket for NB. Et tlbageblk gælder såvel de sportslge resultater, klublv som det økonomske resultat. Vdere gælder der somarbejdet med organsatoner tlsluttet samt forholdet tl de kommunale myndgheder. _= R ATER 88 ==---========== Vort Sere hold har været gennem en sæson, hvo-r resultaterne har været svngende. Det er mt ndtrk, at holdet under Lefs ledelse og med en altd helstøbt ndsats, altd bør være at f nde toppen af Sere ' spllermateralet er godt nok. Jeg håber, at har høstet så mange erfarnger, at NB fremtdg vl være en klub med mndst Sere status. 2. holdet Sere V leverede en sæson, hvor de hele tden var med remme spdsen, men sdste ende glppede opryknngen tl Sere. 3. og 4. holdet begge Sere V vste hele sæssonen gode takter, og det gov for NB det mærkværdge resultat, at begge hold rykkede op Sere V fra Tllykke med opryknngen er altså året, hvor NB har 3 hold Sere V. Jeg vl lgeledes ønske Damerne tllykke med opryknngen, og tllykkke tl Drengeholdet med det Jydske Mesterskab. trænere ======= På trænersden fortsætter Lef Jørgensen med l. Holdet. Keld Høj, der har trænet 2. holdet 1988 stopper p.gr.o. arbejde med trænerarbejdet, men han har sagt ja tl at være holdleder for. holdet. Dette arbejde overtager han efter Johs, Nssen, der et par år har været "onkel" for spllerne. Per Lund har æren for 3. og 4. holdets opryknnger, og han fortsætter med tte trænerarbejde T løsnng for Keld ndtræder Bran Olsen som træner for 2. holdet. Jeg nsker alle trænere og spllerne held og lykke med sæsonen bestyrelsen har v besluttet, at ynglnge fra 1989 skal høre under senorafdelngen admnstratvt. V hcber med den ændrng, at v kan knytte ynglngespllerne tættere tl senorspllerne og på den måde lette overgangen for dem fra ynglnge tl senorspllere. Carsten Hald er startet som ynglgetræner fra årets begyndelse - velkommen gen NB. KONSULENT ========= Konsulentarbejdet, hvor John Petersen tog over 1988 hor været under 3 -

3 udvklng og arbejdet er blevet omstruktureret et samarbejde mellem Nels Ole Bennedsen og konsulenten. ykonsulentarb jdet er af store betydnng for oplærng og udvklng af trænere og spllerne, og det er tl store støtte for ledelsen ungdomsafdelngen.,- H NS(N '00 Nor4borg Stor ad. l Tlf. (04) Gå tl specalsten Guderup 6430 Nordbo". Skol.".ete 1 Tlf. (CH) Det betaler sg! NORDBORG AUTOOPRETNNG v/svend bestyrelsen har v følt, at admnstratonen ungdomsafdelngen er b vet styrket ved tlgang af Ernst Sønnchs n som kasserer og Arne østergård som sekretær. Samm n m d ungdomsafdelngsformanden har de løbet af året på forkant taklet mange problemer deres vorden, og v har undgået unødvendg utlfredshed og uro.!p:;r Clausen Mellemvej 7 - Nordborg TLF. (04) Ole Dall ertog 1988 formandsposten Old-B Afdelngen køres godt og soldt med en trofa medlemsskare. Ole tager sn del af arbejdet bestyrelsen, og afdelngen leverer hjælpere tl aktvteterne SVEND WTTE NB. Ek 'OUG.O""".G ltar..) =,. #(;, HOLM - NORDBORG - TELF Det er kke let at være kampfordeler, det kan Brger vel nok sande efter sn første sæson. Den er oplevet på godt og ondt. Jeg vl appellere tl olle trænere om at kke fremsætter ønsker om unødvendge ændrnger eller flytnnger aj de nd- kompaftaler. Mange problemer at følger de planer, der er lagt rjgåede selv har været nddraget..1\ S KØRESKOLE BLTLF r--... tf\sle",fjs D1l:U """""' '!>- ''''0" 04 4S \ SPONSOR 1. HOLDET Storrgadel NR Nordborg r!rk Bestyrelsen skal løbet af 1989 evaluere forsøget med omkostnngsgodtgørelsen. Hor den vrket efter hensgten, er det blevet lettere af skaffe ledere, kan beløbet anvendes bedre på anden måde, skal der det hele toget betales far træner/lederarbejde, hvad ønsker af ordnngen far fremtden. Evaluerngen skal vse, hvad vl frem tl r=rr bestyrelsen hor v efter sdste års generalforsamlng tl aften færdggjort arbejdet med NB's fremtdge struktur og organsaton samt hæfter "HVEM GØR HVAD NB". Arbejdet er afslutnnqen p& (- 1\ J&E HUSHOLDNNGSMASKNER kan undgås ved, - og som /W \\ lffff..\ll \ (lfffm\ ) sden på bordet hvor venner ",ødes resultatet af var klubkonference dec V håber, at vl tage godt mod arbejdet og, at gør brug af det freover. Det udarbe jdede hen onder sg tl alle, der er nteresserede NB. KG HD TL Kol1801 NB har gen 19B8 haft et godt og udbyttergt samarbejde med klubbens sponsorer. Uden denne velvllghed fro erhvervslvet på Nord-Als vor v mange henseender dårlg stllet. Tak for den postve måde modtoger Peer. når han henvender sg tl jer, Tl gengæld for dette, deltager NB gerne når erhvervslve t kalder. DERES HOK KØBMAHD TELEFON dsponsor l-holde1' NR.lo = '. j: kle,og lurdesgn forhende le -, / oglum kg Aktvteter NB er der kke mangel på - jeg behøver bare nævne flæng: FEST-l-BY, LOTTO, AKTVGRUPPEN, NORD-ALS-CUP, KLUBHUS, SPORTEN, KLUB 22. 'rr. alle er stort arbejde for at hente penge tl NB v t_ telsen. Tl, Nordborg u denne ndsprøjtnng fra jer kunne klubben kke køres. FEST--BY samorbejde med NH er blevet et skkert arrangement, hvor takket v.ære god ledelse og mange frvllge hjælpere årlgt henter et stort tlskud. Lottoholdet hor forstået et toge nye tltag, og dette hor gjort, at resultatet er særdeles flot. V havde bange forventnnger tl 1988 henset tl, at v hor set lotto standse andre steder. V hor oplevet stort ANDELSBANKEN af lotto såvel Rado Sønderborg som Rado Als, me" hor holdt fast. STATONSVEJ4 - TLF AKTVGRUPPEN hor 1988 v.æret medvrkende tl gennemførelsen af flere arrangementer med nyt tlsnt. Gennem dsse aktvteter hor NB lokalområdet - jo endog længere v.æk- høstet laurbær. Serøsteten arbejdet brnger store kunstnere tl Nord-Als. V ser med spændng frem tl Johnny Cash Haj Vor NORD-ALS-CUP hor udvklet sg tl en kvaltetsmæssg god fodbold-cup med nternatonal deltagelse, og med deltagelse af de bedste danske Y og U hold. vdere arbejdet målbevdst på økonomområdet og SPONSOR 1.HOLDET nr.9 for første gang er Cup 'en afsluttet med et postvt resultat. Det tegner godt for fremtden. Vort klubblad SPORTEN har også redaktonelt været DEN FRE god udvklng. Der har v.æret faste termner for udgvelse og der har v.æret større bredde stoffet, og der set tlgang af stof fra ledere/trænere m.fl. KØBMAND KLWB 22 - senorerne - har jo tradton for julehyggev mhed - og holder sammen på "pensonsterne" de td er aktve når der kaldes på hjælp. KLUBHUSET vort naturlge samlgssted var ved sæsonslut:turøvej 42. Krkeby nng noget sldt - helt naturlgt af så mange menneskers rdbor!l.tel brug. Bent, Arthur og Svend hor længe haft planer om en.:. ;Ejnar Lorensen,, o G O :< NORDBORG SOLCENTER Lyngklde Rugløkke Nordborg T , - 0 DER KØRE LÆR ER DGSA SPORT BL PA DEN DET NEMT AT KUNNE RGTGE MADU DG BEKfMT NORD ALS KØREsKOLE BRDDERSEN N"rr.,lco,,"; 2- S.".nUfup r.l.fon "56250

4 9 nn mgrb nd tandsættese, men v har været afventende d t lejekontrakt n med NC udløb pr. 31. dec. 87. V rykkød lng for en ny kontrakt, og det er nu result r t at d r r ndgået en ny 5 årg lejekontrakt m.h.t. 'lubhus t. Kontraktperoden udløber Ef t r kontrakton lndgåol hor klubhusledelsen lovet plan for r novor "g n. D r r for nuværened lagt nye tæpp r og molot og top ts r t. Alt frerntræder nu vrkelgt nyt og prent. J g opfordr r tl, at bruger huset men brug mod omtank, å v undgår unødvendge repara- 'Ol' gardner tæpper møbler Løjtertoft Nordborg. Tf WESTON FRA VÆG TL VÆG TONNY PETERSEN MØBLER STOREGADE NOROBORG. TELEFON V SÆTTER KVALTETEN HØJSÆDET :.. ;," :.. '_. ',o»: taner. forbndelse mod renov rng n r dor gvet tlskud fro Fabrkant Hads Claus ens Fond kr og Sparekassen Sønderjylland kr Hen arbejdet beløber sg tl so stort et beløb, at der søges yderlgere tlskud. DRÆTSCENTRET ============= Vort samarbejde med Nordals drætscenter sg meget postvt. Småproblemer opstår, fællesskab. V hor efteråret henledt Nordborg Kommunes opmærksomhed på, at der er mangel på lysbaneanlæg på Nord Als. Dette hor resulteret, at der fro Kommunen er anmodet om ndhentelse of overslag på omkostnnger ved onlæg af et sådant anlæg - det er vort håb, at dette udmønter sg, at der etableres yderlgere et anlæg. V hor deltoget de møder, der hor været ndkaldt tl kommunol,t reg. lgeledes hor v del toget møder under.jbu; Slog SUNA et forum under frtdsnævnet er der dannet en arbejdsgruppe, der skal se på fordelng of holtmer m.v., dette udvalg er NB repræsenteret. W. Buss m= -jhav.j::.t..lør _.UUTlKUml SPEC,UCENTER HVOEVARER TLF hor udvklet men de løses l, l, ngen generalforsamlng udedn tole 0m økonom - NB er k l.! ngen undtagelse - v er go e t 1 at tjene penge, hvl et vl fremgå af kassererens senere forelæggelse af regn! skabet for men v er også gode tl at bruge penge qet vl også fremgå af regnskabet. l Arets resultat er kke re sul tatet af et enkel t bestyrelses-, medlems arbejde - hele bestyrelsen er delagtg resultatet. V hor henset tl den gode ndtjenng nogen stuato-! ner gvet los for udgfter, hvor v - hvs v skulle-llde vort budget - skulle hove slået bremserne. Andre budgetoverskrdelser skyldes drekte fejl:udge rng ved udarbejdelsen dec V klynker kke, det folder kun tlbage på os selv. For at ngen nu skal være tvvl vl v leve op tl det budget v fremlægger tl 1989, og v vl for overskrdelser på enkelte poster kræve modsvarende besparelser på andre punkter. Den vdere regnskabsgennemgang vl jeg overlade tl kosserren. Afslutnngsvs vl j g r tte en tak tl olle trænere, ledere og hjælpere NB for det store frvllge arbejde udfører tl govn for ungdomm n Nordborg Kommune og tl glæde for mange lokalsamfundet. Tak tl mne bostyres skollegaer for godt og serøst samarbejde Det betaler sg altd at g tl fagmande HANS SCHMDT Ure & optk - Guld & sølv Løjtertoft Ba - tlf KLUBHUSET Vores kære klubhus har fået en gang malng og nyt tapet. Efter at det har lgnet en run en månedstd, er der nu tl at komme der gen. Her et par blleder fra genåbnngen sdst januar. b B. Z. 7-

5

6 -r GENERALFORSAMLNGEN OLD-BOYS AFDELNG ======================================= Referat fra Generalforsamlngen fra den Efter velkomstord ene fra formanden blev C. Meyer valgt som drgent, han konstaterede at generalforsamlngen var lovlgt ndvarslet. Herefter Sk man over tl de efterfølgende punkter på dagsordenen. Formandsberetnng Vnderafgættekonkurrencen om, hvormange mål, derblevscoretunderstævnetblev: VnderafSparekassenSønderjyllands gavecheck RoarS.Krstensen, Mågevej66 på 300,' kr.blev: med etgæt på 827 mål. LangesøSkole,1. klasse. Detrgtge antalvar:827. FEST-l-BY 89 nærmer sg med hastge skrdt, og FB udvalget vl hergennem komme med et hjertesuk. Der skal hvert år skaffes et stort ental frvllge hjælpere, som efterhånden er blevet Tordenskjolds soldater. V kunne godt tænke os at der år meldte sg nogle nye personer og meget gerne nogle forældre. Har du lyst tl at gve en hånd med, bedes du kontakte en af nedenstående personer og fortælle hvlken dag/dage du helst vl hjælpe. Tlf Gtte Nelsen Tlf Bjarne Berntsen Tlf Helle Pedersen Og HUSK overskuddet fra FB 89 er med tl at netop DU slpper bllgere kontngent, og kan komme tl stævner m.m. - lo - gen 1988 havde v 4 hold med turnerngen. Resultaterne omtalt forrge nummer af sporten. Alt alt er placerngerne status quo for Old-Boys h Jne men en forbedrng for Veteranholdene fl d tl året før. Yderlgere blev Veteran Sønderjydske Mestre. Old-Boys afdelngen har et fortrnlgt samarbejde med hoved forenngen Old-Boys formanden er fast deltager bestyrelsesmøderne og er på denne måde orenteret om og deltager de aktvteter og problemer og vanskelgheder der er. Økonom Økonom er selvfølgelg altd et vgtgt og vanskelgt emne, da der skal mange penge tl at drve en klub af NB's størrelse. Derfor bygger grundlaget også på mange menneskers frvllge ndsats. Jeg kan opfordre de medlemmer der har td og lyst, og som kke allerede yder en ndsats, tl at støtte NB's arbejde har v gen tlmeldt 4 hold tl S-turnerngen et A og et B hold samt 2 Veteranhold. Og en stor tak tl vore trofaste sponsorer HERREMAGASNET og PCCOLO da de har gvet tlsagn om at sponsere os med hver et sæt trøjer 1989 turnerngen. T>' En ak tl alle som har hjulpet os gennem sæsonen Splleudvalg, holdledere for det store stykke arbejde de har gjort for at få sæsonen gennemført gndnngsløst. Tak tl de Old-Boys der hjælper hovedforenngen. Tak tl droætscenteret og Krsten og Karen for renvoskede trø jer. Beretnngen blev efter få spørgsmål godkendt. Regnskab og Status Årsregnskabet balancerer med kr. Der var et underskud på knap 1000,00 kr De største udgfter er dommerhonorar, boldkøb, trøjevask og afslutnngsfesten. 1 -, _-L STLHDFFJS LEGETØJ - HOBBY - 8ABYUDSTYR NORDBORG - TELF DE ER AL TD VELKOMMEN PÅ SPONSOR l.holdet NR.2 N0R -ERRED HUS TELEFON S'''nlerlorrel "',, {len J. J. J E N S E N Fa. Nordborg tel.fon 4S Lr.!f. SlHDERORG NORDORG f7-;f,.,,'n..!1':1..',:,',,.,:,. Herretøj drengetøj lædervarer Tlf HAFNA HAAND HAAND KELD & PETER MATTESEN MADS CLAUSENSVEJ, NORDBORG RNG !

7 M. PERRECfAAD A-S 6474 SKOVBY 6430 NORDBORG TLF TlF KORN - FODERSTOFFER BRÆNDSEl- BYGGEMATERALER Forslag tl budget for 1989 blev dskuteret, se næste punkt. Regnskab og status godkendt. Nordborgvej 24,.6430 Nordborg. Tlf METAX BLER Køb og salg af brugte Løjtertoft b/er 13 - Nordborg Tlf Vacusac - en ny terap med store mullghederl VACUSAC & HELSECENlEn " FredM.dun G. OUd4tUr 13 A, Guderup Storegade Nordborg. \<. Restaurant Storegade43 Tlf Erk Jensen - Centralvarme og santet aut. qas- og vandmester Mellemvej 2 - Nqrdborg Telefon 'OS 65 SPONSOR l. HOLDEr NR. 5 V kan med stor glæde oplyse at v vandt ndendørsturnerngen. FARVE OG TAPET Lørdag den 28. Jan. 89 skulle v så tl Højer Storegade 17 - Nordborg for at splle om det Sønderjydske Mesterskab Tlf V var alle meget spændte og' v havde også stor MALNG - TAPETER chance for at vnde. (vsse afsnt er forkortet af SPORTEN). Der var kun to puljer. V kom fnalen, hvor v skulle møde KVK 70 fra Rbe. V startede med at splle uafgjort og forlænget splletd blev det også uafgjort. Så LANGESØ HERREFrllSØR skulle der straffespark tl, og også det blev OUD-BOYS/VETERANER UNDGA VENTETDEN - BESTL TD uafgjort. Drej et godt nummer V skulle så ud endnu en straffesparksomgang, EE!!=E_E_E! g den tabte v. v. J. H. Rasmussen Jeg vl gerne her ønske pgerne tllykke med Mandag den er starttdspunktet Mågevej 2, Langesø sølvmedaljen. V var lge så gode som KVK 70, flyttet fra KL tl KL men det er jo målene der tæller. Jeg synes at PS. Mandag den 20.3 holdes den årlge ndenkan være stolte af jer selv. V fk en fn sølvdørsafslutnng. medalje med hjem. For mg vandt guld. Mød talrgt op, så v kan få en god turneveamme lejlghed vl jeg gerne sge de forældre rng. Der er som der plejer præmer t: t m har kørt for os og støttet og heppet det vndende hold. på os. Bestyrelsen V har været på mange longe turer. Tak. MALERFORRETNNG 'Hesselhøjvej 32 Tl Med sportslg hlsen Gtte, Lars og Mette Jeg klarer GRLL & BURGER 50 <, Olefyr Kom-Tt v/knud o. h 1'// Pr Old-Boys A: Arne Dalvg - Svend Haar OUD-Boys B: Gearge Sørensen/Hugo de La Motte Veteran : Per Petersen/Thomas Damgård Veteran : Frede Andersen/Arne Lund. Eventuelt Forberedelserne er gang tl besøget fra Frankrg. Frvllge hjælpere kan melde sg tl bestyrelsen. Ole Dall BYENS SKÆVE!THORVALD ;:;.1':S:- all blev genvalgt som formand og Carl E. Rasmussen blev genvalgt som revsor. Spllerudvalg og holdledere fok følgende sammensætnng: Dn økonom partner..,<._c _ =='=[le1",,- c, 'Q3 brt Q-o Forslag/vedtagelsen Efter ndkomne forslag blev følgende vedtaget: l. kontgentforhøjelse fra 150,00 kr. tl 200,00 kr./halvår. 2. Trøjevask skal gå å omgang mellem spllerne (eller deres koner). Tarbensen den MALERMESTER konto; Handelsbanken HANDELSBANKEN Hd - L - med b.u.det BAlS J8ROE te9 harogså PEDERSEl HESSELHØJVEJ ø ' 4lONOROBORG,.,.. ft Telefon (04) x

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag, den 19. januar 1989.

Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag, den 19. januar 1989. Formandens beretning til generalforsamlingen torsdag, den 19. januar 1989. Fodboldåret 1988 er overstået og på generalforsamlingen i aften kan vi lade blikket glide tilbage over fodboldåret 1988, med de

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26 LmenBo Tl beboerne afdelng 26 Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Telefon 8938 2000 posl@almenboaarhusdk wow.a menboaorhusdk CVR 5965013 23. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Læs mere

3 - ? ============================== REALITET, MEN MAsKE SKER DET SNART.

3 - ? ============================== REALITET, MEN MAsKE SKER DET SNART. FRA ROALLE TL LANDSHOLDET? ============================== SELVFØLGELG KAN DET LADE SG GØRE, REALTET, MEN MAsKE SKER DET SNART. SELVOM DET ENDNU KKE ER EN EFTER AT HAVE SPLLET pa DRENGEHOLD FRA HUN VAR

Læs mere

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE

- 3 - sa? JA, DET KUNNE VÆRE MERE NÆRLIGGENDE, ALLIGEVEL VIL JEG MENE, AT DET ER FOR TIDLIGT AT SIGE NOGET OM DET. KÆRE NB'ERE KÆRE NB'ERE DET VAR EN STOR OG GLÆDELG OVERRASKELSE AT FORBNDELSE MED MT JUBLÆUM MØDTE MED DET FARVERGE OPTOG DET GLÆDEDE MG SPECELT, AT HAVDE FAET DE SMA PGER OG DRENGE MED BØRN HAR EN FANTASTSK GOD MADE

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

~ 3 - YDERLIGERE PLETSKUDENE.

~ 3 - YDERLIGERE PLETSKUDENE. EN FN SÆSON ER VED AT VÆRE TLENDEBRAGT. NB ER NAET O EN RÆKKE HVOR KLUBBEN ALDRG HAR VÆRET FØR. SERE. EFTER EN FORRYGENDE SÆSON, SOM A NUVÆRENDE TDSUNKT (89005 MANGLER HELE 3 KAME, ER ORYKNNGEN AFGJORT.

Læs mere

-3 - ==========================================

-3 - ========================================== DET GAMLE OG HEJ TL DET NYE ========================================= sa HAR V FORLADT DET GAMLE KLUBHUS DET GAMLE HUS FYLDT MED GAMLE MNDER FRA TDEN SOM OMKLÆDNNGSRUM FOR HAVN BJERG DRÆTS FORENNG SOM

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

... F O R A R S T A N K E R

... F O R A R S T A N K E R F O R A R S T A N K E R sa ER ALT KLAR TL START pa TURNERNGEN 990, MEN FORUD ER GAET STORT AREJDE FRA SAMTLGE LEDERE, TRÆNERE OG ESTYRELSE MED \( FA ALT TL AT HÆNGE SAMMEN. NOGEN KOMMER - ANDRE GAR - MEN

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016

Nyhedsbrev Ungdom Januar 2016 Fredagstræning / Familiehygge Vi kan med glæde tilbyde ekstra spil for alle ungdomsmedlemmer + evt. forældre/søskende hver fredag kl. 18.00 20.00. I skal selv medbringe ketcher og bolde, og børn under

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Vggo Kofod Fraværende: Chrstan Holm Nelsen, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016

Dagsorden. Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dansk Land-Rover Klub Hovedbestyrelsesmøde 22/5-2016 Dagsorden 1. Godkendelse af referat (JP) 2. Regnskab LA2015 (AGL) Bilag 1 3. Medlemshenvendelse omkring Trafikstyrelsen (PS) 4. Rabatudvalg (PS) 5.

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011

Nyhedsbrev nr. 29 juni 2011 Formanden har ordet Siden sidst Siden årsmødet har vi haft den glæde at modtage ca. 5.000 stykker nyt, frasorteret pigetøj fra QueenZ i Haslev som en gave til vores hjælpearbejde i Rumænien. Tøjet vil

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Mandag den 22. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Mandag den 22. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

Gæt en vragrøver..:-)

Gæt en vragrøver..:-) NR. 4 Oktober 2010 37. ÅRGANG Gæt en vragrøver..:-) Bestyrelsen i VSDK: Formand: Carsten Olsen Ll.Sct.Hansgan de 10A 8800 Viborg 86600013 mob. 40607171 carsten@creativeconsult.dk Kasser: Helge Nielsen

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året.

Klubben har også været repræsenteret til diverse løb gennem året. 1 Valg af dirigent: Jan Søndergård, Det bekræftes at der er indkaldt korrekt. 2: Formandens beretning: Som aflastning for Niels Kr blev Bente Nielsen i starten af året indsat som bogholder for klubben.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Vordingborg Firma sport

Generalforsamling Vordingborg Firma sport Generalforsamling Vordingborg Firma sport Referat - 12. marts 2015 1. Godkendelse af fremmødte: 13 stemmeberettigede personer var mødt frem til generalforsamlingen. 2. Valg af dirigent: Sannie Kalkerup

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september.

Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september. Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september. Følgende blev meddelt og drøftet: INTERNT: KONTINGENT Kontingentet er uændret 600 kr. Det opkræves af Vivian Rasch, - og jeg har som sådan ikke

Læs mere

NB-SPILLERE KOM BLANDT DE 16, DER KOM MED FRA REGION IV. SAMMEN MED 48 ØVRIGE SPILLERE FRA DE 3 ANDRE REGIONER HAR DER

NB-SPILLERE KOM BLANDT DE 16, DER KOM MED FRA REGION IV. SAMMEN MED 48 ØVRIGE SPILLERE FRA DE 3 ANDRE REGIONER HAR DER JUNOR-SPLLERE TL UDTAGELSESTEST TL REGONSHOLD OG JYDSK-HOLD ND MELLEM DEN NORMALE TRÆNNG OG KAMPE WEEKENDEN FOREGAR DER FOR FLERE NB-MEDLEMMER OGSA FODBOLDAKTVTETER pa ANDRE FRONTER SALEDES HAR EN RÆKKE

Læs mere

Velkommen på. Bjerget. Dagens kamp: 20.10.2007. vs. Dronningborg B.

Velkommen på. Bjerget. Dagens kamp: 20.10.2007. vs. Dronningborg B. Velkommen på Bjerget Dagens kamp: 20.10.2007 vs. Dronningborg B. stedet hvor sportsinteresserede mødes Christiansbjerg IF CIFs KLUBHUS Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere