DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE."

Transkript

1 PrimeSupport Aftale PS.UPXC Version /2008 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse for at aktivere supportservicen. DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. Serviceperioden for denne Aftale løber i tre (3) år og begynder på Begyndelsesdatoen som defineret i Standardvilkår og betingelser AFTALEN Sony yder den Supportservice til Kunden for de Supporterede produkter, som er angivet i Skema over serviceydelser og Standardvilkår og betingelser. SUPPORTEREDE PRODUKTER Denne Aftale omfatter følgende produkter: UPX-C300 Indstikskort, tilbehør og forbrugsstoffer er ikke supporteret. SKEMA OVER SERVICEYDELSER Alle supporttjenester er åbne mandag-lørdag kl. 09:00-18:00 (mellemeuropæisk tid) med undtagelse af lokale fri- og helligd Supportservice Telefonsupport Serviceydelser i Aftalen Sony giver adgang til produktspecialister, som kan yde betjeningsvejledning og fungere som første kontaktpunkt ved Kundens anmodning om support. Du kan få telefonsupport på følgende sprog: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, tjekkisk, ungarsk, polsk og slovakisk I tilfælde hvor diagnosticering ikke kan udføres af Helpdesk, kan sagen blive eskaleret til en seniorspecialist (engelsksproget). PrimeFix reparationsservice I tilfælde hvor en sag ikke kan løses af Telefonsupport, vil Sony sørge for afhentning af den fejlbehæftede enhed med henblik på reparation. Afhentning af enheder kan ske fra alle adresser i landfaste områder inden for EU, Norge, Schweiz og Island Vores mål er at afhente den defekte

2 enhed senest to hverdage efter problembehandling, og at returnere den senest syv hverdage efter afhentningen Du skal selv sørge for, at enheden er klar til afhentning og levering de aftalte datoer; ellers kan der blive opkrævet gebyrer. Den geografiske placering kan betyde en længere forsendelsestid, og dermed en længere samlet leveringstid. PrimeFix låneenhed Hvis reparationstiden uanset grund påregnes at overskride det mål, vi har sat, og hvis vi råder over en låneenhed, vil du få tilbudt at låne denne, til du får din egen enhed tilbage, hvorpå vi afhenter låneenheden hos dig Låneenheden er måske en anden model end din egen, men vi vil bestræbe os på at udstyre den, så den opfylder dine særlige funktionskrav.. Låneenheden kan sendes til alle EUlande på det europæiske kontinent, Norge, Schweiz og Island. Vedrørende andre lande: Kontakt venligst PrimeSupport for yderligere assistance. På leveringsadressen skal en navngiven kontaktperson, udpeget af kunden, være til stede og bekræfte modtagelsen af låneenheden. Hvis låneenheden ikke gøres klar til afhentning senest fem dage efter, at vi har anmodet om det, vil du blive faktureret for låneenheden. Adressen på Kundens lokale Sony-kontor er angivet nedenfor. Al brevveksling skal stiles til Service Manager. Sony Nordic A/S Danmark Branch Industriparken 29, DK-2750 Ballerup Danmark

3 1. Definitioner I denne aftale har nedenstående udtryk følgende betydning, medmindre andet er angivet: Aftale omfatter nærværende Standardvilkår og betingelser, Skemaet over serviceydelser og alle andre betingelser, der er godkendt skriftligt af Kunden og Sony; Arbejdsdag er fra til CET (centraleuropæisk tid) mandag til fredag, eksklusive nationale helligdage; Begyndelsesdato er den dato, hvor det første køb af de Supporterede produkter foretages; Kunden er den person, der er den retmæssige indehaver af de Supporterede produkter, og som har gennemført Registrering af de Supporterede produkter. Ekstra omkostninger er omkostninger, der betales af Dem i henhold til bestemmelserne i denne Aftale, og som ikke falder ind under Omkostningerne (f.eks. omkostninger, som henhører under Skema over serviceydelser for forsinket tilbagelevering af en udlånsenhed, hvor dette finder anvendelse); Faktura er den faktura, der bliver udstedt til Kunden for de købte Supporterede produkter; Kontraktnummer er det nummer, som identificerer de Supporterede produkter, der er beskrevet på Registreringskortet; Mindre softwareopdatering er en softwareopdatering (hvor den ydes i henhold til som Sony anser for at være en mindre vigtig opdatering, og som foretager mindre vigtige softwareændringer, der medfører små forbedringer af ydeevne, funktioner og brug af det Supporterede produkt; Navngiven kundekontakt er den repræsentant, som Kunden har udpeget som Kundens kontaktperson ved Registrering eller som Sony på et senere tidspunkt har fået oplyst af Kunden; Omkostninger er de omkostninger, som Kunden skal betale for den Supportservice, der er beskrevet på Fakturaen, inklusive alle skatter og afgifter i henhold til gældende takster; Opdateringer er Vedligeholdelsesudgivelser, Mindre softwareopdateringer og Større softwareopdateringer; Registrering består i, at Kunden ved at udfylde og tilbagesende Registreringskortet eller ved at gennemføre andre tilsvarende processer med henblik på Registrering, som er beskrevet på Registreringskortet (for eksempel registrering af oplysninger på Webstedet) forsyner Sony med de oplysninger, der er nødvendige, for at Sony kan yde Supportservice til Kunden; Registreringskort er det kort, der følger med de Supporterede produkter, eller som Sony på anden vis har leveret til Kunden, og som er påtegnet Kontraktnummeret; Serviceperiode er den periode, der er angivet i Skemaet over serviceydelser; Skema over serviceydelser er det Skema over serviceydelser, som gælder for de Supporterede produkter, og som Sony leverer til Kunden, eller som Kunden får adgang til via Webstedet ved hjælp af referenceoplysningerne på Registreringskortet; Større softwareopdatering er en softwareopdatering (hvor den ydes i henhold til som Sony anser for at være en vigtig opdatering, og som foretager væsentlige softwareændringer, der medfører forbedring af ydeevne, funktioner og brug af det Supporterede produkt. Sony forbeholder sig ret til at fakturere Kunden for sådan opdatering; Supporterede produkter er de produkter, der er angivet på Registreringskortet eller på anden måde oplyst skriftligt af Sony som værende omfattet af betingelserne i denne Aftale; Supportservice er de serviceydelser, der er angivet i Skema over serviceydelser; Vedligeholdelsesudgivelse er en softwareopdatering (som ydes i henhold til som ikke i nogen væsentlig grad indvirker på de Supporterede produkters funktion og/eller ydeevne; Sony er ensbetydende med Sony Danmark; Websted er Sony s websted på eller en anden webadresse, som Sony på et senere tidspunkt oplyser Kunden om; 2 Omkostninger 2.1 Mod Kundens betaling af Omkostningerne, hvor disse finder anvendelse, eller hvor der ikke skal ydes betaling af Omkostninger, og som modydelse for Kundens gennemførelse af Registreringen, yder Sony Supportservice i forhold til de Supporterede produkter. 2.2 Såfremt der skal betales Omkostninger, fremgår betalingsbetingelserne for sådanne Omkostninger af Fakturaen. 2.3 Det påhviler Kunden at betale eventuelle Ekstra omkostninger inden 30 dage efter datoen på den relevante Faktura. 2.4 Hvis noget skyldigt beløb i henhold til denne Aftale ikke er betalt inden syv dage efter forfaldsdato, forbeholder Sony sig ret til (uden præjudice for vores øvrige rettigheder og retsmidler) at beregne rente pr. påbegyndt dag af beløbet fra forfaldsdato til betalingsdato (begge dage inklusive) med den laveste af følgende to satser: 8 % eller den højeste standardrente, som er tilladt ifølge dansk lovgivning. 3 Aftale, Registrering og Serviceperioden

4 3.1 Denne Aftales ikrafttrædelse forudsætter, at Registreringen er gennemført. For at undgå tvivlstilfælde er denne Aftale derfor ikke bindende for nogen af parterne, før Registreringen er gennemført. 3.2 Vi opfatter Kundens Registrering som Kundens indforståelse med Sony s ydelse af Supportservice i henhold til betingelserne i denne Aftale. 3.3 Under forudsætning af at paragraf 3.1 ovenfor er opfyldt, træder Serviceperioden i kraft på Begyndelsesdatoen og fortsætter i Serviceperioden, medmindre Aftalen ophører tidligere i henhold til paragraf 10 nedenfor. 4. Supportservice i Aftalen Så længe denne Aftale er gyldig, skal Sony yde Kunden følgende service: Vedligeholdelsesservice Med forbehold for undtagelserne, der er angivet i paragraf 5 nedenfor, yder Sony Kunden den Supportservice, der er beskrevet i Skema over serviceydelser I det tilfælde hvor Kunden har behov for anden service med hensyn til de Supporterede produkter ud over Supportservicen, leveres den efter Sony s skøn på betingelser, der på et senere tidspunkt aftales skriftligt mellem Kunden og Sony. 4.2 Versionsopdateringer og afvigelser (hvor de finder anvendelse i henhold til Skemaet over serviceydelser) Hvor det er indeholdt i Skemaet over serviceydelser kan Sony fra tid til anden tilbyde Kunden at levere Vedligeholdelsesudgivelser, Mindre softwareopdateringer eller Større softwareopdateringer, som Sony har bekostet udviklingen af Ophavsret og andre immaterielle rettigheder af enhver art til alle Opdateringer og alle rettede versioner heraf eller forbedringer tilhører Sony, og eventuelle Opdateringer, der leveres til Kunden, gives i licens til Kunden i henhold til de betingelser, der leveres til Kunden sammen med disse Opdateringer. 4 Ansvarsfraskrivelser For leveringen af Supportservice gælder følgende ansvarsfraskrivelser: 5.1 Medmindre andet er anført i Skema over serviceydelser, omfatter Supportservice ikke reparation eller udskiftning af forbrugsstoffer, tilbehør og media, som f.eks. disketter, magnetbånd, batterier, harddiske, penne, papir, farvebånd til printere, toner, videohoveder, varmehoveder, fjernbetjeninger, kabler og lamper; 5.2 Supportservice ydes ikke af Sony, når en skade eller fejlfunktion på de Supporterede produkter efter Sony s rimelige skøn skyldes en af følgende betjeningsomstændigheder: misbrug; forkert brug; misligholdelse; uheld; ikke-godkendt ændring; brugerens undladelse af at følge betjeningsanvisningerne, der er beskrevet i brugervejledningen; manglende overholdelse af anbefalede renseintervaller eller -anvisninger; ikke-kvalificerede personers forsøg på reparation; manglende overholdelse af de beskrevne miljømæssige og elektriske specifikationer for de Supporterede produkter; 5.3 Sony yder ikke Supportservice, hvis Kunden tillader andre end Sony at yde service, der svarer til Supportservice, for de Supporterede produkter. 5.4 Sony er ikke ansvarlig for vedligeholdelse, præcision eller stabil drift af de Supporterede produkter, hvis Kunden ikke har installeret software, som er leveret som en del af de Supporterede produkter, og/eller Opdateringer, Vi har leveret til Kunden i henhold til betingelserne i denne Aftale; 5.5 Eventuelle yderligere ansvarsfraskrivelser, der er indeholdt i Skema over serviceydelser. 6. Deres forpligtelser Kunden har følgende forpligtelser, så længe Aftalen er i kraft: 6.1 Kunden må ikke kopiere, ændre eller modificere de Supporterede produkter på nogen måde; 6.2 Ved Sony s besøg på Kundens domicil med henblik på at udføre Supportservice skal Kunden stille alle faciliteter og serviceydelser til rådighed, som Sony med rimelighed kan forlange for at kunne yde Supportservice, herunder rådighed over de telekommunikationsfaciliteter, som Sony med rimelighed kan forlange med henblik på test og diagnosticering; 6.3 Kunden skal sikre, at arbejdssikkerheden overholdes for vores personale, forhandlere og underleverandører, mens de opholder sig på Kundens domicil. 7. Overdragelse af ansvar for Supportservice Sony har ret til at overdrage hele eller dele af Supportservice til tredjeparter, som efter Sony s skøn er i stand til at levere en tilsvarende ydelse. 8. Hændelser uden for Sony s kontrol Sony vil opfylde Sony s forpligtelser i henhold til denne Aftale, medmindre Sony forhindres eller forsinkes deri på grund af omstændigheder, der ligger uden for Sony s kontrol. 9 Ansvarsbegrænsning 9.1 KUNDEN KAN IKKE HOLDE SONY ANSVARLIG: FOR MISTET INDTÆGT, OMSÆTNING, FORRETNING ELLER FORVENTEDE BESPARELSER; FOR TAB ELLER SKADE, SOM IKKE MED RIMELIGHED KAN OPFATTES SOM

5 SONY S OVERTRÆDELSE AF NOGEN AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE; FOR OMKOSTNINGER, SOM ER EN FØLGE AF BESKADIGELSE AF, AFBRYDELSE ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA. 9.2 MED UNDTAGELSE AF ANSVAR FOR DØDSULYKKER OG PERSONSKADE SOM FØLGE AF SONY S FORSØMMELIGHED ER SONY S ANSVAR BEGRÆNSET TIL VÆRDIEN AF DE SUPPORTEREDE PRODUKTER Alle begrænsningerne, som er angivet i denne paragraf ( 9), gælder kun i den udstrækning, loven tillader det, og intet i denne Aftale udelukker eller begrænser ansvaret for: dødsulykker eller personskade som følge af Sony s forsømmelighed eller for bevidst urigtige anbringender. 9.4 Denne paragraf ( 9) skal fortsat være i kraft med fuld virkning, når denne Aftale ophører. 10. Aftalens ophør Sony har ret til at bringe denne Aftale til ophør uden varsel, hvis: 10.1 Kunden undlader at betale skyldige omkostninger til Sony, efter Sony har sendt et skriftligt varsel med påkrav om, at de forfaldne omkostninger skal betales inden 30 dage; eller 10.2 Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, og misligholdelsen ikke kan afhjælpes; eller 10.3 Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, og misligholdelsen kan afhjælpes, men hvor Kunden efter 30 dage efter modtagelse af et skriftligt varsel fra Sony om misligholdelsen og de foranstaltninger, Kunden skal udføre for at afhjælpe den, endnu ikke afhjulpet den; eller 10.4 Kunden har givet os urigtige eller vildledende oplysninger; eller 10.5 Hvis Kunden er gået konkurs eller i betalingsstandsning, eller hvis Sony har grund til at formode, at Kunden ikke kan overholde sine forpligtelser. 11. Opsigelsesvarsler Alle opsigelsesvarsler, der afgives i henhold til denne Aftale, skal være skriftlige. I Kundens tilfælde skal de sendes til Kundens Navngivne kundekontakt og i Sony s tilfælde til vores adresse, der er opgivet i Skema over serviceydelser, eller som Sony meddeler Kunden på et senere tidspunkt. Et opsigelsesvarsel kan sendes pr. , telefax, anbefalet brev eller med bud SONY KAN ÆNDRE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE AFTALE VED AT GIVE KUNDEN SKRIFTLIG MEDDELELSE HEROM MINDST 30 DAGE FORUD, HVIS OG NÅR DET ER NØDVENDIGT AT GØRE DETTE FOR AT: OVERHOLDE ALLE LOVMÆSSIGE, SKATTEMÆSSIGE OG REGULATIVE KRAV; ELLER BERIGTIGE FEJL, UDELADELSER, UNØJAGTIGHEDER ELLER FLERTYDIGHEDER; ELLER GENGIVE ÆNDRINGER I OMFANGET ELLER BESKAFFENHEDEN AF DEN SERVICE, SOM SONY ER I STAND TIL AT YDE KUNDEN I HENHOLD TIL SONY S MULIGHEDER OG RUTINER OG MED HENSYNTAGEN TIL MARKEDSPRAKSIS OG DEN SAMLEDE EFTERSPØRGSEL FRA KUNDER; ELLER TAGE HØJDE FOR OMORGANISERING INDEN FOR DEN GRUPPE AF VIRKSOMHEDER, SOM SONY ER EN DEL AF Ingen andre ændringer af denne Aftale ud over de, der er angivet i paragraf 12.2 ovenfor, er gyldige, medmindre de er foretaget skriftligt og underskrevet af autoriserede repræsentanter på Kundens og Sony s vegne. 13. Frafald Såfremt en af parterne ikke gennemtvinger en rettighed, som er fastlagt i denne Aftale, er det ikke ensbetydende med, at denne part giver afkald på at gennemtvinge den pågældende rettighed eller andre rettigheder i henhold til Aftalen i fremtiden. 14 Individualitet 14.1 De enkelte paragraffer i denne Aftale opretholdes individuelt. Hvis en paragraf kendes lovstridig eller ikke er i kraft, gælder de øvrige paragraffer fortsat. 15. Gældende lovgivning og lovfæstede rettigheder 15.1 Denne Aftale er underkastet og fortolkes i henhold til gældende dansk lovgivning Indholdet af denne Aftale påvirker ikke eventuelle lovfæstede rettigheder, Kunden har i henhold til gældende ret inden for forbrugerbeskyttelse. 12. Hele Aftalen og afvigelser 12.1 Sony anser alt, som Kunden aftaler med Sony med hensyn til ydelse af Supportservice, for at være dækket af denne Aftale, Skema over serviceydelser og eventuelle brochurer og specifikationer, som Sony har leveret til Kunden.

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere