Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)"

Transkript

1 Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej København S Tel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den leasede maskine Perternes kontaktpersoner Aftalevilkår og fortolkning Leasingperioden Leasingyderens ydelser og forpligtelser AFATEK s forpligtelser Responstid Underleverandører Vederlag Regulering af vederlag iht. overtimer/undertimer Pristalsregulering af vederlag Fakturering og betaling Underskrifter... 8 Side 2 af 8

3 PARTERNE Undertegnede AFATEK A/S Selinevej København S CVR-nummer: (herefter benævnt AFATEK ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leasingyder ) har indgået denne aftale vedrørende leasing af entreprenørmaskine, (herefter benævnt Leasingaftalen ) på følgende vilkår: 1 Den leasede maskine Type: Mærke: Model: [gummihjulslæsser/gravemaskine] [mærke] [model] Serie nr.: [serie nr.] 2 Perternes kontaktpersoner Maskinen er leaset til arbejde på AFATEK s slaggeplads på [adresse]. Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Leasingaftalen: AFATEK s kontaktperson er: Navn: [navn] Telefon: [tlf.nr.] [ ] Leasingsyders kontaktperson er: Navn: [navn] Telefon: [tlf.nr.] [ ] Side 3 af 8

4 3 Aftalevilkår og fortolkning 3.1 Denne aftale er et bilag til Aftale. Operationel Leasing. Gummihjulslæssere og gravemaskine til AFATEK, herefter benævnt Aftalen. 3.2 Leasingaftalen indeholder de vilkår, der specifikt gælder for leasing af maskinerne, herunder servicering, idet Aftalen gælder for øvrige vilkår i retsforholdet mellem AFATEK og Leasingyderen 3.3 Alle aftalte ændringer til Leasingaftalen skal for at være gyldige i forhold til Leasingaftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Leasingaftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Leasingaftalens sidenummerering. 3.4 Der udfyldes og parterne underskriver individuelle leasingaftaler for hver enkelt maskine. 4 Leasingperioden 4.1 Leasingperioden træder i kraft, når samtlige dokumenter er behørigt underskrevet af den eller de tegningsberettigede personer hos AFATEK og Leasingyderen. 4.2 Leasingperioden er aftalt til 48 måneder beregnet fra den første i måneden efter maskinens levering. 4.3 Leasingperioden kan af AFATEK forlænges i 2 gange 12 måneder. Såfremt AFATEK ønsker at gøre brug af denne forlængelsesoption, skal AFATEK give Leasingyderen skriftlig besked herom senest tre (3) måneder før leasingperiodens udløb. 4.4 Leasingyderen opretholder det fulde ejerskab til entreprenørmaskinen under hele leasingperioden og entreprenørmaskinen går ved leasingperiodens udløb tilbage til Leasingyderen, idet Leasingyderen selv skal bekoste hjemtagning af maskinen. 5 Leasingyderens ydelser og forpligtelser 5.1 Leasingyderen stiller den under pkt. 1 anførte entreprenørmaskine til rådighed for AFATEK, som har den fulde brugsret til maskinen i hele leasingperioden. 5.2 Leasingyderen skal i leasingperioden servicere entreprenørmaskinen, hvorved Leasingyderen garanterer, at maskinen ud over, hvad der måtte være dækket af fabriksgarantien, holdes i driftsklar stand herunder at maskinen repareres inkl. reservedele, får foretaget olieskift og serviceres i den fulde leasingperiode. Serviceringen skal som minimum inkludere de i kravsspecifikationen, bilag 1, anførte ydelser. 5.3 Den leverede maskine skal være forsynet med GPS system, som registrerer antal driftstimer samt oplysning om maskinens tekniske tilstand. Disse oplysninger sendes automatisk til Leasingyderen uden udgift for AFATEK, og bruges af Leasingyderen som grundlag for information om rettidig gennemførelse af forebyggende serviceeftersyn. Side 4 af 8

5 5.4 Leasingyderen er forpligtet til at stille en tilsvarende maskine til rådighed, såfremt maskinen er nede for reparation i mere end 48 timer. Nedetid, hvor en anden maskine stilles til rådighed, må ikke overskride 2 kalenderuger. Hvis nedetiden overskrider 2 kalenderuger, skal Leasingyderen foretage en permanent udskiftning af maskinen iht. pkt Tilsvarende gælder, at Leasingyderen skal foretage en permanent udskiftning af maskinen i henhold til pkt. 5.5, hvis Leasingyderen trods to afhjælpningsforsøg ikke har udbedret en tilbagevendende mangel, der forårsager nedetid. 5.5 Skulle det være nødvendigt for Leasingyderen i leasingperioden permanent at erstatte maskinen med en anden, er det et krav, at den indskiftede maskine er af samme tekniske standard, som den udskiftede maskine, herunder at den ikke har højere timetal eller er ældre end den udskiftede maskine, samt at den i øvrigt ikke er i en ringere stand end den udskiftede maskine. 5.6 Leasingyderens ydelser skal leveres i overensstemmelse med Leasingaftalens vilkår, herunder som angivet i kravspecifikationen og maskinens serviceprogram og omfatter tillige de for ydelsernes levering eller udførelse nødvendige supplerende ydelser for at leve op til Leasingaftalen i overensstemmelse med Leasingyderens tilbud. 5.7 Leasingyderen kan ikke påberåbe sig forhold, som Leasingyderen forud for indgåelsen af Leasingaftalen ved sædvanlig undersøgelse kunne eller burde have konstateret. 5.8 Leasingyderens ydelser skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Lovgivning og sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 6 AFATEK s forpligtelser 6.1 AFATEK er forpligtet til at følge instruktionsbogens anvisninger, herunder at udføre de i instruktionsbogen anviste rutiner for daglig vedligeholdelse, som skal være sædvanlige og normale. 6.2 AFATEK skal stille maskinen til rådighed, så Leasingyderen uden unødig ventetid kan gennemføre service og eventuelle reparationer. 6.3 Driftsstop anmeldes af AFATEK til Leasingyderen, så han kan udbedre sådanne. 7 Responstid 7.1 Ved AFATEK s anmeldelse af driftsstop eller anmeldelse af andet behov for reparation eller maskinservicering, er Leasingyderen forpligtet til at møde op inden for en responstid på [X] timer efter AFATEK s anmeldelse for at afhjælpe driftsstop eller reparere/servicere maskinen, herunder således at afhjælpning gennemføres uden ugrundet ophold herefter. Side 5 af 8

6 8 Underleverandører [Såfremt Leasingyderen har tilknyttet underleverandører til opgaven, anføres det her med nedenstående tekst, hvis ikke, slettes punktet. Til opfyldelsen af Serviceaftalen har Leasingyderen indgået aftale med følgende underleverandør: [virksomhed] [adresse] [postnummer] [by] CVR-nummer: [nummer]] 9 Vederlag 9.1 For Leasingyderens ydelser jf. pkt. 5 faktureres et vederlag med et startniveau på [xx,xx] kr. pr. kalendermåned hvilket indeholder alle for ydelsernes gennemførelse nødvendige omkostninger, herunder alle interne ydelser samt alle offentlige afgifter. 9.2 Omkostninger til udskiftning/reparationer, der skyldes hændelser, for hvilke AFATEK bærer risikoen, er ikke indeholdt i vederlaget jf. pkt. 9.1 og faktureres særskilt. Leverandøren er således berettiget til rimelig betaling for sådanne reparationer, idet betalingen dog ikke kan overstige den betaling, som Leverandøren tager for samme ydelse leveret til tredjemand. 10 Regulering af vederlag iht. overtimer/undertimer 10.1 Det under pkt. 9.1 anførte vederlag dækker anvendelsen af maskinen i [x.xxx] driftstimer om året. Dette antal timer udtrykker det anslåede årlige antal driftstimer. Afatek garanterer imidlertid ikke et minimums antal årlige driftstimer Én gang hvert halve år, hhv. den 1. januar og den 1. juli opgøres maskinens driftstid Hvis maskinens aktuelle driftstid i det pågældende halvår er højere end 50 % af det under pkt anførte årlige timetal, fakturerer Leasingyder det aktuelle merforbrug med [xx,xx] kr./time Hvis maskinens aktuelle driftstid i det pågældende halvår er mindre end 50 % af det under pkt anførte årlige timetal, krediterer Leasingyder det aktuelle mindreforbrug med [xx,xx] kr./time. 11 Pristalsregulering af vederlag 11.1 De under pkt. 9 og pkt. 10 anførte vederlag indeksreguleres én gang årligt i overensstemmelse med udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte Nettoprisindeks. Side 6 af 8

7 11.2 Regulering sker hvert år pr. 1. januar i henhold til indekstal for oktober måned i det foregående år, første gang pr. 1. januar 2017 efter følgende beregning: Pris (januar 2017= oprindelig tilbudspris) * 2016M10/2015M De efterfølgende reguleringer beregnes på tilsvarende måde Leasingyder fremsender senest i uge 50 hvert år oplysning om de pristalsregulerede vederlag til AFATEK. 12 Fakturering og betaling 12.1 Leasingyderen fremsender ved månedens udgang faktura til AFATEK lydende på den månedlige leasingydelse jf. pkt. 9, eventuelt pristalsreguleret jf. pkt Leasingyderen fremsender halvårligt jf. pkt. 10 faktura / kreditnota dækkende overtimer / undertimer for det pågældende halvår, eventuelt pristalsreguleret jf. pkt Leasingyderens faktura skal indeholde: a) Faktureringsdato b) Fakturanummer c) Angivelse af [ydelsen] d) Leasingyderens navn, adresse og CVR-nummer e) AFATEKs navn, adresse og CVR-nummer f) Ordre- eller rekvisitionsnummer g) Angivelse af de fakturerede ydelser og antal enheder h) Pris pr. enhed, eksklusive moms i) Samlet pris, eksklusive moms 12.4 Faktura fremsendes til: AFATEK A/S Selinevej København S 12.5 Endvidere kan fremsendes faktura, når der er foretaget reparationer/udskiftning, der skyldes hændelser, for hvilke AFATEK bærer risikoen, som ikke er indeholdt i den faste leasingydelse Betaling forfalder 30 kalenderdage efter Leasingyderens fremsendelse af faktura. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den forudgående hverdag AFATEK er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Side 7 af 8

8 13 Underskrifter Leasingaftalen underskrives i to (2) originale eksemplarer af nedenstående personer, som med deres underskrifter bekræfter at være tegningsberettigede. Hver part modtager ét (1) eksemplar. For AFATEK: Dato: [stillingsbetegnelse] [navn] For Leasingyder: Dato: [stillingsbetegnelse] [navn] Side 8 af 8

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms)

Privatleasingaftale Bil lease (Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere