Opsummering af strategiske indsatser VUC Roskilde Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015"

Transkript

1 Opsummering af strategiske indsatser VUC Roskilde Juni

2 VUC Roskilde Indsatsområde Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring Mål At udvikle organisationen, således at VUC Roskilde på tilfredsstillende vis kan håndtere de opgaver, krav og ønsker, der følger af bekendtgørelser, reformer, direktiver fra ministerier, kommuner, samarbejdspartnere, medarbejdere og kursister. Delmål: At udvikle og fastlægge handlingsplaner for vores strategiske indsatser At videreudvikle et godt arbejdsmiljø og at ruste lærerne og det teknisk-administrative personale i forhold til VUC Roskildes mangfoldige kursistgrupper, opgaver og samarbejdsflader. At sikre godt samarbejde og effektive processer i udvalg, grupper og møder At sikre en rettidig og hensigtsmæssig kommunikation i forhold til væsentlige beslutninger At styrke og synliggøre vores position som stærk og fleksibel uddannelsesaktør gennem målrettet markedsføring/ekstern kommunikation, herunder proaktiv tilgang til pressen Indsats Succeskriterier Tidsplan/Evaluering MTU/APV Kvalitetsudvalg og ledelse har udarbejdet handleplan på baggrund af MTU/APV-resultaterne. Handleplanen med angivelse af konkrete fokusområder og succeskriterier er forelagt for og godkendt af SU og AMU i oktober 2015 og præsenteret for medarbejderne i oktober-november. Konkrete initiativer er herefter iværksat i uddannelsesretninger og afdelinger. Fælles fokusområder (i proces): Fælles succeskriterier: Enhedernes fokusområder + succeskriterier Oktober 2015 handleplan Maj- juni SU, AMU og kvalitetsgruppe midtvejseval. Lokalmøder og uddannelsesretningsmøder - midtvejsevalueringer Marts-maj 2017 MTU (ny måling) Oktober

3 Dialogmøder om trivsel Principper for arbejdets tilrettelæggelse Strategiske mål og indsatser Markedsføring Kvalitetssikring Studieservice Der er gennemført dialogmøder med SU, AMU, TR, TAP og lærergrupper - med fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Principper for arbejdets tilrettelæggelse er evalueret i SU og relevante områder justeret, herunder principper for tidsanvendelse/tidsregistrering, så de er klar som administrationsgrundlag fra august Ledelsen har indkaldt til opgaveporteføljesamtaler og MUS eller GRUS og har været i tæt dialog med lærerne om opgaveporteføljer og principper og tid i forhold til opgavevaretagelsen. Der er indgået aftaler om kompetenceudvikling for den enkelte. Kompetenceudviklingsplan er udarbejdet Indsatsområdeplan ligger klar, er præsenteret for alle medarbejdere, handlinger drøftet. Succeskriterier for de enkelte indsatsområder fremgår af indsatsområdeplanen. Strategi for ny, dynamisk hjemmeside er udarbejdet senest foråret 2016 Synlighed i pressen: Mindst 1 gang om måneden har VUC Roskilde artikler, annoncer, succeshistorier i en af de lokale aviser. De strukturerede data, der genereres i VUC s kvalitetssikringssystem, bliver synlig- og nyttiggjort i arbejdet m.h.p. at sikre bedre forudsætninger for det fortsatte arbejde med VUC s kerneopgave og facilitering af samme. Data danner basis for en løbende kvalitativ ledelsesinformation. Ved udgangen af kalenderåret 2015 foreligger der et oplæg til en hensigtsmæssig organisationsplan for studieservice. SU-møde juni drøftelse AMU-møde juni drøftelse August Princippapirer for GL og UF-områderne Samtalenotater Maj-juni 2016 August kompetenceudviklingsplan Maj-juni 2016 Oversigt over gennemført kompetenceudvikling August 2015 Pædagogisk-faglig dag April 2016 Juni opgørelse SU-møde juni 2016 Evaluering af kvalitetssikringssystemet December 2015 oplæg til organisationsplan 3

4 Bygninger: Nye uddannelsestilbud i skoleåret Øget aktivitet Maj 2016 foreligger den endelige organisationsplan samt funktionsbeskrivelser og bemandingsplan for august Juni 2016 er organisationsplan og bemandingsplan præsenteret for alle medarbejdere på VUC Roskilde. Roskilde: Ny bygning D2 er klar til brug det tidlige i foråret Til undervisning, særligt i kreative og musiske fag. Ved udgangen af 2015 er der truffet endelig beslutning om bygning af ny bygning B. Byggeriet sættes i gang i sommeren Greve: Ved udgangen af 2015 er der indgået fast og bindende aftale med Greve Gymnasium og præmisser for fraflytning af vores lejemål, herunder hvor længe huslejebetaling skal findes sted. VUC er flyttet i nye lokaler i Greve og er kommet hensigtsmæssigt på plads med udgangen af Køge: Ved udgangen af 2015 har VUC erhvervet byggegrund i Campus Køge. I løbet af 1. halvår 2016 er der indgået aftale med entreprenør om byggeri i Campus Køge. VUC Roskilde har udbudt mindst 3 nye uddannelsestilbud i skoleåret % øget aktivitet i Greve i forlængelse af flytning til nye og større rammer 5 % øget aktivitet på AVU Maj organisationsplan Juni bemandingsplan April 2016 Bygning D står klar Juni 2016 Bestyrelsesmøde December 2015 Januar 2016 December Skøde Maj 2016 skriftlig aftale Juni - Bestyrelsesmøde Juni 2016 Tilbudsplan Juni 2016 Opgørelse af aktivitet i Greve og på AVU 4

5 VUC Roskilde Indsatsområde Fastholdelse studiemiljø og nytænkning af undervisningens tilrettelæggelse Mål det gode studiemiljø At have fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring At have fokus på studieservice for at understøtte kursisternes læring, trivsel og gennemførelse af uddannelsen At udvikle det gode undervisningsmiljø At styrke kursisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at fokusere på de relationelle, sociale og pædagogisk/faglige elementer rundt om undervisningen. Mål den gode undervisning og nytænkning af undervisningen tilrettelæggelse. At videreudvikle den gode undervisning ved inddragelse af IT, skriftlighed, anvendelsesorientering, klasserumsledelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og bevægelse At fremme forskellige undervisningsmetoder for yderligere at fastholde kursisterne At fremme kursisternes læringsmotivation via anerkendelse og respekt 5

6 Indsats Succeskriterier Tidsplan/Evaluering Læreren som fastholder Gennemførelsesprocenten er steget med 5 % på avu i Greve og på EUD forløbet samt 5 % på hf-2 ift. kursusåret Dec. 15: Midtvejsevaluering Juni 16: Slutevaluering Professionalisering af Studieservice Det gode læringsmiljø Alle uddannelsesretninger: Særligt for HF: Fraværsprocenten er faldet med 10 % på avu i Greve og på EUD forløbet samt 10 % på hf-2 ift. kursusåret Årshjulet er præsenteret for lærerne og fastholdelsesaktiviteter er blevet gennemført. Gennemførelsesprocenten er steget på alle uddannelser i forhold til % af de kursister, der i kursusåret har fået mentor- /SPS-støtte, går til eksamen Opdateret kursisthåndbog på hjemmesiden ETU-fokusområder (indsatserne foretages i , men måles først efterår 2016): 2016 viser, at 80 % af kursisterne på HF, HF2 og AVU oplever, at Fronter eller anden relevant læringsplatform anvendes konsekvent af lærerne mht. undervisningsplaner, lektier m.m. (mod 69 % i ETU 2014). ETU 2016 viser, at kursisterne på HF2 oplever større tilfredshed med koordinering af opgaveaflevering, dvs. 65 % (mod 54 % i ETU 2014). Spørgsmål stilles kun til HF2. Kursisterne oplever en progression i deres skriftlige arbejder. Fælles introduktionsperiode, tværfaglige projektperioder og blokdage (fagdage) er fordelt passende henover kursusåret. Aug. 15 Juni 16: Opgørelse Juli 2016 Juni 2016 Oktober 2015 ETU 2016 Spørgeskema til kursister i 2. kvartal Som led i evaluering af kursusåret april/maj 2016 Faglig målstyring og Undervisningsplaner (AVU) og studieplaner (HF) med angivelse af tydelige mål og evaluering er tilgængelig på August

7 formativ evaluering af kursisternes standpunkt, fagligt niveau, progression, indsats mundtligt og skriftligt henholdsvis Fronter og skolens hjemmeside. Afholdelse af pædagogisk døgn med fokus på målstyring og evaluering På basis af evaluering af det pædagogiske døgn arbejdes der videre med indholdet i faggrupper og teams. Undervisningsevaluering Pilotprojekter gennemføres på AVU, OBU og HF i ETU 2016 viser, at 60 % af kursisterne mener, at der sker en drøftelse af undervisningsevalueringerne på holdene. Juni 2016 opgørelse og evaluering ETU 2016 Læringsledelse Digitalisering Styrkelse af lærersamarbejdet via supervision (pilotprojekt med 20 lærere) er blevet gennemført. Supervisionsforløbene er blevet gennemført. HF-teamlederens funktion er blevet styrket. Faggruppelederens funktion er blevet styrket. To-lærere/to-hold eller to lærere/et hold (20 lærere i alt) er blevet etableret og gennemført. IT-fyrtårn-ordning er blevet etableret i alle faggrupper Fyrtårnene har et netværk og arbejder med fælles didaktisk terminologi o Underviserne oplever at det er blevet nemmere at få kvalificeret hjælp og sparring til inddragelse af IT i undervisningen Der har været holdt mindst et faggruppemøde med fokus på IT og læreprocesser i faget o Videndeling i faggrupper er gennemført Alle undervisere har gennemført IT-efteruddannelseskurser (DITcirkler) baseret på deres egen angivelse af niveau) o Underviserne oplever at de bliver mere kvalificerede i 3. kvartal 2015: Spørgeskema til udvalgte klasser på de tre afdelinger + ETU Forår 2016 Mundtlig evaluering på et teamledermøde. Forår 2016: Spørgeskema til faggruppelederne. Maj 2016: Opgørelse April Skriftlig evaluering i alle faggrupper om udbytte og næste skridt. Opfølgning - RNL/digitaliseringsgrp. +U&K Maj 2016 evaluering i faggrupper og team Senest maj Faggruppelederen melder tilbage. Evaluering - Maj 2016, undervisere og digitaliseringsgruppen 7

8 Innovation og anvendelsesorientering: HF: Alle: AVU: deres inddragelse af IT i undervisningen En halv pædagogisk dag gennemføres i uge 32, og et efteruddannelsesforløb i innovation med ca. 20 lærere gennemføres. Afholdelse af pædagogisk døgn med fokus på anvendelsesorientering. På basis af evaluering af det pædagogiske døgn arbejdes der videre med indholdet i faggrupper og teams De udviklede apps til naturvidenskab på AVU er i brug på udvalgte hold og har fremmet kursisternes nysgerrighed og engagement inden for de naturvidenskabelige områder. Eksemplarisk forløb i matematik i Roskilde er afprøvet i løbet af kursusåret 2015/2016 og danner basis for beslutning om forløb i kursusåret Opgøres (1. kvartal 2016). August 2015 Spørgeskema til de involverede naturvidenskabslærere og kursisterne på de udvalgte AVU-hold om effekten på undervisningen (2. kvartal 2016). Maj Matematikfaggruppen evaluerer 8

9 VUC Roskilde Indsatsområde Eksternt samarbejde og strategiske alliancer Mål: At VUC Roskilde fremstår som en udadvendt, synlig, fleksibel, troværdig og professionel samarbejdspartner på alle niveauer At etablere forpligtende samarbejder med en række udvalgte aktører inden for uddannelsesområdet, erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet lokalt, regionalt og internationalt At sikre, at vi er leveringsdygtige i målrettede og fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af det omgivende samfund At fungere som brobygger i uddannelsessystemet herunder til videregående uddannelse At lære af og vidensdele med nationale og internationale samarbejdspartnere via kompetenceudvikling og netværk Delmål: VUC Erhverv: At styrke og professionalisere VUC Erhverv Internationalt samarbejde: At udvikle en international profil på VUC Roskilde og etablere internationale netværk Samarbejde med Videregående uddannelsesinstitutioner: At indgå forpligtende samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner i forhold til brobygning (HF), SPS og kompetenceudvikling af vores lærere 9

10 Indsats Succeskriterier Evaluering VUC Erhverv Strategisk samarbejde med eksterne Styrkelse af AVU/HF og FVU/OBU position i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere: Vi indgår mindst tre strategiske samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer lokalt og regionalt: Der etableres mindst 3 (FVU/OBU) undervisningsforløb for eksterne samarbejdsparter, på basis af de screeninger, der bliver foretaget. Der udbydes mindst ét forforløb til EUD og mindst ét forforløb til EUX i Roskilde og Køge i samarbejdet med områdets erhvervsskoler. VUC Roskilde vil fortsat være aktiv i VEU-samarbejdet med mindst 60 virksomhedsbesøg og tilbud om Åben Vejledning. Opgørelse i juni 2016 Opgørelse i juni 2016 Internationalisering og internationalt samarbejde Handleplan for internationalisering m mål og milepæle er på plads og præsenteret Der er udarbejdet oversigt over mulige, relevante netværk, etableret kontakt samt lavet plan for, hvordan vi kan drage nytte af dem Pæd-faglige rejser: Der er fastlagt rammer og kriterier for pædagogisk-faglige rejser. Disse er udmeldt i organisationen og der lavet aftaler med en til flere faggrupper om rejser i og Vi har indgået forpligtende aftale med partnerskabsskole/skoler uden for Danmark, og der er udarbejdet en godkendt plan for samarbejdet August 2015 Oktober 2015 oversigt + kontakt August Rammebeskrivelse Januar-februar 2016 ansøgninger og oversigt over aftalte rejser Marts 2016 Plan for samarbejdet 10

11 Samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner Samarbejde med Erhvervsakademierne om udvikling af brobygningsforløb: 1 HF-forløb i samarbejde med erhvervsakademiet er videreudviklet og profileret mhp. gennemførelse i Samarbejdet med UCSJ: Pakkerne på HF er justeret, så de giver kursisterne det bedste afsæt for at blive optaget på de relevante videreuddannelser: Mindst 30 % af kursisterne udtrykker, at de har søgt ind på den uddannelse, deres pakke sigter mod. Mindst 60 % af de kursister, der ikke har søgt ind på den uddannelse, deres pakke sigter mod, har søgt ind på anden videregående uddannelse eller på fuld HF. Der er etableret støtteundervisning for de studerende i form af OBU-undervisning. Der er etableret mindst 2 ordblindeforløb på UCSJ Januar 2016 HF-forløb med EASJ udviklet og markedsført April 2016 spørgeskema til kursisterne Juni optælling 11

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere