1. Fastholdelse og motivation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Fastholdelse og motivation"

Transkript

1 Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for Indsatområderne er udarbejdet sammen med alle medarbejdere, MIO, pædagogisk koordinering og ledergruppen - og er præsenteret for bestyrelsen i en hovedoversigt i juni Opsamling er skrevet med rødt. 1. Fastholdelse og motivation Det gode studiemiljø Mål: At have fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring At styrke kursisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at fokusere på de relationelle, sociale og pædagogisk/faglige elementer rundt om undervisningen. Succeskriterier: At fastholdelsen af kursisterne styrkes, således at frafaldet maksimalt udgør: HFE:20%, HF2:15%, AVU:16%,FVU:15%, OBU:23% Frafald på VUC Roskilde 2013/2014: HFE: 19,5 % HF2: 14 % AVU: 20 % FVU: 11 % OBU: 22,7% Udvidelse af muligheden for studieværksted/læringscafeer på alle 3 afdelinger med velegnede rammer/miljø for værkstedscafé. Mindst 200 CPR-kursister skal have gjort brug af tilbuddet. Alle AVU-kursister har i dette kursus år haft skema, hvor studieværkstedet var en obligatorisk del af deres ugeaktivitet. På de 3 afdelinger har mindst 400 kursister således brugt værkstedet i større eller mindre grad. Af disse har mindst 200 været meget aktive brugere. Der har i alt været 15 lærere tilknyttet værkstedet på de 3 afdelinger. Alle HF-kursister har i Greve og Køge haft skema, hvor studieværkstedet har væ- K:\Indsatsområder\ \Evaluering \ Endelig evaluering Indsatsområder docx

2 ret obligatorisk. Studieværkstedets udbud af timer i Køge og Roskilde er blevet udvidet i forhold til sidste år jævnfør aktivitetsstigningen. Dette andrager ca. 185 kursister beregnet på modulstatus pr. den 15. august Der har været tilknyttet 2 lærere til værkstedet i Greve og 6 lærere i Køge. Studieværkstedet i Roskilde har haft en udvidelse af aktivitetsniveauet beregnet på 4% aktivitetspuljen. Der er sat ekstra studievejledningstimer ind i ugerne 4 og 5 i forbindelse med SSO-opgaverne. Videre er der arrangeret to møder, hvor temaet har været eksamensangst. Vi har ikke nogen konkret opgørelse af, hvor mange kursister som har benyttet sig af studieværkstedet i Roskilde. Der har været 11 lærer tilknyttet i studieværkstedet. Mindst 50 kursister får studieunderstøttende initiativer som mentor, SPS, supplerende undervisningstilbud til læse-/stavesvage (ordblinde/fvu). 29 AVU-kursister har fået mentorstøtte af AVU-lærere. 37 ordblindekursister (HF) har fået SPS af ordblindelærerne. I Køge og Roskilde har 30 kursister fået FVUundervisning i et særligt tilrettelagt forløb tirsdag eftermiddag. 32 HF-kursister har fået SPS/mentor-støtte. Mindst 20 kursister får tilbud om hurtig SPS eller mentorstøtte, dvs. inden for den første måned af undervisningen. 15 AVU-kursister fik tilbudt mentorstøtte inden for den første måned. 23 HF-kursister har fået bevilget inden for de første 30 dage. Pilotprojekt om studieaktivitet med skriftlige afleveringer i dansk, således at mindst 75 % af kursisterne afleverer minimumsantallet af de skriftlige afleveringer. Danskfaggruppen på AVU har arbejdet med at definere et minimumsantal for afleveringer, men har ikke fundet et fælles afsæt. Dette arbejde skal gennemføres i næste kursus år, hvor der indføres yderligere omlagt skriftlighed med tilstedeværelse af lærer og kursist. Af hensyn til lærernes tid til at rette opgaver vil det være nødvendigt at definere minimumsafleveringer i dansk, engelsk og matematik. Projektet er gennemført på HF, e-learning. Normtallet på 75 % er opnået målt på efterårssemestret i skoleåret Tallet er på 80 %. Målingen er foretaget ved optælling af afleverede moduler i forhold til måltallet for 100 % s aflevering pr. den 1. januar Tallet skal tages med forbehold, idet der har været et ekstraordinært højt frafald på grund af en tættere opfølgning af afleveringsmodulerne i forårssemestret.

3 Den gode undervisning og nytænkning af undervisningen tilrettelæggelse Mål: At videreudvikle den gode undervisning ved inddragelse af IT, skriftlighed, anvendelsesorientering, klasserumsledelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og bevægelse At fremme forskellige undervisningsmetoder for yderligere at fastholde kursisterne At fremme kursisternes læringsmotivation via anerkendelse og respekt Succeskriterier: IT: o Mindst 25 % af lærerne skal præsentere mindst 2 af de udvalgte web2.0 værktøjer i undervisningen for kursisterne Alle lærerne har været på web. 2.0 kursus. Ifølge spørgeskemaundersøgelse (44 besvarelser) fra sidst i maj har 36 % af lærerne præsenteret 1-2 udvalgte web 2.0 værktøjer, 16 % 3-4 web 2.0 værkstøjer og 4,5 % 5 6. Ved AVU-evalueringsmøde tilkendegav alle AVU-lærere bort set fra 1, at de havde brugt mindst 1 og de fleste flere af værktøjerne. Målet for indsatsen er således nået. o Mindst 5 % af undervisningen skal i IT-klasserne (AVU) være gennemført som virtuel undervisning Følgende modeller har været afprøvet med meget blandet succes: Forsøg med Skype, hvor kursisterne indenfor et bestemt tidsrum skulle arbejde med en konkret opgave, hvor læreren sad klar ved computeren hjemme, og kursisterne skulle sende en besked, når de havde et problem, de ville have hjælp til over Skype. Virtuel undervisning i forbindelse med lærerfravær pga. lærers kursus eller anden aktivitet: kursisterne skulle selv se video fra i-bogen og derpå lave nogle konkrete opgaver, der skulle uploades i Fronter før kl , hvor timen normalt ville være afsluttet virtuel undervisning for kursisterne med opgaver, der var tilgængelig i Fronter i det tidsrum, der skulle have været undervisning. Små overskuelige opgaver, hvor opgavernes karakter var gennemgået og kursisterne instrueret, så de blot har skullet sidde og arbejde med stoffet i undervisningstiden. Skype åben i lektioner, for at det skulle være nemmere for kursisterne at bede om hjælp. Lærerne har ikke ført statistik over antal, men skønner, at dette er foregået i mindst 30 lektioner pr. klasse for hele kursusåret, hvilket svarer til 5 %. o Mindst 5 % af undervisningen på HF skal være gennemført som virtuel undervisning eller undervisning udenfor skolen Ifølge spørgeskemaundersøgelse har over 50 % af HF-lærerne gennemført un dervisning som virtuel undervisning eller undervisning udenfor skolen. Skriftlighed: o Mindst 50% på 1. årgang ( ) skal have beskæftiget sig med processkrivning eller omlagt skriftlighed På AVU har alle hold i dansk, engelsk og matematik (bort set fra basis) oprundet deres ugentlige timetal, hvilket betyder, at stort set alle AVU-kursister har beskæftiget sig med omlagt skriftlighed på mindst 1 hold. 4 AVU-lærere deltager desuden i et ministerielt projekt med forskningstilknytning om omlagt skriftlighed. Målet er således opfyldt

4 for AVU. På HF har fagene i dansk, matematik og engelsk skullet arbejde med processkrivning eller omlagt skriftlighed. Målet er ikke opnået på HF. Ifølge spørgeskemaundersøgelse har over 34% arbejdet med omlagt skriftlighed. Anvendelsesorientering: o Mindst 50 % af alle kursisterne skal have været på ekskursion mindst en gang i årets løb Eksempler for AVU: Ungeklassen har på tværs af fagene arbejdet med kriminalitet og ondskab og efterfølgende været på fælles ekskursion på Politimuseet. Alle Naturfagskursisterne har arbejdet med spildevand i undervisningen og været på rensningsanlæg i Avedøre. Alle AVU-kursisterne i Greve arbejdede i dansk med Frida Kahlo og var efterfølgende på Arken på fælles ekskursion. 4 engelskhold så The Butler og arbejdede inden da med USA i det 20. århundrede. Flere samfundsfagshold har været i Folketinget og har arbejdet med politiske partier i undervisningen. På AVU har ca. 70 % af kursisterne således været på ekskursion mindst en gang. Over 50 % af kursisterne har været på en ekskursion på HF i henhold til optælling af ekskursionsansøgninger og studieture. o Mindst 25 % af faggrupperne præsenterer et undervisningsforløb med teori og praksis i relation til ekskursionens formål AVU: I dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag samt i Ungeklassen har der været præsenteret ekskursionsforløb, hvor teori og praksis hænger sammen, hvilket er mere end 25 % jf. ovenstående beskrivelse I henhold til spørgeskemaundersøgelse er dette ikke opnået for HF. Klasserumsledelse: o Udarbejdelse af et afsnit til kursisthåndbogen med tydelige rammer for undervisningen Afsnittet er udarbejdet i kursisthåndbogen. o 70 % af lærerne arbejder med klasserumsledelse i undervisningen i løbet af kursusåret Iflg. spørgeskemaundersøgelsen har 70,5 % af lærerne tilkendegivet, at de har arbejdet med klasserumsledelse: dagens mål/plan på tavlen, tydelige faglige mål, sekvensering, inddragelse af bevægelse som del af undervisningen, CL, den sociale dimension. Herudover er der specielt i alle klasser arbejdet med fælles normer og værdier som del af introforløbet. Udvikling af fælles undervisningsmaterialer: o Alle faggrupperne udarbejder fælles undervisningsmaterialer Alle AVU-lærere har udarbejdet eksempler på fælles undervisningsplaner med fagkolleger i forbindelse med en pædagogisk dag i december. Alle faggrupper har desuden lavet fælles materialedatabaser på Fronter, som alle lærere kan bruge. Er delvist opfyldt for HF s vedkommende. Nogle få faggrupper har udarbejdet fælles undervisningsmaterialer, undervisningsforløb og undervisningsbeskrivelser på næsten alle fagniveauer. Dette fremgår af de forskellige faggruppers indlæg på Fronter. Resten har valgt at anvende e-learningsmateriale fra KVUC til fælles brug.

5 2. Udvikling af organisationen Arbejdsmiljø og trivsel Mål: At videreudvikle et godt arbejdsmiljø og undervisningsmiljø og at ruste lærerne og det teknisk-administrative personale i forhold til VUC Roskildes mangfoldige kursistgrupper, opgaver og samarbejdsflader. Succeskriterier: ETU-fokusområderne: teamene arbejder med arbejdsro, inddragelse af Fronter, koordinering af afleveringsopgaver og evalueringer. I starten af kursusåret den 8. august var disse punkter en del af dagsordenen til AVUmødet. Der blev lavet aftaler om introforløb på alle hold vedr. arbejdsro, fællesregler, intro til Fronter osv. Teamene har løbende koordineret afleveringer. Vi havde desuden 1 pædagogisk dag for AVU i december, hvor alle arbejdede med undervisningsplaner og evaluering. Alle teams på HF har arbejdet med ovennævnte områder. Specielt er der lagt vægt på arbejdsroen i klasserne/holdene. Vi er i gang med at få beskrevet/opdateret vores studie- og ordensregler som forventes færdigt inden kursusstart. I den forbindelse vil kursisterne blive informeret om de respektive varselsrutiner. Derudover arbejdes der med at få al opgaveafleveringregistrering foretaget i Ludus Web. Studievejledning og ledelse praktiserer mere konsekvens i forhold til kursisternes (manglende) studieaktivitet og udarbejder information i forhold til kursister. Væsentlig flere kursister har været på skriftlig kontrakt i dette kursus år og i de tilfælde, hvor kursisterne har misligholdt kontrakten, er de blevet meldt ud. Lærere og studievejledere har fået et tættere samarbejde om kursisterne og deres fravær, og der bliver brugt megen energi på studieaktivitet. Det er dog stadig et af de indsatsområder, som skal videreudvikles. Studiehåndbogen er revideret. Forbedring af varslingssystemet er gennemført. Dette arbejdet forventes videreført til næste skoleår. Vi ændrer adgangen til A-Z på hjemmesiden, vi fremstiller A2 plakater således at den enkelte kursist hurtigt via en smart-phone kan få oplysninger om uddannelsesmulighederne og om uddannelsen på VUC Roskilde. Via møder sikrer vi vidensdelingen blandt studievejlederne Målet er, at ETU 2014 viser, at o mindst 70% af kursisterne oplever arbejdsro i undervisningen (mod 58% i 2012), o mindst 75% af kursisterne oplever, at Fronter bruges i undervisningen (mod 66% i 2012), o alle hold evaluerer undervisningen skriftligt mindst én gang årligt, o mindst 69% af kursisterne oplever større tilfredshed med koordinering af afleveringsopgaver (mod 63% i 2012) o mindst 61% af kursisterne oplever skolen mere konsekvent overfor useriøse kursister (mod 57% i 2012) o mindst 70% af kursisterne udtrykker, at de kan finde de informationer om uddannelsen, de har brug for (mod 67% i 2012) o 53% af kursisterne oplever, at skolen laver gode arrangementer (mod 48% i

6 2012) Kvalitetsudvalget har lavet handlingsplan for opfølgning med ovenstående succes kriterier for fokusområderne. Handlingsplanen er præsenteret for organisationen, og opfølgningsarbejde er igangsat i uddannelsesretninger, team- og faggrupper, administration og studievejledning/studieservice. Resultatet måles først i november Kvalitetsudvalget udarbejder handlingsplan for arbejdet med fokusområderne fra MTU en: det daglige arbejde, arbejdspres og work-life balance og det drøftes i MIO, AMU og i uddannelsesretningerne, hvordan handlingsplanen kan implementeres. Konkrete og lokale forsøg aftales og fremgår af handlingsplanen september Handlingsplan er udarbejdet i Kvalitetsudvalget og præsenteret for organisationen. Nogle af tiltagene er: nytænkning og udvikling af mere effektiv og forenklet mødestruktur, ny og mere effektiv samarbejds- og udvalgsstruktur, ny ledelsesstruktur og mere dialog mellem ledelse og medarbejdere, proces med bestyrelsen om udvikling af det strategiske grundlag, vision, mission, strategisk grundfortælling, delstartegier med involvering af medarbejdere, dels i inspirations- og arbejdsgrupper og dels på PR 16. januar for alle medarbejdere. Mindst 70% af teamene/lærerne arbejder med klasserumsledelse/læringsledelse i undervisningen i løbet af På AVU-mødet den 8. august blev indsatsområderne gennemgået og diskuteret, herunder klasserumsledelse med beslutning om, at dette arbejde skulle fortsættes i både team- og faggruppesammenhæng. Ligeledes blev det aftalt, at alle lærere arbejder med det på alle hold fra start med tydelige rammer, fælles regler og værdier, kursistansvar osv. Som en del af DUR (projekt om drenge i Roskilde kommune) har nogle af lærerne meget systematisk arbejdet med tydelig mål- og rammesætning dagens program på tavlen osv. Klasserumsledelse har desuden været et gennemgående tema på de pædagogiske dage arrangeret af Pædagogisk Udvalg med eksterne oplægsholdere og workshops i relation til klasserumsledelse (relationer, teamudvikling, kursisttyper, arb.miljø i klassen, rammesætning osv.) Alle lærere har således mere eller mindre struktureret arbejdet med klasserumsledelse. På Køgeafdelingen er der primo februar afholdt et møde med alle lærere på 1. årgang, HF, mhp. fælles fodslag, og hjælp til at styrke klasserumsledelsen. Udgangspunktet var ideer til at styrke fastholdelse, ideer til at inddæmme uhensigtsmæssig adfærd i timerne og ideer til at få flere kursister til at aflevere de skriftlige opgaver. Lærerne bidrog med en række konstruktive forslag, og det blev konkret foreslået at klæde nye lærere bedre på med interne kurser, inden næste kursusstart, samt et afdelingsmøde inden kursusstart. Mindst 40% af lærerne indgår i konkrete aftaler om supervision. Både AVU/FVU- og ordblindelærerne har fået tilbud om supervisionsforløb på uddannelsesretningsmøder, og der blev lavet oplæg om et konkret samarbejde med ekstern konsulent. Ligeledes blev der i lokalaftalen afsæt ressourcer til dette. Til trods for dette har der kun været 3 ud af 50 lærere, som har lavet konkret aftale om supervisionsforløb.

7 Er ikke opfyldt for HF-lærernes vedkommende. Studievejledningen har øget åbningstid for kursister til visitation og gennemførelsesvejledning. Der åbnes for akuttider hver uge. o Målet er, at ETU 2014 udtrykker mindst 68% af kursisterne, at det er nemt at komme i kontakt med en studievejleder, når de har brug for det (mod 58 % i 2012). Vi har allerede i indeværende år indført akuttider. I næste kursus år udvider vi den daglige åbningstid, specielt i Roskilde. Vi udvider samtidig også mulighederne for akuttider med 500 % dagligt (fra 0,5 time til 2,5 time dagligt) Administrationsgangen i forhold til SU/-sager, varslinger og blanketter effektiviseres. Vi har igangsat en løbende gennemgang af vores arbejdsgange og denne forventes færdiggjort juni I processen vil der ske en effektivisering, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi har efter en del startvanskeligheder varslet via Ludus Web i stedet for ren manuel varsling, hvor lokalsekretærerne brugte rigtig mange mandetimer på systemet. Det har klart effektiviseret vores varslingsprocedure. Vi har dog stadig ikke fundet den optimale løsning, så vi skal have revurderet varslingssystemet i forhold til fraværsprocenter, kommunikationen med kursister, som har meget fravær osv. Personalepolitikken præsenteres og drøftes i relevante fora og inddrages aktivt i skolens arbejdsprocesser. Personalepolitikken er præsenteret og godkendt i MIO og bestyrelsen samt udsendt til alle medarbejdere. Alle undervisere kommer på Outlook (MS 365) fra august Der udarbejdes manual til anvendelse af Outlook. Alle undervisere er på Outlook 365 pr. august Der er ikke udarbejdet en manual for anvendelsen af outlook, da lærerne logger på via Webinterfacet (de har jo ingen fast arbejdsplads). Der er udarbejdet enkelte vejledninger til anvendelsen disse kan findes i Fronter: Personlige værktøjer-vejledninger-office365 OK13: Der er skrevet opgaveporteføljer for alle lærere inden august 2013, tidsregistreringssystem er præsenteret og skolen holder sig inden for den budgetterede ramme. Der blev skrevet opgaveporteføljer for alle lærere på HF juni 2013 og alle lærere blev inviteret til porteføljesamtaler med uddannelseschefen for HF. Tidsregistreringssystemet for er regneark fra controller; der arbejdes på at kunne bruges LUDUS tidsregistrering fra Den budgetterede ramme holder. Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse deltager i/organiserer fælles seminar om, hvordan vi kan skabe/sikre et godt arbejdsmiljø og god trivsel for lærerne med de nye til arbejds- og samarbejdsformer i OK13 og OK14. Der blev holdt seminarforløb for ovenstående gruppe den oktober Sund Trivsel faciliterede processen. Arbejdsmiljø, kommunikation og samarbejde blev drøftet. Gruppen besluttede, at der skal udarbejdes en Hvor går jeg hen? med tydeliggørelse af organisations- og beslutningsstrukturer, gruppen udarbejdede desuden et Visions-manifest for det interne samarbejde på VUC Roskilde, som blev kommunikeret ud til organisationen, og det blev planlagt at holde fælles Personaledag for alle ansatte på VUC Roskilde den 8. april 2014 med temaet Visioner, samarbejde og social kapital. Personaledagen blev planlagt af ledelse, TR og AMR i fællesskab med Sund Trivsel og afviklet den 8. april. Gruppen har i maj aftalt opfølgning på dagen, som vil blive kommunikeret ud i organisationen.

8 Der afholdes dialogmøder med lærergrupperne med fokus på trivsel og arbejdsmiljø Der er afholdt 2-3 dialogmøder med TR og AMR og der er afholdt 2-3 møder om arbejdets tilrettelæggelse både på HF og AVU Der er afholdt 5 møder vedr. lov 409 med AVU/FVU- og ordblindelærerne. Heraf 1 hvor AVU/FVU og ordblindeområdet var adskilt for at kunne få præciseret særlige emner i forhold til uddannelsesområderne. På evalueringsmøder med henholdsvis ordblindelærerne og AVU/FVU-lærerne i maj har vi ligeledes været rundt om emner, som skal understøtte det gode arbejdsmiljø og god trivsel. Det drejer sig om det meningsfulde lærersamarbejde/team, fælles planlægning, udviklingsinitiativer, som kan give lærerne redskaber i dagligdagen i forhold til tackling af vores mangfoldige kursistgruppe osv. Ledelsen er i tæt dialog med lærerne om opgaveporteføljer og principperne for tilrettelæggelse af arbejdet. Principperne for både GL- og UF-området har været præsenteret for MIO på 2 møder samt for alle lærere på uddannelsesretningsmøder.

9 3. Eksternt samarbejde Mål: Styrke VUC s rolle i forhold til opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Styrke FVU/OBU og de almene fags position i samarbejdet med eksterne samarbejdsparter Styrke VUC Roskildes position på efteruddannelsesområdet Etablere brobygningsaktiviteter i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner Succeskriterier: At der er udviklet og implementeret et koncept for Åben Vejledning i VEU-regi i samarbejde med de øvrige VEU-skoler i vores område. VUC Roskilde deltager i Åben Vejledning 1 gang, hver 14. dag, samt i A-kasser efter behov. Etableret Åben Vejledning, først i Roskilde, siden i Køge. Der deltages i vejledningsmøder hos 3F Roskildeegnen. At VUC Roskilde deltager i mindst 2 rotationsforløb, 1 som entreprenør, 1 som deltager. Greve Idrætscenter fortsætter, Unomedical er ikke kommet i gang. Der forventes et stort rotationsprojekt i samarbejde med Region Sjælland, ultimo At VUC Roskilde afholder et informationsmøde, samt screener et antal beboere i Greve Nord. Informationsmøde afholdes i juni Der er allerede indskrevet på DSA basisforløbet i Greve derfra.. Nyt projekt i gang i Køgeområdet, i 4 boligområder (Basis, DSA, FVU, OBU). At der etableres mindst 3 undervisningsforløb for eksterne samarbejdsparter, på basis af de screeninger, der bliver foretaget. I Køge på HGVoksen (2 OBU-hold i gang), i Roskilde for JC Roskilde på RHS (1 FVU hold i gang). Etableret FVU-læs, i samarbejde med JC Greve og Solrød. At der etableres mindst 1 undervisningsforløb i samarbejde med Clavis I gang i Roskilde efteråret At der er udviklet mindst 1 EUD-klasse mhp. endelig implementering i skoleåret 2014/2015. Med EUD-klasse forstås studieunderstøttende undervisning, der enten foregår på erhvervsskolen eller forbereder eleverne til at kunne mestre at gå i gang med en erhvervsuddannelse. I gang på KHS, OBU (dansk) på KHS, se ovenfor. Basisforløbet i Køge er også etableret mhp. at gøre kursister/elever klar til enten 10. klasse eller en erhvervsuddannelse. En del AVU-kursister har deltaget i brobygningsaktiviteter på Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole.

EVALUERING OPDATERET 2. september Opsummering af indsatsområder for 2014/2015

EVALUERING OPDATERET 2. september Opsummering af indsatsområder for 2014/2015 Roskilde, 2. september 2015 EVALUERING OPDATERET 2. september Opsummering af indsatsområder for 2014/2015 Indsatsområderne for 2014-2015 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatsområderne

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Strategiske indsatser VUC Roskilde Juni 2016

Strategiske indsatser VUC Roskilde Juni 2016 Strategiske indsatser 2016-2017 VUC Roskilde Juni 2016 1 Forord: De strategiske indsatser for 2016-2017 tager afsæt i: Vores vision og strategi for 2015-2018, De strategiske indsatser for 2015-2016 Investerings

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser VUC Roskilde August 2015

Opsummering af strategiske indsatser VUC Roskilde August 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde August 2015 Evaluering august 2016 K:\Indsatsområder og resultatkontrakter\2015-2016\evaluering\evaluering af strategiske indsatser 2015-2016(120916

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets område ved Kolding HF & VUC Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid (375 timers puljen)

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011)

Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Strategi 2010-2013 Opfølgningsrapport 1 (marts 2011) Uddannelsesområde: Ansvarlig chef/leder: Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning - E-læring m.v. Handlingsplaner Succeskriterier

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning:

I indledningen til ledermødet satte vi fokus på Byrådets beslutning vedr. fuld kompetencedækning: Opsamling på KOPRA ledermøde 26. november 2014 Dagsorden til mødet var denne gang sammensat mhp. på: - Opsamling om KOPRA start - at bidrage fælles til den videre udvikling af KOPRA - at skabe klarhed

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Pædagogisk it-strategi

Pædagogisk it-strategi Pædagogisk it-strategi 1. Formål Formålet med nærværende pædagogiske it-strategi er to delt: Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige it-kompetencer,

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten:

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2013 er sket i Studiesamarbejdsudvalget (SSU) ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA). Her er handlingsplanen

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2014. Processen

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Fastholdelsespolitik

Fastholdelsespolitik Fastholdelsespolitik Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Fastholdelsespolitik på Skanderborg-Odder HF & VUC... 3 Fastholdelsesvision... 3 Målsætning for skoleåret 2015/16 er:... 3 Mødepligt og studieaktivitet...

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

HTX Opfølgningsplan 2015

HTX Opfølgningsplan 2015 HTX Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere