1. Fastholdelse og motivation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Fastholdelse og motivation"

Transkript

1 Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for Indsatområderne er udarbejdet sammen med alle medarbejdere, MIO, pædagogisk koordinering og ledergruppen - og er præsenteret for bestyrelsen i en hovedoversigt i juni Opsamling er skrevet med rødt. 1. Fastholdelse og motivation Det gode studiemiljø Mål: At have fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring At styrke kursisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at fokusere på de relationelle, sociale og pædagogisk/faglige elementer rundt om undervisningen. Succeskriterier: At fastholdelsen af kursisterne styrkes, således at frafaldet maksimalt udgør: HFE:20%, HF2:15%, AVU:16%,FVU:15%, OBU:23% Frafald på VUC Roskilde 2013/2014: HFE: 19,5 % HF2: 14 % AVU: 20 % FVU: 11 % OBU: 22,7% Udvidelse af muligheden for studieværksted/læringscafeer på alle 3 afdelinger med velegnede rammer/miljø for værkstedscafé. Mindst 200 CPR-kursister skal have gjort brug af tilbuddet. Alle AVU-kursister har i dette kursus år haft skema, hvor studieværkstedet var en obligatorisk del af deres ugeaktivitet. På de 3 afdelinger har mindst 400 kursister således brugt værkstedet i større eller mindre grad. Af disse har mindst 200 været meget aktive brugere. Der har i alt været 15 lærere tilknyttet værkstedet på de 3 afdelinger. Alle HF-kursister har i Greve og Køge haft skema, hvor studieværkstedet har væ- K:\Indsatsområder\ \Evaluering \ Endelig evaluering Indsatsområder docx

2 ret obligatorisk. Studieværkstedets udbud af timer i Køge og Roskilde er blevet udvidet i forhold til sidste år jævnfør aktivitetsstigningen. Dette andrager ca. 185 kursister beregnet på modulstatus pr. den 15. august Der har været tilknyttet 2 lærere til værkstedet i Greve og 6 lærere i Køge. Studieværkstedet i Roskilde har haft en udvidelse af aktivitetsniveauet beregnet på 4% aktivitetspuljen. Der er sat ekstra studievejledningstimer ind i ugerne 4 og 5 i forbindelse med SSO-opgaverne. Videre er der arrangeret to møder, hvor temaet har været eksamensangst. Vi har ikke nogen konkret opgørelse af, hvor mange kursister som har benyttet sig af studieværkstedet i Roskilde. Der har været 11 lærer tilknyttet i studieværkstedet. Mindst 50 kursister får studieunderstøttende initiativer som mentor, SPS, supplerende undervisningstilbud til læse-/stavesvage (ordblinde/fvu). 29 AVU-kursister har fået mentorstøtte af AVU-lærere. 37 ordblindekursister (HF) har fået SPS af ordblindelærerne. I Køge og Roskilde har 30 kursister fået FVUundervisning i et særligt tilrettelagt forløb tirsdag eftermiddag. 32 HF-kursister har fået SPS/mentor-støtte. Mindst 20 kursister får tilbud om hurtig SPS eller mentorstøtte, dvs. inden for den første måned af undervisningen. 15 AVU-kursister fik tilbudt mentorstøtte inden for den første måned. 23 HF-kursister har fået bevilget inden for de første 30 dage. Pilotprojekt om studieaktivitet med skriftlige afleveringer i dansk, således at mindst 75 % af kursisterne afleverer minimumsantallet af de skriftlige afleveringer. Danskfaggruppen på AVU har arbejdet med at definere et minimumsantal for afleveringer, men har ikke fundet et fælles afsæt. Dette arbejde skal gennemføres i næste kursus år, hvor der indføres yderligere omlagt skriftlighed med tilstedeværelse af lærer og kursist. Af hensyn til lærernes tid til at rette opgaver vil det være nødvendigt at definere minimumsafleveringer i dansk, engelsk og matematik. Projektet er gennemført på HF, e-learning. Normtallet på 75 % er opnået målt på efterårssemestret i skoleåret Tallet er på 80 %. Målingen er foretaget ved optælling af afleverede moduler i forhold til måltallet for 100 % s aflevering pr. den 1. januar Tallet skal tages med forbehold, idet der har været et ekstraordinært højt frafald på grund af en tættere opfølgning af afleveringsmodulerne i forårssemestret.

3 Den gode undervisning og nytænkning af undervisningen tilrettelæggelse Mål: At videreudvikle den gode undervisning ved inddragelse af IT, skriftlighed, anvendelsesorientering, klasserumsledelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og bevægelse At fremme forskellige undervisningsmetoder for yderligere at fastholde kursisterne At fremme kursisternes læringsmotivation via anerkendelse og respekt Succeskriterier: IT: o Mindst 25 % af lærerne skal præsentere mindst 2 af de udvalgte web2.0 værktøjer i undervisningen for kursisterne Alle lærerne har været på web. 2.0 kursus. Ifølge spørgeskemaundersøgelse (44 besvarelser) fra sidst i maj har 36 % af lærerne præsenteret 1-2 udvalgte web 2.0 værktøjer, 16 % 3-4 web 2.0 værkstøjer og 4,5 % 5 6. Ved AVU-evalueringsmøde tilkendegav alle AVU-lærere bort set fra 1, at de havde brugt mindst 1 og de fleste flere af værktøjerne. Målet for indsatsen er således nået. o Mindst 5 % af undervisningen skal i IT-klasserne (AVU) være gennemført som virtuel undervisning Følgende modeller har været afprøvet med meget blandet succes: Forsøg med Skype, hvor kursisterne indenfor et bestemt tidsrum skulle arbejde med en konkret opgave, hvor læreren sad klar ved computeren hjemme, og kursisterne skulle sende en besked, når de havde et problem, de ville have hjælp til over Skype. Virtuel undervisning i forbindelse med lærerfravær pga. lærers kursus eller anden aktivitet: kursisterne skulle selv se video fra i-bogen og derpå lave nogle konkrete opgaver, der skulle uploades i Fronter før kl , hvor timen normalt ville være afsluttet virtuel undervisning for kursisterne med opgaver, der var tilgængelig i Fronter i det tidsrum, der skulle have været undervisning. Små overskuelige opgaver, hvor opgavernes karakter var gennemgået og kursisterne instrueret, så de blot har skullet sidde og arbejde med stoffet i undervisningstiden. Skype åben i lektioner, for at det skulle være nemmere for kursisterne at bede om hjælp. Lærerne har ikke ført statistik over antal, men skønner, at dette er foregået i mindst 30 lektioner pr. klasse for hele kursusåret, hvilket svarer til 5 %. o Mindst 5 % af undervisningen på HF skal være gennemført som virtuel undervisning eller undervisning udenfor skolen Ifølge spørgeskemaundersøgelse har over 50 % af HF-lærerne gennemført un dervisning som virtuel undervisning eller undervisning udenfor skolen. Skriftlighed: o Mindst 50% på 1. årgang ( ) skal have beskæftiget sig med processkrivning eller omlagt skriftlighed På AVU har alle hold i dansk, engelsk og matematik (bort set fra basis) oprundet deres ugentlige timetal, hvilket betyder, at stort set alle AVU-kursister har beskæftiget sig med omlagt skriftlighed på mindst 1 hold. 4 AVU-lærere deltager desuden i et ministerielt projekt med forskningstilknytning om omlagt skriftlighed. Målet er således opfyldt

4 for AVU. På HF har fagene i dansk, matematik og engelsk skullet arbejde med processkrivning eller omlagt skriftlighed. Målet er ikke opnået på HF. Ifølge spørgeskemaundersøgelse har over 34% arbejdet med omlagt skriftlighed. Anvendelsesorientering: o Mindst 50 % af alle kursisterne skal have været på ekskursion mindst en gang i årets løb Eksempler for AVU: Ungeklassen har på tværs af fagene arbejdet med kriminalitet og ondskab og efterfølgende været på fælles ekskursion på Politimuseet. Alle Naturfagskursisterne har arbejdet med spildevand i undervisningen og været på rensningsanlæg i Avedøre. Alle AVU-kursisterne i Greve arbejdede i dansk med Frida Kahlo og var efterfølgende på Arken på fælles ekskursion. 4 engelskhold så The Butler og arbejdede inden da med USA i det 20. århundrede. Flere samfundsfagshold har været i Folketinget og har arbejdet med politiske partier i undervisningen. På AVU har ca. 70 % af kursisterne således været på ekskursion mindst en gang. Over 50 % af kursisterne har været på en ekskursion på HF i henhold til optælling af ekskursionsansøgninger og studieture. o Mindst 25 % af faggrupperne præsenterer et undervisningsforløb med teori og praksis i relation til ekskursionens formål AVU: I dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag samt i Ungeklassen har der været præsenteret ekskursionsforløb, hvor teori og praksis hænger sammen, hvilket er mere end 25 % jf. ovenstående beskrivelse I henhold til spørgeskemaundersøgelse er dette ikke opnået for HF. Klasserumsledelse: o Udarbejdelse af et afsnit til kursisthåndbogen med tydelige rammer for undervisningen Afsnittet er udarbejdet i kursisthåndbogen. o 70 % af lærerne arbejder med klasserumsledelse i undervisningen i løbet af kursusåret Iflg. spørgeskemaundersøgelsen har 70,5 % af lærerne tilkendegivet, at de har arbejdet med klasserumsledelse: dagens mål/plan på tavlen, tydelige faglige mål, sekvensering, inddragelse af bevægelse som del af undervisningen, CL, den sociale dimension. Herudover er der specielt i alle klasser arbejdet med fælles normer og værdier som del af introforløbet. Udvikling af fælles undervisningsmaterialer: o Alle faggrupperne udarbejder fælles undervisningsmaterialer Alle AVU-lærere har udarbejdet eksempler på fælles undervisningsplaner med fagkolleger i forbindelse med en pædagogisk dag i december. Alle faggrupper har desuden lavet fælles materialedatabaser på Fronter, som alle lærere kan bruge. Er delvist opfyldt for HF s vedkommende. Nogle få faggrupper har udarbejdet fælles undervisningsmaterialer, undervisningsforløb og undervisningsbeskrivelser på næsten alle fagniveauer. Dette fremgår af de forskellige faggruppers indlæg på Fronter. Resten har valgt at anvende e-learningsmateriale fra KVUC til fælles brug.

5 2. Udvikling af organisationen Arbejdsmiljø og trivsel Mål: At videreudvikle et godt arbejdsmiljø og undervisningsmiljø og at ruste lærerne og det teknisk-administrative personale i forhold til VUC Roskildes mangfoldige kursistgrupper, opgaver og samarbejdsflader. Succeskriterier: ETU-fokusområderne: teamene arbejder med arbejdsro, inddragelse af Fronter, koordinering af afleveringsopgaver og evalueringer. I starten af kursusåret den 8. august var disse punkter en del af dagsordenen til AVUmødet. Der blev lavet aftaler om introforløb på alle hold vedr. arbejdsro, fællesregler, intro til Fronter osv. Teamene har løbende koordineret afleveringer. Vi havde desuden 1 pædagogisk dag for AVU i december, hvor alle arbejdede med undervisningsplaner og evaluering. Alle teams på HF har arbejdet med ovennævnte områder. Specielt er der lagt vægt på arbejdsroen i klasserne/holdene. Vi er i gang med at få beskrevet/opdateret vores studie- og ordensregler som forventes færdigt inden kursusstart. I den forbindelse vil kursisterne blive informeret om de respektive varselsrutiner. Derudover arbejdes der med at få al opgaveafleveringregistrering foretaget i Ludus Web. Studievejledning og ledelse praktiserer mere konsekvens i forhold til kursisternes (manglende) studieaktivitet og udarbejder information i forhold til kursister. Væsentlig flere kursister har været på skriftlig kontrakt i dette kursus år og i de tilfælde, hvor kursisterne har misligholdt kontrakten, er de blevet meldt ud. Lærere og studievejledere har fået et tættere samarbejde om kursisterne og deres fravær, og der bliver brugt megen energi på studieaktivitet. Det er dog stadig et af de indsatsområder, som skal videreudvikles. Studiehåndbogen er revideret. Forbedring af varslingssystemet er gennemført. Dette arbejdet forventes videreført til næste skoleår. Vi ændrer adgangen til A-Z på hjemmesiden, vi fremstiller A2 plakater således at den enkelte kursist hurtigt via en smart-phone kan få oplysninger om uddannelsesmulighederne og om uddannelsen på VUC Roskilde. Via møder sikrer vi vidensdelingen blandt studievejlederne Målet er, at ETU 2014 viser, at o mindst 70% af kursisterne oplever arbejdsro i undervisningen (mod 58% i 2012), o mindst 75% af kursisterne oplever, at Fronter bruges i undervisningen (mod 66% i 2012), o alle hold evaluerer undervisningen skriftligt mindst én gang årligt, o mindst 69% af kursisterne oplever større tilfredshed med koordinering af afleveringsopgaver (mod 63% i 2012) o mindst 61% af kursisterne oplever skolen mere konsekvent overfor useriøse kursister (mod 57% i 2012) o mindst 70% af kursisterne udtrykker, at de kan finde de informationer om uddannelsen, de har brug for (mod 67% i 2012) o 53% af kursisterne oplever, at skolen laver gode arrangementer (mod 48% i

6 2012) Kvalitetsudvalget har lavet handlingsplan for opfølgning med ovenstående succes kriterier for fokusområderne. Handlingsplanen er præsenteret for organisationen, og opfølgningsarbejde er igangsat i uddannelsesretninger, team- og faggrupper, administration og studievejledning/studieservice. Resultatet måles først i november Kvalitetsudvalget udarbejder handlingsplan for arbejdet med fokusområderne fra MTU en: det daglige arbejde, arbejdspres og work-life balance og det drøftes i MIO, AMU og i uddannelsesretningerne, hvordan handlingsplanen kan implementeres. Konkrete og lokale forsøg aftales og fremgår af handlingsplanen september Handlingsplan er udarbejdet i Kvalitetsudvalget og præsenteret for organisationen. Nogle af tiltagene er: nytænkning og udvikling af mere effektiv og forenklet mødestruktur, ny og mere effektiv samarbejds- og udvalgsstruktur, ny ledelsesstruktur og mere dialog mellem ledelse og medarbejdere, proces med bestyrelsen om udvikling af det strategiske grundlag, vision, mission, strategisk grundfortælling, delstartegier med involvering af medarbejdere, dels i inspirations- og arbejdsgrupper og dels på PR 16. januar for alle medarbejdere. Mindst 70% af teamene/lærerne arbejder med klasserumsledelse/læringsledelse i undervisningen i løbet af På AVU-mødet den 8. august blev indsatsområderne gennemgået og diskuteret, herunder klasserumsledelse med beslutning om, at dette arbejde skulle fortsættes i både team- og faggruppesammenhæng. Ligeledes blev det aftalt, at alle lærere arbejder med det på alle hold fra start med tydelige rammer, fælles regler og værdier, kursistansvar osv. Som en del af DUR (projekt om drenge i Roskilde kommune) har nogle af lærerne meget systematisk arbejdet med tydelig mål- og rammesætning dagens program på tavlen osv. Klasserumsledelse har desuden været et gennemgående tema på de pædagogiske dage arrangeret af Pædagogisk Udvalg med eksterne oplægsholdere og workshops i relation til klasserumsledelse (relationer, teamudvikling, kursisttyper, arb.miljø i klassen, rammesætning osv.) Alle lærere har således mere eller mindre struktureret arbejdet med klasserumsledelse. På Køgeafdelingen er der primo februar afholdt et møde med alle lærere på 1. årgang, HF, mhp. fælles fodslag, og hjælp til at styrke klasserumsledelsen. Udgangspunktet var ideer til at styrke fastholdelse, ideer til at inddæmme uhensigtsmæssig adfærd i timerne og ideer til at få flere kursister til at aflevere de skriftlige opgaver. Lærerne bidrog med en række konstruktive forslag, og det blev konkret foreslået at klæde nye lærere bedre på med interne kurser, inden næste kursusstart, samt et afdelingsmøde inden kursusstart. Mindst 40% af lærerne indgår i konkrete aftaler om supervision. Både AVU/FVU- og ordblindelærerne har fået tilbud om supervisionsforløb på uddannelsesretningsmøder, og der blev lavet oplæg om et konkret samarbejde med ekstern konsulent. Ligeledes blev der i lokalaftalen afsæt ressourcer til dette. Til trods for dette har der kun været 3 ud af 50 lærere, som har lavet konkret aftale om supervisionsforløb.

7 Er ikke opfyldt for HF-lærernes vedkommende. Studievejledningen har øget åbningstid for kursister til visitation og gennemførelsesvejledning. Der åbnes for akuttider hver uge. o Målet er, at ETU 2014 udtrykker mindst 68% af kursisterne, at det er nemt at komme i kontakt med en studievejleder, når de har brug for det (mod 58 % i 2012). Vi har allerede i indeværende år indført akuttider. I næste kursus år udvider vi den daglige åbningstid, specielt i Roskilde. Vi udvider samtidig også mulighederne for akuttider med 500 % dagligt (fra 0,5 time til 2,5 time dagligt) Administrationsgangen i forhold til SU/-sager, varslinger og blanketter effektiviseres. Vi har igangsat en løbende gennemgang af vores arbejdsgange og denne forventes færdiggjort juni I processen vil der ske en effektivisering, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi har efter en del startvanskeligheder varslet via Ludus Web i stedet for ren manuel varsling, hvor lokalsekretærerne brugte rigtig mange mandetimer på systemet. Det har klart effektiviseret vores varslingsprocedure. Vi har dog stadig ikke fundet den optimale løsning, så vi skal have revurderet varslingssystemet i forhold til fraværsprocenter, kommunikationen med kursister, som har meget fravær osv. Personalepolitikken præsenteres og drøftes i relevante fora og inddrages aktivt i skolens arbejdsprocesser. Personalepolitikken er præsenteret og godkendt i MIO og bestyrelsen samt udsendt til alle medarbejdere. Alle undervisere kommer på Outlook (MS 365) fra august Der udarbejdes manual til anvendelse af Outlook. Alle undervisere er på Outlook 365 pr. august Der er ikke udarbejdet en manual for anvendelsen af outlook, da lærerne logger på via Webinterfacet (de har jo ingen fast arbejdsplads). Der er udarbejdet enkelte vejledninger til anvendelsen disse kan findes i Fronter: Personlige værktøjer-vejledninger-office365 OK13: Der er skrevet opgaveporteføljer for alle lærere inden august 2013, tidsregistreringssystem er præsenteret og skolen holder sig inden for den budgetterede ramme. Der blev skrevet opgaveporteføljer for alle lærere på HF juni 2013 og alle lærere blev inviteret til porteføljesamtaler med uddannelseschefen for HF. Tidsregistreringssystemet for er regneark fra controller; der arbejdes på at kunne bruges LUDUS tidsregistrering fra Den budgetterede ramme holder. Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse deltager i/organiserer fælles seminar om, hvordan vi kan skabe/sikre et godt arbejdsmiljø og god trivsel for lærerne med de nye til arbejds- og samarbejdsformer i OK13 og OK14. Der blev holdt seminarforløb for ovenstående gruppe den oktober Sund Trivsel faciliterede processen. Arbejdsmiljø, kommunikation og samarbejde blev drøftet. Gruppen besluttede, at der skal udarbejdes en Hvor går jeg hen? med tydeliggørelse af organisations- og beslutningsstrukturer, gruppen udarbejdede desuden et Visions-manifest for det interne samarbejde på VUC Roskilde, som blev kommunikeret ud til organisationen, og det blev planlagt at holde fælles Personaledag for alle ansatte på VUC Roskilde den 8. april 2014 med temaet Visioner, samarbejde og social kapital. Personaledagen blev planlagt af ledelse, TR og AMR i fællesskab med Sund Trivsel og afviklet den 8. april. Gruppen har i maj aftalt opfølgning på dagen, som vil blive kommunikeret ud i organisationen.

8 Der afholdes dialogmøder med lærergrupperne med fokus på trivsel og arbejdsmiljø Der er afholdt 2-3 dialogmøder med TR og AMR og der er afholdt 2-3 møder om arbejdets tilrettelæggelse både på HF og AVU Der er afholdt 5 møder vedr. lov 409 med AVU/FVU- og ordblindelærerne. Heraf 1 hvor AVU/FVU og ordblindeområdet var adskilt for at kunne få præciseret særlige emner i forhold til uddannelsesområderne. På evalueringsmøder med henholdsvis ordblindelærerne og AVU/FVU-lærerne i maj har vi ligeledes været rundt om emner, som skal understøtte det gode arbejdsmiljø og god trivsel. Det drejer sig om det meningsfulde lærersamarbejde/team, fælles planlægning, udviklingsinitiativer, som kan give lærerne redskaber i dagligdagen i forhold til tackling af vores mangfoldige kursistgruppe osv. Ledelsen er i tæt dialog med lærerne om opgaveporteføljer og principperne for tilrettelæggelse af arbejdet. Principperne for både GL- og UF-området har været præsenteret for MIO på 2 møder samt for alle lærere på uddannelsesretningsmøder.

9 3. Eksternt samarbejde Mål: Styrke VUC s rolle i forhold til opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Styrke FVU/OBU og de almene fags position i samarbejdet med eksterne samarbejdsparter Styrke VUC Roskildes position på efteruddannelsesområdet Etablere brobygningsaktiviteter i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner Succeskriterier: At der er udviklet og implementeret et koncept for Åben Vejledning i VEU-regi i samarbejde med de øvrige VEU-skoler i vores område. VUC Roskilde deltager i Åben Vejledning 1 gang, hver 14. dag, samt i A-kasser efter behov. Etableret Åben Vejledning, først i Roskilde, siden i Køge. Der deltages i vejledningsmøder hos 3F Roskildeegnen. At VUC Roskilde deltager i mindst 2 rotationsforløb, 1 som entreprenør, 1 som deltager. Greve Idrætscenter fortsætter, Unomedical er ikke kommet i gang. Der forventes et stort rotationsprojekt i samarbejde med Region Sjælland, ultimo At VUC Roskilde afholder et informationsmøde, samt screener et antal beboere i Greve Nord. Informationsmøde afholdes i juni Der er allerede indskrevet på DSA basisforløbet i Greve derfra.. Nyt projekt i gang i Køgeområdet, i 4 boligområder (Basis, DSA, FVU, OBU). At der etableres mindst 3 undervisningsforløb for eksterne samarbejdsparter, på basis af de screeninger, der bliver foretaget. I Køge på HGVoksen (2 OBU-hold i gang), i Roskilde for JC Roskilde på RHS (1 FVU hold i gang). Etableret FVU-læs, i samarbejde med JC Greve og Solrød. At der etableres mindst 1 undervisningsforløb i samarbejde med Clavis I gang i Roskilde efteråret At der er udviklet mindst 1 EUD-klasse mhp. endelig implementering i skoleåret 2014/2015. Med EUD-klasse forstås studieunderstøttende undervisning, der enten foregår på erhvervsskolen eller forbereder eleverne til at kunne mestre at gå i gang med en erhvervsuddannelse. I gang på KHS, OBU (dansk) på KHS, se ovenfor. Basisforløbet i Køge er også etableret mhp. at gøre kursister/elever klar til enten 10. klasse eller en erhvervsuddannelse. En del AVU-kursister har deltaget i brobygningsaktiviteter på Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole.

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere