1. Fastholdelse og motivation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Fastholdelse og motivation"

Transkript

1 Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for Indsatområderne er udarbejdet sammen med alle medarbejdere, MIO, pædagogisk koordinering og ledergruppen - og er præsenteret for bestyrelsen i en hovedoversigt i juni Opsamling er skrevet med rødt. 1. Fastholdelse og motivation Det gode studiemiljø Mål: At have fokus på sammenhængen mellem trivsel og læring At styrke kursisternes interesse for og lyst til at være aktivt studerende på VUC Roskilde ved at fokusere på de relationelle, sociale og pædagogisk/faglige elementer rundt om undervisningen. Succeskriterier: At fastholdelsen af kursisterne styrkes, således at frafaldet maksimalt udgør: HFE:20%, HF2:15%, AVU:16%,FVU:15%, OBU:23% Frafald på VUC Roskilde 2013/2014: HFE: 19,5 % HF2: 14 % AVU: 20 % FVU: 11 % OBU: 22,7% Udvidelse af muligheden for studieværksted/læringscafeer på alle 3 afdelinger med velegnede rammer/miljø for værkstedscafé. Mindst 200 CPR-kursister skal have gjort brug af tilbuddet. Alle AVU-kursister har i dette kursus år haft skema, hvor studieværkstedet var en obligatorisk del af deres ugeaktivitet. På de 3 afdelinger har mindst 400 kursister således brugt værkstedet i større eller mindre grad. Af disse har mindst 200 været meget aktive brugere. Der har i alt været 15 lærere tilknyttet værkstedet på de 3 afdelinger. Alle HF-kursister har i Greve og Køge haft skema, hvor studieværkstedet har væ- K:\Indsatsområder\ \Evaluering \ Endelig evaluering Indsatsområder docx

2 ret obligatorisk. Studieværkstedets udbud af timer i Køge og Roskilde er blevet udvidet i forhold til sidste år jævnfør aktivitetsstigningen. Dette andrager ca. 185 kursister beregnet på modulstatus pr. den 15. august Der har været tilknyttet 2 lærere til værkstedet i Greve og 6 lærere i Køge. Studieværkstedet i Roskilde har haft en udvidelse af aktivitetsniveauet beregnet på 4% aktivitetspuljen. Der er sat ekstra studievejledningstimer ind i ugerne 4 og 5 i forbindelse med SSO-opgaverne. Videre er der arrangeret to møder, hvor temaet har været eksamensangst. Vi har ikke nogen konkret opgørelse af, hvor mange kursister som har benyttet sig af studieværkstedet i Roskilde. Der har været 11 lærer tilknyttet i studieværkstedet. Mindst 50 kursister får studieunderstøttende initiativer som mentor, SPS, supplerende undervisningstilbud til læse-/stavesvage (ordblinde/fvu). 29 AVU-kursister har fået mentorstøtte af AVU-lærere. 37 ordblindekursister (HF) har fået SPS af ordblindelærerne. I Køge og Roskilde har 30 kursister fået FVUundervisning i et særligt tilrettelagt forløb tirsdag eftermiddag. 32 HF-kursister har fået SPS/mentor-støtte. Mindst 20 kursister får tilbud om hurtig SPS eller mentorstøtte, dvs. inden for den første måned af undervisningen. 15 AVU-kursister fik tilbudt mentorstøtte inden for den første måned. 23 HF-kursister har fået bevilget inden for de første 30 dage. Pilotprojekt om studieaktivitet med skriftlige afleveringer i dansk, således at mindst 75 % af kursisterne afleverer minimumsantallet af de skriftlige afleveringer. Danskfaggruppen på AVU har arbejdet med at definere et minimumsantal for afleveringer, men har ikke fundet et fælles afsæt. Dette arbejde skal gennemføres i næste kursus år, hvor der indføres yderligere omlagt skriftlighed med tilstedeværelse af lærer og kursist. Af hensyn til lærernes tid til at rette opgaver vil det være nødvendigt at definere minimumsafleveringer i dansk, engelsk og matematik. Projektet er gennemført på HF, e-learning. Normtallet på 75 % er opnået målt på efterårssemestret i skoleåret Tallet er på 80 %. Målingen er foretaget ved optælling af afleverede moduler i forhold til måltallet for 100 % s aflevering pr. den 1. januar Tallet skal tages med forbehold, idet der har været et ekstraordinært højt frafald på grund af en tættere opfølgning af afleveringsmodulerne i forårssemestret.

3 Den gode undervisning og nytænkning af undervisningen tilrettelæggelse Mål: At videreudvikle den gode undervisning ved inddragelse af IT, skriftlighed, anvendelsesorientering, klasserumsledelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og bevægelse At fremme forskellige undervisningsmetoder for yderligere at fastholde kursisterne At fremme kursisternes læringsmotivation via anerkendelse og respekt Succeskriterier: IT: o Mindst 25 % af lærerne skal præsentere mindst 2 af de udvalgte web2.0 værktøjer i undervisningen for kursisterne Alle lærerne har været på web. 2.0 kursus. Ifølge spørgeskemaundersøgelse (44 besvarelser) fra sidst i maj har 36 % af lærerne præsenteret 1-2 udvalgte web 2.0 værktøjer, 16 % 3-4 web 2.0 værkstøjer og 4,5 % 5 6. Ved AVU-evalueringsmøde tilkendegav alle AVU-lærere bort set fra 1, at de havde brugt mindst 1 og de fleste flere af værktøjerne. Målet for indsatsen er således nået. o Mindst 5 % af undervisningen skal i IT-klasserne (AVU) være gennemført som virtuel undervisning Følgende modeller har været afprøvet med meget blandet succes: Forsøg med Skype, hvor kursisterne indenfor et bestemt tidsrum skulle arbejde med en konkret opgave, hvor læreren sad klar ved computeren hjemme, og kursisterne skulle sende en besked, når de havde et problem, de ville have hjælp til over Skype. Virtuel undervisning i forbindelse med lærerfravær pga. lærers kursus eller anden aktivitet: kursisterne skulle selv se video fra i-bogen og derpå lave nogle konkrete opgaver, der skulle uploades i Fronter før kl , hvor timen normalt ville være afsluttet virtuel undervisning for kursisterne med opgaver, der var tilgængelig i Fronter i det tidsrum, der skulle have været undervisning. Små overskuelige opgaver, hvor opgavernes karakter var gennemgået og kursisterne instrueret, så de blot har skullet sidde og arbejde med stoffet i undervisningstiden. Skype åben i lektioner, for at det skulle være nemmere for kursisterne at bede om hjælp. Lærerne har ikke ført statistik over antal, men skønner, at dette er foregået i mindst 30 lektioner pr. klasse for hele kursusåret, hvilket svarer til 5 %. o Mindst 5 % af undervisningen på HF skal være gennemført som virtuel undervisning eller undervisning udenfor skolen Ifølge spørgeskemaundersøgelse har over 50 % af HF-lærerne gennemført un dervisning som virtuel undervisning eller undervisning udenfor skolen. Skriftlighed: o Mindst 50% på 1. årgang ( ) skal have beskæftiget sig med processkrivning eller omlagt skriftlighed På AVU har alle hold i dansk, engelsk og matematik (bort set fra basis) oprundet deres ugentlige timetal, hvilket betyder, at stort set alle AVU-kursister har beskæftiget sig med omlagt skriftlighed på mindst 1 hold. 4 AVU-lærere deltager desuden i et ministerielt projekt med forskningstilknytning om omlagt skriftlighed. Målet er således opfyldt

4 for AVU. På HF har fagene i dansk, matematik og engelsk skullet arbejde med processkrivning eller omlagt skriftlighed. Målet er ikke opnået på HF. Ifølge spørgeskemaundersøgelse har over 34% arbejdet med omlagt skriftlighed. Anvendelsesorientering: o Mindst 50 % af alle kursisterne skal have været på ekskursion mindst en gang i årets løb Eksempler for AVU: Ungeklassen har på tværs af fagene arbejdet med kriminalitet og ondskab og efterfølgende været på fælles ekskursion på Politimuseet. Alle Naturfagskursisterne har arbejdet med spildevand i undervisningen og været på rensningsanlæg i Avedøre. Alle AVU-kursisterne i Greve arbejdede i dansk med Frida Kahlo og var efterfølgende på Arken på fælles ekskursion. 4 engelskhold så The Butler og arbejdede inden da med USA i det 20. århundrede. Flere samfundsfagshold har været i Folketinget og har arbejdet med politiske partier i undervisningen. På AVU har ca. 70 % af kursisterne således været på ekskursion mindst en gang. Over 50 % af kursisterne har været på en ekskursion på HF i henhold til optælling af ekskursionsansøgninger og studieture. o Mindst 25 % af faggrupperne præsenterer et undervisningsforløb med teori og praksis i relation til ekskursionens formål AVU: I dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab, samfundsfag samt i Ungeklassen har der været præsenteret ekskursionsforløb, hvor teori og praksis hænger sammen, hvilket er mere end 25 % jf. ovenstående beskrivelse I henhold til spørgeskemaundersøgelse er dette ikke opnået for HF. Klasserumsledelse: o Udarbejdelse af et afsnit til kursisthåndbogen med tydelige rammer for undervisningen Afsnittet er udarbejdet i kursisthåndbogen. o 70 % af lærerne arbejder med klasserumsledelse i undervisningen i løbet af kursusåret Iflg. spørgeskemaundersøgelsen har 70,5 % af lærerne tilkendegivet, at de har arbejdet med klasserumsledelse: dagens mål/plan på tavlen, tydelige faglige mål, sekvensering, inddragelse af bevægelse som del af undervisningen, CL, den sociale dimension. Herudover er der specielt i alle klasser arbejdet med fælles normer og værdier som del af introforløbet. Udvikling af fælles undervisningsmaterialer: o Alle faggrupperne udarbejder fælles undervisningsmaterialer Alle AVU-lærere har udarbejdet eksempler på fælles undervisningsplaner med fagkolleger i forbindelse med en pædagogisk dag i december. Alle faggrupper har desuden lavet fælles materialedatabaser på Fronter, som alle lærere kan bruge. Er delvist opfyldt for HF s vedkommende. Nogle få faggrupper har udarbejdet fælles undervisningsmaterialer, undervisningsforløb og undervisningsbeskrivelser på næsten alle fagniveauer. Dette fremgår af de forskellige faggruppers indlæg på Fronter. Resten har valgt at anvende e-learningsmateriale fra KVUC til fælles brug.

5 2. Udvikling af organisationen Arbejdsmiljø og trivsel Mål: At videreudvikle et godt arbejdsmiljø og undervisningsmiljø og at ruste lærerne og det teknisk-administrative personale i forhold til VUC Roskildes mangfoldige kursistgrupper, opgaver og samarbejdsflader. Succeskriterier: ETU-fokusområderne: teamene arbejder med arbejdsro, inddragelse af Fronter, koordinering af afleveringsopgaver og evalueringer. I starten af kursusåret den 8. august var disse punkter en del af dagsordenen til AVUmødet. Der blev lavet aftaler om introforløb på alle hold vedr. arbejdsro, fællesregler, intro til Fronter osv. Teamene har løbende koordineret afleveringer. Vi havde desuden 1 pædagogisk dag for AVU i december, hvor alle arbejdede med undervisningsplaner og evaluering. Alle teams på HF har arbejdet med ovennævnte områder. Specielt er der lagt vægt på arbejdsroen i klasserne/holdene. Vi er i gang med at få beskrevet/opdateret vores studie- og ordensregler som forventes færdigt inden kursusstart. I den forbindelse vil kursisterne blive informeret om de respektive varselsrutiner. Derudover arbejdes der med at få al opgaveafleveringregistrering foretaget i Ludus Web. Studievejledning og ledelse praktiserer mere konsekvens i forhold til kursisternes (manglende) studieaktivitet og udarbejder information i forhold til kursister. Væsentlig flere kursister har været på skriftlig kontrakt i dette kursus år og i de tilfælde, hvor kursisterne har misligholdt kontrakten, er de blevet meldt ud. Lærere og studievejledere har fået et tættere samarbejde om kursisterne og deres fravær, og der bliver brugt megen energi på studieaktivitet. Det er dog stadig et af de indsatsområder, som skal videreudvikles. Studiehåndbogen er revideret. Forbedring af varslingssystemet er gennemført. Dette arbejdet forventes videreført til næste skoleår. Vi ændrer adgangen til A-Z på hjemmesiden, vi fremstiller A2 plakater således at den enkelte kursist hurtigt via en smart-phone kan få oplysninger om uddannelsesmulighederne og om uddannelsen på VUC Roskilde. Via møder sikrer vi vidensdelingen blandt studievejlederne Målet er, at ETU 2014 viser, at o mindst 70% af kursisterne oplever arbejdsro i undervisningen (mod 58% i 2012), o mindst 75% af kursisterne oplever, at Fronter bruges i undervisningen (mod 66% i 2012), o alle hold evaluerer undervisningen skriftligt mindst én gang årligt, o mindst 69% af kursisterne oplever større tilfredshed med koordinering af afleveringsopgaver (mod 63% i 2012) o mindst 61% af kursisterne oplever skolen mere konsekvent overfor useriøse kursister (mod 57% i 2012) o mindst 70% af kursisterne udtrykker, at de kan finde de informationer om uddannelsen, de har brug for (mod 67% i 2012) o 53% af kursisterne oplever, at skolen laver gode arrangementer (mod 48% i

6 2012) Kvalitetsudvalget har lavet handlingsplan for opfølgning med ovenstående succes kriterier for fokusområderne. Handlingsplanen er præsenteret for organisationen, og opfølgningsarbejde er igangsat i uddannelsesretninger, team- og faggrupper, administration og studievejledning/studieservice. Resultatet måles først i november Kvalitetsudvalget udarbejder handlingsplan for arbejdet med fokusområderne fra MTU en: det daglige arbejde, arbejdspres og work-life balance og det drøftes i MIO, AMU og i uddannelsesretningerne, hvordan handlingsplanen kan implementeres. Konkrete og lokale forsøg aftales og fremgår af handlingsplanen september Handlingsplan er udarbejdet i Kvalitetsudvalget og præsenteret for organisationen. Nogle af tiltagene er: nytænkning og udvikling af mere effektiv og forenklet mødestruktur, ny og mere effektiv samarbejds- og udvalgsstruktur, ny ledelsesstruktur og mere dialog mellem ledelse og medarbejdere, proces med bestyrelsen om udvikling af det strategiske grundlag, vision, mission, strategisk grundfortælling, delstartegier med involvering af medarbejdere, dels i inspirations- og arbejdsgrupper og dels på PR 16. januar for alle medarbejdere. Mindst 70% af teamene/lærerne arbejder med klasserumsledelse/læringsledelse i undervisningen i løbet af På AVU-mødet den 8. august blev indsatsområderne gennemgået og diskuteret, herunder klasserumsledelse med beslutning om, at dette arbejde skulle fortsættes i både team- og faggruppesammenhæng. Ligeledes blev det aftalt, at alle lærere arbejder med det på alle hold fra start med tydelige rammer, fælles regler og værdier, kursistansvar osv. Som en del af DUR (projekt om drenge i Roskilde kommune) har nogle af lærerne meget systematisk arbejdet med tydelig mål- og rammesætning dagens program på tavlen osv. Klasserumsledelse har desuden været et gennemgående tema på de pædagogiske dage arrangeret af Pædagogisk Udvalg med eksterne oplægsholdere og workshops i relation til klasserumsledelse (relationer, teamudvikling, kursisttyper, arb.miljø i klassen, rammesætning osv.) Alle lærere har således mere eller mindre struktureret arbejdet med klasserumsledelse. På Køgeafdelingen er der primo februar afholdt et møde med alle lærere på 1. årgang, HF, mhp. fælles fodslag, og hjælp til at styrke klasserumsledelsen. Udgangspunktet var ideer til at styrke fastholdelse, ideer til at inddæmme uhensigtsmæssig adfærd i timerne og ideer til at få flere kursister til at aflevere de skriftlige opgaver. Lærerne bidrog med en række konstruktive forslag, og det blev konkret foreslået at klæde nye lærere bedre på med interne kurser, inden næste kursusstart, samt et afdelingsmøde inden kursusstart. Mindst 40% af lærerne indgår i konkrete aftaler om supervision. Både AVU/FVU- og ordblindelærerne har fået tilbud om supervisionsforløb på uddannelsesretningsmøder, og der blev lavet oplæg om et konkret samarbejde med ekstern konsulent. Ligeledes blev der i lokalaftalen afsæt ressourcer til dette. Til trods for dette har der kun været 3 ud af 50 lærere, som har lavet konkret aftale om supervisionsforløb.

7 Er ikke opfyldt for HF-lærernes vedkommende. Studievejledningen har øget åbningstid for kursister til visitation og gennemførelsesvejledning. Der åbnes for akuttider hver uge. o Målet er, at ETU 2014 udtrykker mindst 68% af kursisterne, at det er nemt at komme i kontakt med en studievejleder, når de har brug for det (mod 58 % i 2012). Vi har allerede i indeværende år indført akuttider. I næste kursus år udvider vi den daglige åbningstid, specielt i Roskilde. Vi udvider samtidig også mulighederne for akuttider med 500 % dagligt (fra 0,5 time til 2,5 time dagligt) Administrationsgangen i forhold til SU/-sager, varslinger og blanketter effektiviseres. Vi har igangsat en løbende gennemgang af vores arbejdsgange og denne forventes færdiggjort juni I processen vil der ske en effektivisering, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi har efter en del startvanskeligheder varslet via Ludus Web i stedet for ren manuel varsling, hvor lokalsekretærerne brugte rigtig mange mandetimer på systemet. Det har klart effektiviseret vores varslingsprocedure. Vi har dog stadig ikke fundet den optimale løsning, så vi skal have revurderet varslingssystemet i forhold til fraværsprocenter, kommunikationen med kursister, som har meget fravær osv. Personalepolitikken præsenteres og drøftes i relevante fora og inddrages aktivt i skolens arbejdsprocesser. Personalepolitikken er præsenteret og godkendt i MIO og bestyrelsen samt udsendt til alle medarbejdere. Alle undervisere kommer på Outlook (MS 365) fra august Der udarbejdes manual til anvendelse af Outlook. Alle undervisere er på Outlook 365 pr. august Der er ikke udarbejdet en manual for anvendelsen af outlook, da lærerne logger på via Webinterfacet (de har jo ingen fast arbejdsplads). Der er udarbejdet enkelte vejledninger til anvendelsen disse kan findes i Fronter: Personlige værktøjer-vejledninger-office365 OK13: Der er skrevet opgaveporteføljer for alle lærere inden august 2013, tidsregistreringssystem er præsenteret og skolen holder sig inden for den budgetterede ramme. Der blev skrevet opgaveporteføljer for alle lærere på HF juni 2013 og alle lærere blev inviteret til porteføljesamtaler med uddannelseschefen for HF. Tidsregistreringssystemet for er regneark fra controller; der arbejdes på at kunne bruges LUDUS tidsregistrering fra Den budgetterede ramme holder. Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse deltager i/organiserer fælles seminar om, hvordan vi kan skabe/sikre et godt arbejdsmiljø og god trivsel for lærerne med de nye til arbejds- og samarbejdsformer i OK13 og OK14. Der blev holdt seminarforløb for ovenstående gruppe den oktober Sund Trivsel faciliterede processen. Arbejdsmiljø, kommunikation og samarbejde blev drøftet. Gruppen besluttede, at der skal udarbejdes en Hvor går jeg hen? med tydeliggørelse af organisations- og beslutningsstrukturer, gruppen udarbejdede desuden et Visions-manifest for det interne samarbejde på VUC Roskilde, som blev kommunikeret ud til organisationen, og det blev planlagt at holde fælles Personaledag for alle ansatte på VUC Roskilde den 8. april 2014 med temaet Visioner, samarbejde og social kapital. Personaledagen blev planlagt af ledelse, TR og AMR i fællesskab med Sund Trivsel og afviklet den 8. april. Gruppen har i maj aftalt opfølgning på dagen, som vil blive kommunikeret ud i organisationen.

8 Der afholdes dialogmøder med lærergrupperne med fokus på trivsel og arbejdsmiljø Der er afholdt 2-3 dialogmøder med TR og AMR og der er afholdt 2-3 møder om arbejdets tilrettelæggelse både på HF og AVU Der er afholdt 5 møder vedr. lov 409 med AVU/FVU- og ordblindelærerne. Heraf 1 hvor AVU/FVU og ordblindeområdet var adskilt for at kunne få præciseret særlige emner i forhold til uddannelsesområderne. På evalueringsmøder med henholdsvis ordblindelærerne og AVU/FVU-lærerne i maj har vi ligeledes været rundt om emner, som skal understøtte det gode arbejdsmiljø og god trivsel. Det drejer sig om det meningsfulde lærersamarbejde/team, fælles planlægning, udviklingsinitiativer, som kan give lærerne redskaber i dagligdagen i forhold til tackling af vores mangfoldige kursistgruppe osv. Ledelsen er i tæt dialog med lærerne om opgaveporteføljer og principperne for tilrettelæggelse af arbejdet. Principperne for både GL- og UF-området har været præsenteret for MIO på 2 møder samt for alle lærere på uddannelsesretningsmøder.

9 3. Eksternt samarbejde Mål: Styrke VUC s rolle i forhold til opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Styrke FVU/OBU og de almene fags position i samarbejdet med eksterne samarbejdsparter Styrke VUC Roskildes position på efteruddannelsesområdet Etablere brobygningsaktiviteter i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner Succeskriterier: At der er udviklet og implementeret et koncept for Åben Vejledning i VEU-regi i samarbejde med de øvrige VEU-skoler i vores område. VUC Roskilde deltager i Åben Vejledning 1 gang, hver 14. dag, samt i A-kasser efter behov. Etableret Åben Vejledning, først i Roskilde, siden i Køge. Der deltages i vejledningsmøder hos 3F Roskildeegnen. At VUC Roskilde deltager i mindst 2 rotationsforløb, 1 som entreprenør, 1 som deltager. Greve Idrætscenter fortsætter, Unomedical er ikke kommet i gang. Der forventes et stort rotationsprojekt i samarbejde med Region Sjælland, ultimo At VUC Roskilde afholder et informationsmøde, samt screener et antal beboere i Greve Nord. Informationsmøde afholdes i juni Der er allerede indskrevet på DSA basisforløbet i Greve derfra.. Nyt projekt i gang i Køgeområdet, i 4 boligområder (Basis, DSA, FVU, OBU). At der etableres mindst 3 undervisningsforløb for eksterne samarbejdsparter, på basis af de screeninger, der bliver foretaget. I Køge på HGVoksen (2 OBU-hold i gang), i Roskilde for JC Roskilde på RHS (1 FVU hold i gang). Etableret FVU-læs, i samarbejde med JC Greve og Solrød. At der etableres mindst 1 undervisningsforløb i samarbejde med Clavis I gang i Roskilde efteråret At der er udviklet mindst 1 EUD-klasse mhp. endelig implementering i skoleåret 2014/2015. Med EUD-klasse forstås studieunderstøttende undervisning, der enten foregår på erhvervsskolen eller forbereder eleverne til at kunne mestre at gå i gang med en erhvervsuddannelse. I gang på KHS, OBU (dansk) på KHS, se ovenfor. Basisforløbet i Køge er også etableret mhp. at gøre kursister/elever klar til enten 10. klasse eller en erhvervsuddannelse. En del AVU-kursister har deltaget i brobygningsaktiviteter på Roskilde Handelsskole og Roskilde Tekniske Skole.

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker

Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker VUC Roskilde Strategisk styringsgrundlag for 2015-2018 Mission, vision, værdier, grundfortælling og pejlemærker 2014 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse 1 Mission, vision

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet

Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet Kvalitetsarbejdet på Handelsgymnasiet HHX Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Kapitel. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Kvalitetsarbejdet i relation til RHS som helhed... 4

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Marts 2012 Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014.

Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer

Kortene udleveres også til studerende i studiepraktik, udleveres til messer og infoaftener og Åbenthus og medsendes med pjecer At profilere de sundhedsfaglige uddannelser med henblik på øget rekruttering og rigtigt studievalg At uddannelserne i SFH er synlige for interessenter. Strategien udføres i et tæt samarbejde mellem studievejlederne

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne

Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Ledelsens brug af nye fleksible arbejdstidsregler som afsæt for et kvalitetsløft på ungdoms- og voksenuddannelserne Skoleåret 2014/15 Spørgeskemaundersøgelse på EUD, SOSU, AMU, AVU og produktionsskoler

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014

Handelsskolen Viborg Opfølgningsplan 2014 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2013

Læs mere