Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub"

Transkript

1 Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at opøve medlemmer i Taekwondo i henhold til regler fra Dansk Taekwondo Forbund (DTaF). 3 - ORGANISATIONSFORHOLD: Foreningen er tilsluttet DGI - Region Vestsjælland og hermed også Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Taekwondo Forbund under Danmarks Idrætsforbund. 4 - BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB: Som medlemmer i foreningen optages enhver uberygtet person som kan tilslutte sig foreningens formål. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden optages ikke i foreningen. Medlemmer der kommer i konflikt med straffeloven ekskluderes første gang 1 år, anden gang for altid. Medlemmer ekskluderes af bestyrelsen Afslag om optagelse kan dog indankes skriftlig til bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør om optagelse kan finde sted. Passive medlemmer kan optages mod betaling af den af bestyrelsen fastsatte minimumsbetaling Instruktøren kan med øjeblikkelig varsel, udelukke et medlem fra træningssalen. 5 - RETTIGHEDER OG PLIGTER: Ved indmeldelse i foreningen skal navn, køn, adresse, , telefonnummer og fødselsdag og år oplyses til foreningens kasserer. Det enkelte medlem har pligt til skriftligt at meddele adresseforandring til foreningens kasserer. Ingen kan betragte sig som medlem af foreningen, før end det af bestyrelsen fastsatte medlemskontingent er indbetalt. Forsætlig beskadigelse af foreningens rekvisitter medfører erstatningspligt. Bestyrelsen fastsætter erstatningens størrelse. Bestyrelsen kan indstille personer, der har gjort en særlig indsats for foreningen til æresmedlem. En sådan indstilling vedtages på en generalforsamling. Et æresmedlem er kontingentfri og kan deltage gratis i alle foreningens arrangementer. Du skal som medlem af foreningen fremstå som et godt eksempel for andre medlemmer ved bl.a. at følge den til taekwondotræningen hørende disciplin og påklædning. Rygning i foreningen er strengt forbudt. Alkohol må kun nydes i foreningens faciliteter efter forudgående aftale med Bestyrelsen. 1

2 6 ANTIDOPING POLITIK: Slagelse Taekwondo Klub accepterer ikke nogen form for brug af præstationsfremmende stoffer, som er optaget på dopinglisten. Overtrædelse af ovenstående medfører som minimum ekskludering. 7 - MEDLEM- OG AKTIVITETSKONTINGENT: Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelse med virkning fra næstkommende kalenderår, dog undtaget den årlige DTaF licens. Når kontingentet er betalt bestilles der pas og licens ved DTaF. Ved indmeldelsen har medlemmet ret til at få udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer. Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse. Medlemmer der er i kontingentrestance i mere end en måned, kan ikke deltage i træningen. Træningen kan kun genoptages ved at betale restancen. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen. Det gælder generelt, at hvis et medlem gentagne gange ikke har betalt medlemskontingent inden betalingsfristens udløb, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet. En sådan eksklusion skal meddeles skriftligt. Ny indmeldelse kan først ske, når hele restancen er betalt. 8 - EKSKLUSION Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, når særlige forhold taler herfor. En udelukkelse skal være begrundet og meddeles skriftligt. Det ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få afprøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 9 - FORENINGENS LEDELSE Foreningen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. Det er bestyrelsens ansvar, at alle foreningens aktiviteter lever op til foreningens formål. Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt grundlag BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 3 menige medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsens hovedposter vælges for 2 år ad gangen Menige medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Formanden og sekretær er på valg i lige år. Næstformand og kasserer på valg i ulige år. Ingen kan bestride mere end en post i den på generalforsamlingen valgte bestyrelse BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 2

3 Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet, og er kun beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen af denne er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftlig på foranledning af formanden eller såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmer og opsættes på foreningens informationstavle. De 2 valgte bestyrelsessuppleanter har uden stemmeret ret til at deltage i bestyrelsens møder. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, har vedkommende stemmeret på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den indtrådte suppleant har funktionstid for den aftrådte medlems ordinære valgperiode. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren som repræsenterer foreningen i alle forhold. Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede gældsforpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin respektive formue. Stk 8: Stk 9: Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter en forudgående generalforsamlingsvedtagelse. Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver. Stk 10: Bestyrelsen kan nedsætte aktivtetsudvalg, hvor den skønner, at der er et behov for dette GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts måned det pågældende år. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes på mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde dagsorden for generalforsamlingen, som nævnt i 12 stk. 12. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer som besluttes i 14 stk. 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, som ikke er i restance, forældre til børn der ikke er fyldt 14 år og som er gyldigt medlem af foreningen, samt personer som foreningens bestyrelse ønsker at indbyde. Stk 8: Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance. Forældre til børn under 14 år som er gyldige medlemmer til foreningen, kan udøve disse børns stemmeret ved personligt fremmøde på denne med 1 stemme pr. husstand. Passive medlemmer har ikke stemmeret. 3

4 Stk 9: Ved personvalg skal såvel forslag som afstemningen være skriftlige. Der kan dispenseres fra denne regel, såfremt det viser sig, at kun en person er bragt i forslag. Stk 10: Stk 11: Generalforsamlingen vælger en dirigent som leder mødet. Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referat skal underskrives af dirigenten, referenten og formanden. Referatet skal være renskrevet og underskrevet senest 14 dage efter generalforsamlingen. Stk 12: Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: i. Valg af dirigent og stemmetællere. ii. Godkendelse af dagsorden. iii. Bestyrelsens beretning til godkendelse. iv. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. v. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner. vi. Indkomne forslag. vii. Valg af: 1. Bestyrelse jvf bestyrelsessuppleanter for et år revisor og en revisor suppleant for et år. viii. Eventuelt EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen skønner dette påkrævet, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig anmoder herom. En sådan anmodning skal være vedlagt forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelse af anmodningen. Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker som for ordinær generalforsamlings vedkommende jvf. 12 stk. 3., dog kun med 7 dages varsel. Adgang til en ekstraordinær generalforsamling, beslutningsdygtighed, afstemningsregler og kriterier for referat er de samme som for ordinær generalforsamlings vedkommende REGNSKAB OG REVISION: Foreningens regnskabsår er perioden fra 1. januar til 31. december. Under ansvar overfor den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således dette opfylder de i Folkeoplysningslovens anførte krav om bogføring. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver. Foreningens kasserer skal seneste den 10. februar, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de generalforsamlingens valgte revisor. Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontoopgørelser. Revisoren reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og fremlægger dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest 3 uger forinden generalforsamlingen. I forbindelse med et bestyrelsesmøde, skal kassereren kvartalsvis overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag samt bankkontoopgørelser. 4

5 Såvel foreningens revisor som bestyrelsen kan til enhver tid uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag VEDTÆGTSÆNDRINGER: Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling. Vedtægtsændringer kan kun ske, hvis 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen OPLØSNING AF FORENINGEN: Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages af 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 6 ugers mellemrum. Såfremt der på den i 14, stk. 1 sidstnævnte generalforsamling ikke kan opnås den nævnte 3/4 majoritet, indkaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny, hvor almindeligt stemmeflertal vil være gældende. Såfremt Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub opløses, tilfalder foreningens midler et almennyttig formål i Slagelse kommune, som nærmere bestemmes på de endeligt afviklede generalforsamling med almindeligt flertal. Forinden skal eventuelle gældsforpligtelser være afviklet. 16 SÆRLIGT VEDRØRENDE GRADUERING: Forudsætninger for graduering: minimum 4 måneders interval mellem hver kup graduering. Aktiv deltagelse ved foreningens træninger i perioden Det er alene trænerens vurdering og beslutning om medlemmer kan indstilles til graduering uanset om ovenstående forudsætninger er indfriet eller ej. Vedtaget på generalforsamlingen den

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere