SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING"

Transkript

1 SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008

2 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING. - JUNIORPOKAL 17 KLUBLOKALE OG STORFANGERORDEN - POKALER 18 REGLER FOR KLUBMESTERSKABET 19 REGLER FOR MEDEPOKALEN 20 FORENINGSVEJERE 21 UDSÆTNINGSFORENING 23 INDVEJNINGSSEDDEL BILAG KORT OVER Å-ZONERNE KORT OVER TYSTRUP SØ KORT OVER TISSØ KORT OVER STUDENTERSØEN KORT OVER MAGLEBY LUNG Kære medlemmer I sidder her med foreningens nye medlemsmappe i hånden med div. rettelser. Bestyrelsen må på det kraftigste opfordre medlemmerne til at sætte sig grundigt ind i reglerne, samt studere kort over åerne og søerne grundigt inden fiskeri påbegyndes, således at vi kan opretholde et godt forhold til vore lodsejere og naboforeninger. Med venlig hilsen Bestyrelsen. Juni

3 LOVE FOR SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING 1. NAVN OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens formål er ved anskaffelse og pleje af fiskevande til medlemmer nes sportslige brug, ved afholdelse af forskellige arrangementer og ved sam arbejde i sammenslutninger eller med andre lignende foreninger at varetage medlemmernes interesser og virke for et godt kammeratskab medlemmerne imellem. Desuden er det foreningens formål ved oplysende virksomhed, at arbejde for udbredelse og kendskab til sportsfiskeriet og til vore vandes miljømæssige værdier. 2. MEDLEMS- OG KONTINGENTFORHOLD Stk.1. Som nyt medlem kan optages enhver, som overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Stk. 2. Et nyt medlem må ikke have et belastende forhold til en samarbejdende forening eller sammenslutning. Nægtet optagelse skal altid meddeles og begrundes. Stk. 3. Bestyrelsen har mandat til at fastsætte foreningens medlemstal i et rimeligt forhold til foreningens materiel mv. Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. Stk. 5. Kun når betaling af kontingent er sket, har medlemmerne ret til at benytte foreningens fiskevande og materiel, efter de til enhver tid gældende regler herfor, og til at deltage i foreningens arrangementer. Stk. 6. Kontingent forfalder umiddelbart efter generalforsamlingen. Er kontingent ikke betalt senest den 1. april, udsendes mod gebyr- et nyt girokort. Betales dette ikke inden 14 dage slettes medlemmet. Stk. 7. Genoptagelse efter sletning i medfør af stk. 6, kan kun ske når det skyldige kontingent og nyt indskud betales. Stk. 8. Unge under 18 år og pensionister betaler reduceret kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden 31. december. Stk.10.Medlemmerne skal oplyse personnummer, idet kommunale tilskud er betinget heraf. Stk.11.Der betales indskud ved indmeldelse. Størrelsen heraf fastsættes af bestyrelsen. 3

4 3. FISKERI Stk.1. Bestyrelsen sørger for fremskaffelse af fornødent bådmateriel under hensyn til de forskellige fiskevandes karakter. Stk.2. Bestyrelsen har mandat til at træffe særlige bestemmelser angående fiskeri og metoder til sikring af fiskevandet og materiellet, og til sikring af at fiskeriet foregår sportsmæssigt. Stk.3. Bestyrelsen fastsætter prisen for benyttelse af foreningens faciliteter under hensyntagen til at fiskeriets driftsudgifter dækkes ind. Yderligere fastsætter bestyrelsen de former, sæson- eller dagkort, bådleje og reservation mv. fiskeriet og betalingen sker efter. Bestyrelsen kan kræve, at der afleveres fangstrapporter. Stk.4. Gyldigt medlemskort og sæson eller dagkort, der er strengt personlige, skal altid medbringes under fiskeri i foreningens vande. Kortene kan forlanges forevist af lodsejere eller af medlemmer, der selv viser medlemskort. Stk.5. Ikke medlemmer kan løse gæstekort til foreningens vande, når de er i følge med et medlem. 4. OVERTRÆDELSER Stk.1. Overholdes foreningens love og regler ikke, kan bestyrelsen idømme medlemmet karantæne. Stk.2. I særlige grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan medlemmet ekskludres. Stk.3. Bestyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1, kan indankes for en generalforsamling. Stk.4. Eksklusioner kan kun indankes for en ordinær generalforsamling. 5. BESTYRELSEN Stk.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen (til stræbt) er på valg hvert år. Suppleanter vælges for 1 år. Stk.3. Generalforsamlingen vælger formanden og kassereren, medens bestyrelsen ellers konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger dog, uanset ovenstå ende, også juniorlederen som dog ikke behøver at have sæde i bestyrelsen. Stk.4. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisor vælges for 2 år, og der afgår 1 hvert år efter tur. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. 4

5 Stk.5. Regnskabsåret slutter den 31. december. Det afsluttende regnskab forelægges revisorerne således, at kassereren kan aflægge revideret regnskab på den ordinære generalforsamling. Stk.6. Bestyrelsens afgørelser og dispositioner i medfør af 2 og 3 kan indankes for en generalforsamling. 6. GENERALFORSAMLING Stk.1. Genralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og den afgør selv alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Den skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i den lokale presse eller pr. post. Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden ihænde senest 10 dage før datoen for generalforsamlingen. Stk.4. Dagsorden bekendtgøres senest ved generalforsamlingens indkaldelse og skal indeholde punkterne: Beretning, regnskab, valg, eventuelt. Stk.5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når mindst 20 medlemmer begærer det overfor bestyrelsen. Begæringen skal være begrundet, indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Stk.6. Afgørelser på generalforsamlingen træffes, med undtagelse af lovændringer (Stk.7 og 7) ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal. Kun fremmødte har stemmeret. Stk.7. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 3/5 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. 7. FORENINGENS OPLØSNING Stk1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt 4/5 er for forslaget. Afstemningen er skriftlig. Stk.2. Hvis generalforsamlingen i henhold til stk.1. ikke er beslutningsdygtig, men mindst 4/5 af de afgivne stemmer for opløsning af foreningen, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. Stk.3. Der tages samtidigt ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog kun kan anvendes til sportsfiskeriets fremme på Sjælland. 5

6 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL M.M. 1. FISKERI I ÅLØBENE Foreningen har ved overenskomst med lodsejere opnået tilladelse til fiskeri i dele af Tude å's vandsystem på følgende betingelser: a. Foreningen sørger for udsætning af ørreder efter en af Danmarks Fiskeriundersøgelser udarbejdet udsætningsplan og i samarbejde med udsætningsforeningen U.F.V.95, hvis øvrige medlemmer på særlige vilkår må fiske i foreningens å-strækninger, ligesom vi - på tilsvarende vilkår må fiske i deres dele af åsystemet. b. Foreningen skal til enhver tid vide, hvem af dens medlemmer, med evt. gæster, der besøger en af zonerne. c. Lodsejerne med husstand har uindskrænket fiskeret. FISKERIET OMFATTER: GUDUM Å: Dele af Gudum/Skovse Å v/vaskestenen (zone 1 og 2). Dele af Gudum-å fra Gudum bro til Ll.Valby spang (zone 3). Dele af Gudum-å fra Ll. Valby spang til sammenløb med Tude å (zone 4). TUDE Å: Dele af Tude å ved Havrebjerg (zone 5). Dele af Tude å ved v/hejninge (zone 6). VÅRBY Å: Dele af Vårby å N. og S. for Vårby bro (zone 7). Kort over fiskeriet i åerne findes bag i medlemsmappen. Der er visse steder, hvor der ikke må fiskes. Af denne grund og fordi der til stadighed sker kontrakttegning på zonerne, må medlemmerne forhøre sig om fiskerettighederne hos kortudsteder. 6

7 RETNINGSLINIER FOR FISKERI e. Anmeldelse af fiskeri og køb af dagkort - se "Køb af fiskekort". Der må kun være 2 personer på hver zone pr. dag Der skal gå mindst 8 dage imellem, et medlem kan fiske på samme zone i perioden 1. marts til 1. april. Herefter er fiskeriet frit. Det er tilladt at tage en gæst med. Gæstekort løses samme sted som dagkort. f. Fiskeri er tilladt med kunstagn. Ved ormefiskeri skal bruges kroge uden modhager (kan evt. klemmes ind med fladtang) af henyn til småørreder, ligesom mindste tilladte krogstørrelse er nr. 1/0. g. Det er tilladt at hjemtage 1 bækørred pr. dag. Yderligere fangede fisk skal straks genudsættes. Mindstemålet for bækørredder er 40 cm. h. Det pålægges medlemmerne at aflægge nøjagtig fangstrapport for hver fiskedag af hensyn til vor kontrol med bestanden. Fangstrapport skal, også hvis der intet fanges, afleveres til kortudsteder eller et bestyrelsesmedlem, inden nyt dagkort kan udstedes. i. I tilfælde af misbrug, vanrøgt og overtrædelse, vil lovenes 4 blive taget i anvendelse. For at kunne bevare fiskeriet i åerne, må vi altid huske, at vi kun er gæster hos lodsejerne. Vi må alle bestræbe os på at bevare det gode forhold, ved altid at udvise hensyn ved parkering, passage af hegn, ved kun at betræde å-kanten osv. Husk også, at lodsejerne har uindskrænket fiskeret, og at deres børn ofte færdes ved åen. Som tidligere nævnt er der mulighed for å-fiskeri i Høng Sportsfiskerforenings dele af Tude å, men på særlige betingelser. Disse betingelser, samt kort over fiskerettigheder findes hos kortudsteder, samt hos Høng Sportsfiskerforening. FREDNINGSTIDER Laksefisk (herunder hav- og bækørred) er fredet i vore ferske vande i tiden 16. november til 28/29. februar, begge dage inklusive. På zone 5 v/havrebjerg, zone 6 v/hejninge og zone 7 v/vårby bro ophæves fredningen dog fra den 16. januar. FISKEARTER I ÅERNE Bækørred - Havørred - Regnbueørred - Gedde - Rimte - Ål - mfl. 7

8 2. FISKERI I SØERNE Foreningen råder - ved lejemål - for tiden over fiskeriet i følgende stillestående ferske vande: 1. DELE AF TYSTRUP SØ. 2. DELE AF TISSØ. 3. STUDENTERSØEN. (Slagelse Lystskov). 4. MAGLEBY LUNG.- v/ SKÆLSKØR. FISKERIET FOREGÅR EFTER FØLGENDE GENERELLE RETNINGSLINIER Fiskeriet er betinget af, at der løses dagkort, samt at der for faciliteterne pkt. 1, 2 og 6 betales bådleje. Bådbestilling - se " Køb af fiskekort ". Betaling af fiskekort, hytte og bådleje bør ske forud. Betingelsen er dog at kontingent, samt skyldig bådleje er betalt. Samme sted udleveres nøgle (universal) til foreningens faciliteter. Nøgler skal efter endt brug straks afleveres til udlejeren. Man kan dog mod betaling erhverve sig en nøgle. Denne skal ved evt. ophør af medlemskab igen afleveres. Bådene skal behandles med al mulig omhu, samt rengøres efter endt brug. Skader og mangler ved materiellet skal straks anmeldes til bestyrelsen. Bådene skal altid fortøjes forsvarligt i de dertil beregnede førtøjningsindretninger - se anvisninger i bilag. Kun på Tissø må motor benyttes. (Den største motoreffekt er 3.5 HK.-Max. 5 knob.) På fiskekortene er der plads til fangstrapport, der afleveres til udlejeren eller bestyrelsen. Det indskærpes, at i vande hvor udsætninger finder sted, er det af største betydning, at korrekt udfyldt fangstrapport afleveres. Medlemmernes salg af fisk, fanget i foreningens vande er strengt forbudt og kan medføre eksklusion, jfr. lovens 4. I tilfælde af andre overtrædelser eller misbrug og vanrøgt kan 4. også tages i anvendelse. 8

9 1. DELE AF TYSTRUP SØ Udover generelle bestemmelser må der for Tystrup sø yderligere iagttages følgende: a. Fiskeriet foregår fra fiskehytten beliggende : Tystrupvej 19 Tystrup 4250 Fuglebjerg. Der er ved hytten udlagt 5 både. Fiskeriet er tilladt til midtstrøms, dog ikke ud for alle parceller. For båd nr. 1+2 gælder særlige regler. (nærmere oplysn. hos kortudsteder). b. Fiskeriet er angivet på efterfølgende kort, samt på det i hytten opsatte kort. c. Fiskeri er kun tilladt på sportslig vis, dog er det tilladt at udlægge en mindre ruse til fangst af agnfisk ud for foreningens grund. Ved leje af båd har medlemmerne samtidig ret til at benytte fiskehytten og de der værende kogegrejer til madlavning. Her aftales nærmere med eventuelle lejere, idet der tages størst muligt hensyn til disse. Hytten kan i perioder være totalt lukket grundet istandsættelser. I hytten findes en brændeovn til årets kolde perioder. Den kan dog benyttes som pejs på kølige sommeraftener. Vand afhentes hos lodsejer. Der må ikke tilsluttes elektriske varmeovne til stikkontakter i hytten. VEDRØRENDE OVERNATNING a. Ethvert medlem kan leje hytten til overnatning i forbindelse med leje af båd. Det er tilladt at medtage gæster. b. Det er ubetinget nødvendigt ved lejemål, at der meddeles hvor mange og hvem, der skal bebo hytten. Lejeperioden går fra kl til c. Hytten kan forudbestilles. Hvis et medlem har lejet hytten en weekend, og han ønsker at leje den igen den følgende weekend, kan dette kun lade sig gøre, såfremt et andet medlem ikke senest 3 dage før weekenden har udtalt ønske om at leje hytten. 9

10 FISKEARTER I SØEN Gedde - Aborre - Sandart - Ål - Brasen - Skalle - Knude - mfl. ORDENSREGLER FOR HYTTEN VED TYSTRUP SØ 1. Meddel mangler til udlejer eller bestyrelsesmedlem ved hjemkomst. 2. Der må ikke opsættes ting på væggene. 3. Tilslutning af el-ovne og lignende er strengt forbudt. 4. Efter enhver brug skal alt vaskes op og anbringes i køkkenskabene. Vand på dunkene skal tømmes af. 5. Hytten skal efter brug rengøres. 6. Alt affald skal medtages eller lægges i skraldespand som er placeret ved indkørslen til ejendommen Tystrupvej Stolene skal anbringes ved bordene. 8. Hold ryddeligt og pænt udenfor. 9. Porcelæn må ikke medtages på fiskeri. 10. Udfyld altid mappen i hytten vedr. standen af hytten ved overtagelsen. 11. Man sørger selv for håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklude mv. 12. Husk at låse og rydde op på lokummet. Enhver misligholdelse af disse regler kan medføre karantæne eller i særlige grove tilfælde kan man ekskluderes i henhold til lovenes 4. Lad os stå sammen om at bevare det gode forhold til vor nabo Tystrupvej 19. Har I fanget mere end I selv kan bruge, så spørg om de vil have et par fisk. 10

11 2. TISSØ Foreningen har fiskeret i Tissø med 1 båd. Båden er udlagt ved Halleby-åens udløb i Tissø, mellem Tissø Roklub og det tidligere traktørsted Røde kro. Der er ve åen opstillet et redskabskasse, hvor årer - åregafler - ankre - mv. opbevares. Kort over søen findes bag i mappen. ØVRIGE BESTEMMELSER a. Båden er mærket nr. 10. Eventuel påhængsmotor må max. yde 3.5 hk. - 5 knob. b. Der må ikke sejles eller fiskes i forbudte områder og under 100 meter fra land (se kortskitse.) c. Der må ikke fiskes med garn, faste liner eller sættesnører. d. Der må ikke fortøjes til fiskernes bundgarnspæle eller mærkebøjer, samt pæle og bøjer på Aborreholm. e. Der må ikke fiskes eller sejles nærmere end 100 m. fra fiskerens redskaber eller mellem bøjer. f. Der må ikke sejles på søen efter mørkets frembrud af hensyn til lokalisering af fiskernes redskaber. g. Båden skal være i land senest kl h. Der gøres opmærksom på, at erhvervsfisker kan placere mærkebøjer med sættegarn og kroge, sejl langt uden om dem. min 100 m. Naturligvis må der ikke fiskes imellem dem. i. Bliver båden prajet af erhvervsfiskeren på søen, skal båden lægge bi og afvente kontakt. j. Anvisninger fra erhvervsfiskeren skal ubetinget respekteres. k. Alle vedtægter og bestemmelser skal overholdes, ellers bortfalder fiskerettighederne på Tissø med omgående virkning. Tissø er kendt for sit gode Gedde- Aborre- og Sandartfiskeri. (Genudsæt (om muligt) gedder over 8 kg. og hjemtag kun sandart såfremt fisken er beskadiget) 11

12 3. STUDENTERSØEN Foreningen har erhvervet fiskeretten i Studentersøen, der er beliggende i Slagelse Lystskov. Søen må befiskes efter følgende regler: a. Fisketilladelse kan indhentes hos: Kortudsteder (se kortsalgssted). b. Enhver der fisker i søen skal have gyldigt fiskekort udstedt af kortudstder. c. Regler angivet på fiskekortet skal ubetinget følges, og vil i tilfælde af overtrædelse medføre bortvisning fra søen. d. Skoven kan være lukket pga. jagt. e. Tag hensyn til andre gæster i skoven.mange spadserer rundt omkring søen. Udvis ikke støjende adfærd, og forlad fiskepladsen ryddet for affald - fiskeliner - mv. 4. MAGLEBY LUNG Foreningen har gennem samfiskeri-aftale med Skælskør sportsfiskerforening erhvervet gæstekort til fiskeri i Magleby Lung, som er beliggende syd for Skælskør ad vejen mod Stigsnæs. Fiskeriet foregår fra bredden i den nordlige ende af søen. (se kort over Magleby Lung.) Følgende regler er gældende for fiskevandet: 1. Hvor intet andet er anført gælder fiskeriministeriets bestemmelser om fredningstider og mindstemål. 2. Gedder fanget i april skal straks genudsættes. (gedde fredet i april måned.) 3. Fiskeri med faststående redskaber såsom garn og ruser er ikke tilladt. 4. Gyldigt medlemskort/gæstekort giver adgang til fiskeri i Lungen og skal altid medbringes og på forlangende forevises lodsejere samt andre, der selv fremviser gyldigt medlemskort. 5. Skælskør sportsfiskerforening s medlemmer har mulighed for at medtage fiskende gæster mod at løse gæstekort hos kasserer. 6. Fisk som ikke overholder mindstemål skal straks genudsættes. 7. Camping og opslagning af telte, samt tænding af bål er ikke tilladt uden tilladelse af lodsejer. 12

13 8. Der skal tages hensyn til lodsejerenes ejendomme, herunder indhegninger og kreaturer 9. Parkering skal finde sted uden gene for den øvrige færdsel og altid på en sådan måde at lodsejere frit kan færdes med maskiner og redskaber. 10. Affald og løse fiskeliner må ikke efterlades ved fiskevandet. 11. Såfremt medlemmer konstaterer uregelmæssigheder ved fiskevandet, f.eks. manglende skilte eller tyvfiskeri skal dette meddeles bestyrelsen hurtigst muligt. 12. Brug af båd sker på eget ansvar og det tilrådes at bruge redningsvest. Juniorer kan ikke låne båd uden at være i følge med voksen. Nøgle til båd kan erhverves hos kortudsteder. 13. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra fiskevandet eller eksklusion af foreningen. REGLER VEDR. UDLÅN AF BÅDE TIL ANDRE FORENINGER 1. Udlån af foreningens både til andre foreninger må kun finde sted iflg. en enig bestyrelsesbeslutning. 2. For at sikre foreningens medlemmer mulighed for fiskeri, skal der i tilfælde af udlån altid restere både ved vore fiskevande. 3. Betaling for udlån af båd til anden forening følger regler for medlemmers lejebetaling ved Gæstekort. 4. Betaling for udlån af båd til enkeltpersoner fra anden forening hvor der indgås samfiskeaftale følger regler for medlemmers lejebetaling ved Gæstekort. 5. Tilladte antal personer i både: Store både: 3 personer. Små både: 2 personer. FORTØJNING AF BÅD Båden fortøjes med 2 bindinger og en lås, som vist på skitse for at undgå beskadigelse og tyvfiskeri. METODE Båden bindes agter (1) og låses med kæde i stævnen, herefter trækkes båden ud i rebet indtil den ligger frit. Til sidst fastgøres rebet ved pælen (2). Se tegning på næste side 13

14 KORTSALGSSTED Når Du vil købe eller bestille fiskekort / bådleje til Slagelse Sportsfiskerforenings faciliteter, skal du benytte nedenstående lokale forretning. Jagt & Fritidshuset - Sorøvej 9 - Slagelse - Tlf Leje af hytten ved Tystrup sø. Tystrup sø. - Tissø. Studentersøen. Alle å-zoner. Studentersøen. Magleby Lung v/ Skælskør. Jagt & Fritidshuset - Sorøvej 9 - Slagelse - Tlf Der gøres opmærksom på, at der ikke kan erhverves fiskekort, samt reserveresbåde før kontingent og skyldig bådleje er betalt. 14

15 FREDNINGSTIDER For Slagelse Sportsfiskerforenings fiskevande gælder følgende fredningstider: Laksefisk er fredet i vore ferske vande i tiden 16. november til 28/29. februar, begge dage inclusive. På zone 5 v/havrebjerg, zone 6 v/hejninge og zone 7 v/vårby bro ophæves fredningen dog fra 16. januar. I saltvand er laks og ørred i yngledragt (farvede fisk) fredet i perioden 16. november til 15. januar, begge dage inclusive. Sandart er fredet i tiden 1. maj til 31. maj, begge dage inclusive. Gedde er fredet 1. april til 30. april, begge dage inclusive. (Der er ingen fredning på Aborre og Ål). FREDNINGSBÆLTER Ved vandløbs udmunding i havet påbyder loven fredede områder, hvor intet fiskeri må foregå. (se skitse nedenfor). Ved vandløb, der ved udmundingen er 2 m. eller derover gælder fredningsbæltet hele året. Ved alle mindre vandløb i tidsrummet fra 16. september til 15. januar. (begge dage incl.) FORSIKRINGER NÅR DU FISKER Som medlem af vor forening er du forsikret mod ansvar og skader, som du evt. forvolder ved vore fiskevande. Du er som medlem med til for kontingentet at værne om fiskebestanden i vore fiskevande gennem årlige udsætninger. 15

16 JUNIOR AFDELING a. Juniorlederen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. b. 4 juniorudvalgsmedlemmer vælges på et juniormøde for 2 år ad gangen. Samtidig vælges 1 suppleant. Disse valg afholdes i marts måned. c. Juniorudvalget er pligtig til at være juniorlederen samt bestyrelsen behjælpelige ved forskellige arrangementer og opgaver, der måtte komme. JUNIOR FISKERI PÅ SØERNE d. Juniorer under 16 år må ikke sejle på Tystrup sø samt Tissø uden i følge med en seniorfisker. e. Juniorer kan ikke alene leje både på søerne, med mindre en af dem betaler fuldt kontingent (seniorkontingent). Dette gælder kun de årige. f. Det er lovbefalet at medbringe redningsveste under fiskeri på søerne. g. Bestyrelsen og juniorlederen forsøger at skaffe transport til juniorarrangementerne. Betaling herfor aftales efter hvor, samt hvorledes transporten foregår. JUNIORPOKAL Den udsættes til et medlem under 18 år, der i årets løb har gjort sig fordelagtigt bemærket, f.eks. ved fangst af stor eller usædvanlig fisk - deltaget flittigt i foreningsarbejdet på den ene eller anden måde osv. JUNIORPOINT POKAL Juniorpoint pokalen udsættes til den junior der under årets junior pointture ved sæsonens afslutning har samlet flest point. 16

17 KLUBLOKALE Foreningens klublokale er beliggende på adressen: Bredegade 45, 4200 Slagelse (i kælderen). Her afholdes i vinterhalvåret ugentlige klubaftener, samt møder og andet. Vi fremstiller her grej til fisketuren, eller mødes bare til en hyggelig snak. KLUBBLAD. " Fiskeøjet" I samarbejde med Høng Sportsfiskerforening udgiver vi 3 gange årligt det fælles foreningsblad "Fiskeøjet". I bladet kan du læse om hvornår vores konkurrencer samt foreningsture løber af stabelen. Ligeledes bringes foreningsnyt, artikler om miljø og fiskeri, samt turreferater. FORENINGENS STORFANGERORDEN Optagelse i foreningens storfangerorden sker således: a. Fangst af årets største fisk (se pokaler). Vinder af klubmesterskab. Medekonkurrencen præmieres udover pokal med foreningens guldnål. (Storfangeren modtager ikke foreningens sølvnål ved efterfølgende fangst af samme art under pkt. b.) b. Fangster der præmieres med foreningens sølvnål: Gedde over 5 kg. Havørred over 4 kg. Sandart over 4 kg Torsk over 10 kg (fra båd) Torsk over 5 kg (fra kyst) Der gives kun en foreningssølvnål, pr. ovennævnte fiskeart, til et medlem hvert år. POKALER Der udsættes hvert år pokal for fangst af årets største: HAVØRRED GEDDE SANDART ABORRE KARPE TORSK (fra kyst) TORSK (fra båd) BÆKØRRED (kræves afleveret skælprøve) KLUBMESTERSKAB (point konkurrencen) MEDEPOKAL REGNBUEØRRED (kyst) REGNBUEØRRED (å) INDVEJNING AF FISK (se Foreningsvejere) 17

18 REGLER FOR KLUBMESTERSKABET (point konkurrencen) Klubmesterskabet er en løbende point konkurrence, der er åben for alle medlemmer af foreningen og foregår på særlige ture. Det medlem, som i årets løb har opnået det højeste antal point, bliver klubmester, og bliver præmieret med foreningens vandrepokal - storfangernål + gavekort. Placering 2. og 3. bliver præmieret med et gavekort. REDSKABER: Der må max. anvendes 2 stænger pr. deltager. Agn efter eget valg. INDVEJNING: Der kan max. indvejes 3 fisk pr. art. POINT/VÆGT: 100 point = 100 % vægtskala. SALTVAND: Art 100 % vægtskala Mindstemål. Ørred 2.0 kg. 40 cm. Torsk (kyst) 4.0 kg. 40 cm. Hornfisk 1.0 kg. 50 cm. Fladfisk 1.2 kg. 27 cm. FERSKVAND: Art 100 % vægtskala Mindstemål. Sandart 4.0 kg. 50 cm. Gedde 6.0 kg. 40 cm. Ål 1.0 kg. 45 cm. Aborre 1.5 kg. 25 cm. 18

19 REGLER FOR MEDEPOKALEN For at modtage pokalen er det nødvendigt at fange flest mulige arter, da det største samlede antal point vinder. Der kan indvejes ubegrænset antal fisk, men kun årets største fisk af hver art tæller. FISKEART VÆGT FOR 100% (Point.) Brasen 2500 g. Karrudse 800 g. Knude 1500 g. Rimte 2000 g. Rudskalle 1200 g. Suder 2500 g. Ål 1200 g. Skalle 900 g. BEREGNINGSEKSEMPEL RIMTE på 1700 g. tæller: 1700 x 100 = 85 point

20 FORENINGSVEJERE For tilmelding af fisk til foreningens pokalkonkurrencer og storfangerorden, kræves at fisken er vejet og godkendt af en foreningsvejer : JAGT & FRITIDSHUSET Sorøvej Slagelse Kai Christensen Helgesvej Slagelse Jørgen Christensen Anne-Marievej Slagelse Desuden kan vejeseddel i bilag benyttes ved indvejning af fisk til pokalerne. Er disse ikke til at træffe er en person fra bestyrelsen bemyndiget til at foretage indvejning. Fisk fanget på havet fra turbåd godkendes indvejning foretaget af skipper. (husk vejeseddel). Bemærk: For Bækørred skal der fremsendes skælprøve. GRÆNSEOMRÅDER (For fisk til anmeldelse) Hele Danmark. Ligeledes kræves at tilmeldte fisk er fanget på sportslig vis. 20

21 UDSÆTNINGSFORENING Foreningen samarbejder igennem udsætningsforeningen U.F.V.95 Havørreden med andre sports- og lystfiskerforeninger på Vestsjælland omkring udsætning af laksefisk i vore fiskevande. U.F.V.95 - Havørreden Udsætningsforeningen blev stiftet d. 8 nov. 1995, og er en sammenlægning af de to tidligere udsætningsforeninger Tude Å fonden og Havørreden, som stod for udsætning af fisk mv. i henholdsvis Å (25år.) og Kyst (31 år.) Efter indførelse af det obligatoriske Fisketegn fandt man det mest rigtigt at sammenlægge de to udsætningsforeninger. U.F.V.95. Er i dag repræsenteret af sports og lystfiskerforeningerne Høng, Korsør, Skælskør, Dianalund og Slagelse. U.F.V FORMÅL - At udsætte laksefisk i Tude Å s vandsystem samt kystnære områder iflg. udsætningsplanerne, samt supplerende udsætninger efter økonomi. - At forhandle og administrere el-fisketilladelser. - At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætninger og andet arbejde til fremme for fiskeriet. - Efter evne og mulighed sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder. U.F.V.95. udsætter hvert forår ørreder i Tude Å s vandsystem. Disse udsætninger foregår iht. udsætningsplaner udarbejdet af biologer fra Danmarks Fiskeriundersøgelse. Fiskekonkurrencer: Overskuddet fra U.F.V. 95 konkurrencer går til vandløbspleje og supplerende udsætninger af laksefisk. Bak op omkring disse arrangementer og hjælp dig selv. Hvis du ikke vil deltage i disse arrangementer men alligevel gerne vil støtte udsætningsarbejdet er du selvfølgelig velkommen med et bidrag, som kan sendes til udsætningsforeningens kasserer. - Formand (se Fiskeøjet ). - Kasserer (se Fiskeøjet ). Med venlig hilsen BESTYRELSEN FOR SLAGELSE SPORTFISKERFORENING Juni

22

23 Slagelse Sportsfiskerforening INDVEJNINGSSEDDEL Navn: Adresse: Tlf.nr.: Dato: Fiskeart: Fangststed: Vægt: Længdemål: VÆGTTYPE (Kun kvalitetsvægte anerkendes; Bismer, elektronvægt, Supersamson med angivelse af type og skala): Vidne/Foreningsvejers navn: Vidne adresse: Vidne tlf.nr.: Er fisken genudsat?: JA / NEJ (Fanger og vidne underskrifter) (Ønskes foto retur? JA/NEJ) VIGTIGT! Vej aldrig fisk der skal genudsættes i Gællerne! Hvis andre end foreningsvejeren bevidner vejesedlen skal der vedlægges vejesedlen et målfast foto (dvs med synligt målebånd) samt et foto af fangeren og fisk sammen. Alle tilmeldte fisk skal være fanget på sportslig vis. Anmeldelse af fisk skal ske senest 1 måned efter fangst. Ved tilmelding af bækørred skal der fremsendes en skælprøve. (Ca skæl udtaget under rygfinnen og tørret. Bør kun udtages på aflivet fisk) Vejeseddel og fotos sendes til: Jens O. Jensen Benediktevej Slagelse Alle fiskearter kan indvejes, men foreningen har pokaler/foreningsnåle for følgende fiskearter: Sandart, Gedde, Aborre, Karpe, Medepokal (alle fredfisk), Havørred, Torsk kyst, Torsk båd, Regnbueørred kyst, Regnbueørred Å, Bækørred. Se i øvrigt medlemsmappen.

24 Zone 1 og 2 Granplantagen P Fiskeri tilladt P

25 P Zone 3 Fiskeri tilladt P

26 Zone 4 P P Fiskeri tilladt

27 Zone 5 P Fiskeri tilladt

28 Zone 6 P P Fiskeri tilladt

29 Zone 7 P P P Fiskeri tilladt

30 Båd TYSTRUP SØ HYTTE HUSK FISKERI FORBUDT I DE GRÅ FELTER

31 TYSTRUP SØ NÆSBYHOLM STORSKOV Kun bådene 1+2 ene

32 BÅD+ redskabskasse P TISSØ

33 Studentersøen P P

34 Magleby Lung Fiskeri forbudt P Fiskeri tilladt

35

36 Jannerup offset

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 1937 samt ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling 1997, 2009, 2013 samt ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere