SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING"

Transkript

1 SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008

2 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING. - JUNIORPOKAL 17 KLUBLOKALE OG STORFANGERORDEN - POKALER 18 REGLER FOR KLUBMESTERSKABET 19 REGLER FOR MEDEPOKALEN 20 FORENINGSVEJERE 21 UDSÆTNINGSFORENING 23 INDVEJNINGSSEDDEL BILAG KORT OVER Å-ZONERNE KORT OVER TYSTRUP SØ KORT OVER TISSØ KORT OVER STUDENTERSØEN KORT OVER MAGLEBY LUNG Kære medlemmer I sidder her med foreningens nye medlemsmappe i hånden med div. rettelser. Bestyrelsen må på det kraftigste opfordre medlemmerne til at sætte sig grundigt ind i reglerne, samt studere kort over åerne og søerne grundigt inden fiskeri påbegyndes, således at vi kan opretholde et godt forhold til vore lodsejere og naboforeninger. Med venlig hilsen Bestyrelsen. Juni

3 LOVE FOR SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING 1. NAVN OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens formål er ved anskaffelse og pleje af fiskevande til medlemmer nes sportslige brug, ved afholdelse af forskellige arrangementer og ved sam arbejde i sammenslutninger eller med andre lignende foreninger at varetage medlemmernes interesser og virke for et godt kammeratskab medlemmerne imellem. Desuden er det foreningens formål ved oplysende virksomhed, at arbejde for udbredelse og kendskab til sportsfiskeriet og til vore vandes miljømæssige værdier. 2. MEDLEMS- OG KONTINGENTFORHOLD Stk.1. Som nyt medlem kan optages enhver, som overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Stk. 2. Et nyt medlem må ikke have et belastende forhold til en samarbejdende forening eller sammenslutning. Nægtet optagelse skal altid meddeles og begrundes. Stk. 3. Bestyrelsen har mandat til at fastsætte foreningens medlemstal i et rimeligt forhold til foreningens materiel mv. Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. Stk. 5. Kun når betaling af kontingent er sket, har medlemmerne ret til at benytte foreningens fiskevande og materiel, efter de til enhver tid gældende regler herfor, og til at deltage i foreningens arrangementer. Stk. 6. Kontingent forfalder umiddelbart efter generalforsamlingen. Er kontingent ikke betalt senest den 1. april, udsendes mod gebyr- et nyt girokort. Betales dette ikke inden 14 dage slettes medlemmet. Stk. 7. Genoptagelse efter sletning i medfør af stk. 6, kan kun ske når det skyldige kontingent og nyt indskud betales. Stk. 8. Unge under 18 år og pensionister betaler reduceret kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden 31. december. Stk.10.Medlemmerne skal oplyse personnummer, idet kommunale tilskud er betinget heraf. Stk.11.Der betales indskud ved indmeldelse. Størrelsen heraf fastsættes af bestyrelsen. 3

4 3. FISKERI Stk.1. Bestyrelsen sørger for fremskaffelse af fornødent bådmateriel under hensyn til de forskellige fiskevandes karakter. Stk.2. Bestyrelsen har mandat til at træffe særlige bestemmelser angående fiskeri og metoder til sikring af fiskevandet og materiellet, og til sikring af at fiskeriet foregår sportsmæssigt. Stk.3. Bestyrelsen fastsætter prisen for benyttelse af foreningens faciliteter under hensyntagen til at fiskeriets driftsudgifter dækkes ind. Yderligere fastsætter bestyrelsen de former, sæson- eller dagkort, bådleje og reservation mv. fiskeriet og betalingen sker efter. Bestyrelsen kan kræve, at der afleveres fangstrapporter. Stk.4. Gyldigt medlemskort og sæson eller dagkort, der er strengt personlige, skal altid medbringes under fiskeri i foreningens vande. Kortene kan forlanges forevist af lodsejere eller af medlemmer, der selv viser medlemskort. Stk.5. Ikke medlemmer kan løse gæstekort til foreningens vande, når de er i følge med et medlem. 4. OVERTRÆDELSER Stk.1. Overholdes foreningens love og regler ikke, kan bestyrelsen idømme medlemmet karantæne. Stk.2. I særlige grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan medlemmet ekskludres. Stk.3. Bestyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1, kan indankes for en generalforsamling. Stk.4. Eksklusioner kan kun indankes for en ordinær generalforsamling. 5. BESTYRELSEN Stk.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen (til stræbt) er på valg hvert år. Suppleanter vælges for 1 år. Stk.3. Generalforsamlingen vælger formanden og kassereren, medens bestyrelsen ellers konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger dog, uanset ovenstå ende, også juniorlederen som dog ikke behøver at have sæde i bestyrelsen. Stk.4. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisor vælges for 2 år, og der afgår 1 hvert år efter tur. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. 4

5 Stk.5. Regnskabsåret slutter den 31. december. Det afsluttende regnskab forelægges revisorerne således, at kassereren kan aflægge revideret regnskab på den ordinære generalforsamling. Stk.6. Bestyrelsens afgørelser og dispositioner i medfør af 2 og 3 kan indankes for en generalforsamling. 6. GENERALFORSAMLING Stk.1. Genralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og den afgør selv alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Den skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i den lokale presse eller pr. post. Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden ihænde senest 10 dage før datoen for generalforsamlingen. Stk.4. Dagsorden bekendtgøres senest ved generalforsamlingens indkaldelse og skal indeholde punkterne: Beretning, regnskab, valg, eventuelt. Stk.5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når mindst 20 medlemmer begærer det overfor bestyrelsen. Begæringen skal være begrundet, indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Stk.6. Afgørelser på generalforsamlingen træffes, med undtagelse af lovændringer (Stk.7 og 7) ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal. Kun fremmødte har stemmeret. Stk.7. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 3/5 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. 7. FORENINGENS OPLØSNING Stk1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt 4/5 er for forslaget. Afstemningen er skriftlig. Stk.2. Hvis generalforsamlingen i henhold til stk.1. ikke er beslutningsdygtig, men mindst 4/5 af de afgivne stemmer for opløsning af foreningen, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. Stk.3. Der tages samtidigt ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog kun kan anvendes til sportsfiskeriets fremme på Sjælland. 5

6 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL M.M. 1. FISKERI I ÅLØBENE Foreningen har ved overenskomst med lodsejere opnået tilladelse til fiskeri i dele af Tude å's vandsystem på følgende betingelser: a. Foreningen sørger for udsætning af ørreder efter en af Danmarks Fiskeriundersøgelser udarbejdet udsætningsplan og i samarbejde med udsætningsforeningen U.F.V.95, hvis øvrige medlemmer på særlige vilkår må fiske i foreningens å-strækninger, ligesom vi - på tilsvarende vilkår må fiske i deres dele af åsystemet. b. Foreningen skal til enhver tid vide, hvem af dens medlemmer, med evt. gæster, der besøger en af zonerne. c. Lodsejerne med husstand har uindskrænket fiskeret. FISKERIET OMFATTER: GUDUM Å: Dele af Gudum/Skovse Å v/vaskestenen (zone 1 og 2). Dele af Gudum-å fra Gudum bro til Ll.Valby spang (zone 3). Dele af Gudum-å fra Ll. Valby spang til sammenløb med Tude å (zone 4). TUDE Å: Dele af Tude å ved Havrebjerg (zone 5). Dele af Tude å ved v/hejninge (zone 6). VÅRBY Å: Dele af Vårby å N. og S. for Vårby bro (zone 7). Kort over fiskeriet i åerne findes bag i medlemsmappen. Der er visse steder, hvor der ikke må fiskes. Af denne grund og fordi der til stadighed sker kontrakttegning på zonerne, må medlemmerne forhøre sig om fiskerettighederne hos kortudsteder. 6

7 RETNINGSLINIER FOR FISKERI e. Anmeldelse af fiskeri og køb af dagkort - se "Køb af fiskekort". Der må kun være 2 personer på hver zone pr. dag Der skal gå mindst 8 dage imellem, et medlem kan fiske på samme zone i perioden 1. marts til 1. april. Herefter er fiskeriet frit. Det er tilladt at tage en gæst med. Gæstekort løses samme sted som dagkort. f. Fiskeri er tilladt med kunstagn. Ved ormefiskeri skal bruges kroge uden modhager (kan evt. klemmes ind med fladtang) af henyn til småørreder, ligesom mindste tilladte krogstørrelse er nr. 1/0. g. Det er tilladt at hjemtage 1 bækørred pr. dag. Yderligere fangede fisk skal straks genudsættes. Mindstemålet for bækørredder er 40 cm. h. Det pålægges medlemmerne at aflægge nøjagtig fangstrapport for hver fiskedag af hensyn til vor kontrol med bestanden. Fangstrapport skal, også hvis der intet fanges, afleveres til kortudsteder eller et bestyrelsesmedlem, inden nyt dagkort kan udstedes. i. I tilfælde af misbrug, vanrøgt og overtrædelse, vil lovenes 4 blive taget i anvendelse. For at kunne bevare fiskeriet i åerne, må vi altid huske, at vi kun er gæster hos lodsejerne. Vi må alle bestræbe os på at bevare det gode forhold, ved altid at udvise hensyn ved parkering, passage af hegn, ved kun at betræde å-kanten osv. Husk også, at lodsejerne har uindskrænket fiskeret, og at deres børn ofte færdes ved åen. Som tidligere nævnt er der mulighed for å-fiskeri i Høng Sportsfiskerforenings dele af Tude å, men på særlige betingelser. Disse betingelser, samt kort over fiskerettigheder findes hos kortudsteder, samt hos Høng Sportsfiskerforening. FREDNINGSTIDER Laksefisk (herunder hav- og bækørred) er fredet i vore ferske vande i tiden 16. november til 28/29. februar, begge dage inklusive. På zone 5 v/havrebjerg, zone 6 v/hejninge og zone 7 v/vårby bro ophæves fredningen dog fra den 16. januar. FISKEARTER I ÅERNE Bækørred - Havørred - Regnbueørred - Gedde - Rimte - Ål - mfl. 7

8 2. FISKERI I SØERNE Foreningen råder - ved lejemål - for tiden over fiskeriet i følgende stillestående ferske vande: 1. DELE AF TYSTRUP SØ. 2. DELE AF TISSØ. 3. STUDENTERSØEN. (Slagelse Lystskov). 4. MAGLEBY LUNG.- v/ SKÆLSKØR. FISKERIET FOREGÅR EFTER FØLGENDE GENERELLE RETNINGSLINIER Fiskeriet er betinget af, at der løses dagkort, samt at der for faciliteterne pkt. 1, 2 og 6 betales bådleje. Bådbestilling - se " Køb af fiskekort ". Betaling af fiskekort, hytte og bådleje bør ske forud. Betingelsen er dog at kontingent, samt skyldig bådleje er betalt. Samme sted udleveres nøgle (universal) til foreningens faciliteter. Nøgler skal efter endt brug straks afleveres til udlejeren. Man kan dog mod betaling erhverve sig en nøgle. Denne skal ved evt. ophør af medlemskab igen afleveres. Bådene skal behandles med al mulig omhu, samt rengøres efter endt brug. Skader og mangler ved materiellet skal straks anmeldes til bestyrelsen. Bådene skal altid fortøjes forsvarligt i de dertil beregnede førtøjningsindretninger - se anvisninger i bilag. Kun på Tissø må motor benyttes. (Den største motoreffekt er 3.5 HK.-Max. 5 knob.) På fiskekortene er der plads til fangstrapport, der afleveres til udlejeren eller bestyrelsen. Det indskærpes, at i vande hvor udsætninger finder sted, er det af største betydning, at korrekt udfyldt fangstrapport afleveres. Medlemmernes salg af fisk, fanget i foreningens vande er strengt forbudt og kan medføre eksklusion, jfr. lovens 4. I tilfælde af andre overtrædelser eller misbrug og vanrøgt kan 4. også tages i anvendelse. 8

9 1. DELE AF TYSTRUP SØ Udover generelle bestemmelser må der for Tystrup sø yderligere iagttages følgende: a. Fiskeriet foregår fra fiskehytten beliggende : Tystrupvej 19 Tystrup 4250 Fuglebjerg. Der er ved hytten udlagt 5 både. Fiskeriet er tilladt til midtstrøms, dog ikke ud for alle parceller. For båd nr. 1+2 gælder særlige regler. (nærmere oplysn. hos kortudsteder). b. Fiskeriet er angivet på efterfølgende kort, samt på det i hytten opsatte kort. c. Fiskeri er kun tilladt på sportslig vis, dog er det tilladt at udlægge en mindre ruse til fangst af agnfisk ud for foreningens grund. Ved leje af båd har medlemmerne samtidig ret til at benytte fiskehytten og de der værende kogegrejer til madlavning. Her aftales nærmere med eventuelle lejere, idet der tages størst muligt hensyn til disse. Hytten kan i perioder være totalt lukket grundet istandsættelser. I hytten findes en brændeovn til årets kolde perioder. Den kan dog benyttes som pejs på kølige sommeraftener. Vand afhentes hos lodsejer. Der må ikke tilsluttes elektriske varmeovne til stikkontakter i hytten. VEDRØRENDE OVERNATNING a. Ethvert medlem kan leje hytten til overnatning i forbindelse med leje af båd. Det er tilladt at medtage gæster. b. Det er ubetinget nødvendigt ved lejemål, at der meddeles hvor mange og hvem, der skal bebo hytten. Lejeperioden går fra kl til c. Hytten kan forudbestilles. Hvis et medlem har lejet hytten en weekend, og han ønsker at leje den igen den følgende weekend, kan dette kun lade sig gøre, såfremt et andet medlem ikke senest 3 dage før weekenden har udtalt ønske om at leje hytten. 9

10 FISKEARTER I SØEN Gedde - Aborre - Sandart - Ål - Brasen - Skalle - Knude - mfl. ORDENSREGLER FOR HYTTEN VED TYSTRUP SØ 1. Meddel mangler til udlejer eller bestyrelsesmedlem ved hjemkomst. 2. Der må ikke opsættes ting på væggene. 3. Tilslutning af el-ovne og lignende er strengt forbudt. 4. Efter enhver brug skal alt vaskes op og anbringes i køkkenskabene. Vand på dunkene skal tømmes af. 5. Hytten skal efter brug rengøres. 6. Alt affald skal medtages eller lægges i skraldespand som er placeret ved indkørslen til ejendommen Tystrupvej Stolene skal anbringes ved bordene. 8. Hold ryddeligt og pænt udenfor. 9. Porcelæn må ikke medtages på fiskeri. 10. Udfyld altid mappen i hytten vedr. standen af hytten ved overtagelsen. 11. Man sørger selv for håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklude mv. 12. Husk at låse og rydde op på lokummet. Enhver misligholdelse af disse regler kan medføre karantæne eller i særlige grove tilfælde kan man ekskluderes i henhold til lovenes 4. Lad os stå sammen om at bevare det gode forhold til vor nabo Tystrupvej 19. Har I fanget mere end I selv kan bruge, så spørg om de vil have et par fisk. 10

11 2. TISSØ Foreningen har fiskeret i Tissø med 1 båd. Båden er udlagt ved Halleby-åens udløb i Tissø, mellem Tissø Roklub og det tidligere traktørsted Røde kro. Der er ve åen opstillet et redskabskasse, hvor årer - åregafler - ankre - mv. opbevares. Kort over søen findes bag i mappen. ØVRIGE BESTEMMELSER a. Båden er mærket nr. 10. Eventuel påhængsmotor må max. yde 3.5 hk. - 5 knob. b. Der må ikke sejles eller fiskes i forbudte områder og under 100 meter fra land (se kortskitse.) c. Der må ikke fiskes med garn, faste liner eller sættesnører. d. Der må ikke fortøjes til fiskernes bundgarnspæle eller mærkebøjer, samt pæle og bøjer på Aborreholm. e. Der må ikke fiskes eller sejles nærmere end 100 m. fra fiskerens redskaber eller mellem bøjer. f. Der må ikke sejles på søen efter mørkets frembrud af hensyn til lokalisering af fiskernes redskaber. g. Båden skal være i land senest kl h. Der gøres opmærksom på, at erhvervsfisker kan placere mærkebøjer med sættegarn og kroge, sejl langt uden om dem. min 100 m. Naturligvis må der ikke fiskes imellem dem. i. Bliver båden prajet af erhvervsfiskeren på søen, skal båden lægge bi og afvente kontakt. j. Anvisninger fra erhvervsfiskeren skal ubetinget respekteres. k. Alle vedtægter og bestemmelser skal overholdes, ellers bortfalder fiskerettighederne på Tissø med omgående virkning. Tissø er kendt for sit gode Gedde- Aborre- og Sandartfiskeri. (Genudsæt (om muligt) gedder over 8 kg. og hjemtag kun sandart såfremt fisken er beskadiget) 11

12 3. STUDENTERSØEN Foreningen har erhvervet fiskeretten i Studentersøen, der er beliggende i Slagelse Lystskov. Søen må befiskes efter følgende regler: a. Fisketilladelse kan indhentes hos: Kortudsteder (se kortsalgssted). b. Enhver der fisker i søen skal have gyldigt fiskekort udstedt af kortudstder. c. Regler angivet på fiskekortet skal ubetinget følges, og vil i tilfælde af overtrædelse medføre bortvisning fra søen. d. Skoven kan være lukket pga. jagt. e. Tag hensyn til andre gæster i skoven.mange spadserer rundt omkring søen. Udvis ikke støjende adfærd, og forlad fiskepladsen ryddet for affald - fiskeliner - mv. 4. MAGLEBY LUNG Foreningen har gennem samfiskeri-aftale med Skælskør sportsfiskerforening erhvervet gæstekort til fiskeri i Magleby Lung, som er beliggende syd for Skælskør ad vejen mod Stigsnæs. Fiskeriet foregår fra bredden i den nordlige ende af søen. (se kort over Magleby Lung.) Følgende regler er gældende for fiskevandet: 1. Hvor intet andet er anført gælder fiskeriministeriets bestemmelser om fredningstider og mindstemål. 2. Gedder fanget i april skal straks genudsættes. (gedde fredet i april måned.) 3. Fiskeri med faststående redskaber såsom garn og ruser er ikke tilladt. 4. Gyldigt medlemskort/gæstekort giver adgang til fiskeri i Lungen og skal altid medbringes og på forlangende forevises lodsejere samt andre, der selv fremviser gyldigt medlemskort. 5. Skælskør sportsfiskerforening s medlemmer har mulighed for at medtage fiskende gæster mod at løse gæstekort hos kasserer. 6. Fisk som ikke overholder mindstemål skal straks genudsættes. 7. Camping og opslagning af telte, samt tænding af bål er ikke tilladt uden tilladelse af lodsejer. 12

13 8. Der skal tages hensyn til lodsejerenes ejendomme, herunder indhegninger og kreaturer 9. Parkering skal finde sted uden gene for den øvrige færdsel og altid på en sådan måde at lodsejere frit kan færdes med maskiner og redskaber. 10. Affald og løse fiskeliner må ikke efterlades ved fiskevandet. 11. Såfremt medlemmer konstaterer uregelmæssigheder ved fiskevandet, f.eks. manglende skilte eller tyvfiskeri skal dette meddeles bestyrelsen hurtigst muligt. 12. Brug af båd sker på eget ansvar og det tilrådes at bruge redningsvest. Juniorer kan ikke låne båd uden at være i følge med voksen. Nøgle til båd kan erhverves hos kortudsteder. 13. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra fiskevandet eller eksklusion af foreningen. REGLER VEDR. UDLÅN AF BÅDE TIL ANDRE FORENINGER 1. Udlån af foreningens både til andre foreninger må kun finde sted iflg. en enig bestyrelsesbeslutning. 2. For at sikre foreningens medlemmer mulighed for fiskeri, skal der i tilfælde af udlån altid restere både ved vore fiskevande. 3. Betaling for udlån af båd til anden forening følger regler for medlemmers lejebetaling ved Gæstekort. 4. Betaling for udlån af båd til enkeltpersoner fra anden forening hvor der indgås samfiskeaftale følger regler for medlemmers lejebetaling ved Gæstekort. 5. Tilladte antal personer i både: Store både: 3 personer. Små både: 2 personer. FORTØJNING AF BÅD Båden fortøjes med 2 bindinger og en lås, som vist på skitse for at undgå beskadigelse og tyvfiskeri. METODE Båden bindes agter (1) og låses med kæde i stævnen, herefter trækkes båden ud i rebet indtil den ligger frit. Til sidst fastgøres rebet ved pælen (2). Se tegning på næste side 13

14 KORTSALGSSTED Når Du vil købe eller bestille fiskekort / bådleje til Slagelse Sportsfiskerforenings faciliteter, skal du benytte nedenstående lokale forretning. Jagt & Fritidshuset - Sorøvej 9 - Slagelse - Tlf Leje af hytten ved Tystrup sø. Tystrup sø. - Tissø. Studentersøen. Alle å-zoner. Studentersøen. Magleby Lung v/ Skælskør. Jagt & Fritidshuset - Sorøvej 9 - Slagelse - Tlf Der gøres opmærksom på, at der ikke kan erhverves fiskekort, samt reserveresbåde før kontingent og skyldig bådleje er betalt. 14

15 FREDNINGSTIDER For Slagelse Sportsfiskerforenings fiskevande gælder følgende fredningstider: Laksefisk er fredet i vore ferske vande i tiden 16. november til 28/29. februar, begge dage inclusive. På zone 5 v/havrebjerg, zone 6 v/hejninge og zone 7 v/vårby bro ophæves fredningen dog fra 16. januar. I saltvand er laks og ørred i yngledragt (farvede fisk) fredet i perioden 16. november til 15. januar, begge dage inclusive. Sandart er fredet i tiden 1. maj til 31. maj, begge dage inclusive. Gedde er fredet 1. april til 30. april, begge dage inclusive. (Der er ingen fredning på Aborre og Ål). FREDNINGSBÆLTER Ved vandløbs udmunding i havet påbyder loven fredede områder, hvor intet fiskeri må foregå. (se skitse nedenfor). Ved vandløb, der ved udmundingen er 2 m. eller derover gælder fredningsbæltet hele året. Ved alle mindre vandløb i tidsrummet fra 16. september til 15. januar. (begge dage incl.) FORSIKRINGER NÅR DU FISKER Som medlem af vor forening er du forsikret mod ansvar og skader, som du evt. forvolder ved vore fiskevande. Du er som medlem med til for kontingentet at værne om fiskebestanden i vore fiskevande gennem årlige udsætninger. 15

16 JUNIOR AFDELING a. Juniorlederen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. b. 4 juniorudvalgsmedlemmer vælges på et juniormøde for 2 år ad gangen. Samtidig vælges 1 suppleant. Disse valg afholdes i marts måned. c. Juniorudvalget er pligtig til at være juniorlederen samt bestyrelsen behjælpelige ved forskellige arrangementer og opgaver, der måtte komme. JUNIOR FISKERI PÅ SØERNE d. Juniorer under 16 år må ikke sejle på Tystrup sø samt Tissø uden i følge med en seniorfisker. e. Juniorer kan ikke alene leje både på søerne, med mindre en af dem betaler fuldt kontingent (seniorkontingent). Dette gælder kun de årige. f. Det er lovbefalet at medbringe redningsveste under fiskeri på søerne. g. Bestyrelsen og juniorlederen forsøger at skaffe transport til juniorarrangementerne. Betaling herfor aftales efter hvor, samt hvorledes transporten foregår. JUNIORPOKAL Den udsættes til et medlem under 18 år, der i årets løb har gjort sig fordelagtigt bemærket, f.eks. ved fangst af stor eller usædvanlig fisk - deltaget flittigt i foreningsarbejdet på den ene eller anden måde osv. JUNIORPOINT POKAL Juniorpoint pokalen udsættes til den junior der under årets junior pointture ved sæsonens afslutning har samlet flest point. 16

17 KLUBLOKALE Foreningens klublokale er beliggende på adressen: Bredegade 45, 4200 Slagelse (i kælderen). Her afholdes i vinterhalvåret ugentlige klubaftener, samt møder og andet. Vi fremstiller her grej til fisketuren, eller mødes bare til en hyggelig snak. KLUBBLAD. " Fiskeøjet" I samarbejde med Høng Sportsfiskerforening udgiver vi 3 gange årligt det fælles foreningsblad "Fiskeøjet". I bladet kan du læse om hvornår vores konkurrencer samt foreningsture løber af stabelen. Ligeledes bringes foreningsnyt, artikler om miljø og fiskeri, samt turreferater. FORENINGENS STORFANGERORDEN Optagelse i foreningens storfangerorden sker således: a. Fangst af årets største fisk (se pokaler). Vinder af klubmesterskab. Medekonkurrencen præmieres udover pokal med foreningens guldnål. (Storfangeren modtager ikke foreningens sølvnål ved efterfølgende fangst af samme art under pkt. b.) b. Fangster der præmieres med foreningens sølvnål: Gedde over 5 kg. Havørred over 4 kg. Sandart over 4 kg Torsk over 10 kg (fra båd) Torsk over 5 kg (fra kyst) Der gives kun en foreningssølvnål, pr. ovennævnte fiskeart, til et medlem hvert år. POKALER Der udsættes hvert år pokal for fangst af årets største: HAVØRRED GEDDE SANDART ABORRE KARPE TORSK (fra kyst) TORSK (fra båd) BÆKØRRED (kræves afleveret skælprøve) KLUBMESTERSKAB (point konkurrencen) MEDEPOKAL REGNBUEØRRED (kyst) REGNBUEØRRED (å) INDVEJNING AF FISK (se Foreningsvejere) 17

18 REGLER FOR KLUBMESTERSKABET (point konkurrencen) Klubmesterskabet er en løbende point konkurrence, der er åben for alle medlemmer af foreningen og foregår på særlige ture. Det medlem, som i årets løb har opnået det højeste antal point, bliver klubmester, og bliver præmieret med foreningens vandrepokal - storfangernål + gavekort. Placering 2. og 3. bliver præmieret med et gavekort. REDSKABER: Der må max. anvendes 2 stænger pr. deltager. Agn efter eget valg. INDVEJNING: Der kan max. indvejes 3 fisk pr. art. POINT/VÆGT: 100 point = 100 % vægtskala. SALTVAND: Art 100 % vægtskala Mindstemål. Ørred 2.0 kg. 40 cm. Torsk (kyst) 4.0 kg. 40 cm. Hornfisk 1.0 kg. 50 cm. Fladfisk 1.2 kg. 27 cm. FERSKVAND: Art 100 % vægtskala Mindstemål. Sandart 4.0 kg. 50 cm. Gedde 6.0 kg. 40 cm. Ål 1.0 kg. 45 cm. Aborre 1.5 kg. 25 cm. 18

19 REGLER FOR MEDEPOKALEN For at modtage pokalen er det nødvendigt at fange flest mulige arter, da det største samlede antal point vinder. Der kan indvejes ubegrænset antal fisk, men kun årets største fisk af hver art tæller. FISKEART VÆGT FOR 100% (Point.) Brasen 2500 g. Karrudse 800 g. Knude 1500 g. Rimte 2000 g. Rudskalle 1200 g. Suder 2500 g. Ål 1200 g. Skalle 900 g. BEREGNINGSEKSEMPEL RIMTE på 1700 g. tæller: 1700 x 100 = 85 point

20 FORENINGSVEJERE For tilmelding af fisk til foreningens pokalkonkurrencer og storfangerorden, kræves at fisken er vejet og godkendt af en foreningsvejer : JAGT & FRITIDSHUSET Sorøvej Slagelse Kai Christensen Helgesvej Slagelse Jørgen Christensen Anne-Marievej Slagelse Desuden kan vejeseddel i bilag benyttes ved indvejning af fisk til pokalerne. Er disse ikke til at træffe er en person fra bestyrelsen bemyndiget til at foretage indvejning. Fisk fanget på havet fra turbåd godkendes indvejning foretaget af skipper. (husk vejeseddel). Bemærk: For Bækørred skal der fremsendes skælprøve. GRÆNSEOMRÅDER (For fisk til anmeldelse) Hele Danmark. Ligeledes kræves at tilmeldte fisk er fanget på sportslig vis. 20

21 UDSÆTNINGSFORENING Foreningen samarbejder igennem udsætningsforeningen U.F.V.95 Havørreden med andre sports- og lystfiskerforeninger på Vestsjælland omkring udsætning af laksefisk i vore fiskevande. U.F.V.95 - Havørreden Udsætningsforeningen blev stiftet d. 8 nov. 1995, og er en sammenlægning af de to tidligere udsætningsforeninger Tude Å fonden og Havørreden, som stod for udsætning af fisk mv. i henholdsvis Å (25år.) og Kyst (31 år.) Efter indførelse af det obligatoriske Fisketegn fandt man det mest rigtigt at sammenlægge de to udsætningsforeninger. U.F.V.95. Er i dag repræsenteret af sports og lystfiskerforeningerne Høng, Korsør, Skælskør, Dianalund og Slagelse. U.F.V FORMÅL - At udsætte laksefisk i Tude Å s vandsystem samt kystnære områder iflg. udsætningsplanerne, samt supplerende udsætninger efter økonomi. - At forhandle og administrere el-fisketilladelser. - At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætninger og andet arbejde til fremme for fiskeriet. - Efter evne og mulighed sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder. U.F.V.95. udsætter hvert forår ørreder i Tude Å s vandsystem. Disse udsætninger foregår iht. udsætningsplaner udarbejdet af biologer fra Danmarks Fiskeriundersøgelse. Fiskekonkurrencer: Overskuddet fra U.F.V. 95 konkurrencer går til vandløbspleje og supplerende udsætninger af laksefisk. Bak op omkring disse arrangementer og hjælp dig selv. Hvis du ikke vil deltage i disse arrangementer men alligevel gerne vil støtte udsætningsarbejdet er du selvfølgelig velkommen med et bidrag, som kan sendes til udsætningsforeningens kasserer. - Formand (se Fiskeøjet ). - Kasserer (se Fiskeøjet ). Med venlig hilsen BESTYRELSEN FOR SLAGELSE SPORTFISKERFORENING Juni

22

23 Slagelse Sportsfiskerforening INDVEJNINGSSEDDEL Navn: Adresse: Tlf.nr.: Dato: Fiskeart: Fangststed: Vægt: Længdemål: VÆGTTYPE (Kun kvalitetsvægte anerkendes; Bismer, elektronvægt, Supersamson med angivelse af type og skala): Vidne/Foreningsvejers navn: Vidne adresse: Vidne tlf.nr.: Er fisken genudsat?: JA / NEJ (Fanger og vidne underskrifter) (Ønskes foto retur? JA/NEJ) VIGTIGT! Vej aldrig fisk der skal genudsættes i Gællerne! Hvis andre end foreningsvejeren bevidner vejesedlen skal der vedlægges vejesedlen et målfast foto (dvs med synligt målebånd) samt et foto af fangeren og fisk sammen. Alle tilmeldte fisk skal være fanget på sportslig vis. Anmeldelse af fisk skal ske senest 1 måned efter fangst. Ved tilmelding af bækørred skal der fremsendes en skælprøve. (Ca skæl udtaget under rygfinnen og tørret. Bør kun udtages på aflivet fisk) Vejeseddel og fotos sendes til: Jens O. Jensen Benediktevej Slagelse Alle fiskearter kan indvejes, men foreningen har pokaler/foreningsnåle for følgende fiskearter: Sandart, Gedde, Aborre, Karpe, Medepokal (alle fredfisk), Havørred, Torsk kyst, Torsk båd, Regnbueørred kyst, Regnbueørred Å, Bækørred. Se i øvrigt medlemsmappen.

24 Zone 1 og 2 Granplantagen P Fiskeri tilladt P

25 P Zone 3 Fiskeri tilladt P

26 Zone 4 P P Fiskeri tilladt

27 Zone 5 P Fiskeri tilladt

28 Zone 6 P P Fiskeri tilladt

29 Zone 7 P P P Fiskeri tilladt

30 Båd TYSTRUP SØ HYTTE HUSK FISKERI FORBUDT I DE GRÅ FELTER

31 TYSTRUP SØ NÆSBYHOLM STORSKOV Kun bådene 1+2 ene

32 BÅD+ redskabskasse P TISSØ

33 Studentersøen P P

34 Magleby Lung Fiskeri forbudt P Fiskeri tilladt

35

36 Jannerup offset

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2014 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-12 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 12 KORTSALGSSTEDER 13 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 14 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er: Herning Ikast Lystfiskerforening (HIL) og dens hjemsted er Herning Kommune. Stk. 2. Foreningen har følgende

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere