SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING"

Transkript

1 SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008

2 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING. - JUNIORPOKAL 17 KLUBLOKALE OG STORFANGERORDEN - POKALER 18 REGLER FOR KLUBMESTERSKABET 19 REGLER FOR MEDEPOKALEN 20 FORENINGSVEJERE 21 UDSÆTNINGSFORENING 23 INDVEJNINGSSEDDEL BILAG KORT OVER Å-ZONERNE KORT OVER TYSTRUP SØ KORT OVER TISSØ KORT OVER STUDENTERSØEN KORT OVER MAGLEBY LUNG Kære medlemmer I sidder her med foreningens nye medlemsmappe i hånden med div. rettelser. Bestyrelsen må på det kraftigste opfordre medlemmerne til at sætte sig grundigt ind i reglerne, samt studere kort over åerne og søerne grundigt inden fiskeri påbegyndes, således at vi kan opretholde et godt forhold til vore lodsejere og naboforeninger. Med venlig hilsen Bestyrelsen. Juni

3 LOVE FOR SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING 1. NAVN OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens formål er ved anskaffelse og pleje af fiskevande til medlemmer nes sportslige brug, ved afholdelse af forskellige arrangementer og ved sam arbejde i sammenslutninger eller med andre lignende foreninger at varetage medlemmernes interesser og virke for et godt kammeratskab medlemmerne imellem. Desuden er det foreningens formål ved oplysende virksomhed, at arbejde for udbredelse og kendskab til sportsfiskeriet og til vore vandes miljømæssige værdier. 2. MEDLEMS- OG KONTINGENTFORHOLD Stk.1. Som nyt medlem kan optages enhver, som overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom. Stk. 2. Et nyt medlem må ikke have et belastende forhold til en samarbejdende forening eller sammenslutning. Nægtet optagelse skal altid meddeles og begrundes. Stk. 3. Bestyrelsen har mandat til at fastsætte foreningens medlemstal i et rimeligt forhold til foreningens materiel mv. Stk. 4. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det år, hvori generalforsamlingen afholdes. Stk. 5. Kun når betaling af kontingent er sket, har medlemmerne ret til at benytte foreningens fiskevande og materiel, efter de til enhver tid gældende regler herfor, og til at deltage i foreningens arrangementer. Stk. 6. Kontingent forfalder umiddelbart efter generalforsamlingen. Er kontingent ikke betalt senest den 1. april, udsendes mod gebyr- et nyt girokort. Betales dette ikke inden 14 dage slettes medlemmet. Stk. 7. Genoptagelse efter sletning i medfør af stk. 6, kan kun ske når det skyldige kontingent og nyt indskud betales. Stk. 8. Unge under 18 år og pensionister betaler reduceret kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 9. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden 31. december. Stk.10.Medlemmerne skal oplyse personnummer, idet kommunale tilskud er betinget heraf. Stk.11.Der betales indskud ved indmeldelse. Størrelsen heraf fastsættes af bestyrelsen. 3

4 3. FISKERI Stk.1. Bestyrelsen sørger for fremskaffelse af fornødent bådmateriel under hensyn til de forskellige fiskevandes karakter. Stk.2. Bestyrelsen har mandat til at træffe særlige bestemmelser angående fiskeri og metoder til sikring af fiskevandet og materiellet, og til sikring af at fiskeriet foregår sportsmæssigt. Stk.3. Bestyrelsen fastsætter prisen for benyttelse af foreningens faciliteter under hensyntagen til at fiskeriets driftsudgifter dækkes ind. Yderligere fastsætter bestyrelsen de former, sæson- eller dagkort, bådleje og reservation mv. fiskeriet og betalingen sker efter. Bestyrelsen kan kræve, at der afleveres fangstrapporter. Stk.4. Gyldigt medlemskort og sæson eller dagkort, der er strengt personlige, skal altid medbringes under fiskeri i foreningens vande. Kortene kan forlanges forevist af lodsejere eller af medlemmer, der selv viser medlemskort. Stk.5. Ikke medlemmer kan løse gæstekort til foreningens vande, når de er i følge med et medlem. 4. OVERTRÆDELSER Stk.1. Overholdes foreningens love og regler ikke, kan bestyrelsen idømme medlemmet karantæne. Stk.2. I særlige grove tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan medlemmet ekskludres. Stk.3. Bestyrelsens afgørelser i medfør af stk. 1, kan indankes for en generalforsamling. Stk.4. Eksklusioner kan kun indankes for en ordinær generalforsamling. 5. BESTYRELSEN Stk.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen (til stræbt) er på valg hvert år. Suppleanter vælges for 1 år. Stk.3. Generalforsamlingen vælger formanden og kassereren, medens bestyrelsen ellers konstituerer sig selv. Generalforsamlingen vælger dog, uanset ovenstå ende, også juniorlederen som dog ikke behøver at have sæde i bestyrelsen. Stk.4. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisor vælges for 2 år, og der afgår 1 hvert år efter tur. Revisorsuppleanten vælges for 1 år. 4

5 Stk.5. Regnskabsåret slutter den 31. december. Det afsluttende regnskab forelægges revisorerne således, at kassereren kan aflægge revideret regnskab på den ordinære generalforsamling. Stk.6. Bestyrelsens afgørelser og dispositioner i medfør af 2 og 3 kan indankes for en generalforsamling. 6. GENERALFORSAMLING Stk.1. Genralforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og den afgør selv alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Den skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i den lokale presse eller pr. post. Stk.3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden ihænde senest 10 dage før datoen for generalforsamlingen. Stk.4. Dagsorden bekendtgøres senest ved generalforsamlingens indkaldelse og skal indeholde punkterne: Beretning, regnskab, valg, eventuelt. Stk.5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når mindst 20 medlemmer begærer det overfor bestyrelsen. Begæringen skal være begrundet, indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Stk.6. Afgørelser på generalforsamlingen træffes, med undtagelse af lovændringer (Stk.7 og 7) ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal. Kun fremmødte har stemmeret. Stk.7. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 3/5 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget. 7. FORENINGENS OPLØSNING Stk1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og såfremt 4/5 er for forslaget. Afstemningen er skriftlig. Stk.2. Hvis generalforsamlingen i henhold til stk.1. ikke er beslutningsdygtig, men mindst 4/5 af de afgivne stemmer for opløsning af foreningen, indkaldes en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødtes antal. Stk.3. Der tages samtidigt ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog kun kan anvendes til sportsfiskeriets fremme på Sjælland. 5

6 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL M.M. 1. FISKERI I ÅLØBENE Foreningen har ved overenskomst med lodsejere opnået tilladelse til fiskeri i dele af Tude å's vandsystem på følgende betingelser: a. Foreningen sørger for udsætning af ørreder efter en af Danmarks Fiskeriundersøgelser udarbejdet udsætningsplan og i samarbejde med udsætningsforeningen U.F.V.95, hvis øvrige medlemmer på særlige vilkår må fiske i foreningens å-strækninger, ligesom vi - på tilsvarende vilkår må fiske i deres dele af åsystemet. b. Foreningen skal til enhver tid vide, hvem af dens medlemmer, med evt. gæster, der besøger en af zonerne. c. Lodsejerne med husstand har uindskrænket fiskeret. FISKERIET OMFATTER: GUDUM Å: Dele af Gudum/Skovse Å v/vaskestenen (zone 1 og 2). Dele af Gudum-å fra Gudum bro til Ll.Valby spang (zone 3). Dele af Gudum-å fra Ll. Valby spang til sammenløb med Tude å (zone 4). TUDE Å: Dele af Tude å ved Havrebjerg (zone 5). Dele af Tude å ved v/hejninge (zone 6). VÅRBY Å: Dele af Vårby å N. og S. for Vårby bro (zone 7). Kort over fiskeriet i åerne findes bag i medlemsmappen. Der er visse steder, hvor der ikke må fiskes. Af denne grund og fordi der til stadighed sker kontrakttegning på zonerne, må medlemmerne forhøre sig om fiskerettighederne hos kortudsteder. 6

7 RETNINGSLINIER FOR FISKERI e. Anmeldelse af fiskeri og køb af dagkort - se "Køb af fiskekort". Der må kun være 2 personer på hver zone pr. dag Der skal gå mindst 8 dage imellem, et medlem kan fiske på samme zone i perioden 1. marts til 1. april. Herefter er fiskeriet frit. Det er tilladt at tage en gæst med. Gæstekort løses samme sted som dagkort. f. Fiskeri er tilladt med kunstagn. Ved ormefiskeri skal bruges kroge uden modhager (kan evt. klemmes ind med fladtang) af henyn til småørreder, ligesom mindste tilladte krogstørrelse er nr. 1/0. g. Det er tilladt at hjemtage 1 bækørred pr. dag. Yderligere fangede fisk skal straks genudsættes. Mindstemålet for bækørredder er 40 cm. h. Det pålægges medlemmerne at aflægge nøjagtig fangstrapport for hver fiskedag af hensyn til vor kontrol med bestanden. Fangstrapport skal, også hvis der intet fanges, afleveres til kortudsteder eller et bestyrelsesmedlem, inden nyt dagkort kan udstedes. i. I tilfælde af misbrug, vanrøgt og overtrædelse, vil lovenes 4 blive taget i anvendelse. For at kunne bevare fiskeriet i åerne, må vi altid huske, at vi kun er gæster hos lodsejerne. Vi må alle bestræbe os på at bevare det gode forhold, ved altid at udvise hensyn ved parkering, passage af hegn, ved kun at betræde å-kanten osv. Husk også, at lodsejerne har uindskrænket fiskeret, og at deres børn ofte færdes ved åen. Som tidligere nævnt er der mulighed for å-fiskeri i Høng Sportsfiskerforenings dele af Tude å, men på særlige betingelser. Disse betingelser, samt kort over fiskerettigheder findes hos kortudsteder, samt hos Høng Sportsfiskerforening. FREDNINGSTIDER Laksefisk (herunder hav- og bækørred) er fredet i vore ferske vande i tiden 16. november til 28/29. februar, begge dage inklusive. På zone 5 v/havrebjerg, zone 6 v/hejninge og zone 7 v/vårby bro ophæves fredningen dog fra den 16. januar. FISKEARTER I ÅERNE Bækørred - Havørred - Regnbueørred - Gedde - Rimte - Ål - mfl. 7

8 2. FISKERI I SØERNE Foreningen råder - ved lejemål - for tiden over fiskeriet i følgende stillestående ferske vande: 1. DELE AF TYSTRUP SØ. 2. DELE AF TISSØ. 3. STUDENTERSØEN. (Slagelse Lystskov). 4. MAGLEBY LUNG.- v/ SKÆLSKØR. FISKERIET FOREGÅR EFTER FØLGENDE GENERELLE RETNINGSLINIER Fiskeriet er betinget af, at der løses dagkort, samt at der for faciliteterne pkt. 1, 2 og 6 betales bådleje. Bådbestilling - se " Køb af fiskekort ". Betaling af fiskekort, hytte og bådleje bør ske forud. Betingelsen er dog at kontingent, samt skyldig bådleje er betalt. Samme sted udleveres nøgle (universal) til foreningens faciliteter. Nøgler skal efter endt brug straks afleveres til udlejeren. Man kan dog mod betaling erhverve sig en nøgle. Denne skal ved evt. ophør af medlemskab igen afleveres. Bådene skal behandles med al mulig omhu, samt rengøres efter endt brug. Skader og mangler ved materiellet skal straks anmeldes til bestyrelsen. Bådene skal altid fortøjes forsvarligt i de dertil beregnede førtøjningsindretninger - se anvisninger i bilag. Kun på Tissø må motor benyttes. (Den største motoreffekt er 3.5 HK.-Max. 5 knob.) På fiskekortene er der plads til fangstrapport, der afleveres til udlejeren eller bestyrelsen. Det indskærpes, at i vande hvor udsætninger finder sted, er det af største betydning, at korrekt udfyldt fangstrapport afleveres. Medlemmernes salg af fisk, fanget i foreningens vande er strengt forbudt og kan medføre eksklusion, jfr. lovens 4. I tilfælde af andre overtrædelser eller misbrug og vanrøgt kan 4. også tages i anvendelse. 8

9 1. DELE AF TYSTRUP SØ Udover generelle bestemmelser må der for Tystrup sø yderligere iagttages følgende: a. Fiskeriet foregår fra fiskehytten beliggende : Tystrupvej 19 Tystrup 4250 Fuglebjerg. Der er ved hytten udlagt 5 både. Fiskeriet er tilladt til midtstrøms, dog ikke ud for alle parceller. For båd nr. 1+2 gælder særlige regler. (nærmere oplysn. hos kortudsteder). b. Fiskeriet er angivet på efterfølgende kort, samt på det i hytten opsatte kort. c. Fiskeri er kun tilladt på sportslig vis, dog er det tilladt at udlægge en mindre ruse til fangst af agnfisk ud for foreningens grund. Ved leje af båd har medlemmerne samtidig ret til at benytte fiskehytten og de der værende kogegrejer til madlavning. Her aftales nærmere med eventuelle lejere, idet der tages størst muligt hensyn til disse. Hytten kan i perioder være totalt lukket grundet istandsættelser. I hytten findes en brændeovn til årets kolde perioder. Den kan dog benyttes som pejs på kølige sommeraftener. Vand afhentes hos lodsejer. Der må ikke tilsluttes elektriske varmeovne til stikkontakter i hytten. VEDRØRENDE OVERNATNING a. Ethvert medlem kan leje hytten til overnatning i forbindelse med leje af båd. Det er tilladt at medtage gæster. b. Det er ubetinget nødvendigt ved lejemål, at der meddeles hvor mange og hvem, der skal bebo hytten. Lejeperioden går fra kl til c. Hytten kan forudbestilles. Hvis et medlem har lejet hytten en weekend, og han ønsker at leje den igen den følgende weekend, kan dette kun lade sig gøre, såfremt et andet medlem ikke senest 3 dage før weekenden har udtalt ønske om at leje hytten. 9

10 FISKEARTER I SØEN Gedde - Aborre - Sandart - Ål - Brasen - Skalle - Knude - mfl. ORDENSREGLER FOR HYTTEN VED TYSTRUP SØ 1. Meddel mangler til udlejer eller bestyrelsesmedlem ved hjemkomst. 2. Der må ikke opsættes ting på væggene. 3. Tilslutning af el-ovne og lignende er strengt forbudt. 4. Efter enhver brug skal alt vaskes op og anbringes i køkkenskabene. Vand på dunkene skal tømmes af. 5. Hytten skal efter brug rengøres. 6. Alt affald skal medtages eller lægges i skraldespand som er placeret ved indkørslen til ejendommen Tystrupvej Stolene skal anbringes ved bordene. 8. Hold ryddeligt og pænt udenfor. 9. Porcelæn må ikke medtages på fiskeri. 10. Udfyld altid mappen i hytten vedr. standen af hytten ved overtagelsen. 11. Man sørger selv for håndklæder, viskestykker, karklude, gulvklude mv. 12. Husk at låse og rydde op på lokummet. Enhver misligholdelse af disse regler kan medføre karantæne eller i særlige grove tilfælde kan man ekskluderes i henhold til lovenes 4. Lad os stå sammen om at bevare det gode forhold til vor nabo Tystrupvej 19. Har I fanget mere end I selv kan bruge, så spørg om de vil have et par fisk. 10

11 2. TISSØ Foreningen har fiskeret i Tissø med 1 båd. Båden er udlagt ved Halleby-åens udløb i Tissø, mellem Tissø Roklub og det tidligere traktørsted Røde kro. Der er ve åen opstillet et redskabskasse, hvor årer - åregafler - ankre - mv. opbevares. Kort over søen findes bag i mappen. ØVRIGE BESTEMMELSER a. Båden er mærket nr. 10. Eventuel påhængsmotor må max. yde 3.5 hk. - 5 knob. b. Der må ikke sejles eller fiskes i forbudte områder og under 100 meter fra land (se kortskitse.) c. Der må ikke fiskes med garn, faste liner eller sættesnører. d. Der må ikke fortøjes til fiskernes bundgarnspæle eller mærkebøjer, samt pæle og bøjer på Aborreholm. e. Der må ikke fiskes eller sejles nærmere end 100 m. fra fiskerens redskaber eller mellem bøjer. f. Der må ikke sejles på søen efter mørkets frembrud af hensyn til lokalisering af fiskernes redskaber. g. Båden skal være i land senest kl h. Der gøres opmærksom på, at erhvervsfisker kan placere mærkebøjer med sættegarn og kroge, sejl langt uden om dem. min 100 m. Naturligvis må der ikke fiskes imellem dem. i. Bliver båden prajet af erhvervsfiskeren på søen, skal båden lægge bi og afvente kontakt. j. Anvisninger fra erhvervsfiskeren skal ubetinget respekteres. k. Alle vedtægter og bestemmelser skal overholdes, ellers bortfalder fiskerettighederne på Tissø med omgående virkning. Tissø er kendt for sit gode Gedde- Aborre- og Sandartfiskeri. (Genudsæt (om muligt) gedder over 8 kg. og hjemtag kun sandart såfremt fisken er beskadiget) 11

12 3. STUDENTERSØEN Foreningen har erhvervet fiskeretten i Studentersøen, der er beliggende i Slagelse Lystskov. Søen må befiskes efter følgende regler: a. Fisketilladelse kan indhentes hos: Kortudsteder (se kortsalgssted). b. Enhver der fisker i søen skal have gyldigt fiskekort udstedt af kortudstder. c. Regler angivet på fiskekortet skal ubetinget følges, og vil i tilfælde af overtrædelse medføre bortvisning fra søen. d. Skoven kan være lukket pga. jagt. e. Tag hensyn til andre gæster i skoven.mange spadserer rundt omkring søen. Udvis ikke støjende adfærd, og forlad fiskepladsen ryddet for affald - fiskeliner - mv. 4. MAGLEBY LUNG Foreningen har gennem samfiskeri-aftale med Skælskør sportsfiskerforening erhvervet gæstekort til fiskeri i Magleby Lung, som er beliggende syd for Skælskør ad vejen mod Stigsnæs. Fiskeriet foregår fra bredden i den nordlige ende af søen. (se kort over Magleby Lung.) Følgende regler er gældende for fiskevandet: 1. Hvor intet andet er anført gælder fiskeriministeriets bestemmelser om fredningstider og mindstemål. 2. Gedder fanget i april skal straks genudsættes. (gedde fredet i april måned.) 3. Fiskeri med faststående redskaber såsom garn og ruser er ikke tilladt. 4. Gyldigt medlemskort/gæstekort giver adgang til fiskeri i Lungen og skal altid medbringes og på forlangende forevises lodsejere samt andre, der selv fremviser gyldigt medlemskort. 5. Skælskør sportsfiskerforening s medlemmer har mulighed for at medtage fiskende gæster mod at løse gæstekort hos kasserer. 6. Fisk som ikke overholder mindstemål skal straks genudsættes. 7. Camping og opslagning af telte, samt tænding af bål er ikke tilladt uden tilladelse af lodsejer. 12

13 8. Der skal tages hensyn til lodsejerenes ejendomme, herunder indhegninger og kreaturer 9. Parkering skal finde sted uden gene for den øvrige færdsel og altid på en sådan måde at lodsejere frit kan færdes med maskiner og redskaber. 10. Affald og løse fiskeliner må ikke efterlades ved fiskevandet. 11. Såfremt medlemmer konstaterer uregelmæssigheder ved fiskevandet, f.eks. manglende skilte eller tyvfiskeri skal dette meddeles bestyrelsen hurtigst muligt. 12. Brug af båd sker på eget ansvar og det tilrådes at bruge redningsvest. Juniorer kan ikke låne båd uden at være i følge med voksen. Nøgle til båd kan erhverves hos kortudsteder. 13. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra fiskevandet eller eksklusion af foreningen. REGLER VEDR. UDLÅN AF BÅDE TIL ANDRE FORENINGER 1. Udlån af foreningens både til andre foreninger må kun finde sted iflg. en enig bestyrelsesbeslutning. 2. For at sikre foreningens medlemmer mulighed for fiskeri, skal der i tilfælde af udlån altid restere både ved vore fiskevande. 3. Betaling for udlån af båd til anden forening følger regler for medlemmers lejebetaling ved Gæstekort. 4. Betaling for udlån af båd til enkeltpersoner fra anden forening hvor der indgås samfiskeaftale følger regler for medlemmers lejebetaling ved Gæstekort. 5. Tilladte antal personer i både: Store både: 3 personer. Små både: 2 personer. FORTØJNING AF BÅD Båden fortøjes med 2 bindinger og en lås, som vist på skitse for at undgå beskadigelse og tyvfiskeri. METODE Båden bindes agter (1) og låses med kæde i stævnen, herefter trækkes båden ud i rebet indtil den ligger frit. Til sidst fastgøres rebet ved pælen (2). Se tegning på næste side 13

14 KORTSALGSSTED Når Du vil købe eller bestille fiskekort / bådleje til Slagelse Sportsfiskerforenings faciliteter, skal du benytte nedenstående lokale forretning. Jagt & Fritidshuset - Sorøvej 9 - Slagelse - Tlf Leje af hytten ved Tystrup sø. Tystrup sø. - Tissø. Studentersøen. Alle å-zoner. Studentersøen. Magleby Lung v/ Skælskør. Jagt & Fritidshuset - Sorøvej 9 - Slagelse - Tlf Der gøres opmærksom på, at der ikke kan erhverves fiskekort, samt reserveresbåde før kontingent og skyldig bådleje er betalt. 14

15 FREDNINGSTIDER For Slagelse Sportsfiskerforenings fiskevande gælder følgende fredningstider: Laksefisk er fredet i vore ferske vande i tiden 16. november til 28/29. februar, begge dage inclusive. På zone 5 v/havrebjerg, zone 6 v/hejninge og zone 7 v/vårby bro ophæves fredningen dog fra 16. januar. I saltvand er laks og ørred i yngledragt (farvede fisk) fredet i perioden 16. november til 15. januar, begge dage inclusive. Sandart er fredet i tiden 1. maj til 31. maj, begge dage inclusive. Gedde er fredet 1. april til 30. april, begge dage inclusive. (Der er ingen fredning på Aborre og Ål). FREDNINGSBÆLTER Ved vandløbs udmunding i havet påbyder loven fredede områder, hvor intet fiskeri må foregå. (se skitse nedenfor). Ved vandløb, der ved udmundingen er 2 m. eller derover gælder fredningsbæltet hele året. Ved alle mindre vandløb i tidsrummet fra 16. september til 15. januar. (begge dage incl.) FORSIKRINGER NÅR DU FISKER Som medlem af vor forening er du forsikret mod ansvar og skader, som du evt. forvolder ved vore fiskevande. Du er som medlem med til for kontingentet at værne om fiskebestanden i vore fiskevande gennem årlige udsætninger. 15

16 JUNIOR AFDELING a. Juniorlederen vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. b. 4 juniorudvalgsmedlemmer vælges på et juniormøde for 2 år ad gangen. Samtidig vælges 1 suppleant. Disse valg afholdes i marts måned. c. Juniorudvalget er pligtig til at være juniorlederen samt bestyrelsen behjælpelige ved forskellige arrangementer og opgaver, der måtte komme. JUNIOR FISKERI PÅ SØERNE d. Juniorer under 16 år må ikke sejle på Tystrup sø samt Tissø uden i følge med en seniorfisker. e. Juniorer kan ikke alene leje både på søerne, med mindre en af dem betaler fuldt kontingent (seniorkontingent). Dette gælder kun de årige. f. Det er lovbefalet at medbringe redningsveste under fiskeri på søerne. g. Bestyrelsen og juniorlederen forsøger at skaffe transport til juniorarrangementerne. Betaling herfor aftales efter hvor, samt hvorledes transporten foregår. JUNIORPOKAL Den udsættes til et medlem under 18 år, der i årets løb har gjort sig fordelagtigt bemærket, f.eks. ved fangst af stor eller usædvanlig fisk - deltaget flittigt i foreningsarbejdet på den ene eller anden måde osv. JUNIORPOINT POKAL Juniorpoint pokalen udsættes til den junior der under årets junior pointture ved sæsonens afslutning har samlet flest point. 16

17 KLUBLOKALE Foreningens klublokale er beliggende på adressen: Bredegade 45, 4200 Slagelse (i kælderen). Her afholdes i vinterhalvåret ugentlige klubaftener, samt møder og andet. Vi fremstiller her grej til fisketuren, eller mødes bare til en hyggelig snak. KLUBBLAD. " Fiskeøjet" I samarbejde med Høng Sportsfiskerforening udgiver vi 3 gange årligt det fælles foreningsblad "Fiskeøjet". I bladet kan du læse om hvornår vores konkurrencer samt foreningsture løber af stabelen. Ligeledes bringes foreningsnyt, artikler om miljø og fiskeri, samt turreferater. FORENINGENS STORFANGERORDEN Optagelse i foreningens storfangerorden sker således: a. Fangst af årets største fisk (se pokaler). Vinder af klubmesterskab. Medekonkurrencen præmieres udover pokal med foreningens guldnål. (Storfangeren modtager ikke foreningens sølvnål ved efterfølgende fangst af samme art under pkt. b.) b. Fangster der præmieres med foreningens sølvnål: Gedde over 5 kg. Havørred over 4 kg. Sandart over 4 kg Torsk over 10 kg (fra båd) Torsk over 5 kg (fra kyst) Der gives kun en foreningssølvnål, pr. ovennævnte fiskeart, til et medlem hvert år. POKALER Der udsættes hvert år pokal for fangst af årets største: HAVØRRED GEDDE SANDART ABORRE KARPE TORSK (fra kyst) TORSK (fra båd) BÆKØRRED (kræves afleveret skælprøve) KLUBMESTERSKAB (point konkurrencen) MEDEPOKAL REGNBUEØRRED (kyst) REGNBUEØRRED (å) INDVEJNING AF FISK (se Foreningsvejere) 17

18 REGLER FOR KLUBMESTERSKABET (point konkurrencen) Klubmesterskabet er en løbende point konkurrence, der er åben for alle medlemmer af foreningen og foregår på særlige ture. Det medlem, som i årets løb har opnået det højeste antal point, bliver klubmester, og bliver præmieret med foreningens vandrepokal - storfangernål + gavekort. Placering 2. og 3. bliver præmieret med et gavekort. REDSKABER: Der må max. anvendes 2 stænger pr. deltager. Agn efter eget valg. INDVEJNING: Der kan max. indvejes 3 fisk pr. art. POINT/VÆGT: 100 point = 100 % vægtskala. SALTVAND: Art 100 % vægtskala Mindstemål. Ørred 2.0 kg. 40 cm. Torsk (kyst) 4.0 kg. 40 cm. Hornfisk 1.0 kg. 50 cm. Fladfisk 1.2 kg. 27 cm. FERSKVAND: Art 100 % vægtskala Mindstemål. Sandart 4.0 kg. 50 cm. Gedde 6.0 kg. 40 cm. Ål 1.0 kg. 45 cm. Aborre 1.5 kg. 25 cm. 18

19 REGLER FOR MEDEPOKALEN For at modtage pokalen er det nødvendigt at fange flest mulige arter, da det største samlede antal point vinder. Der kan indvejes ubegrænset antal fisk, men kun årets største fisk af hver art tæller. FISKEART VÆGT FOR 100% (Point.) Brasen 2500 g. Karrudse 800 g. Knude 1500 g. Rimte 2000 g. Rudskalle 1200 g. Suder 2500 g. Ål 1200 g. Skalle 900 g. BEREGNINGSEKSEMPEL RIMTE på 1700 g. tæller: 1700 x 100 = 85 point

20 FORENINGSVEJERE For tilmelding af fisk til foreningens pokalkonkurrencer og storfangerorden, kræves at fisken er vejet og godkendt af en foreningsvejer : JAGT & FRITIDSHUSET Sorøvej Slagelse Kai Christensen Helgesvej Slagelse Jørgen Christensen Anne-Marievej Slagelse Desuden kan vejeseddel i bilag benyttes ved indvejning af fisk til pokalerne. Er disse ikke til at træffe er en person fra bestyrelsen bemyndiget til at foretage indvejning. Fisk fanget på havet fra turbåd godkendes indvejning foretaget af skipper. (husk vejeseddel). Bemærk: For Bækørred skal der fremsendes skælprøve. GRÆNSEOMRÅDER (For fisk til anmeldelse) Hele Danmark. Ligeledes kræves at tilmeldte fisk er fanget på sportslig vis. 20

21 UDSÆTNINGSFORENING Foreningen samarbejder igennem udsætningsforeningen U.F.V.95 Havørreden med andre sports- og lystfiskerforeninger på Vestsjælland omkring udsætning af laksefisk i vore fiskevande. U.F.V.95 - Havørreden Udsætningsforeningen blev stiftet d. 8 nov. 1995, og er en sammenlægning af de to tidligere udsætningsforeninger Tude Å fonden og Havørreden, som stod for udsætning af fisk mv. i henholdsvis Å (25år.) og Kyst (31 år.) Efter indførelse af det obligatoriske Fisketegn fandt man det mest rigtigt at sammenlægge de to udsætningsforeninger. U.F.V.95. Er i dag repræsenteret af sports og lystfiskerforeningerne Høng, Korsør, Skælskør, Dianalund og Slagelse. U.F.V FORMÅL - At udsætte laksefisk i Tude Å s vandsystem samt kystnære områder iflg. udsætningsplanerne, samt supplerende udsætninger efter økonomi. - At forhandle og administrere el-fisketilladelser. - At arrangere konkurrencer m.m. til fremskaffelse af penge til brug for udsætninger og andet arbejde til fremme for fiskeriet. - Efter evne og mulighed sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder. U.F.V.95. udsætter hvert forår ørreder i Tude Å s vandsystem. Disse udsætninger foregår iht. udsætningsplaner udarbejdet af biologer fra Danmarks Fiskeriundersøgelse. Fiskekonkurrencer: Overskuddet fra U.F.V. 95 konkurrencer går til vandløbspleje og supplerende udsætninger af laksefisk. Bak op omkring disse arrangementer og hjælp dig selv. Hvis du ikke vil deltage i disse arrangementer men alligevel gerne vil støtte udsætningsarbejdet er du selvfølgelig velkommen med et bidrag, som kan sendes til udsætningsforeningens kasserer. - Formand (se Fiskeøjet ). - Kasserer (se Fiskeøjet ). Med venlig hilsen BESTYRELSEN FOR SLAGELSE SPORTFISKERFORENING Juni

22

23 Slagelse Sportsfiskerforening INDVEJNINGSSEDDEL Navn: Adresse: Tlf.nr.: Dato: Fiskeart: Fangststed: Vægt: Længdemål: VÆGTTYPE (Kun kvalitetsvægte anerkendes; Bismer, elektronvægt, Supersamson med angivelse af type og skala): Vidne/Foreningsvejers navn: Vidne adresse: Vidne tlf.nr.: Er fisken genudsat?: JA / NEJ (Fanger og vidne underskrifter) (Ønskes foto retur? JA/NEJ) VIGTIGT! Vej aldrig fisk der skal genudsættes i Gællerne! Hvis andre end foreningsvejeren bevidner vejesedlen skal der vedlægges vejesedlen et målfast foto (dvs med synligt målebånd) samt et foto af fangeren og fisk sammen. Alle tilmeldte fisk skal være fanget på sportslig vis. Anmeldelse af fisk skal ske senest 1 måned efter fangst. Ved tilmelding af bækørred skal der fremsendes en skælprøve. (Ca skæl udtaget under rygfinnen og tørret. Bør kun udtages på aflivet fisk) Vejeseddel og fotos sendes til: Jens O. Jensen Benediktevej Slagelse Alle fiskearter kan indvejes, men foreningen har pokaler/foreningsnåle for følgende fiskearter: Sandart, Gedde, Aborre, Karpe, Medepokal (alle fredfisk), Havørred, Torsk kyst, Torsk båd, Regnbueørred kyst, Regnbueørred Å, Bækørred. Se i øvrigt medlemsmappen.

24 Zone 1 og 2 Granplantagen P Fiskeri tilladt P

25 P Zone 3 Fiskeri tilladt P

26 Zone 4 P P Fiskeri tilladt

27 Zone 5 P Fiskeri tilladt

28 Zone 6 P P Fiskeri tilladt

29 Zone 7 P P P Fiskeri tilladt

30 Båd TYSTRUP SØ HYTTE HUSK FISKERI FORBUDT I DE GRÅ FELTER

31 TYSTRUP SØ NÆSBYHOLM STORSKOV Kun bådene 1+2 ene

32 BÅD+ redskabskasse P TISSØ

33 Studentersøen P P

34 Magleby Lung Fiskeri forbudt P Fiskeri tilladt

35

36 Jannerup offset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere