Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning"

Transkript

1 Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 30. april 2012

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar runde af forsøgsansøgninger... 4 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden... 5 Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme...7 Fremtidens fleksible folkeskole... 9 Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren...11

3 Side 3 Fredensborg Frikommune Fredensborg Kommunes vision er tilfredse borgere. Det er ambitiøst i en tid med færre ressourcer, færre hænder og fortsatte forventninger til den offentlige service. Samtidig står landet som helhed og kommunerne i særdeleshed med en opgave om at sikre fremtidens velfærd og offentlige service inden for overkommelige økonomiske rammer. I en sådan situation må vi i fællesskab; politikere, medarbejdere og borgere forsøge at finde mulige bud på alternative løsninger til at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Vi må udfordre os selv og hinanden. Her er frikommuneforsøget en kærkommen lejlighed til at rydde ud i unødige regler, der ikke giver bedre service til borgerne eller bare er overflødige, forældede og bureaukratiske. Med frikommuneforsøget har Fredensborg Kommune og de andre frikommuner en enestående chance for at bane vejen for nye og mere holdbare veje i den kommunale opgaveløsning. At være frikommune er en oplagt mulighed, som Fredensborg Kommune ønsker at gribe. En mulighed for at afprøve forsøg på en række forskellige områder. Nogle mere vidtgående end andre, men alle med det fællestræk, at de har et landsdækkende perspektiv og sigter mod at opnå en bedre ressourceanvendelse. Fredensborg Frikommune er et fælles projekt for hele kommunen. Et projekt hvor borgere, medarbejdere, ledere og politikere er i dialog om, hvilke frikommuneforsøg der skal igangsættes. Dels for at sikre en bred forankring og opbakning, som på den lange bane er en forudsætning for veltilrettelagte og velgennemførte forsøg og dels for at få igangsat forsøg der har deres udspring såvel oppefra som nedefra. Samlet set vil det sikre det bedst mulige grundlag for et frikommuneforsøg, der nyder bred opbakning. En forudsætning der er nok så vigtig, når man som Fredensborg Kommune har ambitioner om at udfordre det bestående og de gængse sandheder og antagelser om, hvordan kommunerne skal løse velfærdsopgaverne. Frihed under ansvar Frikommuneforsøget er det første af sin slags i mange år, og har derfor karakter af en slags pionérarbejde. Eller sagt med andre ord, så belægger vi frikommunevejen, mens vi går på den. Vision for frikommuneforsøget Fredensborg Kommune ønsker med frikommuneforsøget at bidrage til at få skabt en mere frisat offentlig sektor i Danmark, hvis borgere og ansatte oplever, at der er fokus på ydelser og resultater. Forsøgene skal derfor være ambitiøse, have perspektiv og give nogle brugbare landspolitiske erfaringer. For Fredensborg Kommune er det målsætningen, at der lægges en vej så bred, at der er mulighed for at folde sig ud, men samtidig en vej, der ikke er bredere, end at den kan overskues. Med andre ord: Frihed under ansvar. Det afspejles i visionen for

4 Side 4 frikommuneforsøget, nemlig et ønske om frihed til metode og ansvar i forhold til resultater. 3. runde af forsøgsansøgninger Fredensborg Kommune indsender i tredje ansøgningsrunde med frist den 1. maj 2012 forsøgsønsker på følgende forsøgsområder: En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Fremtidens fleksible folkeskole På forsøgsområdet En klima-, miljø-, og energilovgivning af tiden ansøges i 3. runde om følgende forsøg: Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme På forsøgsområdet Fremtidens fleksible folkeskole ansøges i 3. runde om følgende forsøg: Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren På de resterende forsøgsområder indsendes der i 3. runde ingen nye forsøg, da der er fokus på forberedelse og implementering af de forsøg, vi allerede på nuværende tidspunkt har fået godkendt. Fælles for alle de indsendte forsøgsbeskrivelser er et fokus på nytænkning, tidssvarende løsninger og afbureaukratisering. Fokus på resultater frem for regler og proces er ligeledes et centralt omdrejningspunkt for flere af ansøgningerne. Udover de enkelte forsøgsbeskrivelser indeholder ansøgningen en visionsforside for hvert område, der beskriver de bredere perspektiver og visioner bag forsøgene. På vegne af Fredensborg Kommunes Byråd Thomas Lykke Pedersen Borgmester Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør

5 Side 5 En klima-, miljø- og energilovgivning af tiden Med frikommuneforsøget vil vi udvikle værktøjer, der giver kommunerne mulighed for at gennemføre sammenhængende, enkle og effektive miljø- og klimaindsatser på strateginiveau, på plan/programniveau og på projektniveau. Vi ønsker, at de involverede parter skal opleve processerne som mere enkle og gennemskuelige og opleve indsatsen som mere fokuseret på mærkbare resultater og mindre fokuseret på bureaukrati. Vi vil finde måder at gøre myndighedsbehandlingen mere fleksibel, uden at borgernes retssikkerhed, helheden og bæredygtigheden sættes over styr. Nye initiativers skæbne skal afgøres af deres kvaliteter set i forhold til lovgivningens formål og Byrådets strategier, og ikke standses eller forringes alene på grund af proceskrav. Fredensborg Kommune er en klimakommune, og opgaven bliver taget seriøst med krav om konkrete resultater. Fredensborg Kommune vil bidrage til omstillingen af det danske samfund til at blive fossilfrit med et klart fokus på effektivt energiforbrug, energibesparelser og øget brug af vedvarende energi. Som klimakommune har Fredensborg Kommune forpligtet sig til at reducere eget CO2-udslip med mindst 2 pct. årligt frem til 2025, og derudover arbejder vi for at nedsætte borgere og virksomheders CO2-udslip, og for at tilpasse kommunen til klimaændringer som øget nedbør. Det handler om at imødegå den globale opvarmning og skabe en grøn og robust energiforsyning i fremtiden. Udfordringerne er de samme globalt, nationalt og lokalt. Kommunen vil gå forrest i klimaindsatsen og spare på eget energiforbrug. Via innovative løsninger skal klima tænkes ind på tværs af kommunens opgaver, hvor det er relevant. Nye klima- og energitiltag skal igangsættes, alt sammen for at gøre Fredensborg Kommune endnu mere attraktiv for nuværende borgere og tilflyttere og til en bedre arbejdsplads. Fredensborg Kommune vil have mest muligt miljø for pengene. Vi vil have et højt informationsniveau til virksomheder, landbrug og borgere omkring miljø og skabe en god dialog, således at vi kan fungere som faglige sparringspartnere på miljøområdet. Vi vil fungere både som myndighed og rådgiver, der kan hjælpe og vejlede virksomheder, landbrug og borgere i deres egen indsats for miljøet. Visse regler på miljø- og planområdet er overlappende, men kræver hver sin proces. Det komplicerede samspil svækker gennemskueligheden. Samtidig risikerer fokus og ressourcer at blive flyttet fra at skabe bæredygtige initiativer til at fortabe sig i koordinering og gennemførelse af lovgivningens proceskrav. Yderligere synes tendensen i fremtiden at gå i retning af, at der opstår flere og flere hurtigt skiftende behov og ønsker til udviklingen i by og på land. Dette står i skarp kontrast til de relativt tids- og ressourcekrævende lovbundne processer, der kræves for at ændre kommunens planlægning. På klima-, miljø- og energiområdet ansøges i denne omgang om følgende forsøg: Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme

6 Side 6 I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsbeskrivelser på klima-, miljø- og energiområdet. Beskrivelserne vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på målrettet anvendelse af ressourcerne, så vi kan få mest muligt klima, miljø og energi for pengene.

7 Side 7 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Bjørneklobekæmpelse på private ejendomme Startdato Slutdato Lotte Rye Vind Telefon Dato for ansøgning 1. maj Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ansøger om en forsøgsordning, hvor kommunen får mulighed for at foretage en selvhjælpshandling. Det vil sige på grundejers regning at fjerne bjørneklo, såfremt grundejeren ikke efterkommer påbud om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo jf. kommunens indsatsplan. Ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo har private og offentlige grundejere pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo i overensstemmelse med en vedtaget indsatsplan. Kommunen har mulighed for selv at iværksætte bekæmpelse på kommunens regning, såfremt et påbud ikke efterkommes. Kommunen har også mulighed for at politianmelde grundejere med henblik på, at de straffes med bøde for den manglende bjørneklobekæmpelse. De eksisterende økonomiske ressourcer til kommunernes naturforvaltning omfatter imidlertid ikke midler til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på private ejendomme. Kommunerne bruger derfor mange ressourcer på at politianmelde grundejere i stedet. Kommunen skal ligeledes indberette manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på ejendomme, hvor grundejere modtager tilskud efter EU s landbrugsordninger til Naturerhvervsstyrelsen med henblik på at grundejere trækkes i tilskud. Formål Formålet med forsøget er at sikre en effektiv og ressourcebesparende sagsbehandling for kommune, borgere og retssystem. Forsøget vil sikre en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så planten udryddes hurtigst muligt til gavn for naturen og borgere, der færdes i naturen.

8 Side 8 2. Mål og forventede resultater Mål At nedsætte tidsforbruget til sagsbehandling At sikre en effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så planten udryddes. At sikre at bekæmpelse påbegyndes, så snart en bestand af planten opdages, så planten ikke spreder sig til nye områder. Forventede resultater At der sker et fald i forekomsten af kæmpe-bjørneklo på den enkelte ejendom. At tidsforbrug pr. sag nedsættes 3. Hvordan nås de opstillede mål? Målene nås ved en kortere og mere effektiv sagsbehandling af den enkelte sag. Dermed sikres en hurtigere og mere effektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, så planten ikke spreder sig til nye områder og dermed forlænger og fordyrer processen for udryddelse af kæmpe-bjørneklo. For at sikre grundejere den mindste udgift til bekæmpelse af bjørneklo, indhentes der hvert år tilbud fra 3 firmaer med ekspertise i bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Bekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med indsatsplanens retningslinjer for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Det billigste tilbud anvendes. Når en borgere ikke har efterkommet påbuddet indenfor den fastsatte frist for efterkommelse af påbuddet, rekvireres firmaet til at foretage bjørneklo bekæmpelse. Ejer orienteres med brev om selvhjælpshandlingen med besked om dato for bekæmpelse samt pris for bekæmpelsen. Udgiften til bekæmpelse opkræves af kommunen. 4. Forsøgshjemler Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og bekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009 af lov om drift af landbrugsjorder, jf. 10, stk. 2 og stk Evaluering Der foretages en evaluering, hvori følgende parametre indgår: Forsøget evalueres ud fra de sparede ressourcer til sagsbehandling ift. opgørelse over sagsbehandlingstid i Forsøget evalueres ud fra måling af bestandens udbredelse på den enkelte ejendom.

9 Side 9 Fremtidens fleksible folkeskole Regeringens målsætning om, at 95 % af alle unge hurtigst muligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er sammen med målet om høj faglighed og motiverede elever, udgangspunktet for frikommuneforsøgene på skoleområdet i Fredensborg Kommune. Pr. 1. august 2011 er der gennemført en omfattende skolestrukturændring, der indebærer, at kommunens 11 folkeskoler sammenlægges til 6 skoler, der nu alle har en størrelse, der gør dem fagligt og økonomisk bæredygtige i fremtiden. Flere af de sammenlagte skoler organiserer den nye skole i en indskolingsafdeling og en udskolingsafdeling. Fredensborg Kommune har store visioner for fremtidens skole, og frikommuneforsøget giver mulighed for at føre nogle af de mere vidtrækkende ud i livet. I 2009 blev der vedtaget en langsigtet skoleudviklingsstrategi. Udviklingsstrategien sætter rammen for skolernes arbejde med temaer som internationalisering, bæredygtighed, netværk og kommunikation og innovation og entreprenørskab. Frikommuneforsøgene i Fredensborg Kommune skal således bygge oven på en allerede påbegyndt udvikling mod en udviklingsorienteret og dynamisk skole, der med basis i fællesskabet og et højt fagligt ambitionsniveau kan udfordre den enkelte elev, så denne kan udvikle sig optimalt såvel fagligt som personligt. I Fredensborg Kommune skal eleverne være engagerede og motiverede, og ingen skal have lov til at blive skoletrætte. Skolerne vil derfor organisere en undervisning, hvor nye og eksisterende fag sammensættes på anderledes og spændende måder under hensyntagen til fremtidens behov og målrettet udvikling af særlige personlige og faglige kompetencer hos eleverne. Med en løbende klassedannelse er det ideen, at eleverne indgår i forskellige faglige fællesskaber, der understøtter deres faglige og personlige/sociale behov - uanset om der er tale om ressourcesvage elever eller talentfulde elever, der kræver særlige udfordringer. En styrket udskoling skal sikre elevernes fortsatte motivation forud for deres valg af ungdomsuddannelse. Skolerne vil sikre øget faglighed, motivation og læringslyst ved at tilbyde nye tematiske linjer som f.eks. en international linje, innovativ linje, kreativ/musisk linje, idrætslinje, erhvervsrettet/praktisk linje, medielinje mv. Linjerne præges af det faglige tema i både indhold og metode og understøtter på den måde den enkelte elevs interesser og talent. Faglige test skal løbende undersøge elevernes basisviden og følge deres faglige progression, og bruges til at tilpasse den enkeltes forløb. Ved forsøg med nye afgangsprøver ønsker kommunen også at afprøve elevernes forståelse for sammenhænge, evne til problemløsning, samarbejde og innovation og skal lægge sig op af de fagligheder og det indhold eleverne har arbejdet med. Skolebestyrelserne har stor indflydelse på skolernes virksomhed og ud over medarbejder-, elev- og forældrerepræsentanter, ønsker Fredensborg Kommune at gøre det muligt at supplere skolebestyrelsen med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner og foreninger, som kan give skolerne en tæt kobling til det omkringliggende samfund. Skolebestyrelserne skal bygge bro til det lokale erhvervsliv, der kan indgå i undervisningen med relevante cases og som gæstelærer samt skabe grundlag for ekskursioner og praktikophold. Med lokale foreningers repræsentation i

10 Side 10 skolebestyrelsen styrkes samarbejdet til fritidsdelen, hvor foreninger kan indgå i undervisningen, og hvor eleverne kan deltage i f.eks. idrætsaktiviteter og samtidig få indsigt i den frivillighedskultur, der er så enestående for Danmark. Ungdomsuddannelsesinstitutioners tættere tilknytning til skolerne skal bruges til at styrke brobygningen til ungdomsuddannelserne og sikre, at alle Fredensborg-elever gennemfører en ungdomsuddannelse. Skolerne i Fredensborg Kommune har i de senere år gjort sig en række erfaringer med andre typer af undervisningstilbud, der skal motivere og udfordre alle elever på netop deres niveau. Som eksempel kan nævnes de kommunale talenthold, der retter sig mod elever i klasse, der har særlig interesse og kunnen indenfor et specifikt område, såsom science, engelsk/drama, EU, filosofi mv. Et andet eksempel er skolernes samarbejde med Krogerup Avlsgård, Projekt Haver til Maver, der giver mulighed for at tilbyde eleverne et alternativt supplement til det traditionelle klasselokale med fokus på sundhed og naturfag. Disse erfaringer trækkes der på i de konkrete ansøgninger. På skoleområdet ansøges i denne omgang om følgende forsøg: Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren I løbet af frikommuneperioden vil kommunen fremsende yderligere forsøgsansøgninger på området. Forsøgene vil blive udarbejdet med baggrund i input fra medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere, der hver især kan give deres bud på, hvordan vi udvikler fremtidens fleksible folkeskole.

11 Side 11 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren Start- og Startdato 1. august 2012 Slutdato 31/ sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Lone Steensig Telefon Dato for ansøgning 1. maj Beskrivelse af forsøget Problemstilling Ullerødskolen er en specialskole for børn inden for autismespektret. Der er elever fra klasse, og en del af skolens elever afslutter med en hel eller delvis 9. klasses afgangsprøve. Skolen er normeret til 47 elever, der visiteres fra Fredensborg og andre kommuner gennem PPR. Ullerødskolen med tilhørende SFO har til huse i Kokkedal. Ullerødskolen fungerer efter bestemmelserne i Folkeskoleloven. Spiren er en specialinstitution for børn i 2-7 års alderen med autisme-spektrumforstyrrelser. Institutionen er normeret til 8 børn, hvor flere af børnene er på et tidligt udviklingstrin. Ca. 20 % af Spirens børn fortsætter i skole på Ullerødskolen. Spiren er beliggende i Nivå. Spiren er et behandlingstilbud, der fungerer efter Servicelovens 32 stk. 3. De to tilbud tager udgangspunkt i den mest anvendte behandlingsmetode/pædagogik i forbindelse med mennesker med autisme her i landet. Autisme er et livslangt handicap, og begge steder arbejdes der med at lære børnene/eleverne metoder og strategier, der kompenserer for deres handicap og øger deres selvstændighed. Formål Fredensborg Kommune ønsker en sammenlægning af de to tilbud for at samle de specialpædagogiske kompetencer på området, skabe en faglig forløbsmæssig sammenhæng fra børnehave til skole samt opnå større driftmæssig bæredygtighed. I første omgang tænkes lokalerne og børnenes/elevernes placering bibeholdt i hhv. Spirens lokaler i Nivå og Ullerødskolens lokaler i Kokkedal. Folkeskoleloven giver ikke mulighed for en sammenlægning af en skole og et dagtilbud. Derfor søges der i første omgang om mulighed for at afprøve en sammenlægning som en del af frikommuneforsøget. Såfremt en sammenlægning ved en

12 Side 12 evaluering efter 2 år viser sig at være vellykket, vil Fredensborg Kommune inden udløbet af frikommuneperioden søge en varig dispensation. 2. Mål og forventede resultater Mål Bedre udnyttelse af kompetencer og personale mellem de to tilbud Udjævning af konsekvenserne af svingende børne- /elevtal Tilbud om sammenhængende tilbud fra børnehave til afsluttet skolegang for børn inden for autismespektret Udviklingsmæssigt potentiale med sparring og fælles faglig udvikling og uddannelse Udvikling af et fagligt højtprofileret kompetencecenter for autismeområdet, som almenområdet også kan få gavn af Derudover er det ligeledes et mål, at fusionsprocessen forløber godt med inddragelse af personalet i de to tilbud. Det mål er nået når personalet i de to tilbud oplever: at fusionen har været åben og gennemsigtig at de har været inddraget i beslutninger, der vedrører områder med betydning for deres daglige arbejde og trivsel På sigt giver en sammenlægning mulighed for større fleksibilitet i forhold til normering af tilbuddet, således kan man forestille sig en antalsmæssig udvidelse af dagtilbudsdelen eller en udvidelse af skoletilbuddet til også at dække elever med retardering og autisme. Forventede resultater: At der ved (moderat) svingende elev-/børnetal kan undgås at afskedige personale At personalet fra de to tidligere tilbud får positivt fagligt udbytte af samarbejdet At overgangen fra børnehave til skole for de børn, der skal fortsætte på Ullerødskolen, opleves mere tryg fordi stedet og evt. personalet er kendt At der opnås et fagligt højt profileret kommunalt kompetencecenter indenfor autismeområdet At almenområdet skoler og institutioner gør brug af og profiterer af kompetencecentret. At forældrene oplever kontinuitet og tryghed i tilbuddet 3. Hvordan nås de opstillede mål? En sammenlægning vil betyde, at tilbuddet har en samlet bestyrelse. I bestyrelsen vil der fortsat skulle vælges 5 forældrerepræsentanter fra skoledelen (Ullerødskolen), mens der derudover vil være to pladser, som kan besættes af

13 Side 13 forældre fra dagtilbuddet. Da forældre har deres børn i dagtilbuddet i kortere tid, bør disse pladser kunne udskiftes f.eks. hvert andet år. Der vælges desuden 2 medarbejderrepræsentanter fra den samlede institution. Udover bestyrelsen oprettes der et forældreråd for dagtilbuddet, der kan forholde sig til de temaer, der udelukkende knytter sig til hverdagen i dagtilbuddet. Der etableres en samlet ledelse for tilbuddet bestående af en leder og to afdelingsledere. Skolelederen skal have erfaring med og viden om området. Ledelse og personale i de to tilbud indgår i en proces, hvor det afsøges, hvad en sammenlægning kan bibringe er gevinster og synergieffekter såvel på det fagligt pædagogiske område som det administrative og organisatoriske. På baggrund af denne afsøgning udformes indholdet i det samlede tilbud. 4. Forsøgshjemler En folkeskole omfatter ifølge 3 i folkeskoleloven en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og klasse samt en 1-årig 10. klasse. En folkeskole kan desuden iflg. 3 stk. 4. tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning. I 24a gives der mulighed for at etablere fælles ledelse/samdrift mellem en lille skole og et dagtilbud i byområder med ikke over 900 indbyggere. Reglen i 24a kan dog ikke tages i anvendelse i dette tilfælde, da der ikke er tale om et mindre byområde, og da specialinstitutionen Spiren fungerer efter reglerne i serviceloven og ikke i dagtilbudsloven. I bestemmelsen (bekendtgørelse nr. 802 af 13. juli 2004) fremgår det i øvrigt, at der skal foreligge en indstilling fra hhv. skole- og forældrebestyrelsen på de berørte institutioner. Forslaget om en sammenlægning af Ullerødskolen og Spiren har været i høring, og her gav skolebestyrelsen på Ullerødskolen udtryk for opbakning, mens forældrebestyrelsen i Spiren er positiv overfor ideen, såfremt det ikke går ud over tilbuddet til deres børn. Udviklingen af det samlede tilbud, vil naturligvis foregå i en tæt dialog med de to eksisterende bestyrelser og siden hen den nye fælles bestyrelse. 5. Evaluering Der foretages en evaluering af forsøget efter 2 år, hvori følgende parametre indgår: Børnenes trivsel og faglige niveau Samarbejde, faglige, økonomiske og personalemæssige synergieffekter Medarbejdertrivsel og fagligt miljø efter fusionen Almenområdets brug af kompetencecentrets tilbud Følgende metoder planlægges at benytte:

14 Side 14 En spørgeskemaundersøgelse blandt personalet, hvor der spørges ind til medarbejdertrivsel, fagligt miljø og fusionen. Medarbejderrepræsentanter vil blive inddraget i forbindelse med udformningen af spørgeskemaerne. Kvalitative interview med tilbuddets ledelse, hvor der spørges ind til samarbejdet, faglige, økonomiske og personalemæssige synergieffekter Spørgeskema til/interview med bestyrelse/forældreråd, der bliver spurgt om trivslen for deres børn og det faglige niveau i tilbuddet før og efter sammenlægningen Analyse af tilgængelige data for ansættelser/afskedigelser af personale, sygefravær, personalesammensætning, uddannelsesniveau hos personalet mv. Opgørelse af i hvor høj grad almenområdet har gjort brug af kompetencecentrets tilbud Såfremt evalueringen viser, at sammenlægningen er en succes, vil Fredensborg Kommune inden udløbet af frikommuneperioden søge en varig dispensation.

Fredensborg Frikommune... 3. Kopi- og samarbejdsforsøg... 4. Fremtidens fleksible folkeskole... 6

Fredensborg Frikommune... 3. Kopi- og samarbejdsforsøg... 4. Fremtidens fleksible folkeskole... 6 Fredensborg Frikommune Ansøgning om samarbejds- og kopiforsøg Udkast til fagudvalg maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Kopi- og samarbejdsforsøg... 4 Fremtidens fleksible folkeskole...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Fredensborg den 7. marts 2011. Ansøgning om frikommunestatus Godkendt af Byrådet i Fredensborg Kommune den 28. februar 2011

Fredensborg den 7. marts 2011. Ansøgning om frikommunestatus Godkendt af Byrådet i Fredensborg Kommune den 28. februar 2011 Fredensborg den 7. marts 2011 Ansøgning om frikommunestatus Godkendt af Byrådet i Fredensborg Kommune den 28. februar 2011 Indholds fortegnelse 1. Baggrund for ansøgningen...3 2. Overordnede forsøgsbeskrivelser...4

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler Helt i mål Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Prioriteringer i perioden 2013-2017 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Indledning...6 Fredensborg

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik 2012-2016

Greve Kommunes skolepolitik 2012-2016 Greve Kommunes skolepolitik 2012-2016 Fem fokusområder Læring Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Innovation og kreativitet Inklusion Vedtaget af Greve Kommunes Byråd den 26. juni 2012 1 Forord

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012

Information til alle forældre på Humlebæk Skole. Nr. 7 juni 2012 Information til alle forældre på Humlebæk Skole Nr. 7 juni 2012 Kære forældre Vi nærmer os nu afslutningen på det første skoleår efter fusionen. Der har været mange praktiske problemstillinger, der skulle

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Notat Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Indledning I løbet af foråret 2008 har der været afholdt møder med ledelsesrepræsentanter for Udvidede

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere