BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR

2 OVERBLIK ELLER MYLDER? APV - hvad er det? Hvordan gennemfører vi en APV? Kortlægning Vurdering Sygefravær Handlingsplan Opfølgning Hvor omfattende skal vores APV være? Hvor ofte skal vi gennemføre APV? Hvordan bliver vores APV god? Hvem tager sig af hvad? Hvordan skal APV gennemføres? Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? Indhold i APV Fysiske og ergonomiske forhold Psykiske forhold Kemiske og biologiske forhold Ulykkesrisici Hjælp til jeres APV APV-checkliste APV-skema Sagkyndig bistand Yderligere information Om BAR Kontor APV-checkliste APV skema

3 APV - HVAD ER DET? APV står for ArbejdsPladsVurdering og er, som ordet siger, en vurdering af arbejdspladserne i virksomheden. APV giver overblik over kontorets arbejdsmiljø - hvad er godt, og hvor er der problemer? Samtidig viser praktiske erfaringer, at virksomheder kan opnå fordele som f.eks.: Færre arbejdsskader (arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser) Færre fraværsdage En øget dialog om arbejdsmiljø Et bedre samarbejde på kontorarbejdspladsen generelt Mere motiverede medarbejdere Mindre personaleomsætning Større mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft At undgå fejlinvesteringer APV har altså ikke kun indflydelse på arbejdsmiljøet, men også på virksomhedens økonomiske situation. Arbejdsmiljøopgaver løses ofte, så snart virksomheden bliver opmærksom på dem, og kan ofte løses for få midler. Men har virksomheden nogle opgaver, som ikke umiddelbart kan løses eller måske kræver større investeringer, kan virksomheden med APV få et klart overblik over disse opgaver. Et overblik der gør det nemmere at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøaktiviteter i sammenhæng med øvrige aktiviteter, der foregår i virksomheden. Og på den måde undgå overraskelser i budgetterne. APV kan også med fordel indgå i planlægningen af virksomhedens øvrige aktiviteter og tiltag. APV giver nemlig et indblik i, hvilke arbejdsmiljøforhold virksomheden fremover skal være særlig opmærksom på, når der gennemføres væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. om- og tilbygninger, omlægning til nye arbejdsfunktioner samt større udstyrsanskaffelser. Skal vi gennemføre en APV? Ja, alle virksomheder med medarbejdere er forpligtede til at lave en arbejdspladsvurdering. 1

4 HVORDAN GENNEMFØRER VI EN APV? KORTLÆGNING OPFØLGNING HANDLINGSPLAN 2 Ved APV samarbejder ledelse og medarbejdere om et bedre arbejdsmiljø, og den kan dermed også bruges til at fremme en dialog om arbejdsmiljø i virksomheden. Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden gennemfører APV, og at sikkerhedsorganisationen bliver inddraget i APV-arbejdet. På kontorarbejdspladser uden sikkerhedsorganisation, dvs. i virksomheder med færre end 10 medarbejdere, skal medarbejderne inddrages på anden vis. Læs mere i afsnittet "Hvordan bliver vores APV god?" - eller se BAR Kontors vejledning "Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder". VURDERING SYGEFRAVÆR APV er et lovgivningskrav, og der er metodefrihed. Det vil sige, at lovgivningen ikke stiller krav om, hvordan det praktiske APV-arbejde skal foregå. Det gør det muligt at gennemføre APV på en måde, der passer til den form, som virksomheden normalt arbejder og samarbejder på. APV'en består af følgende faser: Kortlægning Her finder I frem til, hvad der er godt ved arbejdsmiljøet, og om der er nogle arbejdsmiljøproblemer Vurdering Beskrivelse af årsager til problemerne. Samtidig beskrives eventuelle muligheder for at løse problemerne. Sygefravær skal inddrages, se mere om dette på side 7 Handlingsplan Beslut hvilke problemer, der skal løses først - hvordan, hvornår og af hvem? Opfølgning Vurdér om løsningerne har afhjulpet problemet Virksomheden skal altid sikre, at APV'en: Er nedfældet, enten elektronisk eller på papir Er tilgængelig for medarbejdere og Arbejdstilsynet At sikkerhedsorganisationen/- medarbejderne inddrages i APVarbejdet At inddragelsen dokumenteres ved en påtegning af sikkerhedsorganisationen/en medarbejder Og at der kan redegøres for, at alle faserne i APV er gennemført

5 KORTLÆGNING Hvad er godt ved arbejdsmiljøet, og er der nogle arbejdsmiljøproblemer? APV starter med en kortlægning af de arbejdsforhold, som har betydning for kontorets arbejdsmiljø. Det vil sige, at eventuelle arbejdsmiljøproblemers art, alvor og omfang identificeres og noteres - f.eks. i et skema, som det på side 27. APV'en skal dække alle arbejdspladser i virksomheden - også eventuelle hjemmearbejdspladser. Er der tale om hjemmearbejdspladser, kan der læses mere om emnet i BAR Kontors branchevejledning "Distancearbejde og arbejdsmiljø". APV'en skal omfatte både de fysiske, psykiske, ergonomiske, kemiske og biologiske forhold samt ulykkesrisiko (se uddybning fra side 15). Kortlægningskravet er ikke ensbetydende med, at enhver arbejdsplads altid skal gennemgås i alle detaljer. Er der tale om mange ensartede arbejdspladser, kan processen f.eks. være, at kortlægningen foretages generelt for arbejdspladserne, hvorefter de enkelte medarbejdere får mulighed for at supplere, hvis de har mere specifikt at tilføje. Under kortlægningen kan checklisten på side 24 være med til at sikre, at arbejdsmiljøforhold, som der erfaringsmæssigt kan være problemer med på kontorområdet, bliver vurderet. Der findes i øvrigt henvisning til yderligere materiale samt vejvisere til arbejdsmiljøproblemer på side 22 i denne vejledning. Referater fra tidligere møder om arbejdsmiljø, erfaringer fra eventuelle tidligere arbejdsskader og data fra tekniske målinger kan også bidrage til identifikationen af eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Viser kortlægningen, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, noteres det i APV'en. Virksomheden skal således sikre sig, at det skriftligt fremgår, at virksomheden har kortlagt arbejdsmiljøforholdene og at sikkerhedsorganisationen har været inddraget (for virksomheder med mindst 10 medarbejdere), samt at der ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer. 3

6

7 APV ELLER KAOS? 5

8 FORBUNDET ELLER BUNDET?

9 VURDERING HVAD ER ÅRSAGERNE TIL PROBLEMERNE, OG HVORDAN KAN PROBLEMERNE LØSES? Næste trin i APV-processen handler om at vurdere de arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret under kortlægningen. Det indebærer, at årsagerne til problemerne og de, for virksomheden, mest velegnede løsninger skal findes og beskrives. Det er vigtigt at finde årsagerne til problemerne, så de kan blive løst bedst muligt. De personer, som gennemfører APV, må være åbne overfor, at der kan være flere årsager til ét problem. Oplysninger om bl.a. forretningsgange, instruktioner og vaner kan bruges, når årsagerne skal findes. Det kan også være en god idé at inddrage de medarbejdere, som har oplevet problemerne, da de ofte kan bidrage med viden om årsagerne og ideer til løsninger. Løsningsforslag kan også indhentes fra f.eks. andre virksomheder, fra løsninger på tidligere lignende problemer eller ved brug af BAR Kontors branchevejledninger. Der kan godt være flere løsningsmuligheder at vælge imellem. Mange arbejdsmiljøproblemer kan løses her og nu. Er dette tilfældet, noteres det hvordan, hvornår og af hvem løsningerne er udført af - og om problemet er blevet løst. ARBEJDSMILJØETS MEDVIRKEN TIL SYGEFRA- VÆR I forbindelse med udarbejdelse eller opdatering af APV, skal virksomheden vurdere om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær. Formålet med dette er at vurdere, hvad der i givet fald kan gøres for at nedbringe denne del af sygefraværet. Virksomhederne bestemmer selv, hvordan de vil inddrage sygefraværet i APV'en. Det kan f.eks. ske ved at tage udgangspunkt i, hvad I allerede ved om sygefraværet i jeres virksomhed, og se om I kan foretage vurderingen ud fra dette. I kan også vælge at tage spørgsmål om sygefravær med i en evt. APV-checkliste, som den der findes bagerst i denne vejledning. Kravet om at sygefravær inddrages i APV'en indebærer ikke, at virksomhederne skal udarbejde sygefraværsstatistikker. Det kræves heller ikke, at sygefraværet skal nedbringes. Men viser APV'en, at der er faktorer i arbejdsmiljøet, der medvirker til sygefravær, så skal virksomheden vurdere, hvad der kan gøres ved det. I APV-arbejdet fokuseres på arbejdsmiljø og sygefravær samlet set. Det er ikke et spørgsmål om den enkelte persons sygefravær. 7

10 HANDLINGSPLAN HVILKE PROBLEMER SKAL LØSES FØRST - HVORDAN, HVORNÅR OG AF HVEM? Mange arbejdsmiljøproblemer kan løses med det samme - men ikke alle. Nogle problemer kan være svære at løse eller kræver en større investering, så de ikke umiddelbart kan løses. Sådanne problemer skal indgå i en handlingsplan, der kort beskriver: De enkelte problemer De valgte løsninger Hvem der gennemfører og har ansvar for løsningerne Hvornår løsningerne skal være gennemført Hvornår der skal følges op, og af hvem Af planen skal det også fremgå, i hvilken rækkefølge virksomheden prioriterer og løser problemerne. På baggrund af vurderingen kan problemerne prioriteres f.eks. ved at anføre en prioritering fra et til tre, hvor prioritet et kræver hurtigere løsning end prioritet to osv. Ved prioriteringen kan der tages hensyn til følgende: Hvilke problemer, der medfører de alvorligste påvirkninger Hvor mange, der er udsat for påvirkningerne Hvad der af de fleste opleves som mest generende Hvor tilgængelig en løsning der findes Allerede under kortlægningen bør der sættes ind over for de problemer, der kan løses hurtigt. Det viser, at der er handlekraft og realitet bag APV-indsatsen. Der kan imidlertid også være problemer, som virksomheden vurderer bedst løses i flere trin. Her kan en handlingsplan f.eks. beskrive kortsigtede afværgeforanstaltninger samt mere permanente løsninger på længere sigt. APV-skemaet på side 27 kan bruges til beskrivelse af problemerne, årsagerne til problemerne og de valgte løsninger. Er der blevet udfyldt et APV-skema for hvert problem, kan skemaerne i prioriteret rækkefølge udgøre virksomhedens handlingsplan. Ønsker virksomheden én oversigt over samtlige APV-aktiviteter, kan virksomheden selv udarbejde en samlet APV-handlingsplan. 8

11 FAT I DEN RØDE TRÅD..

12 OPFØLGNING HAR LØSNINGERNE AFHJULPET PROBLEMET? APV indeholder også en opfølgning. Det vil sige en vurdering af, hvorvidt der er sket en forbedring af arbejdsmiljøet ved hjælp af de valgte løsninger, og om de valgte løsninger er blevet gennemført. Forud for selve opfølgningen noteres det, hvordan og hvornår opfølgningen skal ske, og hvem der har ansvaret for, at det bliver gjort. Oplysningerne omkring opfølgning kan noteres i APV-skemaet på side 27. Er problemet løst, kan der i APV-checklisten på side 24 nu sættes kryds i kolonnen "Problem løst" og APV-skemaet kan lægges til side. 10

13 HVOR OMFATTENDE SKAL VORES APV VÆRE? Det væsentlige ved APV er ikke omfanget af dokumentation, men for den enkelte virksomhed at skabe overblik over de arbejdsmiljøproblemer, der skal gøres noget ved. Omfanget afhænger bl.a. af arbejdsmiljøopgavernes art, alvor og omfang. F.eks. vil en APV, hvor opgaverne løses under kortlægningen, ofte være kortfattet. Ligeledes vil en virksomhed med kun et par problemer have en kort APV, bestående af f.eks. et par APVskemaer. HVOR OFTE SKAL VI GENNEMFØRE APV? Når APV er gennemført én gang, skal den efterfølgende opdateres, når der sker væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. ved om- eller nybygninger. Arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og tilløb hertil bør altid udløse en ekstra vurdering. APV, inklusive kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning, skal dog gennemføres hvert 3. år. Men når den er gennemført én gang, og i de mellemliggende år er blevet opdateret, er dette ikke en omfattende opgave, da eventuelle arbejdsmiljøproblemer allerede står i APV-handlingsplanen. HVORDAN BLIVER VORES APV GOD? Praktiske erfaringer viser, at når virksomheden først kommer i gang med APV-arbejdet, er det som regel lettere at gennemføre end forventet. Samtidig kommer APV-indsatsen virksomheden til gode. Virksomheders arbejds- og samarbejdsforhold er forskellige. APV-arbejdet vil derfor være forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Det, der fungerer i den ene virksomhed, fungerer måske ikke i en anden. 11

14 Uanset virksomhed fungerer APV-arbejdet dog altid bedst, når APV bliver gennemført på en måde, der passer til den form, som virksomheden ellers arbejder og samarbejder på. Der er metodefrihed, når virksomheden skal udarbejde APV. Først og fremmest bør virksomheden afklare de overordnede rammer, herunder: Hvem skal tage sig af hvad? Hvordan skal APV gennemføres? Herunder hvilke hjælpeværktøjer, der skal bruges Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? HVEM TAGER SIG AF HVAD? I VIRKSOMHEDER MED SIKKERHEDSORGANI- SATION har denne en central rolle i APVarbejdet. Det er ofte arbejdsgiver eller et eventuelt sikkerhedsudvalg, der fastlægger de overordnede rammer for APV-arbejdet. Det er sikkerhedsgruppen/-erne, der udfører det praktiske arbejde med kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning. Er der problemstillinger, som er fælles for hele virksomheden, eller løsninger, der kræver større investeringer, bør sikkerhedsudvalget dog involveres. Har virksomheden ikke noget sikkerhedsudvalg, er det arbejdsgiveren, der skal involveres. I VIRKSOMHEDER UDEN SIKKERHEDSORGANI- SATION er det ofte arbejdsgiveren selv, der på anden vis inddrager medarbejderne i varetagelse af APV-arbejdet. Dette kan eksempelvis ske ved dialog på et personalemøde eller ved samtale med hver enkelt medarbejder. Læs mere om arbejdsmiljøopgaver for virksomheder med og uden sikkerhedsorganisation i BAR Kontors branchevejledninger om "Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver" samt "Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder". 12

15 HVORDAN SKAL APV GENNEMFØRES? Der er udviklet en lang række hjælpeværktøjer til gennemførelse af APV. Det drejer sig om bl.a. checklister, spørgeskemaer og ITbaserede værktøjer. Virksomheden kan bruge dem direkte eller bruge dem som inspiration. Checklisten og APV-skemaet i denne vejledning er eksempler på hjælpeværktøjer, der med fordel kan bruges under APV-arbejdet på kontorer. I VIRKSOMHEDER MED SIKKERHEDSORGANI- SATION kan sikkerhedsgruppen/-erne, forud for selve gennemførelsen af APV, holde et møde, hvor det praktiske APV-arbejde kan planlægges nærmere, og udveksling af viden om eventuelle problemområder kan ske. Sikkerhedsgruppen/-erne har ofte en fornemmelse af, hvor det går godt, og hvor der eventuelt er arbejdsmiljøproblemer. Gruppen/-erne kan eventuelt supplere deres viden med kommentarer fra de øvrige på virksomheden. På baggrund heraf kan gruppen/-erne ofte udarbejde virksomhedens APV. Under opfølgningen tjekker sikkerhedsgruppen/-erne, om de valgte løsninger har afhjulpet problemerne. BAR Kontor udvikler løbende nyttige værktøjer, som også kan bruges i APVarbejdet. Så check I VIRKSOMHEDER UDEN SIKKERHEDSORGANI- SATION har arbejdsgiveren og medarbejderne ofte et klart overblik over arbejdsmiljøforholdene. Små virksomheder kan derfor som regel udarbejde en APV, hvor kortlægningen, vurderingen og handlingsplanen kan gennemføres med forholdsvis få ressourcer. Opfølgningen sker eksempelvis på de efterfølgende personalemøder. 13

16 HVORDAN SIKRES INFORMATION OG SKABES ENGAGEMENT I ARBEJDET MED APV For at få det optimale udbytte af APV er det vigtigt, at både arbejdsledere og medarbejdere er motiverede og engagerede i APV-arbejdet. Det gælder også de medarbejdere og arbejdsledere, der ikke er direkte involveret i APVarbejdet. Information kan være med til at skabe motivation og engagement. I både store og små virksomheder kan APV bl.a., forud for gennemførelsen, sættes på dagsordenen ved f.eks. et personalemøde. På dette møde informeres alle om, hvordan (og af hvem) APV vil blive gennemført. Information under hele APV-forløbet er en god idé. Hvis alle i virksomheden kan se, at der er handlekraft og realiteter bag APV-indsatsen, vil de højst sandsynligt være mere positivt stemt over for nye tiltag og den tid, der bruges på APV. Første gang virksomheden gennemfører APV, er det altid mere omfattende end de efterfølgende gange, når APV'en skal ajourføres. Inden APV gennemføres næste gang, er det dog også en god idé at vurdere, om der er noget, der kan gøres bedre næste gang, så APV-forløbet bliver endnu mere effektivt. På kan I læse meget mere om, hvordan der kan skabes engagement i arbejdet med arbejdsmiljø. 14

17 INDHOLD I APV Som tidligere nævnt skal APV'en omfatte både de fysiske, psykiske, ergonomiske, kemiske og biologiske forhold samt ulykkesrisiko. FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD Det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser handler blandt andet om arbejdsstillinger, skærmarbejde, lys- og lydforhold og indeklima. I tjeklisten på side 24 er der opstillet de typiske fysiske og ergonomiske forhold, som kontorvirksomheder bør være opmærksom på i forbindelse med APV-arbejdet. I BAR Kontors andre informationsmaterialer kan I hente mere konkret viden om det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø. Se f.eks. branchevejledninger om "Lys & lyd", "Arbejde ved skærme" og "Indeklima" - og check fakta om arbejdsmiljø på 15

18 OMTANKE ELLER BAGTANKE?

19 PSYKISKE FORHOLD Det psykiske arbejdsmiljø tager udgangspunkt i Arbejdsmiljølovens overordnede princip om, at der tilstræbes skabt et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så arbejdet i alle led kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det skal ske ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. APV kan som værktøj medvirke til at skabe overblik over eventuelle problemer i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø. Samtidig giver det mulighed for at kunne definere, hvad arbejdspladsen oplever som et godt psykisk arbejdsmiljø. Selve APV-processen vil kunne medvirke som et værktøj til dialog og fælles forståelse på den enkelte arbejdsplads, således at forventninger og behov kan synliggøres. Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes af forskellige forhold i det daglige arbejde, hvorfor det i virksomheden bør drøftes og besluttes, hvor afdækning af problemer og efterfølgende løsninger bedst foregår. Det kan f.eks. være i det daglige samarbejde, i samarbejdsudvalget eller i sikkerhedsorganisationen. I checklisten på side 24 er der listet en række spørgsmål omkring det psykiske arbejdsmiljø. Ud over de i checklisten nævnte emner og spørgsmål, kan der være andre forhold, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø, som f.eks. samarbejdet generelt i virksomheden. Dette kan indarbejdes alt efter de lokale forhold i den enkelte virksomhed. For yderligere inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø - se BAR Kontors vejledning om "God trivsel". 17

20 KEMISKE OG BIOLOGISKE FORHOLD ARBEJDER I MED FARLIGE STOFFER OG MATE- RIALER? Hvis der på virksomheden arbejdes med farlige stoffer og materialer, skal der udarbejdes en særlig APV til vurdering af dette arbejde. Normalt vil der ikke være behov for dette på kontorarbejdspladser, men APV skal dække hele virksomheden, og derfor kan der være funktioner, som f.eks. rengøring, lager eller kantine hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer. Læs mere om arbejdet med stoffer og materialer, og særlig APV for disse, på BAR Kontors hjemmeside - se under "Fakta om arbejdsmiljø". Se også andre BARs materialer på ULYKKESRISICI I kontorvirksomheder sker der sjældent arbejdsulykker. Sker der ulykker, er der ofte tale om faldulykker, som f.eks. fald på trapper eller snublen i løse genstande, eller løfteulykker i forbindelse med manuel håndtering. Der kan dog yderligere være ulykkesrisici i forbindelse med f.eks. maskiner, arbejdskørsel og intern færdsel. I forbindelse med APV-kortlægningen foretages en vurdering af, om der noget sted i virksomheden er risiko for ulykker. Her er det vigtigt også at være opmærksom på, om der er ulykkesrisiko i forbindelse med andre arbejdsfunktioner end kontorarbejde, som f.eks. rengøring og kantine. Ulykker kan forebygges. Her handler det bl.a. om at lære af alle ulykker og farlige situationer. Læs mere om forebyggelse af ulykker på BAR Kontors hjemmeside 18

21 HJÆLP TIL JERES APV APV-CHECKLISTE Checklisten er et hjælpeværktøj, der kan bruges som en huskeliste under kortlægningen. Listen omfatter de arbejdsmiljøforhold, som erfaringsmæssigt er kendetegnende for kontorområdet. Der kan i checklisten derfor være forhold, som er knap så relevante for den enkelte virksomhed, og omvendt kan der være yderligere forhold, som virksomheden ønsker at forholde sig til. Ønsker virksomheden en checkliste, der er mere tilpasset dens eventuelle egne og mere specifikke arbejdsmiljøforhold, kan vejledningens checkliste bruges som inspiration til en liste, som virksomheden selv udarbejder. SÅDAN BRUGER DU CHECKLISTEN: De forskellige punkter gennemgås, og det vurderes, om der er problemer der kan relateres til punkterne. Er der ikke noget problem, sættes kryds i "i orden". Er der derimod problemer, som skal undersøges nærmere, sættes kryds i "problem". Punkterne, der er krydset af i "problem", kan enten løses med det samme - og der sættes kryds i "problem løst", eller det skal beskrives nærmere i et APV-skema. Felterne med "Andet om..." kan bruges til at påpege andre ting, som ikke er nævnt i checklisten. 19

22 APV SKEMA APV-skemaet kan virksomheden bruge, hvis der er arbejdsmiljøforhold, som skal forbedres. Der udfyldes ét skema for hvert arbejdsmiljøproblem, og er der flere problemer, som ikke kan løses her og nu, kan skemaerne i udfyldt stand og prioriteret rækkefølge udgøre virksomhedens handlingsplan. APV-skemaet kan med fordel anvendes direkte, men kan også fungere som udgangspunkt for et nyt skema, som virksomheden selv udarbejder. Du kan finde skemaet på SÅDAN BRUGER DU APV-SKEMAET: I boksen PROBLEM beskrives arbejdsmiljøproblemet, og ud for DATO og STED/ARBEJDS- FUNKTIONEN, skrives den dato og det sted, hvor problemet blev observeret. Personen, som udfylder skemaet, udfylder boksen, hvori der står UDFYLDT AF. Hvis andre bliver i tvivl om, hvad der står, kan de altid henvende sig til denne person. Er der fundet flere problemer, som ikke kan løses umiddelbart, udfyldes boksen, hvori der står PRIORITET, ved f.eks. at anføre en prioritering fra et-tre, hvor prioritering et kræver hurtigere løsning end prioritet to osv. Årsagen/-erne til problemet beskrives i boksen ÅRSAG, og i boksen LØSNING beskrives den valgte løsning. I denne boks noteres også, hvornår løsningen skal være gennemført, og hvem der er ansvarlig herfor. I boksen OPFØLGNING beskrives, hvordan, hvornår og af hvem opfølgningen skal foretages. Senere noteres, om problemet er blevet løst. 20

23 SAGKYNDIG BISTAND Det er virksomheden selv, der udarbejder APV. Nærværende vejledning skal gerne give den nødvendige indsigt til at løse opgaven. Når virksomhedens ledelse og medarbejdere sammen har været gennem processen, er APV-arbejdet samtidig sikret den bedste forankring i virksomheden. Hvis der er behov, kan sagkyndig bistand til APV-arbejdet hentes hos arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer, autoriserede arbejdsmiljørådgivere eller andre konsulentvirksomheder. Gøres der brug af sagkyndig bistand til løsning af APV opgaven, skal sikkerhedsorganisationen høres inden henvendelse til rådgiveren. En anden mulighed for at indhente mere viden er at søge råd og vejledning på BAR Kontor og Arbejdstilsynets hjemmesider. OPFØLGNING KORTLÆGNING APV-CHECKLISTE S. 24 OG APV SKEMA S. 27 VURDERING HANDLINGSPLAN 21 SYGEFRAVÆR

24 YDERLIGERE INFORMATION BAR KONTOR - Lys & lyd, 2000 Distancearbejde og arbejdsmiljø, 2001 Indeklima, 2002 Arbejde ved skærme, 2002 Opbygning af en sikkerhedsorganisation, 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver, 2002 Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder, 2002 Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø, 2003 God trivsel, 2003 Arbejdsmiljøreformen - få styr på reglerne, 2005 ARBEJDSTILSYNET - Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni 2004 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler nr af 15. december 1992 At-vejledning om arbejdspladsvurdering nr. D.1.1 Arbejdsmiljøvejviser 27 - Vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer - Kontor og administration ARBEJDSMILJØINSTITUTTET - Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø ORGANISATIONERNE I BAR KONTOR HK/Privat Dansk Handel og Service - Ledernes Hovedorganisation - HK/Handel - Dansk Industri - PROSA - HTS - arbejdsgiverforeningen - ØVRIGE Arbejdsmiljøbutikken - Videncenter for arbejdsmiljø - Branchearbejdsmiljørådenes webportal

25 OM BAR KONTOR I den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd - herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor dækker kontorvirksomheder på det private arbejdsmarked, som er fastsat ud fra såkaldte branchekoder, og er f.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. Men da der som bekendt foregår kontorarbejde i en eller anden form på langt de fleste virksomheder, vil BAR Kontors materialer således kunne bruges bredt på disse virksomheder. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontorog administrationsområde. BAR Kontor giver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde (se modsatte side). "APV på kontorarbejdspladser" henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationen i kontor- og administrative virksomheder. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området. 23

26 APV-CHECKLISTE Få gode råd om de enkelte emner på FYSISKE FORHOLD I ORDEN PROBLEM PROBLEM LØST INDEKLIMA (læs mere i vejledning om indeklima) Ryddes der jævnlig op på kontoret, så der kan gøres rent? Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er temperaturen generelt grader celsius? Er det muligt at undgå generende kulde og træk? Er store kopimaskiner, kontormaskiner m.v., der anvendes meget, placeret i velventilerede rum uden faste arbejdspladser? Er de ansatte generelt ugeneret af statisk elektricitet? Er de ansatte generelt ugeneret af tobaksrøg? Luftes der jævnligt ud på kontoret? Betjenes og vedligeholdes eventuelle ventilationsanlægkorrekt? Er der fugtpletter på vægge eller loft, og lugter der ofte muggent? Andet om indeklima: BELYSNING (Læs mere i vejledning om "Lys & lyd") Er der tilgang af dagslys? Er arbejdsrummet tilstrækkeligt belyst? Er arbejdslamper placeret, så lyset kommer ind fra siden lige under øjenhøjde? Kan arbejdet udføres uden generende reflekser og blænding? Andet om belysning: 24

27 STØJ (Læs mere i vejledning om "Lys & lyd") Er der lyde af generende karakter, f.eks. lyde der er konstante og i et ubehageligt toneleje? Andet om støj: ERGONOMISKE FORHOLD (Læs mere i vejledning om skærme) I ORDEN PROBLEM PROBLEM LØST Varierer den enkelte person imellem forskellige arbejdsstillinger? Er der kendskab til arbejdsudstyrets (skærm, tastatur, stol, bord m.v.) indstillingsmuligheder - og benyttes de? Kan arbejdsstolens sæde og ryglæn indstilles til personen og opgaven? Er arbejdsbordet og arbejdsstolen indstillet i forhold tilhinanden, så underarmene er støttet? Er tastatur og mus placeret, så underarmene er støttet? Er der plads til skærm, tastatur, mus/pegeredskab, dokumenter/evt. konceptholder på bordet? Er skærmen placeret i en højde så den øverste tekstlinje er ca.15 cm under vandret synshøjde? Er skærmen placeret i en synsafstand på cm? Er skærmbilledet fri for flimmer? Er synsretningen ved skærmen så vidt mulig parallel med vinduet, så risiko for blænding minimeres? Er der plads nok bag forkanten af bordet til at skubbe stolen tilbage og rejse sig? Andet om ergonomi:

28 PSYKISKE FORHOLD (læs mere i vejledning om "God trivsel") I ORDEN PROBLEM PROBLEM LØST Har medarbejderne store arbejdsmængder i lange perioder? Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? Er der klarhed om forventningerne til den enkelte? Har medarbejderne indflydelse på arbejdsmængde og på, hvordan arbejdet udføres? Får medarbejderne de nødvendige informationer til at klare arbejdet tilfredsstillende, så der ikke opstår modstridende krav? Foregår der mobning og/eller seksuel chikane på arbejdspladsen? Bliver arbejdet anerkendt og påskønnet? Er der en voldsrisiko i forbindelse med arbejdet? Er der mulighed for uddannelse/udvikling herunder afveksling i arbejdet? Er der mulighed for faglig, ledelsesmæssig og kollegial støtte i det daglige arbejde? Andet om psykiske forhold: SYGEFRAVÆR I ORDEN PROBLEM PROBLEM LØST Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? Andet om sygefravær: ANDRE FORHOLD I ORDEN PROBLEM PROBLEM LØST Skal der tages særlige hensyn til gravides arbejdsmiljø? Forebygges ulykker og ulykkesrisici? Er der taget de nødvendige forholdsregler, hvis der arbejdes med stoffer og materialer (kemiske produkter)? Andre forhold:

29 APV SKEMA Skemaet kan hentes på Arbejdsfunktionssted: Dato: PROBLEM Hvad er opgaven/problemet? Udfyldt af: Prioritet: ÅRSAG Hvad er årsagen/-erne til problemet? LØSNING Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato: Slutdato: OPFØLGNING Hvordan skal opfølgningen ske? Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning: Er problemerne blevet løst? 27

30 "APV på kontorarbejdspladser" giver et overblik over, hvad en APV omfatter, og kommer med forslag til, hvordan små såvel som store kontorarbejdspladser nemt kan gennemføre deres APV. Vejledningen indeholder også hjælpeværktøjer i form af en checkliste og et skema, som virksomheden kan bruge under APV-arbejdet. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf: Vejledningen kan købes gennem Arbejdsmiljøbutikken på - varenummer , eller hentes fra BAR Kontors hjemmeside. HK varenummer: udgave, 1. oplag I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af: Dansk Handel og Service, HK/Privat, Ledernes Hovedorganisation, PROSA, Dansk Industri, HK/Handel og HTS Arbejdsgiverforeningen. ISBN Fotos: Design: Tryk:

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Forord Med baggrund i den danske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015

Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 Pixivejledning i APV-processen 2012-2015 ET FOREBYGGENDE VÆRKTØJ Arbejdspladsvurderingen (APV en) er et forebyggende værktøj, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke arbejdsmiljøarbejdet og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere