Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

2 Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder BAR Kontor. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontorog administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finder at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. INDHOLD Overvejer I at indføre distancearbejde? Side 1 Hvad er distancearbejde? Side 2 Hvorfor indføre distancearbejde? Side 3 Forudsætninger for succes med distancearbejde Side 4 Arbejdsmiljølovgivningen og distancearbejde Side 7 Relevant litteratur Side 9

3 Overvejer I at indføre DISTANCEARBEJDE? - så kan denne vejledning være en hjælp. Virksomheder og medarbejdere stilles i dagens samfund over for stadig større krav om fleksibilitet, omstillingsevne og produktivitet. Samtidig ønsker mange medarbejdere at få bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Nye arbejdsformer, som f.eks. distancearbejde, kan være med til at opfylde disse krav og ønsker. Distancearbejde og arbejdsmiljø henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der overvejer at indføre distancearbejde som et supplement eller alternativ til de mere traditionelle arbejdsformer. Vejledningen kan ligeledes være til inspiration for virksomheder, der har indført distancearbejde. Vejledningen sætter primært fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold, som virksomhedens sikkerhedsorganisation, eller de personer som har ansvar for arbejdsmiljøet, bør overveje og få afklaret inden distancearbejdet bliver en realitet. Der er både fordele og ulemper ved distancearbejde. Derfor er det væsentligt at gennemtænke og vurdere disse fordele og ulemper, inden det besluttes at indføre distancearbejde på virksomheden. Vejledningen kan være med til at danne grundlag for en sådan beslutning. En række overenskomstparter på kontorområdet har indgået rammeaftaler for distancearbejde. Rammeaftalerne er nævnt på side 9 i denne vejledning. 1

4 Hvad er DISTANCEARBEJDE? Det at tage arbejde med hjem en gang i mellem er kendt for de fleste. Mange har prøvet at tage en bunke papir eller en bærbar computer med hjem, fordi der ikke er tid eller ro på arbejdet. Mange oplever ligeledes situationer, hvor det er mere hensigtsmæssigt, at udføre arbejdet andetsteds. Det er ikke denne form for arbejde, vejledningen her omhandler. Ligeledes omhandler vejledningen ikke det arbejde, der bliver udført, f.eks. i toget, på hotelværelset eller lignende steder. Derimod er der tale om distancearbejde af en mere regelmæssig karakter, hvor: Kontorarbejdet udføres uden for virksomheden, ofte i hjemmet, men lige så godt kunne have været udført på virksomheden. Tiden, der arbejdes på distance, svarer i gennemsnit til en dag eller derover inden for en arbejdsuge. Distancearbejde for kontorområdet er karakteriseret ved ofte at foregå ved hjælp af elektroniske hjælpemidler. Distancearbejde kan, udover i hjemmet, også foregå i såkaldte telecentre, satellitcentre eller nabocentre, hvor personer fra en eller flere virksomheder er placeret samme sted. Der kan være forskellige forhold og lovgivning at forholde sig til, alt efter om distancearbejdet foregår i den ansattes hjem eller i omtalte centre. Det vil fremgå af vejledningen, hvor det er relevant. I denne vejledning er det udelukkende distancearbejde for kontorarbejdspladser, der gives anbefalinger til. 2

5 Hvorfor indføre DISTANCEARBEJDE? Erfaringerne viser, at distancearbejde kan være med til at skabe grundlag for arbejdsmiljømæssige fordele, hvis distancearbejdet bliver fornuftigt planlagt. Medarbejderne kan med distancearbejde bl.a. opnå større indflydelse på planlægning af eget arbejde, mere fleksible arbejdstider, mere harmoni mellem arbejds- og privatliv samt større motivation og effektivitet. Virksomheden kan i nogle sammenhænge opnå mere effektive medarbejdere, bedre servicering af kunder og en øget mulighed for at tiltrække og fastholde arbejdskraft inden for større geografiske områder. De mulige fordele ved distancearbejde opnås bedst, hvis ledelse og ansatte har en fælles opfattelse af, hvad der er gældende for virksomhedens distancearbejde. Den fælles opfattelse kan virksomheden opnå ved bl.a. at overveje og afklare forholdene, der er beskrevet på side 4-6, inden distancearbejdet indføres. 3

6 Forudsætninger for succes med DISTANCEARBEJDE Distancearbejde medfører en række nye udfordringer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Den daglige kontakt bliver mindre. Samtidig kan det i visse tilfælde være vanskeligt at vurdere produktivitet og omfang af det udførte arbejde. Derfor er gensidig tillid og respekt mellem ledelse og medarbejdere en vigtig forudsætning for en vellykket indførelse af distancearbejde. Arbejdsgiveren må derfor have tillid til, at distancemedarbejderen selv kan tilrettelægge og udføre arbejdsopgaverne. Distancemedarbejderen skal på samme måde være klar over, at det forventes, at vedkommende selv er i stand til at administrere arbejdet og udføre det med samme effektivitet og kvalitet som normalt. Det betyder, at distancemedarbejderen bør kunne arbejde selvstændigt, have en disciplineret arbejdstilgang, være pålidelig og god til at kommunikere. Arbejdsgiveren/lederen og medarbejderne bør derfor være opmærksomme på bl.a. følgende forhold, før distancearbejde bliver en af virksomhedens arbejdsformer. 4

7 Arbejdsopgaver Det er væsentligt at overveje, hvilke arbejdsopgaver der lader sig udføre som distancearbejde, da ikke alle arbejdsopgaver er lige velegnede. Opgaver, som kræver jævnlig personlig kontakt, vil normalt ikke være særlig egnede. Ofte er arbejdsopgaver, der kræver høj koncentration, og hvor resultatet og det forventede tidsforbrug er klart defineret, bedst egnede. Der bør fastlægges klare rammer for arbejdet, så medarbejderen ikke er i tvivl om forventningerne til arbejdet. Teknisk assistance Ved det meste distancearbejde anvendes elektronisk udstyr i form af computer eller andet. Det er en god idé på forhånd at afklare de tekniske muligheder, så arbejdet ikke afbrydes af for mange tekniske forstyrrelser. En medarbejder, der arbejder på distance, bør ligeledes have mulighed for at kontakte en person i virksomheden med teknisk indsigt. Samtidig bør distancemedarbejderen have et vist IT-kendskab, så den ansatte selv kan løse almindeligt forekommende edb-problemer. Distancearbejdets omfang Distancearbejdet bør have et passende omfang, så det er muligt for distancemedarbejderen at fastholde hensigtsmæssige faglige og sociale relationer samt kontakt til virksomheden. Samtidig bør der være opmærksom hed på, hvordan distancearbejdet kan påvirke de øvrige medarbejdere i virksomheden. 5

8 Information og kommunikation Informationsstrømmen skal bibeholdes, så distancemedarbejderen fortsat modtager de medarbejderinformationer, som gives i virksomheden. Dette kan f.eks. løses via telefon og . Endvidere bør det overvejes, hvordan virksomheden forholder sig vedrørende henvendelser til distancemedarbejderen. F.eks. om telefoniske henvendelser viderestilles til distancearbejdspladsen. Distancearbejdspladsen Foregår distancearbejdet i den ansattes hjem, skal distancearbejderen være bevidst om grænsen mellem arbejdsliv og privatliv. Mulighed for arbejdsro i hjemmet er en forudsætning for, at distancearbejdet er en fordel for både arbejdsgiveren og medarbejderen. På distancearbejdspladsen skal der være hensigtsmæssig plads til en skærmarbejdsplads. Arbejdspladsen skal være hensigtsmæssigt indrettet og være forsynet med passende inventar, så arbejdet kan udføres i forsvarlige arbejdsstillinger. Der er funktionskrav til det inventar, der anvendes, jævnfør lovgivningen. Afstem forventningerne De gensidige forventninger mellem ledelse og distancemedarbejderen bør afstemmes, så der er klarhed over, hvad arbejdet indebærer, og hvad man forventer af hinanden. Er virksomheden og distancemedarbejderen afklaret med hensyn til de nævnte forhold, er der gode muligheder for, at distancearbejdet bliver en arbejdsmiljømæssig fordel for både virksomheden og distancemedarbejderen. 6

9 Arbejdsmiljølovgivning og DISTANCEARBEJDE Ifølge arbejdsmiljøloven er arbejdsgiveren ansvarlig for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I forbindelse med distancearbejde er der dog begrænsninger i forhold til hvilke dele af arbejdsmiljølovgivningen, der gælder. Ved udførelse af distancearbejdet betyder det, at arbejdsgiveren og distancemedarbejderen skal være opmærksom på det, der er beskrevet i de følgende grønne bokse. Distancearbejde der udføres i den ansattes hjem Foregår distancearbejdet i den ansattes hjem i en tid, der i gennemsnit svarer til en dag eller derover inden for en arbejdsuge, og har arbejdet regelmæssig karakter, er følgende gældende, jævnfør bekendtgørelse nr. 9 af 6 januar 2000 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem: Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning gælder delvist ved distancearbejde. Paragrafferne der er gældende er: 12, 21, 30, 35, 39 og 40 stk. 1. Det vil i praksis sige, at der skal ske et passende valg af stol, bord og belysning. Reglerne om sikkerhedsorganisation omfatter også personer, der distancearbejder. Distancemedarbejderen kan efter eget ønske få assistance fra sikkerhedsorganisationen til f.eks. indretning af distancearbejdspladsen og arbejdspladsvurdering. Distancearbejdspladsen er en del af virksomhedens arbejdspladsvurdering. Bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler gælder ved distancearbejde i hjemmet, hvis den ansatte anvender skærmen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid. Hermed menes at: 1. Der arbejdes minimum ca. to timer ved skærmen den/de dage, der arbejdes på distance. 2. Samtidig skal der på de øvrige dage, hvor der arbejdes i virksomheden, være skærmarbejde i minimum ca. to timer næsten dagligt. 3. Distancearbejdet skal have en regelmæssig karakter. 4. Tiden der arbejdes på distance skal i gennemsnit svare til en dag eller derover inden for en arbejdsuge. 7

10 Distancearbejde der udføres i tele-, satelit-, eller nabocentre Har distancearbejdet i centre regelmæssig karakter, betragtes disse som faste arbejdspladser, hvis arbejdsgiveren har fuld eller delvis råderet over lokalerne (som ejer eller lejer). Følgende bekendtgørelser er dermed gældende: Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning. De almindelige regler om sikkerhedsorganisationen, herunder regler om samarbejde mellem flere arbejdsgivere på samme arbejdssted. Bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler. Andet korterevarende/midlertidigt arbejde som en arbejdsgiver lader ansatte udføre uden for virksomheden, og hvor arbejdsgiveren ikke har råderet, er som udgangspunkt reguleret af bekendtgørelsen om indretning af skiftende arbejdssteder. Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse gælder for ethvert arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Hviletidsbestemmelser Bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn angiver som hovedregel, at der skal være en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for et døgn. For distancearbejde der udføres i den ansattes hjem, og som ikke har en permanent karakter, er der mulighed for at udforme aftaler, der afviger fra ovenstående, hvis arbejdsgiverens og de ansattes organisationer er enige herom. Et eksempel på en sådan aftale er angivet på side 9. Arbejdsskadeforsikring Lovgivningsmæssigt skal arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring også dække en eventuel arbejdsskade i forbindelse med distancearbejde. Det skal derfor sikres, at distancearbejdet direkte er omfattet af forsikringspolicens dækningsområde. 8

11 Relevant LITTERATUR Arbejdstilsynet Landskronagade 33, 2100 København Ø - Tlf Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem nr. 9 af 6. januar 2000 Bekendtgørelse om faste arbejdsstedets indretning, nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler, nr af 15. december 1992 Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v., nr af 20. december 1996 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 867 af 13. oktober 1994 med senere ændringer Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. 10 af 6. januar At-meddelelse nr Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser At-anvisning nr Arbejde ved skærmterminaler BAR Kontor branchevejledninger Lys og lyd, 2000 Aktuelle vejledninger fremgår af Andet HK/Service og Dansk Handel & Service, Vejen rundt om distancearbejde Organisationsaftaler vedrørende distancearbejde HK/Service, HK/HANDEL og Dansk Handel & Service: På baggrund af protokollat til Landsoverenskomsten for Kontor og Lager er der udarbejdet en rammeaftale om distancearbejde. HK/Service og Dansk Handel & Service: Aftale om hviletid m.v. i forbindelse med distancearbejde. HK/Service, HK/Handel og AHTS: På baggrund af protokollat til Landsoverenskomsten for Kontor og Lager er der udarbejdet en rammeaftale om distancearbejde. Dansk Industri og CO-industri: Der er udarbejdet et protokollat om tele-/distance-/hjemmearbejde. Dette er bilag til såvel Industriens overenskomst som Industriens Funktionæroverenskomst. Overenskomst mellem CSC Danmark og PROSA/CSC-DK. 9

12 DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ er en vejledning til kontorbranchen om distancearbejde og de arbejdsmiljømæssige overvejelser, der bør tages, inden distancearbejdet indføres. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf: udgave, 2001 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf Varenummer ASC Layout: Søren Sørensen s Tegnestue. Tryk: PrintDivision A/S ISBN nr HK:

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere