ArbejdsPladsVurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ArbejdsPladsVurdering"

Transkript

1 Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

2 FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning, er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. Holdningerne der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parter fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. INDHOLD APV hvad er det? Skal vi gennemføre en APV? Er det bare det, vi skal gøre? Kortlægning Vurdering Handlingsplan Opfølgning Hvor omfattende skal vores APV være?..9 Hvor ofte skal vi gennemføre en APV?...9 Hvordan bliver vores APV god? Hvem tager sig af hvad? Hvordan skal APV gennemføres? Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? Hjælp til jeres APV APV-Checkliste APV-skema Yderligere information APV på kontorarbejdspladser henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationer i kontor og administrative virksomheder. Arbejdstilsynet har haft APV på kontorarbejdspladser til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

3 APV - HVAD ER DET? APV står for arbejdspladsvurdering og er, som ordet siger, en vurdering af arbejdspladsen. APV giver overblik over kontorets arbejdsmiljø hvad er godt, og hvor er der eventuelle problemer? Samtidig viser praktiske erfaringer, at virksomheder som gennemfører APV, kan opnå fordele som f.eks.: Færre arbejdsskader (arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser) Færre fraværsdage En øget dialog om arbejdsmiljø Et bedre samarbejde på kontorarbejdspladsen generelt Mere motiverede medarbejdere Mindre personaleomsætning Større mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Være med til at undgå fejlinvesteringer APV har altså ikke kun indflydelse på arbejdsmiljøet, men har også indflydelse på virksomhedens økonomiske situation. Arbejdsmiljøopgaver løses ofte, så snart virksomheden bliver opmærksom på dem og kan ofte løses for få midler. Men har virksomheden nogle opgaver, som ikke umiddelbart kan løses eller måske kræver større investeringer, kan virksomheden med APV få et klart overblik over disse opgaver. Et overblik der gør det nemmere at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøaktiviteter i sammenhæng med øvrige aktiviteter, der foregår i virksomheden. Og på den måde undgå overraskelser i budgetterne. APV kan også med fordel indgå i planlægningen af virksomhedens øvrige aktiviteter og tiltag. APV giver nemlig et indblik i, hvilke arbejdsmiljøforhold virksomheden fremover skal være særlig opmærksom på, når der gennemføres væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks., om- og tilbygninger, omlægning til nye arbejdsfunktioner eller større udstyrsanskaffelser. 1

4 SKAL VI GENNEMFØRE EN APV? Siden januar 2001 har alle virksomheder med ansatte været omfattet af arbejdsmiljølovens krav om APV. Ved APV samarbejder arbejdsgiver, arbejdsledere og medarbejdere om et bedre arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden gennemfører APV, og at sikkerhedsorganisationen bliver inddraget i APV-arbejdet. På kontorarbejdspladser uden sikkerhedsorganisation skal medarbejderne inddrages på anden vis. Læs mere i afsnittet Hvordan bliver vores APV god? Hvis arbejdsmiljøproblemerne er løst er APV slut for nu OPFØLGNING KO De arbejdsmiljøproblemer der ikke umiddelbart kan løses, prioriteres i en handlingsplan HANDLINGS 2

5 ER DET BARE DET,VI SKAL GØRE? RTLÆGNING Hvis kortlægningen viser, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer er APV slut for nu APV er et lovgivningskrav, men der er metodefrihed. Det vil sige, at lovgivningen ikke stiller krav om, hvordan det praktiske APV-arbejde skal foregå. Det gør det muligt at gennemføre APV på en måde, der passer til den form, som virksomheden normalt arbejder og samarbejder på. APV-kravet indeholder ikke skærpede krav i forhold til de enkelte regler i arbejdsmiljøloven. Virksomheden skal dog altid sikre, at APVen er skriftlig, tilgængelig og omfatter én PLAN VURDERING Kortlægning Vurdering Handlingsplan Opfølgning Hvis arbejdsmiljøproblemerne kan løses umiddelbart er APV slut for nu 3

6 Kontorlokalet Hvordan er rengøringsstandarden? Luftes der jævnligt ud på kontoret? KORTLÆGNING Hvad er godt ved arbejdsmiljøet, og er der nogle arbejdsmiljøproblemer? APV starter med en kortlægning af de arbejdsforhold, som har betydning for kontorets 1 arbejdsmiljø. Det vil sige, at eventuelle arbejdsmiljøproblemers art, alvor og omfang identificeres og noteres på et stykke papir - f.eks. i et skema, som det på side 18. Under kortlægningen kan checklisten på side 16 være med til at sikre, at arbejdsmiljøforhold, som der erfaringsmæssigt kan være problemer med på kontorområdet, bliver vurderet. Referater fra tidligere møder om arbejdsmiljø, erfaringer fra eventuelle tidligere arbejdsskader og data fra tekniske målinger kan også bidrage til identifikationen af eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Viser kortlægningen, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, er det ikke nødvendigt at gøre mere notér blot denne konklusion. APV-CHECKLISTE Få gode råd om de enkelte emner på Fysiske forhold Ja Nej Problem løst Er kontorlokalet indrettet hensigtsmæssigt? Er store kopimaskiner, kontormaskiner m.v., der anvendes meget, placeret i velventilerede rum uden faste arbejdspladser? Andet Støj (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der lyde af generende karakter, f.eks. lyde der er konstante og i et ubehageligt toneleje? Andet 1 Har virksomheden hjemmearbejdspladser - se branchevejledning om distancearbejde. Belysning (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der tilgang af dagslys? Er der en jævn almen belysning, uden for mørke områder? (loft- og vægbelysning) Er arbejdslamper placeret, så lyset kommer ind fra siden lige under øjenhøjde? Kan arbejdet udføres uden generende reflekser og blænding? Andet Indeklima (læs mere i vejledning om Indeklima) Ryddes der jævnlig op på kontoret, så der kan gøres rent? Er temperaturen generelt grader celcius? Er det muligt at undgå generende kulde og træk? Er de ansatte generelt ugeneret af statisk elektricitet? Er de ansatte generelt ugeneret af tobaksrøg? Betjenes og vedligeholdes eventuelle ventilationsanlæg korrekt? Andet 16 4

7 Hvad er opgaven/problemet? Hvad er årsagen/-erne til problemet? Hvordan skal opfølgningen ske? VURDERING Hvad er årsagerne til problemerne, og hvordan kan problemerne løses? Er der arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har valgt at forbedre, skal der efter kortlægningen foretages en vurdering af disse arbejdsmiljøforhold. Det indebærer, at årsagerne til problemerne, og de for virksomheden mest velegnede løsninger, skal findes og beskrives. Det er vigtigt at finde årsagerne til problemerne, så de kan blive løst bedst muligt. De personer som gennemfører APV må være åbne overfor, at der kan være flere årsager til ét problem. Oplysninger om bl.a. forretningsgange, instruktioner og vaner kan bruges, når årsagerne skal findes. Det kan også være en god idé at inddrage de medarbejdere, som har oplevet problemerne, da de ofte kan bidrage med viden om årsagerne og ideer til løsninger. Løsningsforslag kan også indhentes fra f.eks. andre virksomheder, fra løsninger på tidligere lignende problemer eller ved brug af branchevejledninger. Der kan godt være flere løsningsmuligheder at vælge imellem. Mange arbejdsmiljøproblemer løses her og nu. Er dette tilfældet, noteres det blot, hvordan, hvornår og af hvem løsningerne er udført af - og om problemet er blevet løst. APV-SKEMA Sted/arbejdsfunktion: Udfyldt af: Prioritet: Dato: Husk at tage kopi Problem Årsag Løsning Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning 5 Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Er problemerne blevet løst? 18

8 HANDLINGSPLAN Hvilke problemer skal løses først hvordan, hvornår og af hvem? Mange arbejdsmiljøproblemer kan løses med det samme men ikke alle. Nogle problemer kan være svære at løse eller kræver større investering, så de ikke umiddelbart kan løses. Sådanne problemer skal indgå i en handlingsplan, der kort beskriver: De enkelte problemer De valgte løsninger Hvem der gennemfører og har ansvar for løsningerne Hvornår løsningerne skal være gennemført Hvornår der skal følges op, og af hvem Af planen skal det også fremgå, i hvilken rækkefølge virksomheden ønsker at løse problemerne. Ved denne prioritering kan der tages hensyn til følgende: Om arbejdsmiljølovgivningen overtrædes Hvilke problemer der medfører de alvorligste påvirkninger Hvor mange der er udsat for påvirkningerne Hvad der af de fleste opleves som mest generende Hvor tilgængelig en løsning der findes 6

9 Hvad er opgaven/problemet? Hvad er årsagen/-erne til problemet? Hvordan skal opfølgningen ske? APV-SKEMA Sted/arbejdsfunktion: Udfyldt af: Prioritet: Dato: Husk at tage kopi Problem Årsag Løsning Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Er problemerne blevet løst? 18 Allerede under kortlægningen bør der sættes ind over for de problemer, der kan løses hurtigt. Det viser, at der er handlekraft og realitet bag APV-indsatsen På baggrund af denne vurdering kan problemerne prioriteres f.eks. ved at anføre en prioritering fra 1 til 3, hvor prioritet 1 kræver hurtigere løsning end prioritet 2 osv. APV-skemaet på side 18 kan bruges til beskrivelse af problemerne, årsagerne til problemerne og de valgte løsninger. Er der blevet udfyldt et APV-skema for hvert problem, kan skemaerne i prioriteret rækkefølge udgøre virksomhedens handlingsplan. Ønsker virksomheden én oversigt over samtlige APV-aktiviteter, kan virksomheden selv udarbejde en samlet APV-handlingsplan. 7

10 OPFØLGNING Har løsningerne afhjulpet problemet? APV indeholder også en opfølgning. Det vil sige en vurdering af, hvorvidt der er sket en forbedring af arbejdsmiljøet ved hjælp af de valgte løsninger, og om de valgte løsninger er blevet gennemført. Forud for selve opfølgningen noteres det, hvordan og hvornår opfølgningen skal ske, og hvem der har ansvaret for at det bliver gjort. Oplysningerne omkring opfølgning kan noteres i APV-skemaet på side 18. Er problemet løst, kan der i APV-cheklisten på side 16 nu sættes kryds i kolonen Problem løst, og APV-skemaet kan lægges til side. Er problemet derimod ikke løst, må der findes en anden løsning på problemet. 8

11 HVOR OMFATTENDE SKAL VORES APV VÆRE? APV bør ikke munde ud i en omfattende dokumentation. Der vil ofte være forskel på dokumentationsomfanget fra den store til den lille virksomhed, men det væsentlige er at få et overblik over de arbejdsmiljøproblemer, der skal gøres noget ved. Omfanget afhænger bl.a. af arbejdsmiljøopgavernes art, alvor og omfang. F.eks. vil en APV, hvor opgaverne løses under kortlægningen, ofte være kortfattet. Ligeledes vil en virksomhed med kun et par problemer have en kort APV bestående af f.eks. et par APV-skemaer. HVOR OFTE SKAL VI GENNEMFØRE EN APV? Når APV er gennemført én gang, skal den efterfølgende opdateres, når der sker væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. ved om- eller nybygninger. APV, inklusiv kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning, skal dog gennemføres hvert 3. år. Men når den er gennemført én gang, og i de mellemliggende år er blevet opdateret, er dette ikke en omfattende opgave, da eventuelle arbejdsmiljøproblemer allerede står i APV-handlingsplanen. Arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og tilløb hertil bør altid udløse en ekstra vurdering 9

12 HVORDAN BLIVER VORES APV GOD? det er ikke så svært! Praktiske erfaringer viser, at når virksomheder først kommer i gang med APV-arbejdet er det som regel lettere at gennemføre end forventet. Samtidig kommer APV-indsatsen virksomheden til gode. Virksomheders arbejds- og samarbejdsforhold er forskellige. APV-arbejdet vil derfor være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det der fungerer i den ene virksomhed, fungerer måske ikke i en anden. Uanset virksomhed fungerer APV-arbejdet dog altid bedst, når APV bliver gennemført på en måde, der passer til den form, som virksomheden ellers arbejder og samarbejder på. 2 For yderligere information - se BAR Kontors branchevejledninger om sikkerhedsorganisationen. Der er metodefrihed, når virksomheden skal udarbejde APV I det følgende gives et bud på, hvad virksomheder med og uden sikkerhedsorganisation 2 bør være opmærksomme på, når de forbereder og gennemfører APV, så APV-arbejdet kommer til at fungere på den bedst mulige måde. Først og fremmest bør virksomheden afklare de overordnede rammer, herunder: Hvem skal tage sig af hvad? Hvordan skal APV gennemføres? - herunder hvilke hjælpeværktøjer, der skal bruges Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? 10

13 Hvem tager sig af hvad? I virksomheder med sikkerhedsorganisation har denne en central rolle i APV arbejdet. Det er ofte arbejdsgiver eller et eventuelt sikkerhedsudvalg, der fastlægger de overordnede rammer for APV-arbejdet. Det er sikkerhedsgruppen/-erne, der udfører det praktiske arbejde med kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning. Er der problemstillinger, som er fælles for hele virksomheden, eller løsninger, der kræver større investeringer, bør sikkerhedsudvalget dog involveres. Har virksomheden ikke noget sikkerhedsudvalg, er det arbejdsgiveren der skal involveres. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren eller en fra den øverste ledelse er med til at fastlægge de overordnede rammer for APV-arbejdet I virksomheder uden sikkerhedsorganisation er det ofte arbejdsgiveren selv, der på anden vis inddrager medarbejderne i varetagelse af APV-arbejdet. Dette kan eksempelvis ske ved dialog på et personalemøde. 11

14 Hvordan skal APV gennemføres? Der er udviklet en lang række hjælpeværktøjer til gennemførelse af APV. Det drejer sig om bl.a. checklister, spørgeskemaer og EDB-programmer. Virksomheden kan bruge dem direkte, eller bruge dem som inspiration. Checklisten og APV-skemaet i denne vejledning er eksempler på hjælpeværktøjer, der med fordel kan bruges under APV-arbejdet på kontorer. I virksomheder med sikkerhedsorganisation kan sikkerhedsgruppen/-erne forud for selve gennemførelsen af APV holde et møde, hvor det praktiske APV-arbejde kan planlægges nærmere, og udveksling af viden om eventuelle problemområder kan ske. Sikkerhedsgruppen/-erne har ofte en fornemmelse af, hvor det går godt, og hvor der eventuelt er arbejdsmiljøproblemer. Gruppen/-erne kan eventuelt supplere deres viden med kommentarer fra de øvrige på virksomheden. På baggrund heraf kan gruppen/-erne ofte udarbejde virksomhedens APV. Under opfølgningen tjekker sikkerhedsgruppen/- erne om de valgte løsninger har afhjulpet problemerne, eventuelt ved at kontakte de personer som havde problemet. I virksomheder uden sikkerhedsorganisation har arbejdsgiveren og medarbejderne ofte et klart overblik over arbejdsmiljøforholdene. Små virksomheder kan derfor nemt udarbejde en APV, hvor kortlægningen, vurderingen og handlingsplanen kan gennemføres i løbet af et par timer. Opfølgningen sker eksempelvis på de efterfølgende personalemøder. 12

15 Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? For at få det optimale udbytte af APV er det vigtigt, at både arbejdsledre og medarbejdere er motiverede og engagerede i APV-arbejdet. Det gælder også de medarbejdere og arbejdsledere, der ikke er direkte involveret i APV-arbejdet. Information kan være med til at skabe motivation og engagement. I både store og små virksomheder kan APV bl.a. forud for genemførelsen, sættes på dagsordenen ved f.eks. et personalemøde. På dette møde informeres alle om, hvordan og af hvem APV vil blive gennemført af. Første gang virksomheden gennemfører APV, er det altid mere omfattende end de efterfølgende gange, hvor APV en blot skal opdateres. Inden APV gennemføres næste gang, er det dog også en god idé at vurdere om der er noget, der kan gøres bedre næste gang, så APV-forløbet bliver endnu mere enkelt. Information under hele APV-forløbet er en god idé. Hvis alle i virksomheden kan se, at der er handlekraft og realiteter bag APV-indsatsen, vil de højst sandsynligt være mere positivt stemt over for nye tiltag og den tid, der bruges på APV. 13

16 HJÆLP TIL JERES APV APV-checkliste Checklisten er et hjælpeværktøj der kan bruges som en huskeliste under kortlægningen. Listen omfatter de arbejdsmiljøforhold, som erfaringsmæssigt er kendetegnende for kontorområdet. Der kan i checklisten derfor være forhold, som er knap så relevante for den enkelte virksomhed, og omvendt kan der være yderligere forhold, som virksomheden ønsker at forholde sig til. Ønsker virksomheden en checkliste, der er mere tilpasset dens eventuelle egne og mere specifikke arbejdsmiljøforhold, kan vejledningens checkliste bruges som inspiration til en liste, som virksomheden selv udarbejder. APV og psykisk arbejdsmiljø Den del af checklisten der omhandler det psykiske arbejdsmiljø, tager udgangspunkt i Arbejdsmiljølovens overordnede princip om, at der tilstræbes skabt et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så arbejdet i alle led kan udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Her vil APV være et godt værktøj, som kan medvirke til at skabe overblik over eventuelle problemer i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er i stigende grad i fokus i disse år.anvendelse af APV på dette område giver en oplagt mulighed for at kunne definere hvad arbejdspladsen oplever som et godt psykisk arbejdsmiljø. Selve APV-processen vil kunne medvirke som et værktøj til dialog og fælles forståelse på den enkelte arbejdsplads, således at forventninger og behov kan synliggøres. Udover de i checklisten nævnte emner og spørgsmål, kan der være andre forhold, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø som f.eks. samarbejdet generelt i virksomheden. Dette kan indarbejdes alt efter de lokale forhold i den enkelte virksomhed. Se BAR Kontors vejledning om god trivsel for yderligere information. Sammenfattende kan det psykiske arbejdsmiljø vedrøre forskellige indgangsvinkler i det daglige arbejde, hvorfor det fordomsfrit bør drøftes og besluttes, hvor afdækning af problemer og efterfølgende løsninger bedst foregår. Det kan f.eks. være i det daglige samarbejde, i samarbejdsudvalget eller i sikkerhedsorganisationen. 14

17 APV-skema APV-skemaet kan virksomheden bruge, hvis der er arbejdsmiljøforhold som skal forbedres. Der udfyldes ét skema for hvert arbejdsmiljøproblem, og er der flere problemer, som ikke kan løses her og nu, kan skemaerne i udfyldt stand og prioriteret rækkefølge udgøre virksomhedens handlingsplan. APV-skemaet kan med fordel anvendes direkte, men kan også fungere som udgangspunkt for et nyt skema, som virksomheden selv udarbejder. APV-skemaet bør udfyldes på følgende måde: I boksen problem beskrives arbejdsmiljøproblemet, og ud for dato og sted/arbejdsfunktionen, skrives den dato og det sted, hvor problemet blev observeret. Personen som udfylder skemaet, udfylder boksen hvori der står udfyldt af. Hvis andre bliver i tvivl om, hvad der står, kan de altid henvende sig til denne person. Er der fundet flere problemer, som ikke kan løses umiddelbart, udfyldes boksen hvori der står prioritet ved f.eks. at anføre en prioritering fra 1-3, hvor prioritering 1 kræver hurtigere løsning end prioritet 2 osv. Årsagen/-erne til problemet beskrives i boksen årsag, og i boksen løsning beskrives den valgte løsning. I denne boks noteres også hvornår løsningen skal være gennemført, og hvem der er ansvarlig herfor. I boksen opfølgning beskrives, hvordan, hvornår og af hvem opfølgningen skal foretages af. Senere noteres det, om problemet er blevet løst. Det er virksomheden og den enkelte medarbejder, der er bedst til at vurdere om arbejdsmiljøet er i orden. Ønskes detaljeret viden om specifikke faglige emner, kan der indhentes sagkyndig bistand fra f.eks. arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer, bedriftsundhedstjenester (BST) eller andre konsulentvirksomheder. Virksomheden kan også søge råd og vejledning på BAR Kontor og Arbejdstilsynets hjemmesider. 15

18 APV-CHECKLISTE Få gode råd om de enkelte emner på Fysiske forhold Ja Nej Problem løst Kontorlokalet Er kontorlokalet indrettet hensigtsmæssigt? Er store kopimaskiner, kontormaskiner m.v., der anvendes meget, placeret i velventilerede rum uden faste arbejdspladser? Andet Støj (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der lyde af generende karakter, f.eks. lyde der er konstante og i et ubehageligt toneleje? Andet Belysning (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der tilgang af dagslys? Er der en jævn almen belysning, uden for mørke områder? (loft- og vægbelysning) Er arbejdslamper placeret, så lyset kommer ind fra siden lige under øjenhøjde? Kan arbejdet udføres uden generende reflekser og blænding? Andet Indeklima (læs mere i vejledning om Indeklima) Ryddes der jævnligt op på kontoret, så der kan gøres rent? Hvordan er rengøringsstandarden? Er temperaturen generelt grader celcius? Er det muligt at undgå generende kulde og træk? Er de ansatte generelt ugeneret af statisk elektricitet? Er de ansatte generelt ugeneret af tobaksrøg? Luftes der jævnligt ud på kontoret? Betjenes og vedligeholdes eventuelle ventilationsanlæg korrekt? Andet 16

19 Ergonomiske forhold (Læs mere i vejledning om Skærme) Ja Nej Problem løst Varierer den enkelte person imellem forskellige arbejdsstillinger? Er der kendskab til arbejdsstolens indstillingsmuligheder og benyttes de? Kan arbejdsstolens sæde og ryglæn indstilles i højden? Er arbejdsbordet og arbejdsstolen indstillet i forhold til hinanden, så bordet støtter lige under albuerne? Er der plads til skærm, tastatur, mus/pegeredskab, dokumenter/evt. konceptholder på bordet? Er skærmen placeret i en højde så den øverste tekstlinje er ca. 15 cm. under vandret synshøjde? Er skærmen placeret i en synsafstand på cm. (15-17 skærm)? Er tastatur og mus placeret, så underarmene er støttet? Andet Psykiske forhold (læs mere i vejledning om Trivsel) Har medarbejderne store arbejdsmængder i lange perioder? Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? Er der klarhed om forventningerne til den enkelte? Har medarbejderne indflydelse på arbejdsmængde og på hvordan arbejdet udføres? Får medarbejderne de nødvendige informationer til at klare arbejdet tilfredsstillende, så der ikke opstår modstridende krav? Er der mobning og/eller chikane på arbejdspladsen? Bliver arbejdet anerkendt og påskønnet? Er der voldsrisiko i forbindelse med arbejdet? Er der mulighed for uddannelse/udvikling herunder afveksling i arbejdet? Foregår der personalesamtaler på virksomheden? Er der mulighed for faglig og kollegial støtte i det daglige arbejde? 17

20 APV-SKEMA Sted/arbejdsfunktion: Udfyldt af: Prioritet: Dato: Husk at tage kopi Problem Hvad er opgaven/problemet? Årsag Hvad er årsagen/-erne til problemet? Løsning Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning Hvordan skal opfølgningen ske? Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Er problemerne blevet løst? 18

21 YDERLIGERE INFORMATION BAR Kontor - branchevejledninger Lys og Lyd, 2000 Distancearbejde og arbejdsmiljø, 2001 Indeklima, 2002 Arbejde ved skærme, 2002 Opbygning af en sikkerhedsorganisation, 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens opgaver, 2002 Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder, 2002 Skab engagement i arbejdet med arbejdsmiljø, 2003 God trivsel, 2003 Alle branchevejledninger og anden information fra BAR Kontor kan ses på 19

22 YDERLIGERE INFORMATION Arbejdstilsynet Landskronagade 33, 2100 København Ø - Tlf: Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 492 af 20. juni 2002 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler, nr af 15. december 1992 At-vejledning om arbejdspladsvurdering, D

23 OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING

24 APV PÅ KONTORARBEJDSPLADSER giver et overblik over, hvad en APV omfatter, og kommer med forslag til, hvordan små såvel som store kontorarbejdspladser nemt kan gennemføre deres APV. Vejledningen indeholder også hjælpeværktøjer i form af en checkliste og et skema, som virksomheden kan bruge under APV-arbejdet. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf: OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING 1. udgave, 2003 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf: Varenummer ISBN nr Layout: Søren Sørensen s Tegnestue. Tryk: PrintDivision A/S

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING SYGEFRAVÆR HANDLINGSPLAN BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERING PÅ KONTORARBEJDSPLADSER APV i sigte? KORTLÆGNING OPFØLGNING VURDERING HANDLINGSPLAN SYGEFRAVÆR OVERBLIK ELLER MYLDER? 1 2 3 7 7 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 17

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet

Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Tag vare på... Den gode arbejdsdag og arbejdsmiljøet Branchevejledning for mindre butikker uden sikkerhedsorganisation Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering for detailhandelsområdet ar BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds-

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om:

krydderi Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Opskrifter på arbejdsglæde krydderi Et godt arbejdsmiljø sætter på din hverdag Branchevejledning til kontorarbejdspladser om: Skab engagement i samarbejdet om arbejdsmiljø Forord Med baggrund i den danske

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering

APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering APV i detailhandlen Branchevejledning om arbejdspladsvurdering BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR DETAILHANDEL BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Succes med arbejdsmiljøarbejdet

Succes med arbejdsmiljøarbejdet Tag vare på... Succes med arbejdsmiljøarbejdet Branchevejledning for sikkerhedsorganisation, arbejdsledere og medarbejdere f Forord Hent mere hjælp i BAR Handels branchevejledninger om arbejdet med arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere