ArbejdsPladsVurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ArbejdsPladsVurdering"

Transkript

1 Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

2 FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning, er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. F.eks. IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige private kontorarbejdspladser. BAR Kontor giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, afholdelse af temadage og andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde. Holdningerne der udtrykkes i BAR Kontors forskellige vejledninger, viser disse parter fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. INDHOLD APV hvad er det? Skal vi gennemføre en APV? Er det bare det, vi skal gøre? Kortlægning Vurdering Handlingsplan Opfølgning Hvor omfattende skal vores APV være?..9 Hvor ofte skal vi gennemføre en APV?...9 Hvordan bliver vores APV god? Hvem tager sig af hvad? Hvordan skal APV gennemføres? Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? Hjælp til jeres APV APV-Checkliste APV-skema Yderligere information APV på kontorarbejdspladser henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationer i kontor og administrative virksomheder. Arbejdstilsynet har haft APV på kontorarbejdspladser til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

3 APV - HVAD ER DET? APV står for arbejdspladsvurdering og er, som ordet siger, en vurdering af arbejdspladsen. APV giver overblik over kontorets arbejdsmiljø hvad er godt, og hvor er der eventuelle problemer? Samtidig viser praktiske erfaringer, at virksomheder som gennemfører APV, kan opnå fordele som f.eks.: Færre arbejdsskader (arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser) Færre fraværsdage En øget dialog om arbejdsmiljø Et bedre samarbejde på kontorarbejdspladsen generelt Mere motiverede medarbejdere Mindre personaleomsætning Større mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft Være med til at undgå fejlinvesteringer APV har altså ikke kun indflydelse på arbejdsmiljøet, men har også indflydelse på virksomhedens økonomiske situation. Arbejdsmiljøopgaver løses ofte, så snart virksomheden bliver opmærksom på dem og kan ofte løses for få midler. Men har virksomheden nogle opgaver, som ikke umiddelbart kan løses eller måske kræver større investeringer, kan virksomheden med APV få et klart overblik over disse opgaver. Et overblik der gør det nemmere at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøaktiviteter i sammenhæng med øvrige aktiviteter, der foregår i virksomheden. Og på den måde undgå overraskelser i budgetterne. APV kan også med fordel indgå i planlægningen af virksomhedens øvrige aktiviteter og tiltag. APV giver nemlig et indblik i, hvilke arbejdsmiljøforhold virksomheden fremover skal være særlig opmærksom på, når der gennemføres væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks., om- og tilbygninger, omlægning til nye arbejdsfunktioner eller større udstyrsanskaffelser. 1

4 SKAL VI GENNEMFØRE EN APV? Siden januar 2001 har alle virksomheder med ansatte været omfattet af arbejdsmiljølovens krav om APV. Ved APV samarbejder arbejdsgiver, arbejdsledere og medarbejdere om et bedre arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden gennemfører APV, og at sikkerhedsorganisationen bliver inddraget i APV-arbejdet. På kontorarbejdspladser uden sikkerhedsorganisation skal medarbejderne inddrages på anden vis. Læs mere i afsnittet Hvordan bliver vores APV god? Hvis arbejdsmiljøproblemerne er løst er APV slut for nu OPFØLGNING KO De arbejdsmiljøproblemer der ikke umiddelbart kan løses, prioriteres i en handlingsplan HANDLINGS 2

5 ER DET BARE DET,VI SKAL GØRE? RTLÆGNING Hvis kortlægningen viser, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer er APV slut for nu APV er et lovgivningskrav, men der er metodefrihed. Det vil sige, at lovgivningen ikke stiller krav om, hvordan det praktiske APV-arbejde skal foregå. Det gør det muligt at gennemføre APV på en måde, der passer til den form, som virksomheden normalt arbejder og samarbejder på. APV-kravet indeholder ikke skærpede krav i forhold til de enkelte regler i arbejdsmiljøloven. Virksomheden skal dog altid sikre, at APVen er skriftlig, tilgængelig og omfatter én PLAN VURDERING Kortlægning Vurdering Handlingsplan Opfølgning Hvis arbejdsmiljøproblemerne kan løses umiddelbart er APV slut for nu 3

6 Kontorlokalet Hvordan er rengøringsstandarden? Luftes der jævnligt ud på kontoret? KORTLÆGNING Hvad er godt ved arbejdsmiljøet, og er der nogle arbejdsmiljøproblemer? APV starter med en kortlægning af de arbejdsforhold, som har betydning for kontorets 1 arbejdsmiljø. Det vil sige, at eventuelle arbejdsmiljøproblemers art, alvor og omfang identificeres og noteres på et stykke papir - f.eks. i et skema, som det på side 18. Under kortlægningen kan checklisten på side 16 være med til at sikre, at arbejdsmiljøforhold, som der erfaringsmæssigt kan være problemer med på kontorområdet, bliver vurderet. Referater fra tidligere møder om arbejdsmiljø, erfaringer fra eventuelle tidligere arbejdsskader og data fra tekniske målinger kan også bidrage til identifikationen af eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Viser kortlægningen, at der ikke er arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, er det ikke nødvendigt at gøre mere notér blot denne konklusion. APV-CHECKLISTE Få gode råd om de enkelte emner på Fysiske forhold Ja Nej Problem løst Er kontorlokalet indrettet hensigtsmæssigt? Er store kopimaskiner, kontormaskiner m.v., der anvendes meget, placeret i velventilerede rum uden faste arbejdspladser? Andet Støj (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der lyde af generende karakter, f.eks. lyde der er konstante og i et ubehageligt toneleje? Andet 1 Har virksomheden hjemmearbejdspladser - se branchevejledning om distancearbejde. Belysning (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der tilgang af dagslys? Er der en jævn almen belysning, uden for mørke områder? (loft- og vægbelysning) Er arbejdslamper placeret, så lyset kommer ind fra siden lige under øjenhøjde? Kan arbejdet udføres uden generende reflekser og blænding? Andet Indeklima (læs mere i vejledning om Indeklima) Ryddes der jævnlig op på kontoret, så der kan gøres rent? Er temperaturen generelt grader celcius? Er det muligt at undgå generende kulde og træk? Er de ansatte generelt ugeneret af statisk elektricitet? Er de ansatte generelt ugeneret af tobaksrøg? Betjenes og vedligeholdes eventuelle ventilationsanlæg korrekt? Andet 16 4

7 Hvad er opgaven/problemet? Hvad er årsagen/-erne til problemet? Hvordan skal opfølgningen ske? VURDERING Hvad er årsagerne til problemerne, og hvordan kan problemerne løses? Er der arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har valgt at forbedre, skal der efter kortlægningen foretages en vurdering af disse arbejdsmiljøforhold. Det indebærer, at årsagerne til problemerne, og de for virksomheden mest velegnede løsninger, skal findes og beskrives. Det er vigtigt at finde årsagerne til problemerne, så de kan blive løst bedst muligt. De personer som gennemfører APV må være åbne overfor, at der kan være flere årsager til ét problem. Oplysninger om bl.a. forretningsgange, instruktioner og vaner kan bruges, når årsagerne skal findes. Det kan også være en god idé at inddrage de medarbejdere, som har oplevet problemerne, da de ofte kan bidrage med viden om årsagerne og ideer til løsninger. Løsningsforslag kan også indhentes fra f.eks. andre virksomheder, fra løsninger på tidligere lignende problemer eller ved brug af branchevejledninger. Der kan godt være flere løsningsmuligheder at vælge imellem. Mange arbejdsmiljøproblemer løses her og nu. Er dette tilfældet, noteres det blot, hvordan, hvornår og af hvem løsningerne er udført af - og om problemet er blevet løst. APV-SKEMA Sted/arbejdsfunktion: Udfyldt af: Prioritet: Dato: Husk at tage kopi Problem Årsag Løsning Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning 5 Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Er problemerne blevet løst? 18

8 HANDLINGSPLAN Hvilke problemer skal løses først hvordan, hvornår og af hvem? Mange arbejdsmiljøproblemer kan løses med det samme men ikke alle. Nogle problemer kan være svære at løse eller kræver større investering, så de ikke umiddelbart kan løses. Sådanne problemer skal indgå i en handlingsplan, der kort beskriver: De enkelte problemer De valgte løsninger Hvem der gennemfører og har ansvar for løsningerne Hvornår løsningerne skal være gennemført Hvornår der skal følges op, og af hvem Af planen skal det også fremgå, i hvilken rækkefølge virksomheden ønsker at løse problemerne. Ved denne prioritering kan der tages hensyn til følgende: Om arbejdsmiljølovgivningen overtrædes Hvilke problemer der medfører de alvorligste påvirkninger Hvor mange der er udsat for påvirkningerne Hvad der af de fleste opleves som mest generende Hvor tilgængelig en løsning der findes 6

9 Hvad er opgaven/problemet? Hvad er årsagen/-erne til problemet? Hvordan skal opfølgningen ske? APV-SKEMA Sted/arbejdsfunktion: Udfyldt af: Prioritet: Dato: Husk at tage kopi Problem Årsag Løsning Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Er problemerne blevet løst? 18 Allerede under kortlægningen bør der sættes ind over for de problemer, der kan løses hurtigt. Det viser, at der er handlekraft og realitet bag APV-indsatsen På baggrund af denne vurdering kan problemerne prioriteres f.eks. ved at anføre en prioritering fra 1 til 3, hvor prioritet 1 kræver hurtigere løsning end prioritet 2 osv. APV-skemaet på side 18 kan bruges til beskrivelse af problemerne, årsagerne til problemerne og de valgte løsninger. Er der blevet udfyldt et APV-skema for hvert problem, kan skemaerne i prioriteret rækkefølge udgøre virksomhedens handlingsplan. Ønsker virksomheden én oversigt over samtlige APV-aktiviteter, kan virksomheden selv udarbejde en samlet APV-handlingsplan. 7

10 OPFØLGNING Har løsningerne afhjulpet problemet? APV indeholder også en opfølgning. Det vil sige en vurdering af, hvorvidt der er sket en forbedring af arbejdsmiljøet ved hjælp af de valgte løsninger, og om de valgte løsninger er blevet gennemført. Forud for selve opfølgningen noteres det, hvordan og hvornår opfølgningen skal ske, og hvem der har ansvaret for at det bliver gjort. Oplysningerne omkring opfølgning kan noteres i APV-skemaet på side 18. Er problemet løst, kan der i APV-cheklisten på side 16 nu sættes kryds i kolonen Problem løst, og APV-skemaet kan lægges til side. Er problemet derimod ikke løst, må der findes en anden løsning på problemet. 8

11 HVOR OMFATTENDE SKAL VORES APV VÆRE? APV bør ikke munde ud i en omfattende dokumentation. Der vil ofte være forskel på dokumentationsomfanget fra den store til den lille virksomhed, men det væsentlige er at få et overblik over de arbejdsmiljøproblemer, der skal gøres noget ved. Omfanget afhænger bl.a. af arbejdsmiljøopgavernes art, alvor og omfang. F.eks. vil en APV, hvor opgaverne løses under kortlægningen, ofte være kortfattet. Ligeledes vil en virksomhed med kun et par problemer have en kort APV bestående af f.eks. et par APV-skemaer. HVOR OFTE SKAL VI GENNEMFØRE EN APV? Når APV er gennemført én gang, skal den efterfølgende opdateres, når der sker væsentlige ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet, f.eks. ved om- eller nybygninger. APV, inklusiv kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning, skal dog gennemføres hvert 3. år. Men når den er gennemført én gang, og i de mellemliggende år er blevet opdateret, er dette ikke en omfattende opgave, da eventuelle arbejdsmiljøproblemer allerede står i APV-handlingsplanen. Arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og tilløb hertil bør altid udløse en ekstra vurdering 9

12 HVORDAN BLIVER VORES APV GOD? det er ikke så svært! Praktiske erfaringer viser, at når virksomheder først kommer i gang med APV-arbejdet er det som regel lettere at gennemføre end forventet. Samtidig kommer APV-indsatsen virksomheden til gode. Virksomheders arbejds- og samarbejdsforhold er forskellige. APV-arbejdet vil derfor være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det der fungerer i den ene virksomhed, fungerer måske ikke i en anden. Uanset virksomhed fungerer APV-arbejdet dog altid bedst, når APV bliver gennemført på en måde, der passer til den form, som virksomheden ellers arbejder og samarbejder på. 2 For yderligere information - se BAR Kontors branchevejledninger om sikkerhedsorganisationen. Der er metodefrihed, når virksomheden skal udarbejde APV I det følgende gives et bud på, hvad virksomheder med og uden sikkerhedsorganisation 2 bør være opmærksomme på, når de forbereder og gennemfører APV, så APV-arbejdet kommer til at fungere på den bedst mulige måde. Først og fremmest bør virksomheden afklare de overordnede rammer, herunder: Hvem skal tage sig af hvad? Hvordan skal APV gennemføres? - herunder hvilke hjælpeværktøjer, der skal bruges Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? 10

13 Hvem tager sig af hvad? I virksomheder med sikkerhedsorganisation har denne en central rolle i APV arbejdet. Det er ofte arbejdsgiver eller et eventuelt sikkerhedsudvalg, der fastlægger de overordnede rammer for APV-arbejdet. Det er sikkerhedsgruppen/-erne, der udfører det praktiske arbejde med kortlægning, vurdering, handlingsplan og opfølgning. Er der problemstillinger, som er fælles for hele virksomheden, eller løsninger, der kræver større investeringer, bør sikkerhedsudvalget dog involveres. Har virksomheden ikke noget sikkerhedsudvalg, er det arbejdsgiveren der skal involveres. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren eller en fra den øverste ledelse er med til at fastlægge de overordnede rammer for APV-arbejdet I virksomheder uden sikkerhedsorganisation er det ofte arbejdsgiveren selv, der på anden vis inddrager medarbejderne i varetagelse af APV-arbejdet. Dette kan eksempelvis ske ved dialog på et personalemøde. 11

14 Hvordan skal APV gennemføres? Der er udviklet en lang række hjælpeværktøjer til gennemførelse af APV. Det drejer sig om bl.a. checklister, spørgeskemaer og EDB-programmer. Virksomheden kan bruge dem direkte, eller bruge dem som inspiration. Checklisten og APV-skemaet i denne vejledning er eksempler på hjælpeværktøjer, der med fordel kan bruges under APV-arbejdet på kontorer. I virksomheder med sikkerhedsorganisation kan sikkerhedsgruppen/-erne forud for selve gennemførelsen af APV holde et møde, hvor det praktiske APV-arbejde kan planlægges nærmere, og udveksling af viden om eventuelle problemområder kan ske. Sikkerhedsgruppen/-erne har ofte en fornemmelse af, hvor det går godt, og hvor der eventuelt er arbejdsmiljøproblemer. Gruppen/-erne kan eventuelt supplere deres viden med kommentarer fra de øvrige på virksomheden. På baggrund heraf kan gruppen/-erne ofte udarbejde virksomhedens APV. Under opfølgningen tjekker sikkerhedsgruppen/- erne om de valgte løsninger har afhjulpet problemerne, eventuelt ved at kontakte de personer som havde problemet. I virksomheder uden sikkerhedsorganisation har arbejdsgiveren og medarbejderne ofte et klart overblik over arbejdsmiljøforholdene. Små virksomheder kan derfor nemt udarbejde en APV, hvor kortlægningen, vurderingen og handlingsplanen kan gennemføres i løbet af et par timer. Opfølgningen sker eksempelvis på de efterfølgende personalemøder. 12

15 Hvordan sikres information og skabes engagement i arbejdet med APV? For at få det optimale udbytte af APV er det vigtigt, at både arbejdsledre og medarbejdere er motiverede og engagerede i APV-arbejdet. Det gælder også de medarbejdere og arbejdsledere, der ikke er direkte involveret i APV-arbejdet. Information kan være med til at skabe motivation og engagement. I både store og små virksomheder kan APV bl.a. forud for genemførelsen, sættes på dagsordenen ved f.eks. et personalemøde. På dette møde informeres alle om, hvordan og af hvem APV vil blive gennemført af. Første gang virksomheden gennemfører APV, er det altid mere omfattende end de efterfølgende gange, hvor APV en blot skal opdateres. Inden APV gennemføres næste gang, er det dog også en god idé at vurdere om der er noget, der kan gøres bedre næste gang, så APV-forløbet bliver endnu mere enkelt. Information under hele APV-forløbet er en god idé. Hvis alle i virksomheden kan se, at der er handlekraft og realiteter bag APV-indsatsen, vil de højst sandsynligt være mere positivt stemt over for nye tiltag og den tid, der bruges på APV. 13

16 HJÆLP TIL JERES APV APV-checkliste Checklisten er et hjælpeværktøj der kan bruges som en huskeliste under kortlægningen. Listen omfatter de arbejdsmiljøforhold, som erfaringsmæssigt er kendetegnende for kontorområdet. Der kan i checklisten derfor være forhold, som er knap så relevante for den enkelte virksomhed, og omvendt kan der være yderligere forhold, som virksomheden ønsker at forholde sig til. Ønsker virksomheden en checkliste, der er mere tilpasset dens eventuelle egne og mere specifikke arbejdsmiljøforhold, kan vejledningens checkliste bruges som inspiration til en liste, som virksomheden selv udarbejder. APV og psykisk arbejdsmiljø Den del af checklisten der omhandler det psykiske arbejdsmiljø, tager udgangspunkt i Arbejdsmiljølovens overordnede princip om, at der tilstræbes skabt et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så arbejdet i alle led kan udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Her vil APV være et godt værktøj, som kan medvirke til at skabe overblik over eventuelle problemer i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er i stigende grad i fokus i disse år.anvendelse af APV på dette område giver en oplagt mulighed for at kunne definere hvad arbejdspladsen oplever som et godt psykisk arbejdsmiljø. Selve APV-processen vil kunne medvirke som et værktøj til dialog og fælles forståelse på den enkelte arbejdsplads, således at forventninger og behov kan synliggøres. Udover de i checklisten nævnte emner og spørgsmål, kan der være andre forhold, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø som f.eks. samarbejdet generelt i virksomheden. Dette kan indarbejdes alt efter de lokale forhold i den enkelte virksomhed. Se BAR Kontors vejledning om god trivsel for yderligere information. Sammenfattende kan det psykiske arbejdsmiljø vedrøre forskellige indgangsvinkler i det daglige arbejde, hvorfor det fordomsfrit bør drøftes og besluttes, hvor afdækning af problemer og efterfølgende løsninger bedst foregår. Det kan f.eks. være i det daglige samarbejde, i samarbejdsudvalget eller i sikkerhedsorganisationen. 14

17 APV-skema APV-skemaet kan virksomheden bruge, hvis der er arbejdsmiljøforhold som skal forbedres. Der udfyldes ét skema for hvert arbejdsmiljøproblem, og er der flere problemer, som ikke kan løses her og nu, kan skemaerne i udfyldt stand og prioriteret rækkefølge udgøre virksomhedens handlingsplan. APV-skemaet kan med fordel anvendes direkte, men kan også fungere som udgangspunkt for et nyt skema, som virksomheden selv udarbejder. APV-skemaet bør udfyldes på følgende måde: I boksen problem beskrives arbejdsmiljøproblemet, og ud for dato og sted/arbejdsfunktionen, skrives den dato og det sted, hvor problemet blev observeret. Personen som udfylder skemaet, udfylder boksen hvori der står udfyldt af. Hvis andre bliver i tvivl om, hvad der står, kan de altid henvende sig til denne person. Er der fundet flere problemer, som ikke kan løses umiddelbart, udfyldes boksen hvori der står prioritet ved f.eks. at anføre en prioritering fra 1-3, hvor prioritering 1 kræver hurtigere løsning end prioritet 2 osv. Årsagen/-erne til problemet beskrives i boksen årsag, og i boksen løsning beskrives den valgte løsning. I denne boks noteres også hvornår løsningen skal være gennemført, og hvem der er ansvarlig herfor. I boksen opfølgning beskrives, hvordan, hvornår og af hvem opfølgningen skal foretages af. Senere noteres det, om problemet er blevet løst. Det er virksomheden og den enkelte medarbejder, der er bedst til at vurdere om arbejdsmiljøet er i orden. Ønskes detaljeret viden om specifikke faglige emner, kan der indhentes sagkyndig bistand fra f.eks. arbejdsgiver-, arbejdsleder- og arbejdstagerorganisationer, bedriftsundhedstjenester (BST) eller andre konsulentvirksomheder. Virksomheden kan også søge råd og vejledning på BAR Kontor og Arbejdstilsynets hjemmesider. 15

18 APV-CHECKLISTE Få gode råd om de enkelte emner på Fysiske forhold Ja Nej Problem løst Kontorlokalet Er kontorlokalet indrettet hensigtsmæssigt? Er store kopimaskiner, kontormaskiner m.v., der anvendes meget, placeret i velventilerede rum uden faste arbejdspladser? Andet Støj (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der lyde af generende karakter, f.eks. lyde der er konstante og i et ubehageligt toneleje? Andet Belysning (Læs mere i vejledning om Lys & Lyd) Er der tilgang af dagslys? Er der en jævn almen belysning, uden for mørke områder? (loft- og vægbelysning) Er arbejdslamper placeret, så lyset kommer ind fra siden lige under øjenhøjde? Kan arbejdet udføres uden generende reflekser og blænding? Andet Indeklima (læs mere i vejledning om Indeklima) Ryddes der jævnligt op på kontoret, så der kan gøres rent? Hvordan er rengøringsstandarden? Er temperaturen generelt grader celcius? Er det muligt at undgå generende kulde og træk? Er de ansatte generelt ugeneret af statisk elektricitet? Er de ansatte generelt ugeneret af tobaksrøg? Luftes der jævnligt ud på kontoret? Betjenes og vedligeholdes eventuelle ventilationsanlæg korrekt? Andet 16

19 Ergonomiske forhold (Læs mere i vejledning om Skærme) Ja Nej Problem løst Varierer den enkelte person imellem forskellige arbejdsstillinger? Er der kendskab til arbejdsstolens indstillingsmuligheder og benyttes de? Kan arbejdsstolens sæde og ryglæn indstilles i højden? Er arbejdsbordet og arbejdsstolen indstillet i forhold til hinanden, så bordet støtter lige under albuerne? Er der plads til skærm, tastatur, mus/pegeredskab, dokumenter/evt. konceptholder på bordet? Er skærmen placeret i en højde så den øverste tekstlinje er ca. 15 cm. under vandret synshøjde? Er skærmen placeret i en synsafstand på cm. (15-17 skærm)? Er tastatur og mus placeret, så underarmene er støttet? Andet Psykiske forhold (læs mere i vejledning om Trivsel) Har medarbejderne store arbejdsmængder i lange perioder? Er det tit nødvendigt, at medarbejderne arbejder over? Er der klarhed om forventningerne til den enkelte? Har medarbejderne indflydelse på arbejdsmængde og på hvordan arbejdet udføres? Får medarbejderne de nødvendige informationer til at klare arbejdet tilfredsstillende, så der ikke opstår modstridende krav? Er der mobning og/eller chikane på arbejdspladsen? Bliver arbejdet anerkendt og påskønnet? Er der voldsrisiko i forbindelse med arbejdet? Er der mulighed for uddannelse/udvikling herunder afveksling i arbejdet? Foregår der personalesamtaler på virksomheden? Er der mulighed for faglig og kollegial støtte i det daglige arbejde? 17

20 APV-SKEMA Sted/arbejdsfunktion: Udfyldt af: Prioritet: Dato: Husk at tage kopi Problem Hvad er opgaven/problemet? Årsag Hvad er årsagen/-erne til problemet? Løsning Hvad er valgt som løsning på problemet? Hvem er ansvarlig? Startdato Slutdato Opfølgning Hvordan skal opfølgningen ske? Hvem er ansvarlig? Dato for opfølgning Er problemerne blevet løst? 18

21 YDERLIGERE INFORMATION BAR Kontor - branchevejledninger Lys og Lyd, 2000 Distancearbejde og arbejdsmiljø, 2001 Indeklima, 2002 Arbejde ved skærme, 2002 Opbygning af en sikkerhedsorganisation, 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens opgaver, 2002 Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder, 2002 Skab engagement i arbejdet med arbejdsmiljø, 2003 God trivsel, 2003 Alle branchevejledninger og anden information fra BAR Kontor kan ses på 19

22 YDERLIGERE INFORMATION Arbejdstilsynet Landskronagade 33, 2100 København Ø - Tlf: Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 492 af 20. juni 2002 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler, nr af 15. december 1992 At-vejledning om arbejdspladsvurdering, D

23 OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING

24 APV PÅ KONTORARBEJDSPLADSER giver et overblik over, hvad en APV omfatter, og kommer med forslag til, hvordan små såvel som store kontorarbejdspladser nemt kan gennemføre deres APV. Vejledningen indeholder også hjælpeværktøjer i form af en checkliste og et skema, som virksomheden kan bruge under APV-arbejdet. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf: OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING 1. udgave, 2003 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf: Varenummer ISBN nr Layout: Søren Sørensen s Tegnestue. Tryk: PrintDivision A/S

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET

INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM INDEKLIMA PÅ KONTORER INDEKLIMA PÅ KONTORET SÅDAN SIKRER I ET GODT INDEKLIMA PÅ KONTORET INDHOLD 5 FORORD 7 HVAD ER INDEKLIMA? 8 HVEM TAGER SIG AF INDEKLIMAET? 11 TÆNK

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration

GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER. BAR Privat Kontor og Administration GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 GODT LYS PÅ KONTORET 4 5 6 10 13 14 16 17 18 19 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere