IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune Kultur og Familieforvaltninen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen"

Transkript

1 IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune Kultur og Familieforvaltninen

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord Indledning Status på IT-strategi IT-strategi Hvorfor en strategi 2? Målsætning for IT-strategi Indsatsområde Indsatsområde 2: Digital kommunikation mellem daginstitution og forældre Projektplan for IT-strategi 2 og Politik for anvendelse af billeder og video Projektplan Politik for anvendelse af billeder og video Konklusion: Vores digitale vej med strategi 2 visionen Bilag: Kommissorium

3 1. Forord Skive Kommune ønsker at skabe endnu bedre muligheder for øget digitalisering - også i vores daginstitutioner. Digitalisering skal først og fremmest være med til at højne det faglige niveau og sikre, at vores børn får mulighed for at udvikle deres digitale kompetencer bedst muligt. Sammenkoblingen mellem de digitale medier og pædagogikken skal gælde helt fra vuggestuen og skal betragtes som en integreret og naturlig del af hverdagen. Heri opstår begrebet mediepædagogik, der anviser, at sammenkoblingen skal udvikles i institutionens eget miljø. Vigtigst er det, at udgangspunktet er den pædagogiske målsætning om at understøtte børns læring med integration af it. IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet i Skive Kommune efterfølger IT-strategi 1, der siden 2008 har sikret en implementering af IT ud fra en praktisk og pædagogisk tænkning og været rammen for en målrettet indsats for integration af IT i hverdagen. IT-strategi 2 skal desuden ses i sammenhæng med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, som er udmøntet i en handlingsplan med 32 konkrete projekter, hvor dagtilbudsområdet udgør det ene 1. Handlingsplanen er rammen om digitalisering i kommunerne til og med 2015, og målet er at skabe borgere bedre og mere fleksibel service. Således at IT bliver et værktøj, der kan skabe forudsætninger for, at kommunerne leverer en stadig bedre service; særligt med fokus på selvbetjeningsløsninger. 1 Der kan læses mere på KL s hjemmeside: 3

4 2. Indledning Digitale medier er en væsentlig del af børn og unges hverdag. I Danmark går det stærkt, når det drejer sig om anvendelse af digital teknologi i det offentlige rum. Det betyder, at vi skal have meget mere digital kultur ind i daginstitutionerne. Fokus skal være på pædagogerne og pædagogikken frem for mere teknisk udstyr. Vi ser også et fremtidigt behov for, at videndeling og kommunikation mellem daginstitution og forældre i højere grad bliver digital. At skabe digital kultur ude i daginstitutionerne handler ikke om mængden af digitalt udstyr. Det handler ikke om, hvordan vi håndterer det udstyr, der er til rådighed men derimod om, at vi skal have opbygget en digital kulturforståelse hos voksne og børn. Ved skabelsen af en digital bevidsthed i institutionerne, vil vi være med til at kvalificere brugen af IT og lære børnene at bruge de digitale medier på en lærerig og kritisk måde, da netop de nye medier er en stor del af børnenes fremtidige hverdag. Det er således vigtigt, at de forskellige medier bliver en integreret del af pædagogikken og bliver betragtet som en ressource, der er med til at fremme børns udviklings- og læringsmiljøer. For at sikre en forsat udvikling af brugen af de digitale medier, er det vigtigt, at ITstrategi 2 både ser fremad i forhold til det omkringliggende samfunds digitale udvikling og samtidig bygger videre på de aftryk, som IT-strategi 1 har sat. 4

5 3. Status på IT-strategi 1 Arbejdet med IT-strategi 1 på daginstitutionsområdet er gennemført som planlagt og i overensstemmelse med den politiske beslutning. Formål: Formålet med IT-strategi 1 var at skabe forudsætninger for at integrere IT-teknologien som en vigtig del af vores hverdag. I Skive Kommune er der tre områder, hvor teknologien har sin naturlige placering, nemlig administrationen, pædagogernes administrativepædagogiske arbejde samt børnenes leg og læring. IT-strategi 1 har været med til at sikre en implementering af IT ud fra en praktisk og pædagogiske tænkning og hermed dannet ramme om fremtidig udvikling. Følgende tiltag gør sig gældende i IT-strategi 1: 1. idialog idialog er valgt som mail- og kommunikationsplatform for det pædagogiske personale og er i dag indført i alle Skive Kommunes daginstitutioner. 2. Daginstitutionens IT-koordinator Funktionen er vedtaget, men de økonomiske forhold blev ændret ved udarbejdelse af finansieringsplanen. Funktionen blev gjort til en medfinansieringsdel, dvs. en funktion, som daginstitutionen selv skal betale. Det betyder til gengæld, at den enkelte institution selv kan bestemme omfanget af den tid, der skal anvendes og de funktioner, som tillægges. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse. Itkoordinatoren tænkes som institutionens kontaktperson vedrørende alle itrelaterede forhold i det pædagogiske arbejde. 3. Trådløst netværk og bærbare computere Der er etableret en ensartet løsning; trådløst netværk i alle daginstitutioner og indkøb af bærbare computere til det pædagogiske personale.. 4. Børne-PC erne Udbygningen i 2009 er afsluttet og alle institutionerne har modtaget de børnepc er, der er indskrevet i strategi 1. I slutningen af 2009 blev der etableret en arbejdsgruppe, som fremadrettet styrer valg af computerprogrammer til børnepc erne. 5. Interaktive whiteboard Der er opsat interaktive whiteboards med hejs og en ultrakort projekter i alle daginstitutioner. Dertil følger en stationær computer og tastatur. Desuden har der væ- 5

6 ret afviklet kursus i notebook-softwaren. Derudover er der i samarbejde med Digtea ved at blive udviklet software, der tager sit afsæt i de seks læreplanstemaer, som daginstitutionerne er forpligtet til at tænke ind i det pædagogiske arbejde (jf. dagtilbudsloven). Desuden er der etableret et samarbejdsrum i idialog, hvor de, der deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde omkring interaktive whiteboard i daginstitutionerne, kan have deres elektroniske mødested. 6. Kursusvirksomhed Der har løbende været tilbudt kompetenceudvikling i form af dagskurser, som alle ligger indenfor IT-strategiens budget. Det har typisk været små, praktiske igangsætnings- og idèkurser. 7. Pædagogisk udvikling Styregruppen vil fortsat have fokus på udvikling i forbindelse med IT-strategi 2. Udviklingstakt og -omfang skal hele tiden ses i relation til den enkelte daginstitutions muligheder. Der skal derfor hele tiden være et tæt samarbejde mellem forvaltning, styregruppe og den enkelte daginstitutionsleder med en indbygget forståelse for og accept af forskelligheden. 6

7 4. IT-strategi Hvorfor en strategi 2? Som allerede nævnt skal daginstitutionerne formes, så børn forberedes bedst muligt til de fremtidige udfordringer, de vil møde. Således skal digitale medier på lige fod med de øvrige læringsredskaber og aktiviteter være en naturlig del af den pædagogiske hverdag. Der skal skabes et såkaldt mediepædagogisk miljø, hvor de digitale medier fungerer i børnehøjde. Børn vil på denne måde udvikle digitale kompetencer og kunne navigere i den verden, som de digitale medier tilbyder. Med dette in mente vil dagtilbudsområdets IT-strategi 2 skærpe opmærksomheden på, at det digitale får en naturlig plads i børnenes hverdag i daginstitutionen. Samtidig vil fokus være på at benytte de digitale medier i kommunikationen med børnenes forældre med det mål at videndele og desuden lette det administrative arbejde for dermed at frigøre ressourcer til det primære arbejde. Missionen for IT-strategi 2 IT er en del af den fælles ramme for udvikling, og giver såvel børn som personale optimale forhold til at skabe udfordrende arbejds-, lærings-, og udviklingsmiljøer. Dagtilbudsområdet skal udnytte de muligheder, der ligger i at anvende IT i det pædagogiske arbejde, og dermed give gode læringsoplevelser i spændende miljøer. Det handler således om at: IT-strategien er klar, tydelig og kendt af alle. Institutionslederne har det overordnede ansvar for udvikling og implementering af IT. IT anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre, personale og ledelse. IT skal være med til at fremme læringsmiljøet og den pædagogiske nytænkning. IT som en ny læringskultur skal opkvalificeres ved at sikre løbende kompetenceudvikling. 7

8 4.3 Målsætning for IT-strategi 2 Ud fra ovenstående gør følgende målsætning sig gældende: IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet lægger op til en videreudvikling af de investeringer og initiativer, der blev igangsat med IT-strategi 1. Målet er at sikre fremadrettede læringsprocesser og udviklingsmuligheder for børn i Skive Kommunes daginstitutioner ved at koble det mediepædagogiske arbejde sammen med institutionernes hverdag og samtidig skabe en let tilgængelig informationsrig adgang til børnenes forældre. Ved praktisering af denne målsætning vil forældre i Skive Kommune opleve, at Kommunens daginstitutioner knytter de digitale medier til den pædagogiske hverdag med børnene og desuden skaber en direkte og lettilgængelig kommunikationsplatform mellem institution og forældre. Det vil med andre ord sige, at nærværende IT-strategi er bygget op om to indsatsområder. Disse vil uddybes i det følgende. 4.2 Indsatsområde 1: At knytte det pædagogiske til de digitale medier Målet for dette indsatsområde er, at det digitale læringsmiljø i daginstitutionerne skal bidrage til at øge den pædagogiske kvalitet. Derfor skal digitale medier være tilgængelige for børnene, dvs. de skal tænkes i børnehøjde. Tanken er her, at det pædagogiske arbejde med digitale medier skal inspirere institutionerne til at indrette deres pædagogiske og fysiske læringsmiljø, så børnenes digitale mediekompetencer udvikles på en naturlig og integreret måde i hverdagen. Hermed sagt at tanken er, at børnene inden for de forskellige aldersgrupper skal udvikle kompetencer indenfor informationssøgning, kritisk sans, analyse og samarbejde, så de i højere grad vil få mulighed for at agere producenter frem for konsumenter af digitale medier. Alle børn vil profitere af dette, og den eksisterende forskel på børns erfaringer med digitale medier vil kunne udlignes gennem et mediepædagogisk arbejde i daginstitutionen. Det mediepædagogiske arbejde vil i høj grad blive knyttet op på den hardware, som daginstitutionerne har fået i forbindelse med IT-strategi 1 (herunder børnecomputere, interaktiv whiteboard og i-pads). Disse redskaber er allerede i brug og blevet del af hverdagen. Næste skridt er i endnu højere grad at få koblingen til det pædagogiske arbejde med henblik på de seks læreplanstemaer. Hvad skal der til for at knytte det pædagogiske til de digitale medier: Daginstitutionen skal sætte digitalisering i børnehøjde på dagsordenen Personalet skal tilegne sig mediepædagogiske kompetencer, dvs. kompetencer, som gør dem i stand til at koble digitale aktiviteter til daginstitutionens pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer. Her vil styregruppen hjælpe til med inspiration og en nærmere præcisering af det mediepædagogiske arbejde ved at 8

9 tænke i retning af kompetenceudvikling og evt. udarbejdelse af en handleplan for digitalisering på dagtilbudsområdet Daginstitutionen skal fokusere på medieleg snarere end medieundervisning Der skal være lettilgængelige medier til rådighed for børn og pædagogisk personale, og de skal virke (IT-strategi 1) Kompetenceudvikling Ovenfor er kompetenceudvikling af personalet nævnt, og her kan det præciseres, at hvert år laves en plan for faglig kompetenceudvikling. Denne skal udarbejdes med baggrund i de fastlagte IT-indsatsområder. På sigt vil der blive prioriteret uddannelse inden for det mediepædagogiske område til vores IT-koordinatorer. 9

10 4.3 Indsatsområde 2: Digital kommunikation mellem daginstitution og forældre Som nævnt indledningsvis er IT-strategi 2 knyttet op på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I den forbindelse har Kommunernes Landsforening (KL) sat et særligt fokus på den digitale forældrekommunikation. Således bemærker KL, at videndeling og kommunikation mellem forældre og institution skal ske digitalt i løbet af de næste år 2. Dels for at få forældrene til at føle sig bedre orienteret og inddraget i deres børns dagligdag, og dels for at lette de administrative opgaver, så ressourcerne kan anvendes til kerneydelsen. I dag foregår kommunikation mellem daginstitution og forældre i de daglige personlige møder, forældremøder og samtaler gennem telefon og via institutionens hjemmeside. Målet er fremadrettet at digitalisere arbejdsgange og kommunikation mellem forældre og personale i dagligdagen i vist omfang. Det er vigtigt, at understrege, at de digitale beskeder ikke skal erstatte de personlige samtaler, men være med til at lette nogle administrative ressourcer. Hvis der eksempelvis opstår konflikter omkring et barn, skal forældrene, ligesom i dag, have en personlig samtale og dialog med personalet. Dér hvor de digitale beskeder kan bruges, er i aftaler og forberedelser til det personlige møde. Den digitale kommunikation bruges allerede i dag i mange forskellige sammenhæng, hvad enten det er i de sociale medier, eller når vi sender mail eller sms fremfor at ringe eller mødes med dem, vi vil i dialog med. Så selvom der fortsat er mulighed for og god grund til at fastholde den mundtlige dialog i daginstitutionen, påvirker det omgivende samfunds digitale kommunikationsformer daginstitutionen. Daginstitutionerne står derfor over for et paradigmeskifte, hvor de skal have suppleret de kommunikative kompetencer. Det skal altså tænkes som et både-og ; både den mundtlige kommunikation og den digitale kommunikation. Systemet Det forældrekommunikationssystem som daginstitutionerne i Skive Kommune vil få integreret, vil bestå af tre dele: 1) En forældredel, hvor forældrene bl.a. kan se dagens billeder, se institutionens kalender, læse opslag, anmelde fravær mm. 2) En personaledel, der fungerer som et administrativt redskab, der giver adgang til bl.a. aktivitetskalender, medarbejderoversigt, stamkort mm. 3) En institutionsdel, som vil bestå af et komme-gå-modul, hvor forældrene sammen med deres børn melder sig ind og ud af institutionen, når de møder ind og går. På denne måde kan personalet hurtigt få et overblik over, hvem der er i institutionen. Ovennævnte beskrivelse skildrer ikke alle funktioner ved systemet, men der er vigtigt at fremhæve, at det system der bliver integreret i Skive Kommunes daginstitutioner vil være intuitivt og dermed let at anvende for alle målgrupper. Det skal være enkelt, overskueligt og brugervenligt. 2 KL s målsætning lyder: Halvdelen af alle dagtilbud skal have digitale løsninger til forældrekommunikation i 2013 og 90 procent i

11 5. Projektplan for IT-strategi 2 og Politik for anvendelse af billeder og video 5.1 Projektplan Ultimo 2012 tages der stilling til, hvilken løsning der ønskes købt. Vi tilsigter en platformuafhængig webløsning, som kan afvikles på pc, touchskærm, ipads, tablets, apps, smartphones og med stor logon-fleksibilitet og brugervenlighed (mulighed for at anvende NemID, UNI-C login). I første omgang vælges 2-3 daginstitutioner til at afprøve systemet. De udvalgte daginstitutioner skal i samarbejde med forældrene afprøve følgende funktioner og muligheder i forældrekommunikation: Elektronisk registrering af børnenes fremmøde og fravær Beskeder, fridags- og sygemeldinger om børnene via internet eller mobil Elektronisk stamkort og aftaleskemaer på børnene udfyldes af forældrene Kommunikation med forældre via sms eller Dokumentation i form af billeder 11

12 Økonomi: Digital forældrekommunikation finasieres af overskydende anlægsmidler fra IT-strategi 1. Derudover vil vi søge midler fra IT-strategipuljen. Som allerede nævnt har vi endnu ikke valgt hvilket system, vi vil købe, og på den baggrund har vi pt. ikke mulighed for at give et billede af prissætningen. Vi går efter den bedste løsning med en gennemskuelig attraktiv prissætning. Smartphones Tablets Touchskærme Etableringsudgift Standard modul Drift Etablering af net- elstik Uddannelse Det bemærkes, at der vil komme en mindre egen forbrugsafhængig udgift i forbindelse med afsendelse af SMS ved brug af mobilløsninger. Derudover kommer der en årlig driftsudgift, som vil se nogenlunde ud som følgende: Institutioner med op til 100 børn: ca. 200 kr./pr. mdr. og institutioner med over 100 børn: ca. 300 kr./pr. mdr. I 2013 drifter forvaltningen udgiften. Tidsplan Tid Aktiviteter Ultimo 2012, Køb af systemet 1. kvartal 2013 IT-afd. undersøger behovet for ekstra kabling i institutionerne 2. kvartal 2013 Køb af hardware mv. 3. og 4. kvartal 2012 Implementering af digital kommunikation i daginstitutionerne. Kursusdag for superbrugere og nøglepersoner 12

13 5.2 Politik for anvendelse af billeder og video For at IT-strategien kan få sit liv ude i de enkelte institutioner, er det vigtigt, at vi både fra central og decentral side peger retning og koordinerer, de muligheder der hele tiden dukker op. Derfor er det vigtigt, at vi ser på brugen af de digitale medier og sikre nogle fælles retningsliner. Som følge af den hurtigt voksende digitale udvikling vurderer styregruppen, at der er behov for at følge op på vores fælles politik for anvendelse af billeder og video. I samarbejde med skoleområdet vil der blive udarbejdet en revidering af politikken, som forventes at få virkning i løbet af Konklusion: Vores digitale vej med strategi 2 visionen Det overordnede mål med denne strategi er som nævnt, at børns mediekompetencer i daginstitutioner skal udvikle sig i takt med nutidens informations- og videnssamfund. Med IT-strategi 1 blev fokus sat på hardware og på kompetenceudvikling af personalet indenfor de tekniske kompetencer. Strategi 2 har som mål at sætte fokus dels på en kobling mellem hardware og det pædagogiske arbejde og dels på digital kommunikation mellem institution og forældre. Målet er desuden, at lokale erfaringer bliver samlet og spredt. Institutionerne skal lære af hinanden og de gode historier skal fortælles. På denne måde vil der ligge mange udviklingsfelter forude for at kvalificere IT-understøttet leg og læring for børn i Skive Kommune. Følgende vision kan opstilles for IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet i Skive Kommune: I Skive Kommune ønsker vi, at daginstitutionerne skal udvikle en digital kultur, som styrker børns evner til at reflektere, analysere og være kreative i deres færden med digitale medier. Børn skal opnå færdigheder i at anvende digitale medier som et personligt udtryksmiddel, der synliggøre barnets perspektiv, synspunkter og livsverden. Samtidig med, at børn skal 13

14 kunne udtrykke sig auditivt og visuelt gennem multimedier (lyd og billeder), så skal de lære at forholde sig kritisk-analytisk til de digitale udtryk. Dette betyder, at de digitale medier i daginstitutionen skal have et læringsperspektiv, hvor det mediepædagogiske arbejde knyttes til det øvrige pædagogiske arbejde. De digitale medier giver således børnene muligheder for at udtrykke sig, deltage i fællesskaber og samtidig opbygge digitale mediekompetencer, som de kan bygge videre på i skolen. Videre ønsker Skive Kommune at gøre den mere praktiske kommunikation mellem daginstitution og forældre digital for herved at lette hverdagen for personalet og desuden give forældre endnu større indsigt i deres barns hverdag i daginstitutionen. 6. Bilag: Kommissorium Styregruppens primære opgave er at agere tovholder, for at IT-strategi 2 udmøntes i praksis. Strategien skal være med til at sikre, at daginstitutionerne i Skive Kommune er ajour med den digitale udvikling, således at børnene og deres forældre møder digitale muligheder, der er tidssvarende. IT-strategi 2 tænker digitalisering ind i et pædagogisk perspektiv ved at sammenkoble de to størrelser. Det er her vigtigt, at de eksisterende digitale medier tænkes ind i den pædagogiske hverdag med et lærings- og udviklingsperspektiv for øje samtidig med, at medierne er med til at lette nogle af de administrative arbejdsopgaver. Styregruppen refererer til dagtilbudschefen. Styregruppen består af følgende medlemmer: Pædagogisk administrativ medarbejder, udviklingskonsulent, teamleder i IT-afdelingen samt fire daginstitutionsledere. 14

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Digital daginstitution

Digital daginstitution Digital daginstitution Børne- og ungdomsforvaltningen København kommune Pædagogisk IT / Fagligt center Sadedin Jepsen 1 IT i institutionen Der har været stor efterspørgsel fra mange institutioner Institutionerne

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017.

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år Gældende for 2014 2017 Ballerup Kommune 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Ballerup Kommunes institutioner 2017 et fremtidsbillede... 4 2.0 Visionen:...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune

Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune Vision FOR fremtiden. Denne strategis vision tager sit udgangspunkt i, at vi lever i et hyperkomplekst samfund, hvor man ved, at

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Netværkets Fælles Produkt, november 2012 Indledning Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt. Næsten alle

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere