IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune Kultur og Familieforvaltninen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen"

Transkript

1 IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune Kultur og Familieforvaltninen

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord Indledning Status på IT-strategi IT-strategi Hvorfor en strategi 2? Målsætning for IT-strategi Indsatsområde Indsatsområde 2: Digital kommunikation mellem daginstitution og forældre Projektplan for IT-strategi 2 og Politik for anvendelse af billeder og video Projektplan Politik for anvendelse af billeder og video Konklusion: Vores digitale vej med strategi 2 visionen Bilag: Kommissorium

3 1. Forord Skive Kommune ønsker at skabe endnu bedre muligheder for øget digitalisering - også i vores daginstitutioner. Digitalisering skal først og fremmest være med til at højne det faglige niveau og sikre, at vores børn får mulighed for at udvikle deres digitale kompetencer bedst muligt. Sammenkoblingen mellem de digitale medier og pædagogikken skal gælde helt fra vuggestuen og skal betragtes som en integreret og naturlig del af hverdagen. Heri opstår begrebet mediepædagogik, der anviser, at sammenkoblingen skal udvikles i institutionens eget miljø. Vigtigst er det, at udgangspunktet er den pædagogiske målsætning om at understøtte børns læring med integration af it. IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet i Skive Kommune efterfølger IT-strategi 1, der siden 2008 har sikret en implementering af IT ud fra en praktisk og pædagogisk tænkning og været rammen for en målrettet indsats for integration af IT i hverdagen. IT-strategi 2 skal desuden ses i sammenhæng med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, som er udmøntet i en handlingsplan med 32 konkrete projekter, hvor dagtilbudsområdet udgør det ene 1. Handlingsplanen er rammen om digitalisering i kommunerne til og med 2015, og målet er at skabe borgere bedre og mere fleksibel service. Således at IT bliver et værktøj, der kan skabe forudsætninger for, at kommunerne leverer en stadig bedre service; særligt med fokus på selvbetjeningsløsninger. 1 Der kan læses mere på KL s hjemmeside: 3

4 2. Indledning Digitale medier er en væsentlig del af børn og unges hverdag. I Danmark går det stærkt, når det drejer sig om anvendelse af digital teknologi i det offentlige rum. Det betyder, at vi skal have meget mere digital kultur ind i daginstitutionerne. Fokus skal være på pædagogerne og pædagogikken frem for mere teknisk udstyr. Vi ser også et fremtidigt behov for, at videndeling og kommunikation mellem daginstitution og forældre i højere grad bliver digital. At skabe digital kultur ude i daginstitutionerne handler ikke om mængden af digitalt udstyr. Det handler ikke om, hvordan vi håndterer det udstyr, der er til rådighed men derimod om, at vi skal have opbygget en digital kulturforståelse hos voksne og børn. Ved skabelsen af en digital bevidsthed i institutionerne, vil vi være med til at kvalificere brugen af IT og lære børnene at bruge de digitale medier på en lærerig og kritisk måde, da netop de nye medier er en stor del af børnenes fremtidige hverdag. Det er således vigtigt, at de forskellige medier bliver en integreret del af pædagogikken og bliver betragtet som en ressource, der er med til at fremme børns udviklings- og læringsmiljøer. For at sikre en forsat udvikling af brugen af de digitale medier, er det vigtigt, at ITstrategi 2 både ser fremad i forhold til det omkringliggende samfunds digitale udvikling og samtidig bygger videre på de aftryk, som IT-strategi 1 har sat. 4

5 3. Status på IT-strategi 1 Arbejdet med IT-strategi 1 på daginstitutionsområdet er gennemført som planlagt og i overensstemmelse med den politiske beslutning. Formål: Formålet med IT-strategi 1 var at skabe forudsætninger for at integrere IT-teknologien som en vigtig del af vores hverdag. I Skive Kommune er der tre områder, hvor teknologien har sin naturlige placering, nemlig administrationen, pædagogernes administrativepædagogiske arbejde samt børnenes leg og læring. IT-strategi 1 har været med til at sikre en implementering af IT ud fra en praktisk og pædagogiske tænkning og hermed dannet ramme om fremtidig udvikling. Følgende tiltag gør sig gældende i IT-strategi 1: 1. idialog idialog er valgt som mail- og kommunikationsplatform for det pædagogiske personale og er i dag indført i alle Skive Kommunes daginstitutioner. 2. Daginstitutionens IT-koordinator Funktionen er vedtaget, men de økonomiske forhold blev ændret ved udarbejdelse af finansieringsplanen. Funktionen blev gjort til en medfinansieringsdel, dvs. en funktion, som daginstitutionen selv skal betale. Det betyder til gengæld, at den enkelte institution selv kan bestemme omfanget af den tid, der skal anvendes og de funktioner, som tillægges. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse. Itkoordinatoren tænkes som institutionens kontaktperson vedrørende alle itrelaterede forhold i det pædagogiske arbejde. 3. Trådløst netværk og bærbare computere Der er etableret en ensartet løsning; trådløst netværk i alle daginstitutioner og indkøb af bærbare computere til det pædagogiske personale.. 4. Børne-PC erne Udbygningen i 2009 er afsluttet og alle institutionerne har modtaget de børnepc er, der er indskrevet i strategi 1. I slutningen af 2009 blev der etableret en arbejdsgruppe, som fremadrettet styrer valg af computerprogrammer til børnepc erne. 5. Interaktive whiteboard Der er opsat interaktive whiteboards med hejs og en ultrakort projekter i alle daginstitutioner. Dertil følger en stationær computer og tastatur. Desuden har der væ- 5

6 ret afviklet kursus i notebook-softwaren. Derudover er der i samarbejde med Digtea ved at blive udviklet software, der tager sit afsæt i de seks læreplanstemaer, som daginstitutionerne er forpligtet til at tænke ind i det pædagogiske arbejde (jf. dagtilbudsloven). Desuden er der etableret et samarbejdsrum i idialog, hvor de, der deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde omkring interaktive whiteboard i daginstitutionerne, kan have deres elektroniske mødested. 6. Kursusvirksomhed Der har løbende været tilbudt kompetenceudvikling i form af dagskurser, som alle ligger indenfor IT-strategiens budget. Det har typisk været små, praktiske igangsætnings- og idèkurser. 7. Pædagogisk udvikling Styregruppen vil fortsat have fokus på udvikling i forbindelse med IT-strategi 2. Udviklingstakt og -omfang skal hele tiden ses i relation til den enkelte daginstitutions muligheder. Der skal derfor hele tiden være et tæt samarbejde mellem forvaltning, styregruppe og den enkelte daginstitutionsleder med en indbygget forståelse for og accept af forskelligheden. 6

7 4. IT-strategi Hvorfor en strategi 2? Som allerede nævnt skal daginstitutionerne formes, så børn forberedes bedst muligt til de fremtidige udfordringer, de vil møde. Således skal digitale medier på lige fod med de øvrige læringsredskaber og aktiviteter være en naturlig del af den pædagogiske hverdag. Der skal skabes et såkaldt mediepædagogisk miljø, hvor de digitale medier fungerer i børnehøjde. Børn vil på denne måde udvikle digitale kompetencer og kunne navigere i den verden, som de digitale medier tilbyder. Med dette in mente vil dagtilbudsområdets IT-strategi 2 skærpe opmærksomheden på, at det digitale får en naturlig plads i børnenes hverdag i daginstitutionen. Samtidig vil fokus være på at benytte de digitale medier i kommunikationen med børnenes forældre med det mål at videndele og desuden lette det administrative arbejde for dermed at frigøre ressourcer til det primære arbejde. Missionen for IT-strategi 2 IT er en del af den fælles ramme for udvikling, og giver såvel børn som personale optimale forhold til at skabe udfordrende arbejds-, lærings-, og udviklingsmiljøer. Dagtilbudsområdet skal udnytte de muligheder, der ligger i at anvende IT i det pædagogiske arbejde, og dermed give gode læringsoplevelser i spændende miljøer. Det handler således om at: IT-strategien er klar, tydelig og kendt af alle. Institutionslederne har det overordnede ansvar for udvikling og implementering af IT. IT anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre, personale og ledelse. IT skal være med til at fremme læringsmiljøet og den pædagogiske nytænkning. IT som en ny læringskultur skal opkvalificeres ved at sikre løbende kompetenceudvikling. 7

8 4.3 Målsætning for IT-strategi 2 Ud fra ovenstående gør følgende målsætning sig gældende: IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet lægger op til en videreudvikling af de investeringer og initiativer, der blev igangsat med IT-strategi 1. Målet er at sikre fremadrettede læringsprocesser og udviklingsmuligheder for børn i Skive Kommunes daginstitutioner ved at koble det mediepædagogiske arbejde sammen med institutionernes hverdag og samtidig skabe en let tilgængelig informationsrig adgang til børnenes forældre. Ved praktisering af denne målsætning vil forældre i Skive Kommune opleve, at Kommunens daginstitutioner knytter de digitale medier til den pædagogiske hverdag med børnene og desuden skaber en direkte og lettilgængelig kommunikationsplatform mellem institution og forældre. Det vil med andre ord sige, at nærværende IT-strategi er bygget op om to indsatsområder. Disse vil uddybes i det følgende. 4.2 Indsatsområde 1: At knytte det pædagogiske til de digitale medier Målet for dette indsatsområde er, at det digitale læringsmiljø i daginstitutionerne skal bidrage til at øge den pædagogiske kvalitet. Derfor skal digitale medier være tilgængelige for børnene, dvs. de skal tænkes i børnehøjde. Tanken er her, at det pædagogiske arbejde med digitale medier skal inspirere institutionerne til at indrette deres pædagogiske og fysiske læringsmiljø, så børnenes digitale mediekompetencer udvikles på en naturlig og integreret måde i hverdagen. Hermed sagt at tanken er, at børnene inden for de forskellige aldersgrupper skal udvikle kompetencer indenfor informationssøgning, kritisk sans, analyse og samarbejde, så de i højere grad vil få mulighed for at agere producenter frem for konsumenter af digitale medier. Alle børn vil profitere af dette, og den eksisterende forskel på børns erfaringer med digitale medier vil kunne udlignes gennem et mediepædagogisk arbejde i daginstitutionen. Det mediepædagogiske arbejde vil i høj grad blive knyttet op på den hardware, som daginstitutionerne har fået i forbindelse med IT-strategi 1 (herunder børnecomputere, interaktiv whiteboard og i-pads). Disse redskaber er allerede i brug og blevet del af hverdagen. Næste skridt er i endnu højere grad at få koblingen til det pædagogiske arbejde med henblik på de seks læreplanstemaer. Hvad skal der til for at knytte det pædagogiske til de digitale medier: Daginstitutionen skal sætte digitalisering i børnehøjde på dagsordenen Personalet skal tilegne sig mediepædagogiske kompetencer, dvs. kompetencer, som gør dem i stand til at koble digitale aktiviteter til daginstitutionens pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer. Her vil styregruppen hjælpe til med inspiration og en nærmere præcisering af det mediepædagogiske arbejde ved at 8

9 tænke i retning af kompetenceudvikling og evt. udarbejdelse af en handleplan for digitalisering på dagtilbudsområdet Daginstitutionen skal fokusere på medieleg snarere end medieundervisning Der skal være lettilgængelige medier til rådighed for børn og pædagogisk personale, og de skal virke (IT-strategi 1) Kompetenceudvikling Ovenfor er kompetenceudvikling af personalet nævnt, og her kan det præciseres, at hvert år laves en plan for faglig kompetenceudvikling. Denne skal udarbejdes med baggrund i de fastlagte IT-indsatsområder. På sigt vil der blive prioriteret uddannelse inden for det mediepædagogiske område til vores IT-koordinatorer. 9

10 4.3 Indsatsområde 2: Digital kommunikation mellem daginstitution og forældre Som nævnt indledningsvis er IT-strategi 2 knyttet op på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I den forbindelse har Kommunernes Landsforening (KL) sat et særligt fokus på den digitale forældrekommunikation. Således bemærker KL, at videndeling og kommunikation mellem forældre og institution skal ske digitalt i løbet af de næste år 2. Dels for at få forældrene til at føle sig bedre orienteret og inddraget i deres børns dagligdag, og dels for at lette de administrative opgaver, så ressourcerne kan anvendes til kerneydelsen. I dag foregår kommunikation mellem daginstitution og forældre i de daglige personlige møder, forældremøder og samtaler gennem telefon og via institutionens hjemmeside. Målet er fremadrettet at digitalisere arbejdsgange og kommunikation mellem forældre og personale i dagligdagen i vist omfang. Det er vigtigt, at understrege, at de digitale beskeder ikke skal erstatte de personlige samtaler, men være med til at lette nogle administrative ressourcer. Hvis der eksempelvis opstår konflikter omkring et barn, skal forældrene, ligesom i dag, have en personlig samtale og dialog med personalet. Dér hvor de digitale beskeder kan bruges, er i aftaler og forberedelser til det personlige møde. Den digitale kommunikation bruges allerede i dag i mange forskellige sammenhæng, hvad enten det er i de sociale medier, eller når vi sender mail eller sms fremfor at ringe eller mødes med dem, vi vil i dialog med. Så selvom der fortsat er mulighed for og god grund til at fastholde den mundtlige dialog i daginstitutionen, påvirker det omgivende samfunds digitale kommunikationsformer daginstitutionen. Daginstitutionerne står derfor over for et paradigmeskifte, hvor de skal have suppleret de kommunikative kompetencer. Det skal altså tænkes som et både-og ; både den mundtlige kommunikation og den digitale kommunikation. Systemet Det forældrekommunikationssystem som daginstitutionerne i Skive Kommune vil få integreret, vil bestå af tre dele: 1) En forældredel, hvor forældrene bl.a. kan se dagens billeder, se institutionens kalender, læse opslag, anmelde fravær mm. 2) En personaledel, der fungerer som et administrativt redskab, der giver adgang til bl.a. aktivitetskalender, medarbejderoversigt, stamkort mm. 3) En institutionsdel, som vil bestå af et komme-gå-modul, hvor forældrene sammen med deres børn melder sig ind og ud af institutionen, når de møder ind og går. På denne måde kan personalet hurtigt få et overblik over, hvem der er i institutionen. Ovennævnte beskrivelse skildrer ikke alle funktioner ved systemet, men der er vigtigt at fremhæve, at det system der bliver integreret i Skive Kommunes daginstitutioner vil være intuitivt og dermed let at anvende for alle målgrupper. Det skal være enkelt, overskueligt og brugervenligt. 2 KL s målsætning lyder: Halvdelen af alle dagtilbud skal have digitale løsninger til forældrekommunikation i 2013 og 90 procent i

11 5. Projektplan for IT-strategi 2 og Politik for anvendelse af billeder og video 5.1 Projektplan Ultimo 2012 tages der stilling til, hvilken løsning der ønskes købt. Vi tilsigter en platformuafhængig webløsning, som kan afvikles på pc, touchskærm, ipads, tablets, apps, smartphones og med stor logon-fleksibilitet og brugervenlighed (mulighed for at anvende NemID, UNI-C login). I første omgang vælges 2-3 daginstitutioner til at afprøve systemet. De udvalgte daginstitutioner skal i samarbejde med forældrene afprøve følgende funktioner og muligheder i forældrekommunikation: Elektronisk registrering af børnenes fremmøde og fravær Beskeder, fridags- og sygemeldinger om børnene via internet eller mobil Elektronisk stamkort og aftaleskemaer på børnene udfyldes af forældrene Kommunikation med forældre via sms eller Dokumentation i form af billeder 11

12 Økonomi: Digital forældrekommunikation finasieres af overskydende anlægsmidler fra IT-strategi 1. Derudover vil vi søge midler fra IT-strategipuljen. Som allerede nævnt har vi endnu ikke valgt hvilket system, vi vil købe, og på den baggrund har vi pt. ikke mulighed for at give et billede af prissætningen. Vi går efter den bedste løsning med en gennemskuelig attraktiv prissætning. Smartphones Tablets Touchskærme Etableringsudgift Standard modul Drift Etablering af net- elstik Uddannelse Det bemærkes, at der vil komme en mindre egen forbrugsafhængig udgift i forbindelse med afsendelse af SMS ved brug af mobilløsninger. Derudover kommer der en årlig driftsudgift, som vil se nogenlunde ud som følgende: Institutioner med op til 100 børn: ca. 200 kr./pr. mdr. og institutioner med over 100 børn: ca. 300 kr./pr. mdr. I 2013 drifter forvaltningen udgiften. Tidsplan Tid Aktiviteter Ultimo 2012, Køb af systemet 1. kvartal 2013 IT-afd. undersøger behovet for ekstra kabling i institutionerne 2. kvartal 2013 Køb af hardware mv. 3. og 4. kvartal 2012 Implementering af digital kommunikation i daginstitutionerne. Kursusdag for superbrugere og nøglepersoner 12

13 5.2 Politik for anvendelse af billeder og video For at IT-strategien kan få sit liv ude i de enkelte institutioner, er det vigtigt, at vi både fra central og decentral side peger retning og koordinerer, de muligheder der hele tiden dukker op. Derfor er det vigtigt, at vi ser på brugen af de digitale medier og sikre nogle fælles retningsliner. Som følge af den hurtigt voksende digitale udvikling vurderer styregruppen, at der er behov for at følge op på vores fælles politik for anvendelse af billeder og video. I samarbejde med skoleområdet vil der blive udarbejdet en revidering af politikken, som forventes at få virkning i løbet af Konklusion: Vores digitale vej med strategi 2 visionen Det overordnede mål med denne strategi er som nævnt, at børns mediekompetencer i daginstitutioner skal udvikle sig i takt med nutidens informations- og videnssamfund. Med IT-strategi 1 blev fokus sat på hardware og på kompetenceudvikling af personalet indenfor de tekniske kompetencer. Strategi 2 har som mål at sætte fokus dels på en kobling mellem hardware og det pædagogiske arbejde og dels på digital kommunikation mellem institution og forældre. Målet er desuden, at lokale erfaringer bliver samlet og spredt. Institutionerne skal lære af hinanden og de gode historier skal fortælles. På denne måde vil der ligge mange udviklingsfelter forude for at kvalificere IT-understøttet leg og læring for børn i Skive Kommune. Følgende vision kan opstilles for IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet i Skive Kommune: I Skive Kommune ønsker vi, at daginstitutionerne skal udvikle en digital kultur, som styrker børns evner til at reflektere, analysere og være kreative i deres færden med digitale medier. Børn skal opnå færdigheder i at anvende digitale medier som et personligt udtryksmiddel, der synliggøre barnets perspektiv, synspunkter og livsverden. Samtidig med, at børn skal 13

14 kunne udtrykke sig auditivt og visuelt gennem multimedier (lyd og billeder), så skal de lære at forholde sig kritisk-analytisk til de digitale udtryk. Dette betyder, at de digitale medier i daginstitutionen skal have et læringsperspektiv, hvor det mediepædagogiske arbejde knyttes til det øvrige pædagogiske arbejde. De digitale medier giver således børnene muligheder for at udtrykke sig, deltage i fællesskaber og samtidig opbygge digitale mediekompetencer, som de kan bygge videre på i skolen. Videre ønsker Skive Kommune at gøre den mere praktiske kommunikation mellem daginstitution og forældre digital for herved at lette hverdagen for personalet og desuden give forældre endnu større indsigt i deres barns hverdag i daginstitutionen. 6. Bilag: Kommissorium Styregruppens primære opgave er at agere tovholder, for at IT-strategi 2 udmøntes i praksis. Strategien skal være med til at sikre, at daginstitutionerne i Skive Kommune er ajour med den digitale udvikling, således at børnene og deres forældre møder digitale muligheder, der er tidssvarende. IT-strategi 2 tænker digitalisering ind i et pædagogisk perspektiv ved at sammenkoble de to størrelser. Det er her vigtigt, at de eksisterende digitale medier tænkes ind i den pædagogiske hverdag med et lærings- og udviklingsperspektiv for øje samtidig med, at medierne er med til at lette nogle af de administrative arbejdsopgaver. Styregruppen refererer til dagtilbudschefen. Styregruppen består af følgende medlemmer: Pædagogisk administrativ medarbejder, udviklingskonsulent, teamleder i IT-afdelingen samt fire daginstitutionsledere. 14

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere