IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune Kultur og Familieforvaltninen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen"

Transkript

1 IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune Kultur og Familieforvaltninen

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord Indledning Status på IT-strategi IT-strategi Hvorfor en strategi 2? Målsætning for IT-strategi Indsatsområde Indsatsområde 2: Digital kommunikation mellem daginstitution og forældre Projektplan for IT-strategi 2 og Politik for anvendelse af billeder og video Projektplan Politik for anvendelse af billeder og video Konklusion: Vores digitale vej med strategi 2 visionen Bilag: Kommissorium

3 1. Forord Skive Kommune ønsker at skabe endnu bedre muligheder for øget digitalisering - også i vores daginstitutioner. Digitalisering skal først og fremmest være med til at højne det faglige niveau og sikre, at vores børn får mulighed for at udvikle deres digitale kompetencer bedst muligt. Sammenkoblingen mellem de digitale medier og pædagogikken skal gælde helt fra vuggestuen og skal betragtes som en integreret og naturlig del af hverdagen. Heri opstår begrebet mediepædagogik, der anviser, at sammenkoblingen skal udvikles i institutionens eget miljø. Vigtigst er det, at udgangspunktet er den pædagogiske målsætning om at understøtte børns læring med integration af it. IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet i Skive Kommune efterfølger IT-strategi 1, der siden 2008 har sikret en implementering af IT ud fra en praktisk og pædagogisk tænkning og været rammen for en målrettet indsats for integration af IT i hverdagen. IT-strategi 2 skal desuden ses i sammenhæng med den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, som er udmøntet i en handlingsplan med 32 konkrete projekter, hvor dagtilbudsområdet udgør det ene 1. Handlingsplanen er rammen om digitalisering i kommunerne til og med 2015, og målet er at skabe borgere bedre og mere fleksibel service. Således at IT bliver et værktøj, der kan skabe forudsætninger for, at kommunerne leverer en stadig bedre service; særligt med fokus på selvbetjeningsløsninger. 1 Der kan læses mere på KL s hjemmeside: 3

4 2. Indledning Digitale medier er en væsentlig del af børn og unges hverdag. I Danmark går det stærkt, når det drejer sig om anvendelse af digital teknologi i det offentlige rum. Det betyder, at vi skal have meget mere digital kultur ind i daginstitutionerne. Fokus skal være på pædagogerne og pædagogikken frem for mere teknisk udstyr. Vi ser også et fremtidigt behov for, at videndeling og kommunikation mellem daginstitution og forældre i højere grad bliver digital. At skabe digital kultur ude i daginstitutionerne handler ikke om mængden af digitalt udstyr. Det handler ikke om, hvordan vi håndterer det udstyr, der er til rådighed men derimod om, at vi skal have opbygget en digital kulturforståelse hos voksne og børn. Ved skabelsen af en digital bevidsthed i institutionerne, vil vi være med til at kvalificere brugen af IT og lære børnene at bruge de digitale medier på en lærerig og kritisk måde, da netop de nye medier er en stor del af børnenes fremtidige hverdag. Det er således vigtigt, at de forskellige medier bliver en integreret del af pædagogikken og bliver betragtet som en ressource, der er med til at fremme børns udviklings- og læringsmiljøer. For at sikre en forsat udvikling af brugen af de digitale medier, er det vigtigt, at ITstrategi 2 både ser fremad i forhold til det omkringliggende samfunds digitale udvikling og samtidig bygger videre på de aftryk, som IT-strategi 1 har sat. 4

5 3. Status på IT-strategi 1 Arbejdet med IT-strategi 1 på daginstitutionsområdet er gennemført som planlagt og i overensstemmelse med den politiske beslutning. Formål: Formålet med IT-strategi 1 var at skabe forudsætninger for at integrere IT-teknologien som en vigtig del af vores hverdag. I Skive Kommune er der tre områder, hvor teknologien har sin naturlige placering, nemlig administrationen, pædagogernes administrativepædagogiske arbejde samt børnenes leg og læring. IT-strategi 1 har været med til at sikre en implementering af IT ud fra en praktisk og pædagogiske tænkning og hermed dannet ramme om fremtidig udvikling. Følgende tiltag gør sig gældende i IT-strategi 1: 1. idialog idialog er valgt som mail- og kommunikationsplatform for det pædagogiske personale og er i dag indført i alle Skive Kommunes daginstitutioner. 2. Daginstitutionens IT-koordinator Funktionen er vedtaget, men de økonomiske forhold blev ændret ved udarbejdelse af finansieringsplanen. Funktionen blev gjort til en medfinansieringsdel, dvs. en funktion, som daginstitutionen selv skal betale. Det betyder til gengæld, at den enkelte institution selv kan bestemme omfanget af den tid, der skal anvendes og de funktioner, som tillægges. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse. Itkoordinatoren tænkes som institutionens kontaktperson vedrørende alle itrelaterede forhold i det pædagogiske arbejde. 3. Trådløst netværk og bærbare computere Der er etableret en ensartet løsning; trådløst netværk i alle daginstitutioner og indkøb af bærbare computere til det pædagogiske personale.. 4. Børne-PC erne Udbygningen i 2009 er afsluttet og alle institutionerne har modtaget de børnepc er, der er indskrevet i strategi 1. I slutningen af 2009 blev der etableret en arbejdsgruppe, som fremadrettet styrer valg af computerprogrammer til børnepc erne. 5. Interaktive whiteboard Der er opsat interaktive whiteboards med hejs og en ultrakort projekter i alle daginstitutioner. Dertil følger en stationær computer og tastatur. Desuden har der væ- 5

6 ret afviklet kursus i notebook-softwaren. Derudover er der i samarbejde med Digtea ved at blive udviklet software, der tager sit afsæt i de seks læreplanstemaer, som daginstitutionerne er forpligtet til at tænke ind i det pædagogiske arbejde (jf. dagtilbudsloven). Desuden er der etableret et samarbejdsrum i idialog, hvor de, der deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde omkring interaktive whiteboard i daginstitutionerne, kan have deres elektroniske mødested. 6. Kursusvirksomhed Der har løbende været tilbudt kompetenceudvikling i form af dagskurser, som alle ligger indenfor IT-strategiens budget. Det har typisk været små, praktiske igangsætnings- og idèkurser. 7. Pædagogisk udvikling Styregruppen vil fortsat have fokus på udvikling i forbindelse med IT-strategi 2. Udviklingstakt og -omfang skal hele tiden ses i relation til den enkelte daginstitutions muligheder. Der skal derfor hele tiden være et tæt samarbejde mellem forvaltning, styregruppe og den enkelte daginstitutionsleder med en indbygget forståelse for og accept af forskelligheden. 6

7 4. IT-strategi Hvorfor en strategi 2? Som allerede nævnt skal daginstitutionerne formes, så børn forberedes bedst muligt til de fremtidige udfordringer, de vil møde. Således skal digitale medier på lige fod med de øvrige læringsredskaber og aktiviteter være en naturlig del af den pædagogiske hverdag. Der skal skabes et såkaldt mediepædagogisk miljø, hvor de digitale medier fungerer i børnehøjde. Børn vil på denne måde udvikle digitale kompetencer og kunne navigere i den verden, som de digitale medier tilbyder. Med dette in mente vil dagtilbudsområdets IT-strategi 2 skærpe opmærksomheden på, at det digitale får en naturlig plads i børnenes hverdag i daginstitutionen. Samtidig vil fokus være på at benytte de digitale medier i kommunikationen med børnenes forældre med det mål at videndele og desuden lette det administrative arbejde for dermed at frigøre ressourcer til det primære arbejde. Missionen for IT-strategi 2 IT er en del af den fælles ramme for udvikling, og giver såvel børn som personale optimale forhold til at skabe udfordrende arbejds-, lærings-, og udviklingsmiljøer. Dagtilbudsområdet skal udnytte de muligheder, der ligger i at anvende IT i det pædagogiske arbejde, og dermed give gode læringsoplevelser i spændende miljøer. Det handler således om at: IT-strategien er klar, tydelig og kendt af alle. Institutionslederne har det overordnede ansvar for udvikling og implementering af IT. IT anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre, personale og ledelse. IT skal være med til at fremme læringsmiljøet og den pædagogiske nytænkning. IT som en ny læringskultur skal opkvalificeres ved at sikre løbende kompetenceudvikling. 7

8 4.3 Målsætning for IT-strategi 2 Ud fra ovenstående gør følgende målsætning sig gældende: IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet lægger op til en videreudvikling af de investeringer og initiativer, der blev igangsat med IT-strategi 1. Målet er at sikre fremadrettede læringsprocesser og udviklingsmuligheder for børn i Skive Kommunes daginstitutioner ved at koble det mediepædagogiske arbejde sammen med institutionernes hverdag og samtidig skabe en let tilgængelig informationsrig adgang til børnenes forældre. Ved praktisering af denne målsætning vil forældre i Skive Kommune opleve, at Kommunens daginstitutioner knytter de digitale medier til den pædagogiske hverdag med børnene og desuden skaber en direkte og lettilgængelig kommunikationsplatform mellem institution og forældre. Det vil med andre ord sige, at nærværende IT-strategi er bygget op om to indsatsområder. Disse vil uddybes i det følgende. 4.2 Indsatsområde 1: At knytte det pædagogiske til de digitale medier Målet for dette indsatsområde er, at det digitale læringsmiljø i daginstitutionerne skal bidrage til at øge den pædagogiske kvalitet. Derfor skal digitale medier være tilgængelige for børnene, dvs. de skal tænkes i børnehøjde. Tanken er her, at det pædagogiske arbejde med digitale medier skal inspirere institutionerne til at indrette deres pædagogiske og fysiske læringsmiljø, så børnenes digitale mediekompetencer udvikles på en naturlig og integreret måde i hverdagen. Hermed sagt at tanken er, at børnene inden for de forskellige aldersgrupper skal udvikle kompetencer indenfor informationssøgning, kritisk sans, analyse og samarbejde, så de i højere grad vil få mulighed for at agere producenter frem for konsumenter af digitale medier. Alle børn vil profitere af dette, og den eksisterende forskel på børns erfaringer med digitale medier vil kunne udlignes gennem et mediepædagogisk arbejde i daginstitutionen. Det mediepædagogiske arbejde vil i høj grad blive knyttet op på den hardware, som daginstitutionerne har fået i forbindelse med IT-strategi 1 (herunder børnecomputere, interaktiv whiteboard og i-pads). Disse redskaber er allerede i brug og blevet del af hverdagen. Næste skridt er i endnu højere grad at få koblingen til det pædagogiske arbejde med henblik på de seks læreplanstemaer. Hvad skal der til for at knytte det pædagogiske til de digitale medier: Daginstitutionen skal sætte digitalisering i børnehøjde på dagsordenen Personalet skal tilegne sig mediepædagogiske kompetencer, dvs. kompetencer, som gør dem i stand til at koble digitale aktiviteter til daginstitutionens pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer. Her vil styregruppen hjælpe til med inspiration og en nærmere præcisering af det mediepædagogiske arbejde ved at 8

9 tænke i retning af kompetenceudvikling og evt. udarbejdelse af en handleplan for digitalisering på dagtilbudsområdet Daginstitutionen skal fokusere på medieleg snarere end medieundervisning Der skal være lettilgængelige medier til rådighed for børn og pædagogisk personale, og de skal virke (IT-strategi 1) Kompetenceudvikling Ovenfor er kompetenceudvikling af personalet nævnt, og her kan det præciseres, at hvert år laves en plan for faglig kompetenceudvikling. Denne skal udarbejdes med baggrund i de fastlagte IT-indsatsområder. På sigt vil der blive prioriteret uddannelse inden for det mediepædagogiske område til vores IT-koordinatorer. 9

10 4.3 Indsatsområde 2: Digital kommunikation mellem daginstitution og forældre Som nævnt indledningsvis er IT-strategi 2 knyttet op på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I den forbindelse har Kommunernes Landsforening (KL) sat et særligt fokus på den digitale forældrekommunikation. Således bemærker KL, at videndeling og kommunikation mellem forældre og institution skal ske digitalt i løbet af de næste år 2. Dels for at få forældrene til at føle sig bedre orienteret og inddraget i deres børns dagligdag, og dels for at lette de administrative opgaver, så ressourcerne kan anvendes til kerneydelsen. I dag foregår kommunikation mellem daginstitution og forældre i de daglige personlige møder, forældremøder og samtaler gennem telefon og via institutionens hjemmeside. Målet er fremadrettet at digitalisere arbejdsgange og kommunikation mellem forældre og personale i dagligdagen i vist omfang. Det er vigtigt, at understrege, at de digitale beskeder ikke skal erstatte de personlige samtaler, men være med til at lette nogle administrative ressourcer. Hvis der eksempelvis opstår konflikter omkring et barn, skal forældrene, ligesom i dag, have en personlig samtale og dialog med personalet. Dér hvor de digitale beskeder kan bruges, er i aftaler og forberedelser til det personlige møde. Den digitale kommunikation bruges allerede i dag i mange forskellige sammenhæng, hvad enten det er i de sociale medier, eller når vi sender mail eller sms fremfor at ringe eller mødes med dem, vi vil i dialog med. Så selvom der fortsat er mulighed for og god grund til at fastholde den mundtlige dialog i daginstitutionen, påvirker det omgivende samfunds digitale kommunikationsformer daginstitutionen. Daginstitutionerne står derfor over for et paradigmeskifte, hvor de skal have suppleret de kommunikative kompetencer. Det skal altså tænkes som et både-og ; både den mundtlige kommunikation og den digitale kommunikation. Systemet Det forældrekommunikationssystem som daginstitutionerne i Skive Kommune vil få integreret, vil bestå af tre dele: 1) En forældredel, hvor forældrene bl.a. kan se dagens billeder, se institutionens kalender, læse opslag, anmelde fravær mm. 2) En personaledel, der fungerer som et administrativt redskab, der giver adgang til bl.a. aktivitetskalender, medarbejderoversigt, stamkort mm. 3) En institutionsdel, som vil bestå af et komme-gå-modul, hvor forældrene sammen med deres børn melder sig ind og ud af institutionen, når de møder ind og går. På denne måde kan personalet hurtigt få et overblik over, hvem der er i institutionen. Ovennævnte beskrivelse skildrer ikke alle funktioner ved systemet, men der er vigtigt at fremhæve, at det system der bliver integreret i Skive Kommunes daginstitutioner vil være intuitivt og dermed let at anvende for alle målgrupper. Det skal være enkelt, overskueligt og brugervenligt. 2 KL s målsætning lyder: Halvdelen af alle dagtilbud skal have digitale løsninger til forældrekommunikation i 2013 og 90 procent i

11 5. Projektplan for IT-strategi 2 og Politik for anvendelse af billeder og video 5.1 Projektplan Ultimo 2012 tages der stilling til, hvilken løsning der ønskes købt. Vi tilsigter en platformuafhængig webløsning, som kan afvikles på pc, touchskærm, ipads, tablets, apps, smartphones og med stor logon-fleksibilitet og brugervenlighed (mulighed for at anvende NemID, UNI-C login). I første omgang vælges 2-3 daginstitutioner til at afprøve systemet. De udvalgte daginstitutioner skal i samarbejde med forældrene afprøve følgende funktioner og muligheder i forældrekommunikation: Elektronisk registrering af børnenes fremmøde og fravær Beskeder, fridags- og sygemeldinger om børnene via internet eller mobil Elektronisk stamkort og aftaleskemaer på børnene udfyldes af forældrene Kommunikation med forældre via sms eller Dokumentation i form af billeder 11

12 Økonomi: Digital forældrekommunikation finasieres af overskydende anlægsmidler fra IT-strategi 1. Derudover vil vi søge midler fra IT-strategipuljen. Som allerede nævnt har vi endnu ikke valgt hvilket system, vi vil købe, og på den baggrund har vi pt. ikke mulighed for at give et billede af prissætningen. Vi går efter den bedste løsning med en gennemskuelig attraktiv prissætning. Smartphones Tablets Touchskærme Etableringsudgift Standard modul Drift Etablering af net- elstik Uddannelse Det bemærkes, at der vil komme en mindre egen forbrugsafhængig udgift i forbindelse med afsendelse af SMS ved brug af mobilløsninger. Derudover kommer der en årlig driftsudgift, som vil se nogenlunde ud som følgende: Institutioner med op til 100 børn: ca. 200 kr./pr. mdr. og institutioner med over 100 børn: ca. 300 kr./pr. mdr. I 2013 drifter forvaltningen udgiften. Tidsplan Tid Aktiviteter Ultimo 2012, Køb af systemet 1. kvartal 2013 IT-afd. undersøger behovet for ekstra kabling i institutionerne 2. kvartal 2013 Køb af hardware mv. 3. og 4. kvartal 2012 Implementering af digital kommunikation i daginstitutionerne. Kursusdag for superbrugere og nøglepersoner 12

13 5.2 Politik for anvendelse af billeder og video For at IT-strategien kan få sit liv ude i de enkelte institutioner, er det vigtigt, at vi både fra central og decentral side peger retning og koordinerer, de muligheder der hele tiden dukker op. Derfor er det vigtigt, at vi ser på brugen af de digitale medier og sikre nogle fælles retningsliner. Som følge af den hurtigt voksende digitale udvikling vurderer styregruppen, at der er behov for at følge op på vores fælles politik for anvendelse af billeder og video. I samarbejde med skoleområdet vil der blive udarbejdet en revidering af politikken, som forventes at få virkning i løbet af Konklusion: Vores digitale vej med strategi 2 visionen Det overordnede mål med denne strategi er som nævnt, at børns mediekompetencer i daginstitutioner skal udvikle sig i takt med nutidens informations- og videnssamfund. Med IT-strategi 1 blev fokus sat på hardware og på kompetenceudvikling af personalet indenfor de tekniske kompetencer. Strategi 2 har som mål at sætte fokus dels på en kobling mellem hardware og det pædagogiske arbejde og dels på digital kommunikation mellem institution og forældre. Målet er desuden, at lokale erfaringer bliver samlet og spredt. Institutionerne skal lære af hinanden og de gode historier skal fortælles. På denne måde vil der ligge mange udviklingsfelter forude for at kvalificere IT-understøttet leg og læring for børn i Skive Kommune. Følgende vision kan opstilles for IT-strategi 2 for dagtilbudsområdet i Skive Kommune: I Skive Kommune ønsker vi, at daginstitutionerne skal udvikle en digital kultur, som styrker børns evner til at reflektere, analysere og være kreative i deres færden med digitale medier. Børn skal opnå færdigheder i at anvende digitale medier som et personligt udtryksmiddel, der synliggøre barnets perspektiv, synspunkter og livsverden. Samtidig med, at børn skal 13

14 kunne udtrykke sig auditivt og visuelt gennem multimedier (lyd og billeder), så skal de lære at forholde sig kritisk-analytisk til de digitale udtryk. Dette betyder, at de digitale medier i daginstitutionen skal have et læringsperspektiv, hvor det mediepædagogiske arbejde knyttes til det øvrige pædagogiske arbejde. De digitale medier giver således børnene muligheder for at udtrykke sig, deltage i fællesskaber og samtidig opbygge digitale mediekompetencer, som de kan bygge videre på i skolen. Videre ønsker Skive Kommune at gøre den mere praktiske kommunikation mellem daginstitution og forældre digital for herved at lette hverdagen for personalet og desuden give forældre endnu større indsigt i deres barns hverdag i daginstitutionen. 6. Bilag: Kommissorium Styregruppens primære opgave er at agere tovholder, for at IT-strategi 2 udmøntes i praksis. Strategien skal være med til at sikre, at daginstitutionerne i Skive Kommune er ajour med den digitale udvikling, således at børnene og deres forældre møder digitale muligheder, der er tidssvarende. IT-strategi 2 tænker digitalisering ind i et pædagogisk perspektiv ved at sammenkoble de to størrelser. Det er her vigtigt, at de eksisterende digitale medier tænkes ind i den pædagogiske hverdag med et lærings- og udviklingsperspektiv for øje samtidig med, at medierne er med til at lette nogle af de administrative arbejdsopgaver. Styregruppen refererer til dagtilbudschefen. Styregruppen består af følgende medlemmer: Pædagogisk administrativ medarbejder, udviklingskonsulent, teamleder i IT-afdelingen samt fire daginstitutionsledere. 14

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for Dagplejen 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i den kommunale

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Digital daginstitution

Digital daginstitution Digital daginstitution Børne- og ungdomsforvaltningen København kommune Pædagogisk IT / Fagligt center Sadedin Jepsen 1 IT i institutionen Der har været stor efterspørgsel fra mange institutioner Institutionerne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år.

Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. Medie og Læringsstrategi for Område Ganløse/Slagslunde. Familie- og Skoleudvalget vedtog i august 2012 en Medielæringsstrategi for 0-18 år. Med udgangspunkt i den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer,

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud

Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud S y d j y l l a n d Tønder kommune Dato: 26-05-2016 Børn og skoleudvalget Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K550/20007 JLE/- Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af

Sammenskrivning af halvdelen af Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med virksomhedsplanen 2 Tilbagemelding på virksomhedsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget

Læs mere

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Digitale medier i Valhalla

Digitale medier i Valhalla Indhold Digitale medier i Valhalla... 3 Pædagogiske redskaber... 4 Ipadén... 5 Computer... 5 Projektor... 5 MitNyborg... 6 Facebook... 6 Digitale medier i Valhalla fremover... 7 2 Digitale medier i Valhalla

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X

STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2017-2020 Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X 1 Indhold 1. Fremtidsscenarie. Side 3 2. Baggrund og rammegrundlag

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere