By- og Boligudvalget L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: Svar på henvendelse af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården på vegne af Udlejerforeningen Aarhus I notatet anvendes nummereringen på spørgsmålene i Advokaterne fra Jyllandsgårdens henvendelse af 13. november 2014 på vegne af Udlejerforeningen Aarhus til By- og Boligudvalget. Spørgsmål 1: Efter forslaget mister udlejeren krav på istandsættelse efter LL 98, stk. 1, såfremt der ikke indkaldes til indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport, som tilsendes lejeren rettidigt. Hvorledes harmonerer det med den altovervejende sædvanlige situation, hvor lejeren inden indflytningen har underskrevet en lejekontrakt på typeformular A, 8, med afkrydsning i dennes 7 om at lejligheden var nyistandsat ved indflytning og en mangelliste efter lejelovens 14 har bekræftet, at lejemålet ved indflytning var nymalet overalt, men alene fremsendt en reklamation over en stikkontakt, som ikke fungerede. Skal forslaget også i en sådan situation forstås således, at udlejer mister sit krav på istandsættelse ved fraflytning, uanset at parterne er enige om, at lejemålet blev overtaget nymalet? Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal efter forslaget afholde flyttesyn og udarbejde indflytningsrapport. Gør udlejer ikke det, bortfalder udlejers krav på almindelig istandsættelse ved fraflytning. Reglerne kan ikke fraviges til skade for lejeren. Udlejeren vil således i den beskrevne situation miste sit krav på almindelig istandsættelse ved fraflytning, men vil stadig kunne fremsætte krav som følge af lejerens misligholdelse. Det er vigtigt at få fastlagt og dokumenteret lejemålets stand, så parterne kan afstemme forventningerne til istandsættelsen ved fraflytning. Ind- og fraflytningssyn giver parterne mulighed for en dialog omkring standen ved hhv. ind- og fraflytning. Det kan forhindre en række misforståelser om lejemålets stand og medvirke til at nedbringe de mange konflikter ved fraflytning. Det gælder uanset standen ved indflytning. Er lejemålet nymalet overalt ved indflytning, er det også vigtigt at konstatere det ved et syn og få det dokumenteret i en indflytningsrapport. Hvorvidt en lejlighed ved indflytning var nymalet, herunder om den var nymalet på alle flader, kan give anledning til konflikter ved fraflytning. Hertil kommer, at et

2 nymalet lejemål udover de malede flader omfatter en række andre bygningsdele, hvor der kan være uenighed om standen. Spørgsmål 2: Forslagets 9, stk. 2, indeholder ingen formkrav, men det er anført i bemærkningerne, at lejeren har krav på at få udleveret et skriftligt eksemplar af flyttesynsrapporten, hvis denne møder op til flyttesynet, - men det samme må vel være tilfældet, hvis lejeren ikke møder op? 2.1. Det er endvidere anført i bemærkningerne, at rapporten kan udarbejdes "på andre sædvanlige læsbare medier end papir, f.eks. ", men det er samtidig anført, at rapporten ikke kan fremsendes til lejeren pr. , hvis lejeren møder op! Når lovteksten ikke indeholder noget formkrav ønskes det præciseret, om der er noget som helst til hinder for, at effektivisere administrationen på den i landet mest sædvanlige fremgangsmåde, nemlig ved at udlejeren efter flyttesynet fremsender rapporten som en vedhæftet fil pr. til lejeren? 2.2. Er det korrekt forstået, at hvis parterne i lejekontrakten har aftalt kommunikation pr. efter lejelovens 4, stk. 2, kan såvel ind- som udflytningsrapport fremsendes pr. , uanset om lejeren har givet møde ved flyttesynet eller ej? Ad. 2, 2.1 og 2.2. Møder lejeren op på synet skal udlejer udlevere en fysisk kopi af flyttesynsrapporten. Møder lejeren ikke op, skal udlejer sende rapporten til lejeren. Udlejer behøver i den situation ikke sende en fysisk kopi af rapporten, man kan i stedet sende den på andre sædvanlige læsbare medier end papir, fx e- mail. Syn og synrapporterne fastlægger lejemålets stand, og giver parterne mulighed for at afstemme forventningerne til istandsættelsen ved fraflytning. Efter ministeriets opfattelse er det vigtigt, at denne forventningsafstemning så vidt muligt sker på synet. Der ligger heri, at lejeren skal have mulighed for at se resultatet af synet (synsrapporten) ved synet. Det er af stor betydning for lejeren at få fastlagt lejemålets stand af hensyn til flytteopgøret. På den baggrund skal lejere uden adgang til digital kommunikation efter ministeriets opfattelse have mulighed for at modtage en fysisk kopi af synsrapporten. 2 af 16

3 Der ligger heri, at parterne ikke efter lejelovens 4, stk. 2, kan aftale, at ind- og fraflytningsrapport sendes til lejeren på , hvis lejeren møder op på synet. Møder lejeren ikke op, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, kan udlejeren fremsende rapporten via . Spørgsmål 3: 3.1. Hvis lejeren ikke er enig i beskrivelsen af lejemålets tilstand ved indflytningen og derfor både nægter at underskrive indflytningsrapporten og/eller afviser at kvittere for denne, ønskes det præciseret om det er forudsat, at denne uenighed herefter straks indbringes til afgørelse for huslejenævnet? Det fremgår af bemærkningerne at "lejeren kan indbringe sagen for huslejenævnet", men det kan udlejeren vel også? 3.2. På baggrund heraf ønskes det præciseret, om der er pligt til at indbringe uenigheden for huslejenævnet for at få indflytningstilstanden fastlagt? Hvis der ikke er pligt til at få uenighed om indflytningsrapporten afgjort ved huslejenævnet, ønskes det oplyst hvilken betydning indholdet af indflytningsrapporten herefter tillægges ved lejemålets ophør? 3.3. Medfører dette processuel skadevirkning og i bekræftende fald for hvem? 3.4. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at hvis lejeren underskriver indflytningsrapporten, indgår parterne ikke nogen bindende aftale om lejemålets tilstand ved indflytningen, idet lejeren inden 14 dage kan fremsætte krav om afhjælpning af mangler Skal dette forstås som en henvisning til lejelovens 14? l så fald ønskes det præciseret om ikke det er hensigten med indflytningsrapporterne, at disse skal indeholde en beskrivelse af lejemålets tilstand, alene for så vidt angår indvendig vedligeholdelse, hvorimod anvendelsesområdet for lejelovens 14 alene sigter til andre fysiske mangler ved lejemålet, som lejeren kan kræve afhjulpet, med henvisning til at lejemålet ellers ikke er stillet til disposition i kontraktlig stand? Ad Det er ikke forudsat i lovforslaget, at uenighed om indholdet af en indflytningsrapport skal indbringes for huslejenævnet. 3 af 16

4 Efter forslaget skal huslejenævnet fremover kunne afgøre tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, og huslejenævnet kan pålægge udlejeren at udbedre manglen, jf. lovforslagets 1, nr. 61 og 62. Både lejer og udlejer kan indbringe sådanne sager for huslejenævnet. Med hensyn til indholdet af indflytningsrapporten og processuel skadevirkning kan det oplyses, at lejeren som i dag stadig vil kunne fremsende en mangelliste ved indflytning for at fastslå lejemålets stand. Det vil også være tilfældet efter lejekontrakten er underskrevet, og der er afholdt flyttesyn. Er manglen ikke angivet i indflytningsrapporten, vil der dog være en formodning for, at manglen ikke var til stede ved indflytningen. Det vil herefter være op til lejeren at bevise, at manglerne var til stede ved lejemålets start. Reagerer udlejer ikke på lejerens mangelliste, vil udlejer efter omstændighederne blive bundet af sin passivitet, og lejerens mangelliste må lægges til grund. I det udkast til lovforslag, der blev sendt i høring den 16. september 2014 fremgik, at hvis lejeren underskriver indflytningsrapporten, indgår parterne ikke nogen bindende aftale om lejemålets tilstand ved indflytningen, idet lejeren inden 14 dage kan fremsætte krav om afhjælpning af mangler. Det er præciseret i det fremsatte lovforslag, at der med de 14 dage henvises til lejelovens 14. Det er ikke hensigten med indflytningsrapporten, at den alene skal angive forhold vedrørende den indvendige vedligeholdelse, herunder maling, hvidtning og tapetsering samt lakering af gulve. Spørgsmål 4: Da der ikke er formkrav til indflytningsrapporter eller autoriserede formularer må det forventes, at formuleringen af fremtidige indflytningsrapporter indeholder en lang række forskellige betegnelser, som parterne typisk kan tillægge forskellig betydning, - såsom nyistandsat (er det både lofter, vægge, træværk, rør og radiatorer?), velvedligeholdt, god stand, god stand uden ridser og skrammer på døre og træværk, som lejemålet er og forefindes, i pæn stand, men smånusset enkelte steder, nedslidt. Hvorledes er det forudsat, at huslejenævnet skal træffe afgørelse og på hvilken måde er det forudsat, at huslejenævnet skal beskrive vedligeholdelsestilstanden på en objektiv måde, som begge parter er forpligtet til at lægge til grund med den efterfølgende udflytningsrapport? 4 af 16

5 4.1. Hvis en af parterne er utilfreds med formuleringen af huslejenævnets afgørelse, ønskes det oplyst, om det vil komme den pågældende part bevismæssigt til skade, såfremt denne ikke indbringer huslejenævnets afgørelse for boligretten? Ad. 4. Parterne kan efter forslaget ikke indbringe uoverensstemmelser om formuleringen i indflytningsrapporten. Parterne kan derimod indbringe tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, og huslejenævnet kan pålægge udlejeren at udbedre manglen, jf. lovforslagets 1, nr. 61 og 62. Huslejenævnet behandler allerede i dag sager, der forudsætter at huslejenævnet fastlægger og beskriver lejemålets stand, herunder sager om manglende vedligeholdelse fra henholdsvis lejer og udlejers side, samt sager om lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning. Det forudsættes derfor, at huslejenævnet som hidtil kan beskrive vedligeholdelsesstanden på en objektiv måde, der vil kunne bruges som dokumentation for lejemålets stand. Ad Såfremt parterne ikke er tilfredse med huslejenævnets afgørelse i en sag om oprindelige mangler, kan sagen indbringes for boligretten på sædvanlig vis. Er huslejenævnets sag ikke anket, vil det være op til domstolenes frie bevisbedømmelse at fastlægge bevisværdien af huslejenævnets afgørelse. Spørgsmål 5: l en situation, hvor der skal udarbejdes en indflytningsrapport i overensstemmelse med forslagets 9, stk. 2, hvor lejemålet ikke er nymalet eller nyistandsat, opstår der uenighed mellem parterne om beskrivelse af tilstanden, idet udlejer i rapporten anfører, at lejemålet ved indflytning overtages "i vel vedligeholdt stand". Denne betegnelse er lejeren uenig i og tilkendegiver samtidig, at lejeren under alle omstændigheder ønsker (selv) at male lejligheden inden indflytningen. Lejeren tilkendegiver, at han som følge heraf ikke ønsker at indbringe tvisten om lejemålets stand ved indflytning for huslejenævnet, da han alligevel vil male lejligheden inden indflytning. Udlejeren ønsker herefter at få huslejenævnets bekræftelse på, at lejemålet som påstået var velvedligeholdt og ønsker at sikre sig imod at lejeren fjerner beviset ved maleristandsættelsen. Er det forudsat, at huslejenævnet i sager om afgørelse af tvister om indflytningsrapporter skal gennemføre besigtigelse inden få uger efter indflytningen og hurtigt træffe afgørelse i denne type sager? 5 af 16

6 5.1. Såfremt der ikke indføres særlige regler om hurtige afgørelser fra huslejenævnet af tvister om indflytningsrapporter, men disse behandles af huslejenævnet efter nævnenes sædvanlige ekspeditionstid, ønskes det oplyst, hvorledes indflytnings- og fraflytningstvister forudsættes afgjort i områder hvor huslejenævnet har forholdsvis lang ekspeditionstid, som f.eks. i Aarhus på ca. 1 år, og i Randers på ca. 18 måneder? Ad. 5 og 5.1. Huslejenævnene tilrettelægger allerede i dag sagsbehandlingen efter nødvendigheden af en hurtig besigtigelse, uden at det er angivet udtrykkeligt i loven. Det gælder fx i sager om hhv. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning og manglende vedligeholdelse. Spørgsmål 6: Som det ses af ovennævnte spørgsmål vil indførelsen af forslaget om indflytningssyn efter forslagets indhold meget nemt fremtvinge en lang række nye tvister mellem parterne allerede fra lejemålets start, som følge af at det er nødvendigt at få afgjort parternes uenighed om forståelsen af beskrivelsen af vedligeholdelsesstanden i indflytningsrapporten. Da det således forekommer uhensigtsmæssigt, at fremprovokere en lang række nye og unødvendige tvister mellem parterne allerede fra lejemålets start, ønskes det oplyst, om ministeren i stedet for vil overveje at modernisere indholdet af reklamationsreglen i lejelovens 14, således at den gældende mangelregel i 14 suppleres med indholdet af forslagets punkt 10, ved indførelse af en ny 19, stk. 3. Herefter vil retstilstanden blive mere enkel og præcis ved at lejeren inden 2 uger eller eventuelt en forlænget frist kan fremsætte krav om afhjælpning af mangler og herunder udførelse af bestemte vedligeholdelsesarbejder, således at lejemålet overtages i "normal/sædvanlig vel vedligeholdt stand"? 6.1. Hvis vedligeholdelsesstanden er så ringe, at den må anses for at være mangelfuld, kan huslejenævnet pålægge udførelse af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder efter forslagets 19, stk. 3, hvorefter lejemålets vedligeholdelsestilstand ved indflytning vil være fastlagt til et sædvanligt og hensigtsmæssigt niveau ved lejemålets indgåelse, som dermed også automatisk kan lægges til grund som udgangspunkt efter den efterfølgende fraflytningsrapport! 6.2. Såfremt ministeren ikke har til hensigt at præcisere lovforslagets 9, stk. 2, og 19, stk. 3, yderligere, i forhold til den gældende reklamationsregel i lejelovens 14, anmodes ministeren om at oplyse, om denne ikke er enig i, at der er behov for at præcisere indholdet af lejelovens 14 yderligere, således 6 af 16

7 at reklamationen over de mangler, der er forudsat i 14, omhandler uenighed om indhold af fraflytningsrapporten eller ej, eller om manglerne i 14 fremover alene skal forstås som andre fysiske og faktiske mangler, der alene relaterer sig til udlejers misligholdelse af aftalevilkåret eller af lejelovens regler? Ad. 6, 6.1 og 6.2. Spørgsmålet bygger tilsyneladende på den misforståelse, at huslejenævnet med forslaget får kompetence til at tage stilling til indholdet af en indflytningsrapport, herunder de anvendte formuleringer i rapporten. Der henvises til svaret på spørgsmål 4, hvor det fremgår at nævnet med forslaget alene får kompetence til at behandle tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse. Huslejenævnet kan efter forslaget fx ikke tage stilling til en tvist om, hvorvidt et lejemål generelt er overtaget i velvedligeholdt stand som angivet i en indflytningsrapport. Nævnet kan derimod tage stilling til, om der er konkrete mangler ved indflytning, fx at gulvet er misligholdt. Der er ikke angivet frister for indbringelse af sådanne sager. Lovforslaget omfatter ikke ændringer i den gældende 14 i lejeloven. Lejeren vil derfor som hidtil skulle rejse krav om oprindelige mangler inden for 2 uger efter lejeforholdets begyndelse for at bevare sine beføjelser efter lejelovens kapitel III. Der ses på den baggrund ikke at være grundlag for at præcisere forslaget yderligere på det punkt. Spørgsmål 7: l den situation hvor der opstår uenighed om indholdet af indflytningsrapporten, som udlejeren herefter ønsker indbragt for huslejenævnet til afgørelse, ønskes det oplyst, om udlejeren i den situation kan påbyde lejeren at undlade at foretage maleristandsættelse ved indflytning og afvente udførelsen heraf, indtil huslejenævnet har truffet afgørelse i sagen, således at beviset ikke bortskaffes? Med hensyn til huslejenævnets muligheder for at tage stilling til indholdet af indflytningsrapporten henvises til svaret på spørgsmål 6. Hvorvidt udlejeren i den situation kan påbyde lejeren ikke at foretage istandsættelse, afhænger af parternes aftale. Hvis der opstår en tvist om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, kan udlejeren indbringe sagen for huslejenævnet og samtidig bede lejeren om ikke at istandsætte lejemålet, før nævnet har besigtiget det lejede. Istandsætter lejeren i den situation det lejede, kan det efter omstændighederne komme lejeren til skade bevismæssigt. Generelt ad spørgsmål 8 12 om nettoprisindeksregulering og trappeleje 7 af 16

8 De spørgsmål, der stilles i brev af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S, er stillet på baggrund af det udkast til lovforslag, som blev sendt i høring den 16. september Da lovforslaget efterfølgende er ændret på flere punkter, som berører de spørgsmål, som er stillet som spørgsmål 8 12, er nogle af disse spørgsmål ikke længere relevante. Spørgsmål 8: Vedrørende trappelejeklausuler hvor lejemålet er gennemgribende forbedret efter BRL 5, stk. 2. l udkast til lovforslaget punkt er det anført, at "det vurderes at trappelejeklausuler i praksis kun anvendes i ganske begrænset omfang". Ministeren bedes oplyse, hvad grundlaget er for denne vurdering, idet der efter oplysninger fra Danske Udlejere og de hertil knyttede lokale grundejerforeninger næsten undtagelsesfrit er aftalt regulering af lejen med trappeleje i de jyske og de fynske områder? Der er ikke i det lovforslag, der blev fremsat den 17. december 2014, henvist til omfanget af anvendelsen af trappeleje. Danske Udlejere har i øvrigt til ministeriet oplyst, at man ikke er i besiddelse af en statistik over omfanget.. Spørgsmål 9: 9.1. Det ønskes oplyst om det er bevidst tilsigtet med lovforslaget, at netop de lejemål der er omfattet af BRL 5, stk. 2, ved gennemførelse af lovforslaget, bliver de ringest stillede lejemål i Danmark med hensyn til mulighederne for regulering af lejens størrelse? 9.2. Da de lejemål, der er omfattet af BRL 5, stk. 2, som betingelse for at være omfattet af aftalefriheden om lejefastsættelse til det lejedes værdi og dermed samtidig være undtaget for den praktiske hovedregel om omkostningsbestemt leje, netop kvalitetsmæssigt kan sammenlignes med de lejemål der er omfattet af LL 53 med hensyn til kvaliteten af moderniseringsgrad og faciliteter, ønskes det oplyst, hvorfor kun 5, stk. 2 lejemålene som den eneste ikke har beholdt eller fået tildelt en reguleringsmulighed i form af nettoprisindeksering? I lovforslaget er muligheden for at aftale trappeleje erstattet af mulighed for at aftale regulering efter nettoprisindeks, jf. lejelovens 53, stk. 2, 2. pkt. Der er således opretholdt mulighed for at aftale regulering af lejen efter samme principper, som de lejemål, hvor lejen er fri. 8 af 16

9 Spørgsmål 10: Pristalsregulering i lejemål omfattet af BRL 5 - forslagets BRL 9 a Det ønskes oplyst, om den reduktion, der skal foretages af de udgifter der indgår i den omkostningsbestemte leje efter BRL 8, stk. 1, udover reduktionen fra skatter og afgifter, også omfatter fradrag for udgifterne til renovation og dette opkræves sammen med ejendomsskatten? Det ønskes oplyst om begrænsningen af de poster der indgår i pristalsreguleringen også omfatter de sædvanlige årlige reguleringer af huslejenævnets normtal for vicevært og ejendomsadministration? Det fremgår af lovforslaget til ny BRL 9 a, at ved regulering efter nettoprisindeks "omfatter beslutning herom alle lejemål i ejendommen, hvor lejen er fastsat efter lovens 5". Betyder dette, at en udlejers valg om at anvende pristals reguleringen af de omkostningsbestemte lejemål vil medføre, at udlejeren er tvunget til samtidig at gennemføre en tilsvarende regulering af de lejemål, der er gennemgribende moderniseret og lejet ud til det lejedes værdi. Hvorfor er der ikke gjort forskel på reguleringsmuligheden for lejemål, der er omkostningsbestemte, og lejemål, hvor lejen er fastsat efter det lejedes værdi? Det ønskes på baggrund heraf oplyst, om ikke netop intentionen bag indførelsen af BRL 5, stk. 2, i 1996 om at undtage disse lejemål fra omkostningsbestemt leje nødvendigvis må føre til, at lejemål der er omfattet af BRL 5, stk. 2, enten bør bevare muligheden for trappelejestigninger eller som erstatning herfor have samme mulighed for pristalsreguleringen, som er gældende for de øvrige lejemål, omfattet af lejelovens 53, eller om der som alternativ bør indføres en mulighed for at varsle lejestigning til det lejedes værdi efter LL 47? Ad Ved anvendelse af boligreguleringslovens 9 a er der ikke tilsigtet ændringer i afgrænsningen mellem udgifter, der i dag reguleres efter reglerne om skatter og afgifter, jf. lejelovens 50 og 51, og de udgifter, der reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Hvis udgiften til renovation opkræves sammen med ejendomsskatten, vil stigninger i udgiften i samme omfang derfor som hidtil kunne udlignes gennem en lejeforhøjelse efter lejelovens 50 og 51. Ad af 16

10 For at forenkle fremgangsmåden ved huslejereguleringer er det i lovforslagets 2, nr. 8, foreslået, at udlejer får mulighed for at beslutte, at lejen én gang om året og i perioder på 2 år ad gangen reguleres efter nettoprisindeks i stedet for efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Udlejer kan selv vælge, om lejen skal reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje eller efter nettoprisindeks. Vælger udlejer at regulere lejen efter nettoprisindeks, kan dette ske for en del af lejen, herunder de driftsudgifter, som omfatter udgifter til vicevært og administration. Nettoprisindeksreguleringen sker i forhold til disse beløb på grundlag af de udgifter til eksempelvis vicevært og administration, som de rent faktisk kan opgøres til ved 2 års-periodens start. I 2 års-perioden kan beløbene ikke samtidig reguleres efter andre principper. Ad Det fremgår af det foreslåede 9 a, stk. 1, 4. pkt., i boligreguleringsloven, jf. lovforslagets 2, nr. 8, at der uanset udlejerens beslutning om at regulere lejen efter 9 a fortsat består mulighed for, at udlejeren kan regulere lejen i lejemål, omfattet af boligreguleringslovens 5, stk. 2, efter lejelovens 53, stk. 2, hvilket indebærer, at der for 5, stk. 2, lejemål vil kunne aftales en regulering efter nettoprisindeks af den fulde leje også inden for den i 9 a nævnte 2 års-periode. Spørgsmål 11: Vil ministeren overveje, såfremt ovennævnte reguleringsmulighed ikke indføres, at lade regulering efter trappelejeprincippet fortsætte alene for lejemål omfattet af BRL 5, stk. 2, eventuelt med den præcisering, at en aftalt trappelejeregulering skal præciseres at omfatte samtlige fremtidige stigninger i trappelejeperioden (skatter og afgifter, hensættelser efter BRL 18 og 18 b, og LL 22) og udbredelsen af trappelejeaftalerne også set fra lejers side har været en udbredt og positiv modtaget reguleringsmulighed, som følge af at lejens udvikling typisk for en 10-årig periode har været en på forhånd kendt stigning og dermed en optimal gennemsigtighed af lejens fremtidige udvikling? Da der i det fremsatte lovforslag er åbnet mulighed for, at 5, stk. 2, lejemål uanset udlejerens beslutning om at regulere lejen efter boligreguleringslovens 9 a fortsat kan reguleres efter lejelovens 53, stk. 2, forekommer spørgsmålet ikke relevant. Spørgsmål 12: Det fremgår af forslagets 1, nr , sammenholdt med 2, nr. 18, om LL 53 og BRL 15 a, at den hidtidige mulighed for aftale om trappeleje afskaffes og kun for lejemål med fri lejefastsættelse erstattes af muligheden for regulering efter nettoprisindekset 10 af 16

11 l uregulerede områder kan den aftalte leje i både store ejendomme og småhusejendomme og for umoderniserede og gennemgribende moderniserede lejemål reguleres for stigninger i skatter og afgifter efter og dels kræves reguleret til det lejedes værdi hvert andet år efter lejelovens 47. l regulerede områder foreslås muligheden for trappeleje afskaffet med virkning fra 1/1 2015, både for gennemgribende forbedrede lejemål efter BRL 5, stk. 2, og for småhusejendomme efter BRL 29 c, uanset at lejen for disse lejemål også kan fastsættes ved aftale, alene begrænset af reglerne om det lejedes værdi. Det fremgår ikke af ikrafttrædelsesreglerne til lovforslaget, at forbuddet mod at aftale trappelejeforhøjelser fra lovens ikrafttrædelse alene gælder nye lejeaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, således at lovændringen ikke får tilbagevirkende kraft ved indgriben i eksisterende aftalte reguleringer af lejen, da et sådant indgreb efter danske udlejeres opfattelse vil have karakter af ekspropriation? Som det fremgår af besvarelsen af bl.a. spørgsmålene 10.3 og 11, kan lejemål omfattet af boligreguleringslovens 5, stk. 2, også fremover reguleres efter lejelovens 53, stk. 2. Det fremgår af lovforslagets 5, stk. 6, at muligheden for at aftale, at lejen reguleres efter nettoprisindeks efter lejelovens 53, stk. 2, alene skal gælde for lejeaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden. Dette indebærer, at allerede indgåede gyldige aftaler om trappelejeregulering fortsætter uændret også efter lovens ikrafttræden. Spørgsmål 13: l 2, nr. 36 forslås det, at udlejeren skal betale et beløb på kr ,00 i huslejenævnet, hvis udlejeren taber sagen i nævnet. Det ønskes oplyst, om der findes statisk dokumentation for, at udlejeren taber flere sager for huslejenævnet end lejerne, og herunder i hvilket omfang udlejerne efterfølgende får medhold i deres krav efter indbringelse for boligretten af huslejenævnets afgørelse? Således som lovforslaget er formuleret uden en tilsvarende pligt for lejere til at betale omkostninger til nævnet ved tab af sagen, bærer forslaget klart præg af at indføre en sanktion alene overfor udlejerne svarende til samme pønaleffekt??? som formålet med bøder. Er dette tilsigtet? Det ønskes derfor specielt uddybet, hvorfor kun den ene af parterne i huslejenævnssager skal kunne straffes med krav om betaling af sagsomkostninger? af 16

12 Hvorfor skal lejere, som belaster nævnets sagsbehandling med urimelige sager, som de taber, ikke tilsvarende bidrage til omkostningerne ved huslejenævnets drift? Skal huslejenævnene tilbagebetale sagsomkostningerne, når sagen indbringes for boligretten, hvis udlejeren får hel eller delvis medhold ved domstolene? Ad. 13.1, 13. 2, og I 2012 blev husleje- og beboerklagenævnene pålagt at indberette oplysninger om samtlige sager, nævnene behandler. Indberetningen sker via hjemmesiden huslejenaevn.dk. Registeret indeholder oplysninger om nævnenes afgørelser, herunder om sagernes fordeling på sagstyper, sagsbehandlingstider og sagernes udfald. Ministeriet har udarbejdet en statistisk opgørelse af huslejenævnenes indberetninger af afgørelserne i Opgørelsen viser, at lejerne får fuldt medhold i knap halvdelen af sagerne i huslejenævnene, mens udlejerne får fuldt medhold i godt en tredjedel af sagerne. I de resterende sager er der delt medhold. Opgørelsen blev offentliggjort i ministeriets pressemeddelelse af 9. juni Forslaget om betaling af gebyr, når udlejer taber en sag i huslejenævnet, er en udmøntning af forligsteksten. Det fremgår heraf, at den udgift, som forslaget om billigere adgang til forhåndsgodkendelse for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger medfører, bl.a. skal udlignes ved i lighed med andre klagenævn at indføre medfinansiering af sagsbehandlingen ved huslejenævnet for udlejere, der taber en sag. Den ny betaling for tabte sager fastsættes således efter samme principper, som gælder for sager i f.eks. Forbrugerklagenævnet og en række andre klage- og ankenævn. Ad Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen i forslagets 2, nr. 34, at hvis en sag indbringes for domstolene, har domstolsafgørelsen ikke betydning for huslejenævnsgebyret. Gebyret vil således ikke blive tilbagebetalt uanset boligrettens afgørelse. Spørgsmål 14: 1, nr og 58, fraflytningsrapport. l lighed med reglerne om indflytningsrapport forekommer det tungt og usmidigt, at fraflytningsrapport skal udleveres på print til lejeren, hvis lejeren møder op til flyttesynet, men ellers kan fraflytningsrapporten godt fremsendes til lejeren på . Såfremt udlejer har sikret sig kvittering for, at lejer har modtaget rapporten indenfor 14 dage fra flyttesynet, bør det være overflødigt at indføre regler om i hvilken form rapporten skal udleveres. 12 af 16

13 Henset til at formålet med lovforslaget ifølge overskriften til lovforslaget netop skulle være "forenkling og modernisering", opfordres ministeren til at overveje en tidssvarende og forenklet registrering af forholdene, såvel ved indflytnings som ved udflytningssyn, fremfor en tung bureaukratisk model med formkrav og fælder Det ønskes oplyst, om ministeren også vil overveje, såvel en moderniseret udgave af lejekontraktformularen, som formularer til ind- og udflytningssyn? Såfremt ministeren ikke vil overveje ændring af det formulerede forslag, men således at fremsendelse af fraflytningsrapport på print tillejeren skal ske, således at denne modtages inden 14 dage, hvilket erfaringsmæssigt er en kort frist, opfordres ministeren til at overveje forlængelse af den gældende 2 ugers frist i LL 98, stk. 2, til 4 uger, svarende til den tilsvarende frist i erhvervslejeloven. Ad. 14. Med hensyn til kravet om at lejeren skal have udleveret fraflytningsrapporten ved synet, henvises der til svaret på spørgsmål 2. Ad Som det fremgår af høringsnotatet, der er sendt til By- og Boligudvalget den 19. december 2014, er det i overensstemmelse med organisationernes enighedsliste hensigten, at der hurtigst muligt efter vedtagelsen af lovændringerne skal foretages en revision af typeformular A, 8. udgave, der er autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001 til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder og værelser i private udlejningsejendomme. Det fremgår endvidere, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre autoriserede blanketter for ind- og fraflytningsrapport med den virkning, at den nuværende metodefrihed begrænses, og at eksisterende velafprøvede skemaer, herunder skemaer udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark, ikke længere kan anvendes. Ad Der er ikke planer om at ændre den foreslåede frist for udlejer til at fremsætte krav om istandsættelse ved fraflytning. Som det fremgår af høringsnotatet indebærer lovforslaget, at udlejere skal fremsætte krav om istandsættelse på flyttesynet, hvis lejeren møder op på synet. Møder lejeren ikke op på synet, eller vil lejeren ikke modtage rapporten på synet, skal udlejer fremsætte krav om istandsættelse overfor lejeren senest 2 uger efter synet ved at fremsende flyttesynsrapporten til lejeren. Da udlejeren nu får 13 af 16

14 op til 4 uger til at fremsætte krav om istandsættelse regnet fra det tidspunkt, hvor udlejeren er blevet bekendt med lejerens fraflytning, er der ikke grundlag for at kunne fravige fristen ved aftale. Enkeltudlejere og værelsesudlejere, der ikke er omfattet af kravene i det foreslåede 98, stk. 3, om flyttesyn, skal som hidtil fremsætte krav om istandsættelse inden 2 uger fra lejemålets fraflytning, medmindre fristen er forlænget ved aftale. Det gælder uanset, om de frivilligt afholder flyttesyn efter reglerne i det foreslåede 98, stk. 3. Spørgsmål 15: Ad 2, nr. 6, 20 og 21- obligatoriske vedligeholdelsesplaner. Det er i både lejers og udlejers interesse, at der løbende er et overblik over, hvornår der skal foretages vedligeholdelse af den enkelte ejendom, således at udlejer kan sikre, at den fornødne kapital er til rådighed herfor. Det forekommer imidlertid både uhensigtsmæssigt og urimeligt, at forslaget lægger op til, at en fodfejl hos udlejer kan medføre, at der skæres kr. 120,00 - kr. 170,00 pr. m2 af de indtægter, der skal muliggøre vedligeholdelsen. Da det er beboeren, der skal starte en sag herom, vil det endvidere ikke medvirke til at fremme samarbejdet mellem parterne. Uldne 10 års vedligeholdelsesplaner vil både være bekostelig og tidskrævende at udarbejde, hvis de skal være af en vis kvalitet, og det må derfor antages, at forslaget vil medføre lejeforhøjelser som følge af at der formentlig skal indhentes løbende ekstern bistand til udarbejdelse og vedligeholdelse af planerne. Det bør derfor overvejes om ikke det vil være tilstrækkeligt, at vedligeholde planerne hvert andet år, således at omkostningsniveauet og det administrative besvær nedbringes? Det forekommer uhensigtsmæssigt, at der ved vurderingen af hvilke ejendomme, der er omfattet af reglerne, skal ses på ejendommens forhold pr. 1. januar Der bør i forbindelse med en forenkling og modernisering af lejelovgivningen gøres op med de alt for mange forskellige regler for ikrafttrædelsesdatoer, som kun ganske få kan manøvrere sikkert indenfor rammerne af Er det overvejet, om huslejenævnet i deres nuværende form har tilstrækkelig kompetence til at tage stilling til indholdet af vedligeholdelsesplaner? Det bør overvejes om det ikke er et grundlovsstridigt indgreb i den private ejendomsret, at en ejer af en fast ejendom ikke selv har råderet over ejendommen, så længe der ikke er tale om mangler, der bevirker, at det er uforsvarligt at bebo ejendommen. Bestemmelsen må antages at medføre mange overflødige retssager om huslejenævnets pålæg af vedligeholdelsesarbejderne. 14 af 16

15 Sanktionen ved manglende vedligeholdelsesplan synes ikke at stå mål med en undskyldelig overtrædelse af reglerne, hvorfor en gennemgribende justering af forslaget bør overvejes, også i forenklingens og moderniseringens navn? Det bemærkes, at Udlejerforeningen Aarhus i spørgsmålet indledningsvist udtrykker, at det har en positiv effekt, at der indføres regler om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme. Udlejerforeningen finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at opkrævning af beløb til afsætning til vedligeholdelse gøres betinget af tilstedeværelsen af en vedligeholdelsesplan. Sammenkædning af eksistensen af en vedligeholdelsesplan og lejerens betaling for vedligeholdelse er udtryk for, at der som element i lejerens betaling indgår betaling for, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan. I det lys forekommer det naturligt, at lejeren kan standse sin ydelse, hvis ikke udlejeren leverer sin modydelse. Sanktionen indtræder først, når udlejeren sidder lejernes krav overhørigt. Det kan derfor ikke betragtes som en undskyldelig fejl (fodfejl), hvis udlejeren ikke overholder forpligtelsen til at udarbejde en vedligeholdelsesplan. Det er i lovforslaget forudsat, at udlejeren gør lejerne bekendt med vedligeholdelsesplanen, og det er forventningen, at udlejeren efterkommer lejerens ønske herom som et led i samarbejdet imellem parterne. Sker dette imidlertid ikke, vil lejeren kunne indbringe sagen for huslejenævnet, hvor udlejeren vil skulle dokumentere, at der er udarbejdet en plan. Det er hensigten at udforme ordningen med en passende fleksibilitet, som gør det muligt at implementere vedligeholdelsesplaner i alle typer udlejningsejendomme, hvor de ikke allerede er iværksat Generelt må det lægges til grund, at ejendomsdrift, som lever op til tidssvarende standarder, omfatter vedligeholdelsesplanlægning, der sikrer, at vedligeholdelsesmangler håndteres på et tidligt tidspunkt, inden der bliver tale om omfattende skader på ejendommen, som bliver uforholdsmæssigt omkostningstunge at afhjælpe. I praksis indgår det derfor også som et helt naturligt element i ejendomsadministration at gøre brug af vedligeholdelsesplaner, da det har en gunstig virkning på ejendommens økonomi. Ad Det indgår ikke i lovforslaget at ændre på den nævnte afgrænsning af småejendomme, men ministeriet har noteret sig, at Udlejerforeningen Aarhus foreslår, at sådanne tidsmæssige afgrænsninger ophæves. Det kan i øvrigt oplyses, at den nævnte regel blev indført på baggrund af forhandlinger imellem Ejendomsforeningen Danmark og Jyske Grundejere (nu Danske Udlejere) på den ene side og Lejernes LO på den anden side i Ad af 16

16 Det er hensigten, at huslejenævnet i tilfælde af en indsigelse om, at udlejeren ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan, skal tage stilling til, om der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan i henhold til de regler, som det er hensigten at fastsætte i en bekendtgørelse. Det er ministeriets opfattelse, at huslejenævnene besidder de fornødne kompetencer til at foretage en sådan vurdering. Det kan i øvrigt oplyses, at Justitsministeriet påser, om lovforslag rejser grundlovsmæssige problemstillinger, hvilket ikke har været tilfældet i relation til dette lovforslag. For så vidt angår sanktionen for udlejers manglende overholdelse af kravet om at udarbejde vedligeholdelsesplaner, skal det understreges, at udlejeren har mulighed for at begrænse virkningen, da det først er fra lejernes indbringelse af sag for huslejenævnet, at udlejeren ikke lovligt kan opkræve afsætningsbeløb til vedligeholdelse. 16 af 16

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 29. april 2015-202 medlemmer.

Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 29. april 2015-202 medlemmer. FORMANDSBERETNING UDLEJERFORENINGEN SVENDBORG Generalforsamling den 29. april 2015, kl. 19.00 på adressen Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg 1. MEDLEMSTAL/MEDLEMSFORHOLD Medlemstallet i foreningen

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere