Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015"

Transkript

1 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015

2 Velkommen 2

3 3 Program Registrering Velkomst v/andreas Antoniades Obligatorisk ind- og fraflytningssyn; vedligeholdelsesfordeling og normalistandsættelse ved fraflytning v/kristin Jonasson og Frederik Foged Kort pause Vedligeholdelsesregnskaber; vedligeholdelsesplaner, varsling af omkostningsbestemt leje; trappeleje; nettoprisindeksregulering af lejen v/kristin Jonasson og Frederik Foged Kort pause Forbrugsregnskaber; huslejenævnenes kompetencer; gebyrer for nævnssager; beboerrepræsentationens kompetence; adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer med 1 års varsel v/kristin Jonasson og Frederik Foged

4 4 Fremme af energirenovering i erhvervslejemål Den 1. april 2015 er Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler mv. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) trådt i kraft. Der er kommet en ny bestemmelse i 31, stk. 3:»Stk. 3. I ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, kan udlejeren forlange en lejeforhøjelse for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, hvis udlejeren har tilslutning til gennemførelsen af arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål tilsammen omfatter mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Lejeforhøjelsen kan ikke overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne.«ministeriet vil fastsætte nærmere regler om krav til dokumentation, om betingelserne for at kræve lejeforhøjelse og om forhøjelsens beregning.

5 5 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Gældende ret: Ikke pligt til at gennemføre ind- eller fraflytningssyn. Ikke pligt til at udarbejde og udlevere indflytningsrapport eller fraflytningsrapport Hvis der gennemføres ind- eller fraflytningssyn skal BR indkaldes. Dog ingen sanktion ved manglende indkaldelse. (LL 98). BR skal dog kun med hvis lejer har bedt om det. Ofte afholdes fraflytningssyn for at fastlægge, hvad der skal istandsættes og for at holde 2-ugers fristen i LL 98. Ifølge praksis har lejer ved fraflytning bevisbyrden for mangler, der var til stede ved indflytning.

6 6 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Nye regler : Ind- og fraflytningssyn bliver obligatoriske. Formål: Undgå fraflytningstvister begrundet i manglende fastlæggelse af lejemålets stand ved indeller fraflytning. Ministeriet skønner, at 1/5 af sagerne ved huslejenævnet vedrører fraflytninger. Det antal ønsker man at mindske. Økonomi: Det er anført i bemærkningerne til forslaget, at obligatoriske ind- og fraflytningssyn ikke forventes af medføre øgede udgifter til administration for udlejerne, da en stor andel af de professionelle udlejere allerede har indført en helt fast procedure med ind- og fraflytningssyn! Hvis det er korrekt, hvordan skal reglerne så mindske antallet af tvister herom i nævneværdigt omfang? Pligt for udlejer til at udarbejde ind- og fraflytningsrapporter. Gælder kun for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed.

7 7 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn (LL 9) Afholdes i forbindelse med indflytning Lejer skal indkaldes til indflytningssyn med et rimeligt varsel, fx 1 uge eller mere Ingen krav til, hvordan eller hvornår indkaldelse skal ske til indflytningssyn. Udlejer bør dog sikre sig bevis for, at indkaldelse er sket. Loven synes at forudsætte, at indflytningssynet foretages, mens udlejer stadig selv kan skaffe sig adgang til lejemålet, dvs. før lejer har overtaget lejemålet/fået nøgler. Indflytningsrapport Udarbejdes af udlejer Udleveres på papir ved synet Må eftersendes, hvis lejer ikke møder eller hvis lejer ikke ønsker at modtage synsrapporten. I så fald sendes rapport inden 14 dage. Ingen krav til, hvordan ind- eller fraflytningsrapporten skal se ud. Som udgangspunkt kan den laves digitalt.

8 8 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Fraflytningssyn : Afholdes senest 14 dage efter at udlejer er bekendt med lejers fraflytning Ved fraflytningssyn skal lejer indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel. Parterne kan dog aftale et kortere varsel, men kun når lejemålet er opsagt eller ophævet. Fraflytningsrapporten skal indeholde alle krav, også misligholdelseskrav Hvis lejer møder op til synet: Lejer skal have rapporten udleveret i papir ved synet. Dvs. udlejer skal have printer med, hvis rapporten laves digitalt! Rapporten må kun eftersendes senest 2 uger efter fraflytningssynet, hvis lejer ikke var tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten. Lejers kvittering er ikke en accept af rapportens indhold. Hvis lejer ikke møder op til synet: Rapporten skal udarbejdes alligevel. Rapporten skal sendes til lejer inden 14 dage fra synet. Det kan ske pr. mail.

9 9 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Fraflytningsrapporten kan være udlejers reklamation, men det forudsætter, at reklamationsfristen er overholdt. 1/4 4/4 9/4 15/4 16/4 30/4 L flytter og U bliver U indkalder til syn Frist i 98, Flyttesyn Frist for at sende Afleverer uden bekendt med med 1 uges varsel stk. 2 springer afholdes fraflytningsrapport Varsel nøgler af lejemålet er tomt.

10 10 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Det er ikke et krav, at parterne bliver enige om rapporternes indhold. Rapporten er udlejers udspil til, hvordan lejemålet så ud ved indflytningen eller fraflytningen. Hvis lejer mener at der er mangler ved indflytning, kan lejer indbringe en sag herom for huslejenævnet. Udlejer har bevisbyrden for, at der er udarbejdet ind- og fraflytningsrapporter, at lejer har fået disse, og lejer har været indkaldt til ind- og fraflytningssyn. Manglende overholdelse af kravene om ind- og fraflytningssyn medfører, at udlejer fortaber sin ret til at kræve almindelig istandsættelse ved fraflytning. Lejer hæfter dog stadig for misligholdelse, dvs. lejer kan ikke omkostningsfrit forvolde skade på lejemålet pga. udlejers manglende iagttagelse af reglerne (ved indflytning). Udlejer skal ikke længere indkalde BR til ind- og fraflytningssyn, men lejer har ret til at medtage BR.

11 11 Ikrafttræden ind-/fraflytningssyn Gælder indflytningssyn for lejemål indgået 1. juli 2015 eller senere Gælder fraflytningssyn, der sker efter lovens ikrafttræden, dvs. 1. juli 2015 eller senere. Dvs. reglerne om fraflytningsyn gælder også i lejemål indgået forud for lovens ikrafttræden.

12 12 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet (normal) istandsættelse Reglerne i dag før lovændringen 1. juli 2015: Aftalefrihed. Dog begrænset af LL 98, stk. 1, 3. pkt. - ikke aflevere i bedre stand. Udlejer og lejer kan aftale, at lejer skal vedligeholde enhver del af det lejede og ejendommen. Det kan aftales, at lejer skal aflevere det lejede nyistandsat ved fraflytning dog forudsat, at det lejede var nyistandsat ved indflytning. Forudsætning er konsekvens af LL 98, stk. 1, 3. pkt. Nyistandsættelse ved fraflytning kan aftales, selvom udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt (lejer godskrives dog indestående på konto for indvendig vedligeholdelse). Udvidet vedligeholdelsespligt for lejer indebærer, at udlejer kun kan opkræve de lave hensættelser hos lejerne efter BRL 18b

13 13 Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet (normal) istandsættelse Efter 1. juli 2015: Indvendig vedligeholdelse defineres i loven (LL 21): Maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve (også mellemslibning af gulve, men ikke egentlig afslibning eller afhøvling). Lejere i større ejendomme (OMK-ejendomme), herunder lejere af gennemgribende forbedrede lejemål ( 5, stk. 2), kan ikke pålægges vedligeholdelsespligt udover indvendig vedligeholdelse. Ifølge bemærkningerne til forslaget er det sjældent, at lejernes vedligeholdelsespligt udvides udover indvendig vedligeholdelse! Lejere i uregulerede lejemål (lejemål i uregulerede kommuner LL 47, 80/20-lejemål, nyopførte ejendomme, tidligere erhverv og nyetablerede tagboliger) og småhuse kan stadig pålægges udvidet vedligeholdelsespligt. Udlejer skal/kan ikke længere opkræve lave hensættelser til 18b-konto, men derimod de høje, da lejers vedligeholdelsesforpligtelse i de større ejendomme (OMK-ejendomme) ikke kan omfatte mere end indvendig vedligeholdelse.

14 14 Påkrævet (normal) istandsættelse Efter 1. juli 2015: LL 19, stk. 2 gøres ufravigelig: Vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter, jf. dog 22. Det kan herefter ikke aftales, at lejer skal aflevere lejemålet nyistandsat ved fraflytning. Indebærer krav om påkrævet istandsættelse: Det kan ikke aftales, at lejer skal foretage andet end påkrævet istandsættelse ved fraflytning. Formål: At reducere fraflytningsregninger for lejere ved at undgå unødvendig istandsættelse. Lovændringen bygger på forudsætning om, at det sker. Det kan heller ikke aftales, at lejer ved fraflytning skal istandsætte dele af det lejede, som lejer ikke har haft vedligeholdelsespligten af i lejeperioden. Lejer skal altså have den indvendige vedligeholdelsespligt, før lejer kan pålægges at istandsætte ved fraflytning. Betyder, at lejere i OMK-ejendomme ikke kan pålægges at istandsætte andet end det, der er omfattet af indvendig vedligeholdelse.

15 15 Påkrævet (normal) istandsættelse Efter lovændringen 1. juli 2015: Konkrete eksempler boperiode på mere end 5 år udløser som udg.pkt istandsættelsesbehov ifølge et høringsnotat fra ministeriet: Eksempel 1: Lejer har overtaget lejemålet nymalet. Lejer fraflytter efter 3 år med almindeligt slid og ælde, herunder huller efter skruer i væggene. Istandsættelse er her (pga. kort lejeperiode) som udgangspunkt ikke påkrævet og lejer hæfter ikke for istandsættelse. Hvis lejeren i stedet fraflytter efter mere end 5 år uden at have foretaget istandsættelse, hæfter lejer, da istandsættelse som udgangspunkt er påkrævet efter boperiode på 5 år. Konkret vurdering. Eksempel 2: Lejer har overtaget lejemålet uden nyistandsættelse og dermed med et vist almindeligt slid og ælde. Istandsættelse er dog ikke påkrævet. Lejer fraflytter efter 3 år, hvor istandsættelse ER påkrævet. Lejer hæfter, men da lejer ikke kan pålægges at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori lejer overtog det (LL 98, stk. 1, 3. pkt.), hæfter lejer kun for en del af istandsættelsesudgifterne. Det er en helhedsvurdering: Lejer kan hæfte for fuld istandsættelse af nogle flader, når blot lejer ikke som helhed pålægges at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori lejer overtog det.

16 16 Påkrævet (normal) istandsættelse De nye regler betyder måske et valg mellem to løsninger for udlejer: A) At fortsætte med at nyistandsætte forud for hver genudlejning med risiko for, at lejer ikke kan pålægges at istandsætte ved fraflytning (hvis det ikke er påkrævet) B) At undlade at nyistandsætte (og dermed undgå tab vedrørende istandsættelse), men med risiko for, at lejemålet ikke længere kan bære den samme leje/genudlejes lige så hurtigt pga. ringere kvalitet. Indvendige vedligeholdelseskonti i videre omfang? Lejer hæfter stadig for misligholdelse. Hvor mange skruehuller skal der til? Fremgår af høringsnotat, at huller efter skruer som udgangspunkt er omfattet af almindelig slid og ælde. Lovændringen bygger på en forudsætning om færre huslejenævnssager om fraflytning. Tvivlsomt. Carsten Hansen har varslet, at der kommer en ny typeformular inden 1. juli Nødvendigt pga. muligheden i den nuværende formular for at afkrydse krav om nyistandsættelse ved fraflytning.

17 17 Vedligeholdelsesregnskaber Udlejer skal sende vedligeholdelsesregnskaber for 18- og 18 b til GI, så lejerne kan se disse på GI s hjemmeside. Det gælder også for ikke bindingspligtige ejendomme, hvor der således skal indsendes 18-regnskab. Regnskaber indsendes en gang årligt, og GI har ingen kontrolpligt Udlejer skal ikke længere sende meddelelser om indestående på 18 b til lejerne eller BR. Heller ikke i forbindelse med varsling af OMK. Lejerne kan se indestående på GI s hjemmeside. Der kan ikke længere ske nedsættelse af henlæggelser til 18- eller 18 b-konto pga. lejers udvidede vedligeholdelsespligt, da den ikke kan udvides. Eksisterende lejeaftaler med lav sats skal dog fortsat betale den lave sats.

18 18 Vedligeholdelsesplaner Udlejer skal lave rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner i større ejendomme (7 eller flere beboelseslejligheder). Gælder ejendomme omfattet af BRL 18, dvs. også nyopførte ejendomme. Udlejer skal hvert år inden 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10 års periode. Planen skal revideres og ajourføres hvert år, dels i forhold til de arbejder, der indgår i den gældende plan, dels i forhold til det 10. år. Planen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Bemærkninger til forslaget nævner udskiftning af tag og facaderenovering som eksempler på større vedligeholdelsesarbejder. I bemærkningerne til forslaget anføres det, at der er en formodning for, at der er større vedligeholdelsesarbejder på alle ejendomme indenfor en 10 års periode!

19 19 Vedligeholdelsesplaner Planen skal udarbejdes og revideres i samarbejde med BR, hvis en sådan findes. Der er intet nævnt i forslaget om, hvordan dette samarbejde skal foregå eller, hvad der i givet fald skal ske, hvis parterne ikke kan blive enige / ikke kan samarbejde. Huslejenævnet tillægges dog kompetence til at træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed om vedligeholdelsesplanen, herunder om udarbejdelse og gennemførelse af planen. Der er ikke egentlige krav til, hvordan planerne skal udformes, men de skal have et bestemt konkret indhold, så det efterfølgende kan konstateres, om planen er overholdt. Udgiften til udarbejdelse af planerne kan medtages på OMK-budgettet Overholdes vedligeholdelsesplanen ikke, kan BR eller lejerne indbringe en sag om manglende vedligeholdelse for huslejenævnet. Huslejenævnet kan dog ikke pålægge udlejer at udføre arbejderne, hvis de ikke er påkrævet, uanset om de ifølge planen skulle have været udført. Ministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om indholdet af vedligeholdelsesplaner. Forventes inden i krafttræden.

20 20 Vedligeholdelsesplaner Udlejer har bevisbyrden for, at det ikke er nødvendigt at udføre vedligeholdelsesarbejder omfattet af vedligeholdelsesplanen. Hvis udlejer ikke udarbejder vedligeholdelsesplaner hvert år, kan han ikke opkræve henlæggelser til 18- og 18 b-konti hos lejerne fra det tidspunkt lejerne har indbragt en sag herom for huslejenævnet, og indtil en vedligeholdelsesplan er udarbejdet og udleveret til lejerne. Det samme gælder, hvis der ikke er lavet en vedligeholdelsesplan i samarbejde med BR. Hvad nu hvis BR ikke vil samarbejde? Udlejer skal stadig hensætte og indbetale til 18- og 18 b-konti, selvom han ikke kan opkræve beløbene hos lejerne. LL 63 a Konto for forbedringer i GI (ikke regulerede ejendomme). Reglerne afskaffes og eventuelle indeståender udbetales. Lejen skal nedsættes med et beløb svarende til de hidtidige hensættelser. Bestemmelserne træder i kraft samtidig med lovens ikrafttræden.

21 21 Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Ejendomme uden BR. Gældende ret: Varslingen skal være skriftlig. Den skal indeholde oplysning om Lejeforhøjelsens størrelse. Lejeforhøjelsens beregning (oplysning om nyt budget). Oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse. 18-regnskab og oplysning om indestående på 18 b-konto, der skal medsendes. Ejendomme med BR. Gældende ret Varslingen skal derudover indeholde oplysning om at budget er forelagt BR til udtalelse samt oplysning om deres eventuelle bemærkninger. Inden varsling overfor lejerne, skal udlejer (manglende overholdelse er ikke sanktioneret) Indkalde BR til budgetmøde, og (i) sende huslejebudget samt regnskab over de udgifter, de indgår i den omkostningsbestemte leje for ejendommen, og (ii) opgørelse for alle ejendommens vedligeholdelseskonti. Senest samtidig med varsling overfor lejerne, skal udlejer til BR sende Genpart af varslingsskrivelse(r)n(e). En redegørelse for budgetteringen, der indeholder en specifikation af budgettets poster i fornødent omfang. 18-regnskab og oplysning om indestående på 18 b-konto skal medsendes. Oplysning om BR s adgang til at gøre indsigelse.

22 22 Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Ejendomme uden BR. Nye regler: 18-regnskab og oplysning om indestående på 18 b-konto skal ikke længere medsendes. Øvrige krav gælder fortsat, men herudover skal varslingen indeholde oplysning om Det gældende budget (= sammenligningsbudget). Driftsudgifter. Det er som udgangspunkt en del af lejeforhøjelsens beregning. Driftsindtægter. Hvad er det? Det er ikke nærmere defineret, men er vel blot den del af gældende leje, som udlejer får ind i leje til at dække driftsudgifterne. En beregning af forhøjelsen og skal kunne se forhøjelsen og den fremtidige lejes størrelse. Hvad nu, hvis der ikke findes et gældende budget? Den fremtidige leje angives normalt efter gældende regler, men når det nu bliver en gyldighedsbetingelse, medfører fejlberegninger så, at varslingen bliver ugyldig?

23 23 Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Ejendomme med BR. Nye regler: Gældende krav til varslingsskrivelsen gælder fortsat, men herudover skal varslingen indeholde oplysning om (= nye krav i ejendommen uden BR) Det gældende budget (= sammenligningsbudget). Driftsudgifter. Det er som udgangspunkt en del af lejeforhøjelsens beregning. Driftsindtægter. Hvad er det? Det er ikke nærmere defineret, men er vel blot den del af gældende leje, som udlejer får ind i leje til at dække driftsudgifterne.. En beregning af forhøjelsen, og lejer skal kunne se forhøjelsen og den fremtidige lejes størrelse. Senest 7 dage før varsling overfor lejerne, skal udlejer til BR sende (Forhøringspligt) Genpart af varslingsskrivelse(r)n(e). Dvs. som i gældende regler. Oplysning om det gældende budget og det nye budget samt fornøden redegørelse for budgetposterne, herunder om ændringer i de enkelte beløbs størrelse. 18-regnskab og oplysning om indestående på 18 b- konto skal ikke længere sendes til BR. Der er ikke længere krav om afholdelse af budgetmøde (usanktioneret), da det erstattes af ovenstående forhøring, der til gengæld bliver en gyldighedsbetingelse.

24 24 Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Ifølge bemærkningerne til forslaget er ændringen af varslingsreglerne en modernisering og forenkling, der begrænser udlejers administrative forpligtelser. Ifølge bemærkningerne til forslaget forventes ændringen at medføre begrænsede mindre udgifter til udlejers administration, hvilket derfor vil give anledning til en reduktion i det administrationsbeløb, som udlejer kan medtage som driftsudgift i OMK! Det er svært at få øje på forenklingen og grundlaget for besparelser på administrationen. Udlejer slipper for budgetmøder, men de afholdes som regel ikke alligevel. Udlejer skal ikke medsende vedligeholdelsesregnskaber, men de skal i stedet sendes løbende til GI. Hertil kommer de obligatoriske ind- og fraflytningssyn samt de løbende vedligeholdelsesplaner. Ændringerne har virkning fra lovens ikrafttræden.

25 25 Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje Muligheden for at aftale trappeleje (bestemte beløb til bestemte tidspunkter) afskaffes. Det er anført i bemærkningerne til forslaget, at det vurderes, at trappelejeklausuler i praksis kun anvendes i ganske begrænset omfang! Reglerne, om at der ikke kan aftales trappeleje m.v., gælder for aftaler indgået efter lovens ikrafttræden. Der kan i stedet aftales nettoprisindeksregulering af lejen, men ikke for omkostningsbestemte lejemål, medmindre lejemålet er gennemgribende forbedret og lejen er fastsat efter 5, stk. 2 til det lejedes værdi. Hvis lejen er fastsat efter 5, stk. 1 kan der altså ikke aftales NPI-regulering. Dvs. der kan kun indgås aftale om NPI-regulering af lejen for 1. Lejemål i uregulerede kommuner. 2. 5, stk. 2-lejemål (gennemgribende forbedrede lejemål udlejet til det lejedes værdi) 3. 80/20-lejemål. 4. Småhuse. 5. Lejemål med fri lejefastsættelse (ejendomme opført efter 1991, tidligere erhverv, nyere tagboliger). Der kan ikke indgås aftale om NPI-regulering af lejen for 1. Omkostningsbestemte lejemål, se dog nedenfor om NPI-regulering som alternativ til OMK-regulering.

26 26 Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje Kombinationsforhøjelser og forbehold herfor Aftalen om NPI-regulering i lejekontrakten kan som hidtil kombineres med regulering efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. regulering ved skatte- og afgiftsstigninger (alle lejemål) og efter det lejedes værdi (småhuse, uregulerede lejemål og 80/20-lejemål). Det er en god idé at tage forbehold herfor i lejekontrakten for at undgå usikkerhed. Hvilken betydning får afskaffelsen af trappeleje for prissætningen af udlejningsejendomme?

27 27 Nettoprisindeksregulering i større ejendomme Som et alternativ til at varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse i større ejendomme kan udlejer efter 1. juli 2015 beslutte, at lejen i en 2-års periode skal reguleres efter NPI i stedet for efter reglerne om OMK. Gælder både 5, stk. 1-lejemål og 5, stk. 2-lejemål i ejendommen. Betingelserne herfor er: 1. Udlejer skal meddele sin beslutning herom til lejerne. 2. Beslutningen gælder alle lejere i ejendommen. 3. Reguleringen efter NPI gælder i 2 år hverken mere eller mindre. 4. Der kan tidligst træde en regulering efter NPI i kraft 12 måneder efter, at der sidst har været varslet forhøjelse efter reglerne om OMK. 5. Det er kun den del af lejen, der vedrører driftsudgifter, dvs. ikke forbedringer, der kan reguleres efter NPI. Endvidere kan skatter og afgifter, vedligeholdelseshensættelser og afkastet af ejendommens værdi ikke NPIreguleres. 6. Selve forhøjelsen skal varsles med 3 måneders varsel. Der skal ikke være indsigelsesadgang, men lejerne kan indbringe varslingen for huslejenævnet. 7. Inden 2-årsperiodens udløb skal udlejer beregne OMK og sende beregningen til lejerne. Hvis beregningen viser, at lejen efter indeksering overstiger OMK-lejen, skal lejen nedsættes hertil med virkning fra 2- årsperiodens udløb (ingen tilbagevirkende kraft). Lejerne kan indbringe beregningen for huslejenævnet.

28 28 Nettoprisindeksregulering i større ejendomme I 2-årsperioden kan udlejer maksimalt varsle NPI-regulering én gang årligt. Hvis lejen efter udløbet af 2-årsperioden er lavere end OMK, kan udlejer varsle lejeforhøjelse, der dog tidligst kan træde i kraft 12 måneder efter, at seneste nettoprisindeksregulering er trådt i kraft. Udlejer kan ikke beslutte, at der skal være en ny 2-årsperiode med nettoprisindeksregulering, før der er varslet OMK. Forhøjelse efter NPI i den nye periode kan tidligst ske med virkning 12 måneder efter, at der sidst er varslet OMK. I 2-årsperioden kan udlejer ikke varsle OMK, men kan varsle : Stigning i skatter og afgifter efter LL 50 og 51 Stigning i hensættelser efter 18 og 18b Forhøjelse af tillægget til afkastet efter BRL 9, stk. 7 (uklart, hvordan det skal ske) Hvis udlejer foretager udlejning af et lejemål i 2-årsperioden, har udlejer pligt til i lejekontrakten at oplyse, at lejen reguleres efter NPI og hvornår 2-årsperioden udløber. Det er imidlertid ifølge forarbejderne blot en ordensforskrift reguleringen kan fortsat opkræves, selvom reglen ikke overholdes. Må antages, at spise-op princippet ikke gælder varsling af stigning i hensættelser og afkast-tillæg

29 29 Eksempel på forløb : OMKvarsling træder i kraft : U varsler NPIregulering i 2-årig periode : NPIregulering af lejen : NPIregulering af lejen : U pligt til ny OMKberegning og evt. lejenedsæt telse

30 30 Forbrugsregnskaber Udgiften til energimærke skal nu fordeles ligeligt over det antal år, energimærket gælder. Udlejer får dog mulighed for i varmeregnskabet at medtage forrentning af udgiften med en sats svarende til rente og bidrag på et realkreditlån med en løbetid svarende til energimærkets gyldighed (typisk 10 år). Rettelser af fejl i et regnskab skal ske inden for de ordinære frister for aflæggelse af regnskab (3 måneder efter modtagelse af afregning eller 4 måneder efter regnskabsårets udløb).

31 31 Huslejenævnssager omkostninger for udlejer og ændring i gebyrer Gebyret for forhåndsgodkendelse af lejen nedsættes fra kr. til 500 kr. Gælder ejere af enkelte lejligheder. Gebyret for en almindelig huslejenævnssag hæves fra 140 kr. til 300 kr. Udlejer skal betale kr til sagens behandling, hvis lejer har fået fuldt medhold. Lejer skal ikke betale noget, hvis udlejer får medhold. Hvornår har lejer fået fuldt medhold? Det er huslejenævnet, som beslutter, om der skal betales for sagens behandling. Ifølge ministeriet fik lejerne medhold i halvdelen af sagerne ved huslejenævnene i 2013, udlejerne fik medhold i 1/3, mens der i de resterende sager (1/6) er delt medhold. Udlejer får ikke refunderet gebyret, hvis udlejer får medhold i boligretten.

32 32 Huslejenævnets kompetence Huslejenævnet kan efter 1. juli 2015 sætte beløb på istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytning. Problematisk, da huslejenævnsmedlemmerne ikke har den nødvendige fagkundskab til at træffe afgørelser herom.

33 33 Beboerrepræsentation og forbedringer Gældende ret (LL 65): Inden udlejer vil iværksætte forbedringer, der vil medføre lejeforhøjelse for et eller flere lejemål, skal BR først have 3 ugers frist til at ytre sig. Ellers mister udlejer retten til at kræve forbedringsforhøjelse. BR skal indkaldes til møde med udlejer, inden gennemførelse af forbedringsarbejder, der vil udgøre mere end kr. 20 pr. m2. Samtidig skal udlejer sende skriftligt materiale herom. Bestemmelsen er ikke sanktioneret. Hvis forbedringsarbejder udbydes i bunden licitation, skal udlejer tilbyde BR at udpege mindst en bydende i licitationen. Udlejer skal indkalde BR til at deltage i licitationsforretningen. Bestemmelsen er ikke sanktioneret. Udlejer skal i byggeperioden indkalde BR til deltagelse i samtlige byggemøder samt afleveringsforretninger og kontroleftersyn.

34 34 Beboerrepræsentation og forbedringer Nye regler: Formålsbestemmelse LL 65, stk. 1 ( oplysning om administration, genudlejning, ejendomsfunktionær, forhold af betydning for ejendommen) Inden udlejer iværksætter forbedringsarbejder, der vil medføre en lejeforhøjelse, som sammen med forbedringsforhøjelser gennemført de sidste 3 år, vil udgøre mere end kr. 60 pr. m2, skal udlejer med rimeligt varsel indkalde BR til et møde med henblik på at orientere om og drøfte de påtænkte forbedringsarbejder. Inden mødet skal udlejer sende skriftlig materiale om arbejderne til BR. Hvis arbejderne udbydes i begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, skal udlejeren senest på mødet med BR opfordre BR til at pege på mindst en bydende i licitationen. Udlejeren skal skriftligt indkalde BR til deltagelse i licitationsforretningen.

35 35 Beboerrepræsentation og forbedringer Hvis udlejer ikke overholder de i loven anførte krav, kan udlejer ikke kræve lejeforhøjelser for forbedringerne udover grænsen på de kr. 60 pr. m2. NB: Reglerne i BRL 24 (iværksættelse) og LL 55 (adgang) gælder stadig. Reglerne i LL 66, stk. 1, litra b fjernes og erstattes af ovenstående. BR skal derfor ikke høres forud for alle forbedringsarbejder. LL 65, stk. 2-4 træder i kraft 1. januar Nugældende regler gælder indtil da. Kravet, om at udlejer forud for varslinger om lejeforhøjelser efter LL 47 skal høre BR. afskaffes (LL 66, stk. 1, litra a)

36 36 Adgang til at opsige ejer/andelsbolig med 1 års varsel hvis udlejer selv skal benytte boligen Gældende ret Ikke generel adgang til opsigelse af ejer/andelsbolig, hvor ejer/andelshaver selv ønsker at benytte lejligheden Ejer/andelshaver kan opsige efter LL 83, stk. 1, litra a, jf. 84 med følgende betingelser: Ejer/andelshaver ønsker selv at benytte det lejede Opsigelsen skal være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold Der lægges bl.a vægt på hvor læge udlejer har ejet ejendommen og lejerens mulighed for at finde anden passende bolig. Hvis ejerlejlighed skal lejeforhold være indgået efter opdeling i ejerlejligheder, lejer skal være gjort bekendt med at det er en ejerlejlighed, Lejeforhold skal være indgået før 1. juli 1986, medmindre udlejer selv har beboet lejligheden tidligere

37 37 Adgang til at opsige ejer/andelsbolig med 1 års varsel hvis udlejer selv skal benytte boligen Nye Regler LL 82, litra c Gælder enkeltudlejere af ejerlejligheder/andelsboliger Ejer/andelshaver kan opsige lejeforhold vedrørende boligen, hvis ejer/andelshaver selv ønsker at bebo lejligheden Reglen gælder kun ejere af ejerbolig/andelsbolig, der ejede den pågældende lejlighed/andel på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse OG som på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede boliger Varsel: 1 år Gælder kun lejeaftaler om andels- eller ejerbolig indgået efter lovens ikrafttræden.

38 38 Kontakt Andreas Antoniades Partner, Advokat København Fast Ejendom & Entreprise T M E Kristin Jonasson Specialistadvokat København Fast Ejendom & Entreprise T M E Frederik Foged Specialistadvokat København Fast Ejendom & Entreprise T M E

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Aftenens indhold Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen 1. Obligatoriske

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til lejer. Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til lejer Vejledning til lejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at indbringe en sag over et eller flere forhold til

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere