Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet"

Transkript

1 Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Fagsekretariatet Børn og Unge udsendte d. 24. september et procesnotat for den justerede kontraktproces til kontraktholderne. Heri blev de vedtagene justeringer i kontraktprocessen, herunder det nye samspil mellem DIA og kontrakterne og tidsplanen for det forestående arbejde, overordnet præsenteret. På kontraktholderdagen på Knudhule Badehotel 21. oktober var der i Børn & Unge en indledende dialog om oversættelsen af indsatsområder til kontraktmål. Her fik fagsekretariatet det input, at kontraktholderne havde et klart ønske om, at Fagsekretariatet formulerede de første forslag til kontraktmål, der kunne danne grundlag for den videre proces. Derudover fik Fagsekretariatet en række konkrete input til formuleringerne. Efterfølgende har vi i Børn & Unge afholdt 3 kontraktworkshops: 1 for dagtilbudsområdet (incl. dagplejen og dagtilbudsdelen ved landsbyordningerne/samdrift) 1 for skoler og klubber 1 for alle På de 2 første workshops var der fokus på at drøfte de udkast til målformuleringer, som fagsekretariatet havde formuleret. På disse workshops justerede vi i fællesskab nogle af måludkastene og målrettede dem i forhold til de enkelte områder. Efterfølgende fremsendte fagsekretariatet justerede kontraktmålformuleringer til kontraktholderne. Desuden var der på de første workshops indledende drøftelser omkring, hvilke aktiviteter der kunne iværksættes for at understøtte målsætningerne, såvel i fællesskab som for den enkelte kontraktholder. På den 3. workshop var der fokus på at understøtte kontraktholderne i videreformuleringen af egne kontrakter, herunder formulering af evt. egne udviklingsmål. Erfaringerne fra de 3 workshops, herunder tilbagemeldinger fra mange af kontraktholderne, efterlader et billeder af en vellykket proces, hvor det gav god mening at arbejde med at omsætte indsatsområderne til udviklingsmål i de faglige fællesskaber. Det var til gengæld også tydeligt, at der var en række udfordringer som følge af, at det er første år, vi arbejder på denne måde. Dels var processen mere sammenpresset end tidligere år i Børn & Unge. Dels var der en udfordring med at finde den rette form i forhold til at oversætte de relativt konkrete indsatsområder fra DIA til konkrete udviklingsmål. En af udfordringerne i denne sammenhæng har været at fastholde de tidligere års arbejde i Børn og Unge med at bevæge os fra aktivitetsmål til mere effektorienterede mål. 2. Overordnet beskrivelse af mål for 2016 se tabel Som beskrevet i ovenstående samt i tabel 1 har vi haft fokus på at fastholde den røde tråd på børn og ungeområdet. Foruden de tværgående indsatsområder omkring ledelsesgrundlag, sygefravær og effektivisering har vi haft fokus på at understøtte den overordnede udvikling mod at skabe børn og unge der udvikler sig/lærer og trives.

2 Skoler og Ungdomsskolen Klubber Dagtilbud, Dagplejen og selvejende børnehaver Skovbo, Tandplejen Det har i processen været tydeligt, at de relativt mange indsatsområder har medført, at kontraktholderne for 2016 kun i begrænset omfang har formuleret supplerende egne mål. Dette skal dog delvist ses i lyset af, at indsatsområderne som nævnt dækker store dele af de mere generelle udviklingstendenser indenfor børn- og ungeområdet. Der er således gode muligheder for at indarbejde lokale udviklingsønsker/-mål under de forskellige indsatsområder. 3. Beskriv kort, hvorledes opfølgningen vil foregå i 2016 Kontraktholderne har for de enkelte mål beskrevet opfølgningstiltag. Fagsekretariatet har, som følge af den lidt mere forcerede proces i 2015, fra udvist forståelse for, at opfølgningsbeskrivelser/-planer ikke er så fyldestgørende og konkrete som normalt. Der henvises i mange sammenhænge til den planlagte besøgsrunde for direktør og fagchef. Fagsekretariatet vil desuden have fokus på, hvorledes forskellige møde- og dialogfora (LUS, Kontraktholdermøder, Dialogmøder med bestyrelser m.v.) kan bringes i spil i forhold til opfølgningen på kontraktmål. Hertil kommer at de tilbagevendende Kvalitetsrapporter (for hhv. dagtilbud og skoler) i lighed med tidligere kan bruges til at vurdere på målopfølgningen. Tabel 1: Oversigt over mål for kontraktområderne på Børn og Ungeområdet Mål for kontraktområder på Børn og Ungeområdet Indsatsområder fra DIA for Børn og Unge området 3. Udvikling af kernefagligheden (ledelsesgrundlag) Medarbejderne forstår Kommunen 3.0-tænkningen og omsætter tænkningen i det daglige arbejde Hver enkelt medarbejder skal være fortrolig med Kommune 3.0, således at Tandplejen i sit daglige møde med brugerne praktiserer Kommune 3.0-tænkningen som det naturlige valg. MUS til alle Der skal via en lokal plan nedskrevet i årshjulet etableres struktur og klarhed omkring den årlige afholdelse af MUS og LUS, herunder mulighederne for afholdelse af individuelle og/eller team-samtaler (TUS) 5. Dialog og vidensdeling (nedbringelse af sygefravær) Anvendelse af fraværs- og trivselsdata skal gøres til en fast indarbejdet rutine med henblik på at identificere de nødvendige og tilstrækkelige indsatser for at nedbringe sygefraværet og højne trivslen på arbejdspladsen Sygefravær og trivsel vil være faste temaer på kontraktholdernes LUS, herunder erfaringer med anvendelse af de konkrete værktøjer som fx modellen Tandplejen ønsker at bibeholde eller at sænke det lave sygefravær yderligere. De seneste 12 måneder viser et sygefravær på 3,29 % (Targit). Tandplejen ønsker hurtig

3 6. Effektivisering i fællesskab 10. Udvikle og understøtte Effektiviseringsarbejdet sker på baggrund af en analyse af organisationen, hvor relevante effektiviseringspakker/indsatsområder udpeges Der udarbejdes på baggrund af de udvalgte effektiviseringspakker/indsatsområder et strategisk grundlag og en lokal plan for effektiviseringerne Det professionelle miljø omkring børnene og de unge skal have fælles, opdateret viden om og kompetencer i forhold til, hvordan klarhed over karakteren af medarbejderens sygdom, så relevante initiativer til sikring af klinikkernes drift, de øvrige medarbejderes trivsel samt den syge medarbejders tilbagevenden til arbejdet kan iværksættes. Tandplejens mål er overordnet set Mest Mulig Tandsundhed For Pengene. I konsekvens heraf fokuseres på en række delmål: 1. At tandplejens opgaver løses på et højt fagligt niveau. 2. At personaleressourcer ne udnyttes bedst muligt gennem opgaveglidning mellem tandplejens faggrupper. 3. At personalekompetenc erne bringes til fuld udfoldelse gennem sparring personalegrupperne imellem. 4. At kostbart klinikudstyr udnyttes bedst muligt. 5. At materialespild undgås på de store klinikker. Fuld målopfyldelse af særligt punkt 2-5 betinger implementering af byrådsbeslutningen om en central klinikstruktur med én større klinik i hver af de gamle sammenlægningskommu ner. Tandplejen

4 borgernes mestring af eget liv robusthed og livsmestring bedst muligt understøttes og udvikles Mestring af egen tandsundhed. Tandplejen vil i 2016 fortsat arbejde for: At 0-17 årige gennem forløbet i Tandplejen kommer til at mestre egen tandsundhed At forebygge tandlægeskræk hos 0-17 årige At tandsundheden blandt 0-17 årige (cariesfriheden) er højst mulig under de givne rammer At tandsygdomsforeko mst blandt 0-17 årige (caries) er lavest mulig under de givne rammer Udvikle robusthed og mestring af eget liv Understøtte og udvikle dialogen og samarbejdet med forældrene omkring hvordan vi sammen støtter børnene og de unge i at blive robuste og mestre livet 11. Sundhedsplan 2016 Hørning Dagtilbud Implementering af sundhedspolitikken. Vi vil give alle medarbejdere kendskab til Skanderborg kommunes sundhedspolitik Ledelsen vil i samarbejde med en arbejdsgruppe tage stilling til, hvordan sundhedspolitikken kan udmøntes i Hørning Dagtilbud. Hvilke tiltag er i gang og skal fortsætte, og hvilke nye tiltag skal sættes i gang Tandplejen: Målet er, at Tandplejen også i 2015 varetager specialtandpleje for 50 % eller flere af Skanderborg Kommunes specialtandplejepatienter, mens Region Midt varetager specialtandpleje for 50 % eller færre af kommunens specialtandplejepatienter. Målet er, at Skanderborg Kommunale Tandpleje også i 2015 leverer omsorgstandpleje til målgruppen gennem velfungerende omsorgsteams.

5 Skovbo: At Skovbo fortsætter og videreudvikler de sundhedsmæssige tiltag, som blev iværksat i forbindelse med implementering af sundhedspolitikken i overensstemmelse med Sundhedsplan At Skovbo deltager i Voksenhandicap og psykiatri 4 årlige motionsdage. Styrke medarbejdernes håndtering af specialpædagogiske arbejde med børnene/de unge og samarbejdet medforældrene. Formålet med udviklingsprojektet er at give medarbejderne en metode til løbende at forbedre den måde de løser psykisk og fysisk udfordrende opgaver med børnene/de unge og pårørende. Gennem metoden kollegial sparring bliver medarbejderne trænet i at give respektfuld og konstruktiv hjælp til hinanden. Det forbedrer deres udvikling og koordinering af praksis for de udfordrende opgaver med børnene/de unge. Forløbet sigter mod, at Skovbo indarbejder kollegial sparring i de daglige rutiner. Målet med forløbet er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning af medarbejderne ved at:

6 Forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Øge den enkelte medarbejders kapacitet til at håndtere de væsentligste belastninger i arbejdet. 15. Formidling af viden om børns læring i dagtilbud (visible learning) Medarbejdere og ledere skal have opdateret og konkret viden om hvordan børns læring bedst mulig understøttes Øget anvendelse af viden om børns læring i dagtilbud (visible learning) Ledelsen understøtter øget anvendelse af ny viden om børns læring, herunder nye prioriteringer og praksisændringer i dagtilbuddene. Ledelsen understøtter medarbejdernes arbejde med pædagogiske tiltag indenfor de fire fokusområder: Udvikle et fælles læringssprog Motivere et udviklende tankesæt Klarhed om læringsintentioner Robusthed i læreprocessen og glæde ved udfordringer Formidling af forskningsbase ret viden om undervisning og børns læring Øget anvendelse af forskningsbase ret viden om Medarbejdere, vejledere og ledere skal have opdateret, konkret og forskningsbaseret viden om hvordan børns læring og trivsel bedst mulig understøttes Ledelsen understøtter øget anvendelse af forskningsbaseret

7 børns læring viden om børns læring, herunder nye prioriteringer og praksisændringer i skolen Udvikling og prioritering af elev-og læringscentrer et ledelse i skolen Den faglige ledelse af skolerne tilpasses og udvikles, så den praksisnære ledelse af skolens kerneydelse styrkes Individuelle mål, som ønskes fremhævet Højboskolen: Inklusion og Trivsel På baggrund af trivselsmålingen for eleverne og det fortsatte arbejde med inklusion ovenstående indsats. Inklusion og trivsel definerer vi som havende fire områder både for den enkelte elev og for hele elevgruppen. 1. Fysisk, man har et sted at være - et værested (her må man gerne være) 2. Socialt, man hører til et sted - et tilhørsforhold (her hører man til) 3. Psykisk, man hører sammen med andre - samhørighed (psykisk forbundenhed) 4. Fagligt, man er i læring og indgår i det faglige læringsmiljø (synligt lærende elev) GJUK Den matrikelløse klub Klubben opfatter sig fortsat som en integreret del af lokalsamfunde t. Dette indebærer, at klubbens indsats og arbejde retter sig mod alle børn og unge i lokalsamfunde t. Det vil sige klubarbejde foregår principielt alle steder og ikke kun på klubbens egen matrikel. Kontraktmå l: At sikre vores kendskab til børn og unges liv og deres trivsel og at sikre børn og unge kender klubben og dens tilbud. De selvejende institutioner: vil undersøger mulighederne for samarbejde: Fagligt vidensdeling Administrativt Bestyrelserne imellem Dagplejen: Indflytning på Fælleden skal understøtte tværfaglighed og samproduktion Forberedelsen af flytningen til Fælleden skal sætte fokus på arbejdsvaner og rutiner på Dagplejekontoret. Det gode arbejdsmiljø skal være i fokus En effektiv organisation, der samstemmer: politik, vision, opgave, ressourcer og organisation Øget fokus på kvalitetssikring af indsatser, herunder hvordan den ønskede effekt opnås Øget fokus på evaluering af indsatser Øget fokus på tydelig afslutning af Skovbo: Fremtidige kapacitet I tæt samarbejde med direktionen og ledelsen i Børn og unge at sikre Skovbo specialpædagogisk faglighed og specialisering.

8 Vi vil have fokus på hvordan vi kan øge elevernes trivsel og alle skal føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab. Vores elever skal være i trivsel, føle sig trygge og have lyst til at lære og komme i skole. Knudsøskolen: Motivation og Læring Motivation kan ses på den tid eleverne bruger på at samle sig om at påbegynde en opgave, om de fortsætter med noget svært til det lykkes, og hvordan de reagerer ved ukendte udfordringer. Motivation er en af de vigtigste drivkræfter for læring, og med et fokus på at øge elevernes motivation, så virker det samtidig forebyggende over for adfærds og læringsproblemer. Vi vil fokusere på øget motivation samtidigt med at der er et øget fokus på skolens kerneydelse læring. Morten Børup Skolen & Sct. Georgsgårdens: Sammen gør vi et Hørning Juniorkub: Modtagelse og integration af flygtninge. Kontraktmå l: Vi vil arbejde på at alle flygtningebørn indgår eller kommer til at indgå i meningsfulde fællesskaber med andre børn, så vi på den måde sikrer at alle vores flygtningebørn inkluderes i vores klub. Skovbymosegå rd Kontraktmå l: At områdets børn og unge bliver gjort opmærksom på klubbens betydning og muligheder for deltagelse i inkluderende fællesskaber.] indsatser, samt overgangen fra særlig indsats til løbende drift Dagtilbud Højvangen: At børn i Dagtilbud Højvangen mødes med læringsmetoder der inddrager ny teknologi. Ledelsen understøtter en digital kultur i dagtilbuddet, der medvirker til, at styrke børnenes teknologiske kompetencer og dannelse samt børnenes kreative brug af medier. Dagtilbud Ry Øget anvendelse af digitale medier. Medarbejderne skal i øget omgang anvende digitale medier til at understøtte det pædagogiske arbejde. Medarbejderne skal i øget omfang anvende IT som en hjælp/effektivisering i forhold til administrative opgaver, information og kommunikation. Dagtilbud Skovby/Storring/ Stjær It og mediestrategi Vi vil udarbejde en it og mediestrategi, således vi har en synlig og fælles forståelse af, hvordan vi kan bruge it og medier som redskaber i det

9 godt børne- og ungdomsliv mellem MBS og SGG Udvikle og samarbejde omkring tiltag der understøtter børnene hele dagen, fra skole til SFO/klubtilbud Mølleskolen Fokus på fællesskaber på Mølleskolen Udviklingsmål: Alle Mølleskolens elever skal føle sig som en del af et meningsfuldt og forpligtende fællesskab. Niels Ebesen Skolen: Ledelse i folkeskolen Formidling af forskningsbaseret viden om undervisning og børns læring i skolen. Øget anvendelse af forskningsbaseret viden om børns læring i skolen. Skoleledelsen skal have fokus på praksisnær ledelse. Ny praksis for ledelsens tilstedeværelse skal pædagogiske arbejde. Hørning Dagtilbud Der udarbejdes en fælles læreplan for hele dagtilbuddet. Højne det faglige niveau i forhold til læreplaner i Hørning Dagtilbud. Udvikling af ledelsesteamsamarbe jdet Et godt ledelsesteam kræver en stærk vilje til at udrette noget særligt sammen. Vi er et engageret ledelsesteam med en dagtilbudsleder, der tager ansvar og går foran. De daglige ledere ser ikke hinanden som konkurrenter, men får det bedste ud af hinandens styrker. Ledelsesteamet ikke blot støtter og supplerer hinanden, men udfordrer også hinanden. Endeligt arbejder ledelsesteamet med udgangspunkt i visionen: Vil du tænde må du brænde! og bidrager aktivt til, at medarbejderne tager ejerskab og bidrager til realiseringen af denne fælles vision. Vi vil udvikle ledelsesteam samarbejdet, så vi kan skabe det bedste betingelser for pædagogiske udvikling, samt det gode arbejdsmiljø Vi vil vise medarbejderne, at vi

10 resultere i bedre læring hos eleverne. Desuden er målet at udvikle en stærk lokal evalueringskultur, der kan bruges til løbende justering af skoledagens tilrettelæggelse. løfter i fælles flok og så alle kender retningen for Hørning Dagtilbud pædagogiske praksis, etik og normer Lærere og pædagoger arbejdet målrettet med kendetegnede for den synligt lærende elev. Ledelse, lærere og pædagoger arbejder systematisk med at gøre målene for eleverne synlige og forståelige. Eleverne forstår, hvad de lærer, hvordan de klarer sig, hvad de næste læringstrin er, og de kan fortolke evalueringsresu ltaterne og reagere på denne forståelse. Alle lærere og pædagoger arbejder reflekterende med de opstillede synlige læringsmål Trivsel for eleverne. Der skal være fokus på, hvordan elevernes trivsel

11 fastholdes og gerne øges, så vi kan efterleve skolens motto: Et godt sted at være et godt sted at lære. Den faglige læringsdel er indeholdt i målet om Ledelse i folkeskolen. Skovbyskolen: Elevtrivsel på Skovbyskolen Udviklingsmål: Alle medarbejderne på Skovbyskolen arbejder for, at Skovbyskolens elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives fagligt, socialt og personligt. Skolens elever skal opleve, at der i hele skolens virke arbejdes med trivsel i meningsfyldte fællesskaber Stjærskolen: Trivsel Sikring af optimal trivsel for såvel børn, forældre og ansatte. Veng Skole: Øget faglig og social trivsel Med baggrund i trivselsmålinger i

12 børnehave og skole arbejdes der målrettet på at forbedre børnenes trivsel. At antallet af børn, der føler sig alene, reduceres til et absolut minimum At antallet af børn, der føler sig tilpas udfordret øges til det højest

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingsmål 2016. På p-møder, sparringsmøder mellem leder og daglig leder, LMU og bestyrelsesmøde

Udviklingsmål 2016. På p-møder, sparringsmøder mellem leder og daglig leder, LMU og bestyrelsesmøde Udviklingsmål 2016 Understøttelse af det nye ledelsesgrundlag Medarbejderne forstår kommunen 3,0 tænkningen og omsætter tænkningen i det daglige arbejde Aktivitetsmål: Deltagelse i kommunen 3,0 praktikeren

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Oversigt over aftale for Børn og Unge

Oversigt over aftale for Børn og Unge Oversigt over aftale for Børn og Unge 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Børn og Unge har i forhold til kontrakt- og aftaleprocessen for 2016 haft et klart fokus på sammen med

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen

Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015 Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Tandplejen

Udviklingskontrakt 2016 for Tandplejen Udviklingskontrakt 2016 for Tandplejen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015

Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015 Status på børns liv og læring Børne- og ungeområdet Bestyrelser på skole og dagtilbud 16-02- 2015 DAGENS FORMÅL OG AGENDA DAGENS FORMÅL 1. At dele en statusbetragtning på børne- og ungeområdet med jer

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Højboskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Højboskolen Udviklingskontrakt 2016 for Højboskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Orientering til skolebestyrelserne

Orientering til skolebestyrelserne 06. maj 2015 Orientering til skolebestyrelserne Tak til alle, der har taget aktivt del i at udvikle idéer til en strategi for Folkeskolen i Silkeborg frem mod år 2021. Børne- og Ungeudvalget har nu kigget

Læs mere

Tidligt udkast til DIA 2017

Tidligt udkast til DIA 2017 Tidligt udkast til DIA 2017 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvor direktionen ønsker, at der skal gøres en særlig udviklingsmæssig indsats i Skanderborg Kommunes organisation

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Dagens program - Børnemiljø 17.00-17.30 Oplæg Arbejdsgruppe vedrørende sociale arrangementer Strategi, strukturer og modeller Bulderbys fundament Efterårets

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere