Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Martofte Vandværk Martofte den 5. april, 2013 v. Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390 Martofte Tlf: , Vandværkets hjemmeside: www. MartofteVand.dk Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den 8. april kl hos Jørgen Braad, Søvej 17. Til stede var: Morten, Poul, Michael, Jørgen Braad Dagsorden Regnskab (Malene) Bilag A. På baggrund af takststigninger i 2011 er årets resultat forbedret med et resultat på kr (mod kr i 2011). Vores saldo hos NORDEA er steget fra kr til kr Det betyder at vi som følge af taktsstigninger i 2011 nu dels har opnået, at vi sparer vores brugere for høje renteudgifter (10,25%), dels at vi formodentlig uden yderligere takstforhøjelser kan holde balance i driften de kommende år. Udkast til budget og takstblad for 2013 (Jørgen bilag B1 + B2), husk nye afgifter på statsafgift på ledningsført vand ny takst kr. 6,13. Husk at indsende takstblad til kommune og Vandværkernes edb-service (Jørgen nu fremover kasser). Termografering af målertavler? (Jørgen). Ved termografering kan Status på korttegning (jørgen bilag C) Bilag med tilbud og betingelser. Samlet pris kr 21000,00 ex. moms Vedligeholdelse af værk, jfr. påbud fra kommune samarbejde med VandcenterSyd. Handleplan for Arbejdsweekend for bestyrelsen?? se venligst bilag D Sammenkobling af Martofte vandværk med Vandsam med henblik på gensidig nødforsyning (Morten) bilag for nuværende sammenkobling Bilag E med kort og oversigt over forbrugere på VandSam forsyningen. Skal kunder, der aftager vand fra Vandsam, afregne direkte til Fynshoved Vandforsyning? Økonomiske konsekvenser? Bilag F med beregninger af vandforbrug. Vi afregner købt vand hos Fynshoved Vandforsyning med 2,56 kr/m 3 (incl. moms), mens vores egen afregning til Martofte Vandværk er væsentlig højere kr. 7,13 + faste afgiftet + statsafgift. Samarbejde med Kerteminde Forsyning vedr. måleraflæsning og fakturaskrivning plus evt regnskab (Bilag G med tilbud fra Forsyningen). Forberedelse af generalforsamling den 16. april jfr. dagsorden (www.martoftevand.dk) specielt supplering af bestyrelse. Anita, Malene og Michael ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tilbage i bestyrelsen er nu Morten og Jørgen. Da Malene aftræder som kasser, Referat Malene var fraværende, så regnskabet blev gennegået i fællesskab. Nyt takstblad med reviderede statsafgifter og reviderede anlægsbidrag indsendt til kommune og Vandværkernes edb-service Emnet blev ikke behandlet på dette møde. Diskuteres med elektriker Tilbud og betingelser accepteres. Dog undersøges, om det er muligt at nedsætte timelønsprisen på kr 525,00 (ex. Moms) er i overensstemmelse med det oprindelige tilsagn om nettotimeløn Se venligst bilag D Morten har udarbejdet skitse og indhentet priser. Der er aftalt møde med Niels Bramming i uge 18, hvor de nærmere detaljer diskuteres. Husk at varsle nedlukning af vandværk efter reglerne Vi fortsætter som hidtil med at beholde vores kunder på Fynshovedvej nord for Staalbæk Vi arbejder videre med sagen, idet vi undersøger, om den nye kasser selv kan udarbejde det afsluttende regnskab for vandværket. På den måde kan såvel oprkævninger som regnskab kan ordnes lokalt Der var enighed om at indstille de foreslåede personer som nye medlemmer af bestyrelsen

36 skal vi blandt de nye bestyrelsesmedlemmer finde en, der vil påtage sig kasserarbejdet evt. som aflønnet hverv. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås: Poul Lang Nielsen, Søvej 103, tlf Jens Peter Skaarup, Søvej 15, tlf / Jakob Krogh Andersen (evt Ditte?), Egenseøvej 285, tlf Alle nye kandidater er blevet spurgt, og ingen har sagt nej. Allan på kurser i drift og hygiejne. Vandværket betaler kursusafgift, kursushåndbøger og timeforbrug. Kursus i regnskabsføring for den kommende kasserrer? Skal den kommende kasser aflønnes på samme måde som Allan (190 kr/time)? Kan den kommende kasser selv udarbejde det endelige renskab? Beredskabsplan for vandværket incl procedure ved nødforsyning under udarbejdning Gennemgang af seneste vandanalyser, bilag H ingen overskridelser af analyseresultater!! Bilag A: Regnskab 2012 Bilag B1: Udkast til takstblad 2013 Bilag B1: Budget Bilag C: Tilbud fra Forsyningen på færdiggørlse af korttegning Bilag D: Renovering af vandværk jfr. påbud fra kommune Bilag E: Skitse for nuværende sammenkobling + kortangivelse Bilag F: Kort + oversigt over fordeling af vand på de brugere der aftager fra VandSam Bilag G: Tilbud fra Forsyningen vedr. samarbejde om opkrævning Bilag H: Generalforsamling udkast til beretning Bilag I: Seneste vandanalyser Allan forsætter kurserne med et hygiejnekursus senere på året. Der var enighed om, at den nye kasser kan aflønnes på samme måde som Allan Arbejdet med beredskabsplanen fortsætter. Når Sammenkoblingen til Vandsam er foretaget udarbejdes et sæt skriftlige regler for anvendelse af sammenkoblingen Vandanalyser taget til efterretning

37 Bilag A: Handleplan for Martofte Vandværk på baggrund af tilsynsrapport og påbud fra Kerteminde Kommune. Påbud fra kommunen Handling Undersøgelse af flydelag på vandoerfladen i VandcenterSyd gennemgik vandværk og rentvandsbeholder rentvandseholder i Flydelaget blev vurderet til at være salpetrerudtræk, som ikke havde betydning for vandkvaliteten Sikring af udluftningsrør fra pumpehus ind i Ordnes af vandværkspasser (Allan) rentvandsbeholder med insektnet Udskiftning af pakning omkring sugeledning ind i Ordnes af Mohr VVS (Morten) rentvandsbeholder Renovering af selve bygningsmasse Ordnes af vandværkspasser - uddybes Ujævn fordeling af filtermateriale i forfilteret VandcenterSyd kontaktes for renovering af filtersystemet, når vandværket i løbet af foråret kan nødforsynes fra VandSam Sammenklumpning af filtermateriale i efterfilteret VandcenterSyd Forbedring af beluftning af efterfilter så der sker jævn VandcenterSyd fordeling og så filtermaterialer ikke skylles ud. Fugtudtrængning fra efterfilter stoppes Diskuteres med VandcenterSyd Gennemgang af system for tærede rustanløbne og Morten og Allan -uddybes okkerbelagte rør Tjek om der er opsat insektnet på ventilationsskakter, Monter insektnet, hvis det ikke forefindes der er ført over tag. Fugt og alger i pumperum Der indkøbes ny affugter (RUSCOL) Tilbagemelding vedrørende mulighed for at Tilbagemelding til kommune, når nødsammenkobling er nødforsyne vandværket. Det er tidligere oplyst at der etableret er ledningsforbindelse til Fynshoved Vandforsyning Boring (bag værket) Kondens/fugt ved forerørsafslutning og afgangsrør. Ordnes af Morten (Mohr VVS) Rustqanløben rørføring og forerørssamling Beplantning op ad den udvendige side af tørbrønd Fjernes af vandværkspasser (Allan) Fugt i bunden af tørbrønd Vi prøver til sommer i en varm og tør periode, at behandle brøndens betonmateriale indvendigt med en speciel maling, der lukker for fugtgennemtræængning Boring (200 m nord for værket) Ledningsgennemføring til forerør er utæt Elektriker kontaktes Kondens/fugt ved forerørsafslutning og afgangsrør. Morten renoverer samlingerne Rustanløben forerørssamling Kontrol af pakning mellem topforsegling og Morten renoverer samlingen forerørsafslutning Manglende pakning i dæksel Vi er i tvivl om formålet med denne pakning undersøges nærmere Der er fugt i bunden af tørbrønden Vi prøver til sommer i en varm og tør periode, at behandle brøndens betonmateriale indvendigt med en speciel maling, der lukker for fugtgennemtræængning Beplantning op ad den udvendige side af tørbrønd Beplantning fjernes af vandværkspasser Der er insekter i bunden af brønden Fjernes af vandværkspasser i forbindelse med jævnlige kontroleftersyn af boringer. Udføres af vandværkspasser og indberettes i et internt skema.

38 Martofte Vandværk Formand: Jørgen Braad Jørgensen, Søvej 17, 5390, Martofte, tlf Vandværkspasser: Allan Knudsen, Snavevej 150, 5390 Martofte, tlf / Takstblad for 2013 Driftsbidrag kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Fast årlig afgift pr ejendom / boligenhed 500,00 625, 00 Pris pr. kubikmeter forbrugt vand 5, Årlig afgift pr. måler* 128,00 160,00 Afgift af ledningsført vand til staten pr m 3 6,13 7,66 Gebyrer Rykkergebyr 47,00 momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort 168,00 momsfrit Flyttegebyr 168,00 210,00 Gebyr for aflæsning af vandmåler 105,00 momsfrit Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning 520,00 650,00 Afprøvning af måler, der påvises at være i orden 620,00 775,00 Anlægsbidrag Årligt forbrug i m 3 vand Hovedanlæg kr. Forsyningsledning kr. Stikledning inkl. stophane i skel kr. I alt kr. eks. moms I alt kr. inkl. moms *Hovedmåler bekostes og vedligeholdes af vandværket Nye forbrugere med et årligt forbrug på over 1000 kubikmeter skal have egen forrådsbeholder. Eksisterende forbrugere med et årligt forbrug på over 1000 kubikmeter skal ved en udvidelse af produktionen ligeledes etablere egen forrådsbeholder. Forrådsbeholder skal tilsluttes og fyldes efter vandværkets anvisninger. Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag, mens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag. Ved ændret anvendelse, om- eller tilbygning af en ejendom kan der forlanges anlægsbidrag for tidligere og fremtidig anvendelse, og begge beløb beregnes efter det takstblad, der er gældende på tidspunktet for ændringen. Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres hvert år pr 1.januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober, Index pr. 1. oktober 2012 = 103,15 (link: Anlægs og driftsbidrag godkendt Kommunalbestyrelsen den 2013

39 Velkommen til Generalforsamling i Martofte Vandværk, tirsdag den 16. april kl i Martofte Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Budget for det kommende år fremlægges og godkendes 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt

40 Generalforsamling i Martofte Vandværk den , kl Dagsorden, referater, vandanalyser, regnskab, aktuelle driftsinformationer mm. på hjemmesiden Velkomst ved formanden Valg af dirigent Referat Preben Knudsen acceterede valg til dirigent Formandens beretning bilag A - Se venligst bila A Regnskab bilag B Budget og investeringer bilag C Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorposter og suppleant Anita, Malene og Michael ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tilbage i bestyrelsen er nu Morten og Jørgen, der først er på valg næste år. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås: Poul Lang Nielsen, Søvej 103, tlf Jens Peter Skaarup, Søvej 15, tlf / Jakob Krogh Andersen, Egenseøvej 285, tlf De nye kandidater er blevet spurgt og har sagt ja til at indgå i bestyrelsen. Kasserarbejdet og evt. udarbejdelse af regnskab kan muligvis overtages Ditte Jacob Krogh Andersens kone, som har erfaring me regnskabsarbejde. Vi forestilles, at dette arbejde aflønnes på samme måde, som vi aflønner vores vandværkspasser, Allan.. Der bliver fra vores forening FVD udbydt kurser i regnskabeføring Nærnere detaljer aftalles med Ditte. NB : Formanden er efterlønsmodtager, og det viser sig, at selv frivilligt ulønnet arbejde specielt i forbindelse med produktionsvirksomheder kan bevirke fradrag i efterlønnen med 213 kr pr time. Der er åbnet for udstrakt skøn fra A-kassens side, som administrerer efterlønsordningen. Jeg her derfor bedt Magistrenes A-kasse om en redegørelse for efentuelle fradrag i min efterløn. Hvis det viser sig, at det ligefrem koster mig penge i form af reduceret efterløn ved at passe formandsskabet, bliver jeg nødt til at aftræde som formand, og udtræde af bestyrelsen indtil jeg går på folkepension. Regnskan kan ses på - De foreslåede investeringer blev godkendt Ingen indkomne forslag Alle nye kandidater til bestyrelsen blev valgt me applaus Kasserfunktionen tages op på konstitueringsmødet Formanden har af sin A-kasse fået oplyst, at der ikke sker fradrag i efterlønnen, hvis arbejdet i bestyrelsen er ulønnet. Formandsarbejdet er pga. af de stigende administrationsbyrder efterhånden blevet så omfattende, at vi på et tidspunkt skal diskutere aflønning af formandsarbejdet Ole Lystlund blev genvalgt som revisor med applaus Valg af revisorer: På valg til revisor er Ole Lystlund, som accepterer genvalg Valg af suppleant: På valg til suppleant er Ove Jensen, som accepterer genvalg Eventuelt Ove Jensen blev in abcentia valgt som suppleant Ingen punkter under eventuelt

41 Generalforsamling, Martofte Vandværk den Bilag A: formandens beretning Produktion af vand fra Martofte Vandværk, 2012, 120 målersteder Oppumpet fra vandværk ( m m3) m m 3 Købt af Fynshoved Vandforsyning m m 3 Samlet vandproduktion m m 3 Solgt til brugere jfr. målerdata m m 3 Beregnet tab i % 4,7 % 3,2 % NB: Tabsprocenten steg lidt i Det skyldes formodentlig, at vi i februar, 2012 havde flere frostsprængninger hos forbrugere, hvor der i en periode blev udpumpet ca 5 m 3 /h mere end normalt. Der sker udskiftning i bestyrelsen, idet Michael, Malene og Anita ønsker at udtræde. Mange tak for jeres konstruktive deltagelse gennem årene. Hidtil har al arbejde ud over selve vandværksdriften været baseret på frivillig arbejdskraft. Som for andet foreningsarbejde bliver det stadig sværere at skaffe frivilligt arbejdskraft. Vi forventer fremover, at kasserarbejdet udføres som lønnet arbejde på lige fod med aflønning af vandværkspasning. Samarbejde med Kerteminde Forsyning i forbindelse med aflæsning af målere og opkrævning af vandafgifter. Baggrunden er, at vi hidtil har foræret Kerteminde Forsyning forbrugsdata vedrørende vandforbruget fra vores 120 målersteder. Disse data bruger Forsyningen til at beregne kloakbidrag fra husstande i Kerteminde. Vi forhandler i øjeblikket med Kerteminde Forsyning om at dele omkostningerne ved aflæsning og opkrævning. Dette skulle gerne reducere vores driftomkostninger til opkrævninger fra ca kr til ca. kr Status vedrørende kortlægning af ledningsnettet. På baggrund af basiskort udarbejdet af Kerteminde Forsyning har de af sognets kloge mænd, som kan huske, hvor ledningerne ligger, indtegnet det nuværende ledningsnet Kerteminde Forsyning opmåler placering af alle hovedstophaner med højpræcisions GPS-udstyr og overføre de håndtegnede ledningsnet til elektroniske kort, som offentliggøres på GEUS og vandværkets hjemmeside. Seneste vandanalyser analyseresultater er offentliggjort på hjemmesiden Der blev af Eurofins foretaget vandanalyser den 28/3 2012, 8/ og 21/ Såvel mikrobielle som kemiske grænseværdier var overholdt ved alle analyseserier. Vi har ikke haft mikrobielle overtrædelse siden 2010, hvor VancenterSyd bl.a. udskiftede pakningen i dækslet på rentvandsbeholderen. Der analyseres i øjeblikket for 31 forskellige pesticider. Alle værdier ligger under detektionsgrænsen på 0,01. Vores grundvand er tilsyneladende godt beskyttet af det overliggende moræneler. Indholdet af NVOC (ikke flygtige organiske forbindelser) lå ved seneste analyse på 3,1 mg/l, hvor grænseværdien er på 4 mg/l. Problemet med NVOC er at de som alle organiske forbindelser kan nære mikrobiel vækst. Kerteminde Forsyning har selv haft overskridelse af NVOC, men det lader ikke til, at

42 Drift af vandværk, Frostsprængninger og forsyningssikkerhed. Vi havde i frebuar, 2012 to frostsprngninger på ledningsnettet. Mortren og Allan arbejde i døgndrift for at finde sprængninger, og vandværket omdelte en seddel, hvori brugerne blev bedt om at tjekke deres vandinstallation for frostsprængninger. Tak til teknikere for arbejde i døgndrift. Vi har efterfølgende finstallering af SMS alarm for vandstand i rentvandsbeholder, således, at Allan får en advarsel inden vandstanden falder så meget, at vi får driftstop. Vi arbejder desuden på at kunne måle den udpumpede vandmængde i real time, således at vi kan afsløre utæthederved f.eks. at forbruget om natten er højere end normalt. Som led i beredskabsplan for Martofte Vandværk er vi ved at etablere en gensidg nødforsyning med Fynshoved Vandforsyning (VandSam lednigen). De nærmere detaljer bliver i den kommende tid aftalt me Niels Bramming, Formand for Vandsam. Formandens mødedeltagelse i /4 Møde i vandråd, Kerteminde Vandværk smukke gamle maskiner 5/6: Opstartsmøde om ny vandforsyningsplan i Kerteminde Kommune, Kerteminde Rådhus 22/10 Områdemøde FVD, Tornøes Hotel 30/10 Møde i vandråd, Langeskov Vandværk atomatisering og digitalisering af samlige funktioner (Krüger). Kurser i vandværkspasning og hygiejne afholdes af FVD (Foreningen af Danske Vandværker). Allan har været på driftkursus og kommer senere i år på hygiejnekursus. Kurserne er lovbestemte. FVD udbyder ligelededes kursus i regnskabsføring, som tilbydes den nye kasser.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ

Grundejerforeningen STORHØJ Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ 20 Februar 1997 Der indkaldes herved til ordinær Generalforsamling Fredag den 27. februar 1997 kl. 20 i Sognegården, Mårslet Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere