Vejledning om udbetaling af tilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud"

Transkript

1 Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011

2 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landd istrikterne Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2010 Bidragyder(e): Udviklingsstøttekontoret Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 2 Lovgrundlag... 2 Yderligere oplysninger... 2 Betingelser for udbetaling af projekttilskud... 3 Indsendelse af udbetalingsanmodning... 3 Udbetaling af tilskud... 3 Slutudbetaling... 4 Rateudbetaling... 4 Nemkonto... 4 Tilsagnsperioden... 4 Regnskabsaflæggelse - revisorerklæring... 5 Dokumentationskrav... 6 Særlige betingelser ved ansøgning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen... 6 Ændring af projektet... 6 Overdragelse af projektet... 7 Forlængelse af tilsagnsperioden... 7 Ændringer af det godkendte budget... 7 Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 procent reglen)... 7 Afrapportering fra projektet... 8 Resumé... 8 Skat... 8 Kontrol af projekter, som har opnået tilskud... 9 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud... 9 Force majeure...10 Straffebestemmelser...10 Brug af data...11 Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside...11 Beskrivelser og afgrænsninger af mulige udgiftsposter/budgetarter...12

4 UDBETALINGSVEJLEDNING Indledning Denne vejledning henvender sig til de ansøgere, som af NaturErhvervstyrelsen har fået tilsagn om tilskud til et projekt under tilskudsordningen attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Ordningerne er den del af det danske Landdistriktsprogram Vejledningen skal bruges, når du ønsker at få tilskuddet udbetalt. Lovgrundlag De gældende regler for tilskudsordningen om attraktive levevilkår og nye arbejd splader i landdistrikterne fremgår af: Rådets forordning (EF) nr af 20. september 2005 om støtte til udvikling af lan d- distrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistri kterne (EL- FUL) (med senere ændringer). Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistri k- terne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL) (med senere ændringer). Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Bekendtgørelse nr. 77 af 13. februar 2008 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne og Bekendtgørelse nr. 76 af 13. februar 2008 om tilskud til projekter vedrørende tilskud til projekter vedrørende etablering af arbejdsplader i landdistrikterne. Bekendtgørelse nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende eta blering af nye arbejdspladser i landdistrikterne. Bekendtgørelse nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: ( skemaer og vejledninger ). Såfremt du ønsker at søge om tilskud, skal du bruge vejledning om tilskud under tilskudsordningerne attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne, som du sammen med ansøgningsskema m.m. også finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 2

5 MAJ 2009 Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Tlf E-post: Betingelser for udbetaling af projekttilskud Ansøgning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne sker ved udfyldelse af en udbetalingsanmodning. En udbetalingsanmodning skal indeholde: Anmodning om udbetaling Bilag 2 Specifikation af udgifter Revisorerklæring Ved slutudbetalingen skal der desuden uarbejdes en slutrapport Skemaerne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Indsendelse af udbetalingsanmodning Udbetalingsanmodninger skal ved projektets afslutning indsendes til den lokale aktionsgruppe. Ved rateudbetalinger indsendes udbetalingsanmodningen til: NaturErhvervstyrelsen Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Udbetaling af tilskud Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, 3

6 UDBETALINGSVEJLEDNING at projektet er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af det tilsagn, som du har modtaget fra NaturErhvervstyrelsen, og at det kan dokumenteres, at projektudgifterne er afholdt og betalt inden for tilsagnsperioden. Det fremgår af tilsagnsbrevet, hvad der maksimalt kan udbetales i tilskud til proje ktet. Hvis de faktiske tilskudsberettigede udgifter overstiger eller er lig med tilsagnsbeløbet, fastsættes tilskuddet ud fra tilsagnsbeløbet. Hvis de faktiske tilskudsberettigede udgifter er lavere end tilsagnsbeløbet, beregnes tilskuddet ud fra de faktiske tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet beregnes med den i tilsagnsbrevet eller bekendtgørelsen angivet tilskudsprocent. Udbetaling af tilskud kan ske samlet ved projektets afslutning eller som én rateudbetaling samt en slutudbetaling. Alle udbetalingsanmodninger, også rateudbetalinger skal vedlægges en attesteret revisorerklæring. Slutudbetaling Den sidste udbetaling på projektet skal sammen med en slutrapport sendes til den lokale aktionsgruppe senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet / tilsagnsperioden er udløbet. Når den lokale aktionsgruppe har synet projektet sendes materialet videre til NaturErhvervstyrelsen Slutrapporten skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, før udbetaling kan finde sted. Rateudbetaling Du kan anmode om en rateudbetaling når minimum 20 % eller max 80 % af udgifterne på projektet er afholdt og betalt. I forbindelse med anmodningen om rateudbetalingen, skal der fremsendes en udbetalingsanmodning og revisorerklæring for den realiserede del af projektet. Når hele projektet er afsluttet skal der anmodes om en slutudbetaling. Nemkonto Tilskuddet udbetales kun over NemKonto. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. Tilsagnsperioden Tilsagnsperioden, fristen for projektets afslutning samt fristen for regnskabsaflæggelsen er fastsat i tilsagnsbrevet. 4

7 MAJ 2009 Alle projektets udgifter, herunder eventuelle udgifter til revisor, skal være betalt ved projektets afslutning inden for tilsagnsperioden, evt. med godkendte forlængelser. Hvis der er givet en tilladelse til at iværksætte projektet, før der er modtaget tilsagn om tilskud, kan denne dato tidligst anføres som startdato for projektet. Der kan ikke gives tilskud til udgifter, som tilsagnshaver har købt og betalt udenfor tilsagnsperioden. Regnskabsaflæggelse - revisorerklæring Alle projektets udgifter, herunder eventuelle udgifter til revisor, skal medtages i regnskabsaflæggelsen. De tilskudsberettigede udgifter anføres på de vedlagte skemaer. Hver udbetalingsanmodning skal vedlægges en revisorerklæring, attesteret af en r egistreret eller en statsautoriseret revisor. Kun NaturErhvervstyrelsens fortrykte revisorerklæring må anvendes (findes også på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Revisor skal ved sin revision specielt påse: At de i udbetalingsanmodningen anførte større og væsentlige omkostninger er direkte relateret til projektet og omfattet af tilsagnet At alle anførte omkostninger er rekvireret og betalt indenfor den i tilsagnet fastsatte tilsagnsperiode At, hvor det er relevant, er, reglerne for offentlig EU-licitation/udbud overholdt At der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende afholdte omkostninger At eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med b eregningsgrundlaget i henhold til statens regler At der ikke er medtaget omkostninger til brugt eller renoveret udstyr, finansielle og retslige omkostninger samt pengeinstitutomkostninger, drift, udgifter til advokat, køb af fast ejendom, herunder køb af jord At i de tilfælde, hvor der er godkendt frivilligt arbejde som en del af tilsagnsgrundlaget, erder dokumentation for dette At alle anførte omkostninger er opgjort ekskl. moms, medmindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager At der ikke ydes andet tilskud til projektet end det, der er anført i udbetalingsanmodningen I forbindelse med tilskud efter ordningerne etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne vil vi specielt gøre opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til følgende: Brugt eller renoveret udstyr, med mindre det er godkendt i tilsagnet. Intern løn, med minder det er godkendt i tilsagnet og der forelægger en ansættelseskontrakt med angivelse af timetal, løn og arbejdsopgaver Finansielle og retslige omkostninger samt pengeinstitutomkostninger Værdien af eget arbejde Drift 5

8 UDBETALINGSVEJLEDNING Udgifter til advokat eller revisor, medmindre det er et krav i tilsagnet Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager Dokumentationskrav Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Udgiftsbilag i form af fakturaer eller lignende skal ikke indsendes, men der er pligt til at opbevare regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedr ørende de tilskudsberettigede udgifter i 5 år fra sidste udbetaling har fundet sted, hvis der skal gennemføres kontrol af projektet. Hvis projektet har fået tilskuddet som de minimis støtte er kravet 10 år. Særlige betingelser ved ansøgning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Anmodning om slutudbetaling skal sendes via bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe til NaturErhvervstyrelsen. Den lokale aktionsgruppe skal besigtige alle projekter før slutudbetalingen. NaturErhvervstyrelsen indberetter tilskuddet til SKAT. Ved udbetaling skal man desuden være opmærksom på følgende: Ved udbetalingen må udgifterne under hver enkel budgetpost kun overstige det godkendte med op til 10 pct. Der er desuden en forudsætning, at der er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster, således at det samlede godkendte tilskudsgrundlag ikke overskrides. Projektet skal være afsluttet og alle udgifter skal være afholdt og betalt inden for den projektperiode, der er godkendt i tilsagnet eller evt. efterfølgende godkendte forlængelser. Tilsagnshaver skal afholde alle udgifterne til projektet, med mindre andet er go d- kendt af NaturErhvervstyrelsen. Anmodning om udbetaling skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Alle udgifter herunder eventuelle udgifter til revisor skal være betalt og fremgå af regnskabet, når det revideres. Tilskuddet udbetales på ansøgers Nemkonto. Der skal foreligge dokumentation for projektansættelser i forbindelse med ansøgningen. Desuden er det et krav at ansøger kan dokumentere et timeregnskab for projektansatte i forbindelse med en eventuel kontrol. Ændring af projektet Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden, skal der ansøges om det, før ændringen iværksættes. Tilsagnsholder sender anmodning om pr o- 6

9 MAJ 2009 jektændring til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktionsgruppe kan godkende ændringen, sendes anmodningen videre til NaturErhvervstyrelsen, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Ændringer kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan, overdrages til en anden ansøger, hvis tilsagnsholder ansøger NaturErhvervstyrelsen om det. Det er en forudsætning, at den nye ansøger er villig til at indtræde som tilsagnshaver med de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af ti l- sagnet. Dette kan være aktuelt, hvis det i praksis bliver en anden end ansøger, der gennemfører projektet. Det er yderligere en betingelse at den nye ansøger er støtteberettiget under ordningen og foranstaltningen. Tilsagnshaver skal sende anmodning om projektoverdragelse til den lokale aktion s- gruppe. Hvis den lokale aktionsgruppen kan godkende overdragelsen, sender den anmodningen videre til NaturErhvervstyrelsen, som meddeler den nye og den gamle tilsagnshaver den endelige afgørelse, med kopi til den lokale aktionsgruppe. Forlængelse af tilsagnsperioden Hvis der er behov for at forlænge tilsagnsperioden, skal der ligeledes søges om det, før den oprindelige tilsagnsperiode er udløbet. Tilsagnshaver sender en anmodning om forlængelse med en begrundelse til den lokale aktionsgruppe. Hvis den lokale aktion s- gruppe godkender forlængelsen, sendes anmodningen videre til NaturErhvervstyrelsen, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse, med kopi til den lokale aktion s- gruppe. Ændringer af det godkendte budget Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 pct., skal tilsagnshaver søge om en ændring af budgettet hos bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. A nmodningen skal indeholde en begrundelse. Den lokale aktionsgruppe sender a nmodningen videre til NaturErhvervstyrelsen, som meddeler tilsagnshaver den endelige afgørelse, med kopi til den lokale aktionsgruppe. Det samlede tilskud kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet, efter tilsagnet er accepteret af ansøger. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 procent reglen) Såfremt der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker NaturErhvervstyrelsen disse udgifter ved beregning af tilskuddet. 7

10 UDBETALINGSVEJLEDNING Det kan være udgifter, der enten udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget eller, udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte tilsagn) Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen overstiger det tilskudsberettigede beløb med mere end 3 procent, nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem det ansøgte beløb og det tilskudsberettigede beløb. Det betyder eksempelvis, at hvis der i udbetalingsanmodningen anføres 110 kr., men der i tilsagnet kun er godkendt 100 kr. som tilskudsberettigede udgifter, så skal udbetalingen som følge af 3 pct. reglen nedsættes til 90 kr. Afrapportering fra projektet Når projektet er afsluttet, skal tilsagnsholder udarbejde en slutrapport, som skal indsendes sammen med anmodningen om slutudbetaling af tilskud. Slutrapporten skal redegøre for projektet forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for resultater og de effekter, som projektet forventes at få. Herunder skal det oplyses: hvor mange aktiviteter der blev gennemført hvad aktiviteterne indeholdte hvor de enkelte aktiviteter blev gennemført hvornår de enkelte aktiviteter blev gennemført Slutrapporten skal godkendes NaturErhvervstyrelsen før udbetalingen kan finde sted. Slutrapporten skal udarbejdes på baggrund af en skabelon, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Resumé Sammen med slutrapporten indsendes et resumé om formål, baggrund og resultat for projektet (ca. en halv side) til brug for NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Skat NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. 8

11 MAJ 2009 Kontrol af projekter, som har opnået tilskud NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, som der er givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i tilsagnsperioden samt op til 5 år fra seneste udbetaling. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller en anden myndighed, der er særligt bemyndiget dertil, mod behørig legitimation og uden ret s- kendelse få adgang til den organisation, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form. Kontrollen kan efter forholdene gennemføres som kontrol på stedet og ved kontrol af regnskabet, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som tilskudsmodtager indsender på NaturErhvervstyrelsens anmodning. Tilskudsmodtager skal på forlangende indsende fakturaer, betalingsdokumentation etc. til NaturErhvervstyrelsen som dokumentation for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og regnskaber, forretningsbøger m.v. skal på begæring udleveres til de kontro l- lerende myndigheder. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersammenkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om m.v. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt i følgende tilfælde: hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet o p- lysninger af betydning for sagens afgørelse, hvis projektet ikke gennemføres, hvis der ikke ydes den fornødne bistand ved kontrollens gennemførelse, hvis de støttede investeringer anvendes til andre formål end forudsat i projek t- beskrivelsen hvis ansøger tilsidesætter de fastsatte krav til regnskab og revision, herunder hvis projektregnskab og bilag ikke opbevares tilgængeligt i 5 år, hvis betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt eller hvis anmodning om udbetaling ikke indsendes inden 3 måneder fra projektets afslutning eller tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt 9

12 UDBETALINGSVEJLEDNING I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalings kravet og til tilbagebetalingen sker, med den rentesats, der er fastsat i renteloven. Rente tillægget udgør dog mindst 50 kr. Force majeure NaturErhvervstyrelsen anerkender følgende begivenheder som force majeure: Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagn s- perioden start. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilskudsmodtagers vir k- somhed. I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i et konkret tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvad der p å- beråbes force majeure for. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for projektholder, at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder der indtraf. Hvis tilskud s- modtager ønsker at påberåbe sig force majeure, skal NaturErhvervstyrelsen have skriftligt besked senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor projektholder er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokument ationsmateriale. Straffebestemmelser Efter landdistriktsloven straffes med bøde den, der til brug for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier o p- lysninger af betydning for afgørelsen, handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til loven eller bekendtgørelsen, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, undlader at give kontrolmyndigheden adgang til jordbrugsbedriften, virksomh e- den eller projektet efter lovens 11, stk. 1, eller undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Skønnes overtrædelsen ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan NaturErhvervstyrelsen tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet 10

13 MAJ 2009 frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller a f- sonet, bortfalder videre forfølgning. Brug af data Oplysningerne om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. På baggrund af ansøgers Cvr. nr./ SE. Nr. trækker NaturErhvervstyrelsen oplysninger om adresse og Nemkonto fra SKAT. Offentliggørelse af persondata på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på følgende forhold: at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelsens afgørelse om udbetaling af tilskud under Landdistriktsprogrammet 2007 til Oplysningerne kan også behandles af danske og eur o- pæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formå, at oplysninger om navn, evt. firmanavn samt størrelse af det modtagne støttebeløb vil blive offentliggjort på internettet. Her udover vil også adresse i form af postnummer og by blive offentliggjort på internettet. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31, at du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37, Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved he n- vendelse til NaturErhvervstyrelsen. 11

14 UDBETALINGSVEJLEDNING Beskrivelser og afgrænsninger af mulige udgiftsposter/budgetarter Vær opmærksom på at disse udgiftsposter ikke nødvendigvis er støtteberettiget u nder alle foranstaltninger under ordningen. Frivilligt arbejde Ved almennyttige projekter kan frivilligt arbejde medtages om en del af tilsagn grundlaget beregnet som 100 kr. pr time. Dog må det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, ikke overst i- ge de samlede reelt afholdte udgifter. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er der en skabelon, der kan brugs til registrering af frivillige timer. Information og formidling Formidling under projektets gennemførsel Indeholder f.eks. reklamer af forskellige slags, internetspots, annoncer i aviser, omkostninger til reklamebureauer evaluering af projekter f.eks. teleinterviews rapportarbejde formidling af projektresultater f.eks. trykkeudgifter afvikling af afsluttende seminar afhængig af projektets karakter Konsulenter Materialer Moms Nødvendigt udstyr Alle udgifter til konsulenten skal være indeholdt i timeantallet og tim e- lønnen, dvs. ingen ekstra tillæg til fx kørsel, repræsentation osv. til konsulenten. Konsulenter under denne post forstås som eksterne konsulenter. Det er op til ansøger, at dokumentere, at antal konsulenttimer og kons u- lenttimeløn er rimelige. Ved materialer forstås udstyr, inventar, halvfabrikata som anvendes direkte i projektet. På grund af kompleksiteten i priser på inventar/udstyr/maskiner, er det ansøgers egen opgave at dokumentere, at omkostningerne i forbindelse med disse er rimelige. Afholdte udgifter skal opgives uden moms. Med mindre ansøger selv afholder momsen og derfor har ansøgt om dækning af udgiften. Ved nødvendigt udstyr forstås maskiner, inventar, analyseudstyr og li g- nende som er nødvendige for projektets gennemførelse, og som skal a n- skaffes i forbindelse med projektet og som fremgår af den fremsendte 12

15 MAJ 2009 projektbeskrivelse i ansøgningen Maskiner og lignende, som ansøger a l- lerede ejer, og som indgår i den almindelige virksomhed, kan som hovedregel ikke medregnes. Projektansættelse Revision Transport En projektansættelse kræver, at der foreligger en tidsbegrænset a nsættelseskontrakt. Af kontrakten skal det fremgå hvem der er tale om, hvad arbejdsområdet er, hvor mange timer det forventes at dreje sig om og hvad timelønnen er. Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, indirekte udgifter. Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostni nger som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster. Timelønnen udregnes som årsløn delt med ét årsværk/timeantal, som defineres til 1648 timer I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP-udgift, arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen må årslønnen ikke indeholde: Gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. I forbindelse med udbetalingen skal der foreligge et timeregnskab. Ved revision forstås omkostninger til attestation af afholdte udgifter i projektet. Attestationen skal foretages af en registreret eller statsautoriseret revisor. Udgifter til udarbejdelse af revisorattest er støtteberettiget. Omkostninger, der har direkte med rejser at gøre til bil, tog, bus, fly, hotel, time- og dagpenge. Vedrører som hovedregel kun modtagere af intern løn og personer, der leverer frivilligt arbejde på projektet. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for projektet. Det er kun muligt at opnå tilskud til rejser, hvis rejserne er nødvendige for projektets gennemførelse. Tilskud beregnes på ba ggrund af de faktiske rejseudgifter, dog maksimalt efter statens laveste takster. Statens laveste takster benyttes på alle nedenstående omkostningstyper, der fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser jf. Cirkulære af 19. december 2007 om Statsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Bil/motorcykel Al kørsel i DK og udland godtgøres med statens laveste takst DKR. 1,90 pr. km. Udgiften ved benyttelse af egen bil må normalt ikke overstige det beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportmulighed. Taxa forudsættes normalt kun anvendt over kortere afstande. 13

16 UDBETALINGSVEJLEDNING Tog, bus Afregnes i overensstemmelse med de afholdte billetpriser Fly Billigst mulige alternativ; fx økonomiklasse. Hotel dispositionsbeløb I nærhed af bestemmelsesstedet samt billigst muligt. Maksimumsbeløb: Hovedstad: DKR. 925,00 Øvrige lande DKR 765,00 Der udbetales time- og dagpenge på alle rejser uafhængig af rejsernes varighed. Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder samt transport på bestemmelsesstedet (bus, taxi m.v. Se dog ovenfor for transport til bestemmelsesstedet). Dagpenge udbetales for hver 24 timer tjenesterejsen varer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Se satserne nedenfor. Der anvendes samme dagpengesats og timepengesats (DK-satserne) for rejser både ind- og udland. Hvis medarbejderen får gratis måltider i forbindelse med tjenesterejsen, reduceres time- dagpengene med et beløb svarende til 15% af det fulde dagpengebeløb for morgenmad, 30% for frokost og 30% for middagsmad. Hvis samtlige 3 hovedmåltider er gratis, udbetales der således time- dagpenge på de resterende 25% til dækning af småfornødenheder m.v. Dagpenge I DK: Kr. 368,00 Timepenge I DK: Kr. 15,33 Rejseforsikring Der gives ikke tilskud til rejseforsikringer Øvrigt/Andet Under posten øvrigt/andet placeres de udgifter der ikke passer ind i de andre kategorier i budgettet. Alle udgifterne skal være udspecificeret. Uforudsete udgifter er ikke støtteberettiget. 14

17 MAJ

18 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere