Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá=

2 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2009 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Yderligere oplysninger... 4 Udbetaling af tilskud... 4 Indsendelse af udbetalingsanmodning... 5 Betingelser for udbetaling af tilskud... 5 Dokumentationskrav... 5 Rateudbetaling... 6 Slutudbetaling... 6 Nemkonto... 6 Indberetning til SKAT... 6 Revisorerklæring... 6 Information til revisor... 7 Ændringer af projektet... 8 Ændringer af projektperioden... 8 Ændringer af det godkendte budget... 8 Overdragelse af projektet... 9 Projektet opgives... 9 Slutrapportering fra projektet... 9 Effektmåling... 9 Information om at projektet er gennemført med tilskud under innovationsloven Tilbagebetaling hvis projektet kommercialiseres Kontrol Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Klage NaturErhvervsstyrelsens brug af data Lovgrundlag Sådan udfyldes skemaerne Tilskudsberettigede udgiftstyper = 3

4 MARTS 2009 Indledning Denne vejledning henvender sig til de virksomheder eller institutioner, som af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilsagn om tilskud til et projekt under innovationsloven. I et samarbejdsprojekt omfatter tilsagnshaverne både hovedansøger, som er den projektansvarlige, og øvrige deltagere, som har fået tilsagn om tilskud. Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på Fødevare- Erhvervs hjemmeside: På hjemmesiden findes også Vejledning om tilskud under innovationsloven med tilhørende ansøgningsskemaer Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Att. Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Tlf Udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud under innovationsloven sker ved, at hver deltager udfylder en udbetalingsanmodning for de afholdte udgifter. Ved samarbejdsprojekter skal den projektansvarlige sørge for, at udbetalingsanmodningerne indsendes samlet. En udbetalingsanmodning skal indeholde: Udbetalingsanmodning, der omfatter: o Anmodning om udbetaling af tilskud under innovationsloven o Timeregnskab (udfyldes kun hvis der har været afholdt interne lønudgifter) o Opgørelse af omkostninger Underskrevet revisorerklæring Skema og erklæring findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 4

5 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Indsendelse af udbetalingsanmodning Udbetalingsanmodningen sendes til: NaturErhvervstyrelsen Att. Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Betingelser for udbetaling af tilskud Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af det tilsagn, som du har modtaget fra NaturErhvervstyrelsen og at det kan dokumenteres, at udgifterne er afholdt inden for projektperioden. Udbetaling af tilskud kan ske ved projektets afslutning eller som rateudbetaling. Hver deltager i projektet skal indsende udbetalingsanmodning. Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodningerne fra alle deltagerne indsendes samlet. Alle udbetalingsanmodninger, også rateudbetalinger, skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af en statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner skal erklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige Der skal ikke indsendes bilag (fakturaer, timesedler eller lignende) for de betalte udgifter. Dokumentationskrav Alle de udgifter, der indgår i udbetalingsanmodningen skal vedrøre projektet og de skal være betalt af tilsagnshaver og kunne dokumenteres i form af fakturaer, bankopgørelser, lønsedler, timesedler og lignende. Dog kan udgifter til revisor medregnes udbetalingsanmodningen før den er betalt. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Det betyder blandt andet, at samtlige medarbejdere i projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem og føre timeregnskab. Udgiftsbilagene fakturaer mv. skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen, men du har pligt til at opbevare regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumentation for de betalte udgifter skal fremvises ved kontrol. 5

6 MARTS 2009 Rateudbetaling Udbetaling af tilskud til projektet kan ske ved rateudbetaling (afregningsperioder). Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodninger for raterne indsendes samlet. Hver rateudbetaling skal vedlægges alle de bilag, der er anført på side 1. Store virksomheder samt forsknings- og forsøgsinstitutioner kan få tilskuddet udbetalt fordelt på op til 2 rater årligt. Hver rate bortset fra sidste rate skal minimum udgøre kr. i tilskud. Små og mellemstore virksomheder kan få tilskuddet udbetalt fordelt på op til 4 rateudbetalinger årligt. Hver rate bortset fra sidste rate skal minimum udgøre kr. i tilskud. Slutudbetaling Anmodning om slutudbetaling for projektet skal sammen med en slutrapport sendes til NaturErhvervstyre senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. For forskningsprojekter, hvor der deltager offentlige forsknings- og forsøgsinstitutioner, skal anmodningen dog først indsendes senest 6 måneder efter projektet er afsluttet. I visse tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra fristen. Slutrapporten skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen før slutudbetaling kan finde sted. Skabelon for slutrapporter findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Nemkonto Tilskuddet udbetales kun over NemKonto. Det bemærkes, at NemKonto er knyttet til dit CVR.nr. Læs mere om NemKonto herunder P-nr., CVR-nr., SE-nr. m.v. på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Indberetning til SKAT NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. Revisorerklæring Alle projektets udgifter, herunder udgifter til revisor, skal medtages i omkostningsopgørelsen. Projektomkostningerne skal opgøres som de faktiske udgifter for dig, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Hver udbetalingsanmodning skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af en registreret eller en statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner skal revisorerklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige. 6

7 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Kun NaturErhvervstyrelsens fortrykte revisorerklæring må anvendes. Erklæringen findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www. naturerhverv.dk Information til revisor På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du også information til revisor, hvor det bl.a. fremgår, hvilke forhold revisor særligt skal påse ved revision af projektet. Der henvises til de betingelser, der er anført i tilsagnet, og til gældende bekendtgørelser og vejledning. Revisor skal ved sin revision specielt påse: At de i udbetalingsanmodningen anførte omkostninger er direkte relateret til projektet og omfattet af tilsagnet, At alle anførte omkostninger er afholdt indenfor den i tilsagnet fastsatte tilsagnsperiode, At alle anførte omkostninger er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, og at dette er dokumenteret, At alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring, At, hvor dette er relevant, reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt, At der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende afholdte omkostninger, At eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, At der ikke ydes andre offentlige tilskud end oplyst til NaturErhvervstyrelsen i ansøgningsskemaet eller ved anden korrespondance, At tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret i et tidsregistreringssystem, At alle lønudgifter er specificeret i vedlagte timeregnskab, At de anvendte timelønssatser ikke overstiger de timelønssatser, der er godkendt i tilsagnet, og At salgsprovenuet fra produkter, udstyr mv. er fratrukket ved opgørelsen af projektets omkostninger, hvor dette indgår som et vilkår i tilsagnsaftalen, og provenuet er i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring. Der gøres specielt opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til følgende: Almindeligt inventar til kontor og kantine Finansielle og retslige omkostninger samt pengeinstitutomkostninger Værdien af virksomhedsejers eget arbejde, med mindre der i tilsagnsbrevet er givet dispensation fra denne regel (vil fremgå af de særlige vilkår i tilsagnsbrevet) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager 7

8 MARTS 2009 Ændringer af projektet Hvis du ønsker at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal den projektansvarlige ansøge NaturErhvervstyrelsen om det, før ændringen kan iværksættes. Ændringen kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Ændringer af projektperioden Projektperioden er den periode, som projektet skal gennemføres indenfor. Projektperioden er godkendt af NaturErhvervstyrelsen, og er i tilsagnsbrevet angivet med en begyndelsesdato og en afslutningsdato. Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Der kan ikke betales tilskud til udgifter, som du har afholdt før projektperioden er startet, eller efter projektperioden er afsluttet. Hvis der er behov for at ændre projektperioden, f.eks. hvis ikke kan nå at færdiggøre projektet inden for den godkendte projektperiode, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om projektforlængelse. Dette skal ske før den godkendte projektperiode er udløbet. Det er en betingelse, at forlængelsen kan begrundes sagligt, og projektet afsluttes inden for en rimelig tidshorisont. Projekterne skal gennemføres inden for en periode på 5 år, fra projektet er påbegyndt. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. Godkendelse af projektforlængelse indebærer ikke, at den nedskrevne værdi af nødvendigt udstyr (værdi af indkøbt udstyr ved projektets afslutning) ændres i forhold til det, NaturErhvervstyrelsen har godkendt ifølge tilsagnet. Ændringer af det godkendte budget Den enkelte udgiftspost kan maksimalt overskride den enkelte godkendte budgetpost med 10 pct. Budgetændring er derfor kun nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost overstiger det budgetterede med mere end 10 pct., og hvis der samtidig er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster. Der skal også ske budgetændring, hvis timesatserne har ændret sig i forhold til det budgetterede. Tilskuddets størrelse kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af budgettet. Som udgangspunkt kan anmodning om budgetændringer kun indsendes sammen med udbetalingsanmodninger, og hver deltager i et projekt kan maksimalt søge om budgetændringer én gang årligt. Sammen med din anmodning om budgetændring skal du vedlægge en begrundelse for de foreslåede ændringer. 8

9 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden virksomhed. Det forudsættes, at den projektansvarlige ansøger NaturErhvervstyrelsen herom. Det vil forudsættes, at den anden virksomhed overtager tilsagnshavers rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye virksomhed er tilskudsberettiget under ordningen, og at den vil være i stand til at gennemføre projektet. Projektet opgives Hvis du beslutter at opgive at gennemføre hele eller dele af projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt orienteres skriftligt herom. Du skal tillige indsende en rapport over de opgaver, du har gennemført, samt resultaterne heraf. Slutrapportering fra projektet Når projektet er afsluttet, skal du som projektansvarlig udarbejde en slutrapport, som skal underskrives af projektets øvrige deltagere, og indsendes til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan først slutudbetale, efter at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten. Slutrapporten skal redegøre for projektet forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for projektets resultater og de effekter, der er opnået gennem projektet, samt de effekter som projektet forventes at få fremover. Sammen med slutrapporten skal du også indsende kopi af det offentliggjorte materiale til NaturErhvervstyrelsen. Resumé Sammen med slutrapporten skal der indsendes et resumé om formål, baggrund og resultater og forventede effekter af projektet (ca. en halv side) til brug for NaturErhvervstyrelsen s hjemmeside og øvrig information. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens virkninger. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. 9

10 MARTS 2009 Information om at projektet er gennemført med tilskud under innovationsloven Når du informerer om projektet og dets resultater i artikler, informationsmateriale, på seminarer eller i andre PR-aktiviteter, skal det tydeligt fremgå, at projektet er finansieret med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet. Tilbagebetaling hvis projektet kommercialiseres I visse tilfælde skal det udbetalte tilskud tilbagebetales, hvis projektet udnyttes kommercielt, efter projektet er afsluttet. For projekter, der har fået tilsagn før den 15. juni 2006, er det fem år efter projektet er afsluttet, og for projektet, der har fået tilsagn efter den 15. juni 2006, er det tre år. Det vil fremgå af tilsagnsbrevet om dit projekt er omfattet af kommerciel tilbagebetaling. Reglerne for kommerciel tilbagebetaling fremgår af den særlige vejledning: Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud under innovationsloven, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Kontrol NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, som der er givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i projektperioden samt op til 5 år efter slutudbetaling. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger mv., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form. Kontrollen kan efter forholdene gennemføres som kontrol på stedet og ved kontrol af regnskabet, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som du indsender på NaturErhvervstyrelsens anmodning. Du skal på forlangende indsende udgiftsbilag såsom fakturaer, betalingsdokumentation etc. til NaturErhvervstyrelsen som dokumentation for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og regnskaber, forretningsbøger mv. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersammenkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. 10

11 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan bortfalde, det ydede tilskud kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at: du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes, du tilsidesætter din pligt i forbindelse med kontrol Straffebestemmelser Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hvis du: har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til innovationsloven eller regler fastsat i medfør af loven og afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjet, jordbrugsbedriften eller virksomheden undlader at udlevere materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand i forbindelse med kontrollen. Klage Du kan klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelser. Klagen skal sendes inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Indsendes klagen for sent, vil den normalt ikke blive behandlet. Klagen skal sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet c/o NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med NaturErhvervstyrelsens kommentarer til Fødevareministeriets departement, som træffer afgørelse i sagen. NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse af persondata sker på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 11

12 MARTS 2009 Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på: at NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelses afgørelse om udbetaling af tilskud. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål, at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel og størrelsen af det modtagne tilsagnsbeløb samt kort resume af projektets formål og indhold (jf. ansøgningsskemaet pkt. D) vil blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31, at på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37, Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Kontor. Lovgrundlag De gældende regler for innovationsloven fremgår af: Lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), der senest er ændret ved lov nr. 488 af 17. juni Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. For ansøgninger, der er udvalgsbehandlet før den 1. juli 2008 gælder bekendtgørelse nr. 865 af 9. august 2006 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. 12

13 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Sådan udfyldes skemaerne Skema - Timeregnskab Journal nr. Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers navn og CVR nr.: anfør navn og CVR nr. på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. Periode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Hvilke timesatser skal anvendes De lønkategorier og de timesatser, der er fastsat i budgettet, og godkendt i tilsagnsbrevet, skal overholdes. Hvis det godkendte budget er opdelt i forskellige lønkategorier, skal hver kategori være udfyldt, med hvor mange timer der er brugt på projektet. Beregn timesats og timeantal. Skriv resultatet i beløb. Husk at antallet af forbrugte timer skal kunne dokumenteres, det vil sige at samtlige medarbejdere i projektet skal føre timeregnskab. Kolonne: Projekt i alt til dato Timer antal udfyldes med angivelse af de samlede antal arbejdstimer, der har været i forbindelse med projektet, tidligere betalte timer og timer til dato. Beløb skal udfyldes med det samlede beløb, der i alt er udbetalt for hele projektet til dato. Her oplyses de samlede forbrugte timer, til hvilke der tidligere er blevet udbetalt tilskud til i projektet indtil denne aktuelle afregningsperiode Kolonne: Godkendt budget Det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet, oplyses her. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, oplyses det ændrede budget. Beløb der skal overføres til opgørelse for afholdte udgifter I alt for beløb aktuel afregningsperiode og i alt for tidligere udbetalt skal overføres til lønudgifter opgørelse for udbetalte udgifter. 13

14 MARTS 2009 Skema - Opgørelse af omkostninger Husk at skrive journalnummer i øverste højre hjørne af skemaet. Journal nr. Anfør NaturErhvervstyrelsen journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers navn og CVR nr.: Anfør navnet og CVR nr. på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. Periode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Kolonne: Afregningsperiode Aktuel afregningsperiode omfatter perioden fra sidste rates slutdato til datoen for betaling af de sidste udgifter. Eksempel: Hvis der i 1. rate er udbetalt for perioden 1. januar 2008 til 30. juni Skal 2. rate starte fra 1. juli 2008 til Kolonne: Projekt i alt til dato Her angives summen af alle tidligere udbetalte tilskud til projektet til dato. Kolonne: Godkendt budget ifølge tilsagnsbrev Anfør her det godkendte budget i denne kolonne, der er vedlagt tilsagnsbrevet. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, skal det senest godkendte budget angives. Projekt til dato Her oplyses de samlede tilskudsgrundlag, der tidligere er udbetalt tilskud til i projektet indtil denne aktuelle afregningsperiode 14

15 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Tilskudsberettigede udgiftstyper De godkendte udgiftstyper fremgår af det godkendte budget og udgifterne skal afholdes i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse. Interne lønudgifter (direkte lønudgifter) Overføres fra timeregnskabet Interne lønomkostninger (direkte lønomkostninger) omfatter løn til personale, der er beskæftiget med gennemførelsen af projektet. Der ydes tilskud til den faktiske timeløn (inkl. feriepenge og sociale tillæg). Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, indirekte udgifter. Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster. Ansatte medarbejdere Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte timeløn + sociale bidrag. Timesatsen for funktionærer budgetteres som bruttoårsløn divideret med 1648, og for timelønnede som den faktiske timeløn + sociale bidrag. I beregningen må årslønnen ikke indeholde gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Eget arbejde Virksomhedens ejers egen arbejdsindsats kan indgå i timeregnskabet, men det forudsætter, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt eget arbejde i tilsagnet. Den godkendte timelønssats fremgår af tilsagnet og af det godkendte budget. Krav om tidsregistrering Samtlige medarbejdere, der arbejder med projektet, skal være omfattet af et tidsregistreringssystem. Såfremt virksomheden har etableret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til projektet. Såfremt virksomheden ikke har et tidsregistreringssystem, skal der etableres et, som opfylder følgende minimumskrav: Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal føre en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende medarbejder skal dagligt notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Tidsregistreringen skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. Der må ikke anvendes skønsmæssige timesatser. 15

16 MARTS 2009 Timer uden for normal arbejdstid Den tid, der er anvendt uden for normal arbejdstid, skal registreres særskilt, og kan indregnes til den fastsatte timesats i opgørelsen. Ekstern bistand: Ekstern bistand omfatter udgifter til: konsulenter afprøvning og analyser eneretsbeskyttelse anden ekspertbistand Konsulentbistand skal være udgifter til personer, der ikke er ansat i tilsagnshavers virksomhed/organisation (ét CVR.nr.), og som udfører arbejde i projektet. Alle udgifter til konsulenten/ekspertbistand skal være indeholdt i det i tilsagnet godkendte timeantal og timeløn. Det vil sige, at der ikke må være ekstra tillæg til f.eks. kørsel og til konsulentens repræsentation. Det er op til dig, at kunne redegøre for, at antal konsulenttimer og konsulenttimeløn er rimelige. Nødvendigt udstyr og maskiner: Ved nødvendigt udstyr forstås maskiner, inventar, analyseudstyr og lignende som er nødvendige for projektets gennemførelse, og som skal anskaffes i forbindelse med projektet. Omkostningen er kun tilskudsberettiget i forhold til anvendelsen af udstyret i projektet. Udgiftsposterne var specificeret i den godkendte projektansøgning og tilsagnsbrevet. Posten nødvendigt udstyr skal fratrækkes en nedskrevet værdi /scrapværdi, som beregnes, som en procentdel af indkøbsprisen. I tilsagnet fremgår den procentsats, som udstyret er nedskrevet med. Materialer: Materialer omfatter udgifter til ting, der indgår i projektet, og som ikke har nogen værdi efter projektet er afsluttet. Det kan være f.eks. er råvarer, kolber, halvfabrikata, foderstoffer, frø eller kemikalier. Underleverandør omfatter udgifter til ekstern bistand fra f.eks. smed, tømrer, elektriker, maskinstation Rejser: Tilskud beregnes på baggrund af de faktiske rejseudgifter, dog maksimalt efter statens laveste takster. Kørsel i bil beregnes altid efter statens laveste takst. Kun internt personale, ansat i virksomheden, kan modtage tilskud til rejser. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for projektet. Statens laveste takster benyttes på alle omkostningstyper, der fast- 16

17 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN sættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser. Satserne fremgår at Cirkulære af om Statsregulering for tjenesterejser, som løbende bliver revideret. Overhead Kun godkendte offentlige og private forsknings- og forsøgsinstitutioner kan indregne overhead (indirekte fællesomkostninger). Øvrige virksomheder kan ikke indregne overhead. For universiteter beregnes overhead for projekter afhængig af ansøgningstidspunktet, hvis tilskuddet er: ansøgt før 1. januar 2008 beregnes 32,65 pct. af de samlede direkte merudgifter. ansøgt efter den 1. januar 2008 beregnes 35 pct. af de samlede direkte merudgifter. ansøgt efter den 1. januar 2009 beregnes 44 pct. af de samlede direkte merudgifter. For øvrige godkendte offentlige og private forsknings- og forsøgsinstitutioner beregnes overhead som maksimalt 20 pct. af de samlede direkte merudgifter. Revision Andre omkostninger Nedskrevet værdi /scrapværdi Ved revision forstås omkostninger til attestation af betalte udgifter i projektet. Det er muligt at opnå tilskud til andre omkostninger, hvis disse fremgår af det godkendte budget. Der skal i omkostningsopgørelsen fratrækkes en nedskrevet værdi af det indkøbte udstyr (se særlig budgetpost). Den nedskrevne værdi er fastsat i tilsagnet og er beregnet som en procentsats af udgifter til nødvendigt udstyr (anskaffelsesprisen). Ved hver udbetalingsanmodning, hvori der indgår udgifter til indkøbt udstyr, skal der anføres en nedskrevet værdi. Eksempel: Hvis der er indkøbt nødvendigt udstyr for kr., og der i det godkendte budget er fastsat en nedskrivningsprocent på 56,3 pct. (fremgår af tilsagnet og det godkendte budget) vil NaturErhvervstyrelsen fratrække kr. i tilskudsgrundlaget i forbindelse med udbetalingen. Indtægter: Indtægter fra projektet opnået i projektperioden, f.eks. fra salg af prøveproduktion, skal fratrækkes projektets udgifter. Hvis indtægterne ikke er medtaget i det oprindelige budget skal disse indtægter alligevel oplyses her. Afviger indtægterne fra det budgetterede skal NaturErhvervstyrelsen informeres hurtigst muligt. Bemærk at øgede indtægter ikke umiddelbart giver mulighed for at øge udgifterne tilsvarende 17

18 MARTS

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere