Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá=

2 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2009 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Yderligere oplysninger... 4 Udbetaling af tilskud... 4 Indsendelse af udbetalingsanmodning... 5 Betingelser for udbetaling af tilskud... 5 Dokumentationskrav... 5 Rateudbetaling... 6 Slutudbetaling... 6 Nemkonto... 6 Indberetning til SKAT... 6 Revisorerklæring... 6 Information til revisor... 7 Ændringer af projektet... 8 Ændringer af projektperioden... 8 Ændringer af det godkendte budget... 8 Overdragelse af projektet... 9 Projektet opgives... 9 Slutrapportering fra projektet... 9 Effektmåling... 9 Information om at projektet er gennemført med tilskud under innovationsloven Tilbagebetaling hvis projektet kommercialiseres Kontrol Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Klage NaturErhvervsstyrelsens brug af data Lovgrundlag Sådan udfyldes skemaerne Tilskudsberettigede udgiftstyper = 3

4 MARTS 2009 Indledning Denne vejledning henvender sig til de virksomheder eller institutioner, som af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har modtaget tilsagn om tilskud til et projekt under innovationsloven. I et samarbejdsprojekt omfatter tilsagnshaverne både hovedansøger, som er den projektansvarlige, og øvrige deltagere, som har fået tilsagn om tilskud. Yderligere oplysninger Denne vejledning, udbetalingsanmodning, revisorerklæring m.m. findes på Fødevare- Erhvervs hjemmeside: På hjemmesiden findes også Vejledning om tilskud under innovationsloven med tilhørende ansøgningsskemaer Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til: NaturErhvervstyrelsen Att. Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Tlf Udbetaling af tilskud Anmodning om udbetaling af tilskud under innovationsloven sker ved, at hver deltager udfylder en udbetalingsanmodning for de afholdte udgifter. Ved samarbejdsprojekter skal den projektansvarlige sørge for, at udbetalingsanmodningerne indsendes samlet. En udbetalingsanmodning skal indeholde: Udbetalingsanmodning, der omfatter: o Anmodning om udbetaling af tilskud under innovationsloven o Timeregnskab (udfyldes kun hvis der har været afholdt interne lønudgifter) o Opgørelse af omkostninger Underskrevet revisorerklæring Skema og erklæring findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 4

5 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Indsendelse af udbetalingsanmodning Udbetalingsanmodningen sendes til: NaturErhvervstyrelsen Att. Udviklingsstøttekontoret Nyropsgade København V Betingelser for udbetaling af tilskud Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af det tilsagn, som du har modtaget fra NaturErhvervstyrelsen og at det kan dokumenteres, at udgifterne er afholdt inden for projektperioden. Udbetaling af tilskud kan ske ved projektets afslutning eller som rateudbetaling. Hver deltager i projektet skal indsende udbetalingsanmodning. Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodningerne fra alle deltagerne indsendes samlet. Alle udbetalingsanmodninger, også rateudbetalinger, skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af en statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner skal erklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige Der skal ikke indsendes bilag (fakturaer, timesedler eller lignende) for de betalte udgifter. Dokumentationskrav Alle de udgifter, der indgår i udbetalingsanmodningen skal vedrøre projektet og de skal være betalt af tilsagnshaver og kunne dokumenteres i form af fakturaer, bankopgørelser, lønsedler, timesedler og lignende. Dog kan udgifter til revisor medregnes udbetalingsanmodningen før den er betalt. Der må ikke anvendes skønsmæssige fordelte udgifter. Det betyder blandt andet, at samtlige medarbejdere i projektet skal være omfattet af et tidsregistreringssystem og føre timeregnskab. Udgiftsbilagene fakturaer mv. skal ikke indsendes til NaturErhvervstyrelsen, men du har pligt til at opbevare regnskabsmateriale og originale udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter i 5 år fra slutudbetaling har fundet sted. Dokumentation for de betalte udgifter skal fremvises ved kontrol. 5

6 MARTS 2009 Rateudbetaling Udbetaling af tilskud til projektet kan ske ved rateudbetaling (afregningsperioder). Ved samarbejdsprojekter skal udbetalingsanmodninger for raterne indsendes samlet. Hver rateudbetaling skal vedlægges alle de bilag, der er anført på side 1. Store virksomheder samt forsknings- og forsøgsinstitutioner kan få tilskuddet udbetalt fordelt på op til 2 rater årligt. Hver rate bortset fra sidste rate skal minimum udgøre kr. i tilskud. Små og mellemstore virksomheder kan få tilskuddet udbetalt fordelt på op til 4 rateudbetalinger årligt. Hver rate bortset fra sidste rate skal minimum udgøre kr. i tilskud. Slutudbetaling Anmodning om slutudbetaling for projektet skal sammen med en slutrapport sendes til NaturErhvervstyre senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. For forskningsprojekter, hvor der deltager offentlige forsknings- og forsøgsinstitutioner, skal anmodningen dog først indsendes senest 6 måneder efter projektet er afsluttet. I visse tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra fristen. Slutrapporten skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen før slutudbetaling kan finde sted. Skabelon for slutrapporter findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Nemkonto Tilskuddet udbetales kun over NemKonto. Det bemærkes, at NemKonto er knyttet til dit CVR.nr. Læs mere om NemKonto herunder P-nr., CVR-nr., SE-nr. m.v. på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Indberetning til SKAT NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. Revisorerklæring Alle projektets udgifter, herunder udgifter til revisor, skal medtages i omkostningsopgørelsen. Projektomkostningerne skal opgøres som de faktiske udgifter for dig, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Hver udbetalingsanmodning skal vedlægges en revisorerklæring, der er underskrevet af en registreret eller en statsautoriseret revisor. For offentlige institutioner skal revisorerklæringen underskrives af institutionens økonomiansvarlige. 6

7 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Kun NaturErhvervstyrelsens fortrykte revisorerklæring må anvendes. Erklæringen findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www. naturerhverv.dk Information til revisor På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside finder du også information til revisor, hvor det bl.a. fremgår, hvilke forhold revisor særligt skal påse ved revision af projektet. Der henvises til de betingelser, der er anført i tilsagnet, og til gældende bekendtgørelser og vejledning. Revisor skal ved sin revision specielt påse: At de i udbetalingsanmodningen anførte omkostninger er direkte relateret til projektet og omfattet af tilsagnet, At alle anførte omkostninger er afholdt indenfor den i tilsagnet fastsatte tilsagnsperiode, At alle anførte omkostninger er betalt senest på tidspunktet for nærværende opgørelse, og at dette er dokumenteret, At alle anførte omkostninger er i overensstemmelse med fakturaer og i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring, At, hvor dette er relevant, reglerne for offentlig EU-licitation/udbud er overholdt, At der, hvor det er relevant, er overensstemmelse mellem tilbud og kontrakter og de dertil svarende afholdte omkostninger, At eventuelle omkostninger til rejseafregninger er i overensstemmelse med beregningsgrundlaget i henhold til statens regler, At der ikke ydes andre offentlige tilskud end oplyst til NaturErhvervstyrelsen i ansøgningsskemaet eller ved anden korrespondance, At tidsforbruget for alle projektets medarbejdere er registreret i et tidsregistreringssystem, At alle lønudgifter er specificeret i vedlagte timeregnskab, At de anvendte timelønssatser ikke overstiger de timelønssatser, der er godkendt i tilsagnet, og At salgsprovenuet fra produkter, udstyr mv. er fratrukket ved opgørelsen af projektets omkostninger, hvor dette indgår som et vilkår i tilsagnsaftalen, og provenuet er i overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring. Der gøres specielt opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til følgende: Almindeligt inventar til kontor og kantine Finansielle og retslige omkostninger samt pengeinstitutomkostninger Værdien af virksomhedsejers eget arbejde, med mindre der i tilsagnsbrevet er givet dispensation fra denne regel (vil fremgå af de særlige vilkår i tilsagnsbrevet) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilskudsmodtager 7

8 MARTS 2009 Ændringer af projektet Hvis du ønsker at ændre i projektet i løbet af projektperioden, skal den projektansvarlige ansøge NaturErhvervstyrelsen om det, før ændringen kan iværksættes. Ændringen kan kun godkendes, hvis projektets overordnede formål overholdes. Ændringer af projektperioden Projektperioden er den periode, som projektet skal gennemføres indenfor. Projektperioden er godkendt af NaturErhvervstyrelsen, og er i tilsagnsbrevet angivet med en begyndelsesdato og en afslutningsdato. Alle projektets udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Der kan ikke betales tilskud til udgifter, som du har afholdt før projektperioden er startet, eller efter projektperioden er afsluttet. Hvis der er behov for at ændre projektperioden, f.eks. hvis ikke kan nå at færdiggøre projektet inden for den godkendte projektperiode, skal du søge NaturErhvervstyrelsen om projektforlængelse. Dette skal ske før den godkendte projektperiode er udløbet. Det er en betingelse, at forlængelsen kan begrundes sagligt, og projektet afsluttes inden for en rimelig tidshorisont. Projekterne skal gennemføres inden for en periode på 5 år, fra projektet er påbegyndt. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere herfra. Godkendelse af projektforlængelse indebærer ikke, at den nedskrevne værdi af nødvendigt udstyr (værdi af indkøbt udstyr ved projektets afslutning) ændres i forhold til det, NaturErhvervstyrelsen har godkendt ifølge tilsagnet. Ændringer af det godkendte budget Den enkelte udgiftspost kan maksimalt overskride den enkelte godkendte budgetpost med 10 pct. Budgetændring er derfor kun nødvendig, hvis udgifterne på en budgetpost overstiger det budgetterede med mere end 10 pct., og hvis der samtidig er et tilsvarende mindre forbrug på en eller flere af de andre poster. Der skal også ske budgetændring, hvis timesatserne har ændret sig i forhold til det budgetterede. Tilskuddets størrelse kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af budgettet. Som udgangspunkt kan anmodning om budgetændringer kun indsendes sammen med udbetalingsanmodninger, og hver deltager i et projekt kan maksimalt søge om budgetændringer én gang årligt. Sammen med din anmodning om budgetændring skal du vedlægge en begrundelse for de foreslåede ændringer. 8

9 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan overdrages til en anden virksomhed. Det forudsættes, at den projektansvarlige ansøger NaturErhvervstyrelsen herom. Det vil forudsættes, at den anden virksomhed overtager tilsagnshavers rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye virksomhed er tilskudsberettiget under ordningen, og at den vil være i stand til at gennemføre projektet. Projektet opgives Hvis du beslutter at opgive at gennemføre hele eller dele af projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal NaturErhvervstyrelsen hurtigst muligt orienteres skriftligt herom. Du skal tillige indsende en rapport over de opgaver, du har gennemført, samt resultaterne heraf. Slutrapportering fra projektet Når projektet er afsluttet, skal du som projektansvarlig udarbejde en slutrapport, som skal underskrives af projektets øvrige deltagere, og indsendes til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan først slutudbetale, efter at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten. Slutrapporten skal redegøre for projektet forløb, de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, samt redegøre for projektets resultater og de effekter, der er opnået gennem projektet, samt de effekter som projektet forventes at få fremover. Sammen med slutrapporten skal du også indsende kopi af det offentliggjorte materiale til NaturErhvervstyrelsen. Resumé Sammen med slutrapporten skal der indsendes et resumé om formål, baggrund og resultater og forventede effekter af projektet (ca. en halv side) til brug for NaturErhvervstyrelsen s hjemmeside og øvrig information. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens virkninger. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. 9

10 MARTS 2009 Information om at projektet er gennemført med tilskud under innovationsloven Når du informerer om projektet og dets resultater i artikler, informationsmateriale, på seminarer eller i andre PR-aktiviteter, skal det tydeligt fremgå, at projektet er finansieret med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet. Tilbagebetaling hvis projektet kommercialiseres I visse tilfælde skal det udbetalte tilskud tilbagebetales, hvis projektet udnyttes kommercielt, efter projektet er afsluttet. For projekter, der har fået tilsagn før den 15. juni 2006, er det fem år efter projektet er afsluttet, og for projektet, der har fået tilsagn efter den 15. juni 2006, er det tre år. Det vil fremgå af tilsagnsbrevet om dit projekt er omfattet af kommerciel tilbagebetaling. Reglerne for kommerciel tilbagebetaling fremgår af den særlige vejledning: Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud under innovationsloven, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Kontrol NaturErhvervstyrelsen er forpligtet til at foretage kontrol af gennemførelsen af de projekter, som der er givet tilskud til. Kontrollen kan finde sted i projektperioden samt op til 5 år efter slutudbetaling. For at kontrollere de gennemførte projekter, kan NaturErhvervstyrelsen eller den, der er bemyndiget dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger mv., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form. Kontrollen kan efter forholdene gennemføres som kontrol på stedet og ved kontrol af regnskabet, bilagsmateriale og anden relevant dokumentation, som du indsender på NaturErhvervstyrelsens anmodning. Du skal på forlangende indsende udgiftsbilag såsom fakturaer, betalingsdokumentation etc. til NaturErhvervstyrelsen som dokumentation for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og regnskaber, forretningsbøger mv. skal på begæring udleveres til de kontrollerende myndigheder. Der kan til brug for kontrollen indhentes fornødne oplysninger hos andre offentlige myndigheder, blandt andet med henblik på registersammenkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v. 10

11 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan bortfalde, det ydede tilskud kræves tilbagebetalt med renter i tilfælde af at: du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes, du tilsidesætter din pligt i forbindelse med kontrol Straffebestemmelser Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hvis du: har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen, handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse, undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til innovationsloven eller regler fastsat i medfør af loven og afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold, undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjet, jordbrugsbedriften eller virksomheden undlader at udlevere materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand i forbindelse med kontrollen. Klage Du kan klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelser. Klagen skal sendes inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Indsendes klagen for sent, vil den normalt ikke blive behandlet. Klagen skal sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet c/o NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V. NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med NaturErhvervstyrelsens kommentarer til Fødevareministeriets departement, som træffer afgørelse i sagen. NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse af persondata sker på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 11

12 MARTS 2009 Ved udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen, skal du være opmærksom på: at NaturErhvervstyrelsen er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med NaturErhvervstyrelses afgørelse om udbetaling af tilskud. Endvidere kan oplysningerne blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og andre til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål, at oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel og størrelsen af det modtagne tilsagnsbeløb samt kort resume af projektets formål og indhold (jf. ansøgningsskemaet pkt. D) vil blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31, at på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37, Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Kontor. Lovgrundlag De gældende regler for innovationsloven fremgår af: Lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), der senest er ændret ved lov nr. 488 af 17. juni Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. For ansøgninger, der er udvalgsbehandlet før den 1. juli 2008 gælder bekendtgørelse nr. 865 af 9. august 2006 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. 12

13 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Sådan udfyldes skemaerne Skema - Timeregnskab Journal nr. Anfør NaturErhvervstyrelsens journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers navn og CVR nr.: anfør navn og CVR nr. på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. Periode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Hvilke timesatser skal anvendes De lønkategorier og de timesatser, der er fastsat i budgettet, og godkendt i tilsagnsbrevet, skal overholdes. Hvis det godkendte budget er opdelt i forskellige lønkategorier, skal hver kategori være udfyldt, med hvor mange timer der er brugt på projektet. Beregn timesats og timeantal. Skriv resultatet i beløb. Husk at antallet af forbrugte timer skal kunne dokumenteres, det vil sige at samtlige medarbejdere i projektet skal føre timeregnskab. Kolonne: Projekt i alt til dato Timer antal udfyldes med angivelse af de samlede antal arbejdstimer, der har været i forbindelse med projektet, tidligere betalte timer og timer til dato. Beløb skal udfyldes med det samlede beløb, der i alt er udbetalt for hele projektet til dato. Her oplyses de samlede forbrugte timer, til hvilke der tidligere er blevet udbetalt tilskud til i projektet indtil denne aktuelle afregningsperiode Kolonne: Godkendt budget Det godkendte budget, der er vedlagt tilsagnsbrevet, oplyses her. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, oplyses det ændrede budget. Beløb der skal overføres til opgørelse for afholdte udgifter I alt for beløb aktuel afregningsperiode og i alt for tidligere udbetalt skal overføres til lønudgifter opgørelse for udbetalte udgifter. 13

14 MARTS 2009 Skema - Opgørelse af omkostninger Husk at skrive journalnummer i øverste højre hjørne af skemaet. Journal nr. Anfør NaturErhvervstyrelsen journalnummer, som fremgår af tilsagnsbrevets højre øverste hjørne. Projektansøgers navn og CVR nr.: Anfør navnet og CVR nr. på den virksomhed/institution, som timeregnskabet vedrører. Periode fra/til Angiv den aktuelle afregningsperiode, som udgifterne vedrører. Udgifterne skal være betalt i den aktuelle afregningsperiode. Kolonne: Afregningsperiode Aktuel afregningsperiode omfatter perioden fra sidste rates slutdato til datoen for betaling af de sidste udgifter. Eksempel: Hvis der i 1. rate er udbetalt for perioden 1. januar 2008 til 30. juni Skal 2. rate starte fra 1. juli 2008 til Kolonne: Projekt i alt til dato Her angives summen af alle tidligere udbetalte tilskud til projektet til dato. Kolonne: Godkendt budget ifølge tilsagnsbrev Anfør her det godkendte budget i denne kolonne, der er vedlagt tilsagnsbrevet. Hvis NaturErhvervstyrelsen efterfølgende har godkendt budgetændringer, skal det senest godkendte budget angives. Projekt til dato Her oplyses de samlede tilskudsgrundlag, der tidligere er udbetalt tilskud til i projektet indtil denne aktuelle afregningsperiode 14

15 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN Tilskudsberettigede udgiftstyper De godkendte udgiftstyper fremgår af det godkendte budget og udgifterne skal afholdes i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse. Interne lønudgifter (direkte lønudgifter) Overføres fra timeregnskabet Interne lønomkostninger (direkte lønomkostninger) omfatter løn til personale, der er beskæftiget med gennemførelsen af projektet. Der ydes tilskud til den faktiske timeløn (inkl. feriepenge og sociale tillæg). Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, indirekte udgifter. Hvis pågældende medarbejder har yderligere omkostninger som rejser og øvrige udgifter, dækkes de under andre poster. Ansatte medarbejdere Der ydes tilskud til medarbejderens faktiske udbetalte timeløn + sociale bidrag. Timesatsen for funktionærer budgetteres som bruttoårsløn divideret med 1648, og for timelønnede som den faktiske timeløn + sociale bidrag. I beregningen må årslønnen ikke indeholde gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Eget arbejde Virksomhedens ejers egen arbejdsindsats kan indgå i timeregnskabet, men det forudsætter, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt eget arbejde i tilsagnet. Den godkendte timelønssats fremgår af tilsagnet og af det godkendte budget. Krav om tidsregistrering Samtlige medarbejdere, der arbejder med projektet, skal være omfattet af et tidsregistreringssystem. Såfremt virksomheden har etableret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til projektet. Såfremt virksomheden ikke har et tidsregistreringssystem, skal der etableres et, som opfylder følgende minimumskrav: Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal føre en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende medarbejder skal dagligt notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Tidsregistreringen skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. Der må ikke anvendes skønsmæssige timesatser. 15

16 MARTS 2009 Timer uden for normal arbejdstid Den tid, der er anvendt uden for normal arbejdstid, skal registreres særskilt, og kan indregnes til den fastsatte timesats i opgørelsen. Ekstern bistand: Ekstern bistand omfatter udgifter til: konsulenter afprøvning og analyser eneretsbeskyttelse anden ekspertbistand Konsulentbistand skal være udgifter til personer, der ikke er ansat i tilsagnshavers virksomhed/organisation (ét CVR.nr.), og som udfører arbejde i projektet. Alle udgifter til konsulenten/ekspertbistand skal være indeholdt i det i tilsagnet godkendte timeantal og timeløn. Det vil sige, at der ikke må være ekstra tillæg til f.eks. kørsel og til konsulentens repræsentation. Det er op til dig, at kunne redegøre for, at antal konsulenttimer og konsulenttimeløn er rimelige. Nødvendigt udstyr og maskiner: Ved nødvendigt udstyr forstås maskiner, inventar, analyseudstyr og lignende som er nødvendige for projektets gennemførelse, og som skal anskaffes i forbindelse med projektet. Omkostningen er kun tilskudsberettiget i forhold til anvendelsen af udstyret i projektet. Udgiftsposterne var specificeret i den godkendte projektansøgning og tilsagnsbrevet. Posten nødvendigt udstyr skal fratrækkes en nedskrevet værdi /scrapværdi, som beregnes, som en procentdel af indkøbsprisen. I tilsagnet fremgår den procentsats, som udstyret er nedskrevet med. Materialer: Materialer omfatter udgifter til ting, der indgår i projektet, og som ikke har nogen værdi efter projektet er afsluttet. Det kan være f.eks. er råvarer, kolber, halvfabrikata, foderstoffer, frø eller kemikalier. Underleverandør omfatter udgifter til ekstern bistand fra f.eks. smed, tømrer, elektriker, maskinstation Rejser: Tilskud beregnes på baggrund af de faktiske rejseudgifter, dog maksimalt efter statens laveste takster. Kørsel i bil beregnes altid efter statens laveste takst. Kun internt personale, ansat i virksomheden, kan modtage tilskud til rejser. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for projektet. Statens laveste takster benyttes på alle omkostningstyper, der fast- 16

17 VEJLEDNING OM UDBETALING AF TILSKUD - INNOVATIONSLOVEN sættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser. Satserne fremgår at Cirkulære af om Statsregulering for tjenesterejser, som løbende bliver revideret. Overhead Kun godkendte offentlige og private forsknings- og forsøgsinstitutioner kan indregne overhead (indirekte fællesomkostninger). Øvrige virksomheder kan ikke indregne overhead. For universiteter beregnes overhead for projekter afhængig af ansøgningstidspunktet, hvis tilskuddet er: ansøgt før 1. januar 2008 beregnes 32,65 pct. af de samlede direkte merudgifter. ansøgt efter den 1. januar 2008 beregnes 35 pct. af de samlede direkte merudgifter. ansøgt efter den 1. januar 2009 beregnes 44 pct. af de samlede direkte merudgifter. For øvrige godkendte offentlige og private forsknings- og forsøgsinstitutioner beregnes overhead som maksimalt 20 pct. af de samlede direkte merudgifter. Revision Andre omkostninger Nedskrevet værdi /scrapværdi Ved revision forstås omkostninger til attestation af betalte udgifter i projektet. Det er muligt at opnå tilskud til andre omkostninger, hvis disse fremgår af det godkendte budget. Der skal i omkostningsopgørelsen fratrækkes en nedskrevet værdi af det indkøbte udstyr (se særlig budgetpost). Den nedskrevne værdi er fastsat i tilsagnet og er beregnet som en procentsats af udgifter til nødvendigt udstyr (anskaffelsesprisen). Ved hver udbetalingsanmodning, hvori der indgår udgifter til indkøbt udstyr, skal der anføres en nedskrevet værdi. Eksempel: Hvis der er indkøbt nødvendigt udstyr for kr., og der i det godkendte budget er fastsat en nedskrivningsprocent på 56,3 pct. (fremgår af tilsagnet og det godkendte budget) vil NaturErhvervstyrelsen fratrække kr. i tilskudsgrundlaget i forbindelse med udbetalingen. Indtægter: Indtægter fra projektet opnået i projektperioden, f.eks. fra salg af prøveproduktion, skal fratrækkes projektets udgifter. Hvis indtægterne ikke er medtaget i det oprindelige budget skal disse indtægter alligevel oplyses her. Afviger indtægterne fra det budgetterede skal NaturErhvervstyrelsen informeres hurtigst muligt. Bemærk at øgede indtægter ikke umiddelbart giver mulighed for at øge udgifterne tilsvarende 17

18 MARTS

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud under 24.33.02.20 NIFA Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Marts 2013 2. Udgave

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP November 2015 4. Udgave Denne vejledning

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud til forsøgsfiskeritogter iht. innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv 1. Generelle vilkår for tilskuddet Skattepligt

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Maj 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Januar 2001 Vejledning til ansøgning Tilskud til kollektive foranstaltninger inden for fiskerisektoren Directorate for Food,

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren Innovationsloven Vejledning om tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugsog fiskerisektoren Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere