Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol"

Transkript

1 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Udbetaling af tilskud... 5 Når du søger om udbetaling... 5 Bilagskontrol... 6 Regnskabsaflæggelse... 6 Hvilke bilag kan godkendes som dokumentation?... 7 Dokumentationskrav for konsulentydelse Dokumentationskrav for projektansatte Timeregnskab for de projektansatte Lønsedler for de projektansatte Rejseudgifter til de projektansatte Dokumentationskrav for frivilligt arbejde Dokumentationskrav på offentligt tilskud Dokumentationskrav på offentlige tilladelser Betalingsdokumentation Udgifter der ikke er tilskudsberettigede Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 pct.- reglen) Konkurrenceforvridning / de minimis Der findes mere om de minimis-reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside 20 Udbudsregler Projektændringer Projektændring: forlængelse af tilsagnsperioden Projektændring: Overdragelse af tilsagn Projektændring: Ændring af projekt Projektændring: Ændring af budget Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Projektet opgives Afslutning af projekt Besigtigelse Slutrapport Effektmåling Skiltning og synliggørelse På publikationer og ved elektronisk formidling: Skiltning ved projektets afslutning: Skiltning mens projektet udføres:

4 Kontrol Bortfald af tilskud Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser NaturErhvervstyrelsens brug af data Offentliggørelse, bl.a. på internettet Oplysningspligt Force majeure Lovgrundlag Yderligere oplysninger BILAG Betingelser for udbetaling af tilskud

5 Indledning Denne vejledning henvender sig til de ansøgere, som af NaturErhvervstyrelsen har fået tilsagn om tilskud til et projekt under tilskudsordningen attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Det er vigtigt at læse hele denne vejledning, inden du anmoder om udbetaling af tilskud. Udbetaling af tilskud Du skal udfylde et udbetalingsskema for at søge om udbetaling af tilskud. Et udbetalingsskema skal indeholde: En opgørelse af alle bilag med fakturanummer, dato for afholdelse af udgifter og betalingsdato Kopi af fakturaer/kreditnotaer Kopi af betalingsdokumentation Bilag som fremgår af tilsagnsbrevet (under særlige betingelser) Skiltningsdokumentation (se afsnittet om skiltningsregler) Slutrapport (ved anmodning om slutudbetaling) Du finder skemaerne på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Når du søger om udbetaling Du kan få tilskud i 2 rater, hvor den første skal udgøre mindst 20 pct. og højest 80 pct. af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker at få tilskuddet udbetalt i én rate, det vil sige samlet efter afslutning af projektet, eller i 2 rater, hvor den sidste rate udgør slutudbetaling. Bemærk, at anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest på det tidspunkt, der er anført i tilsagnet, med mindre du har fået godkendt en projektforlængelse. Når du søger om rateudbetaling, skal du scanne bilagene og sende dem direkte til sammen med udbetalingsskemaet. Hvis du søger om slutudbetaling skal du scanne og sende bilagene via den lokale aktionsgruppe (LAG en) sammen med udbetalingsskemaet. Den lokale aktionsgruppe sender materialet videre til NaturErhvervstyrelsen. 5

6 Tilskuddet udbetales kun over NemKonto tilknyttet dit CVR.nr., eller dit CPR. nr. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig til dit pengeinstitut. Tilskud fra os er skattepligtigt. NaturErhvervstyrelsen indberetter udbetalte tilskud til SKAT. Bilagskontrol NaturErhvervstyrelsen indfører bilagskontrol i alle sager fra den 15. oktober Når du søger om udbetaling, skal du fra den 15. oktober 2013 indsende alle bilag, som dokumenterer de udgifter, du har afholdt, og som er godkendt i tilsagnsbrevet som tilskudsberettigede udgifter. Samtidig skal du sende bilag, som dokumenterer, at du har betalt. Når du søger om rateudbetaling, skal du scanne bilagene og sende dem direkte til sammen med udbetalingsskemaet. Hvis du søger om slutudbetaling skal du scanne og sende bilagene via den lokale aktionsgruppe (LAG en) sammen med udbetalingsskemaet. Den lokale aktionsgruppe sender materialet videre til NaturErhvervstyrelsen. Fra 15. oktober 2013 er revisorerklæringen ikke længere nødvendig. Du skal derfor ikke vedlægge en revisorerklæring, og udgiften til revisor er ikke længere en tilskudsberettiget udgift. Du kan som ansøger flytte en allerede godkendt udgift til revision til en anden godkendt budgetpost eller splitte beløbet op og fordele det på flere godkendte budgetposter i tilsagnet. Du skal dog være opmærksom på, at de enkelte budgetposter du flytter udgiften til, ikke må stige med mere end 10 pct. grundet flytningen. Hvis de stiger med mere end 10 pct., skal du ansøge om at få godkendt en budgetændring, inden ændringen sættes i gang. Regnskabsaflæggelse Som udgangspunkt skal alle projektets udgifter medtages i udbetalingsskemaet. 6

7 Hvis der er tale om et større projekt, hvor NaturErhvervstyrelsen kun giver tilskud til en mindre del, skal du kun sende dokumentation for de udgifter, som NaturErhvervstyrelsen har givet tilskud til. Ex: Hvis hele projektet koster kr., men NaturErhvervstyrelsen kun støtter projektet med 50 % af kr., er det kun relevant at indsende dokumentation for de kr. Det er vigtigt, at udgiftsposterne placeres under de rigtige omkostningsarter som angivet i tilsagnet eller eventuelle senere ændringer. Alle poster skal være udspecificeret. Det betyder, at der ikke må stå fx diverse eller udstyr. Beløbet på fakturaren skal være udspecificeret. Du skal opgøre projektomkostningerne som de faktiske omkostninger, det vil sige efter fradrag af moms og eventuelle rabatter og kreditnotaer. Hvilke bilag kan godkendes som dokumentation? Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Du må ikke anvende skønsmæssigt fordelte udgifter eller gennemsnitpriser. Til dokumentation for afholdte udgifter skal du indsende fakturaer, som er udstedt til dig som tilsagnshaver. Faktura må ikke være udstedt af dig som tilsagnshaver. En faktura skal indeholde: Tilsagnshavers navn og adresse Fakturaudsteders navn, adresse og CVR. nr. (eller CPR. nr. hvis CVR. nr. ikke findes) Fakturadato Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer, så det er muligt at se sammenhængen til projektet, der er givet tilsagn til Betalingsdato og betalingsinformation Momsgrundlaget, dvs. beløb ekskl. moms, momsbeløbet, beløb inkl. moms Eventuelle rabatter og prisnedslag Følgende bilag vedlægges: Eventuelle kreditnotaer, der modregner udgifter faktureret til projektet Betalingsdokumentation for de enkelte poster. 7

8 Betalingsdokumentation skal være i form af bankkontoudtog eller tilsvarende dokumentation fra din bank. Udskrift fra bogføringssystemer kan ikke godkendes som betalingsdokumentation Hvis der er tale om indkøb i supermarkeder, transportudgifter i form af togbilletter, færge/flybilletter eller parkeringsbilletter, hvor det ikke er muligt at få udstedt en egentlig faktura, kan billetten eller kassebonen accepteres som dokumentation. Udgifter, som er anført på fx et dagsdato bilag, kan ikke godkendes. Se nedenstående eksempel på en korrekt faktura (og pdf under vejledningen). 8

9 FAKTURA Betalingsadresse: Forening for Københavns fodbold Fodboldvej Fodbold Nr: Ordre: /NSA Dato: 16/10-13 Konto: CVR nr: DK Leveringsadresse: Kollegiehuset Sundby Att.: Sun Sundy Sundbyvej S db Varenr. B E N M Æ R K: RING FØR Levering Tekst Enhed Antal Enhedspris Beløb 3FDS 3FDS Køkkenrulle 2-lags hvid med præg 32 rl Hvide stole med blødt stof Sæk Stk ,00 299,00 250,00 897,00 OrdreSaldo 1.147, 00 Moms 25% 1.302, Netto kontant I alt 2449,63 Såfremt betalingsbetingelser ikke overholdes, beregnes 1,5 % rente + rykkergebyr Betalingsdato Betalingsbetingelse Ved indbetaling bedes kundenr. og fakturanr. anført 9

10 Dokumentationskrav for konsulentydelse Hvis du har modtaget tilskud til konsulentydelse, skal fakturaen være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer og timepris skal fremgå af fakturaen. Eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. Dokumentationskrav for projektansatte Hvis du har modtaget tilskud til projektansatte, skal du indsende ansættelseskontrakter. Ansættelseskontrakten skal indeholde følgende: Timepris/timeløn Antal timer Ansættelsesperiode Arbejdsopgaver, som den projektansatte har udført Ansættelseskontrakten skal være underskrevet af begge parter Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Timeregnskab for de projektansatte Fuldtidsansatte som er deltidsansat i projektet skal føre timeregnskab for de timer, hvor de arbejder på projektet. Timeregnskabet skal udarbejdes regelmæssigt for den enkelte medarbejder og som minimum på månedsbasis. Det er tilladt at bruge virksomhedens eget system til tidsregnskab. Af timeregnskabet skal fremgå antallet af timer pr. aktivitet og dato for arbejdets udførelse og vigtigste arbejdsopgaver, som er gennemført inden for aktiviteten. Timeregnskabet skal attesteres af medarbejderen og arbejdsgiveren. Timeregnskabet skal vedlægges anmodningen om udbetaling. 10

11 Fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder fuldtids på projektet behøver ikke at føre timeregnskab. For fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder på projektet, men ikke fører timeregnskab, skal følgende fremgå af ansættelseskontrakten eller et tillæg dertil: Arbejdsopgaver, der skal udføres inden for projektets rammer Periode Løn Lønsedler for de projektansatte Lønsedler skal indsendes på de projektansatte for hele projektansættelses perioden. Timelønnen udregnes som årsløn delt med det timeantal, der udgør ét årsværk. Et årsværk er på 1648 timer. I beregningen må årslønnen indeholde: Ferieberettiget øn, Arbejdsgivers betalte pensionsudgift, Arbejdsgivers betalte ATP-udgift, Arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen Feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. I beregningen må årslønnen ikke indeholde gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Se nedenstående eksempel på en korrekt lønseddel (og pdf under vejledningen). 11

12 Afdeling: xxxxxxxxx Adm.enh.: xxxxxxxx CVR nr.: SE nr.: Afsender Modtager Bon Kommune Videnhaven 8, 5468 Lund Lisa Larsen Videnhaven Nytilbud Bundby LØNSPECIFIKATION KMD Løn og Personale Anføres ved henvendelser Medarbejdernummer Personnummer Dispositionsdato Systemdato Lønperiode Maj 2000 Stilling Lønklasse Frivillig pensionsordning LEDER/MELLEMLED/SPEC Afdelingsbetegnelse Pensionprocent Supplerende pensionsordning Business Support 16,80 % Beskæftigelsesgrad 40,000/40,000 Indtjen.per. Tekst Enheder Enh.pris (+)Beløb (-) , Månedsløn ATP-bidrag D-ordning AM-bidrag A-skat 09,00 % 50 % , , I alt ,04 Til udbetaling (40.00, ,14)= ,9 12

13 OVERFØRT TIL NEMKONTO ,9 Bon kommune er overgået til elektronisk skatteoplysninger pr. 1. juni Vi vil derfor anmode dig om, at tjekke dit fradrag og trækprocent. AM-indkomst (årets) AM-bidrag (årets) A-indkomst (årets) Skattefradrag (årets) A-skat (årets) ATP-bidrag (årets) , Samlet pensionsbidrag i perioden. Egetbidrag udgør 1/3 af det samlede bidrag Samlet pensionsbidrag fra årsskifte til dato. Egetbidrag udgør 1/3 af det samlede bidrag 6.000, ,01 Feriegodtgørelse (årsgrundlag) Særlig feriegodtgørelse (årsgrundlag) Ferieregnskab år 2010 (restferie timer) Omsorgsdage (årets restsaldo) , ,80 0,00 0, LØNSAMMENSÆTNING Personnummer Navn H.C Andersen Lønklasse Pensionsordning Erfaringsdato Lønperiode , Maj 2000 Tekst Grundløn Projektarbejde Særlige faglige Kvalifikation Trin Månedsløn , , ,04 Årsgrundlag Timepris , , ,03 I ALT , ,63 TIMELØN (overtid/normaltimer) 350,66 Aftale Central Individuel Individuel Beregnet trin 13 (40-50)

14 Rejseudgifter til de projektansatte Der kan kun ydes tilskud til rejseomkostninger til tilsagnshaver og tilsagnshavers personale, hvis udgifterne er godkendt i tilsagnet eller eventuelle senere ændringer. Rejseudgifter til eksterne konsulenter kan ikke godkendes under denne budgetpost. Rejseudgifter skal indgå i konsulenttimesats. Billetter (tog, bus, fly og færge mv.) accepteres som gyldig dokumentation for både afholdt og betalt udgift. Der gives kun tilskud til økonomiklasse. Udgifterne skal dokumenteres ved kopi af billetter. Diæter registreres efter satsreguleringen for tjenesterejser i staten. Kørselsrefusion kan kun ske efter statens laveste kørselstakst. Der kan ikke gives tilskud til brændstof. Udgiften skal dokumenteres ved kørselsregnskab for den enkelte medarbejder. Dokumentationskrav for frivilligt arbejde Hvis du har modtaget tilskud til frivilligt arbejde, skal du sende timesedler for de frivillige. Værdien af frivilligt arbejde beregnes ud fra de frivillige timer, der er brugt på projektet og til en timeløn på 100 kr. Det samlede tilskud må ikke overstige de samlede tilskudsberettigede udgifter minus bidraget fra frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde kan maks. udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Udgiftsposten må ikke forhøjes med 10 %. Der gives ikke tilskud til kørsel ved udførsel af frivilligt arbejde. Personer, som varetager frivilligt arbejde på et projekt, kan ikke også udføre lønnet arbejde (projektansatte) i tilknytning til samme projekt. Der skal føres timeregnskab for hver enkel person, der udfører frivilligt arbejde. I forbindelse med udbetalingsanmodningen skal du sende timesedler for de frivillige. Timesedlen skal være udfyldt på MBBL s formular, som du finder på 14

15 Kontroller, at timeregnskaber er udfyldt korrekt.: Titlen på projektet Navn på personen, der udfører frivilligt arbejde Dato for udførelse af det frivillige arbejde Antal timer for det frivillige arbejde Hvilket arbejde og opgaver, der er blevet udført Dato og underskrift Dokumentationskrav på offentligt tilskud NaturErhvervstyrelsen skal kunne kontrollere, at det samlede tilskud til et projekt aldrig udgør mere end 100 pct. Såfremt du opnår anden offentlig national medfinansiering, skal du derfor sammen med udbetalingsskemaet sende dokumentation udstedt af den medfinansierende Fond/Vækstfond/Kommune/Region. Dokumentationen skal vise, at medfinansieringen er anvendt til projektet. Dokumentation skal være i form af kopi af bankkontoudtog, hvor det tydeligt fremgår, at den offentlige medfinansiering er øremærket præcist til det konkrete projekt. Dette gælder også på anmodning om rateudbetaling. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis indbetalingen er betegnet som driftstilskud eller blot tilskud fra den anden offentlige myndighed. Størrelsen af den anden offentlige medfinansiering skal angives i udbetalingsskemaet. Dokumentationskrav på offentlige tilladelser Hvis projektet kræver offentlige tilladelser, skal du sammen med udbetalingsskemaerne sende de nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder. Det kan være i form af kopi af de nødvendige dele af tilladelsen, fx miljøgodkendelsen, eller en erklæring fra kommunen om, at de nødvendige tilladelser er opnået. Tilskuddet kan ikke udbetales, før denne dokumentation foreligger. Dette gælder også på anmodning om rateudbetaling. 15

16 Betalingsdokumentation Når du indsender bilagene, skal du vedlægge betalingsdokumentation i form af bankkontoudtog eller tilsvarende dokumentation fra din bank. Udskrift fra bogføringssystemer kan ikke godkendes som betalingsdokumentation. På bankkontoudtoget skal du henvise til bilagsnumrene, som fremgår af udbetalingsskemaet for de enkelte fakturaer. Vi anbefaler, at du tjekker alle betingelser i tilsagnsbrevet og læser denne vejledning om udbetaling, inden du sender anmodning om udbetaling. Læs mere om betingelser for udbetaling af tilskud i Bilag 1. Udgifter der ikke er tilskudsberettigede Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til (listen er ikke udtømmende): Tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer. Almindelige driftsudgifter (fx husleje, forsikringer, energiforbrug, kontorholdsudgifter, abonnementer, mv.) Udgifter knyttet til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver. Udgifter, der er et krav i henhold til anden lovgivning, fx. Byggetilladelser. Udgifter, der vedrører andre aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning herunder: o Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. o Udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte. o Udgifter, hvortil der ydes støtte i medfør af anden lovgivning. Udgifter afholdt udenfor projektperioden o Udgifter, der er afholdt og betalt før den dato, du modtager tilsagnet, eller før den dato, vi har givet igangsætningstilladelse iht. kvitteringsbrevet. o Udgifter, der er betalt, efter projektperioden er slut. Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte og driftsregnskab. 16

17 Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger - medmindre disse skyldes krav fra NaturErhvervstyrelsen. Regnskabs- og revisorvirksomhed, herunder forberedelse og fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendig for varetagelsen af disse opgaver. Moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaveren. Renter af gæld. Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed. Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet. Følgende investeringer er ikke tilskudsberettigede (listen er ikke udtømmende): Køb af fast ejendom, herunder køb af jord. Køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel. Simple genanskaffelses investeringer. Køb af brugte maskiner og brugt udstyr, medmindre NaturErhvervstyrelsen meddeler tilladelse hertil. Leasing eller leje, medmindre NaturErhvervstyrelsen meddeler tilladelse hertil. Reparation af udstyr. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3 pct.-reglen) Der udbetales kun tilskud til udgifter, der er givet tilsagn til. Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, du er berettiget til, med 3 pct. eller mere, risikerer du en yderligere nedsættelse. Nedsættelsen udgør forskellen mellem det beløb du anmoder om, og det beløb du er berettiget til. Dette kaldes 3 pct. - reglen. 3 pct. - reglen følger af Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. marts 2011, artikel 30, stk. 1. Eksempler på, hvad der kan betegnes som ikke tilskudsberettigede beløb? 17

18 - Hvis du afholder udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet. - Hvis du søger tilskud til moms, selvom du er momsregistreret. - Hvis du søger om tilskud til udgifter efter fakturaer, der ikke er udstedt i projektperioden. - Hvis du søger om tilskud til udgifter efter fakturaer, der ikke er udstedt til dig. Eksempler på 3 pct. - reglen Eksempel 1: Du anmoder om en udbetaling på 1100 kr., men vi godkender kun de 1000 kr. som tilskudsberettiget. I dette tilfælde er differencen på 100 kr. mellem de to beløb mere end 3 pct. af det tilskudsberettigede beløb. Vi reducerer derfor din udbetaling med forskellen, og fratrækker yderligere det samme beløb, dvs. i alt 200 kr., således at du kun får udbetalt 900 kr. Eksempel 2: Du anmoder om en udbetaling på kr., hvoraf kr. er tilskudsberettigede udgifter excl. moms og 8000 kr. udgør moms. De kr. i moms er ikke tilskudsberettiget, da momsen refunderes fra SKAT. I dette tilfælde svarer differencen på 8000 kr. til en difference på (8.000/40.000x100) 20 pct., dvs. mere end 3 pct. Herved finder 3 pct.- reglen anvendelse. Først nedskrives din udbetalingsanmodning til det beløb, der er støtteberettiget, i dette tilfælde ( ) kr. Oveni nedskrivningen tillægges en sanktion svarende til det beløb anmodningen blev nedskrevet med, i dette tilfælde yderligere kr. Denne anmodning på oprindeligt kr. resulterer altså i en udbetaling af tilskud på ( ) kr. Eksempel 3: Du anmoder om 1,2 mio. kr. men kun de kr. tilskudsberettigede udgifter, da du har bedt om kr. til en ikke tilskudsberettiget udgift, det kunne være til materialer, som du ikke har fået godkendt i tilsagnet. I dette tilfælde svarer differencen på kr. til en difference på (48.000/ x100) 4 pct. Herved finder 3 pct.- reglen anvendelse. Først nedskrives din udbetalingsanmodning til det beløb, der er støtteberettiget, i dette tilfælde kr. Oven i nedskrivningen tillægges en sanktion svarende til det beløb anmodningen blev nedskrevet med, i dette tilfælde yderligere kr. Denne anmodning på oprindeligt kr. resulterer dermed i en udbetaling 18

19 af tilskud på kr. Hvis du medtager ikke tilskudsberettigede beløb, bliver tilskuddet således nedsat to gange. Først nedskriver NaturErhvervstyrelsen din anmodning til det beløb, der er støtteberettiget, og oven i det lægges en sanktion, der er forskellen mellem det, du har anmodet om at få udbetalt, og det der reelt kan udbetales. Konkurrenceforvridning / de minimis Hvis projektet kan anses som konkurrenceforvridende, gælder der særlige regler. Hovedreglen er, at statsstøtte er forbudt i EU. De minimis reglen betyder, at mindre, nærmere afgrænsede støttebeløb alligevel godt kan udbetales trods denne hovedregel. Den samlede de minimis støtte må dog ikke overstige disse beløbsgrænser i en periode på tre regnskabsår, inklusiv det år, hvor ansøgeren får tilsagnet: Euro for tilskud til virksomhedens, foreningens og organisationers projekter Euro for tilskud til virksomhedens projekter inden for primær produktion af landbrugsprodukter Perioden regnes bagudrettet fra tidspunktet for tilsagnet. Eksempel: Tilsagn er givet den 15. februar Tilskudsmodtager er fødevareforarbejdningsvirksomhed. Tilskudsmodtager skal kontrollere, at den samlede de minimis støtte i perioden ikke overstiger den tilladte beløbsgrænse på Euro. Kontrollen skal omfatte 3 års-perioden fra den 1. januar 2009 til 31. december Det er ikke lovligt at modtage tilskud på mere end det tilladte maksimum, og en overskridelse vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af tilskuddet, der overstiger beløbsgrænsen. 19

20 Du har derfor pligt til at oplyse NaturErhvervstyrelsen, hvis du har modtaget anden de minimis-støtte. Dokumentation på udbetalingstidspunktet skal være en erklæring om de minimis-støtte som findes på Hvis tilskud ydes som de minimis-støtte skal du opbevare regnskabsbilag, som er relevante for de minimis, i 10 skatteår fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget, så alle tilskudsbetingelser kan dokumenteres. Der findes mere om de minimis-reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbudsregler eller reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det den samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder. Senest når du anmoder om udbetaling, skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne for udbud. Du skal opbevare al dokumentationen for, at reglerne er overholdt, tilgængelig i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal gemme de tilbud, du ikke har accepteret. 20

21 Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en tilsagnsbetingelse, og tilsagnet kan bortfalde. Du skal også være opmærksom på, at vi kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi vurderer, at EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Projektændringer Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende: Forlængelse af tilsagnsperioden Overdragelse af tilsagnet Ændring af projektindhold Ændring af budgettet Alle ansøgninger om ændringer skal være begrundet og skal sendes til den lokale aktionsgruppe i god tid, inden ændringerne bliver sat i gang. Skema til budgetændring findes på Ændring af et projekt kan godkendes på betingelse af, at ændringen efter den lokale aktionsgruppes vurdering er i overensstemmelse med projektets formål og udviklingsstrategien. Aktionsgruppen indsender herefter ansøgningen til godkendelse hos NaturErhvervstyrelsen, som meddeler dig den endelige godkendelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. 21

22 Bemærk, at anmodninger om projektændringer efter projektperiodens udløb ikke kan godkendes. Projektændring: forlængelse af tilsagnsperioden Projektperioden for alle projekter skal være afsluttet, og anmodning om slutudbetaling og øvrige påkrævede oplysninger skal være modtaget senest på det tidspunkt, der er anført i tilsagnet. Forlængelse kan som hovedregel kun ske med maksimalt ét år. Bemærk at ansøgning om forlængelse af tilsagnsperioden sendes via den lokale aktionsgruppe, så vidt muligt 3 måneder inden tilsagnsperiodens udløb, så der er tid for både aktionsgruppen og styrelsen til at behandle ansøgningen. Bemærk at tilsagn, der er meddelt efter den 1.juli 2013, har en tilsagnsperiode, der er kortere end 2 år, og der kan ikke søges om forlængelse af projektperioden ud over den 1. juli Enhver ansøgning om forlængelse af tilsagnsperioden skal indeholde følgende oplysninger: Kort redegørelse for årsagen til at projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for fristen i tilsagnsbrevet Angivelse af dato for, hvornår projektet kan afsluttes Begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den forlængede periode Projektændring: Overdragelse af tilsagn NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden person, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den pågældende bekendtgørelse. Udfyldt overdragelsesskema og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage tilsagnet sendes til aktionsgruppen. Din ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt, og den skal være modtaget hos den lokale aktionsgruppe, straks efter at den nye tilsagnshaver har underskrevet overdragelsesskemaet. Overdragelsen kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft. 22

23 Hvis aktionsgruppen godkender ansøgningen, sender aktionsgruppen ansøgningen videre til NaturErhvervstyrelsen, som meddeler dig den endelige godkendelse af overdragelsen med kopi til aktionsgruppen. Skabelon til overdragelsesskema findes på Projektændring: Ændring af projekt Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt ansøge herom og sikre dig den lokale aktionsgruppens og NaturErhvervstyrelsen s godkendelse af ændringen inden ændringen iværksættes. Ændringsanmodningen skal sendes til den lokale aktionsgruppe med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvad det betyder for projektet. Aktionsgruppen indsender herefter ansøgningen til godkendelse hos NaturErhvervstyrelsen, som meddeler dig den endelige godkendelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en godkendelse af projektet. Bemærk, at anmodninger om projektændringer efter projektperiodens udløb ikke kan godkendes. Projektændring: Ændring af budget Det samlede tilsagnsbeløb kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet, efter at tilsagnet er accepteret af ansøger. Ændres der i projektets samlede budget eller i fordelingen mellem to eller flere af budgetposterne med mere end 10 pct., skal ændringen være godkendt af den lokale aktionsgruppe og NaturErhvervstyrelsen forud for gennemførelsen af ændringen. En ansøgning om budgetændring skal sendes til den lokale aktionsgruppe og indeholde en begrundelse for ændringen og et nyt budget. Aktionsgruppen sender herefter ansøgningen til godkendelse hos NaturErhvervstyrelsen, som meddeler dig den endelige godkendelse med kopi til den lokale aktionsgruppe. 23

24 Vær opmærksom på, at hvis timesatsen ændres for projektansættelser og konsulenter, skal du anmode om budgetændring. Budgetændringer på 10 pct. eller derunder skal ikke godkendes. Der kan ikke bevilges budgetændring efter tilsagnsperioden udløb. Normalt kan du kun anmode om budgetændring én gang om året. Det er derfor nødvendigt, at du løbende vurderer, om projektet forløber som forventet. Konsekvenser af manglende godkendelse af budgetændring Eksempel på anvendelse af 10 % - reglen Omkostningsart Det godkendte De faktiske Godkendte tilsagnsbeløb betalte ud- udgifter jf. tilsagnsbrev gifter Konsulentbistand Nye maskiner og nyt udstyr Anlæg Formidling I alt Ovenstående eksempel viser, at der er givet et tilsagn på kr., men de faktiske udgifter endte på kr. Der er ikke indsendt anmodning om budgetændring, hvorfor der udbetales et mindre beløb: kr. 24

25 Reduktion af tilskuddet kan i ovenstående eksempel således ofte undgås, såfremt ændringerne havde været godkendt som budgetændring forud for indsendelse af anmodning om slutudbetaling. Projektet opgives Hvis du ikke gennemfører projektet, skal du hurtigst muligt oplyse din lokale aktionsgruppe og NaturErhvervstyrelsen om det. Hvis projektet opgives, efter at første rate er udbetalt, eller inden der er gået 5 år fra tilsagnsdatoen, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter i overensstemmelse med renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Afslutning af projekt Besigtigelse Når projektet er gennemført i overensstemmelse med de betingelser, som fremgår af tilsagnet, skal du sende anmodning om slutudbetaling til den lokale aktionsgruppe. Forud for udbetaling af tilskud skal projektet besigtiges af et bestyrelsesmedlem/koordinator for aktionsgruppen, hvis tilskudsbeløbet er kr. eller derover. Såfremt den lokale aktionsgruppe selv er projektholder, kan denne ikke besigtige sit eget projekt. I de tilfælde hvor det er den lokale aktionsgruppe, der er tilsagnshaver, skal en anden lokal aktionsgruppe foretage besigtigelsen. Den lokale aktionsgruppe kan også anmode NaturErhvervstyrelsen om at foretage besigtigelse. Vi kan først foretage slutudbetaling, når projektet er besigtiget. Slutrapport Når projektet er gennemført, skal du indsende slutrapport sammen med udbetalingsskemaet til den lokale aktionsgruppe. Slutrapporten er en for- 25

26 udsætning for slutudbetaling og skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført ved projektet og for projektets effekt. Du skal bl.a. redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplysninger, som du angav i ansøgningsskemaet. Slutrapporten skal vedlægges fotodokumentation ved projekter over kr., for at investeringen er gennemført. Endvidere skal fotos af skiltning med logo (jf. nedenfor), eventuelt offentliggjort materiale og links til hjemmeside vedlægges. Du finder skabelon for slutrapporten på Vi kan først foretage den endelige slutudbetaling, når vi har modtaget slutrapporten. Effektmåling NaturErhvervstyrelsen skal kunne dokumentere tilskudsordningens effekt. Du skal derfor bidrage til vurdering af projekternes resultat og afgive de oplysninger, som skønnes nødvendige for at vurdere investeringernes effekter, herunder ved efterfølgende evaluering af tilskudsordningen. Skiltning og synliggørelse Når du søger om slutudbetaling, skal du sende billeddokumentation for denne skiltning. På publikationer og ved elektronisk formidling: Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår af publikationer som rapporter, brochurer, foldere, plakater, flyers og nyhedsbreve samt elektronisk formidling i form af websider, at EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har deltaget i finansieringen af projektet. Nærmere oplysninger og præcise retningslinjer for informationsforpligtelserne findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside, Der skal indsendes fotodokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, med anmodning om rate- og slutudbetaling. 26

27 Skiltning ved projektets afslutning: Du skal på selve investeringsprojektet med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsætte et oplysningsskilt med EU logoet og logo for LEADER-metoden. Oplysningsskiltet skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Desuden skal logo for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremgå af skiltet med oplysning om, at ministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Der skal indsendes fotodokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, med anmodning om slutudbetaling. Skiltning mens projektet udføres: Du skal på investeringsprojektet eller infrastrukturprojektet med samlede projektomkostninger på mere end kr. opsætte en oplysningstavle på stedet allerede i den periode, hvor arbejdet udføres. Oplysningstavlen skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Der skal tillige være EU-logo, logo for LEADER-metoden og logo for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og oplysning om, at ministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. Oplysningstavlen skal sættes fast på eller ved selve projektet. Der skal indsendes fotodokumentation, hvor korrekt logo og tekst kan ses, med anmodning om rate- og slutudbetaling. Kontrol NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af ordningen. Vi udfører den fysiske kontrol forud for udbetaling, og den efterfølgende kontrol for at kontrollere, at investeringen er opretholdt inden for en næremere fastsat periode. Vi kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktslovens

28 Med henblik på at gennemføre kontrollen har vi eller andre personer med bemyndigelse dertil, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af tilsagnshaver. Dette gælder også adgang til regnskaber, forretningsbøger, udbudsmateriale mv., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, og anden relevant dokumentation. Du skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til at besigtige investeringen i forbindelse med kontrol. Bortfald af tilskud Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilskud bortfalder helt eller delvist i følgende tilfælde: Betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, herunder hvis projektet ikke er opretholdt i en periode i henhold til bekendtgørelsen Du har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, Aktiviteten ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller senere godkendte ændringer, Du undlader at yde den fornødne vejledning og hjælp ved gennemførelse af kontrol, eller undlader at udlevere oversigter over anvendte regnskaber, forretningsbøger mv., som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, eller Du ikke overholder din underretningspligt om, at betingelserne for tilskud opfyldes i hele perioden. Vi kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud. I tilfælde af tilbagebetalingskrav vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet med den rentesats, der er fastsat i renteloven. I tilfælde af grove misligholdelser kan straf komme på tale. 28

29 Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan du efter landdistriktslovens 14 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. NaturErhvervstyrelsens brug af data Oplysninger om projektet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Offentliggørelse, bl.a. på internettet Styrelsen er dataansvarlig og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende: Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for at værne om EU s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistisk, forskning, planlægning og evaluering. Oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter offentlighedsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til udlevering efter offentlighedsloven. Efter Persondataloven har du mulighed for: At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf. Persondatalovens 31 At kræve at få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37 29

30 Oplysningspligt Hvis vi forlanger det, skal du i hele projektperioden afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagnet fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give os skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskuddet. Force majeure NaturErhvervstyrelsen anerkender i henhold til bekendtgørelsen en række begivenheder som force majeure. Fx anerkendes uforudset ekspropriation og alvorlig naturkatastrofe. Det er en betingelse for, at vi i konkrete tilfælde kan anerkende force majeure, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for dig at sikre dig på rimelig vis mod de begivenheder, der indtraf. Hvis du ønsker at påberåbe dig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du, eller hvis der er tale om dødsfald, dødsboet er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Lovgrundlag De gældende regler fremgår af: Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven) Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne med ændringer Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne med ændringer 30

31 Rådets forordning nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (EL- FUL) Kommissionens forordning nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne Yderligere oplysninger Denne vejledning og udbetalingsanmodning m.m. findes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside: Oplysninger kan også fås hos: Netværkscentrets hotline tlf. nr eller NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Tlf. nr E-post: 31

32 BILAG 1 Betingelser for udbetaling af tilskud Tilsagnsbetingelser Inden du sender udbetalingsskemaet, skal du være opmærksom på en række krav. Overholder du ikke kravene, kan du risikere, at dit tilskud bliver nedsat. Oversigten er en kort introduktion, så du skal også sætte dig grundigt ind i alle andre betingelser. Dine pligter ved modtagelse af tilsagn: 1. Du er tilsagnshaver, så det er dig, der skal gennemføre projektet. 2. Du kan ikke opnå tilskud til eget arbejde i projektet. 3. Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget. 4. Alle udgifter skal afholdes og betales af dig inden for projektperioden, og de skal kunne dokumenteres. 5. Alle fakturaer skal udstedes til dig, og ikke til fx bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, kommunen eller andre. 6. Du skal sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder senest ved anmodning om udbetaling. 7. Hvis dit projekt er omfattet af EU s udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne, når du anmoder om udbetaling. Hvis du ikke overholder udbudsregler vil tilskud blive nedsat. Nedsættelsen af den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ELFUL. Du skal gemme udbudsmaterialet, herunder de tilbud, du ikke har valgt at bruge. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, 32

33 herunder også de ikke accepterede tilbud, skal være tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling. 8. Oplysninger om udbudsreglerne kan findes hos Konkurrence og Forbrugerstyrelsen på følgende hjemmeside: 9. Krav om særskilt regnskabssystem. Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konti i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto. 10 Du skal sende din anmodning om slutudbetaling til NaturErhvervstyrelsen, så vi har den senest 3 måneder efter projektperiodens udløb, dog senest 1. juli Dine pligter ved ændring af projektet: 11 Du skal ansøge om ændringer før projektperiodens udløb. 12 Du må ikke sætte ændringer i projektet i gang, før du har fået dem godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Ændringer i projektet, i forhold til for eksempel ændring af projektperiode, ændringer i budgettet eller andet, skal der ansøges skriftlig til den lokale aktionsgruppe. Efter godkendelse af ændringen videresender den lokale aktionsgruppe ændringen til NaturErhvervstyrelsen. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. 13 Hvis du vil forlænge projektperioden, skal du være opmærksom på, at projektet skal være afsluttet og udbetalingsanmodning modtaget senest 1. juli Hvis du ændrer i det samlede budget eller i fordelingen af mindst to af budgetposterne, og ændringen udgør mere end 10 %, skal du ansøge skriftligt til den lokale aktionsgruppe, der ved godkendelse af ændringen videresender den til NaturErhvervstyrelsen. Ved ændringer under 10 % er det ikke nødvendigt at ansøge. 15 Hvis en ny tilsagnshaver vil indtræde i dine rettigheder og pligter, som står i tilsagnet, skal du søge om overdragelse af projektet. 33

34 Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne få tilsagn efter ordningen. Dine pligter ved anmodning om udbetaling, herunder slutudbetaling: 16 Du skal senest 3 måneder efter projektperiodens udløb, dog senest 1. juli 2015, indsende anmodning om slutudbetaling og slutrapport for projektet i 2 eksemplarer til den lokale aktionsgruppe, der efter en besigtigelse af projektet indsender anmodningen til NaturErhvervstyrelsen. 17 Slutrapporten skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet, og projektets beregnede effekt. 18 Udbetaling af tilskud sker på baggrund af din opgørelse over tilskudsberettigede projektudgifter, som du har afholdt og betalt indenfor projektperioden. 19 Hvis der er indtægter, f.eks. entreindtægter, i forbindelse med projektet, skal disse indtægter fratrækkes i de tilskudsberettigede omkostninger i udbetalingsanmodningen. 20 Du kan få udbetalt tilskud i to rater, hvor den første rate skal udgøre mindst 20 pct. og højest 80 pct. af tilsagnsbeløbet. Du kan selv vælge, om du ønsker tilskuddet udbetalt i én rate, det vil sige samlet efter afslutning af projektet, eller i to rater, hvor den anden rate udgør slutudbetalingen. 21 Når du anmoder om udbetaling af tilskud, skal du benytte et særligt skema, som fås via Betalingsbilag, fx fakturaer og kvitteringer/kasseboner/rejsebilletter (for udgifter hvor der normalt ikke udstedes faktura) skal scannes og indsendes samtidigt med anmodningen om udbetaling til Desuden skal der sendes dokumentation for betaling i form af bankkontoudskrift. 22 Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Hvis du medtager udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det anmodede beløb overstiger det beløb, du er beret- 34

35 tiget til, med 3 % eller mere, risikerer du yderligere en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du anmoder om, og det beløb, du er berettiget til. Dette kaldes 3 % - reglen. Dine pligter efter projektets afslutning 23 Du skal opretholde de investeringer, hvortil der er ydet tilskud i en periode på mindst fem år regnet fra datoen, hvor vi har givet tilsagn. 24 Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 25 Du skal sikre, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Øvrige generelle vilkår 26 Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af NaturErhvervstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Oplysningerne kan også blive brugt af NaturErhvervstyrelsen og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Endelig vil oplysningerne blive videregivet til SKAT og EU- Kommissionen, herunder revisionsorganer. 27 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter offentliggører, bl.a. i form af nyheder, informationer om projekter, som opnår tilskud gennem MBBL s tilskudsordninger. Projektrapporter, afrapporteringer mv. eller dele heraf vil eventuelt blive offentliggjort på MBBL s hjemmeside. 28 Tilsagnet kan bortfalde hvis, betingelserne for tilskud ikke er opfyldt, tilsagnshaver giver urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Tilsagnet bortfalder ligeledes hvis projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, herunder hvis væsentlige dele af projektet bortfalder, hvis tilsagnsholder til- 35

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Januar 2016 Kolofon Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende Turlandet Tuse Næs Bavnen 4 4300 Holbæk Att.: Charlotte Lyngholm LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37043990 J. nr. MLGP-R-16-0426 Dato: 19. april 2016

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fiskeri, natur og miljø

Fiskeri, natur og miljø VEJ nr 9966 af 06/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljtø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-86191-000005 Senere

Læs mere

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Kolofon Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere