Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet"

Transkript

1 Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008

2 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Projektbeskrivelse Indledning Formålet med projektet Projektets målgrupper Succeskriterier Projektets indhold Projektets faser og tidsplan Organisering Økonomi Kontrakt for projektet Kontrakt for projektet Parterne Kontrakten indgås mellem Opgaven Projektperiode Pris og betaling Samarbejdsforhold Løbende leverancer Kontaktpersoner Projektledelse og bemanding Underleverandører Misligholdelse Ophævelse Opsigelse Publicering, ophavsret mv Ejendomsretten til udfærdiget materiale i tilfælde af ophør af kontrakten i utide Behandling af persondata Tavshedspligt Mediation Tvister Ændring af kontrakten Forsikring Aftalegrundlag...42 Side 2 af 42

3 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Børne- og ungeområdet har gennemgået en betydelig udvikling de seneste år. Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen markerede på flere områder et skifte i holdningen til indsatsen på området, herunder et øget fokus på forebyggelse og på sammenhængen mellem indsatsen på det almene børne- og ungeområde og området for udsatte børn og unge. Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for det samlede børne- og ungeområde, herunder også finansieringsansvaret. Flere kommuner har, blandt andet på den baggrund, truffet politisk beslutning om at omlægge indsatsen, og som led heri sætte mere fokus på forebyggelse. Omlægningen består i at iværksætte forebyggende foranstaltninger i forhold til barnet, den unge og familien, som alternativ til en anbringelse, og derved forsøge at skabe så gode betingelser for barnet eller den unge i dets nære omgivelser, at en anbringelse kan undgås. Der har været en betydelig politisk debat om disse omlægninger af indsatsen i kommunerne. Der er derfor brug for mere viden om, hvad omlægningen består i, hvilke konkrete tiltag der iværksættes i kommunerne og hvad effekten af tiltagene er på børnene og de unge. Desuden er der brug for mere viden om, hvornår forebyggende foranstaltninger er effektfulde alternativer til en anbringelse og hvornår de ikke er. igangsætter derfor projektet: Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet. Omdrejningspunktet for projektet er en dialoggruppe bestående af kommuner, der repræsenterer forskellig praksis og erfaringer i forhold til forebyggelse og anbringelse af børn og unge. Dialoggruppen mødes løbende igennem hele projektperioden. Sideløbende med møderne gennemføres en kortlægning af den forskningsbaserede viden der findes på området nationalt og internationalt samt af praksis, erfaringer og resultater i kommunerne i dialoggruppen. Resultaterne præsenteres løbende i delrapporter og pjecer, og samles i slutningen af projektet i et idékatalog, som præsenteres og formidles på konferencer rundt om i landet. Projektet igangsættes 1. februar 2009 og gennemføres i perioden frem til udgangen af Opgaven udbydes i henhold til reglerne om EU-udbud med en beløbsramme på kr. eksklusiv moms. Side 3 af 42

4 2. Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Skibhusvej 52B, 3. sal 5000 Odense C. Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktperson: Gruppeleder Elisabeth Marian Thomassen Telefon Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Rekvirering af udbudsmaterialet kan ske ved at downloade materialet fra 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Side 4 af 42

5 Aktivitet Anmodning om yderligere oplysninger Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud Dato og tidspunkt Fredag den 9. januar 2009 kl Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på eller ved almindelig post til: Att. Gruppeleder Elisabeth Marian Thomassen Skibhusvej 52B, 3. sal 5000 Odense C Eller pr. til Besvarelse af spørgsmål offentliggøres løbende frem til tirsdag den 13. januar Samtlige spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, kunne ses på s hjemmeside: Fredag den 16. januar 2009 kl. 12. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud skal afgives på CD-ROM og må maksimalt omfatte 25 sider eksklusiv bilag. Tilbud sendes til/afleveres med post på følgende adresse pakket i en lukket forsendelse: Att. Elisabeth Marian Thomassen Skibhusvej 52B, 3. sal 5000 Odense C. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. dialoggruppe for kommuner. Eller tilbuddet kan sendes i elektronisk form til Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Side 5 af 42

6 Åbning af tilbud Fredag den 16. januar 2009 kl Tilbud åbnes på den ordregivende myndigheds adresse, hvor tilbudsgivere kan overvære åbningen. Forventet tidspunkt for Ultimo januar kontraktindgåelse 2.4. Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil 6 måneder efter afgivelse af tilbud Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende nedenstående dokumenter. Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumsoplysningerne angivet i punkt til I givet fald skal den tilbudsgiver, hvorom der afgives minimumsoplysninger, dog medsende en underskrevet erklæring om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. De fremsendte dokumenter skal alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (f.eks. bankerklæring, soliditetserklæring eller lignende), udstedt indenfor de seneste 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. Erklæringen skal være underskrevet af udsteder. Soliditetserklæring eller tilsvarende vedlægges som Tilbud-Bilag 1. Side 6 af 42

7 o I tilfælde af, at tilbudsgiver er et datterselskab, skal der tillige fremsendes positiv bankerklæring (soliditetserklæring) eller anden tilsvarende erklæring af tilsvarende validitet for moderselskabet, der vedlægges under Tilbud-Bilag Serviceattest udfyldt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Serviceattesten kan rekvireres via Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil være 1-2 uger fra modtagelse af korrekt udfyldt anmodning om udstedelse af serviceattest. Såfremt tilbudsgiver ikke kan få udstedt serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal tilbudsgiver fremlægge tilsvarende dokumentation, indeholdende de samme oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af en attest udstedt af kompetent retlig eller administrativ myndighed i hjemlandet. Serviceattest vedlægges som Tilbud-Bilag Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 3 i udfyldt og underskrevet stand Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at han indehaver nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud-Bilag 4. Side 7 af 42

8 Tilbudsgivers erfaring og ekspertise med ydelsen, herunder referencer, vedlægges som Tilbud-Bilag 5 og dokumentationen skal som minimum bestå af: Liste over de betydeligste tjenesteydelser af tilsvarende karakter, der er udført i løbet af de sidste 3 år Omfang og tidspunkt for udførelsen af tjenesteydelsen skal oplyses Udbyder forbeholder sig ret til at rette henvendelse til de oplyste referencer uden forudgående meddelelse til tilbudsgiver Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven, der eventuelt tænkes givet i underentreprise, samt erklæring om, at eventuelle underleverandører har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet. Manglende materiale omkring ovenstående minimumsoplysninger, manglende eller for sen fremsendelse af tilbud med tilhørende bilag samt manglende underskrifter af tilbud og tilbudsskemaer vil medføre, at tilbuddet udelukkes fra vurdering. Væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, samt forbehold der ikke kan prissættes, vil ligeledes medføre udelukkelse. Nærmere redegørelse for forbehold fremgår af afsnit Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der lever op til de faglige krav. vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Tilbuddets kvalitet 2. Tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring 3. Pris Side 8 af 42

9 Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 45 % Kvalifikationer og erfaring 45 % Pris 10 % I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af tilbuddets evne til kvalitativt og kvantitativt at imødekomme udbudsmaterialets formål og krav, herunder: 1. Tilbuddets ideer og sammenhængen mellem projektets enkelte dele. Herunder hvorvidt tilbuddet tilfredsstiller de opstillede krav i projektbeskrivelsen 2. Tilbuddets forslag til gennemførelse af dialoggruppemøderne, herunder i hvilken udstrækning forslaget lever op til kravet om at være et attraktivt og inspirerende forum for videns- og erfaringsudveksling, og for kreativitet og nytænkning 3. Kortlægningens karakter, spredning og omfang samt de anvendte dataindsamlings- og analysemetoder 4. Afrapporteringens form, indhold og anvendelsesmuligheder I vurderingen af kvalifikationer og erfaring indgår en vurdering af: 1. Tilbudsgivers dokumenterede erfaring med gennemførelse af generelle vidensindsamlinger, kortlægninger og evalueringer 2. Tilbudsgivers dokumenterede viden om og erfaring med at arbejde med effektmåling og effektvurdering 3. Tilbudsgivers dokumenterede viden om området for udsatte børn og unge samt om kommunernes ledelse, organisering og styring af området 4. Tilbudsgivers dokumenterede erfaring med at håndtere kreative processer 5. Tilbudsgivers viden om samfundsvidenskabelige metoder herunder om kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder Side 9 af 42

10 I vurderingen af pris indgår en vurdering af: Den kvalitative og kvantitative kapacitet tilbudsgiver angiver til at løse opgaven og produktet i forhold til den tilbudte pris og projektets rammer 2.7. Udkast til kontrakt forbehold og forhandling har udarbejdet vedlagte kontrakt. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage forbehold over for aftalens juridiske og økonomiske ramme, dog skal det bemærkes, at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 2.11., også omfatter eventuelle spørgsmål til karakteren af påtænkte forbehold Ophavsret, publiceringer mv. har ophavsret til alle materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Styrelsen og forsynes med logo for. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af publicerede materiale. Side 10 af 42

11 Det skal bemærkes, at man som leverandør ligeledes forpligter sig til at sikre, at relevante eksempler som følge af nærværende projekt bliver indrapporteret til erfaringsdatabasen God Social Praksis. Indberetningen skal ske på hjemmesiden efter de der angivne regler Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning der beskriver, hvem der byder samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 8. Forbehold for kontrakten. 9. Øvrige kommentarer. 10. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit 2.5 (bedes fremsendt i den i afsnit 2.5 opstillede rækkefølge). Det samlede tilbud skal ikke overstige 25 sider, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Side 11 af 42

12 Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) Pris pr. time Antal timer for konsulenter tilknyttet projektet. Vederlag forfalder i rater tilpasset udbuddets tidsplan og faser, som er følgende: FASE AKTIVITETER TID Fase 1 Valg af kommuner Marts 2009 Fase 2 Indledende møde April 2009 Fase 3 Planlægningsmøde Juni 2009 Fase 4 Temamøde 1: 0 4 år Efteråret 2009 Fase 5 Temamøde 2: 5 10 år Foråret 2010 Fase 6 Temamøde 3: år Efteråret 2010 Fase 7 Temamøde 4: år Foråret 2011 Fase 8 Temamøde 5: år Efteråret 2011 Fase 9 Opsamlingsmøde Foråret 2012 Fase 10 Formidling Efteråret Behandling af tilbud Opgaven udbydes efter reglerne om EU-udbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er uvedkommende. er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til i elektronisk form. Side 12 af 42

13 Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på s hjemmeside Kommunikation Spørgsmål vedrørende tilbuddet og selve tilbuddet skal affattes på dansk. Side 13 af 42

14 3. Projektbeskrivelse 3.1 Indledning Børne- og ungeområdet har haft et betydeligt politisk fokus det seneste årti. Årsagerne hertil er flere. Blandt de mest betydende er den stigning, der er sket i udgifterne på især anbringelsesområdet, samtidig med at forskningen har peget på, at anbragte børn og unge klarer sig dårligere som voksne end andre børn og unge. Dertil kommer, at der hos pressen har været en betydelig interesse for området. Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen markerede på flere områder et skifte i holdningen til indsatsen på området. Med anbringelsesreformen fulgte, blandt andet via kravet om, at kommunerne skulle udarbejde en sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandlingen, et øget fokus på forebyggelse og på sammenhængen mellem indsatsen på det almene børne- og ungeområde og området for udsatte børn og unge. Med kommunalreformens ikrafttræden den 1. januar 2007 overtog kommunerne ansvaret for det samlede børne- og ungeområde, herunder også finansieringsansvaret. Derved fik kommunerne mulighed for at sammentænke hele børne- og ungeområdet, ligesom kommunernes mulighed for at udvikle nye typer af tilbud blev styrket. Flere kommuner har, blandt andet på den baggrund, truffet politisk beslutning om at omlægge indsatsen på børne- og ungeområdet, og som led heri sætte mere fokus på forebyggelse. Omlægningen består i at iværksætte forebyggende foranstaltninger i forhold til barnet, den unge og familien, som alternativ til en anbringelse, og derved forsøge at skabe så gode betingelser for barnet eller den unge i dets nære omgivelser, at en anbringelse kan undgås. Der har været en betydelig politisk debat om disse omlægninger af indsatsen i kommunerne, og det forventes, at der fortsat vil være politisk bevågenhed om udviklingen på området. Der er derfor brug for mere viden om, hvad ovennævnte omlægning består i, hvilke konkrete tiltag der iværksættes i kommunerne og hvad effekten af tiltagene er på børnene og de unge. Desuden er der behov for mere viden om, hvornår forebyggende foranstaltninger er effektfulde alternativer til en anbringelse og hvornår de ikke er. Side 14 af 42

15 Denne viden skal gøre det muligt for kommunerne at drage nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af kommunerne samt bidrage til at forbedre og udvikle indsatsen - til gavn for børnene og de unge. igangsætter derfor projektet: Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet 3.2 Formålet med projektet Formålet med projektet er at opnå viden om kommunernes praksis, erfaringer og resultater i forhold til børn og unge, der tilbydes en forebyggende indsats i familien og nærmiljøet som alternativ til en anbringelse. Projektet skal bidrage med viden om: 1. Hvori omlægningen i kommunerne består 2. Hvad baggrunden for omlægningen er 3. Hvilke konkrete indsatser kommunerne har iværksat 4. Hvad formålet er og hvilke mål kommunerne har for indsatserne 5. Hvordan kommunerne følger op på indsatserne 6. Hvilke erfaringer og resultater kommunerne har opnået 7. Hvilken effekt indsatserne har på børnene og de unge 8. Hvilke forhold omkring indsatserne der fremmer positive resultater og effekter, og hvorfor Formålet er endvidere at skabe overblik over og formidle den forskningsmæssige viden der er på området, og dermed at gøre den forskningsmæssige viden tilgængelig og anvendelig for kommunerne. Endelig er formålet med projektet at skabe grundlag for erfaringsudveksling mellem kommunerne og at skabe rum for udvikling af eksempler på god praksis, som kan formidles til og omsættes i alle landets kommuner. Side 15 af 42

16 3.3 Projektets målgrupper Målgruppen for projektet er alle de aktører, der spiller en rolle i forhold til at sikre, at børn og unge med behov for særlig støtte, får den hjælp, de har brug for, og som kan bruge den viden der genereres i projektet til at kvalificere indsatsen på området. Den primære målgruppe er de kommunale myndigheder, der indenfor rammerne af den eksisterende lovgivning træffer afgørelser om indsatser for børn og unge, der har behov for særlig støtte. De kommunale myndigheder omfatter: Den politiske og administrative ledelse der er øverst ansvarlig for indsatsen på børne- og ungeområdet, og som via den sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandlingen fastlægger rammer og retning for kommunens indsats på området, herunder i hvilken udstrækning der i kommunen er fokus på primært forebyggelse henholdsvis anbringelse af børn og unge. De kommunale myndighedssagsbehandlere, der konkret og med baggrund i den sammenhængende børnepolitik og standarder for sagsbehandlingen træffer afgørelse om indsatser overfor børn og unge, der har behov for særlig støtte, og som via de faglige vurderinger og valg de træffer, bidrager til at sikre de bedst mulige tilbud til børnene, de unge og deres familier. De leverandører på børne- og ungeområdet, der med baggrund i den kommunale myndigheds afgørelse og i samarbejde med myndighedssagsbehandleren, udfører den konkrete indsats overfor barnet, den unge og familien, og som derved skal sikre, at indsatsen har den størst mulige effekt i forhold til barnet. Det drejer sig om kommunale, regionale, private og frivillige leverandører. 3.4 Succeskriterier Dialoggruppen skal overordnet bidrage med viden, som kan sikre, at alle landets kommuner bliver bedre i stand til at iværksætte den støtte og hjælp, som udsatte børn og unge har behov for og derved bidrage til at sikre børnenes og de unges trivsel og udvikling. Succeskriterierne er: At der opnås viden om, hvornår og under hvilke omstændigheder forebyggende foranstaltninger er effektfulde alternativer til en anbringelse. Side 16 af 42

17 At der på baggrund af denne viden udvikles eksempler på den gode praksis. At de gode eksempler implementeres i kommunerne i dialoggruppen såvel som i landets øvrige kommuner. At projektet bidrager til at forbedre indsatsen overfor børn og unge, der har behov for særlig støtte. 3.5 Projektets indhold Projektet består samlet set af flere forskellige opgaver, der er nært sammenhængende. Nogle af opgaverne er enkeltstående, mens andre forløber sideløbende igennem hele projektperioden. Omdrejningspunktet for projektet er en dialoggruppe bestående af kommuner, der repræsenterer forskellig praksis og erfaringer i forhold til forebyggelse og anbringelse af børn og unge. Dialoggruppen mødes løbende igennem hele projektperioden. Møderne er indholdsmæssigt bygget op om forskellige aldersgrupper for børn og unge, samt de forskellige temaer, der knytter sig hertil. Aldersgrupperne og temaerne er beskrevet nærmere under opgave 2 nedenfor. Sideløbende med dialoggruppemøderne skal der ske en løbende kortlægning af dels den forskningsbaserede viden der findes på området nationalt og internationalt samt af praksis, erfaringer og resultater i kommunerne i dialoggruppen. Resultaterne præsenteres løbende i delrapporter og pjecer, og samles i slutningen af projektet i et idékatalog, som præsenteres og formidles på konferencer rundt om i landet. De enkelte opgaver i projektet er: 1. Valg af kommuner til dialoggruppen 2. Etablering af dialoggruppe med otte til tolv kommuner 3. Kortlægning af viden samt kommunernes praksis, erfaringer og resultater 4. Formidling af projektets resultater gennem idékatalog og konferencer Disse er beskrevet nedenfor. Side 17 af 42

18 Opgave 1: Valg af kommuner til dialoggruppen Første opgave består i at vælge otte til tolv kommuner til dialoggruppen. Kommunerne skal alle have omlagt indsatsen, det vil sige, valgt at anvende forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelser, indenfor en eller flere af de forskellige aldersgrupper og temaer, som er omdrejningspunktet for dialoggruppens møder. En kommune kan f.eks. have omlagt indsatsen i forhold til de helt små børn, en anden i forhold til de unge. Det, at kommunerne i dialoggruppen har omlagt indsatsen på forskellige områder, giver mulighed for, at kommunerne kan fungere som sammenligningsgruppe for hinanden. Det er derfor et krav ved valg af kommuner, at de samlet har foretaget omlægninger fra anbringelse til forebyggelse indenfor alle aldersgrupper og temaer. Som grundlag for valg af kommuner skal leverandøren gennemføre en indledende undersøgelse af alle landets kommuner, med henblik på at vælge de kommuner, der har de mest relevante og interessante erfaringer og resultater, og som derved kan bidrage med vigtig viden i kortlægningen og i dialoggruppen. Kriterierne for udvælgelse af kommuner er: 1. At der i kommunen er truffet politisk beslutning om at omlægge indsatsen indenfor et eller flere aldersgrupper og temaer, og at kommunerne derved har en bevidst strategi om at anvende forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelser 2. At kommunen har igangsat eller er i gang med at igangsætte konkrete initiativer i forhold til omlægningen 3. At kommunen har udviklet nye forebyggende indsatser eller anvender eksisterende indsatser på en ny måde 4. At kommunen vurderer, at der er opnået gode resultater og effekter med de initiativer, der er iværksat eller de indsatser der er etableret 5. At kommunen vurderer, at de initiativer og indsatser der er iværksat, kan danne grundlag for god praksis, som andre kommuner kan lære af Side 18 af 42

19 6. At kommunerne i dialoggruppen samlet er repræsentative i forhold til geografi, størrelse og andre sociale faktorer som ledighed, beskatningsgrundlag, udvikling i børnetal etc. Undersøgelsen skal omfatte følgende: 1. En nøgletalsanalyse med henblik på at få et indtryk af kommunernes praksis i forhold til forebyggelse og anbringelse samt kommunernes repræsentativitet 2. En spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afdække kommunernes praksis, erfaringer og resultater 3. Interviews med udvalgte kommuner med henblik på at uddybe og kvalificere indtrykket af praksis, erfaringer og resultater 4. Valg af de mest relevante og interessante kommuner til deltagelse i dialoggruppen Valg af kommuner skal forelægges styregruppen for projektet, der træffer den endelige beslutning om valg af kommuner. Tilbudsgiver skal i tilbuddet give et forslag til, hvorledes den indledende kortlægning kan tilrettelægges mest muligt hensigtsmæssigt i forhold til at sikre, at kommunerne repræsenterer den bedste og mest relevante viden og erfaring på området. Herunder eventuelt stille yderligere forslag til udvælgelseskriterier samt præcisere forslag til temaer for nøgletalsanalysen, spørgeskemaundersøgelsen og interviewene. Desuden skal tilbudsgiver give nogle bud på, hvordan tilbudsgiver vil præsentere kommunerne for projektet, så de motiveres til at deltage i dialoggruppen. Opgave 2: Dialoggruppe Omdrejningspunktet for projektet er en dialoggruppe med deltagelse af de otte til tolv kommuner, der udvælges under opgave 1. Deltagerne i dialoggruppen er to ledelsesrepræsentanter fra hver kommune, herunder den øverst ansvarlige chef for området samt den leder, der har det daglige ansvar for børne- og familieområdet. Ledelsen er repræsenteret, for at sikre den ledelsesmæssige forankring af den viden, der opnås i dialoggruppen. Desuden vil en til to relevante nøglemedarbejdere, der har konkret erfaring fra praksis, deltage i møderne i dialoggruppen. Dette for at sikre, at den faglige viden og erfaring fra praksis er repræsenteret i gruppen. De to nøglemedarbejdere vil Side 19 af 42

20 kunne variere over tid med de aldersgrupper og temaer, der er på de enkelte dialoggruppemøder. Dialoggruppen mødes to til tre gange om året i perioden foråret 2009 til foråret 2012 det vil sige i alt otte gange. Dialoggruppemøderne gennemføres som heldagsmøder og skal være bygget op om de temaer, der knytter sig til børnene og de unges forskellige aldersgrupper. Aldersgrupperne og temaerne er: Aldersgruppe Temaer: 0 4 år De mindre børn er kendetegnet ved at være meget afhængige af deres forældre. En særlig udfordring er vurderingen af forældrenes forælderevne, herunder om der er risiko for, at forældrenes manglende eller svage forælderevne vil medføre varige skader på barnet. Den tidlige opsporing og samarbejdet med sundhedsplejen, dagtilbud og ikke mindst forældrene er en særlig udfordring. 5 9 år De lidt større børn er kendetegnet ved forberedelse og overgangen til skole, og en særlig udfordring er her at sikre, at barnet får en god skolegang, samt at hjælpe forældrene til at understøtte barnets skolestart. Skoleforberedelse og indskoling er vigtige udfordringer, og samarbejdet omkring overgange mellem dagtilbud og skole står centralt år Mellemgruppen, som også betegnes between-ageres, er kendetegnet ved at være midt i overgangen mellem barn og ung. En væsentlig udfordring her er, at de er ved at give slip på barndommen og tiltrækkes af de unges livsstil, samtidig med, at de endnu ikke er gamle nok til at kunne administrere den frihed, det indebærer. En udfordring er her at fastholde de unge i et godt skoleforløb og fritidsliv, samt sikre, at de holdes ude af kriminalitet og misbrug år Teenagere er kendetegnet ved at være i oprør og at løsrive sig fra forældre og andre nære voksne i deres liv. Forældre og andre voksne betyder mindre, og de fællesskaber de opnår med andre unge bliver meget betydningsfulde. Udfordringen er her at sikre, at de unge ikke dropper ud af folkeskolen, at de kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse samt at de holdes ude af kriminalitet og misbrug år Gruppen af unge er kendetegnet ved at være på vej ind i voksentilværelsen og skal til at klare sig selv at flytte i egen bolig, færdiggøre en ungdomsuddannelse samt eventuelt starte videregående uddannelse eller finde et job. En særlig udfordring er at hjælpe de unge til at få en god overgang til voksentilværelsen og at hjælpe dem til at klare sig selv. De angivne temaer indenfor alderskategorierne er ikke fyldestgørende, ligesom temaerne vil kunne brede sig over flere aldersgrupper. Desuden skal der være opmærksomhed på temaer, der kan gå på tværs af aldersgrupperne. Det kan f.eks. være det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Temaerne for de enkelte dialoggruppemøder bestemmes af kortlægningen og besluttes endeligt i styregruppen for projektet. Side 20 af 42

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud NOTAT Dato: 29.10.09 Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Kort

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 3 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling... 4 5. Samarbejdsforhold...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Juni 2006 Udbudsmateriale Bedre tværfaglig indsats - udvikling, afprøvning og formidling af en model for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om at sikre en tidlig og sammenhængende indsats overfor

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Kontrakt Vedr. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning

Kontrakt Vedr. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning Kontrakt Vedr. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling...

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på

Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på Kontrakt Vedr. eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

UDBUDSBETINGELSER. Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX UDBUDSBETINGELSER Indretningskoncept, budget, tidsplan og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX Side 2 af 9 1. OVERORDNEDE RAMMER FOR UDBUDDET 1.1 Det ordregivende selskab

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner med hensyn til tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap

Kontrakt Vedr. Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner med hensyn til tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap Kontrakt Vedr. Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner med hensyn til tidlig og forebyggende indsats til forældre med børn med handicap Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser

Kontrakt Vedr. Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Kontrakt Vedr. Udvikling af modeller/redskaber til økonomisk evaluering af sociale indsatser Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere