Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10"

Transkript

1 Delårsrapport pr. 30. juni 2011

2 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til Væsentligste aktiviteter 15 Perioderegnskab Resultatopgørelse 31 Totalindkomstopgørelse 31 Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse 34 Pengestrømsopgørelse 35 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 36 Nøgletal 46 Påtegninger Ledelsespåtegning 47 Revisionspåtegning 48 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

3 Hovedpunkter Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2011 et resultat på -434 mio. kr. Resultatet kan henføres til indtægter og udgifter fra afviklingen af aktiviteterne, der er blevet overtaget som led i Bankpakken samt Roskilde Bank. Tidligere har Finansiel Stabilitet haft en tabsgaranti fra staten vedrørende tabsudviklingen i Roskilde Bank, men i forbindelse med indfasning af den nye koncernstruktur er det aftalt med Økonomi- og Erhvervsministeriet, at tabsgarantien fra staten bortfalder. De øvrige områder, det vil sige udstedelse af individuelle statsgarantier og overtagelse af pengeinstitutter under Exitpakken, giver ikke anledning til resultatpåvirkning, da Finansiel Stabilitet har en statsgaranti vedrørende udstedelse af individuelle statsgarantier og en garanti fra Garantifondens afviklingsafdeling vedrørende håndtering af Exitpakken. Endvidere tilfalder et eventuelt overskud ved afvikling af institutter overtaget under Exitpakken de usikrede kreditorer. Ny koncernstruktur i Finansiel Stabilitet I 1. halvår 2011 har Finansiel Stabilitet indfaset en ny koncernstruktur for de datterselskaber, der blev overtaget under Bankpakken samt Roskilde Bank. Aktiviteterne er blevet samlet i moderselskabet og fire datterselskaber: FS Finans, FS Bank, FS Pantebrevsselskab og FS Ejendomsselskab. Den nye koncernstruktur er etableret med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Forskel i resultatudviklingen i datterselskaberne Finansiel Stabilitets nyetablerede datterselskaber fik i 1. halvår 2011 følgende resultater: FS Finans: -11 mio. kr. FS Bank: -161 mio. kr. FS Pantebrevsselskab: 44 mio. kr. FS Ejendomsselskab: -31 mio. kr. I 1. halvår 2011 blev Amagerbanken og Fjordbank Mors overdraget til Finansiel Stabilitet under Exitpakken Amagerbanken indgik med virkning fra den 5. februar 2011 en betinget overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet, som indebar, at samtlige aktiver blev overdraget til et nyt datterselskab under Finansiel Stabilitet (Amagerbanken af 2011). Betalingen for overdragelsen blev foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr., svarende til en dividende på 58,8 pct. I forbindelse med en revurdering af aktiver og passiver er der skabt grundlag for en forhøjelse af overtagelsessummen, hvorved dividenden kan forhøjes til 84,4 pct. Da Garantifonden og Amagerbankens konkursbo har indbragt værdiansættelsen af aktiverne for retten, vil det alene være muligt at udbetale en forhøjet dividende i den udstrækning, det ikke strider mod de nedlagte påstande. Dermed vil det, indtil denne tvist er afklaret, kun være muligt at udbetale en dividende på 66,1 pct. Fjordbank Mors indgik med virkning fra den 24. juni 2011 en betinget overdragelsesaftale med Finansiel Stabilitet, som indebar, at samtlige aktiver blev overdraget til et nyt datterselskab under Finansiel Stabilitet (Fjordbank Mors af 2011). Betalingen for overdragelsen blev foreløbigt fastsat til 7,8 mia. kr., svarende til en dividende på 73,6 pct. Løbende afvikling af aktiviteter Det er formålet, at der løbende foretages afvikling af aktiviteter, som er overdraget til Finansiel Stabilitet. I 1. halvår 2011 er der foretaget salg af en række væsentlige aktiviteter, herunder er: Privatkundeporteføljen i Roskilde Bank overdraget til Arbejdernes Landsbank Aktiepost på 70 pct. i Eik Banki Føroya overdraget til TF Holding Privatkundeporteføljen og mindre erhvervskunder i Amagerbanken af 2011 overdraget til BankNordik Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

4 En række filialer i Fjordbank Mors af 2011 overdraget til forskellige købere. Der pågår en salgsproces for de væsentlige dele af den resterende portefølje. Statsgarantier til den finansielle sektor Finansiel Stabilitet har som led i ordningen om individuelle statsgarantier udestående garantier for samlet 172,3 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår Heraf vedrører 17,1 mia. kr. garantier i datterselskaber ejet af Finansiel Stabilitet, hvorved der var udestående garantier til kreditinstitutter uden for koncernen på 155,2 mia. kr. ultimo 1. halvår Garantierne var udstedt til 49 institutter. Forventninger til 2011 Finansiel Stabilitets forventninger til 2011 er præget af betydelig usikkerhed om tabsudviklingen vedrørende aktiviteterne, der blev overtaget som led i Bankpakken mv. Forventningerne er uændrede i forhold til det i årsrapporten for 2010 anførte. Det forventes således, at resultatet eksklusive nedskrivninger vil være tæt på nul i De øvrige aktivitetsområder indebærer isoleret set ikke en risiko for Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

5 Selskabsoplysninger Finansiel Stabilitet A/S Amaliegade 3-5, København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 13. oktober 2008 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Henning Kruse Petersen (formand) Jakob Brogaard (næstformand) Anette Eberhard Christian Th. Kjølbye Flemming Hansen Birgitte Nielsen Visti Nielsen Direktion Henrik Bjerre-Nielsen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé Frederiksberg Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

6 Kort om Finansiel Stabilitet Finansiel Stabilitets formål Finansiel Stabilitet blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat og pengeinstitutsektoren i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af den finansielle stabilitet. Aftalen blev indgået som følge af den internationale krise og dens effekt på den finansielle sektor. Finansiel Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Økonomi- og Erhvervsministeriet. Selskabets aktiviteter er blandt andet reguleret af lov om finansiel stabilitet samt lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Endvidere er selskabet reguleret af særlige bestemmelser vedrørende statslige aktieselskaber. Finansiel Stabilitet har til formål at afvikle nødlidende pengeinstitutter, som er overtaget under Bankpakken. afvikle Roskilde Bank i henhold til aktstykket vedtaget i juni 2009, og som forventes opdateret i 2. halvår administrere ordningen om individuelle statsgarantier, som var et led i aftalen om Kreditpakken. administrere afviklingsordningen under Exitpakken. Finansiel Stabilitet har desuden indgået en administrationsaftale med Garantifonden, som betaler et årligt administrationsgebyr til Finansiel Stabilitet for administration af Garantifonden. Garantifonden har sin egen bestyrelse og administreres uafhængigt af de øvrige aktiviteter i Finansiel Stabilitet. Tidslinje for Finansiel Stabilitet Bankpakken og Roskilde Bank Kreditpakken Exitpakken 10. oktober 2008 Lov om finansiel stabilitet vedtages i Folketinget. 13. oktober 2008 Finansiel Stabilitet stiftes, og det første datterselskab, EBH Bank, overtages den 21. november august 2009 Roskilde Bank overdrages til Finansiel Stabilitet som led i en aftale med Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab. 30. september 2010 Udløb af den generelle garantiordning. Den 4. februar 2011 blev det afsluttende regnskab offentliggjort. 3. februar 2009 Kreditpakken, herunder aftale om individuelle statsgarantier, vedtages. 16. juni 2009 Første aftale om individuel statsgaranti indgås. 31. december 2010 Muligheden for at udstede individuel statsgaranti udløb. Den sidste statsgaranti udløber i november juni 2010 Exitpakken vedtages. Garantifonden får ny afdeling Afviklingsafdelingen. 1. oktober 2010 Exitpakken træder i kraft og fastlægger metoden til håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den 1. oktober februar 2011 Amagerbanken overdrages til Finansiel Stabilitet under Exitpakken. 24. juni 2011 Fjordbank Mors overdrages til Finansiel Stabilitet under Exitpakken. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

7 Bankpakken Den 10. oktober 2008 vedtog Folketinget lov om finansiel stabilitet (Bankpakken). Formålet var at spænde et sikkerhedsnet ud, så alle simple kreditorer fik fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter i Danmark og i de udenlandske pengeinstitutters danske filialer for så vidt angår indskydere. Samtlige indskydere var således sikrede, og det samme gjaldt bankerne for så vidt angik de lån, de ydede til hinanden. Ordningen omfattede krav fra indskydere og andre simple kreditorer i de pengeinstitutter og filialer, som var med i Det Private Beredskab, og som ikke var dækket på anden måde. Det Private Beredskab stillede en kaution til dækning af tab i Finansiel Stabilitet for Bankpakken på 10 mia. kr. Hvis tabskautionen på 10 mia. kr. blev udnyttet fuldt ud, skulle yderligere tab dækkes af den modtagne garantiprovision fra Det Private Beredskab på 15 mia. kr. Oversteg tabet den stillede kaution på 10 mia. kr. og den modtagne garantiprovision på 15 mia. kr., skulle Det Private Beredskab via en forhøjet garantiprovision dække yderligere tab på op til 10 mia. kr. Tabet vedrørende Bankpakken blev opgjort til 12 mia. kr. Derved skulle Det Private Beredskab i henhold til loven afregne kautionen på tab af de første 10 mia. kr., mens de allerede indbetalte garantiprovisioner dækkede den resterende del. Tabskautionen over 25 mia. kr. blev annulleret. Kreditpakken Den 4. februar 2009 trådte en ændring af lov om finansiel stabilitet i kraft som led i Kreditpakken. Formålet var at etablere en tre-årig overgangsordning for den generelle statsgaranti i Bankpakken og derved sikre en gradvis udfasning. Overgangsordningen blev ifølge loven administreret af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat. Som følge heraf kunne Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for blandt andet ikke-efterstillet, usikret gæld. Aftaler blev indgået efter ansøgning fra de enkelte institutter. Danske pengeinstitutter og realkreditinstitutter, herunder færøske og grønlandske, der opfyldte solvenskravet på 8 pct., instituttets individuelle solvensbehov og et eventuelt individuelt højere solvenskrav fastsat af Finanstilsynet, kunne ansøge om individuel statsgaranti. Udstedelsesordningen udløb den 31. december 2010, og de sidste garantier udløber i november Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

8 Exitpakken Den 1. oktober 2010 trådte et nyt regelsæt for afvikling af nødlidende pengeinstitutter i kraft. Herefter er indskydere og andre simple kreditorer i nødlidende pengeinstitutter ikke sikret fuld dækning under den generelle statsgarantiordning. Endvidere er et nødlidende pengeinstitut ikke længere forpligtet til at lade sig afvikle gennem Finansiel Stabilitet. Det er således op til det enkelte nødlidende pengeinstitut, om det vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet eller via de almindelige regler om ophør af finansiel virksomhed i den finansielle lovgivning, det vil sige via en almindelig konkursbehandling. I forbindelse med en eventuel afvikling af et nødlidende pengeinstitut gennem Finansiel Stabilitet sikres det, at indskydere ikke umiddelbart vil opleve en forskel i den praktiske håndtering af deres bankforretninger, det vil sige, at indskydere fortsat kan anvende kreditkort, netbank mv. straks efter Finansiel Stabilitets overtagelse af det nødlidende institut. Det økonomiske grundlag for Exitpakken er baseret på Garantifondens eksisterende garanti over for indskydere og investorer, som kombineres med en tabskaution for et eventuelt tab i Finansiel Stabilitet i forbindelse med afviklingen af et nødlidende institut. Tabskautionen skal Afviklingsafdelingen i Garantifonden stille over for Finansiel Stabilitet. Den nye ordning indebærer derfor ikke umiddelbart en økonomisk risiko for staten i forbindelse med den efterfølgende afviklingsproces. Tidslinje for etablering af nye selskaber Selskab Overtagelsesdato EBH Bank 21. november 2008 Løkken Sparebank (tidligere Løkken Sparekasse) 2. marts 2009 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 (tidligere Gudme Raaschou Bank) 16. april 2009 Nova Bank Fyn (tidligere Fionia Bank) 28. maj 2009 Roskilde Bank 10. august 2009 Finansieringsselskabet af 11/ (tidligere Capinordic Bank) 11. februar 2010 Eik Banki Føroya og Eik Bank Danmark oktober 2010 Amagerbanken af februar 2011 Fjordbank Mors af juni 2011 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

9 Ny koncernstruktur i Finansiel Stabilitet Den 4. februar 2011 offentliggjorde Finansiel Stabilitet, at det var besluttet at gennemføre en centralisering og forenkling af koncernstrukturen. Målet var at sikre effektivitet og ensartethed i en fortsat ordentlig og redelig afviklingsindsats ved at samle koncernens datterselskaber, som er overtaget under Bankpakken samt Roskilde Bank, i én bank, ét finansselskab, ét pantebrevsselskab og ét ejendomsselskab. Den nye koncernstruktur blev implementeret i juni 2011 og var mulig efter, at der var foretaget en afregning af Bankpakken med Det Private Beredskab. Således gennemføres afviklingen af datterselskaberne under Bankpakken herefter for statens regning og risiko ligesom afviklingen af Roskilde Bank. Finansiel Stabilitet vil i 2. halvår 2011 vurdere yderligere muligheder for synergier i afviklingsopgaven og forenkling og effektivisering af koncernen på områder som geografisk placering samt opnåelse af yderligere stordriftsfordele på stabsområdet. Overtagelse af to nye datterselskaber i 2011 under Exitpakken Siden beslutningen om den nye struktur blev taget, har Finansiel Stabilitet overtaget yderligere to pengeinstitutter: Amagerbanken og Fjordbank Mors. De er overtaget under Exitpakken og afvikles i modsætning til datterselskaberne under Bankpakken uden risiko for staten i forbindelse med den efterfølgende afviklingsproces. I forbindelse med overtagelsen af Amagerbanken og Fjordbank Mors har Garantifondens afviklingsafdeling således stillet tabskaution over for Finansiel Stabilitet. Ved afvikling af datterselskaber under Exitpakken fastsættes der i forbindelse med den umiddelbare overdragelse en foreløbig dividendeprocent. I forbindelse med den efterfølgende vurdering af aktiverne, som gennemføres af udpegede vurderingsrevisorer, kan dividendeprocenten forhøjes, såfremt vurderingsrevisorerne finder, at værdien af aktiverne har været fastsat for lavt. Endvidere kan dividendeprocenten løbende forhøjes herefter, hvis den efterfølgende afviklingsproces giver anledning til en gevinst i forhold til den opgjorte værdi. Dividendeprocenten kan ikke reduceres. Hvis afviklingsprocessen giver anledning til et dårligere resultat end den vurdering, som danner grundlag for den foreløbige dividendeprocent, vil tabskautionen fra Garantifondens Afviklingsafdeling dække tabet, der måtte opstå herved. Staten bærer som nævnt ingen risiko i forbindelse med den efterfølgende afviklingsproces. Finansiel Stabilitet får dækket omkostningerne i forbindelse med administrationen af aftalen, mens afkast af kapital og likviditet, som overstiger Finansiel Stabilitets fundingomkostninger, udbetales til Garantifondens afviklingsafdeling, da denne bærer risikoen for tab ved afviklingen. Kreditorerne, som også tæller Finansiel Stabilitet, hvis der er udstedt individuelle statsgarantier til et pengeinstitut, vil modtage et eventuelt nettooverskud. Amagerbanken af 2011 og Fjordbank Mors af 2011 vil fremadrettet drage nytte af de faglige kompetencer og administrative funktioner, som i forvejen er til stede i koncernen. Imidlertid vil der som udgangspunkt fortsat blive opgjort et særskilt regnskab for disse datterselskaber som følge af bestemmelser om efterregulering af betalingen for overdragelsen samt tabskautionen fra Garantifondens afviklingsafdeling. Koncernoversigt Finansiel Stabilitet A/S FS Bank A/S FS Finans A/S FS Pantebrevs- FS Ejendoms- Amagerbanken Fjordbank Mors selskab A/S selskab A/S af 2011 A/S af 2011 A/S Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

10 Beretning Økonomiske forhold Resultat Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2011 et resultat på -434 mio. kr. sammenlignet med mio. kr. i samme periode året før. Den væsentligste forskel kan henføres til, at Finansiel Stabilitet i 1. halvår 2010 modtog mio. kr. i garantiprovision vedrørende Bankpakken, og at Finansiel Stabilitet havde en tabskaution fra Det Private Beredskab for de første 10 mia. kr., som blev tabt i forbindelse med overtagelse af nødlidende pengeinstitutter under Bankpakken. Efter udløbet af Bankpakken den 30. september 2010 modtager Finansiel Stabilitet ikke garantiprovision, og tabskautionen er afregnet. Tidligere har Finansiel Stabilitet endvidere haft en tabsgaranti fra staten vedrørende Roskilde Bank, men i forbindelse med implementering af den nye koncernstruktur er det aftalt med Økonomi- og Erhvervsministeriet, at tabsgarantien fra staten bortfalder i forbindelse med genforhandling af aktstykket om Roskilde Bank, der blev vedtaget i juni Bortfaldet af tabsgarantien skal ses i lyset af, at staten allerede bærer den fulde risiko på den fortsatte afvikling af pengeinstitutter overtaget under Bankpakken. Resultat opdelt på områder Finansiel Stabilitets aktiviteter fordeler sig på følgende områder: Afvikling af pengeinstitutter under Bankpakken mv. Afvikling af pengeinstitutter under Exitpakken Administration af Individuelle statsgarantier Bankpakken mv. Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2011 et resultat af Bankpakken mv. på -434 mio. kr., svarende til koncernens samlede resultat. Nedskrivningerne er fortsat på et højt niveau og afspejler, at udviklingen i engagementerne med dårlig bonitet er blevet forværret i 1. halvår Dog er nedskrivningerne reduceret betydeligt i forhold til samme periode året før. En stor del af nedskrivningerne i 1. halvår 2010 var relateret til Roskilde Bank (2,4 mia. kr.), hvor Finansiel Stabilitet havde en tabsgaranti fra staten. Ved en resultatmæssig sammenligning skal der også korrigeres for denne effekt. Resultat for perioden 1. januar juni 2011 (mio. kr.) 1H H 2010 Netto renteindtægter Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Garantiprovision statsgarantier Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter, netto Driftsomkostninger Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Heraf: Bankpakken mv Individuelle statsgarantier Exitpakken -3 0 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Tabskaution fra Det Private Beredskab Tabskaution fra Staten vedrørende Roskilde Bank Tabskaution fra Staten vedrørende individuelle statsgarantier Periodens resultat før skat Skat 0 0 Periodens resultat Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

11 Resultat af aktiviteter under Bankpakken mv. i 1. halvår 2010 og 2011 (mio. kr.) 1H H 2010 Netto renteindtægter Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab Garantiprovision statsgarantier -3 0 Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter, netto 42 0 Driftsomkostninger Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Resultat af kapitalandele Tabskaution fra Det Private Beredskab Tabskaution fra staten vedrørende Roskilde Bank Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat Finansiel Stabilitets datterselskaber under Bankpakken mv. fik med undtagelse af FS Pantebrevsselskab underskud i 1. halvår Exitpakken Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2011 overdraget to pengeinstitutter under Exitpakken; Amagerbanken og Fjordbank Mors. Amagerbanken blev overdraget til Finansiel Stabilitet med virkning fra den 5. februar 2011 og Fjordbank Mors blev overdraget til Finansiel Stabilitet med virkning fra den 24. juni De to nye datterselskaber indgår i Finansiel Stabilitets koncernregnskab fra overdragelsesdagen. Aktivitetsområdet giver som følge af konstruktionen af Exitpakken ikke anledning til en resultateffekt i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. De to datterselskaber fik et resultat svarende til afkastkravet i henhold til Bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie (BEK nr af 28/09/2010). Afkastkravet blev hensat i Finansiel Stabilitets koncernregnskab med henblik på at kunne blive overført til Garantifondens afviklingsafdeling. Således Resultat i datterselskaber under Bankpakken i 1. halvår 2011 (mio. kr.) FS Finans -11 FS Bank -161 FS Pantebrevsselskabet 44 FS Ejendomsselskabet -31 Eik Bank Danmark (indtil 28. februar 2011) -172 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

12 Resultat af aktiviteter under Exitpakken i 1. halvår 2010 og 2011 (mio. kr.) 1H H 2010 Netto renteindtægter Garantiprovision statsgarantier Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter, netto Driftsomkostninger Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Periodens resultat før skat 18 - Skat Periodens resultat 0 - bærer Garantifondens afviklingsafdeling risikoen, såfremt afviklingen udvikler sig mere negativt end forventet i forbindelse med opgørelse af købesummen ved overtagelsen, som danner grundlaget for udlodning af den foreløbige dividende. Der arbejdes løbende på at afvikle de tilbageværende aktiviteter med henblik på at opnå det bedst mulige økonomiske resultat til gavn for kreditorerne. I det omfang afviklingen af datterselskaberne giver anledning til et overskud, der overstiger afkastkravet på den indskudte kapital, vil dette blive anvendt til yderligere at kunne forhøje dividenden. Individuelle statsgarantier Ultimo 1. halvår 2011 havde Finansiel Stabilitet udestående garantier for i alt 172,3 mia. kr., som var fordelt på 49 institutter. I 1. halvår 2011 modtog staten garantiprovision for de udstedte garantier på samlet 839 mio. kr. og betalte 4 mio. kr. i refusion til Finansiel Stabilitet for afholdte administrationsomkostninger. Sammenlignet med 1. halvår 2010 er indtægterne fra garantiprovision steget betydeligt i 1. halvår 2011, hvilket dels skyldes, at omfanget af de udstedte garantier voksede betydeligt mod slutningen af 1. halvår 2010, dels at flere pengeinstitutter havde en rabat som følge af den generelle statsgaranti. Resultat af aktiviteter under området individuelle statsgarantier i 1. halvår 2010 og 2011 (mio. kr.) 1H H 2010 Netto renteindtægter Garantiprovision statsgarantier Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer Andre driftsindtægter og -udgifter, netto 4 6 Driftsomkostninger 1 6 Nedskrivninger på udlån og garantier m.v Tabskaution fra Staten vedrørende individuelle statsgarantier Periodens resultat 0 0 Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

13 På baggrund af de foreløbige dividendeprocenter på henholdsvis 84,4 pct. i Amagerbanken og i 73,6 pct. i Fjordbank Mors, kan statens maksimale tab på de individuelle garantier på nuværende tidspunkt opgøres til 3,2 mia. kr., som er indregnet pr. 30. juni Dividenden i Amagerbanken af 2011 vil indtil videre kun blive forhøjet til 66,1 pct., og hvis der tages hensyn hertil, er statens tab 2,5 mia. kr. højere, det vil sige 5,7 mia. kr. Balanceudvikling Den samlede balance i Finansiel Stabilitet har udviklet sig løbende i takt med, at der er overtaget nye aktiviteter fra nødlidende pengeinstitutter, og der samtidig er afviklet aktiviteter fra de eksisterende datterselskaber. Ved udgangen af 1. halvår 2011 udgjorde balancen 76,1 mia. kr. Heraf udgjorde udlån, der er den væsentligste aktivpost, 27,0 mia. kr. Desuden udgjorde tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter 19,9 mia. kr., mens tilgodehavender hos staten udgjorde 12,1 mia. kr. I 1. halvår 2011 er balancen øget med 11,4 mia. kr. Balanceforøgelsen dækker over to modsatrettede forhold. På den ene side fortsatte den igangværende proces med afvikling af aktiviteterne i Finansiel Stabilitet. Det førte isoleret til en balancereduktion på 26,1 mia. kr. På den anden side overtog Finansiel Stabilitet nye datterselskaber for 37,5 mia. kr. I 1. halvår 2011 er der foretaget salg af en række væsentlige aktiviteter, herunder: Den resterende del af Privatkundeporteføljen i Roskilde Bank til Arbejdernes Landsbank Aktiepost på 70 pct. i Eik Banki Føroya til TF Holding Private kunder og mindre erhvervskunder i Amagerbanken af 2011 til Bank Nordik En række filialsalg i Fjordbank Mors af 2011, som er gennemført efter statusdagen. Der pågår en salgsproces for de væsentlige dele af den resterende portefølje. Udover afvikling af engagementer pågår der løbende afvikling af øvrige aktiviteter i Finansiel Stabilitet, herunder modtagne kapitalinstrumenter som del af afregningen for Bankpakken og andre værdipapirer. Finansiel Stabilitets langsigtede strategi er at afhænde disse instrumenter. Finansiering af datterselskaber Finansiel Stabilitet har indtil udgangen af 1. halvår 2011 finansieret datterselskabers aktiekapital, ansvarlig lånekapital og almindelig lånefinansiering for samlet 26,9 mia. kr. Finansiel Stabilitet har finansieret tilførslen ved anvendelse af indbetalte garantiprovisioner under Bankpakken og lån via statens genudlånsordning. Ved udgangen af 1. halvår 2011 havde Finansiel Stabilitet optaget genudlån for 20,0 mia. kr. via statens genudlånsordning. Pr. 30. juni 2011 havde Finansiel Stabilitet et indestående i Danmarks Nationalbank på 8,4 mia. kr. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

14 Væsentligste risici Den altovervejende del af Finansiel Stabilitets risici udgøres af risikoen for tab på nødlidende engagementer i datterselskaberne under Bankpakken mv. I forbindelse med overtagelsen af nødlidende pengeinstitutter under dette aktivitetsområde har Finansiel Stabilitet således fået en betydelig eksponering på engagementer med dårlig bonitet. Engagementerne er typisk kendetegnet ved for en stor dels vedkommende at være relateret til ejendomsmarkedet. Endvidere har der været en høj grad af koncentration på enkeltdebitorer. Styringen af kreditrisikoen er indarbejdet som en integreret del af afviklingen, og i takt med den løbende afvikling reduceres risikoen gradvist. Finansiel Stabilitet har mindre eksponering mod markedsrisici, og som følge af adgangen til statens genudlånsordning har Finansiel Stabilitet løbende adgang til tilstrækkelig likviditet. I takt med udstedelsen af individuelle statsgarantier har Finansiel Stabilitet fået en væsentlig forøgelse i ikke balanceførte poster. Finansiel Stabilitet har en regaranti fra staten i forbindelse med udstedelsen af de individuelle statsgarantier, hvilket indebærer, at Finansiel Stabilitet ikke bærer risikoen for tab, og samtidig overføres indtægter fra ordningen i form af garantiprovisioner løbende til staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansiel Stabilitet har som følge af tabskautionen fra Garantifondens afviklingsafdeling ikke en risiko i forbindelse med afviklingen af datterselskaber, der overtages som led i Exitpakken. Forventninger til 2011 Finansiel Stabilitets forventninger til 2011 er præget af betydelig usikkerhed om tabsudviklingen vedrørende aktiviteterne, der blev overtaget som led i Bankpakken mv. Forventningerne er uændrede i forhold til det i årsrapporten for 2010 anførte. Det forventes således, at resultatet eksklusiv nedskrivninger vil være tæt på nul i De øvrige aktivitetsområder indebærer isoleret set ikke en risiko for Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

15 Væsentligste aktiviteter Aktiviteterne i Finansiel Stabilitet har i 1. halvår 2011 omfattet følgende områder: Bankpakken mv. Afvikling af nødlidende pengeinstitutter, som blev overdraget til Finansiel Stabilitet under Bankpakken. Bankpakken udløb den 30. september 2010, og i den sammenhæng blev der udarbejdet et afsluttende regnskab herfor med henblik på at opgøre Det Private Beredskabs tabskaution over for Finansiel Stabilitet i forbindelse med afviklingen af nødlidende pengeinstitutter. Afvikling af Roskilde Bank, som ikke var omfattet af Bankpakken. Exitpakken Afvikling af nødlidende pengeinstitutter, som er overdraget til Finansiel Stabilitet under Exitpakken, der trådte i kraft den 1. oktober Individuelle statsgarantier Administration af ordningen om individuelle statsgarantier, der var et led i aftalen om Kreditpakken. Nye udstedelser under ordningen kunne gennemføres frem til den 31. december Finansiel Stabilitet har ydet individuel statsgaranti i op til tre år for ikke-efterstillet, usikret gæld. Forenkling af koncernstrukturen Finansiel Stabilitet besluttede som omtalt på side 9 at gennemføre en forenkling af koncernstrukturen, således at koncernens aktiviteter i relation til Bankpakken samles i fire datterselskaber. Omstruktureringen blev gennemført primært ved en række spaltninger og en fusion, som alle blev gennemført med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til 1. januar FS Bank A/S FS Bank er etableret med udgangspunkt i den tidligere Nova Bank Fyn A/S. Den 10. juni 2011 blev en spaltning af Nova Bank Fyn endelig vedtaget og godkendt af Finanstilsynet. Samtidig ændrede Nova Bank Fyn navn til FS Bank og ændrede selskabets bestyrelse. I forbindelse med omstruktureringen har FS Bank modtaget kunder fra EBH Bank, Roskilde Bank og FS Pantebrevselskab. Samtidig har FS Bank afgivet kunder mv. til FS Pantebrevsselskab, FS Finans, FS Ejendomsselskab, FS Ejendomsselskab II og FS Erhvervsejendomme. FS Finans A/S FS Finans er etableret med udgangspunkt i den tidligere Roskilde Bank A/S. Den 9. juni 2011 blev en spaltning af Roskilde Bank endelig vedtaget, og Roskilde Bank afleverede efter Finanstilsynets godkendelse selskabets banktilladelse og værdipapirhandlertilladelse samt ændrede navn til FS Finans og bestyrelse. I forbindelse med omstruktureringen har FS Finans modtaget kunder m.v. fra EBH Bank, Nova Bank Fyn og FS Pantebrevsselskab. Samtidig har FS Finans afgivet kunder m.v. til FS Bank, FS Pantebrevsselskab og FS Ejendomsselskab. FS Pantebrevsselskab A/S FS Pantebrevsselskab er det tidligere Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S. FS Pantebrevsselskab har i forbindelse med omstruktureringen modtaget pantebreve og pantebrevsrelaterede kunder fra Nova Bank Fyn, Roskilde Bank og EBH Bank. Samtidig har FS Pantebrevsselskab afgivet kundeforhold til FS Finans. FS Ejendomsselskab A/S FS Ejendomsselskab er det tidligere Rosk Ejendomme A/S. FS Ejendomsselskab har i forbindelse med omstruktureringen modtaget kunder/ejendomme fra Nova Bank Fyn, Roskilde Bank, EBH Bank og FS Pantebrevsselskab. I tilknytning til spaltningerne af de respektive selskaber blev der gennemført aktivoverdragelser, som primært omfattede overdragelse af værdipapirer fra datterselskaberne til Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

16 I forbindelse med overdragelse af pengeinstitutter til Finansiel Stabilitet under Bankpakken har der med de tidligere selskabers oprindelige bestyrelser været aftalt en købesumsregulering (en såkaldt earn-out-aftale). Aftalerne har indebåret, at hvis afviklingen af pengeinstituttet gav et afkast til Finansiel Stabilitet, der oversteg et normalt markedsmæssigt afkast efter korrektion for risikoen, ville overskuddet blive overført til de oprindelige selskaber. Idet der har været gensidig forståelse for, at earn-out-aftalerne ikke vil blive effektueret, er alle aftaler derfor nu kvitteret, bortsat fra nogle få aktiviteter relateret til Finansieringsselskabet af 11/ Afviklingsaktiviteter i 1. halvår 2011 Finansiel Stabilitet har i afviklingen af overtagne pengeinstitutter fokus på, at den løbende afvikling gennemføres med laveste mulige omkostninger for staten. Strategien indebærer, at Finansiel Stabilitet i det konkrete tilfælde vurderer hvilken model for afvikling, der er den økonomisk mest hensigtsmæssige. Som udgangspunkt følges ved afvikling af de overtagne nødlidende pengeinstitutter en overordnet tilgang, hvor processen opdeles i to faser. Afviklingen gennemføres i første omgang ved et frasalg af de aktiviteter, der umiddelbart kan videreføres af andre pengeinstitutter. Dette sker via en åben og transparent salgsproces. Den resterende del af aktiviteterne afvikles typisk løbende i takt med, at der opstår muligheder for, at andre pengeinstitutter/investorer vil overtage disse aktiviteter. Strategien for afhændelse af de resterende aktiviteter er ofte flerstrenget og tilpasset det enkelte kundeforhold. Finansieringsselskabet af 11/ A/S Finansieringsselskabet af 11/ er ophørt den 13. maj 2011 i forbindelse med beslutning om fusion mellem Finansieringsselskabet af 11/ og Roskilde Bank med Roskilde Bank som fortsættende selskab. EBH Bank A/S I forbindelse med omstruktureringen af koncernen beskrevet ovenfor har EBH Bank overdraget selskabets kunder mv. til FS Bank, FS Finans, FS Pantebrevsselskab og FS Ejendomsselskab. Ophørsspaltningen af EBH Bank A/S blev endelig vedtaget den 17. juni 2011, og EBH Bank A/S er ophørt ved Finanstilsynets godkendelse samme dag. Eik Bank Danmark 2010 A/S Finansiel Stabilitet overtog den 14. oktober 2010 bankaktiviteterne i Eik Banki s danske datterselskab Eik Bank Danmark og gennemførte efterfølgende en åben og transparent salgsproces. Den 17. december 2010 blev der indgået en betinget overdragelsesaftale mellem Finansiel Stabilitet og Sparekassen Lolland om, at Sparekassen Lolland overtog detailaktiviteterne (internetbankkunder og øvrige privatkunder) i Eik Bank Danmark Aftalen var blandt andet betinget af myndighedsgodkendelser. Den 28. februar 2011 var disse godkendelser på plads og handlen endelig gennemført. De resterende aktiviteter i Eik Bank Danmark 2010 var forinden blevet overdraget til Finansiel Stabilitet og de øvrige datterselskaber i koncernen. Selskabet har i perioden fra den 1. januar 2011 og indtil den 28. februar 2011, hvor selskabet blev solgt, påvirket Finansiel Stabilitets regnskab negativt med 172 mio. kr. Eik Banki Føroya P/F Finansiel Stabilitet overtog den 14. oktober 2010 bankaktiviteterne fra Eik Banki og gennemførte efterfølgende en åben og transparent salgsproces. Den 13. januar 2011 blev der indgået en betinget overdragelsesaftale mellem Finansiel Stabilitet og TF Holding om, at TF Holding erhvervede 70 pct. af aktierne i Eik Banki Føroya. Aftalen var blandt andet betinget af myndighedsgodkendelser. Den 6. april 2011 var disse godkendelser på plads og handlen endelig gennemført. Som et led i aftalen fik Finansiel Stabilitet ejerandel på 30 pct. med præferencestatus med forlods ret til udbytte. Aftalen indeholder en købesumregulering, såfremt driftsresultaterne i de kommende år bliver højere end forudsat. Kapitalandelen er målt til en forsigtigt opgjort værdi på basis af den indgåede overdragelsesaftale. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

17 Rente- og akkorderingspolitik Finansiel Stabilitets datterselskaber er underlagt krav i forbindelse med blandt andet fastsættelse af renter og anvendelsen af akkordering som led i afviklingsprocessen. Det generelle udgangspunkt for fastsættelse af renter og anvendelse af akkordering er, at EUs statsstøtteregler skal overholdes. Dermed må kunderne i Finansiel Stabilitets datterselskaber ikke blive stillet bedre, end hvis de var kunder i andre pengeinstitutter. Rentepolitik Finansiel Stabilitets datterselskaber er underlagt bekendtgørelse nr om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie (Afviklingsbekendtgørelsen). Afviklingsbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser, der regulerer renteniveauet i datterselskaberne. Det fremgår således af bekendtgørelsen, at udlånsrenter og gebyrer i datterselskaberne skal befinde sig i det 10 pct. højeste segment i det danske pengeinstitutmarked, mens indlånsrenterne skal befinde sig i det 10 pct. laveste segment for det danske pengeinstitutmarked. Det højeste og laveste segment beregnes på baggrund af Nationalbankens rentestatistik, der offentliggøres månedligt. Datterselskaber til Finansiel Stabilitet er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til hvert kvartal at revurdere renteniveauet, så det opfylder de fastsatte krav. Med ovenstående udgangspunkt har Finansiel Stabilitet fastlagt rentepolitikken ved følgende elementer: Prisstrukturen skal leve op til kravet om, at rentesatserne på udlånsprodukter skal være højere end 90-pct.-fraktilen. Koncernens rentesatser må ikke være konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende produkter til tilsvarende kunder i andre pengeinstitutter. Prisstrukturen for ens produkter og segmenter af kunder skal være den samme i alle koncernselskaber. Koncernens rentesatser skal ikke fastsættes højere end nødvendigt. Principperne om rentefastsættelse kan kun fraviges, såfremt et udlån er underlagt koncernens akkorderingspolitik. Koncernens rentepolitik er under hensyntagen til varslingsregler mv. fuldt implementeret i selskaberne under Bankpakken mv. Akkorderingspolitik Formålet med Finansiel Stabilitets anvendelse af akkordering er at medvirke til, at gældstyngede, levedygtige virksomheder, hvor gælden er så stor, at en afvikling af det samlede engagement ikke er realistisk, kan overtages af et andet pengeinstitut med en samtidig nedsættelse af gælden. En forudsætning for anvendelse af akkord er, at kunderne samarbejder konstruktivt med Finansiel Stabilitets datterselskaber med henblik på at opnå et afviklingsforløb, hvorved engagementet kan videreføres i et andet pengeinstitut. Det indebærer fx, at erhvervskunder tilpasser omkostningsniveauet i virksomheden til de økonomiske realiteter, herunder at udtræk til egen løn tilpasses forholdene. Anvendelse af akkordordninger vurderes ud fra den konkrete sag. De øvrige grundlæggende forudsætninger for indgåelse af akkord er, at Finansiel Stabilitet stilles mindst med samme økonomiske resultat som ved en insolvensbehandling. Fx skal en akkordordning, hvor der er stillet sikkerhed i et engagement, tage højde for, at Finansiel Stabilitet bliver dækket for disse stillede sikkerheder. Desuden er det en forudsætning, at alle kundens usikrede og væsentlige rentebærende og ikke rentebærende kreditorer som udgangspunkt skal deltage i en akkordordning, da der ellers vil blive tale om en skævvridning mellem Finansiel Stabilitet og øvrige kreditorer. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

18 Status på advokatundersøgelser I forbindelse med Finansiel Stabilitets gennemførelse af advokatundersøgelser er formålet at afdække, om det kan antages, at der i det overtagne pengeinstitut, er begået ansvarspådragende handlinger, særligt vedrørende erstatningsansvar, forud for overdragelsen til Finansiel Stabilitet. I den sammenhæng er det vurderingen, at disse forhold har offentlighedens berettigede interesse. Derfor offentliggøres resultatet af undersøgelserne. Det er i den sammenhæng væsentligt, at undersøgelserne ikke gennemføres på samme grundlag som politimæssig efterforskning eller domstolsbehandling. Undersøgelserne gennemføres på baggrund af et af Finansiel Stabilitet udarbejdet kommissorium netop med henblik på at afklare, om der foreligger forhold, som bør overdrages til myndighedernes videre efterforskning og eventuel domstolsbehandling. Undersøgelsernes resultater lægges til grund for Finansiel Stabilitets videre skridt, og skal ikke tillægges anden vægt. Offentliggørelsen medvirker til at sikre begrundet og berettiget gennemsigtighed om baggrunden for de skridt, Finansiel Stabilitet vælger i den enkelte sag. Status på gennemførte advokatundersøgelser er følgende: Nova Bank Fyn Bestyrelsen i Nova Bank Fyn A/S har efter afsluttet advokatundersøgelse besluttet ikke at iværksætte yderligere undersøgelser eller tiltag over for direktion, revision og/ eller de enkelte medlemmer af Fionia Banks bestyrelse. Roskilde Bank Bestyrelsen i Roskilde Bank A/S har taget retslige skridt over for den tidligere direktion, de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt bankens tidligere revisor. EBH Bank Bestyrelsen for EBH Bank A/S har taget retslige skridt over for ebh bank a/s tidligere direktion, to af den tidligere direktions nærmeste medarbejdere samt bankens tidligere bestyrelse. Løkken Sparebank Bestyrelsen i Løkken Sparebank har taget retslige skridt over for den tidligere ledelse og revision i Løkken Sparekasse. Finansieringsselskabet af 11/ Bestyrelsen i Finansieringsselskabet af 11/ har taget retslige skridt mod den tidligere ledelse i Capinordic Bank A/S. Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 Bestyrelsen i Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 har efter afsluttet advokatundersøgelse besluttet ikke at iværksætte yderligere undersøgelser eller tiltag over for den tidligere direktion, revision og/eller de enkelte medlemmer af Gudme Raaschou Banks bestyrelse. EIK Banki Føroya og Eik Bank Danmark Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har besluttet at tage retslige skridt over for Eik Bank Føroyas og Eik Bank Danmarks tidligere ledelse og eksterne revision, ligesom de pågældende revisorer indbringes for Revisornævnet. Amagerbanken Undersøgelsen af forholdene i Amagerbanken sker i regi af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Bestyrelsen i Amagerbanken af 2011 har derfor ikke igangsat en selvstændig advokatundersøgelse. Fjordbank Mors Bestyrelsen i Fjordbank Mors af 2011 har den 23. august 2011 meddelt, at en advokatundersøgelse af forholdene i Fjordbank Mors igangsættes. Behandling af kundeklager Alle datterselskaber til Finansiel Stabilitet skal overholde reglerne om god skik. Det gælder uanset, om de er pengeinstitutter eller ej. Det er ikke kun privatkunder, der er beskyttet af reglerne om god skik, om end der stilles skrappere krav til behandlingen af privatkunder end til behandlingen af erhvervskunder. Hvis Finansiel Stabilitet modtager en henvendelse direkte fra en kunde, som ikke føler sig ordentligt behandlet af et datterselskab, vil Finansiel Stabilitet som udgangs- Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

19 punkt henvise kunden til at søge sagen afklaret med det pågældende datterselskab. I tilfælde hvor det ikke er muligt at afklare sagen med datterselskabet, forekommer det, at kunden skriftligt informerer Finansiel Stabilitet om forholdet. Finansiel Stabilitet vil herefter typisk anmode datterselskabet om en redegørelse for sagen. Finansiel Stabilitet kan dog som udgangspunkt ikke hjælpe med en konkret sag, men alle henvendelser indgår i koncernens generelle arbejde med at sikre, at kunderne behandles ordentligt og redeligt. Finansiel Stabilitet har i løbet af sine tre års levetid modtaget syv henvendelser direkte fra kunder, der klager over behandlingen i ét af Finansiel Stabilitets datterselskaber. Pengeinstitutankenævnet Klager over pengeinstitutter herunder pengeinstitutter, der er datterselskaber til Finansiel Stabilitet kan indbringes for Pengeinstitutankenævnet. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold. Der verserer i øjeblikket en række sager mod Finansiel Stabilitets datterselskaber i Pengeinstitutankenævnet. De drejer sig primært om forhold fra før Finansiel Stabilitets overtagelse af det pågældende pengeinstitut. Pengeinstitutankenævnet afsiger således løbende afgørelser vedrørende Finansiel Stabilitets datterselskaber. Datterselskaberne følger nævnets afgørelser i overensstemmelse med Finansrådets henstilling. Pengeinstitutankenævnet har på nuværende tidspunkt behandlet 189 sager med relation til Finansiel Stabilitets datterselskaber. Af disse går 43 afgørelser Finansiel Stabilitet helt eller delvist imod. Finansiel Stabilitets datterselskaber har ud af de 43 valgt ikke at følge et par enkelte afgørelser. Baggrunden herfor har været, at man i datterselskabet og efter drøftelse med Finansiel Stabilitet konkret har vurderet, at sagerne, som de har været oplyst af kunden i ankenævnet ikke har stemt overens med bankens forklaring om den ydede rådgivning. I den slags sager afviser Pengeinstitutankenævnet sædvanligvis at behandle sagen og henviser til domstolene, hvilket efter datterselskabets og Finansiel Stabilitets opfattelse burde være sket. Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

20 Bankpakken mv. (inklusive aktiviteter fra tidligere Roskilde Bank) Udviklingen i aktiviteterne relateret til Bankpakken mv. er omtalt nedenfor. I den sammenhæng gennemgås regnskabsresultaterne for datterselskaberne, som de fremtræder i Finansiel Stabilitets koncernregnskab. FS Bank A/S FS Banks primære formål er at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af aktiviteter overtaget af Finansiel Stabilitet, herunder afvikle bankens aktiviteter ved at søge at hjælpe kunderne videre til andre pengeinstitutter. FS Banks ydelser omfatter alene de grundlæggende bankydelser til erhvervskunder, så som kreditter, betalingskort og netbank. Desuden varetager banken betalingsformidlingen og er depotbank for alle finansielle sikkerheder. FS Bank har kontorsteder i Odense og Roskilde. FS Bank havde ultimo juni 2011 en balance på 4,8 mia. kr. og antallet af kunder var 792. FS Bank fik i 1. halvår 2011 et underskud på 161 mio. kr. FS Banks kundeportefølje består af mange forskellige typer af erhvervskunder, herunder ejendomsselskaber, K/S er og landbrug. Fælles for disse kunder er, at de har behov for en bankforbindelse for at sikre den videre drift af virksomheden. Hovedposter Antal kunder Antal ansatte (fuldtids) Periodens resultat (mio. kr.) Nedskrivning på udlån i perioden (mio. kr.) Balance (mio. kr.) Udlån (mio. kr.) Egenkapital (mio. kr.) Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold og risikostyring 34

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning Hovedpunkter 3

Indhold. Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Regnskabsberetning 13 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 20 Risikoforhold og risikostyring 39

Læs mere

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47

Indhold. Regnskab Resultatopgørelse 43 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Noter til moderselskabs- og koncernregnskab 47 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Regnskabsberetning 8 Udviklingen i de enkelte aktiviteter 16 Risikoforhold

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 11 Risikoforhold og risikostyring 32 Selskabsledelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2012 BERETNING OM FINANSIEL STABILITET A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A. Baggrund... 5 B.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Ny virksomhedsform og nye ansvarsområder i Finansiel Stabilitet 3. Resultat for 1. halvår 2015 5.

Indhold. Ledelsesberetning. Ny virksomhedsform og nye ansvarsområder i Finansiel Stabilitet 3. Resultat for 1. halvår 2015 5. Delårsrapport pr. 30. juni 2015 Indhold Ledelsesberetning Ny virksomhedsform og nye ansvarsområder i Finansiel Stabilitet 3 Resultat for 1. halvår 2015 5 Perioderegnskab Regnskab 14 Resultatopgørelse 15

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Finansiel Stabilitet A/S. Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold til lov om finansiel stabilitet

Finansiel Stabilitet A/S. Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold til lov om finansiel stabilitet Afsluttende regnskab pr. 30. september 2010 i henhold Indhold Formål og resultat af det afsluttende regnskab 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Opgørelse af det samlede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur afviklingen i finansiel stabilitet regnskabsberetning risikoforhold og risikostyring Årsrapport 2013 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Koncernstruktur 4 Afviklingen i Finansiel Stabilitet status og strategi 5 Regnskabsberetning 12 Risikoforhold og risikostyring 20 Selskabsledelse

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni til 2009/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0056 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Afviklingen i Finansiel Stabilitet - status og strategi 4. Regnskabsberetning 7.

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Afviklingen i Finansiel Stabilitet - status og strategi 4. Regnskabsberetning 7. Delårsrapport pr. 30. juni 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Afviklingen i Finansiel Stabilitet - status og strategi 4 Regnskabsberetning 7 Bankpakken 8 Exit- og Konsolideringspakkerne 9 Individuelle

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse.

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter koncernstruktur Strategi og resultat af afviklingen Resultater for 2014 selskabsledelse. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Strategi og resultat af afviklingen 6 Resultater for 2014 10 Selskabsledelse 18 Samfundsansvar 22 Regnskab Resultatopgørelse 25 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. januar 2015 Sag 98/2014 (1. afdeling) Thy-Mors Energi Service A/S (advokat René Offersen) mod FS Finans IV A/S (tidligere Fjordbank

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere