Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indvielse af kunst på Møllehjemmet kl Etablering af værested i Grenaa - valg af samarbejdspartner Status på indkøb af velfærdsteknologi i Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi Plan for udarbejdelse af Norddjurs Kommunes værdighedspolitik Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet Fremtidig anvendelse af 12 boliger i Holbæk Forslag til kvalitetsstandard for demens Status på anvendelse af midler fra sundhedspuljen Udmøntning af sundhedspuljen i Etablering af en delvist lukket afdeling på Grenen Godkendelse af aftaleenheder på voksen- og plejeudvalgets område i Budgetopfølgning ultimo december 2015 på voksen- og plejeudvalgets område Redegørelse om magtanvendelse i 4. kvartal Statistik 4. kvartal Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Ankeafgørelser Ankeafgørelser Etablering af værested i Grenaa - fysisk placering...31 Bilagsoversigt...32 Norddjurs Kommune

3 1. Indvielse af kunst på Møllehjemmet kl A00 12/17680 Åben sag Sagsgang: VPU Forud for voksen- og plejeudvalgets møde er der indvielse af kunst på Møllehjemmet, Elme Alle 10 i Auning. Invitationen er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Invitation til indvielse af kunst på Møllehjemmet 10365/16 1

4 2. Etablering af værested i Grenaa - valg af samarbejdspartner A08 15/6583 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. årligt til et værested i Grenaa for førtidspensionister, arbejdsløse og andre, der går hjemme og mangler et sted at mødes. På den baggrund afdækkede forvaltningen, hvad der var af eksisterende værestedlignende aktiviteter og inviterede lokale og nationale frivillige aktører med interesse og erfaring indenfor området til et indledende fyraftensmøde, der blev afholdt den 12. marts De centrale input fra mødet var bl.a.: at værestedet skal være centralt beliggende og tilgængeligt for borgere med handicap at det skal være muligt at købe et billigt måltid mad at der bør være en (deltids)ansat tilknyttet for at sikre en god opstart og en stabil daglig drift af værestedet. På baggrund af bl.a. foreningernes input godkendte voksen- og plejeudvalget på sit møde den 5. maj 2015, at der blev arbejdet videre med et forslag til et værested, der er centralt placeret, og hvor der er mulighed for servering af mad. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det årlige driftsbudget forhøjet til 0,31 mio. kr. årligt. Budgettet skal anvendes, dels som et bidrag på 0,2 mio. kr. til den samarbejdspartner/frivillig organisation, der skal stå for driften af værestedet, og dels 0,11 mio. kr. til leje og drift af bygningen. Endelig er der afsat 0,25 mio. kr. i 2016 til istandsættelse og indretning af værestedet. På den baggrund inviterede forvaltningen til et nyt fyraftensmøde den 7. december 2015, hvor den nye ramme for værestedet blev fremlagt. Herefter blev de deltagende foreninger, der ville 2

5 være interesserede i at drive det nye værested, inviteret til at indsende et kort oplæg til, hvordan de ønsker at drive værestedet. Forvaltningen har efterfølgende modtaget oplæg fra Skovtrolden Second-hand/Familiehjælp, Blaa Kors samt KFUM s sociale arbejde. På baggrund af disse oplæg skal der træffes beslutning om hvilken forening, der inviteres til at drive det nye værested i Grenaa. Foreningernes oplæg er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at forvaltningen sideløbende med udvælgelsen af samarbejdspartner på nuværende tidspunkt forhandler om leje af velegnede lokaler til værestedet. Når forhandlingerne er afsluttet, vil der blive forelagt en sag til politisk behandling om indgåelse af lejemålet. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2016 afsat 0,31 mio. kr. årligt til drift af værestedet. Herudover er der afsat 0,25 mio. kr. til anlægsudgifter. Valget af samarbejdspartner/frivillig organisation har ingen økonomiske konsekvenser udover det afsatte budgetbeløb, idet den pågældende samarbejdspartner vil skulle stå for driften af stedet herunder eventuel finansiering der kommer udover den årlige kommunale udgift på 0,31 mio. kr. Indstilling Velfærddirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken samarbejdspartner/frivillig organisation, Norddjurs Kommune skal indgå en aftale med om drift af det kommende værested i Grenaa. Bilag: 1 Åben Oplæg til drift af nyt værested i Grenaa fra Skovtrolden Secondhand/Familiehjælp 14638/16 2 Åben Oplæg til drift af nyt værested i Grenaa fra Blaa Kors 14634/16 3 Åben Oplæg til drift af nyt værested i Grenaa fra KFUM's sociale arbejde 14636/16 3

6 3. Status på indkøb af velfærdsteknologi i A00 11/537 Åben sag Sagsgang: VPU På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på indkøb af velfærdsteknologi i En oversigt over indkøbene i 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Status på velfærdsteknologi /16 4

7 4. Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi A00 11/537 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 at afsætte anlægsmidler til investering i velfærdsteknologi. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på sit møde den 21. januar 2016 godkendt et forslag til udmøntning af besparelser ved øget brug af velfærdsteknologi, der medfører, at anlægsmidlerne skal anvendes til velfærdsteknologiske løsninger, som kan medvirke til at reducere udgifterne på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Hvilke former for velfærdsteknologi, som anlægsmidlerne skal anvendes til er beskrevet i et notat, der er vedlagt som bilag. Notatet indgik desuden som bilag ved kommunalbestyrelsens behandling af besparelsesforsalget den 21. januar Det drejer sig om følgende velfærdsteknologiske løsninger: Telemedicin Programmerbare maskiner Automatisk vendesystem Hygiejneløsninger Træningshjælpemidler Tryghedssystemer. Økonomiske konsekvenser Der er i 2016 afsat 0,5 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologi. Det afsatte beløb søges nu frigivet. 5

8 Investeringen på 0,5 mio. kr. skal i 2016 bidrage til den besluttede besparelse på 0,75 mio. kr. afledt af tidligere års budgetaftaler. Yderligere investeringer finansieres via driftsbudgettet på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. vedrørende indkøb af velfærdsteknologi, som er afsat på investeringsoversigten for Bilag: 1 Åben Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi - budget /15 6

9 5. Plan for udarbejdelse af Norddjurs Kommunes værdighedspolitik P22 15/20775 Åben sag Sagsgang: VPU I finanslovsaftalen for er der lagt op til, at kommunerne skal udarbejde en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest 1. juli Norddjurs Kommunes værdighedspolitik tager udgangspunkt i de fem temaer, som er udmeldt af sundheds- og ældreministeriet: 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring og 5) En værdig død. Udarbejdelsen af politikken sker med inddragelse af forskellige interessentgrupper, bl.a. ældrerådet, på et åbent dialogmøde med borgerne, samt en efterfølgende høringsfase. En nærmere beskrivelse af processen samt en tidsplan for udarbejdelse af værdighedspolitikken er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser, da de afsatte midler i finansloven behandles særskilt. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at procesplanen for udarbejdelsen af Norddjurs Kommunes værdighedspolitik godkendes. Bilag: 1 Åben Procesplan for værdighedspolitikken 16231/16 7

10 6. Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Der er udarbejdet en ny og sammenhængende kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, der går på tværs af kommunens afdelinger/fagområder. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. Kvalitetsstandarden giver et overblik over de samlede tilbud, der kan være aktuelle, når en borger erhverver en hjerneskade. Der er i kvalitetsstandarden ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse, der omhandler særligt komplekse forløb, hvor der er behov for særlig koordinering og tilrettelæggelse på tværs af afdelinger. Derudover vil der ultimo marts 2016 blive udarbejdet en samlet serviceinformation til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, der kan hjælpe med til at skabe et samlet overblik over Norddjurs Kommunes forskellige tilbud og muligheder. I første omgang bliver informationen tilgængelig via kommunens hjemmeside. Forslaget til kvalitetsstandard og den tilhørende indsatsbeskrivelse er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden og indsatsbeskrivelsen har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 8

11 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade samt den tilhørende indsatsbeskrivelse godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for erhvervet hjerneskade /15 2 Åben Forslag til indsatskatalog for erhvervet hjerneskade /15 3 Åben Høringssvar fra ældrerådet 13217/16 4 Åben Høringssvar fra handicaprådet 13222/16 9

12 7. Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for kommunikationsområdet, der dækker Norddjurs Kommunes servicetilbud på syns-, høre- og taleområdet. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. I løbet af 2014 og 2015 har velfærdsforvaltningen haft et særligt fokus på kommunikationsområdet. Dette har medført en opkvalificering af området blandt andet som følge af, at ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade er blevet hjemtaget til kommunen og at der er ansat en talepædagog til at varetage denne opgave, samt at der er blevet ansat en visitator til at varetage al visitation på området. I den udarbejdede kvalitetsstandard er der ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: øvrige ydelser Læse-, stave- og skriveområdet Synsområdet Taleområdet: erhvervet hjerneskade Taleområdet: øvrige ydelser. 10

13 Forslaget til kvalitetsstandard og de tilhørende indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden og indsatsbeskrivelserne har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet og de tilhørende indsatsbeskrivelser godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet /15 2 Åben Forslag til indsatskatalog for kommunikationsområdet /15 3 Åben Høringssvar fra handicaprådet 13220/16 4 Åben Høringssvar fra ældrerådet 13218/16 11

14 8. Fremtidig anvendelse af 12 boliger i Holbæk P00 16/1961 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. maj 2015, at 12 boliger på adresserne Rougsøvej 155A 155P i Holbæk skal ommærkes fra almene ældreboliger til kommunale udlejningsboliger samt at boligerne skal sættes til salg eller nedrives, når den sidste lejer er fraflyttet. Boligerne er nu ommærket til kommunale udlejningsboliger, og der er fortsat én fast lejer i de 12 boliger. På grund af den aktuelle flygtningesituation og på grund af integrationsydelsens størrelse er der i øjeblikket et stort behov for billige udlejningsboliger i Norddjurs Kommune, der kan anvises til flygtninge. Da huslejen for de 12 boliger i Ørsted er lav, foreslås det, at boligerne i en periode anvises til flygtninge, der har behov for en bolig med en lav husleje. Økonomiske konsekvenser De tidligere optagede lån i boligerne var indfriet, inden kommunalbestyrelsen behandlede sagen i maj Der er derfor kun udgifter til drift af boligerne, og udgiften hertil er anslået til kr. årligt. Udgifterne til tomgangshusleje for boligerne har været afholdt af sundheds- og omsorgsområdet. Såfremt alle boligerne skal anvendes til udlejning, må det forventes, at der skal afholdes udgifter til klargøring af boligerne, idet mange af boligerne ikke har været udlejet i en årrække. Ligeledes bemærkes det, at boligerne er i mindre god vedligeholdelsesmæssig stand, og det kan således ikke udelukkes, at det vil være nødvendigt at foretage en række udbedringsarbejder, såfremt boligerne skal anvendes i en længere årrække. 12

15 Udgiften hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes, at udgiften kan finansieres af et akkumuleret driftsoverskud på boligerne eller af henlagte midler. Der er henlæggelser på boligerne svarende til kr. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. boligerne i Holbæk i en periode anvendes til boliger til flygtninge 2. forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige klargørings- og udbedringsarbejder, dog således at udgiften hertil kan finansieres af driftsoverskud eller af henlagte midler i boligerne. 13

16 9. Forslag til kvalitetsstandard for demens A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for demensområdet i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. I den udarbejdede kvalitetsstandard er der ingen ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau. Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Aflastning i hjemmet Demensboliger Dagtilbud Træning Udredning Åben rådgivning. Kvalitetsstandarden og de tilhørende indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag. Forslaget til kvalitetsstandard for demens og indsatkataloget skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 25. februar Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 14

17 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for demens og tilhørende indsatsbeskrivelser sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for demens 16238/16 2 Åben Indsatskatalog for demens 16239/16 15

18 10. Status på anvendelse af midler fra sundhedspuljen Ø40 15/497 Åben sag Sagsgang: VPU Voksen- og plejeudvalget besluttede i 2015 at anvende sundhedspuljen til en række projekter målrettet socialt udsatte grupper. I Sundhedspuljen var der i alt afsat kroner til udmøntning i Følgende projekter modtog midler fra sundhedspuljen i 2015: Tandpleje for socialt udsatte, Norddjurs Kommunale Tandpleje (udvidelse af projekt fra 2014). Projekt Sjov motion og sund mad, Centervej i Auning. Projekt Cykel-Rickshaws, Netværksterapeuterne i Norddjurs Kommune. Motionsredskaber og projekt Friluftsliv, Team Nærheden. Fitness for borgere i Socialpsykiatrien Vest, Bostøtten Stoppestedet. Indsats til sårbare unge med angst og/eller depression, Sundhedsskolen. Tobaksindsatsen i Norddjurs Kommune, Sundhedsskolen. De enkelte modtagere af midler fra sundhedspuljen 2015 har efterfølgende udarbejdet statusbeskrivelser over midlernes anvendelse. En kort sammenfatning af statusbeskrivelserne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om anvendelsen af midlerne fra sundhedspuljen i 2015 tages til efterretning. 16

19 Bilag: 1 Åben Status på anvendelse af midlerne fra sundhedspuljen /16 17

20 11. Udmøntning af sundhedspuljen i Ø40 15/19664 Åben sag Sagsgang: VPU På voksen- og plejeudvalgets møde den 3. november 2015 blev det besluttet, at følgende principper skal være gældende for anvendelsen af midlerne i sundhedspuljen i 2016: Indsatser til forbedring af den generelle tandhygiejne Indsatser til afhjælpning af problemer med inkontinens både for børn og voksne Spise- og madfællesskaber med fokus på socialt samvær og bedre ernæring. Der er modtaget i alt 9 ansøgninger, der samlet svarer til et beløb på kr. Ansøgere Søger tilskud til: Beløb 1 Skovstjernen Spise- og madfællesskaber med fokus på socialt samvær og bedre ernæring Sundhedsskolen Tobaksindsatsen i Norddjurs Kommune Bofællesskab, Valmuen i Glesborg 4 Dagcenter NO.17 At tilbyde borgerne morgenmad 5 x ugentligt (mandag - fredag) Fællesspisning hver tirsdag til aftensmad og torsdag til frokost Videnscenter om Demens Fællesspisning for familier med demens Familiehuset og sundhedsplejen 7 Netværksterapeuter, forebyggende medarbejdere mfl. 8 Norddjurs Kommunale Tandplejer Udviklingstiltag ift. Sundhedsplejens Børneinkontinensklinik Sundhedsprojekt Madborgerskab og livskvalitet Pilotprojekt Bedre tandsundhed hos ældre på plejecenter en fælles opgave Banesvinget i Auning Projekt "Sjov motion og sund mad" Ansøgningerne er vedlagt som bilag. 18

21 Økonomiske konsekvenser Der er i sundhedspuljen afsat kr. til udmøntning i Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, hvordan sundhedspuljen 2016 skal udmøntes. Bilag: 1 Åben 01 - Ansøgning fra Skovstjernen /15 2 Åben 02 - Ansøgning fra Sundhedsskolen 8853/16 3 Åben 03 - Ansøgning fra Bofællesskab, Valmuen i Glesborg 9944/16 4 Åben 04 - Ansøgning fra No 17 i Auning 10627/16 5 Åben 05 - Ansøgning fra Videnscenter om demens 10723/16 6 Åben 06 - Ansøgning fra Familiehuset og Sundhedsplejen 10905/16 7 Åben 07 - Ansøgning fra netværksterapeuter, forebyggende medarbejdere 12260/16 mfl. 8 Åben 08 - Ansøgning fra Norddjurs Kommunale Tandpleje 12265/16 9 Åben 09 - Ansøgning vedr. sjov motion og sund mad 13332/16 19

22 12. Etablering af en delvist lukket afdeling på Grenen P00 15/20115 Åben sag Sagsgang: VPU/BUU, ØK, KB Region Midtjylland har rettet henvendelse til Norddjurs Kommunen vedrørende muligheden for etablering af en delvist lukket afdeling på den regionale døgninstitution Grenen. Som udgangspunkt er det kun kommunerne, der har mulighed for at være driftsherre for delvist lukkede institutioner. Der vil derfor være behov for, at Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab søger Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til, at Region Midtjylland som en forsøgsordning får mulighed for at etablere og drive denne type tilbud. Et udkast til en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet og et uddybende notat fra Region Midtjylland om roller og beføjelser er vedlagt som bilag. Det er Socialtilsyn Midt, der skal give den endelige godkendelse af den delvist lukkede afdeling og som står for det efterfølgende tilsyn med institutionen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der ansøges om dispensation til, at Region Midtjylland får mulighed for at etablere og drive en delvist lukket afdeling på Grenen. Bilag: 1 Åben Forslag til ansøgning om delvist lukket afdeling på Grenen 13463/16 2 Åben Notat om principperne/reglerne /15 20

23 13. Godkendelse af aftaleenheder på voksen- og plejeudvalgets område i A00 15/16311 Åben sag Sagsgang: VPU I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal voksen- og plejeudvalget efter indstilling fra velfærdsdirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område. På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2016: Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Kenneth Koed Nielsen Socialområdet Hanne Nielsen Kenneth Koed Nielsen Velfærdssekretariatet Anders Blæsbjerg Baun Kenneth Koed Nielsen Sundhed og omsorgsområdet Søs Fuglsang Hanne Nielsen Myndigheds- og visitationsenhed Vakant Hanne Nielsen Psykiatri og rusmidler Jan Hoel Hanne Nielsen Område Grenaa Søren Skovbak Meinertz Hanne Nielsen Aktivitets og uddannelse, Grenaa Dick Rønde Hanne Nielsen Område Ørum Birte Kousted Hanne Nielsen Område Ørsted Annette Bro Rask- Vestergaard Hanne Nielsen Område Auning/Allingåbro Frode Lerdahl Søs Fuglsang Administration og udvikling Anne Aastrup Søs Fuglsang Visitations-/myndighedsenhed Jeanette Rokbøl Søs Fuglsang Plejecenter Farsøhthus og plejecenter Møllehjemmet Karina Kreutzfeldt Søs Fuglsang Glesborg Plejecenter Lene Ballegaard Søs Fuglsang Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Allingåbro/Glesborg Hanne Winterberg 21

24 Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Søs Fuglsang Træning og rehabilitering Dorte Bitsch Søs Fuglsang Plejecenter Violskrænten og Grønnegården Anette Eriksen Søs Fuglsang Plejecenter Digterparken Inge Bukart Søs Fuglsang Demenscenteret Helle Thomsen Søs Fuglsang Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa Anette Hjelm Velfærdsforvaltningen vil i samarbejde med økonomi og indkøb og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/ Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til aftaleenheder på voksen- og plejeudvalgets område i 2016 godkendes. 22

25 14. Budgetopfølgning ultimo december 2015 på voksen- og plejeudvalgets område S00 15/7 Åben sag Sagsgang: VPU Drift På voksen- og plejeudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo december 2015, at der samlet set forventes et mindreforbrug på driftsbudgettet på 20,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der i budgetopfølgningen indgår overførte driftsmidler på 13,6 mio. kr. Af de overførte midler forventes 6,7 mio. kr. anvendt i Når der set bort fra overførslerne, forventes der et mindreforbrug på driftsbudgettet på ca. 13,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med ca. 3,7 mio. kr. på myndighedsafdelingens område og ca. 9,7 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet. Mindreforbruget på driftsbudgettet skyldes primært: Myndighedsafdelingen: at der i forbindelse med STU-forløb er en forventet mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. at der i forbindelse med betalinger til/fra kommuner på handicap- og psykiatriområdet forventes et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. at der er i forbindelse med ledsageordning til psykisk handicappede forventes en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. at der i forbindelse med særligt dyre enkeltsager er en ekstra refusionsindtægt i 2015 på ca. 1,7 mio. kr. Sundheds- og omsorgsområdet: at der i forbindelse med den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. 23

26 at der i forbindelse med drift af pleje- og ældreboliger forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. at der i forbindelse med betalinger til/fra kommuner er et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. at der i forbindelse med opstart af klippekortsordningen forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. at der i forbindelse med salg af hjemmeplejens biler er en ekstraordinær nettoindtægt på ca. 0,6 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 12,3 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift i alt 668,5 648,2-20,3 0 Anlæg 12,3 7,1-5,1 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender budgetopfølgningen. Bilag: 1 Åben Bilag til voksen- og plejeudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo 13738/16 december Åben Anlægsoversigt - ultimo december /16 24

27 15. Redegørelse om magtanvendelse i 4. kvartal G01 15/9020 Åben sag Sagsgang: VPU I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om magtanvendelsen på sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Som udgangspunkt er al magtanvendelse i forhold til den enkelte borger forbudt. Der kan imidlertid opstå lejlighedsvise situationer, hvor en særlig foranstaltning er nødvendig for at undgå omsorgssvigt. Såfremt en borger giver sit samtykke til en given foranstaltning, er der ikke tale om magtanvendelse. Men i de situationer, hvor borgeren modsætter sig eller er passiv, gælder reglerne om magtanvendelse. Når der er udøvet magtanvendelse, har de enkelte institutioner pligt til at indberette hændelsen til myndighedsafdelingen eller visitationsenheden på ældreområdet. Magtanvendelse indgår efterfølgende som en del af dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner og tilsyn. En oversigt over indberettede magtanvendelser i 4. kvartal 2015 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelse i 4. kvartal 2015 på sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Redegørelse om magtanvendelse 4. kvartal /16 25

28 16. Statistik 4. kvartal G01 15/9022 Åben sag Sagsgang: VPU Myndighedsafdelingen og visitationsenheden på sundheds- og omsorgsområdet har udarbejdet kvartalsvise statistikker over: Antallet af brugere på handicap- og psykiatriområdet Antallet af visiterede brugere og timer i hjemmeplejen. Statistikkerne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikkerne for 4. kvartal tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Statistik for sundheds- og omsorgsområdet - 4. kvartal /16 2 Åben Statistik fra handicap- og psykiatriområdet - 4. kvartal /16 26

29 17. Orientering I00 16/1531 Åben sag Sagsgang: VPU På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Opstart af fælles servicecenter for telesundhed. Nyhedsbrev er vedlagt som bilag. Opgørelse over antal flygtninge i Norddjurs Kommune. Opgørelsen for 4. kvartal er vedlagt som bilag. KL s seneste udgave af Brug nøgletal i styringen er vedlagt som bilag Ny konstituering i ældrerådet og frivilligrådet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Fælles Servicecenter for Telesundhed, orientering september /16 2 Åben Antal flygtninge - 4. kvartal /16 3 Åben Brug nøgletal i styringen /16 27

30 18. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan A00 16/64 Åben sag Sagsgang: VPU Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Arbejdsplanen for 2016 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til voksen- og plejeudvalgets reviderede arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for /16 28

31 19. Ankeafgørelser K03 16/1808 Åben sag Sagsgang: VPU På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2015 og 2016 fra Ankestyrelsen. Siden voksen- og plejeudvalgets møde den 5. januar 2016 er der modtaget to nye ankeafgørelser, hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse. Én af afgørelserne er blevet stadfæstet og én er blevet hjemvist. Der er ikke modtaget nogle nye ankeafgørelse i sager, hvor hjælpemiddelafdelingen eller visitationsafdelingen har truffet afgørelse. En oversigt over ankeafgørelsernes indhold fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 29

32 20. Ankeafgørelser K03 16/1808 Lukket sag Sagsgang: VPU 30

33 21. Etablering af værested i Grenaa - fysisk placering A08 15/6583 Lukket sag Sagsgang: VPU 31

34 Bilagsoversigt 1. Indvielse af kunst på Møllehjemmet kl Invitation til indvielse af kunst på Møllehjemmet (10365/16) 2. Etablering af værested i Grenaa - valg af samarbejdspartner 1. Oplæg til drift af nyt værested i Grenaa fra Skovtrolden Secondhand/Familiehjælp (14638/16) 2. Oplæg til drift af nyt værested i Grenaa fra Blaa Kors (14634/16) 3. Oplæg til drift af nyt værested i Grenaa fra KFUM's sociale arbejde (14636/16) 3. Status på indkøb af velfærdsteknologi i Status på velfærdsteknologi 2015 (12335/16) 4. Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi Forslag til øget anvendelse af velfærdsteknologi - budget (161897/15) 5. Plan for udarbejdelse af Norddjurs Kommunes værdighedspolitik 1. Procesplan for værdighedspolitikken (16231/16) 6. Forslag til kvalitetsstandard for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade 1. Forslag til kvalitetsstandard for erhvervet hjerneskade (180461/15) 2. Forslag til indsatskatalog for erhvervet hjerneskade (180460/15) 3. Høringssvar fra ældrerådet (13217/16) 4. Høringssvar fra handicaprådet (13222/16) 7. Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet 1. Forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet (180459/15) 2. Forslag til indsatskatalog for kommunikationsområdet (180457/15) 3. Høringssvar fra handicaprådet (13220/16) 4. Høringssvar fra ældrerådet (13218/16) 9. Forslag til kvalitetsstandard for demens 1. Forslag til kvalitetsstandard for demens (16238/16) 2. Indsatskatalog for demens (16239/16) 10. Status på anvendelse af midler fra sundhedspuljen Status på anvendelse af midlerne fra sundhedspuljen 2015 (13731/16) 11. Udmøntning af sundhedspuljen i Ansøgning fra Skovstjernen (169734/15) Ansøgning fra Sundhedsskolen (8853/16) Ansøgning fra Bofællesskab, Valmuen i Glesborg (9944/16) Ansøgning fra No 17 i Auning (10627/16) Ansøgning fra Videnscenter om demens (10723/16) Ansøgning fra Familiehuset og Sundhedsplejen (10905/16) Ansøgning fra netværksterapeuter, forebyggende medarbejdere mfl. (12260/16) 32

35 Ansøgning fra Norddjurs Kommunale Tandpleje (12265/16) Ansøgning vedr. sjov motion og sund mad (13332/16) 12. Etablering af en delvist lukket afdeling på Grenen 1. Forslag til ansøgning om delvist lukket afdeling på Grenen (13463/16) 2. Notat om principperne/reglerne (174417/15) 14. Budgetopfølgning ultimo december 2015 på voksen- og plejeudvalgets område 1. Bilag til voksen- og plejeudvalgets budgetopfølgning pr. ultimo december 2015 (13738/16) 2. Anlægsoversigt - ultimo december 2015 (16212/16) 15. Redegørelse om magtanvendelse i 4. kvartal Redegørelse om magtanvendelse 4. kvartal 2015 (15411/16) 16. Statistik 4. kvartal Statistik for sundheds- og omsorgsområdet - 4. kvartal 2015 (13164/16) 2. Statistik fra handicap- og psykiatriområdet - 4. kvartal 2015 (15407/16) 17. Orientering 1. Fælles Servicecenter for Telesundhed, orientering september 2015 (10780/16) 2. Antal flygtninge - 4. kvartal 2015 (15484/16) 3. Brug nøgletal i styringen 2016 (12827/16) 18. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2016 (16224/16) 33

36 Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (A) 34

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. august 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen, rådhuset Grenaa Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sundhedshuset i Grenaa Sygehusvej 6, Indgang A Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2009. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2009 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Møder: Ældrerådet har i 2009 holdt 12 ordinære møder. Herudover har de af ældrerådet nedsatte arbejdsgrupper holdt et antal møder: Arbejdsgruppe for sundhed

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune Den 8. december 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs Åboulevarden 64 i Grenaa Dato: Onsdag den 29. april 2015 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Birkerød Idrætscenter, Glassalen. Mødedato Tirsdag den 21. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Birkerød Idrætscenter, Glassalen Mødedato Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen (V), Anika Rée

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36, Grenaa Dialogmøderne afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere