Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Kasper Bjerregaard (V) Steen Therkel Jensen (O) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Besøg i den nye Skaterpark Tildeling af håndværkerydelser - ventilation på Vestre Skole Orientering om byggeri af ny daginstitution i Vivild Børneby Frigivelse af anlægsmidler til it i folkeskolen Etablering af en delvist lukket afdeling på Grenen Forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning Forslag til kvalitetsstandard for PPR Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik Godkendelse af aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område i Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo december Status på samarbejdet med Task Forcen om gennemførelse af udviklingsplanen på børne- og ungeområdet Mulighed for afkortning af skoledagens længde Ansøgning om indskrænkning af bestyrelsen ved Ørsted Børneby Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgeltal Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan Orientering Ankeafgørelser Ankeafgørelser Orientering om personsag...29 Bilagsoversigt...30 Norddjurs Kommune

3 1. Besøg i den nye Skaterpark A00 16/928 Åben sag Sagsgang: BUU Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg i den nye Skaterpark i Grenaa. Tid Institution Adresse Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa Ved besøget i skaterparken viste Jens Lassen og Pernille Madsen fra UngNorddjurs rundt og fortalte om arbejdet med at etablere den nye skaterpark herunder inddragelse af de unge i arbejdet. 1

4 2. Tildeling af håndværkerydelser - ventilation på Vestre Skole A00 15/1923 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 at afsætte 3,8 mio. kr. i 2016 til etablering af ventilation på Vestre Skole i Grenaa. Behovet for at etablere ventilation på Vestre Skole er opstået som følge af: at Arbejdstilsynet har udstedt påbud vedrørende SFO- og klasselokaler at Norddjurs Kommunes egne målinger af indeklimaet i en række faglokaler på skolen viser, at CO 2 niveauet i lokalerne på visse tidspunkter overstiger grænseværdierne. Senest har kommunalbestyrelsen på sit møde den 17. november 2015 besluttet, at håndværkerydelser for etablering af ventilation på Vestre Skole skulle udbydes som fagentrepriser i begrænset udbud med laveste pris som tildelingskriterium. Udbudsmaterialet har været udformet således, at tilbudsgivere har afgivet særskilte priser, dels på de lokaler, der er omfattet af påbud fra Arbejdstilsynet, og dels på de faglokaler, som ikke er omfattet af påbud fra Arbejdstilsynet, men hvor Norddjurs Kommunes egne målinger af indeklimaet har påvist behov for ventilation. Der er nu indhentet tilbud på håndværkerydelserne, og nedenstående tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud. Entreprise Tilbudsgiver Tilbudssum (ekskl. moms) Ventilationsentreprisen Bravida kr. VVS-entreprisen Ungstrup VVS og Blik kr. CTS-entreprisen JTN-Automatik kr. El-entreprisen Elcon kr. Tømrerentreprisen Tømrer- og snedkerfirmaet Lars kr. Nielsen I alt kr. 2

5 På baggrund af de indhentede tilbud er udgifterne til udbudte håndværkerydelser på kr. Det forventes, at arbejdet med etablering af ventilationsanlæg påbegyndes primo april og er afsluttet i oktober Økonomiske konsekvenser Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 afsat 3,8 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet. Det fremgik af sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsens behandling den 17. november 2015, at udbudsmaterialet indeholdt arbejder vedrørende etablering af ventilation samt energibesparende tiltag, det er hensigtsmæssigt at få udført i forbindelse med etablering af ventilation. Det fremgik ligeledes, at udgiften til de energibesparende tiltag finansieres via Norddjurs Kommunes energipulje under forudsætning af, at investeringen er rentabel, at midlerne er til stede, samt at prioriteringen kan godkendes af miljø- og teknikudvalget, da puljen administreres af Vej & Ejendom efter nærmere godkendelse i udvalget. Endelig fremgik det af sagsfremstillingen, at der foretages en parallel behandling af sagen i henholdsvis børne- og ungdomsudvalget den 27. januar 2016 og miljø- og teknikudvalget den 26. januar 2016, når håndværksydelserne har været udbudt, og der skal tages stilling til igangsætning af anlægsprojektet. Udviklingsforvaltningen har efterfølgende oplyst, at miljø- og teknikudvalget først kan tage stilling til, om de energibesparende tiltag skal iværksættes, efter der er taget stilling til, om et mindreforbrug på energirenoveringspuljen i 2015 skal overføres til 2016 samt hvordan de overførte midler skal anvendes. 3

6 Det skal bemærkes, at der er mulighed for at medtage de energibesparende tiltag efter arbejdet med etablering af ventilation er påbegyndt. De energibesparende tiltag er prissat særskilt i CTS-entreprisen til kr. Udgiften er indregnet i tilbudssummen for CTS-entreprisen, som fremgår af ovenstående tabel og skal derfor fratrækkes den samlede udgift til håndværkerydelser på kr. Herefter er udgiften til håndværkerydelser vedrørende etablering af ventilation på kr. Den budgetterede udgift til håndværkerydelser vedrørende etablering af ventilation, ekskl. bygherreleverancer, udgør kr. Udgiften til håndværkerydelser vedrørende etablering af ventilation er på baggrund af de indhentede priser således kr. højere end budgetteret. Med henblik på at overholde anlægsprojektets økonomiske ramme er der mulighed for at justere i de udbudte håndværkerydelser, således at der ikke etableres ventilation i flere af de lokaler, som Arbejdstilsynets påbud ikke omfatter. Forvaltningen bemærker, at det må forventes, at Arbejdstilsynet aflægger et opfølgningsbesøg på Vestre Skole, når ventilationsarbejdet er udført. Det kan ikke afvises, at Arbejdstilsynet ved dette besøg kan udstede et yderligere påbud vedrørende de lokaler, hvori der ikke etableres ventilation. Alternativt kan merudgiften finansieres via mindreforbrug på ikke afsluttede anlægsprojekter på børne- og ungdomsudvalgets område herunder byggeriet af fire nye klasselokaler på Auning Skole, der allerede er taget i brug, men hvor enkelte mindre arbejder vedrørende ovenlysvinduer endnu ikke er færdiggjort. Et budget, hvor merudgiften på kr. er indregnet, er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 4

7 1. der indgås aftale med de tilbudsgivere, som har afgivet det billigste konditionsmæssige tilbud 2. at byggeriet tilpasses ved at udtage ventilationsarbejder i lokaler, der ikke er omfattet af Arbejdstilsynets påbud, så merudgiften på kr. undgås 3. der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i udgiften finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. 5. byggeriet påbegyndes primo april Bilag: 1 Åben Budget. Ventilation på Vestre Skole. Igangsætning af byggeri /16 Ad 1). Tiltrådt. Ad 2). Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at det samlede ventilationsprojekt gennemføres, og at merudgiften på kr. finansieres via mindreforbrug på ikke afsluttede anlægsprojekter på børne- og ungdomsudvalgets område. Ad 3). Tiltrådt. Ad 4). Tiltrådt. Ad 5). Tiltrådt. 5

8 3. Orientering om byggeri af ny daginstitution i Vivild Børneby A00 16/1730 Åben sag Sagsgang: BUU På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på byggeriet af den nye daginstitution i Vivild Børneby. Fokus vil være på den konstaterede olieforurening, idet der nu er foretaget en delvis oprensning af den forurenede jord. I forbindelse med oprensningen er der imidlertid konstateret en restforurening, som endnu ikke er afgrænset, og som vurderes at være løbet ind under den eksisterende SFO-bygning. På nuværende tidspunkt er det endnu ikke afklaret, om det bliver nødvendigt at fjerne restforureningen. Økonomiske konsekvenser Udgifterne til en eventuel oprensning af olieforureningen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det vurderes, at udgifterne kan medføre, at den økonomiske ramme for anlægsprojektet ikke kan overholdes. Det forventes, at det til børne- og ungdomsudvalgets møde den 24. februar 2016 er afklaret, hvad udgiften til oprensning af olieforureningen vil være. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. 6

9 4. Frigivelse af anlægsmidler til it i folkeskolen S00 16/1590 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 at afsætte 0,8 mio. kr. til anskaffelser af it-udstyr i folkeskolen. Tidligere har kommunalbestyrelsen på sit møde den 22. april 2014 godkendt en digitaliseringsplan for skoleområdet, som blandt andet medfører, at der i 2016 skal anskaffes 498 bærbare pc ere/ tablets/ stationære pc ere til udlån til elever i indskolingen samt anskaffes elevskabe til opbevaring af it-udstyr til indskolingen. Desuden skal der i 2016 gennemføres opgradering af eksisterende elstik/ etablering af nye elstik i 78 undervisningslokaler, opgradering af fiberforbindelse ligesom der skal foretages fornyelse af indkøbte abonnementer til digitale læremidler. Med henblik på at foretage de anskaffelser, som fremgår af digitaliseringsplanen, søges bevillingen på 0,8 mio. kr. nu frigivet. Det bemærkes, at beløbet på 0,8 mio. kr. finansierer en del af de anskaffelser, som fremgår af digitaliseringsplanen, mens den resterende del af udgiften er indregnet i driftsbudgettet. Økonomiske konsekvenser Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat 0,8 mio. kr. til it-anskaffelser på skoleområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte beløb på 0,8 mio. kr. til it-anskaffelser på skoleområdet. Tiltrådt. 7

10 5. Etablering af en delvist lukket afdeling på Grenen P00 15/20115 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Region Midtjylland har rettet henvendelse til Norddjurs Kommunen vedrørende muligheden for etablering af en delvist lukket afdeling på den regionale døgninstitution Grenen. Som udgangspunkt er det kun kommunerne, der har mulighed for at være driftsherre for delvist lukkede institutioner. Der vil derfor være behov for, at Norddjurs Kommune og Region Midtjylland i fællesskab søger Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til, at Region Midtjylland som en forsøgsordning får mulighed for at etablere og drive denne type tilbud. Et udkast til en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet og et uddybende notat fra Region Midtjylland om roller og beføjelser er vedlagt som bilag. Det er Socialtilsyn Midt, der skal give den endelige godkendelse af den delvist lukkede afdeling og som står for det efterfølgende tilsyn med institutionen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der ansøges om dispensation til, at Region Midtjylland får mulighed for at etablere og drive en delvist lukket afdeling på Grenen. Bilag: 1 Åben Forslag til ansøgning om delvist lukket afdeling på Grenen 13463/16 2 Åben Notat om principperne/reglerne /15 Tiltrådt. 8

11 Tom Bytoft bad forvaltningen om en vurdering af, om han var inhabil i sagen, idet et familiemedlem er leder på Grenen. Forvaltningen vurderede, at Tom Bytoft ikke var inhabil. 9

12 6. Forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for Norddjurs Kommunes familieundervisning. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Forslaget til revideret kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning har været sendt til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning /15 2 Åben Høringssvar - handicaprådet /15 3 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /15 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /15 5 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 10897/16 6 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 10908/16 7 Åben Høringssvar - Glesborg 11389/16 Godkendt. 10

13 7. Forslag til kvalitetsstandard for PPR A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU Der er udarbejdet en ny kvalitetsstandard for PPR i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er udarbejdet efter en ny model, som velfærdsforvaltningen har taget i brug i foråret Den nye type kvalitetsstandard skal understøtte en ensartet struktur i alle kvalitetsstandarder og derved medvirke til at skabe en øget overskuelighed. Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag. Forslaget til en revideret kvalitetsstandard for PPR har været sendt til høring i bestyrelser og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ny kvalitetsstandard for PPR godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for PPR /15 2 Åben Høringssvar - handicaprådet /15 3 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /15 4 Åben Høringssvar - Område Auning /15 5 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /15 6 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby 10895/16 7 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby 10908/16 8 Åben Høringssvar - Glesborg Børneby 11388/16 Godkendt. 11

14 8. Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik P22 14/10220 Åben sag Sagsgang: BUU Kommunalbestyrelsen har godkendt en drejebog for udarbejdelsen af Norddjurs Kommunes skole- og dagtilbudspolitik. Processen for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitikken inddeles i to faser: 1. Fastlæggelse af politikkens hovedemner og målgrupper 2. Formulering af indholdet i politikken. I hver fase vil der ved hjælp af forskellige metoder ske inddragelse af de centrale interessentgrupper på skole- og dagtilbudsområdet. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af budget besluttet, at der skal gennemføres en større analyse af skoleområdet. Denne analyse gennemføres i foråret På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en revideret drejebog, hvor tidsplanen for arbejdet med skole- og dagtilbudspolitikken er justeret. Dette skyldes, at skoleanalysens resultater forventes at skulle indgå i skole- og dagtilbudspolitikken. Den reviderede drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitikken er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en revideret drejebog for udarbejdelsen af en overordnet skole- og dagtilbudspolitik godkendes. 12

15 Bilag: 1 Åben Drejebog, revideret jan /16 Godkendt. 13

16 9. Godkendelse af aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område i A00 15/16311 Åben sag Sagsgang: BUU I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal børne- og ungdomsudvalget efter indstilling fra velfærdsdirektøren beslutte hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område. På denne baggrund er der udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2016: Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Kenneth Koed Nielsen Skole- og dagtilbudsafdelingen Finn Nørskov Mikkelsen Kenneth Koed Nielsen Socialområdet Hanne Nielsen Kenneth Koed Nielsen Velfærdssekretariatet Anders Blæsbjerg Baun Finn Nørskov Mikkelsen Område Auning Doris Bang Finn Nørskov Mikkelsen Område Grenaa Bente Have Finn Nørskov Mikkelsen Ørsted Børneby Henning Hansen Finn Nørskov Mikkelsen Allingåbro Børneby Christian Sloth Finn Nørskov Mikkelsen Vivild Børneby Jonna Nielsen Finn Nørskov Mikkelsen Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Finn Nørskov Mikkelsen Børneby Glesborg Helle Bruun Poulsen Finn Nørskov Mikkelsen Toubro Børneby Martin Bregendahl Bak Finn Nørskov Mikkelsen Børneby Mølle Erik Vedelsbo Falk Finn Nørskov Mikkelsen Anholt Skole og Børnehave Gyrite Andersen Finn Nørskov Mikkelsen Kattegatskolen Allan Vestrup Finn Nørskov Mikkelsen Vestre Skole Jacob Hørlyck 14

17 Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Finn Nørskov Mikkelsen Auning Skole Lars Sørensen Finn Nørskov Mikkelsen 10. Klasse-Center Djursland Alan Rønde, (konstitueret indtil den 31/07/2016) Finn Nørskov Mikkelsen Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen Finn Nørskov Mikkelsen PPR, udvikling og administration Lene Ravn Holst Hanne Nielsen Myndigheds- og visitationsenhed * Hanne Nielsen UngNorddjurs * Hanne Nielsen Hanne Nielsen Døgninstitutionstilbud til børn og unge Forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge * * Hanne Nielsen Familiehuset, sundhedsplejen * Hanne Nielsen Tandplejen * Anm.:* Socialchefen gennemfører i løbet af uge 3 og starten på uge 4 en række samtaler med de nuværende ledere på socialområdet med henblik på inden børne- og ungdomsudvalgets møde at kunne udmelde, hvem der bliver de fremtidige aftaleholdere, og om nogle af stillingerne evt. skal i eksternt opslag. Velfærdsforvaltningen vil i samarbejde med økonomi og indkøb og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/ Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til aftaleenheder på børne- og ungdomsudvalgets område i 2016 godkendes. 15

18 Godkendt. 16

19 10. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo december S00 15/3 Åben sag Sagsgang: BUU Budgetopfølgning ultimo december 2015 på børne- og ungdomsudvalgets område. Drift På børne- og ungdomsudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo december 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug af overførte driftsmidler fra tidligere år på skole- og dagpasningsområdet og socialområdet. I budgetopfølgningen indgår overførte driftsmidler fra 2014 på 13,2 mio. kr. Af de overførte midler forventes 11,0 mio. kr. anvendt i Når der ses bort fra overførslerne, forventes der et merforbrug på driftsbudgettet på ca. 0,2 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 38,6 mio. kr. fra tidligere år. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse * Drift ekskl. overførte driftsmidler 682,6 682,8 0,2 Overførte driftsmidler 13,2 11,0-2,2 Drift i alt 695,8 693,8-2,0 Anlæg 42,6 32,7-9,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 17

20 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget godkender budgetopfølgningen. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2015 for børne- og 7403/16 ungdomsudvalget 2 Åben Anlægsoversigt - ultimo december /16 Godkendt. 18

21 11. Status på samarbejdet med Task Forcen om gennemførelse af udviklingsplanen på børne- og ungeområdet P20 14/1640 Åben sag Sagsgang: BUU På børne- og ungdomsudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen orientere om status på samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Godkendt. 19

22 12. Mulighed for afkortning af skoledagens længde G01 13/12262 Åben sag Sagsgang: BUU Ministeriet for børn, undervisning og dagtilbud har fremsendt et brev til landets kommunalbestyrelser om mulighederne for afkortning af skoledagens længde. Henvendelsen og et medsendt notat fra ministeriet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter henvendelsen. Bilag: 1 Åben Brev fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 9792/16 2 Åben Notat om mulighederne for afkortning af skoledagens længde 9794/16 Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Lars Østergaard, Kasper Bjerregaard, Tom Bytoft, Niels Basballe og Pia Bjerregaard ønsker ikke, at der skal ske en afkortning af skoledagens længde. Ulf Harbo ønsker, at der åbnes op for, at skolerne kan afkorte skoledagens længde, og at der rejses en særskilt sag i kommunalbestyrelsen vedrørende henvendelsen. 20

23 13. Ansøgning om indskrænkning af bestyrelsen ved Ørsted Børneby G01 14/1390 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2014, hvordan bestyrelser ved skoler og børnebyer i Norddjurs Kommune skal sammensættes. Beslutningen skete i tråd med folkeskolelovens intentioner om en mere åben skole og lovens mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, de lokale ungdomsuddannelser eller de lokale foreninger - samtidig med at antallet af forældrevalgte repræsentanter i bestyrelsen dog altid skal udgøre et flertal. Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes den 22. april 2014, at repræsentanter til bestyrelserne fra de lokale foreninger skal udpeges af Fritidsrådet. Oversigt over bestyrelsernes sammensætning er vedlagt som bilag. Bestyrelsen for Ørsted Børneby har fremsendt en ansøgning om at indskrænke bestyrelsen med 2 forældrerepræsentanter fra 9 til 7 repræsentanter. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. Bestyrelsen anfører i sin begrundelse, at 17 bestyrelsesmedlemmer og de 3 lederes deltagelse i møderne udgør en unødig stor forsamling. Bestyrelsen anfører samtidig, at indskrænkningen er gjort mulig, idet det ikke er lykkedes at udpege 2 repræsentanter fra de frivillige foreninger til bestyrelsen. Bestyrelsen anfører, at det således fortsat er muligt at opfylde lovgivningens krav om, at der skal være et flertal af forældrevalgte medlemmer i bestyrelsen. Endelig foreslår bestyrelsen, at det besluttes, at hvis eller når, der udpeges foreningsvalgte medlemmer, så indtræder tilsvarende valgte forældrevalgte suppleanter samtidigt. 21

24 Det er forvaltningens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt, såfremt antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal afhænge af i hvilket omfang, det lykkes at udpege repræsentanter fra de lokale foreninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at ansøgningen om indskrænkning af bestyrelsen ved Ørsted Børneby drøftes. Bilag: 1 Åben Ansøgning fra bestyrelsen for Ørsted Børneby 11426/16 2 Åben Bilag - Oversigt over bestyrelsernes sammensætning /14 Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, så antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 22

25 14. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgeltal A00 16/931 Åben sag Sagsgang: BUU Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anbringelser ultimo december /16 2 Åben Underretninger ultimo december /16 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 23

26 15. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan A00 16/127 Åben sag Sagsgang: BUU Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget i Arbejdsplanen for 2016 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets reviderede arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan /16 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 24

27 16. Orientering A00 16/933 Åben sag Sagsgang: BUU På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Status på lærersituationen i Norddjurs Kommune Status på samarbejde med undervisningsministeriet og Epinion vedr. vurdering af validiteten af de nationale test Opgørelse over antal flygtninge i Norddjurs Kommune. Opgørelsen for 4. kvartal er vedlagt som bilag. KL s seneste udgave af Brug nøgletal i styringen er vedlagt som bilag René Aakjær konstitueres som distriktsleder i Ørsted Børneby i skoleåret 2016/2017 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Antal flygtninge - 4. kvartal /16 2 Åben Brug nøgletal i styringen /16 Godkendt. 25

28 17. Ankeafgørelser K03 16/935 Åben sag Sagsgang: BUU På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. december 2015 er der modtaget 5 nye ankeafgørelser, hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse. Heraf er 3 sager stadfæstet, 1 sag er ændret og 1 sag er hjemvist. Der er kommet 5 ny afgørelse, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget. Alle sager er stadfæstet. Derudover er genbehandlingsfristen ændret i 2 sager. En nærmere oversigt over indholdet i alle ankeafgørelser fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen af afgørelserne kan indeholde personhenførbare oplysninger. Der er en enkelt afgørelse fra Klagenævnet for Specialundervisning vedrørende en afgørelse truffet af skole- og dagtilbudsafdelingen. Sagen er blevet hjemvist til fornyet behandling. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 26

29 18. Ankeafgørelser K03 16/935 Lukket sag Sagsgang: BUU Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

30 19. Orientering om personsag A00 16/1743 Lukket sag Sagsgang: BUU Godkendt. 28

31 Bilagsoversigt 2. Tildeling af håndværkerydelser - ventilation på Vestre Skole 1. Budget. Ventilation på Vestre Skole. Igangsætning af byggeri. (12962/16) 5. Etablering af en delvist lukket afdeling på Grenen 1. Forslag til ansøgning om delvist lukket afdeling på Grenen (13463/16) 2. Notat om principperne/reglerne (174417/15) 6. Forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning 1. Forslag til kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning (135831/15) 2. Høringssvar - handicaprådet (176508/15) 3. Høringssvar - Distrikt Ørum (169460/15) 4. Høringssvar - Vivild Børneby (179659/15) 5. Høringssvar - Allingåbro Børneby (10897/16) 6. Høringssvar - Ørsted Børneby (10908/16) 7. Høringssvar - Glesborg (11389/16) 7. Forslag til kvalitetsstandard for PPR 1. Forslag til kvalitetsstandard for PPR (135962/15) 2. Høringssvar - handicaprådet (176509/15) 3. Høringssvar - Distrikt Ørum (169462/15) 4. Høringssvar - Område Auning (173782/15) 5. Høringssvar - Vivild Børneby (179669/15) 6. Høringssvar - Allingåbro Børneby (10895/16) 7. Høringssvar - Ørsted Børneby (10908/16) 8. Høringssvar - Glesborg Børneby (11388/16) 8. Drejebog for udarbejdelse af skole- og dagtilbudspolitik 1. Drejebog, revideret jan (11875/16) 10. Budgetopfølgning for børne- og ungdomsudvalget ultimo december Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2015 for børne- og ungdomsudvalget (7403/16) 2. Anlægsoversigt - ultimo december 2015 (9746/16) 12. Mulighed for afkortning af skoledagens længde 1. Brev fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling (9792/16) 2. Notat om mulighederne for afkortning af skoledagens længde (9794/16) 13. Ansøgning om indskrænkning af bestyrelsen ved Ørsted Børneby 1. Ansøgning fra bestyrelsen for Ørsted Børneby (11426/16) 2. Bilag - Oversigt over bestyrelsernes sammensætning 2014 (27243/14) 14. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgeltal 1. Anbringelser ultimo december 2015 (9722/16) 2. Underretninger ultimo december 2015 (9724/16) 29

32 15. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 1. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2016 (12991/16) 16. Orientering 1. Antal flygtninge - 4. kvartal 2015 (12716/16) 2. Brug nøgletal i styringen 2016 (12827/16) 30

33 Underskriftsside Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (A) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Kasper Bjerregaard (V) 31

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: UngNorddjurs Åboulevarden 64 i Grenaa Dato: Onsdag den 29. april 2015 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sandstumpvej 35, Grenaa (rejsegilde) Mødet fortsætter derefter på Vestre Skole Dato: Onsdag den 25. februar 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Markedsplads 6, Allingåbro Mødet indledes med et besøg i familiehuset og sundhedsplejens lokale på Markedsplads 6. Den resterende del af mødet afholdes på Allingåbroskolen, Plantagevej 11.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 24. marts 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013

Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune 10. februar 2013 KKN Børne- og ungdomsudvalget arbejdsplan for 2013 Mandag den 7. januar 2013, kl. 15.00-18.00 Dialogmøde hvor der følges op på, hvordan de enkelte skoler har tilrettelagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår 2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Referat d. 9. april 2015. Fællesbestyrelsen

Referat d. 9. april 2015. Fællesbestyrelsen Referat d. 9. april 2015 Møde : 07, skoleåret 20142015 Sted : Allingåbroskolen, lokale 06 Den : 15. april 2015 Tidsrum : Kl. 18.3020.30 Birte Kjeldsen Fællesbestyrelsen Hilde Marie Søgaard Jan Salling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Dato: Onsdag den 25. maj 2016 Start kl.: 14:15 Slut kl.:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 21. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Dialogmøde med ungdomsrådet, elevrepræsentanter og kontaktlærere, kl. 14.00-15.30...1

Indholdsfortegnelse. 1. Dialogmøde med ungdomsrådet, elevrepræsentanter og kontaktlærere, kl. 14.00-15.30...1 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 10/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa, gæstekantinen Dato : 27. september 2012 Start kl. : 14.00 (Ungdomsrådet og elevrepræsentanter afholder formøde kl. 13.00-14.00 i Gæstekantinen)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa samt mødelokale 1, rådhuset i Grenaa Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Tom

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 10. juni 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 14. juni 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Dato: Onsdag den 26. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

DAGSORDEN. Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V)

DAGSORDEN. Erik Hoberg (A) (Formand) Lars Østergaard (V) (Næstformand) Tommy Glindvad (A) Mads Nikolajsen (F) Kai Hansen (V) Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 10. marts 2009 Start kl. : 13.00 frokost i kantinen kl. 12.30 Slut kl. : 20.45 Medlemmer Erik Hoberg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vores Hus Chr. Winthers Vej 9 i Grenaa Dato: Onsdag den 27. april 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 18. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge...

Indholdsfortegnelse. 1. Regnskab 2008...1. 2. Budget 2009 oliepris...2. 3. Lønsumsafgift...3. 4. Moms på persontransport...4. 5. Dokning af færge... Færgeudvalget Grenaa Anholt færgefart DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Anholt Færgen, Grenaa Havn Dato : 13. marts 2009 Start kl. : 11.30 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Jens Johan Richardy (Formand) John

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Tirsdag den 26. november 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente

Læs mere

DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L)

DAGSORDEN. Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft (A) Bente Hedegaard (A) Benny Hammer (C) Berit Byskov (L) Jørgen Vest Rasmussen (L) Børne- og ungdomsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2010 Sted : Administrationsbygningen i Glesborg Dato : 11. maj 2010 Start kl. : 16:00 Slut kl. : 21:30 Medlemmer Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 02. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Formøde for medarbejdersiden kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Station Allingåbro A.L. Pedersens Vej 5, 8961 Allingåbro Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen, Norddjurs (A) Torben Jensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Allé 6, Auning Dato: Onsdag den 18. december 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Auning Skole Sdr. Fællesvej 4, Auning Dato: Onsdag den 4. september 2013 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Else Søjmark (A) Tom Bytoft

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010

Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010 Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. august 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen Brøgger

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Skoleudvalgets møde den 09.04.2015 kl. 08:00 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Paul Christensen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere