Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport om Værdikæden i Ecco"

Transkript

1 Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: Underskrift:

2 Indholdsfortegnelse Abstract Kapitel... 3 Indledning... 3 Problemfelt:... 3 Problemformulering: Kapitel... 4 Afgrænsning Kapitel... 4 Videnskabsteori og metode Kapitel... 6 Empirisk tilgang og retning... 6 Teoretiske tilgange... 7 Supply chain management - værdikæde... 7 Maslows behovspyramide Kapitel... 8 Interviewguide:... 8 Spørgeskemaundersøgelse Kapitel Ecco som virksomhed Virksomhedsbeskrivelse Kapitel Udfordringer og fordele for Eccos værdi- og forsyningskæde Analyse af interviews og spørgeskemaundersøgelsen Meningsfortolkning: Konklusion Litteraturliste Bøger: Websider: BILAG

3 Abstract Værdikæden i Ecco This study investigates how the Danish company Ecco has changed their focus on their value chain management. The new focus has been changed in 2009, which means the new concept now focus on the costumers and the Ecco stories. The first part of the paper is an investigation of how Ecco s value chain management has been challenging. This part is mainly based on theory from Michael Porter on value chain management. The second part I interview two shop-managers from Ecco and create a sample about the Danish people s opinion about Ecco. To make a qualitative interview guide there will be using Steinar Kvale s scientific method about qualitative interview. Finally the results are being compared to the results from interview and sample with Abraham Maslow s theory about hierarchy of needs. The conclusion is that Ecco has made a good decision to change their focus on value chain management. Today is Ecco a big company with only quality products. Dette projekt opgave undersøger hvordan den danske virksomhed Ecco har ændret deres focus på værdikæden. Det nye fokus er blevet ændret i 2009, hvilket førte til at konceptet nu omhandler mere forbrugerne og butikkerne. I projektets første del undersøges hvordan Ecco værdikæde er blevet udfordret. I denne del af undersøgelsen er baseret på teori fra Michael Porter om værdikæde. Projektets anden del er bygget på interviews med to butiksleder fra Ecco samt stikprøveundersøgelse af den danske befolkning mening om Ecco. For at få udarbejdet et kvalitativt interviewguide, er der blevet brugt metoder fra Steinar Kvale. Til sidst vil resultaterne fra stikprøven og interviews blive sammenlignet med hinanden og set i forhold til Abraham Maslows teori om behovspyramiden. Konklusion på dette projekt er, at Ecco har foretaget rigtige beslutninger ved at ændre fokuset på deres værdikæde. I dag er Ecco et stort virksomhed med kun kvalitative produkter. 2

4 1. Kapitel Indledning Virksomheden Ecco er blevet en af verdens førende skoproducenter, den fjerdestørste globalt, med overskud år efter år. Selv under de senere års krise har man formået at skabe overskud, mens de nærmeste konkurrenter har lidt tab. Den multinationale danske skoproducent med fabrikker og butikker rundt om i verden er et usædvanligt firma, idet man ejer hele værdikæden - fra ko til sko, som man siger. (kilde, ECCO besluttede i 2009 at gennemføre en ny strategi for sin logistik, som i højere grad lægger vægten på markedet og forbrugerne end på leverandørerne. Ecco ønskede at kunne reagere hurtigere på markedets krav, hvilket er vigtigt i dagens marked, hvor forbrugeren er mere i centrum end tidligere, og mode og tendenser skifter hurtigere. Ecco skulle således blive mere downstream - end upstream -orienteret.(ecco, årsrapport: 2009) Problemfelt: Som allerede nævnt, så ejer Ecco hele deres værdikæde fra ko til sko, og det gør Ecco mere uafhængig af sine leverandører. Men det har også betydet, at Ecco traditionelt har haft sin opmærksomhed rettet bagud, mod leverandøren, og ikke fremad mod forbrugermarkedet. Men nu vil Ecco fremover sætte mere fokus på forbrugerne. Dette fører frem til følgende problemformulering. 3

5 Problemformulering: Hvilke udfordringer har der været og hvad har det betyder for Ecco, at sætte et nyt fokus i værdikæden? Arbejdsspørgsmål: Hvilke udfordringer og fordele er der ved Eccos nugældende værdikæde? Hvilken betydning har dette fået hos Ecco (interview)? Er der en sammenhæng mellem værdikædens ændring i 2009 og den danske befolknings interesse i Ecco efterfølgende (stikprøve)? 2. Kapitel Afgrænsning I dette projekt er fokus på værdikædens virkning. Dermed er der andre interessante og eventuelt relevante faktorer udeladt. Det er teorien om organisationsstruktur et eksempel på. På trods af adskillige forespørgsler har det ikke været muligt at indhente interviews med Eccos topledelse. Derfor har jeg i stedet interviewet to butikschefer i to forskellige Ecco butikker. Finanskrisens særlige betydning vil der ikke fokuseres på i opgaven. Yderligere vil Eccos regnskab ligeledes heller ikke blive uddybet nærmere. 3. Kapitel Videnskabsteori og metode I dette afsnit vil den videnskabsteori, der anvendes i projektet, præsenteres. 4

6 Indledningsvist skal det fastslås, at der er hermeneutisk tilgang i dette projekt samt dens principper om den hermeneutiske cirkel, da denne videnskabsteoretiske tilgang beskriver, hvordan man har undersøgt problemformulering og løbende har arbejdet med vores forforståelse. (Søren Juul m.fl., Videnskabsteori 2012:110) I projektet er der brugt den videnskabelige metode, den hermeneutiske cirkel til forståelsen af værdikædens betydning af marketing og salg eller rettere sagt Downstream, og hvordan disse faktorer har påvirket Ecco senere hen ved at ændre deres strategi i Min forforståelse med hensyn til disse faktorer er, at det betyder meget at lave markedsføring, hvilket betyder et godt image, som motiverer kunden at betale en merpris for produktet. Min forforståelse siger også, at det ikke alligevel er alle, der er villige til at betale mere. Spørgsmålet er her, hvorfor? Det skyldes forskellige grunde: Nogle har ikke råd, nogle mener, at dyre mærkevarer er ufornuftigt, mv. (Søren Juul m.fl., Videnskabsteori 2012:111) Denne forforståelse skaber en forståelseshorisont, og herfra kan vores forforståelse, igennem den nye viden vi får anskues. Den hermeneutiske cirkel skal ses som en cirkel, der består af en helhedsforståelse samt en delforståelse. Med andre ord kan vi ikke forstå delene uden en forståelse for helheden, eller omvendt. Det vi undersøger, giver først mening når man forstår sammenhængen mellem del og helhed. Jeg går i gang med at undersøge problemformulering ved hjælp af interviews, spørgeskema, teori og empiri, hvor min forforståelse enten bliver af- eller bekræftet og derved danner jeg en ny delforståelse af helhedsforståelsen. Således bliver min helhedsforståelse af emnet hele tiden revideret, eller med andre ord, jeg udvider min forståelseshorisont. (Poul Bitsch Olsen m.fl., Problemorienteret projektarbejde 2011;29). Forforståelsen bliver også påvirket af de delforståelser, jeg får igennem projektet og dermed bliver min egen forforståelse provokeret og min horisont vil blive udvidet, hvor jeg så skaber nye meninger og forventninger til, hvad det egentlig betyder at sætte fokus på kunder og image. (Søren Juul m.fl., Videnskabsteori 2012: ) 5

7 4. Kapitel Empirisk tilgang og retning Jeg har valgt at bruge de metodiske tilgange induktion og deduktion. I projektets første del er der mest vægtning af teori. Således betyder det, at den deduktive metode benyttes. Forklaringen på deduktion er, at man bevæger sig fra den generelle regel eller teori til en konkret observation. Den deduktive tilgang bruges i forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden, da spørgsmålene er baseret på at belyse teorien. Den induktive metode er, at man går fra empiri til teori. Således at, igennem mit interviews, som er min primære empiri, vil jeg opnå en mere general viden omkring hvorledes ændringen kunne mærkes siden Ecco ændrede fokus i Min induktive tilgang til interviewet har været præget af åbenhed, da det er vigtigt ikke at have negative fordomme, men tværtimod have forventninger og formeninger. Således vi det sige, at i forhold til videnskabsteorien, vil jeg kunne af- eller bekræfte mit forforståelse. Da jeg ikke kunne få et konkret interview med en fra Ecco-ledelsen, valgte jeg i stedet at kontakte to butikschefer fra to Ecco butikker, som gerne ville lade sig interviewe. Jeg har altså indsamlet empiri, dels noget skriftligt empiri, som fra spørgeskema og dels to interviews med butikschefer i to Ecco butikker. Interviewet med butikscheferne bruger jeg til at undersøge, om ændringen af fokusset i 2009 har betydet forandringer for de folk, der i første omgang møder kunderne, nemlig Eccos folk ude i butikkerne. Hvis Ecco har ændret sin strategi, så den i højere grad skal have fokus på kunderne og markedet, så ville det være oplagt, at de butiksejere har mærket til forandringer. Hvis der har været forandringer, så vil jeg undersøge, hvad disse forandringer indebærer. Til brug for dataindsamlingen i form af kvalitative interview trækker jeg på Steiner Kvale og bogen, InterView. 6

8 Teoretiske tilgange Supply chain management - værdikæde Jeg vil i opgaven inddrage teorier om supply chain management, bl.a. Porters værdikæde som kan give et fingerpeg om, hvilke udfordringer, faldgruber og muligheder der ligger i at skifte fokus. Det var Michael Porter, der i 1985 introducerede begrebet værdikæde (value chain), og angav at der er primære og støttende aktiviteter i en virksomhed (Mintzberg m.fl.: Strategi Safari, 2009:109). De primære aktiviteter er dem, der er direkte involveret i, at varer strømmer til forbrugeren, mens de støttende aktiviteter udelukkende eksisterer for at støtte de primære. I Porters model har måden, som værdikæden håndteres på, betydning for indtjeningen for den enkelte virksomhed, og værdikæden udgør en måde, hvorpå man systematisk kan undersøge alle de aktiviteter, en virksomhed udfører, og hvordan de interagerer.(ibid.108) Alle aktiviteterne i værdikæden er med til, at skabe en form for værdi for produkt der kommer ud til forbrugerne og ved at udnytte disse aktiviteter optimalt vil værdien af virksomhedens produkt være høj. Ecco ejer hele deres værdi kæde og derfor kan de styre meget bedre kvaliteten eller designet osv. Bedre end sine konkurrenter. Teorien bag værdikæden er yderst interessant, fordi jeg vil undersøge om forbrugerne ser Eccos produkter med en høj værdi. Kritik til modellen er, at den kun giver et billede af virksomheden som den er nu og ikke hvis man vil udvikle sin strategi og se udover det eksisterende forhold og dermed finde ud af hvilke områder der skal fokuseres og satses på. En anden kritik er, at modellen kun menes, at kunne bruges for større produktionsvirksomheder. (Kai Hansen m.fl. organisation 2010:293) Maslows behovspyramide Denne teori har jeg valgt at inddrage i projektet, fordi den giver et godt overblik over, hvilke behov mennesker hierarkisk besidder. Jeg vil fokusere på toppen af behovene, 7

9 nemlig selvrealiseringsbehovet. Det skyldes, at Ecco-produkter er kvalitetsvarer, som har en form for prestige over sig. Disse teorier vil blive uddybet dybdegående senere i projektet. 5. Kapitel Interviewguide: Kvalitativt interview med ejer af fem ECCO-butikker, Lars Jørgensen og Niels Jessen. Jeg har taget udgangspunkt i Steiner Kvale for at få udarbejdet en interviewguide, samt bearbejdning af resultaterne fra interviewet i den sidste del af analysen. Jeg vil foretage et semistruktureret kvalitativt interview, hvor der tages udgangspunkt i 10 åbne spørgsmål (se herunder bilag), hvilket skaber en ramme for hvordan interviewets retning skal være. Det skal netop være åbne, for at jeg kan få så vidt oplysninger som muligt (Kvale & Brinkmann, 2008:144). Som det første så, skal der bruges valide metoder, når noget skal undersøges og undersøgelsen sikre validitet. Det vil sige, at undersøgelsen skal være troværdig og gyldig samt relevante. Det skal være relevant pga. det som man vil undersøge skal man også opnå svar på. Nogle af de spørgsmål jeg vil stille butiksejeren vil være faglige samt erfaringer, hvilket skal sikre mig troværdige svar. For at få den dybdegående forklaring og forståelse af interviewerens syn på, forandringen af Eccos nye strategi, vil jeg spørge ind til hvordan de oplever forskellen nu og tidligere. Således vil jeg dele mit hovedspørgsmål op i underspørgsmål, hvor jeg vil opnå nye nuancer og små detaljer i beskrivelsen af, hvordan forandringen har været siden Ecco renoveret sine butikker samt stillede krav for efterkurser til butiksledere for at opnå størst mulig effektivitet ved salg til forbrugerne. På denne måde kan der siges, at den deduktive tilgang, har betydet, at teorien bag værdikæde modellen har været medbestemmende i forhold til de vigtigste 8

10 pointer i min interviewguide. Før jeg startede interviewet gik jeg i gang med at informere om, anonymitet og interviewets formål. Jeg foreslog at optage samtalen, da det vil være mere oplagt at foretage interviewet hurtigt, da Eccos butikker ofte oplever travlhed med mange kunder, som hele tiden kommer ind i butikkerne. Derefter ville jeg skrive samtalen ned til senere brug i projektet. (Kvale 1996: ) De interviewede butiksejere har været ret engageret og prøvet at give mig de mest mulige oplysninger som muligt omkring forandringen siden Interviewet var mellem minutter, og efter nedskrivningen af interviewet på computeren vil jeg foretage en meningskondensering ved at fremhæve citater fra transskriberingen. Derefter vil jeg foretage en meningsfortolkning (Kvale 1996:91-175). Således vil jeg analysere mig frem til hvordan Eccos nye fokus har virket. Yderligere vil jeg underbygge interviewet med en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse hos den danske befolkning. Mit mål med dette spørgeskemaundersøgelse er, at finde ud af om der er nogen som har prøvet at købe Ecco sko samt i hvilken tidsperiode dvs. årstal. På denne måde vil jeg komme tættere på en korrekt konklusion og dermed underbygge mit resultat. Således går jeg også i dybden med min problemformulering og mine teori valg. Jeg har opstillet en hypotese, som danner grundlaget for spørgsmål som jeg har udviklet til undersøgelsen. Hypotesen lyder følgende: Ecco er et dansk varemærke og mindst en fjerde del af de 100 personer i stikprøven har prøvet at købe Ecco sko. Spørgeskema undersøgelsen vil blive foretaget på hovedbanegården for at opnå den størst 9

11 mulige effekt ved at spørge mange forskellige typer af mennesker. Jeg antager, at hovedbanegården er stedet hvor der ikke kun kommer få typer af mennesker, men flest mulige. Det kan være en fra landet til storby menneske til turist eller forretningsrejsende osv. Alle disse typer mennesker kan findes på hovedbanegården. Resultatet vil blive bearbejdet på SPSS programmet, som er en statistik program og derefter vist i diagrammer i analyse afsnittet. Respondenterne får i alt tre svarmuligheder. Spørgeskemaet er opbygget på den måde, at der er forskellige svar muligheder hvor én af dem er neutral dvs. ved ikke. Dette er selvfølgelig en ulempe, da resultatet kan blive påvirket. (Hansen m.fl. i Kompendium Husmetode, 2013:17). 6. Kapitel Ecco som virksomhed Virksomhedsbeskrivelse Indledningsvist vil jeg starte med at præsentere Ecco. Det er en danskejet virksomhed, der producerer og sælger sko. Virksomheden er familieejet og blev grundlagt af Karl Toosbuy i 1963 i Bredebro i Sønderjylland. Ecco driver i dag 1000 i mere end 90 lande. I dag ejes Ecco af grundlæggerens datter, Hanni Toosbuy Kasprzak, som er gift med topchefen, Dieter Kasprzak. Hovedkvarteret er i Bredebro, og Ecco producerer sko på virksomhedens egne fabrikker i Slovakiet, Thailand, Indonesien, Portugal, og Kina. Herudover produceres cirka 20 procent af skoene på licens. Ecco har også egne garverier i Holland, Kina, Indonesien og Thailand. Omsætningen er i dag omkring 6 milliarder kroner og Ecco har cirka ansatte i hele verden. Det er særligt gennem de sidste ti år, at Ecco har vokset til global virksomhed. (kilde: årsrapport:2012) 10

12 7. Kapitel 7.1 Udfordringer og fordele for Eccos værdi- og forsyningskæde Porters værdikæde er et redskab til at analysere virksomheden dybere. Eccos effektivitet og overlevelsesevne afhænger af både de enkelte funktioner i organisationen, og hvorledes de spiller sammen. Den grundlæggende ide er profit, dvs. det overskud i virksomheden som skabes i samspil mellem de primære og de sekundære aktiviteter (supportaktivitet). De primære aktiviteter er dem, som er direkte involveret i produktion og gennemstrømning af varer i virksomheden. De sekundære aktiviteter er organisationsstrukturen, (kontrol, kommunikation, forretningsgange mv.) teknologi, ledelse og håndtering af human ressource management (rekruttering, træning og udvikling) og procurement (optimering af indkøb). Figur 1 (Henry Mintzberg m.fl. Strategi Safari:2009:109) 11

13 Når alle disse værdier hos virksomheden bliver brugt godt, så fungerer værdikæden og kunderne vil være villig til at betale mere end omkostningerne, hvilket skaber profitten.(søren Holm-Rasmussen m.fl., Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2010:20-27) Ecco producerer alle mellemled til skoene selv og har skabt store fabrikker i lande som Kina og Thailand, hvilket vil sige at de producerer til en billig arbejdskraft som reducerer deres omkostninger væsentligt. Skoene er stadigvæk ret dyre, hvilket ikke skræmmer kunderne væk netop pga. kvaliteten af varerne og kontrollen i den sekundære aktivitet. Ecco skaber en ret god værdi af både de primære og sekundære aktiviteter hvilket dækker deres omkostninger og giver en stor profit oveni selv i krisetider i hele verden. Optræning af medarbejdere og sælgere fra butikker bliver løbende udviklet, hvilket optimerer kvalitet og service hele tiden og giver et godt indtryk hos kunder, der er villige til at betale en merpris. Virksomheden bruger efter eget udsagn deres operative del som en komparativ fordel. Den operative del er top-down og baseret på ressourcer og kompetencer i selve organisationen, men værdikæden har Ecco forsøgt at ændre, så den blev mere downstream, altså rettet mod forbrugermarkedet. Man kan fremstille forholdet mellem vertikal og horisontal integration samt upstream- og downstream (forlæns og baglæns) integration med følgende model: 12

14 Projektrapport Værdikæden i Ecco 30. maj 2013 Figur3: Forskellige former r for integration Ecco benytter sig af vertikal integration, hvilket betyder, at virksomheden har overtaget nogle funktioner i forsyningskæden, og Ecco sidder nu på størstedelen af værdikæden. Eccos strategi har i mange år været præget af, at man foretog baglæns integration. Ved baglæns integration fokus på de bagvedliggende led i forsyningskæden. Eksempelvis fik Ecco igennem mange år fået leveret såler fra en underleverandør, men for nogle år siden begyndte virksomheden at producere såler selv.(jenrich m.fl.., Afsætning, niveau a, 2010) Ecco prioritererr kvalitet og pålidelighed, og værdikæden er sammensat, så den kan producere så fejlfrit og gnidningsløst som muligt. Som allerede nævnt, så er Eccos operative strategi meget anderledes end de nærmeste konkurrenters, idet Ecco selv producerer sine materialer (kohuder) og fremstiller 80 procent af sine produkter selv, på egnee fabrikker verden over. Det betyder, at Ecco selv ejer og kontrollererr hele værdikæden, hvilket giver dem meget stor fleksibilitet og gør det muligt for virksomheden at opretholde en ensartet høj kvalitet af produkterne. Bora Yilmaz 13

15 Eccos struktur er baseret på et uafhængigt globalt netværk af garverier og fabrikker i Europa og Asien. Udvikling og design og andre videns tunge arbejdsopgaver finder overvejende sted i Danmark, mens der er distributionscentre i Europa og USA. I Kina er Ecco til stede, både for at få adgang til billig arbejdskraft, men også i stigende grad for at betjene det voksende kinesiske marked. Størstedelen af Eccos produktionsfaciliteter ligger i Asien, og dette udgør en udfordring for Eccos værdikæde, idet der kan være lange leveringstider, som forsinker Ecco i forhold til kundernes efterspørgsel. Der er f.eks. ingen produktionsfaciliteter i USA, som er et af Eccos store markeder. På det teknologiske område har Ecco været førende med sin direct injection -teknik, der sammenføjer sko og sål på en særlig måde, der både er meget holdbar og har været svær for konkurrenterne at kopiere. Denne kompetence har givet Ecco en komparativ fordel. Ecco producerer selv 80 pct. af skoene på egne fabrikker og outsourcer kun produktionen af sko med meget tynde såler, idet de ikke fremstilles med brug af Eccos kerneteknologi. (kilde, Eccos særlige værdikæde har indflydelse på kapitalbeholdningen. Sko er et arbejdsintensivt produkt, og derfor lægger Ecco en stor del af produktionen i lavindkomstlande. Det betyder imidlertid, at der er længere leveringstider, og at virksomheden må have større varelagre i sine distributionscentre, hvilket binder kapital for selskabet. Når det gælder Eccos infrastruktur, så betyder selskabets ejerskab af en væsentlig del af butikkerne, at man har adgang til kundedata. Dette muliggør igen, at Ecco kan planlægge og reagere på forandringer i efterspørgslen og kontrollere varebeholdningen effektivt. Kontrol med produktionen opnås gennem benchmarking og gennem ejerskabet af faciliteter, som kan dele best practice imellem sig. 14

16 Ifølge Ecco er kvalitet et nøgleord i koncernen. Kvalitetsstyring opnås ved at have fuld kontrol over værdikæden, hvilket tillader Ecco at sætte sine standarder væsentligt højere, end det var muligt, hvis råvarerne blev leveret af eksterne producenter. På human resources-området har Ecco investeret meget i at træne og uddanne sine medarbejdere, og tilbyder bl.a. efteruddannelse, karriereudvikling og mulighed for job i udlandet. Når det gælder produktudvikling, foregår størsteparten i Danmark, men også på de globale produktionssteder eksperimenteres der med nye materialer og fremstillingsmåder. Sammenlignet med konkurrenterne udgør indkøb en relativt lille del af Eccos forretning. Der bliver indkøbt råhuder til garverierne, og 20 pct. af produktionen af sko er - som nævnt tidligere - outsourcet. Den globale værdikæde for Ecco styrkes af følgende faktorer: - sko er relativt lette i forhold til værdien af dem (hvilket har betydning for transporten) - der er få lokale forskelle - de er ikke komplekse at producere, og de har en lang livscyklus Eccos værdikæde er vertikal, idet man ejer produktionsfaciliteterne fra ko til consumer. Dette giver nogle fordele: 1 Ejerskabet af detailbutikker giver adgang til forbrugerdata 2 Face-to-face interaktion med kunden bidrager til ny produktudvikling 3 Fuld kontrol over kvalitetsniveauet 4 Man bevarer viden og kompetencer internt i organisationen Men der er også udfordringer forbundet med den vertikale integration: 15

17 1 Synergi-fordele opnås kun, hvis hver del af værdikæden opererer bedre end konkurrenterne 2 Det store spænd af kompetencer, der er krævet for at opretholde værdikæden, kan forstyrre selskabets fokus 3 Det kræver store investeringer og kapitalbeholdning 4 Øgede transportomkostninger 5 En kompleks logistik En svaghed ved vertikal integration er, at den reducerer antallet af leverandører, man kan vælge mellem, og denne mangel på konkurrence kan føre til og øge ineffektivitet. Ecco har dog vist sig dygtige til at udnytte sine fabrikker og garverier til at øge den interne konkurrence og holde kvaliteten på et højt niveau. Som nævnt i indledningen, så ønskede Ecco en hurtigere time-to-market, hvilket blev særligt aktuelt, da man ville ind på det russiske marked. 3-4 ugers transporttid fra Asien var ikke acceptabelt, så man åbnede en fabrik i Slovakiet, tæt på det russiske marked. Dette gjorde, at man samtidig fik ekstra kapacitet, og det reducerede risikoen for forsinkelser. Eccos produktionshastighed er afhængig af fleksibilitet og tilpasning af produktionssystemer samt tilgængelighed af råmaterialer. Når dette fungerer, så giver det fordele i forhold til effektiv læderbehandling, kvalitet af læderet og hurtigere produktion. Eccos globale integrerede værdikæde gør det dog nødvendigt for virksomheden at styre mange globale operationer. Det gælder garverierne, hvor Eccos rationale for at være ejer er bestemt af virksomhedens krav til kvalitet og leveringstider. Ofte er fabrikker og garverier placeret tæt ved hinanden, så der er mindre transporttid, og så udbuddet hurtigt kan rette sig efter efterspørgslen. 16

18 Ikke desto mindre kommer de fleste råhuder fra Europa, hvilket giver ekstra omkostninger ved deres transport til de asiatiske fabrikker. Det betyder, at Ecco er sårbare overfor forandringer i transportomkostninger. På fremstillingssiden ejer og driver Ecco en mængde fabrikker, og hvert produktionssted specialiserer sig i en kernekompetence, hvilket gør det muligt for arbejderne at blive specialister i netop deres aktivitet. R&D 1 er overvejende lokaliseret i Europa og produktion i Asien. Det giver nogle ulemper. Det kan f.eks. være sværere i Asien end i Europa at finde kvalificerede medarbejdere, som afspejler Eccos værdier, og den globale vertikale integration betyder også, at det er sværere at koordinere strømmen af information, materialer og folk, jo længere man kommer fra koncernhovedkvarteret i Tønder. Ecco har to hoveddistributionscentre, et i Danmark og et i USA. Fra disse to skal der leveres til resten af det globale netværk af distributionscentre, hvilket giver lange leveringstider og øgede omkostninger. Eccos fremstillingsvirksomhed matcher ikke altid de markeder, den betjener. Som man kan se af listen nedenfor, så er Eccos aktiviteter spredt meget rundt: Råhuder Tyskland Frankrig Danmark Finland Garverier Holland 1 Research and development (R&D) udviklingen af nye produkter. 17

19 Thailand Indonesien Fremstilling Danmark Portugal Indonesien Thailand Slovakiet Kina Distribution USA Danmark Produkter med tynde såler lokationer ikke oplyst Blandt konkurrenterne på skomarkedet er to tendenser tydelige: 1 Man bevæger sig mod en outsourcing-model 2 Hastigheden af forandringer i forbrugertrends er stigende (kilde, Som nævnt er Ecco ret enestående i branchen med sin vertikale værdikæde. Eccos konkurrenter benytter sig overvejende af outsourcing af produktionen til specialister på området og bruger deres ekstra ressourcer til at udvikle specialiserede salgs- og markedsføringskompetencer. I modsætning hertil er Ecco nødt til at udvikle en bredere vifte af kompetencer, bl.a. inden for fremstilling, materialer, distribution og salg. Dette betyder, at Ecco kan komme til at mangle den markedsføringsstyrke, som mange af konkurrenterne har. Branding er i stigende grad afgørende for succes i forbrugermarkedet, og globale trends skabes af store markedsføringsbudgetter. Den 18

20 integrerede værdikæde, som Ecco praktiserer, kræver store investeringer i fremstillingsfaciliteter, hvilket betyder færre penge til markedsføring. Ecco har stort kendskab som brand i Danmark, men internationalt er kendskabet meget lavere. Der er andre fordele forbundet med outsourcing af produktionen, herunder lavere omkostninger og større udbud af leverandører, men der er også ulemper forbundet med outsourcing. De inkluderer de væsentlige ressourcer, der skal bruges på at kontrollere netværket af leverandører, kvaliteten og at opretholde relationer til leverandørerne. Outsourcing kan også gøre selskaberne mere sårbare overfor prisstigninger på råmaterialerne. (Søren Holm-Rasmussen m.fl. Økonomiske styring og virksomhedsanalyse 2010:20-30) I dagens forbruger-drevne marked, styret af trends, bliver bestemte kategorier af sko - f.eks. træningssko - set som modeprodukter, hvorfor antallet af lanceringer pr. år bliver vigtigere end kvaliteten. Eccos højere kvalitet vil - for nogle typer sko - altså ikke være en komparativ fordel, men derimod bare udgøre en ekstra omkostning. Hvilke risici stiller det Ecco overfor, og hvordan kan de imødegås? En væsentlig risikofaktor er truslen mod Eccos teknologiske fordele. Eccos direct injection -teknologi kan blive truet af indtoget på det kinesiske marked. Ecco beskytter teknologien ved at udføre mange mindre opgaver forskelligt og ved at holde produktionen hjemme. Den kinesiske regering har imidlertid indført en politik om, at virksomheder der etablerer sig i landet, skal dele teknologi med deres kinesiske partnere. Eccos konkurrenter er ikke så udsat som Ecco, fordi de outsourcer deres produktion og fokuserer mere på marketing end fremstilling. (kilde, Risikoen for tab af sin komparative teknologiske fordel kan imødegås ved, at Ecco fortsat bruger mange ressourcer på at udvikle nye teknologier og processer, der gør det svært for konkurrenterne at følge trop. Desuden kan Ecco benytte sig af patenter. 19

21 Hvis der kommer store forandringer i efterspørgslen, kan det bringe Ecco i vanskeligheder, fordi selskabet har så kompleks værdikæde med produktion, salg osv. over hele verden. At balancere varebeholdningen i f.eks. USA, kan give koncernen vanskeligheder, da der ikke er nogle lokale leverandører i regionen. Hvis varer ikke er på plads i butikkerne, men afventer levering, så kan det give Ecco en dårlig brand-effekt. Grundlæggende strategier til at afbøde risiciene kan være at bevare kapaciteten i distributionscentrene, tilføre kapacitet og øge fleksibiliteten. Mere specifikt kan man øge varebeholdningen i perioder med ekstra travlhed i butikkerne. Strategisk lagerbeholdning er en metode der kan sikre, at værdikæden kan fungere glat, selvom der er vanskeligheder med leveringstider. Da den vertikale værdikæde involverer flere stadier for at bringe varerne til hylderne, er der også flere stadier, der kan fejle. Forsinkelser kan imødegås ved, at Ecco har større lagre eller forkorter transporttiden. Læderproduktion har kun et lille potentiale i forhold til at levere komparative fordele, og den har lav strategisk sårbarhed. Til gengæld har den højt potentiale i forhold til outsourcing. Ved at forkorte værdikæden kunne Ecco frigøre økonomiske ressourcer, der kunne bruges mere rationelt i virksomheden. En anden løsning kunne være, at Ecco sikrede en så kort afstand som muligt mellem producenterne af rådguder og garverierne. (George Stalk JR m.fl., Fem nødvendige strategier til fremtiden 2009:23-35) In 2011 and 2012 Ecco has worked intensively on improving its operational processes. Many initiatives have been launched to simplify and improve the daily operation. And the first results are promising will see the roll-out of most of the projects and the effects should be visible this year.one further focus area in 2013 will be Ecco s supply chain. Customers expect more frequent deliveries of attractive new products, easy purchase processes and an ever higher level of service. Ecco s control of the entire supply chain should allow Ecco to meet these expectations. (kilde, årsrapport:2012) 20

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning Kapitel 1 - Indledning I dette speciale vil jeg analysere grundliggende forudsætninger for og konkrete erfaringer med internethandel mellem virksomheder og forbrugere i Danmark. Baggrunden er min egen

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere