Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport om Værdikæden i Ecco"

Transkript

1 Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 19 Vejleder Flemming Bahner Amer Ramzan Re eksamen Anslag: Underskrift:

2 Indholdsfortegnelse Abstract Kapitel... 3 Indledning... 3 Problemfelt:... 3 Problemformulering: Kapitel... 4 Afgrænsning Kapitel... 4 Videnskabsteori og metode Kapitel... 6 Empirisk tilgang og retning... 6 Teoretiske tilgange... 7 Supply chain management - værdikæde... 7 Maslows behovspyramide Kapitel... 8 Interviewguide:... 8 Spørgeskemaundersøgelse Kapitel Ecco som virksomhed Virksomhedsbeskrivelse Kapitel Udfordringer og fordele for Eccos værdi- og forsyningskæde Analyse af interviews og spørgeskemaundersøgelsen Meningsfortolkning: Konklusion Litteraturliste Bøger: Websider: BILAG

3 Abstract Værdikæden i Ecco This study investigates how the Danish company Ecco has changed their focus on their value chain management. The new focus has been changed in 2009, which means the new concept now focus on the costumers and the Ecco stories. The first part of the paper is an investigation of how Ecco s value chain management has been challenging. This part is mainly based on theory from Michael Porter on value chain management. The second part I interview two shop-managers from Ecco and create a sample about the Danish people s opinion about Ecco. To make a qualitative interview guide there will be using Steinar Kvale s scientific method about qualitative interview. Finally the results are being compared to the results from interview and sample with Abraham Maslow s theory about hierarchy of needs. The conclusion is that Ecco has made a good decision to change their focus on value chain management. Today is Ecco a big company with only quality products. Dette projekt opgave undersøger hvordan den danske virksomhed Ecco har ændret deres focus på værdikæden. Det nye fokus er blevet ændret i 2009, hvilket førte til at konceptet nu omhandler mere forbrugerne og butikkerne. I projektets første del undersøges hvordan Ecco værdikæde er blevet udfordret. I denne del af undersøgelsen er baseret på teori fra Michael Porter om værdikæde. Projektets anden del er bygget på interviews med to butiksleder fra Ecco samt stikprøveundersøgelse af den danske befolkning mening om Ecco. For at få udarbejdet et kvalitativt interviewguide, er der blevet brugt metoder fra Steinar Kvale. Til sidst vil resultaterne fra stikprøven og interviews blive sammenlignet med hinanden og set i forhold til Abraham Maslows teori om behovspyramiden. Konklusion på dette projekt er, at Ecco har foretaget rigtige beslutninger ved at ændre fokuset på deres værdikæde. I dag er Ecco et stort virksomhed med kun kvalitative produkter. 2

4 1. Kapitel Indledning Virksomheden Ecco er blevet en af verdens førende skoproducenter, den fjerdestørste globalt, med overskud år efter år. Selv under de senere års krise har man formået at skabe overskud, mens de nærmeste konkurrenter har lidt tab. Den multinationale danske skoproducent med fabrikker og butikker rundt om i verden er et usædvanligt firma, idet man ejer hele værdikæden - fra ko til sko, som man siger. (kilde, ECCO besluttede i 2009 at gennemføre en ny strategi for sin logistik, som i højere grad lægger vægten på markedet og forbrugerne end på leverandørerne. Ecco ønskede at kunne reagere hurtigere på markedets krav, hvilket er vigtigt i dagens marked, hvor forbrugeren er mere i centrum end tidligere, og mode og tendenser skifter hurtigere. Ecco skulle således blive mere downstream - end upstream -orienteret.(ecco, årsrapport: 2009) Problemfelt: Som allerede nævnt, så ejer Ecco hele deres værdikæde fra ko til sko, og det gør Ecco mere uafhængig af sine leverandører. Men det har også betydet, at Ecco traditionelt har haft sin opmærksomhed rettet bagud, mod leverandøren, og ikke fremad mod forbrugermarkedet. Men nu vil Ecco fremover sætte mere fokus på forbrugerne. Dette fører frem til følgende problemformulering. 3

5 Problemformulering: Hvilke udfordringer har der været og hvad har det betyder for Ecco, at sætte et nyt fokus i værdikæden? Arbejdsspørgsmål: Hvilke udfordringer og fordele er der ved Eccos nugældende værdikæde? Hvilken betydning har dette fået hos Ecco (interview)? Er der en sammenhæng mellem værdikædens ændring i 2009 og den danske befolknings interesse i Ecco efterfølgende (stikprøve)? 2. Kapitel Afgrænsning I dette projekt er fokus på værdikædens virkning. Dermed er der andre interessante og eventuelt relevante faktorer udeladt. Det er teorien om organisationsstruktur et eksempel på. På trods af adskillige forespørgsler har det ikke været muligt at indhente interviews med Eccos topledelse. Derfor har jeg i stedet interviewet to butikschefer i to forskellige Ecco butikker. Finanskrisens særlige betydning vil der ikke fokuseres på i opgaven. Yderligere vil Eccos regnskab ligeledes heller ikke blive uddybet nærmere. 3. Kapitel Videnskabsteori og metode I dette afsnit vil den videnskabsteori, der anvendes i projektet, præsenteres. 4

6 Indledningsvist skal det fastslås, at der er hermeneutisk tilgang i dette projekt samt dens principper om den hermeneutiske cirkel, da denne videnskabsteoretiske tilgang beskriver, hvordan man har undersøgt problemformulering og løbende har arbejdet med vores forforståelse. (Søren Juul m.fl., Videnskabsteori 2012:110) I projektet er der brugt den videnskabelige metode, den hermeneutiske cirkel til forståelsen af værdikædens betydning af marketing og salg eller rettere sagt Downstream, og hvordan disse faktorer har påvirket Ecco senere hen ved at ændre deres strategi i Min forforståelse med hensyn til disse faktorer er, at det betyder meget at lave markedsføring, hvilket betyder et godt image, som motiverer kunden at betale en merpris for produktet. Min forforståelse siger også, at det ikke alligevel er alle, der er villige til at betale mere. Spørgsmålet er her, hvorfor? Det skyldes forskellige grunde: Nogle har ikke råd, nogle mener, at dyre mærkevarer er ufornuftigt, mv. (Søren Juul m.fl., Videnskabsteori 2012:111) Denne forforståelse skaber en forståelseshorisont, og herfra kan vores forforståelse, igennem den nye viden vi får anskues. Den hermeneutiske cirkel skal ses som en cirkel, der består af en helhedsforståelse samt en delforståelse. Med andre ord kan vi ikke forstå delene uden en forståelse for helheden, eller omvendt. Det vi undersøger, giver først mening når man forstår sammenhængen mellem del og helhed. Jeg går i gang med at undersøge problemformulering ved hjælp af interviews, spørgeskema, teori og empiri, hvor min forforståelse enten bliver af- eller bekræftet og derved danner jeg en ny delforståelse af helhedsforståelsen. Således bliver min helhedsforståelse af emnet hele tiden revideret, eller med andre ord, jeg udvider min forståelseshorisont. (Poul Bitsch Olsen m.fl., Problemorienteret projektarbejde 2011;29). Forforståelsen bliver også påvirket af de delforståelser, jeg får igennem projektet og dermed bliver min egen forforståelse provokeret og min horisont vil blive udvidet, hvor jeg så skaber nye meninger og forventninger til, hvad det egentlig betyder at sætte fokus på kunder og image. (Søren Juul m.fl., Videnskabsteori 2012: ) 5

7 4. Kapitel Empirisk tilgang og retning Jeg har valgt at bruge de metodiske tilgange induktion og deduktion. I projektets første del er der mest vægtning af teori. Således betyder det, at den deduktive metode benyttes. Forklaringen på deduktion er, at man bevæger sig fra den generelle regel eller teori til en konkret observation. Den deduktive tilgang bruges i forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden, da spørgsmålene er baseret på at belyse teorien. Den induktive metode er, at man går fra empiri til teori. Således at, igennem mit interviews, som er min primære empiri, vil jeg opnå en mere general viden omkring hvorledes ændringen kunne mærkes siden Ecco ændrede fokus i Min induktive tilgang til interviewet har været præget af åbenhed, da det er vigtigt ikke at have negative fordomme, men tværtimod have forventninger og formeninger. Således vi det sige, at i forhold til videnskabsteorien, vil jeg kunne af- eller bekræfte mit forforståelse. Da jeg ikke kunne få et konkret interview med en fra Ecco-ledelsen, valgte jeg i stedet at kontakte to butikschefer fra to Ecco butikker, som gerne ville lade sig interviewe. Jeg har altså indsamlet empiri, dels noget skriftligt empiri, som fra spørgeskema og dels to interviews med butikschefer i to Ecco butikker. Interviewet med butikscheferne bruger jeg til at undersøge, om ændringen af fokusset i 2009 har betydet forandringer for de folk, der i første omgang møder kunderne, nemlig Eccos folk ude i butikkerne. Hvis Ecco har ændret sin strategi, så den i højere grad skal have fokus på kunderne og markedet, så ville det være oplagt, at de butiksejere har mærket til forandringer. Hvis der har været forandringer, så vil jeg undersøge, hvad disse forandringer indebærer. Til brug for dataindsamlingen i form af kvalitative interview trækker jeg på Steiner Kvale og bogen, InterView. 6

8 Teoretiske tilgange Supply chain management - værdikæde Jeg vil i opgaven inddrage teorier om supply chain management, bl.a. Porters værdikæde som kan give et fingerpeg om, hvilke udfordringer, faldgruber og muligheder der ligger i at skifte fokus. Det var Michael Porter, der i 1985 introducerede begrebet værdikæde (value chain), og angav at der er primære og støttende aktiviteter i en virksomhed (Mintzberg m.fl.: Strategi Safari, 2009:109). De primære aktiviteter er dem, der er direkte involveret i, at varer strømmer til forbrugeren, mens de støttende aktiviteter udelukkende eksisterer for at støtte de primære. I Porters model har måden, som værdikæden håndteres på, betydning for indtjeningen for den enkelte virksomhed, og værdikæden udgør en måde, hvorpå man systematisk kan undersøge alle de aktiviteter, en virksomhed udfører, og hvordan de interagerer.(ibid.108) Alle aktiviteterne i værdikæden er med til, at skabe en form for værdi for produkt der kommer ud til forbrugerne og ved at udnytte disse aktiviteter optimalt vil værdien af virksomhedens produkt være høj. Ecco ejer hele deres værdi kæde og derfor kan de styre meget bedre kvaliteten eller designet osv. Bedre end sine konkurrenter. Teorien bag værdikæden er yderst interessant, fordi jeg vil undersøge om forbrugerne ser Eccos produkter med en høj værdi. Kritik til modellen er, at den kun giver et billede af virksomheden som den er nu og ikke hvis man vil udvikle sin strategi og se udover det eksisterende forhold og dermed finde ud af hvilke områder der skal fokuseres og satses på. En anden kritik er, at modellen kun menes, at kunne bruges for større produktionsvirksomheder. (Kai Hansen m.fl. organisation 2010:293) Maslows behovspyramide Denne teori har jeg valgt at inddrage i projektet, fordi den giver et godt overblik over, hvilke behov mennesker hierarkisk besidder. Jeg vil fokusere på toppen af behovene, 7

9 nemlig selvrealiseringsbehovet. Det skyldes, at Ecco-produkter er kvalitetsvarer, som har en form for prestige over sig. Disse teorier vil blive uddybet dybdegående senere i projektet. 5. Kapitel Interviewguide: Kvalitativt interview med ejer af fem ECCO-butikker, Lars Jørgensen og Niels Jessen. Jeg har taget udgangspunkt i Steiner Kvale for at få udarbejdet en interviewguide, samt bearbejdning af resultaterne fra interviewet i den sidste del af analysen. Jeg vil foretage et semistruktureret kvalitativt interview, hvor der tages udgangspunkt i 10 åbne spørgsmål (se herunder bilag), hvilket skaber en ramme for hvordan interviewets retning skal være. Det skal netop være åbne, for at jeg kan få så vidt oplysninger som muligt (Kvale & Brinkmann, 2008:144). Som det første så, skal der bruges valide metoder, når noget skal undersøges og undersøgelsen sikre validitet. Det vil sige, at undersøgelsen skal være troværdig og gyldig samt relevante. Det skal være relevant pga. det som man vil undersøge skal man også opnå svar på. Nogle af de spørgsmål jeg vil stille butiksejeren vil være faglige samt erfaringer, hvilket skal sikre mig troværdige svar. For at få den dybdegående forklaring og forståelse af interviewerens syn på, forandringen af Eccos nye strategi, vil jeg spørge ind til hvordan de oplever forskellen nu og tidligere. Således vil jeg dele mit hovedspørgsmål op i underspørgsmål, hvor jeg vil opnå nye nuancer og små detaljer i beskrivelsen af, hvordan forandringen har været siden Ecco renoveret sine butikker samt stillede krav for efterkurser til butiksledere for at opnå størst mulig effektivitet ved salg til forbrugerne. På denne måde kan der siges, at den deduktive tilgang, har betydet, at teorien bag værdikæde modellen har været medbestemmende i forhold til de vigtigste 8

10 pointer i min interviewguide. Før jeg startede interviewet gik jeg i gang med at informere om, anonymitet og interviewets formål. Jeg foreslog at optage samtalen, da det vil være mere oplagt at foretage interviewet hurtigt, da Eccos butikker ofte oplever travlhed med mange kunder, som hele tiden kommer ind i butikkerne. Derefter ville jeg skrive samtalen ned til senere brug i projektet. (Kvale 1996: ) De interviewede butiksejere har været ret engageret og prøvet at give mig de mest mulige oplysninger som muligt omkring forandringen siden Interviewet var mellem minutter, og efter nedskrivningen af interviewet på computeren vil jeg foretage en meningskondensering ved at fremhæve citater fra transskriberingen. Derefter vil jeg foretage en meningsfortolkning (Kvale 1996:91-175). Således vil jeg analysere mig frem til hvordan Eccos nye fokus har virket. Yderligere vil jeg underbygge interviewet med en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse hos den danske befolkning. Mit mål med dette spørgeskemaundersøgelse er, at finde ud af om der er nogen som har prøvet at købe Ecco sko samt i hvilken tidsperiode dvs. årstal. På denne måde vil jeg komme tættere på en korrekt konklusion og dermed underbygge mit resultat. Således går jeg også i dybden med min problemformulering og mine teori valg. Jeg har opstillet en hypotese, som danner grundlaget for spørgsmål som jeg har udviklet til undersøgelsen. Hypotesen lyder følgende: Ecco er et dansk varemærke og mindst en fjerde del af de 100 personer i stikprøven har prøvet at købe Ecco sko. Spørgeskema undersøgelsen vil blive foretaget på hovedbanegården for at opnå den størst 9

11 mulige effekt ved at spørge mange forskellige typer af mennesker. Jeg antager, at hovedbanegården er stedet hvor der ikke kun kommer få typer af mennesker, men flest mulige. Det kan være en fra landet til storby menneske til turist eller forretningsrejsende osv. Alle disse typer mennesker kan findes på hovedbanegården. Resultatet vil blive bearbejdet på SPSS programmet, som er en statistik program og derefter vist i diagrammer i analyse afsnittet. Respondenterne får i alt tre svarmuligheder. Spørgeskemaet er opbygget på den måde, at der er forskellige svar muligheder hvor én af dem er neutral dvs. ved ikke. Dette er selvfølgelig en ulempe, da resultatet kan blive påvirket. (Hansen m.fl. i Kompendium Husmetode, 2013:17). 6. Kapitel Ecco som virksomhed Virksomhedsbeskrivelse Indledningsvist vil jeg starte med at præsentere Ecco. Det er en danskejet virksomhed, der producerer og sælger sko. Virksomheden er familieejet og blev grundlagt af Karl Toosbuy i 1963 i Bredebro i Sønderjylland. Ecco driver i dag 1000 i mere end 90 lande. I dag ejes Ecco af grundlæggerens datter, Hanni Toosbuy Kasprzak, som er gift med topchefen, Dieter Kasprzak. Hovedkvarteret er i Bredebro, og Ecco producerer sko på virksomhedens egne fabrikker i Slovakiet, Thailand, Indonesien, Portugal, og Kina. Herudover produceres cirka 20 procent af skoene på licens. Ecco har også egne garverier i Holland, Kina, Indonesien og Thailand. Omsætningen er i dag omkring 6 milliarder kroner og Ecco har cirka ansatte i hele verden. Det er særligt gennem de sidste ti år, at Ecco har vokset til global virksomhed. (kilde: årsrapport:2012) 10

12 7. Kapitel 7.1 Udfordringer og fordele for Eccos værdi- og forsyningskæde Porters værdikæde er et redskab til at analysere virksomheden dybere. Eccos effektivitet og overlevelsesevne afhænger af både de enkelte funktioner i organisationen, og hvorledes de spiller sammen. Den grundlæggende ide er profit, dvs. det overskud i virksomheden som skabes i samspil mellem de primære og de sekundære aktiviteter (supportaktivitet). De primære aktiviteter er dem, som er direkte involveret i produktion og gennemstrømning af varer i virksomheden. De sekundære aktiviteter er organisationsstrukturen, (kontrol, kommunikation, forretningsgange mv.) teknologi, ledelse og håndtering af human ressource management (rekruttering, træning og udvikling) og procurement (optimering af indkøb). Figur 1 (Henry Mintzberg m.fl. Strategi Safari:2009:109) 11

13 Når alle disse værdier hos virksomheden bliver brugt godt, så fungerer værdikæden og kunderne vil være villig til at betale mere end omkostningerne, hvilket skaber profitten.(søren Holm-Rasmussen m.fl., Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2010:20-27) Ecco producerer alle mellemled til skoene selv og har skabt store fabrikker i lande som Kina og Thailand, hvilket vil sige at de producerer til en billig arbejdskraft som reducerer deres omkostninger væsentligt. Skoene er stadigvæk ret dyre, hvilket ikke skræmmer kunderne væk netop pga. kvaliteten af varerne og kontrollen i den sekundære aktivitet. Ecco skaber en ret god værdi af både de primære og sekundære aktiviteter hvilket dækker deres omkostninger og giver en stor profit oveni selv i krisetider i hele verden. Optræning af medarbejdere og sælgere fra butikker bliver løbende udviklet, hvilket optimerer kvalitet og service hele tiden og giver et godt indtryk hos kunder, der er villige til at betale en merpris. Virksomheden bruger efter eget udsagn deres operative del som en komparativ fordel. Den operative del er top-down og baseret på ressourcer og kompetencer i selve organisationen, men værdikæden har Ecco forsøgt at ændre, så den blev mere downstream, altså rettet mod forbrugermarkedet. Man kan fremstille forholdet mellem vertikal og horisontal integration samt upstream- og downstream (forlæns og baglæns) integration med følgende model: 12

14 Projektrapport Værdikæden i Ecco 30. maj 2013 Figur3: Forskellige former r for integration Ecco benytter sig af vertikal integration, hvilket betyder, at virksomheden har overtaget nogle funktioner i forsyningskæden, og Ecco sidder nu på størstedelen af værdikæden. Eccos strategi har i mange år været præget af, at man foretog baglæns integration. Ved baglæns integration fokus på de bagvedliggende led i forsyningskæden. Eksempelvis fik Ecco igennem mange år fået leveret såler fra en underleverandør, men for nogle år siden begyndte virksomheden at producere såler selv.(jenrich m.fl.., Afsætning, niveau a, 2010) Ecco prioritererr kvalitet og pålidelighed, og værdikæden er sammensat, så den kan producere så fejlfrit og gnidningsløst som muligt. Som allerede nævnt, så er Eccos operative strategi meget anderledes end de nærmeste konkurrenters, idet Ecco selv producerer sine materialer (kohuder) og fremstiller 80 procent af sine produkter selv, på egnee fabrikker verden over. Det betyder, at Ecco selv ejer og kontrollererr hele værdikæden, hvilket giver dem meget stor fleksibilitet og gør det muligt for virksomheden at opretholde en ensartet høj kvalitet af produkterne. Bora Yilmaz 13

15 Eccos struktur er baseret på et uafhængigt globalt netværk af garverier og fabrikker i Europa og Asien. Udvikling og design og andre videns tunge arbejdsopgaver finder overvejende sted i Danmark, mens der er distributionscentre i Europa og USA. I Kina er Ecco til stede, både for at få adgang til billig arbejdskraft, men også i stigende grad for at betjene det voksende kinesiske marked. Størstedelen af Eccos produktionsfaciliteter ligger i Asien, og dette udgør en udfordring for Eccos værdikæde, idet der kan være lange leveringstider, som forsinker Ecco i forhold til kundernes efterspørgsel. Der er f.eks. ingen produktionsfaciliteter i USA, som er et af Eccos store markeder. På det teknologiske område har Ecco været førende med sin direct injection -teknik, der sammenføjer sko og sål på en særlig måde, der både er meget holdbar og har været svær for konkurrenterne at kopiere. Denne kompetence har givet Ecco en komparativ fordel. Ecco producerer selv 80 pct. af skoene på egne fabrikker og outsourcer kun produktionen af sko med meget tynde såler, idet de ikke fremstilles med brug af Eccos kerneteknologi. (kilde, Eccos særlige værdikæde har indflydelse på kapitalbeholdningen. Sko er et arbejdsintensivt produkt, og derfor lægger Ecco en stor del af produktionen i lavindkomstlande. Det betyder imidlertid, at der er længere leveringstider, og at virksomheden må have større varelagre i sine distributionscentre, hvilket binder kapital for selskabet. Når det gælder Eccos infrastruktur, så betyder selskabets ejerskab af en væsentlig del af butikkerne, at man har adgang til kundedata. Dette muliggør igen, at Ecco kan planlægge og reagere på forandringer i efterspørgslen og kontrollere varebeholdningen effektivt. Kontrol med produktionen opnås gennem benchmarking og gennem ejerskabet af faciliteter, som kan dele best practice imellem sig. 14

16 Ifølge Ecco er kvalitet et nøgleord i koncernen. Kvalitetsstyring opnås ved at have fuld kontrol over værdikæden, hvilket tillader Ecco at sætte sine standarder væsentligt højere, end det var muligt, hvis råvarerne blev leveret af eksterne producenter. På human resources-området har Ecco investeret meget i at træne og uddanne sine medarbejdere, og tilbyder bl.a. efteruddannelse, karriereudvikling og mulighed for job i udlandet. Når det gælder produktudvikling, foregår størsteparten i Danmark, men også på de globale produktionssteder eksperimenteres der med nye materialer og fremstillingsmåder. Sammenlignet med konkurrenterne udgør indkøb en relativt lille del af Eccos forretning. Der bliver indkøbt råhuder til garverierne, og 20 pct. af produktionen af sko er - som nævnt tidligere - outsourcet. Den globale værdikæde for Ecco styrkes af følgende faktorer: - sko er relativt lette i forhold til værdien af dem (hvilket har betydning for transporten) - der er få lokale forskelle - de er ikke komplekse at producere, og de har en lang livscyklus Eccos værdikæde er vertikal, idet man ejer produktionsfaciliteterne fra ko til consumer. Dette giver nogle fordele: 1 Ejerskabet af detailbutikker giver adgang til forbrugerdata 2 Face-to-face interaktion med kunden bidrager til ny produktudvikling 3 Fuld kontrol over kvalitetsniveauet 4 Man bevarer viden og kompetencer internt i organisationen Men der er også udfordringer forbundet med den vertikale integration: 15

17 1 Synergi-fordele opnås kun, hvis hver del af værdikæden opererer bedre end konkurrenterne 2 Det store spænd af kompetencer, der er krævet for at opretholde værdikæden, kan forstyrre selskabets fokus 3 Det kræver store investeringer og kapitalbeholdning 4 Øgede transportomkostninger 5 En kompleks logistik En svaghed ved vertikal integration er, at den reducerer antallet af leverandører, man kan vælge mellem, og denne mangel på konkurrence kan føre til og øge ineffektivitet. Ecco har dog vist sig dygtige til at udnytte sine fabrikker og garverier til at øge den interne konkurrence og holde kvaliteten på et højt niveau. Som nævnt i indledningen, så ønskede Ecco en hurtigere time-to-market, hvilket blev særligt aktuelt, da man ville ind på det russiske marked. 3-4 ugers transporttid fra Asien var ikke acceptabelt, så man åbnede en fabrik i Slovakiet, tæt på det russiske marked. Dette gjorde, at man samtidig fik ekstra kapacitet, og det reducerede risikoen for forsinkelser. Eccos produktionshastighed er afhængig af fleksibilitet og tilpasning af produktionssystemer samt tilgængelighed af råmaterialer. Når dette fungerer, så giver det fordele i forhold til effektiv læderbehandling, kvalitet af læderet og hurtigere produktion. Eccos globale integrerede værdikæde gør det dog nødvendigt for virksomheden at styre mange globale operationer. Det gælder garverierne, hvor Eccos rationale for at være ejer er bestemt af virksomhedens krav til kvalitet og leveringstider. Ofte er fabrikker og garverier placeret tæt ved hinanden, så der er mindre transporttid, og så udbuddet hurtigt kan rette sig efter efterspørgslen. 16

18 Ikke desto mindre kommer de fleste råhuder fra Europa, hvilket giver ekstra omkostninger ved deres transport til de asiatiske fabrikker. Det betyder, at Ecco er sårbare overfor forandringer i transportomkostninger. På fremstillingssiden ejer og driver Ecco en mængde fabrikker, og hvert produktionssted specialiserer sig i en kernekompetence, hvilket gør det muligt for arbejderne at blive specialister i netop deres aktivitet. R&D 1 er overvejende lokaliseret i Europa og produktion i Asien. Det giver nogle ulemper. Det kan f.eks. være sværere i Asien end i Europa at finde kvalificerede medarbejdere, som afspejler Eccos værdier, og den globale vertikale integration betyder også, at det er sværere at koordinere strømmen af information, materialer og folk, jo længere man kommer fra koncernhovedkvarteret i Tønder. Ecco har to hoveddistributionscentre, et i Danmark og et i USA. Fra disse to skal der leveres til resten af det globale netværk af distributionscentre, hvilket giver lange leveringstider og øgede omkostninger. Eccos fremstillingsvirksomhed matcher ikke altid de markeder, den betjener. Som man kan se af listen nedenfor, så er Eccos aktiviteter spredt meget rundt: Råhuder Tyskland Frankrig Danmark Finland Garverier Holland 1 Research and development (R&D) udviklingen af nye produkter. 17

19 Thailand Indonesien Fremstilling Danmark Portugal Indonesien Thailand Slovakiet Kina Distribution USA Danmark Produkter med tynde såler lokationer ikke oplyst Blandt konkurrenterne på skomarkedet er to tendenser tydelige: 1 Man bevæger sig mod en outsourcing-model 2 Hastigheden af forandringer i forbrugertrends er stigende (kilde, Som nævnt er Ecco ret enestående i branchen med sin vertikale værdikæde. Eccos konkurrenter benytter sig overvejende af outsourcing af produktionen til specialister på området og bruger deres ekstra ressourcer til at udvikle specialiserede salgs- og markedsføringskompetencer. I modsætning hertil er Ecco nødt til at udvikle en bredere vifte af kompetencer, bl.a. inden for fremstilling, materialer, distribution og salg. Dette betyder, at Ecco kan komme til at mangle den markedsføringsstyrke, som mange af konkurrenterne har. Branding er i stigende grad afgørende for succes i forbrugermarkedet, og globale trends skabes af store markedsføringsbudgetter. Den 18

20 integrerede værdikæde, som Ecco praktiserer, kræver store investeringer i fremstillingsfaciliteter, hvilket betyder færre penge til markedsføring. Ecco har stort kendskab som brand i Danmark, men internationalt er kendskabet meget lavere. Der er andre fordele forbundet med outsourcing af produktionen, herunder lavere omkostninger og større udbud af leverandører, men der er også ulemper forbundet med outsourcing. De inkluderer de væsentlige ressourcer, der skal bruges på at kontrollere netværket af leverandører, kvaliteten og at opretholde relationer til leverandørerne. Outsourcing kan også gøre selskaberne mere sårbare overfor prisstigninger på råmaterialerne. (Søren Holm-Rasmussen m.fl. Økonomiske styring og virksomhedsanalyse 2010:20-30) I dagens forbruger-drevne marked, styret af trends, bliver bestemte kategorier af sko - f.eks. træningssko - set som modeprodukter, hvorfor antallet af lanceringer pr. år bliver vigtigere end kvaliteten. Eccos højere kvalitet vil - for nogle typer sko - altså ikke være en komparativ fordel, men derimod bare udgøre en ekstra omkostning. Hvilke risici stiller det Ecco overfor, og hvordan kan de imødegås? En væsentlig risikofaktor er truslen mod Eccos teknologiske fordele. Eccos direct injection -teknologi kan blive truet af indtoget på det kinesiske marked. Ecco beskytter teknologien ved at udføre mange mindre opgaver forskelligt og ved at holde produktionen hjemme. Den kinesiske regering har imidlertid indført en politik om, at virksomheder der etablerer sig i landet, skal dele teknologi med deres kinesiske partnere. Eccos konkurrenter er ikke så udsat som Ecco, fordi de outsourcer deres produktion og fokuserer mere på marketing end fremstilling. (kilde, Risikoen for tab af sin komparative teknologiske fordel kan imødegås ved, at Ecco fortsat bruger mange ressourcer på at udvikle nye teknologier og processer, der gør det svært for konkurrenterne at følge trop. Desuden kan Ecco benytte sig af patenter. 19

21 Hvis der kommer store forandringer i efterspørgslen, kan det bringe Ecco i vanskeligheder, fordi selskabet har så kompleks værdikæde med produktion, salg osv. over hele verden. At balancere varebeholdningen i f.eks. USA, kan give koncernen vanskeligheder, da der ikke er nogle lokale leverandører i regionen. Hvis varer ikke er på plads i butikkerne, men afventer levering, så kan det give Ecco en dårlig brand-effekt. Grundlæggende strategier til at afbøde risiciene kan være at bevare kapaciteten i distributionscentrene, tilføre kapacitet og øge fleksibiliteten. Mere specifikt kan man øge varebeholdningen i perioder med ekstra travlhed i butikkerne. Strategisk lagerbeholdning er en metode der kan sikre, at værdikæden kan fungere glat, selvom der er vanskeligheder med leveringstider. Da den vertikale værdikæde involverer flere stadier for at bringe varerne til hylderne, er der også flere stadier, der kan fejle. Forsinkelser kan imødegås ved, at Ecco har større lagre eller forkorter transporttiden. Læderproduktion har kun et lille potentiale i forhold til at levere komparative fordele, og den har lav strategisk sårbarhed. Til gengæld har den højt potentiale i forhold til outsourcing. Ved at forkorte værdikæden kunne Ecco frigøre økonomiske ressourcer, der kunne bruges mere rationelt i virksomheden. En anden løsning kunne være, at Ecco sikrede en så kort afstand som muligt mellem producenterne af rådguder og garverierne. (George Stalk JR m.fl., Fem nødvendige strategier til fremtiden 2009:23-35) In 2011 and 2012 Ecco has worked intensively on improving its operational processes. Many initiatives have been launched to simplify and improve the daily operation. And the first results are promising will see the roll-out of most of the projects and the effects should be visible this year.one further focus area in 2013 will be Ecco s supply chain. Customers expect more frequent deliveries of attractive new products, easy purchase processes and an ever higher level of service. Ecco s control of the entire supply chain should allow Ecco to meet these expectations. (kilde, årsrapport:2012) 20

Projektrapport om Værdikæden i Ecco

Projektrapport om Værdikæden i Ecco Projektrapport om Værdikæden i Ecco Udarbejdet af 4.semester RUC 2013 Gruppe nr. 19 Hus 20.1 Vejleder Kaare Bjørn Thomsen Anslag: 42.805 Underskrift: Indholdsfortegnelse Abstract... 2 1. Kapitel... 3 Indledning...

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Mission, vision og forretningsidé

Mission, vision og forretningsidé Mission, vision og forretningsidé Vision for ECCO A/S 2 Vision og mission for detailhandel 3 Fra ko til sko 4 Danske rødder 5 Forskellige forretningstyper 6 damkjær & vesterager 1 Vision for ECCO A/S ECCOs

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus.

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus. 1 HARRY FILM Hos Elgiganten har du alle tiders mulighed for at forme din egen karriere og du vil i din tid hos os, blive udfordret på både personlige og faglige kompetencer. Du er lige nu i gang med CAT

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere