Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater"

Transkript

1 Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014

2 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen... 3 Hvad tjenes der penge på?... 5 Hvad skal der satses på i fremtiden?... 7 Kompetencer... 8 Fremtidsscenarier Repræsentativitet og Bias Yderligere informationer Bilag [2]

3 Undersøgelsens hovedkonklusioner Medlemmerne af Grafisk Arbejdsgiverforening og dermed leverandører i den grafiske branche har for ca. halvdelens vedkommende trykning som hovedbeskæftigelse. De fleste tilbyder dog også andre ydelser som grafiske design, reklameydelser og en del bevæger sig ind på de digitale områder Der er bevidsthed blandt branchen om, at der i fremtiden skal fokuseres på flere ydelser end trykning, og der er forretningsmæssigt fokus på de digitale ydelser Indtjeningen er presset på traditionelt tryk, mens digitale ydelser skaber øget DB De primære grunde til den pressede indtjening på offset tryk er den indenlandske konkurrence og den faldende efterspørgsel Der er ikke konsistens i hvad virksomhederne opfatter, at kunderne efterspørger i fremtiden og deres eget forretningsmæssige fokus. Der er en tendens til stadigvæk at satse på offset tryk på trods af faldende efterspørgsel på disse ydelser Virksomhederne har oprustet kompetencemæssigt specielt på produktions- og salgssiden, noget der forventes at fortsætte de kommende år Få mener, de er lukningstruede, men satser på samarbejde med virksomheder med andre kompetencer end dem selv og samarbejde med kunder samt via opkøb at ruste sig til fremtiden. Baggrund Er den grafiske branche præget af traditionelle bogtrykkerier med fokus på papir og tryksværte eller er billedet mere nuanceret? Det satte Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) sig for at undersøge. I januar 2014 gennemførtes en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt alle GA s medlemmer og associerede virksomheder med henblik på at skaffe viden om, hvor branchen bevæger sig hen. Spørgsmålene skulle afdække det nuværende forretningsgrundlag, i hvilke retning efterspørgslen fra kunderne bevæger sig, og hvordan virksomhederne mener det vil påvirke forretningen de kommende år. Resultatet af undersøgelsen tegner et billede af en branche som er presset både på pris og efterspørgsel på de traditionelle trykydelser, men som er i fuld gang med at omstille sig. Undersøgelsen Spørgeskemaet blev sendt ud via til 426 medlemmer af GA og associerede virksomheder i januar Der blev i alt modtaget 154 besvarelsen, hvoraf de 121 var fuldt gennemførte besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 28. Da det var væsentligt for en entydig afgrænsning af svarene, blev respondenterne bedt om at angive virksomhedens primære beskæftigelse. Fordelingen blandt svarene i forhold til primær beskæftigelse er som følger: [3]

4 Hvilket område beskæftiger virksomheden sig primært med? (kun et kryds) For at tage højde for, at en moderne grafisk virksomhed - ud over den primære beskæftigelse - tilbyder en række andre produkter og ydelser, kunne respondenterne afkrydse, hvad der tilbydes i virksomheden. Hvilke aktiviteter udføres i virksomheden (gerne flere kryds)? [4]

5 Som det fremgår af ovenstående figur, kan man med rette sige, at den moderne danske grafiske virksomhed et langt stykke henad vejen er en full service virksomhed, der tilbyder mere end blot tryk eller færdiggørelse. Svarene tegner også et billede af, at de danske grafiske virksomheder bevæger sig ind på de digitale områder og tilbyder ydelser rettet mod købere af dette segment. Der kan dog være tvivl om, der i alle tilfælde er tale om, at ydelserne udføres inhouse, eller der i virkeligheden er tale om ydelser, der sources andetsteds. Hvad tjenes der penge på? Respondenterne blev bedt om at angive fordelingen af deres omsætning i forhold til de forskellige kundetyper. Nedenstående diagram viser fordelingen blandt disse. Ikke overraskende er den største kundegruppe erhvervskunder i Danmark efterfulgt af det offentlige marked. Kun ca. 9 % af omsætningen går til udlandet. Omsætningsfordeling Offentlige kunder Private kunder Reklamebureauer Erhvervskunder Udenl. Kunder Ved ikke Men på hvilke produktområder er der størst indtjening? Der blev i undersøgelsen spurgt ind til, hvordan dækningsbidraget (DB) har udviklet sig de sidste to år på en række produkter og ydelser. I nedenstående figur er opsummeret, hvordan virksomhederne vurderer DB-udviklingen de senest to år på en række ydelser. Som det fremgår af figuren, så er det på de traditionelle offset trykydelser og færdiggørelse, at DB er mest presset, men hvor der på digitale løsninger som applikationsudvikling, webdesign og digitale markedsføringsløsninger er stigende DB. [5]

6 Procent Dækningsbidrag seneste to år Faldet/faldet meget Steget/steget meget De primære grunde til, at DB er presset på offsettryk er, at der er svigtende efterspørgsel fra kunderne på disse produkter, hele 93 % mener det er hovedårsagen samt indlysende nok, at priserne er faldet. Konkurrence fra udlandet vurderes ikke at være af så stor betydning som konkurrencen fra danske trykkerier, idet 90 % mener, at det også er en vægtig årsag mod 36 % der mener, at det skyldes konkurrencen fra udlandet. Derimod mener respondenterne ikke, at lavere produktivitet i virksomhederne, manglende kompetencer eller øgede skatter og afgifter er grunden til faldet i DB på arkoffset tryk. Hvis man ser på rotationstryk, så er forklaringen på det faldende DB lidt anden. Her angiver 67 %, at konkurrencen fra udlandet er en væsentlig faktor, 89 % angiver lavere priser på produkterne, og 77 % skyldes faldende efterspørgsel fra kunderne, og 50 % angiver højere råvarepriser. På færdiggørelsessiden tegner der sig et tilsvarende billede, hvor 45 % angiver konkurrencen fra udlandet som en væsentlig faktor, øget indenlandsk konkurrence 61 % og lavere priser 69 %. [6]

7 Procent Procent Hvad skal der satses på i fremtiden? Det er tilsyneladende sværere og sværere at tjene penge på de traditionelle analoge ydelser som tryk og færdiggørelse. Men afspejler det sig i fremtidens forretningsstrategi? Respondenterne blev bedt om at tage stilling til deres eget forretningsmæssige fokus de kommende to år. Det viser følgende forventninger: Forretningsmæssigt fokus kommende to år Stigende/meget stigende Svarene på dette stemmer godt overens med, at der hovedsagligt satses på områder, hvor der er bedre indtjening og ikke så meget på de traditionelle trykydelser. Men for at vurdere om dette billede også harmonerer med den efterspørgsel kunderne har, blev der spurgt ind til, hvad virksomhederne forventer, kunderne vil efterspørge de kommende to år. Det er illustreret i nedenstående figur: Kunders efterspørgsel de kommende to år Stigende/meget stigende [7]

8 Der er ikke på alle områder overensstemmelse mellem virksomhedernes eget forretningsmæssige fokus i fremtiden, og det kunderne efterspørger. Specielt når det gælder trykydelserne. For at illustrere forskellene er middelværdierne for svarene for hhv. virksomhedsfokus og kundeefterspørgsel udregnet og sat ind i en grafisk sammenligning (se nedenfor): Virksomheden Kunden 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 Værdien 3 betyder, at der er uændret efterspørgsel/fokus, mens værdier over betyder stigende efterspørgsel/fokus og desto højere værdi desto højere efterspørgsel/fokus. På samme vis betyder værdier under 3 faldende efterspørgsel/fokus. Som det ses af figuren, er der enighed om, at fokus skal være på det, kunderne i stigende grad vil efterspørge omkring de digitale ydelser som app udvikling, web design, digitale markedsføringsløsninger og digital tryk. Virksomhederne vurderer, at kunderne i faldende grad vil efterspørge de traditionelle offset trykydelser, men deres forretningsmæssige fokus afspejler ikke dette. Stadigvæk er der relativt mange, der har offset tryk som et fokusområde på trods af, at DB er faldende, og at kunderne i mindre grad efterspørger disse ydelser. Kompetencer For at imødegå fremtidens udfordringer og være i stand til at flytte virksomhedens strategiske fokus, er det nødvendig at have de rette kompetencer. I undersøgelsen ser man både på omfanget af de kompetencer virksomhederne har fået tilført samt hvilke kompetencer, der er nødvendige i fremtiden. [8]

9 Procent I nedenstående figur er illustreret hvilke kompetencer, virksomhederne har fået tilført de seneste tre år. Tilførsel af nye kompetencer seneste tre år Alle Trykkerier Som det ses af figuren, er det specielt på salgs- og markedsføringssiden, IT og produktion, der er tilført kompetencer. Hvorvidt det har gavnet salget (i høj grad eller meget høj grad) inden for de ydelser, virksomhederne tilbyder, ses i nedenstående figur: Færdiggørelse Digital tryk Flexotryk Rotationstryk Ark offset tryk Fotografering Tekstforfatning Digitale mark. Reklameydelser Web to print App udvikling Webdesign Grafisk design Har kompetencerne gavnet salget? Høj grad/meget høj grad (pct.) [9]

10 Procent Specielt på de digitale ydelser ses en effekt, hvilket hænger sammen med både den øgede efterspørgsel fra kundernes side og disse ydelsers evne til at skabe DB. Hvis man skal imødekomme fremtidens udfordringer, jf. den tilpasning der synes på vej strategisk, skal der tilføres nye kompetencer fremadrettet. Respondenterne blev spurgt, hvilke kompetencer de sandsynligt eller meget sandsynligt vil ansætte de kommende to år. Hvilke kompetencer, det drejer sig om, ses i nedenstående figur: Tilførsel af kompetencer kommende to år Alle Trykkerier Også i fremtiden satses på salg og produktionskompetencer. Det man ikke umiddelbart kan se af svarene er, inden for hvilken del af produktionen, det drejer sig om. Hvis det skal støtte op om et mere digitaliseret fokus, så må man antage, at der er tale om produktionskompetencer på dette område. [10]

11 Fremtidsscenarier De ændringer, der skal til for at tilbyde produkter og ydelser, der stemmer overens med kundernes efterspørgsel, kan også løses på anden vis end ved at få tilført kompetencer inhouse. Andre muligheder kan være at opkøbe virksomheder, der har disse kompetencer, lade sig opkøbe, samarbejde med andre, udvikle forretningen sammen med kunder eller leverandører eller simpelthen lukke virksomheden. Respondenterne blev bedt om at tage stilling til disse muligheder. Den procentvise fordeling af dem, som har svaret sandsynligt eller meget sandsynligt, ses nedenfor. Sandsynlige fremtidsscenarier (pct.) Trykkerier Alle Etablere produktion i udl. Samarbejde med udlandet Samarbejde med leverandører Samarbejde med kunder Samarbejde (andre kompetencer) Samarbejde (samme kompetencer) Lukke Blive opkøbt Opkøb af andre virksomheder Optimismen synes stor i forhold til at drive virksomheden videre, da under 10 % forventer at lukke virksomheden. Det er interessant, at mere end 2/3 satser på at finde samarbejdspartnere med andre kompetencer, formodentlig på det digitale område, men også samarbejdet med kunder og udlandet fylder meget. Specielt trykkerierne anser det som en meget realistisk mulighed at opkøbe andre virksomheder, hvad enten det er med andre kompetencer eller de samme som virksomheden selv. De grafiske virksomheder, der har trykning som primær beskæftigelse, og som har svaret, at de sandsynligt eller meget sandsynligt vil opkøbe andre virksomheder, vil for 69 % vedkommende søge at få tilført nye kompetencer via samarbejde med virksomheder med andre kompetencer end deres egne. 45 % vil samarbejde med virksomheder med de samme kompetencer, 55 % vil finde samarbejdspartnere i udlandet, og 62 % vil forretningsudvikle med kunder. [11]

12 Repræsentativitet og Bias Fordelingen af besvarelser sat i forhold til fordelingen af medlemsskaren hos Grafisk Arbejdsgiverforening stemmer meget godt overens. Størrelsesmæssigt har 17 % af respondenterne mere end 50 ansatte, hvilket er en svag overvægt i forhold til medlemsfordelingen. Kun 9 % af respondenterne har ingen ansatte, hvilket er en underrepræsentativitet. 74 % angiver, at de havde overskud i seneste regnskabsår, hvilket er højere end det, brancheanalyser fra Experian viser, hvor der i gennemsnit er 48 %, der har overskud. Det kan tyde på, at der er en overrepræsentation af økonomisk velfunderede virksomheder i undersøgelsen samt at der er en overrepræsentation af de lidt større virksomheder. Det vurderes dog ikke at være af en betydning, så det skævvrider undersøgelsens resultater. Yderligere informationer Grafisk Arbejdsgiverforening kan kontaktes for yderligere information om undersøgelsen: Adm. direktør Thomas Torp Tlf Chef for medlemsafdelingen Michael Brochmann Tlf Grafisk Arbejdsgiverforening Helgavej Odense M [12]

13 Bilag Hvilken region er din virksomhed beliggende i? Hvor mange ansatte er der i din virksomhed? Hvad er din virksomheds årlige nettoomsætning (omsætning ekskl. moms og afgifter) i seneste regnskabsår? [13]

14 Hvad var virksomhedens resultat i det seneste regnskabsår? Samlet status [14]

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere