Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1"

Transkript

1 Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1

2 METODEN OM MOTIVATION FACTOR METODEN Et Motivation Factor forløb strukturerer og målretter virksomhedens udviklingsog forandringsprocesser, får ledere og medarbejdere til at samarbejde om et fælles mål og skaber varig motivation og engagement. Forløbet er modulopbygget og består af workshops og individuelle samtaler, som stiller skarpt på målet og gør processen langt mere gennemsigtig og håndterbar for såvel medarbejdere, ledere og teams. Alle deltagere får sat ord på det, der motiverer den enkelte, og fremgangsmåden sikrer en solid intern forankring øjeblikkeligt og over tid. I dag er al ledelse forandringsledelse. Derfor er det blandt andet blevet afgørende, at den enkelte medarbejder bidrager med ejerskab og ansvar, og at ledelsen formår at vække virksomhedens samlede potentiale. Kun ad den vej er det muligt at skabe kraftfulde teams og resultater. Motivation Factor Metoden kan med stor effekt anvendes i virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med: Forankring af forretningsstrategi, mål og værdier Gennemførelse af organisatoriske ændringer Realisering af forandringsledelse i praksis Teambuilding og teamoptimering Leder- og medarbejderudviklingsforløb Om Motivationspyramiden Motivationspyramiden er fundamentet i ethvert Motivation Factor forløb. Pyramiden tager sit teoretiske og empiriske udgangspunkt i den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og nyere hjerneforskning herunder læren om følelsesmæssig og social intelligens. Et udviklingsforløb baseret på Motivation Factor Metoden hviler således på et videnskabeligt og faktuelt grundlag. Motivationspyramiden skal forstås således, at vores evne til at holde os motiveret, optage ny læring og håndtere forandringer er proportionalt stigende med, hvor gode vi er til at håndtere hvert enkelt niveau i pyramiden. Et Motivation Factor forløb sikrer, at den enkelte og/eller teamet arbejder koncentreret med de fire temaer i pyramiden og får den indsigt og de værktøjer, der gør dem i stand til selv at bevæge sig opad i Motivationspyramiden. Mærkbare fordele FORMÅL STYRKER BEHOV ENERGI MOTIVATIONSPYRAMIDEN Et typisk Motivation Factor forløb forsyner alle deltagere med en stor selvindsigt i egne reaktions- og handlemønstre og dermed også i andres. Via personlige aha-oplevelser undervejs i forløbet, opnår teamet en større forståelse for 2 MOTIVATION FACTOR / METODEN

3 Byg bro mellem PERSONLIG MOTIVATION og TEAMEFFEKTIVITET Motivation Factor forløb Workshops Nøglespørgsmål Udbytte Individuelle samtaler Forankring Formål Styrker Behov Energi Mål Hvordan fastholder vi fokus på det, vi har lært? Hvad er mine passioner i relation til det fælles mål? Hvordan kommer mine styrker bedst i spil? Hvad behøver jeg for at holde mig motiveret? Hvad dræner min energi i relation til vores fælles mål? Hvad er teamets specifikke udfordring eller mål? Udveksling af formål og actions på opfølgning Afklaring af personligt formål iht. fælles mål Afklaring af indsatsområder Indsigt i den relationelle forståelse Actions på specifikke energidrænere Klare mål for forløbet Motivation Factor Indicator motiver bag egne og andres motivation og adfærd. Teamet får samtidig en fælles platform, som giver en kendt og konstruktiv ramme for fremtidigt samarbejde, dialog, konfliktog problemhåndtering. Enkeltheden og simpliciteten kendetegner strukturen i de enkelte workshops. Formen sikrer, at alle deltagere bliver involveret i hinanden og i processen, og at værktøjerne bringer teamet tæt på problemstillingernes kerne hurtigt og effektivt. Gevinsten ved den simple og stringente struktur er blandt andet, at teamet får etableret et fælles sprog, der fremadrettet gør det muligt at nå resultater langt hurtigere end hidtil. Samtidig er det muligt at integrere nye medarbejdere eller ledere i det pågældende udviklingsforløb. Et typisk udviklingsforløb Et typisk Motivation Factor forløb består af seks fælles workshops, svarende til de seks trin, som er vist i skemaet ovenfor. Hver workshop har en varighed på 3-4 timer og de fire midterste workshops efterfølges af individuelle coachingsamtaler. Her kan den enkelte tage emner op, som ikke er relevante for teamet, men afgørende for den enkeltes motivation under pres og forandring. Forud for workshoppen om behov udfyldes Motivation Factor Indicatoren, som er et online dialogværktøj, der sætter ord på deltagerens motivationsfaktorer i form af deres top fem behov og top fem styrker. Et samlet Motivation Factor forløb er sammensat med respekt for, at alle kan bevare deres integritet. Da Motivation Factor Metoden er modulopbygget, kan man sammensætte de enkelte workshops, så de matcher de givne udfordringer. Ønsker man at sætte ekstra fokus på styrkebaseret ledelse og talentudvikling, vil det være oplagt at sammensætte et forløb, der tager afsæt i de workshops, der omhandler behov og styrker. Har man derimod brug for at få identificeret og reduceret de energidrænere, som fx er opstået i kølvandet på en større omstrukturering, kan workshoppen om energi være en god investering. MOTIVATION FACTOR / METODEN 3

4 Motivationspyramiden Vores evne til at holde os motiveret, optage ny læring og håndtere forandringer er proportionalt stigende med, hvor gode vi er til at håndtere hvert enkelt niveau i pyramiden. Et Motivation Factor forløb sikrer, at den enkelte og/eller teamet arbejder koncentreret med de fire niveauer i pyramiden og får den indsigt og de værktøjer, der gør dem i stand til selv at bevæge sig opad i Motivationspyramiden. MOTIVATION, LÆRING OG FORANDRING FORMÅL STYRKER BEHOV ENERGI VÆKST MOTIVATIONSFAKTORER BEVIDSTHED MOTIVATIONSPYRAMIDEN Vores primære motivationsfaktorer Motivationspyramiden tager sit teoretiske og empiriske udgangspunkt i den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og nyere hjerneforskning herunder læren om følelsesmæssig og social intelligens. På alle fire niveauer i pyramiden arbejdes der målrettet med motivation, læring og forandringsparathed. Energi Nederst i pyramiden arbejder vi med bevidstgørelse, som er præmissen for al mental og fysisk aktivitet. Cirka 80% af det, som dræner os for energi i dagligdagen, handler om noget, andre gør eller ikke gør! Altså ofte noget, vi ikke selv er herre over. Vores håndtering af dette niveau afhænger således af, hvor gode vi er til at identificere og genkende vores energidrænere. Først når vi kender dem, kan vi tage ansvar og handle på dem. Personligt og i teamet. Behov Teorien om vores personlige behov har rod i læren om den følelsesmæssige intelligens. Som mennesker har vi en række basale behov, som er mere eller mindre fælles. Men vi har også nogle helt personlige behov, som er individuelle og kan ændre sig over tid afhængig af vores livssituation. Behovene styrer vores adfærd og udgør en meget høj motivationsfaktor. Derfor er det afgørende for vores følelsesmæssige intelligens og relationelle forståelse, at vi er bevidste om vores behov. Når vores behov bliver truet, sættes vores hjerne nemlig i alarmberedskab og udløser kroppens stresshormoner og vores adfærd påvirkes. Ergo er vores evne til at genkende og arbejde med egne og andres behov essentiel for personlig udvikling og motivation og samtidig en væsentlig kilde til stressforebyggelse. Styrker Arbejdet med vores styrker er baseret på nyere hjerneforskning. Herfra ved vi, at vores styrker allerede dannes under vores opvækst og i de tidlige ungdomsår. Konkret sker der det, at vi via erfaringer skaber nogle meget tæt forgrenede netværk i hjernen. Vores motivation, effektivitet og evne til at tilegne os nye kompetencer vil derfor afhænge af, hvor gode vi er til at udnytte disse tæt forgrenede netværk, altså vores styrker. Og når vi kender værdien af at udnytte vores 4 MOTIVATION FACTOR / METODEN

5 n organisationsændring var startskuddet for os. To afdelinger var Eblevet lagt sammen, og det affødte naturligvis lidt kaos. Derfor var vores udfordring at få skabt sammenhængskraft i det nye team, på tværs af faggrupper. Til den proces, valgte vi Motivation Factor, fordi forløbet havde en simpel struktur, satte en tydelig ramme for forandringsledelse i praksis og samtidig var mål- og resultatorienteret. Og gevinsterne har været mærkbare vi har fået et mere åbent og inspirerende arbejdsklima og et lavere sygefravær. Konkret har vi flyttet os fra at være en fejlfinderkultur til at være en mulighedskultur. Vi er blevet mere proaktive, også overfor vores kunder og som leder har jeg fået frigivet tid til strategi og reel ledelse, da teamet er blevet meget mere selvkørende. Sanne Marie Olsen, Associate manager, DMDC Device Testing & Verification QA, Novo Nordisk A/S egne styrker, vil vi automatisk blive mere opmærksomme på at bringe andres styrker i spil. Et målrettet arbejde med egne og andres styrker kan fx åbne døren for en styrkebaseret tilgang til samarbejde og ledelse. Formål Opstart og afrunding Uanset om Motivation Factor Metoden anvendes i større udviklingsforløb eller udgør strukturen bag et personligt coachingforløb, er det afgørende, at processen indledes med at formulere en klar målsætning for forløbet og afsluttes med en klar plan for, hvordan fokus kan fastholdes. Nyere hjerneforskning fortæller, at de mål, der giver os mennesker den største og mest vedvarende motivation, er dem, som er forbundet med et overordnet formål. Når vi udnytter vores styrker optimalt og samtidig bidrager til noget, som er større end os selv, vil vi opleve flow-tilstanden. Her er vi tilpas udfordret og har et væld af handlemuligheder netop fordi vi trækker optimalt på vores styrker. Vi er med andre ord i stand til at rykke os fra at være målorienteret til at være formålsorienteret. Kort sagt, er vi nu bevidste om, hvad vi vil bidrage med i relation til den rolle, vi har på jobbet, i teamet, i ledergruppen. Sågar privat. Motivation Factor Metoden stiller skarpt på den interne forankring, da metoden bygger bro mellem personlig motivation, teameffektivitet og organisationens mål. MOTIVATION FACTOR / METODEN 5

6 En af de store udfordringer som medievirksomhed er at forene de forskellige interesser mellem det kommercielle og redaktionelle område. Denne udfordring blev specielt tydelig, da vi fik nye medlemmer i ledergruppen, der ikke var vant til de indbyggede interessekonflikter mellem afdelingerne. Manglende forståelse for hinandens motiver og behov virkede hæmmende for dialog og effektivitet. Vi afsøgte markedet for ledelsesudviklingsforløb og valgte Motivation Factor, fordi sammenhængen mellem praksis og teori gav god mening for os, og fordi konceptet stod på et videnskabeligt og faktuelt fundament. Søren Queitsch, adm.dir. IDG Danmark Motivation Factor Indicator Fra nyere hjerneforskning ved vi, at vores motivation er forankret i vores individuelle behov og styrker. I forandringsog udviklingsprocesser er det derfor essentielt at have fokus på dét, der driver den enkelte, da det er nøglen til at bevæge en gruppe eller et team frem mod fælles mål. Kun via indsigt i egne behov og styrker, kan vi forstå motivet for vores egen adfærd og andres. Og kun via denne indsigt, kan vi arbejde målrettet med motivation, øget læring og forandringsparathed. Bevidstheden og indsigten i egne og andres motivationsfaktorer sker gennem dialog. Derfor har vi udviklet Motivation Factor Indicatoren, som er et dialogværktøj, der udfyldes online forud for de to workshops, der omhandler behov og styrker. Indicatoren giver hver enkelt deltager en liste over hans/hendes fem mest dominerende behov og de fem styrker, der er mest i spil. Målet med Indicatoren er at skærpe deltagernes opmærksomhed på, at vores reaktions- og handlemønstre er styret af vores behov. Og at vores evne til at sætte vores styrker i spil netop afhænger af, om vores behov bliver imødekommet eller ej. Ligesom det at sætte vores styrker i spil er forudsætningen for motivation. Indicatoren er det værktøj, der skaber allerstørst fremdrift i et Motivation Factor forløb, da den giver den enkelte deltager mulighed for at sætte ord på sin personlige drivkraft. Samtidig bliver det gennemsigtigt, hvad der motiverer de andre deltagere, og hvad der skal til, for at udnytte teamets samlede potentiale. Partnerstrategi Motivation Factor Institute er en 100% partnerdrevet virksomhed. Alle partnere er uddannet og trænet i at flytte både enkeltpersoner og teams målbart fremad. Og alle partnere har erfaring med at facilitere forandringsprocesser og skabe synlige resultater. I dag har vi partnere fordelt over hele Danmark, ligesom vi har fået fodfæste i både Europa og USA. Vores mål er, at vi i de kommende år får konsolideret os yderligere både på det danske og internationale marked. Dette sker gennem et stærkt og dedikeret partnernetværk. 6 MOTIVATION FACTOR / METODEN

7 Prefrontal cortex Amygdala Hippocampus Neuropsykologien peger på, at bevidstheden og indsigten i egne behov, og hvordan vi sætter vores styrker i spil, er afgørende for vores evne til at holde os motiveret og være positive overfor forandringer. I udgangspunktet er vores hjerne ikke i stand til at skelne mellem en fysisk trussel, fx en løve, og en trussel mod vores behov. Teorien omkring følelsesmæssig intelligens fortæller os, hvordan vi kan træne vores hjerne til at kende forskel og reagere hensigtsmæssigt, når vores behov bliver truet, og vores hjerne går i alarmberedskab. En alarmtilstand reducerer nemlig vores evne til at tænke rationelt og se muligheder og løsninger. Da vores arbejds- og privatliv konstant byder på udfordringer, der truer vores personlige behov, vil vores evne til at genkende og imødegå trusler mod disse behov være afgørende for, hvor gode vi er til at håndtere pres og forandringer. Vi kan sagtens fokusere og handle hurtigt, selvom vi er drevet af frygt eller vrede. Men vores indlæring og forandringsparathed vil være hæmmet. Ligesom vi vil have svært ved at udnytte vores styrker, da vi bruger vores mentale krudt på at beskytte vores behov. Og at bruge vores styrker er vigtigt. Når vi bruger vores styrker øges aktiviteten i vores venstre pandelap, som styrer følelser som entusiasme, nysgerrighed, glæde og lykke. Samtidig kan vi bruge vores styrker som genvej til at lære nye ting langt hurtigere, end hvis vi tager udgangspunkt i det vi ikke er gode til. Vil du vide mere Du velkommen til at kontakte vores partnere direkte, hvis du vil vide mere om Motivation Factor Metoden og/eller drøfte, hvordan metoden kan understøtte forskellige forandringsprocesser i din virksomhed. På finder du en samlet partnerliste. Du kan også kontakte Motivation Factor Institute på eller hvis du vil have en præsentation af metoden eller hjælp til at finde en partner, der har den rette erfaring i forhold til dine udfordringer og/eller branche. MOTIVATION FACTOR / METODEN 7

8 MOTIVATION FACTOR INSTITUTE er etableret af Helle Bundgaard i forbindelse med lanceringen af Motivation Factor Metoden og Motivationspyramiden. Interessen for indsigt, motivation og adfærd stammer fra 20 års international erfaring med salg- og forretningsudvikling og er drivkraften bag en fortsat udvikling af effektive værktøjer til udviklings- og forandringsprocesser. Målet er at være frontløbere og omsætte de nyeste opdagelser indenfor neuropsykologien til operationelle værktøjer, som skaber motivation, resultater og forankring. Vores motto er: Keep it simple og vi efterlever det ved at fokusere på enkeltheden og simpliciteten i alt, hvad vi udvikler. Kort sagt er vores vision at bidrage til, at mennesker trives, fordi de finder nøglen til varig motivation og engagement på tværs af kulturer, religion, køn, uddannelse og evner. METODEN Symbion Science Park Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø T : E : I : 8 MOTIVATION FACTOR / METODEN

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere