En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune"

Transkript

1 En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT 9 Erhvervsstrukturen Pendlingen 1 Den aktuelle beskæftigelsesudvikling 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG KOMMUNE Formålet med arbejdsmarkedsbeskrivelsen er at supplere Kommunebeskrivelse 11 med viden om den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i kommunen. Arbejdsmarkedsbeskrivelsen for Silkeborg indeholder: en beskrivelse af udviklingen i udbudssiden, herunder udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken og ledigheden både historisk og i fremtiden. Arbejdsstyrken er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. en beskrivelse af efterspørgselssiden, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, erhvervsstrukturen, beskæftigelsen og pendlingen både historisk og i fremtiden. Arbejdskraftefterspørgslen er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. SAMMENFATNING Hovedkonklusioner Overordnet viser arbejdsmarkedsbeskrivelsen, at Silkeborg har oplevet en positiv udvikling på arbejdsmarkedet igennem de seneste år både på udbuds- og efterspørgselssiden. Arbejdsmarkedet i Silkeborg har fra 1997 til 09 især udviklet sig positivt inden for den private servicesektor, hvor arbejdskraftefterspørgslen er steget med 30%. Igennem Finanskrisen er beskæftigelsen i Silkeborg faldet lidt mere end i regionen som helhed og er især faldet igennem 09 inden for Industrien, Handel og transport, Bygge og anlæg og Erhvervsservice. Derudover har kommunen oplevet demografisk medvind, og arbejdsstyrken er derfor steget mere end i regionen som helhed. Fremskrivningerne viser, at der forventes en fortsat positiv udvikling i Silkeborg både i forhold til udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. Dog forventes gruppen af personer uden for arbejdsstyrken at vokse mere end arbejdsstyrken på længere sigt. Det betyder, at arbejdsstyrken i Silkeborg skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken jf. nedenstående figur Frem skrivning Antal personer I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 1

4 Udbudssiden Silkeborg har haft en positiv demografisk udvikling, og frem til forventes befolkningen at stige 6,6%. Antallet af erhvervsaktive (16 til 64 år) forventes dog kun at stige 1,3%. Stigningerne er højere end de gennemsnitlige stigninger i Midtjylland. Arbejdsstyrken i Silkeborg er steget 7,6% fra 1997 til 09, og fra 11 til 21 forventes arbejdsstyrken at stige 5,0%. Igen er stigningerne højere end de gennemsnitlige stigninger i Midtjylland. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er relativt højt i Silkeborg. 32% har dog ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. De faglærte udgør 38% af arbejdsstyrken, mens 30% har en videregående uddannelse. Andelen af faglærte er højere i Silkeborg end i Midtjylland. Frem til 25 forventes en stigning i gruppen med en videregående uddannelse, mens der samlet set forventes et fald i den faglærte gruppe. Antallet af kortuddannede forventes derimod at holde sig næsten uændret. SAMMENFATNING I februar 11 var ledigheden 6,0% og i de seneste år har ledighedsudviklingen i Silkeborg fulgt den regionale udvikling og ligget på det regionale niveau. Ledighedsudviklingen i det seneste år kendetegnes ved faldende ledighed inden for nogle af de mest konjunkturfølsomme grupper som 3F, Metalarbejderne og Byggefagene. Modsat er ledigheden steget lidt blandt de grupper, der typisk arbejder inden for den offentlige sektor. Ledighedsniveauet er dog fortsat højest i 3F, Byggefagene og blandt Teknikerne, og alene 3F s medlemmer udgør 1/3 af alle dagpengemodtagere i kommunen. Efterspørgselssiden Erhvervsstrukturen i Silkeborg kendetegnes ved relativt mange arbejdspladser inden for dele af den private servicesektor og dele af industrien. Silkeborg er især overrepræsenteret med arbejdspladser inden for Møbelindustri og Finansiering og forsikring. Fra 1997 til 09 er antallet af arbejdspladser i Silkeborg steget 10%. Frem til finanskrisen har Industrien og Landbruget mistet arbejdspladser, mens de andre hovederhverv har oplevet fremgang. Arbejdspladserne er kraftigt påvirket af finanskrisen, men i de førstkommende år forventes antallet af arbejdspladser at stabiliseres og stige på længere sigt. Fremskrivningerne viser dog, at der forventes et fortsat fald i antal arbejdspladser inden for Industrien og landbruget, mens der forventes højest vækst inden for dele af den private servicesektor.. Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt. Fremskrivningerne viser, at der er udsigt til stigende beskæftigelse for grupper af videregående uddannede, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for faglærte, og næsten uændret efterspørgsel efter kortuddannede i de kommende 10 år. Pendlingen i Silkeborg kendetegnes ved flere udpendlere end indpendlere. 31% af de beskæftigede i kommunen er udpendlere, og samtidig er 24% af de ansatte på arbejdspladserne i Silkeborg indpendlere. I de kommende år forventes der at blive stillet stadig større krav til den geografiske mobilitet til arbejdsstyrken i Silkeborg. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

5 UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT Her beskrives den seneste udvikling, prognoserne og uddannelsesniveauet for befolkningen og arbejdsstyrken i Silkeborg Kommune, og der gives et overblik over den seneste udvikling i ledigheden. Befolkningen Ved indgangen til 10 var der indbyggere i Silkeborg Kommune. Befolkningstallet er steget de seneste år, og den seneste befolkningsprognose viser, at befolkningstallet fort- sat forventes at stige. Frem til forventes en stigning på 6,6%, og frem til 40 forventes en stigning på 18,3%. Befolkningstallet forventes at stige i hele Midtjylland, i Østjylland og i Vestjylland. Stigningerne i Silkeborg forventes at være på niveau med stigningerne i Østjylland og højere end de forventede stigninger i hele Midtjylland. 1 FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGEN FRA 1997 TIL 10 OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR 10 TIL 40 FOR SILKEBORG OG MIDTJYLLAND Fremskrivning Indeks: 1997= Silkeborg Midtjylland Kilder: Danmarks Statistik, og SAM-K/LINE-modellen TABEL 1. BEFOLKNINGEN OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR SILKEBORG OG MIDTJYLLAND Befolkning Procentvis udvikling Befolkningen i alt Silkeborg ,6% 18,3% Midtjylland ,1% 13,6% Landsdel Østjylland ,1% 18,0% Landsdel Vestjylland ,4% 4,9% 16 til 64-årige Silkeborg ,3% 2,8% Midtjylland ,2% 0,8% Landsdel Østjylland ,4% 5,5% Landsdel Vestjylland ,3% -8,8% 1 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 3

6 I 10 udgør befolkningen i den erhvervsaktive alder (16 til 64 år) 63% af den samlede befolkning i Silkeborg. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at stige frem til 40, men stigningerne er markant lavere end de forventede stigninger i befolkningen som helhed. Frem til forventes befolkningstallet i Silkeborg at stige for de til 30-årige, de 45 til 59-årige og de 65-årige og derover. Modsat forventes antallet af 30 til 45-årige at falde, og i de resterende aldersgrupper forventes stort set samme antal personer i 10 og. FIGUR 2. BEFOLKNINGENS ALDERSSAMMENSÆTNING I SILKEBORG I 10 OG år 5 år 10 år 15 år år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år 10 Arbejdsstyrken I 09 var der personer i arbejdsstyrken i Silkeborg. Antallet af personer i arbejds- s tyrken er steget siden 05, men som følge af lavkonjunkturen forventes arbejdsstyrken at falde i 10 og 11. Herefter forventes arbejdsstyrken igen at stige, og allerede i 12 forventes samme niveau som i 09. FIGUR 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FRA 1997 TIL 09 OG ARBEJDSSTYRKEPROGNOSEN FOR 10 TIL 25 FOR SILKEBORG OG MIDTJYLLAND 1 Fremskrivning 100 7= Indeks: Silkeborg Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

7 Udviklingen i arbejdsstyrken i Silkeborg forventes at følge samme tendens som udviklingen i hele Midtjylland. Dog forventes udviklingen at være mere positiv i Silkeborg end i regionen som helhed. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Hver fjerde i arbejdsstyrken i Silkeborg har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, mens 38% har fuldført en erhvervsuddannelse, og 23% har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet i Silkeborg svarer stort set til uddannelsesniveauet i hele Midtjylland. Der er marginalt flere i Silkeborg, der har gennemført en erhvervsuddannelse, mens der er marginalt flere i hele regionen, der har gennemført en gymnasial uddannelse. FIGUR 4. ARBEJDSSTYRKENS UDDANNELSESNIVEAU I % 80% 6% 7% 8% 4% 17% 16% 17% 14% 6% 7% 6% 6% 60% 40% % 38% 36% 34% 7% 9% 10% 25% 26% 24% 39% 7% 30% 0% Silkeborg Midtjylland Østjylland Vestjylland Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU FIGUR 5. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU FRA 1997 TIL 09 OG FREMSKRIVNING AF ARBEJDSSTYRKEN FRA 10 TIL 25 I SILKEBORG 300 Fremskrivning 250 Indeks: 1997= Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU I alt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 5

8 Siden 1997 er der sket et fald i antallet af personer, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse i Silkeborg. Modsat er der sket en stigning i antallet af videregående uddannede, mens antallet af gymnasialt uddannede og erhvervsuddannede stort set har ligget på samme niveau gennem perioden. Prognoserne for arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau viser, at den historiske udvik- ling stort set forventes at fortsætte de kommende 15 år. Dog forventes antallet af erhvervsuddannede at falde svagt, mens antallet af personer med en lang videregående uddannelse forventes at stige markant. Befolkningens uddannelsesniveau I Silkeborg er der markante forskelle på uddannelsesniveauet for befolkningen, arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. I hele befolkningen i den erhvervsaktive alder er der flere kortuddannede og lidt færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. Forskellene er mere markante for personer uden for arbejdsstyrken, hvor der er markant flere med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og markant færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. FIGUR 6. UDDANNELSESNIVEAUET I SILKEBORG I % 80% 5% 6% 5% 2% 9% 16% 10% 3% 17% 5% 6% 7% 27% 60% 36% 38% 39% 6% 40% % 7% 31% 7% 25% 5% 36% 54% 0% Befolkning Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Ledigheden I februar 11 var der bruttoledige i Silkeborg, svarende til 6,0% af arbejdsstyrken. Siden februar 10 er ledigheden steget fra personer, en stigning på 1,3%. Udviklingen viser, at ledigheden var højest i februar 10. Herefter faldt ledigheden markant frem til august 10, hvorefter den igen er steget markant. Siden januar 07 har ledighedsniveauet i Silkeborg stort set ligget på niveau med ledigheden i hele Midtjylland. Fordelt på ydelser var der i februar bruttoledige dagpengemodtagere og 352 bruttoledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Silkeborg. Udviklingen viser, at ledigheden 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

9 er langt mere konjunkturfølsom for dagpengemodtagerne end for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Siden juli 08, hvor ledigheden var lavest, er bruttoledigheden således steget 4% for dagpengemodtagerne og 110% for kontanthjælpsmodtagerne. FIGUR 7. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I SILKEBORG OG MIDTJYLLAND 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 07M01 07M04 07M07 07M10 08M01 08M04 08M07 08M10 09M01 09M04 09M07 09M10 10M01 10M04 10M07 10M10 11M01 Silkeborg Midtjylland Østjylland Vestjylland FIGUR 8. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I SILKEBORG FORDELT PÅ YDELSER M01 07M04 07M07 07M10 08M01 08M04 08M07 08M10 09M01 09M04 09M07 09M10 10M01 10M04 10M07 10M10 11M01 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Fordelt på a-kasser var ledigheden i Silkeborg i februar 11 lavest i Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, lærernes a-kasse DLF-A og ingeniørernes a-kasse IAK. Modsat var ledigheden højest i 3F, Byggefagenes a-kasse, Teknikernes a-kasse, Kristelig a-kasse og Metalarbejderne. Siden februar 10 er ledigheden faldet mest for Metalarbejderne, Byggefagenes a-kasse, 3F, Business Danmark og El-faget. Ledigheden er derimod steget mest for FOA, pædagogernes a-kasser BUPL-A og SLA, Teknikernes a-kasse og Min a-kasse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 7

10 Endelig er ledigheden i Silkeborg antalsmæssigt størst i 3F, Kristelig a-kasse og HK. Hele 55% af dagpengemodtagerne i Silkeborg er medlem af en af de tre a-kasser, og alene 3F s medlemmer udgør 33% af alle kommunens dagpengemodtagere. TABEL 2. LEDIGHEDEN I SILKEBORG I FEBRUAR 11 FORDELT PÅ A-KASSER Antal ledige Ledighedsprocent Udvikling fra februar 10 A-kasser AAK 21 2,5% -1,0% -point Business 39 5,0% -1,5% -point Byggefag 28 12,7% -3,6% -point BUPL-A 52 4,7% 2,1% -point Danske Lønmodt. 74 7,2% -0,4% -point DSA 21 1,4% 1,0% -point El-Faget 5,5% -1,2% -point FOA 161 6,2% 3,2% -point 3F ,2% -1,6% -point Frie Funkt. 19 5,4% -1,1% -point Funkt. og Serv. 5 2,5% -0,1% -point FTF-A 78 3,3% 0,7% -point NNF 11 6,3% -0,9% -point HK 223 6,3% 0,9% -point IAK 23 2,3% -1,1% -point Journalistik 17 8,0% 1,3% -point Kristelig 324 8,8% -0,1% -point Lederne 67 4,3% 0,3% -point DLF-A 33 1,9% 0,8% -point Magistrene 38 6,1% 1,4% -point Metalarb ,5% -4,2% -point Min A-kasse 25 4,9% 1,7% -point Dana 29 4,5% 0,6% -point ASE 84 3,6% 0,0% -point SLA 21 4,0% 1,9% -point Teknikerne 55 10,2% 1,9% -point CA 19 3,9% 0,8% -point 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

11 UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT I dette afsnit beskrives udviklingen i erhvervsstrukturen og arbejdskraftefterspørgslen i Silkeborg, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, brancheudviklingen og fremskriv- af antallet af arbejdspladser. Desuden belyses pendlingen og uddannelsessammen- ninger sætningen i brancherne. Erhvervsstrukturen Erhvervsstrukturen i Silkeborg ligger meget tæt på den regionale erhvervsstruktur. Dog har Silkeborg relativt flere arbejdspladser inden for dele af den private servicesektor. Der er også relativt mange industriarbejdspladser i Silkeborg sammenlignet med landsgennemsnittet, men i f.h.t. regionen som helhed fylder industrien lidt mindre i Silkeborg. Samlet set udgør den private og offentlige servicesektor 73,6% af arbejdspladserne i Silkeborg mod 72,2% Midtjylland. TABEL 3. ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Antal arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Silkeborg Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet I alt Andel af alle arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Silkeborg Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,6% 3,4% 3,2% Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 13,9% 17,4% 16,9% Bygge og anlæg 6,4% 6,4% 5,8% Handel og transport 23,9% 23,4% 23,0% Information og kommunikation 3,6% 2,8% 3,2% Finansiering og forsikring 3,1% 2,2% 4,7% Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,3% 1,1% Erhvervsservice 9,7% 8,9% 8,8% Offentlig administration, undervisning og sundhed 30,6% 29,9% 29,0% Kultur, fritid og anden service 4,2% 3,8% 3,7% Uoplyst aktivitet 0,6% 0,6% 0,6% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Figur 9 viser antallet af arbejdspladser fordelt på brancher i Silkeborg og Midtjylland. Figuren viser, at Silkeborg især er overrepræsenteret med arbejdspladser inden for Møbelindustri mv. og Finansiering og forsikring. Derudover har Silkeborg også relativt mange arbejdspladser inden for Sociale institutioner, Rådgivning, It- og informationstjenester, Forlag, tv og radio, Hoteller og restauranter, Transportmiddelindustri og Tekstil- og læderindustri. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 9

12 FIGUR 9. ERHVERVSSTRUKTUREN FORDELT PÅ BRANCHER S Andre serviceydelser mv. R Kultur og fritid QB Socialeinstitutioner QA Sundhedsvæsen P Undervisning O Offentlig administration, forsvar og politi N Rejsebureauer, rengøring og anden MC Reklame og øvrige erhvervsservice MB Forskning og udvikling MA Rådgivning mv. L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester JB Telekommunikation JA Forlag, tv og radio I Hoteller og restauranter H Transport G Handel F Bygge og anlæg E Vandforsyning og renovation D Energiforsyning CM Møbel og anden industri mv. CL Transportmiddelindustri CK Maskinindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CI Elektronikindustri CH Metalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CF Medicinalindustri CE Kemisk industri CD Olieraffinaderier mv. CC Træ- og papirindustri, trykkerier CB Tekstil- og læderindustri CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri B Råstofindvinding A Landbrug, skovbrug og fiskeri Region Midtjylland Silkeborg 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Udviklingen i erhvervsstrukturen Udviklingen i erhvervsstrukturen fra 1997 til 09 viser, at antallet af arbejdspladser i Silkeborg har fulgt den regionale udvikling frem til Finanskrisen. Samlet set er antallet af arbejdspladser i perioden fra 1997 til 09 steget med 10% (7.519 arbejdspladser), mens antallet er steget med 9% i Midtjylland ( arbejdspladser). Selv om Silkeborg har haft en relativt høj vækst i antallet af arbejdspladser frem til finanskrisen, har landbruget og industrien generelt tabt arbejdspladser i perioden. Den højeste vækst har været inden for den offentlige sektor og den private servicesektor. Silkeborg er påvirket markant af finanskrisen i perioden 09 til 11. Herefter forventes antallet af arbejdspladser at stige mere i Silkeborg end i regionen som helhed. Inden de enkelte hovederhverv forventes en fortsat negativ udvikling i antallet af arbejdspladser inden for industrien og landbruget, mens der forventes vækst inden for den private servicesektor. I den offentlige sektor forventes samlet set næsten uændret arbejdskraftefterspørgsel fremover. 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

13 FIGUR 10. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 09 OG FREMSKRIVNING FOR PERIO- DEN 10 TIL Fremskrivning 100 Indeks: 1997= Silkeborg Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen FIGUR 11. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA 1997 TIL 08 I SILKEBORG Fremskrivning Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindv. og fors.virk. Antal arbejdspladser Bygge og anlæg Handel og transport mv. Anden privat service Offentlig adm., undervisning, sundhed og kultur Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Note: Anden privat service dækker over brancherne: Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning og Erhvervsservice Arbejdskraftefterspørgslen fordelt på uddannelse Efterspørgslen efter forskellige typer af uddannet arbejdskraft varierer i de forskellige ho- i vederhverv Silkeborg. Med en andel på 49% med grundskoleuddannelse har landbrugssektoren relativt fleste kort- uddannede blandt de ansatte. Bygge- og anlægsbranchen har en høj andel faglærte (57%). Den offentlige sektor har især en høj efterspørgsel efter arbejdskraft med en mellemlang videregående uddannelse (herunder blandt andre pædagoger, folkeskolelærere og sygeple- Silkeborg bemærker sig endvidere med en høj efterspørgsel efter højtuddannede jersker). (langt videregående uddannede) inden for Finansiering og forsikring, hvor de udgør 18% af de ansatte. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 11

14 FIGUR 12. UDDANNELSESSAMMENSÆTNINGEN I HOVEDERHVERVENE I SILKEBORG % 80% 60% 40% % LVU MVU KVU Erhvervsfaglige uddannelser Studenter, hf, hhx, htx Grundskole inkl. uoplyst/ukendt 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Arbejdskraftefterspørgslen har ændret sig markant i perioden fra 1997 til 09. Generelt er kvalifikationskravene til arbejdskraften steget, og i de kommende år forventes fortsat stigende krav til arbejdskraften. FIGUR 13. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 09 FORDELT PÅ UDDANNELSES- GRUPPER OG FREMSKRIVNING FOR PERIODEN 10 TIL 25 I SILKEBORG Fremskrivning Antal personer Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Efterspørgslen er især er faldet i forhold til de kortuddannede med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Antallet af arbejdspladser for de kortuddannede er faldet med fra 1997 til 09, en nedgang på 11%. Dog ses en bemærkelsesværdig stigning i de sidste år i højkonjunkturen inden Finanskrisen, hvor mange kortuddannede kom i arbejde. I de kommende år forventes relativt mindre fald i efterspørgslen efter kortuddannede i Silke- et fald på 500 arbejdspladser for kortuddannede frem til 21 borg med (-4%). 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

15 Antallet af faglærte arbejdspladser er steget med 860 i perioden, en stigning på 6%. I fremskrivningsperioden forventes en mere negativ udvikling for den faglærte gruppe samlet set. Frem til 21 forventes en nedgang på næsten arbejdspladser (-10%). Gruppen af videregående uddannede har generelt oplevet stigende efterspørgsel. Samlet set er antallet af arbejdspladser for videregående uddannede steget med (55%). Den relative vækst har været højest for de lange videregående uddannede med en fremgang på 83% frem til 09. I fremskrivningsperioden forventes en fremgang på over arbejdspladser for videregående uddannede frem til 21 (%). Pendlingen Arbejdskraftens pendling og geografiske mobilitet påvirker både virksomhedernes mulighed for at rekruttere den ønskede arbejdskraft og arbejdsstyrkens ledighed og jobmuligheder. Overordnet set kendetegnes Silkeborg ved, at der i 09 er flere udpendlere end indpendlere. Samlet set er der udpendlere, hvilket svarer til, at 31% af de beskæftigede i Sil- er der over indpendlere, hvilket bety- keborg pendler ud af kommunen. Tilsvarende der, at 24% af arbejdspladserne i Silkeborg er besat med personer, som pendler ind til kommunen. Pendlingen er forskellig inden for de enkelte hovederhverv i Silkeborg. Blandt andet tiltrækker Finansiering og forsikring og Industrien relativt mange indpendlere. Den højeste udpendling er inden for Industrien og Information og kommunikation. TABEL 4. PENDLINGEN I SILKEBORG FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel indpendlere Andel udpendlere Silkeborg I alt % 31% 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri % 14% 2 Industri, råstofindv. og fors.virksomhed % 39% 3 Bygge og anlæg % 31% 4 Handel og transport mv % 31% 5 Information og kommunikation % 36% 6 Finansiering og forsikring % 23% 7 Ejendomshandel og udlejning % 25% 8 Erhvervsservice % 29% 9 Offentlig adm., undervisning og sundhed % 30% 10 Kultur, fritid og anden service % 23% 11 Uoplyst aktivitet % 4% Note: Andel indpendlere: Andel af alle arbejdspladser i den enkelte branche, som er besat med indpendlere. Andel udpendlere: Andel af beskæftigede med bopæl i kommunen, som pendler ud af kommunen. Figur 14 viser udviklingen i antal beskæftigede (personer med bosted i Silkeborg, som er i beskæftigelse), antal arbejdspladser (antal personer, som har arbejdssted ved en virksomhed i Silkeborg), og ind- og udpendlingen fra 1997 til 09. Figuren viser, at både ind- og udpendlingen er steget og forventes at stige fremover. Endvidere viser figuren, at der især er mange udpendlere i Silkeborg. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 13

16 FIGUR 14. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPLADSER, SAMT INDPENDLINGEN OG UDPENDLINGEN FRA 1997 TIL 09 OG FREMSKRIVNING FOR 10 TIL Fremskrivning Antal personer Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Den aktuelle beskæftigelsesudvikling kan ikke belyses med tal fra Danmarks Statistik, hvor de seneste tal er opgjort pr Dog er det muligt at få et billede af den aktuelle udvikling ved at benytte de såkaldte e-indkomstdata, som kan findes i DREAM-databasen. E- indkomstdata belyser antallet af lønmodtagere baseret på oplysninger fra SKAT og kan vise den løbende udvikling i beskæftigelsen hver måned frem til januar 11. FIGUR 15. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG SAMMENLIGNET MED HELE REGIONEN FRA JANUAR 08 TIL JANUAR Indeks: Jan. 08= jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Silkeborg Midtjylland Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Beskæftigelsen i Silkeborg har i store træk har fulgt den regionale udvikling i beskæftigelsen fra 08 til 11. Dog har Silkeborg samlet set oplevet et lidt større fald i hele perioden fra januar 08 til januar 11 på 5,7% sammenlignet med regionen, som har haft et fald på 4,9%. 14 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

17 Fordelt på hovederhverv er beskæftigelsen faldet markant inden for Industrien og Handel og transport igennem 09. Den offentlige sektor har derimod oplevet fremgang både gennem 08 og 09, men er bremset markant op i 10. FIGUR 16. ÅRLIG ÆNDRING I BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA JANUAR 08 TIL JA- NUAR 11. år g pr Ændrin Landbrug Industri mv. mv. Byggeog anlæg Handel og transp. Inf ormation og komm. Finans. og forsikr. Ejend. handel og udl. Erhv.ser vice Offentlig sektor Kultur, fritid mv. Udv Udv Udv Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Note: Udviklingen hvert år dækker udviklingen fra januar til januar. Det vil sige, at udviklingen dækker ændringen i e-indkomstbeskæftigelsen fra januar 10 til januar 11. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 15

18 Fire analyser du har gavn af at kende: AC-analyse Analyserapport Kontrakt 12 Arbejdsmarkeds- 10 overblik Find dem - og andre analyser - på Kontaktperson: Anna Dorthe Kirkeby Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere