En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune"

Transkript

1 En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT 9 Erhvervsstrukturen Pendlingen 1 Den aktuelle beskæftigelsesudvikling 1 Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 ARBEJDSMARKEDET I SILKEBORG KOMMUNE Formålet med arbejdsmarkedsbeskrivelsen er at supplere Kommunebeskrivelse 11 med viden om den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i kommunen. Arbejdsmarkedsbeskrivelsen for Silkeborg indeholder: en beskrivelse af udviklingen i udbudssiden, herunder udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken og ledigheden både historisk og i fremtiden. Arbejdsstyrken er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. en beskrivelse af efterspørgselssiden, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, erhvervsstrukturen, beskæftigelsen og pendlingen både historisk og i fremtiden. Arbejdskraftefterspørgslen er endvidere opdelt på uddannelsesniveau. SAMMENFATNING Hovedkonklusioner Overordnet viser arbejdsmarkedsbeskrivelsen, at Silkeborg har oplevet en positiv udvikling på arbejdsmarkedet igennem de seneste år både på udbuds- og efterspørgselssiden. Arbejdsmarkedet i Silkeborg har fra 1997 til 09 især udviklet sig positivt inden for den private servicesektor, hvor arbejdskraftefterspørgslen er steget med 30%. Igennem Finanskrisen er beskæftigelsen i Silkeborg faldet lidt mere end i regionen som helhed og er især faldet igennem 09 inden for Industrien, Handel og transport, Bygge og anlæg og Erhvervsservice. Derudover har kommunen oplevet demografisk medvind, og arbejdsstyrken er derfor steget mere end i regionen som helhed. Fremskrivningerne viser, at der forventes en fortsat positiv udvikling i Silkeborg både i forhold til udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. Dog forventes gruppen af personer uden for arbejdsstyrken at vokse mere end arbejdsstyrken på længere sigt. Det betyder, at arbejdsstyrken i Silkeborg skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken jf. nedenstående figur Frem skrivning Antal personer I arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 1

4 Udbudssiden Silkeborg har haft en positiv demografisk udvikling, og frem til forventes befolkningen at stige 6,6%. Antallet af erhvervsaktive (16 til 64 år) forventes dog kun at stige 1,3%. Stigningerne er højere end de gennemsnitlige stigninger i Midtjylland. Arbejdsstyrken i Silkeborg er steget 7,6% fra 1997 til 09, og fra 11 til 21 forventes arbejdsstyrken at stige 5,0%. Igen er stigningerne højere end de gennemsnitlige stigninger i Midtjylland. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau er relativt højt i Silkeborg. 32% har dog ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. De faglærte udgør 38% af arbejdsstyrken, mens 30% har en videregående uddannelse. Andelen af faglærte er højere i Silkeborg end i Midtjylland. Frem til 25 forventes en stigning i gruppen med en videregående uddannelse, mens der samlet set forventes et fald i den faglærte gruppe. Antallet af kortuddannede forventes derimod at holde sig næsten uændret. SAMMENFATNING I februar 11 var ledigheden 6,0% og i de seneste år har ledighedsudviklingen i Silkeborg fulgt den regionale udvikling og ligget på det regionale niveau. Ledighedsudviklingen i det seneste år kendetegnes ved faldende ledighed inden for nogle af de mest konjunkturfølsomme grupper som 3F, Metalarbejderne og Byggefagene. Modsat er ledigheden steget lidt blandt de grupper, der typisk arbejder inden for den offentlige sektor. Ledighedsniveauet er dog fortsat højest i 3F, Byggefagene og blandt Teknikerne, og alene 3F s medlemmer udgør 1/3 af alle dagpengemodtagere i kommunen. Efterspørgselssiden Erhvervsstrukturen i Silkeborg kendetegnes ved relativt mange arbejdspladser inden for dele af den private servicesektor og dele af industrien. Silkeborg er især overrepræsenteret med arbejdspladser inden for Møbelindustri og Finansiering og forsikring. Fra 1997 til 09 er antallet af arbejdspladser i Silkeborg steget 10%. Frem til finanskrisen har Industrien og Landbruget mistet arbejdspladser, mens de andre hovederhverv har oplevet fremgang. Arbejdspladserne er kraftigt påvirket af finanskrisen, men i de førstkommende år forventes antallet af arbejdspladser at stabiliseres og stige på længere sigt. Fremskrivningerne viser dog, at der forventes et fortsat fald i antal arbejdspladser inden for Industrien og landbruget, mens der forventes højest vækst inden for dele af den private servicesektor.. Der forventes at blive stillet stadig større kvalifikationskrav til arbejdskraften på sigt. Fremskrivningerne viser, at der er udsigt til stigende beskæftigelse for grupper af videregående uddannede, mens der generelt forventes et fald i beskæftigelsen for faglærte, og næsten uændret efterspørgsel efter kortuddannede i de kommende 10 år. Pendlingen i Silkeborg kendetegnes ved flere udpendlere end indpendlere. 31% af de beskæftigede i kommunen er udpendlere, og samtidig er 24% af de ansatte på arbejdspladserne i Silkeborg indpendlere. I de kommende år forventes der at blive stillet stadig større krav til den geografiske mobilitet til arbejdsstyrken i Silkeborg. 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

5 UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT Her beskrives den seneste udvikling, prognoserne og uddannelsesniveauet for befolkningen og arbejdsstyrken i Silkeborg Kommune, og der gives et overblik over den seneste udvikling i ledigheden. Befolkningen Ved indgangen til 10 var der indbyggere i Silkeborg Kommune. Befolkningstallet er steget de seneste år, og den seneste befolkningsprognose viser, at befolkningstallet fort- sat forventes at stige. Frem til forventes en stigning på 6,6%, og frem til 40 forventes en stigning på 18,3%. Befolkningstallet forventes at stige i hele Midtjylland, i Østjylland og i Vestjylland. Stigningerne i Silkeborg forventes at være på niveau med stigningerne i Østjylland og højere end de forventede stigninger i hele Midtjylland. 1 FIGUR 1. UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGEN FRA 1997 TIL 10 OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR 10 TIL 40 FOR SILKEBORG OG MIDTJYLLAND Fremskrivning Indeks: 1997= Silkeborg Midtjylland Kilder: Danmarks Statistik, og SAM-K/LINE-modellen TABEL 1. BEFOLKNINGEN OG BEFOLKNINGSPROGNOSEN FOR SILKEBORG OG MIDTJYLLAND Befolkning Procentvis udvikling Befolkningen i alt Silkeborg ,6% 18,3% Midtjylland ,1% 13,6% Landsdel Østjylland ,1% 18,0% Landsdel Vestjylland ,4% 4,9% 16 til 64-årige Silkeborg ,3% 2,8% Midtjylland ,2% 0,8% Landsdel Østjylland ,4% 5,5% Landsdel Vestjylland ,3% -8,8% 1 Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 3

6 I 10 udgør befolkningen i den erhvervsaktive alder (16 til 64 år) 63% af den samlede befolkning i Silkeborg. Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at stige frem til 40, men stigningerne er markant lavere end de forventede stigninger i befolkningen som helhed. Frem til forventes befolkningstallet i Silkeborg at stige for de til 30-årige, de 45 til 59-årige og de 65-årige og derover. Modsat forventes antallet af 30 til 45-årige at falde, og i de resterende aldersgrupper forventes stort set samme antal personer i 10 og. FIGUR 2. BEFOLKNINGENS ALDERSSAMMENSÆTNING I SILKEBORG I 10 OG år 5 år 10 år 15 år år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år 10 Arbejdsstyrken I 09 var der personer i arbejdsstyrken i Silkeborg. Antallet af personer i arbejds- s tyrken er steget siden 05, men som følge af lavkonjunkturen forventes arbejdsstyrken at falde i 10 og 11. Herefter forventes arbejdsstyrken igen at stige, og allerede i 12 forventes samme niveau som i 09. FIGUR 3. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FRA 1997 TIL 09 OG ARBEJDSSTYRKEPROGNOSEN FOR 10 TIL 25 FOR SILKEBORG OG MIDTJYLLAND 1 Fremskrivning 100 7= Indeks: Silkeborg Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen 4 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

7 Udviklingen i arbejdsstyrken i Silkeborg forventes at følge samme tendens som udviklingen i hele Midtjylland. Dog forventes udviklingen at være mere positiv i Silkeborg end i regionen som helhed. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau Hver fjerde i arbejdsstyrken i Silkeborg har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, mens 38% har fuldført en erhvervsuddannelse, og 23% har gennemført en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet i Silkeborg svarer stort set til uddannelsesniveauet i hele Midtjylland. Der er marginalt flere i Silkeborg, der har gennemført en erhvervsuddannelse, mens der er marginalt flere i hele regionen, der har gennemført en gymnasial uddannelse. FIGUR 4. ARBEJDSSTYRKENS UDDANNELSESNIVEAU I % 80% 6% 7% 8% 4% 17% 16% 17% 14% 6% 7% 6% 6% 60% 40% % 38% 36% 34% 7% 9% 10% 25% 26% 24% 39% 7% 30% 0% Silkeborg Midtjylland Østjylland Vestjylland Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU FIGUR 5. UDVIKLINGEN I ARBEJDSSTYRKEN FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU FRA 1997 TIL 09 OG FREMSKRIVNING AF ARBEJDSSTYRKEN FRA 10 TIL 25 I SILKEBORG 300 Fremskrivning 250 Indeks: 1997= Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU I alt Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 5

8 Siden 1997 er der sket et fald i antallet af personer, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse i Silkeborg. Modsat er der sket en stigning i antallet af videregående uddannede, mens antallet af gymnasialt uddannede og erhvervsuddannede stort set har ligget på samme niveau gennem perioden. Prognoserne for arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesniveau viser, at den historiske udvik- ling stort set forventes at fortsætte de kommende 15 år. Dog forventes antallet af erhvervsuddannede at falde svagt, mens antallet af personer med en lang videregående uddannelse forventes at stige markant. Befolkningens uddannelsesniveau I Silkeborg er der markante forskelle på uddannelsesniveauet for befolkningen, arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. I hele befolkningen i den erhvervsaktive alder er der flere kortuddannede og lidt færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. Forskellene er mere markante for personer uden for arbejdsstyrken, hvor der er markant flere med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse og markant færre med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse end i arbejdsstyrken. FIGUR 6. UDDANNELSESNIVEAUET I SILKEBORG I % 80% 5% 6% 5% 2% 9% 16% 10% 3% 17% 5% 6% 7% 27% 60% 36% 38% 39% 6% 40% % 7% 31% 7% 25% 5% 36% 54% 0% Befolkning Beskæftigede Ledige Uden for arbejdsstyrken Grundskole + uoplyst Gymnasiale udd. Erhvervsudd. KVU MVU LVU Ledigheden I februar 11 var der bruttoledige i Silkeborg, svarende til 6,0% af arbejdsstyrken. Siden februar 10 er ledigheden steget fra personer, en stigning på 1,3%. Udviklingen viser, at ledigheden var højest i februar 10. Herefter faldt ledigheden markant frem til august 10, hvorefter den igen er steget markant. Siden januar 07 har ledighedsniveauet i Silkeborg stort set ligget på niveau med ledigheden i hele Midtjylland. Fordelt på ydelser var der i februar bruttoledige dagpengemodtagere og 352 bruttoledige jobklare kontanthjælpsmodtagere i Silkeborg. Udviklingen viser, at ledigheden 6 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

9 er langt mere konjunkturfølsom for dagpengemodtagerne end for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Siden juli 08, hvor ledigheden var lavest, er bruttoledigheden således steget 4% for dagpengemodtagerne og 110% for kontanthjælpsmodtagerne. FIGUR 7. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I SILKEBORG OG MIDTJYLLAND 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 07M01 07M04 07M07 07M10 08M01 08M04 08M07 08M10 09M01 09M04 09M07 09M10 10M01 10M04 10M07 10M10 11M01 Silkeborg Midtjylland Østjylland Vestjylland FIGUR 8. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I SILKEBORG FORDELT PÅ YDELSER M01 07M04 07M07 07M10 08M01 08M04 08M07 08M10 09M01 09M04 09M07 09M10 10M01 10M04 10M07 10M10 11M01 Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Fordelt på a-kasser var ledigheden i Silkeborg i februar 11 lavest i Danske Sundhedsorganisationers a-kasse, lærernes a-kasse DLF-A og ingeniørernes a-kasse IAK. Modsat var ledigheden højest i 3F, Byggefagenes a-kasse, Teknikernes a-kasse, Kristelig a-kasse og Metalarbejderne. Siden februar 10 er ledigheden faldet mest for Metalarbejderne, Byggefagenes a-kasse, 3F, Business Danmark og El-faget. Ledigheden er derimod steget mest for FOA, pædagogernes a-kasser BUPL-A og SLA, Teknikernes a-kasse og Min a-kasse. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 7

10 Endelig er ledigheden i Silkeborg antalsmæssigt størst i 3F, Kristelig a-kasse og HK. Hele 55% af dagpengemodtagerne i Silkeborg er medlem af en af de tre a-kasser, og alene 3F s medlemmer udgør 33% af alle kommunens dagpengemodtagere. TABEL 2. LEDIGHEDEN I SILKEBORG I FEBRUAR 11 FORDELT PÅ A-KASSER Antal ledige Ledighedsprocent Udvikling fra februar 10 A-kasser AAK 21 2,5% -1,0% -point Business 39 5,0% -1,5% -point Byggefag 28 12,7% -3,6% -point BUPL-A 52 4,7% 2,1% -point Danske Lønmodt. 74 7,2% -0,4% -point DSA 21 1,4% 1,0% -point El-Faget 5,5% -1,2% -point FOA 161 6,2% 3,2% -point 3F ,2% -1,6% -point Frie Funkt. 19 5,4% -1,1% -point Funkt. og Serv. 5 2,5% -0,1% -point FTF-A 78 3,3% 0,7% -point NNF 11 6,3% -0,9% -point HK 223 6,3% 0,9% -point IAK 23 2,3% -1,1% -point Journalistik 17 8,0% 1,3% -point Kristelig 324 8,8% -0,1% -point Lederne 67 4,3% 0,3% -point DLF-A 33 1,9% 0,8% -point Magistrene 38 6,1% 1,4% -point Metalarb ,5% -4,2% -point Min A-kasse 25 4,9% 1,7% -point Dana 29 4,5% 0,6% -point ASE 84 3,6% 0,0% -point SLA 21 4,0% 1,9% -point Teknikerne 55 10,2% 1,9% -point CA 19 3,9% 0,8% -point 8 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

11 UDVIKLINGEN I EFTERSPØRGSLEN EFTER ARBEJDSKRAFT I dette afsnit beskrives udviklingen i erhvervsstrukturen og arbejdskraftefterspørgslen i Silkeborg, herunder udviklingen i antallet af arbejdspladser, brancheudviklingen og fremskriv- af antallet af arbejdspladser. Desuden belyses pendlingen og uddannelsessammen- ninger sætningen i brancherne. Erhvervsstrukturen Erhvervsstrukturen i Silkeborg ligger meget tæt på den regionale erhvervsstruktur. Dog har Silkeborg relativt flere arbejdspladser inden for dele af den private servicesektor. Der er også relativt mange industriarbejdspladser i Silkeborg sammenlignet med landsgennemsnittet, men i f.h.t. regionen som helhed fylder industrien lidt mindre i Silkeborg. Samlet set udgør den private og offentlige servicesektor 73,6% af arbejdspladserne i Silkeborg mod 72,2% Midtjylland. TABEL 3. ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Antal arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Silkeborg Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst aktivitet I alt Andel af alle arbejdspladser Hele landet Region Midtjylland Silkeborg Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,6% 3,4% 3,2% Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 13,9% 17,4% 16,9% Bygge og anlæg 6,4% 6,4% 5,8% Handel og transport 23,9% 23,4% 23,0% Information og kommunikation 3,6% 2,8% 3,2% Finansiering og forsikring 3,1% 2,2% 4,7% Ejendomshandel og udlejning 1,4% 1,3% 1,1% Erhvervsservice 9,7% 8,9% 8,8% Offentlig administration, undervisning og sundhed 30,6% 29,9% 29,0% Kultur, fritid og anden service 4,2% 3,8% 3,7% Uoplyst aktivitet 0,6% 0,6% 0,6% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Figur 9 viser antallet af arbejdspladser fordelt på brancher i Silkeborg og Midtjylland. Figuren viser, at Silkeborg især er overrepræsenteret med arbejdspladser inden for Møbelindustri mv. og Finansiering og forsikring. Derudover har Silkeborg også relativt mange arbejdspladser inden for Sociale institutioner, Rådgivning, It- og informationstjenester, Forlag, tv og radio, Hoteller og restauranter, Transportmiddelindustri og Tekstil- og læderindustri. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 9

12 FIGUR 9. ERHVERVSSTRUKTUREN FORDELT PÅ BRANCHER S Andre serviceydelser mv. R Kultur og fritid QB Socialeinstitutioner QA Sundhedsvæsen P Undervisning O Offentlig administration, forsvar og politi N Rejsebureauer, rengøring og anden MC Reklame og øvrige erhvervsservice MB Forskning og udvikling MA Rådgivning mv. L Ejendomshandel og udlejning K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester JB Telekommunikation JA Forlag, tv og radio I Hoteller og restauranter H Transport G Handel F Bygge og anlæg E Vandforsyning og renovation D Energiforsyning CM Møbel og anden industri mv. CL Transportmiddelindustri CK Maskinindustri CJ Fremst. af elektrisk udstyr CI Elektronikindustri CH Metalindustri CG Plast-, glas- og betonindustri CF Medicinalindustri CE Kemisk industri CD Olieraffinaderier mv. CC Træ- og papirindustri, trykkerier CB Tekstil- og læderindustri CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri B Råstofindvinding A Landbrug, skovbrug og fiskeri Region Midtjylland Silkeborg 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Udviklingen i erhvervsstrukturen Udviklingen i erhvervsstrukturen fra 1997 til 09 viser, at antallet af arbejdspladser i Silkeborg har fulgt den regionale udvikling frem til Finanskrisen. Samlet set er antallet af arbejdspladser i perioden fra 1997 til 09 steget med 10% (7.519 arbejdspladser), mens antallet er steget med 9% i Midtjylland ( arbejdspladser). Selv om Silkeborg har haft en relativt høj vækst i antallet af arbejdspladser frem til finanskrisen, har landbruget og industrien generelt tabt arbejdspladser i perioden. Den højeste vækst har været inden for den offentlige sektor og den private servicesektor. Silkeborg er påvirket markant af finanskrisen i perioden 09 til 11. Herefter forventes antallet af arbejdspladser at stige mere i Silkeborg end i regionen som helhed. Inden de enkelte hovederhverv forventes en fortsat negativ udvikling i antallet af arbejdspladser inden for industrien og landbruget, mens der forventes vækst inden for den private servicesektor. I den offentlige sektor forventes samlet set næsten uændret arbejdskraftefterspørgsel fremover. 10 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

13 FIGUR 10. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 09 OG FREMSKRIVNING FOR PERIO- DEN 10 TIL Fremskrivning 100 Indeks: 1997= Silkeborg Midtjylland Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen FIGUR 11. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA 1997 TIL 08 I SILKEBORG Fremskrivning Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindv. og fors.virk. Antal arbejdspladser Bygge og anlæg Handel og transport mv. Anden privat service Offentlig adm., undervisning, sundhed og kultur Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Note: Anden privat service dækker over brancherne: Information og kommunikation, Finansiering og forsikring, Ejendomshandel og udlejning og Erhvervsservice Arbejdskraftefterspørgslen fordelt på uddannelse Efterspørgslen efter forskellige typer af uddannet arbejdskraft varierer i de forskellige ho- i vederhverv Silkeborg. Med en andel på 49% med grundskoleuddannelse har landbrugssektoren relativt fleste kort- uddannede blandt de ansatte. Bygge- og anlægsbranchen har en høj andel faglærte (57%). Den offentlige sektor har især en høj efterspørgsel efter arbejdskraft med en mellemlang videregående uddannelse (herunder blandt andre pædagoger, folkeskolelærere og sygeple- Silkeborg bemærker sig endvidere med en høj efterspørgsel efter højtuddannede jersker). (langt videregående uddannede) inden for Finansiering og forsikring, hvor de udgør 18% af de ansatte. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 11

14 FIGUR 12. UDDANNELSESSAMMENSÆTNINGEN I HOVEDERHVERVENE I SILKEBORG % 80% 60% 40% % LVU MVU KVU Erhvervsfaglige uddannelser Studenter, hf, hhx, htx Grundskole inkl. uoplyst/ukendt 0% Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Arbejdskraftefterspørgslen har ændret sig markant i perioden fra 1997 til 09. Generelt er kvalifikationskravene til arbejdskraften steget, og i de kommende år forventes fortsat stigende krav til arbejdskraften. FIGUR 13. UDVIKLINGEN I ANTAL ARBEJDSPLADSER FRA 1997 TIL 09 FORDELT PÅ UDDANNELSES- GRUPPER OG FREMSKRIVNING FOR PERIODEN 10 TIL 25 I SILKEBORG Fremskrivning Antal personer Grundskole inkl. uoplyst Studenter, hf, hhx, htx Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Efterspørgslen er især er faldet i forhold til de kortuddannede med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Antallet af arbejdspladser for de kortuddannede er faldet med fra 1997 til 09, en nedgang på 11%. Dog ses en bemærkelsesværdig stigning i de sidste år i højkonjunkturen inden Finanskrisen, hvor mange kortuddannede kom i arbejde. I de kommende år forventes relativt mindre fald i efterspørgslen efter kortuddannede i Silke- et fald på 500 arbejdspladser for kortuddannede frem til 21 borg med (-4%). 12 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

15 Antallet af faglærte arbejdspladser er steget med 860 i perioden, en stigning på 6%. I fremskrivningsperioden forventes en mere negativ udvikling for den faglærte gruppe samlet set. Frem til 21 forventes en nedgang på næsten arbejdspladser (-10%). Gruppen af videregående uddannede har generelt oplevet stigende efterspørgsel. Samlet set er antallet af arbejdspladser for videregående uddannede steget med (55%). Den relative vækst har været højest for de lange videregående uddannede med en fremgang på 83% frem til 09. I fremskrivningsperioden forventes en fremgang på over arbejdspladser for videregående uddannede frem til 21 (%). Pendlingen Arbejdskraftens pendling og geografiske mobilitet påvirker både virksomhedernes mulighed for at rekruttere den ønskede arbejdskraft og arbejdsstyrkens ledighed og jobmuligheder. Overordnet set kendetegnes Silkeborg ved, at der i 09 er flere udpendlere end indpendlere. Samlet set er der udpendlere, hvilket svarer til, at 31% af de beskæftigede i Sil- er der over indpendlere, hvilket bety- keborg pendler ud af kommunen. Tilsvarende der, at 24% af arbejdspladserne i Silkeborg er besat med personer, som pendler ind til kommunen. Pendlingen er forskellig inden for de enkelte hovederhverv i Silkeborg. Blandt andet tiltrækker Finansiering og forsikring og Industrien relativt mange indpendlere. Den højeste udpendling er inden for Industrien og Information og kommunikation. TABEL 4. PENDLINGEN I SILKEBORG FORDELT PÅ HOVEDERHVERV Beskæftigede Indpendling Udpendling Arbejdspladser Andel indpendlere Andel udpendlere Silkeborg I alt % 31% 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri % 14% 2 Industri, råstofindv. og fors.virksomhed % 39% 3 Bygge og anlæg % 31% 4 Handel og transport mv % 31% 5 Information og kommunikation % 36% 6 Finansiering og forsikring % 23% 7 Ejendomshandel og udlejning % 25% 8 Erhvervsservice % 29% 9 Offentlig adm., undervisning og sundhed % 30% 10 Kultur, fritid og anden service % 23% 11 Uoplyst aktivitet % 4% Note: Andel indpendlere: Andel af alle arbejdspladser i den enkelte branche, som er besat med indpendlere. Andel udpendlere: Andel af beskæftigede med bopæl i kommunen, som pendler ud af kommunen. Figur 14 viser udviklingen i antal beskæftigede (personer med bosted i Silkeborg, som er i beskæftigelse), antal arbejdspladser (antal personer, som har arbejdssted ved en virksomhed i Silkeborg), og ind- og udpendlingen fra 1997 til 09. Figuren viser, at både ind- og udpendlingen er steget og forventes at stige fremover. Endvidere viser figuren, at der især er mange udpendlere i Silkeborg. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 13

16 FIGUR 14. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPLADSER, SAMT INDPENDLINGEN OG UDPENDLINGEN FRA 1997 TIL 09 OG FREMSKRIVNING FOR 10 TIL Fremskrivning Antal personer Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Arbejdspladser Kilde: Danmarks Statistik, SAM-K/LINE-modellen Den aktuelle beskæftigelsesudvikling Den aktuelle beskæftigelsesudvikling kan ikke belyses med tal fra Danmarks Statistik, hvor de seneste tal er opgjort pr Dog er det muligt at få et billede af den aktuelle udvikling ved at benytte de såkaldte e-indkomstdata, som kan findes i DREAM-databasen. E- indkomstdata belyser antallet af lønmodtagere baseret på oplysninger fra SKAT og kan vise den løbende udvikling i beskæftigelsen hver måned frem til januar 11. FIGUR 15. UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I SILKEBORG SAMMENLIGNET MED HELE REGIONEN FRA JANUAR 08 TIL JANUAR Indeks: Jan. 08= jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Silkeborg Midtjylland Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Beskæftigelsen i Silkeborg har i store træk har fulgt den regionale udvikling i beskæftigelsen fra 08 til 11. Dog har Silkeborg samlet set oplevet et lidt større fald i hele perioden fra januar 08 til januar 11 på 5,7% sammenlignet med regionen, som har haft et fald på 4,9%. 14 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11

17 Fordelt på hovederhverv er beskæftigelsen faldet markant inden for Industrien og Handel og transport igennem 09. Den offentlige sektor har derimod oplevet fremgang både gennem 08 og 09, men er bremset markant op i 10. FIGUR 16. ÅRLIG ÆNDRING I BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ HOVEDERHVERV FRA JANUAR 08 TIL JA- NUAR 11. år g pr Ændrin Landbrug Industri mv. mv. Byggeog anlæg Handel og transp. Inf ormation og komm. Finans. og forsikr. Ejend. handel og udl. Erhv.ser vice Offentlig sektor Kultur, fritid mv. Udv Udv Udv Kilde: E-indkomstdata fra DREAM-databasen Note: Udviklingen hvert år dækker udviklingen fra januar til januar. Det vil sige, at udviklingen dækker ændringen i e-indkomstbeskæftigelsen fra januar 10 til januar 11. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / ARBEJDSMARKEDSBESKRIVELSE 11 15

18 Fire analyser du har gavn af at kende: AC-analyse Analyserapport Kontrakt 12 Arbejdsmarkeds- 10 overblik Find dem - og andre analyser - på Kontaktperson: Anna Dorthe Kirkeby Beskæftigelsesregion Midtjylland

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 VIBORG KOMMUNE

KOMMUNEBESKRIVELSE 2009 VIBORG KOMMUNE KOMMUNEBESKRIVELSE 29 VIBORG KOMMUNE - DEN STRUKTURELLE UDVIKLING I DE NÆSTE 1 ÅR Beskæftigelsesregion Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1 2. ET SAMMENHÆNGENDE ARBEJDSMARKED 2 3. ARBEJDSSTYRKEN

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Kommunebeskrivelse Randers Kommune

Kommunebeskrivelse Randers Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Randers Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR RANDERS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I RANDERS... 5 POSITIV UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Kommunebeskrivelse Samsø Kommune

Kommunebeskrivelse Samsø Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Samsø Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SAMSØ... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET PÅ SAMSØ... 5 NEGATIV UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Kommunebeskrivelse Lemvig Kommune

Kommunebeskrivelse Lemvig Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Lemvig Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR LEMVIG... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I LEMVIG... 5 NEGATIV UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Uddannelsesindsats kontra beskæftigelsesindsats. v. Palle Christiansen, regionsdirektør BR Midtjylland

Uddannelsesindsats kontra beskæftigelsesindsats. v. Palle Christiansen, regionsdirektør BR Midtjylland Uddannelsesindsats kontra beskæftigelsesindsats v. Palle Christiansen, regionsdirektør BR Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Opgaver Beskæftigelsesregionen overvåger og analyserer udviklingen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Kommunebeskrivelse Skive Kommune

Kommunebeskrivelse Skive Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE... 5 STABILISERING PÅ ARBEJDSMARKEDET I

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Fremskrivningsnotat, december 2012

Fremskrivningsnotat, december 2012 Fremskrivningsnotat, december 2012 Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra november

Læs mere

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på:

Opdateringen af SAM-K (2007-2009) bygger på: Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi jf. Finansministeriets konjunkturvurdering fra januar 2011 (BASISversion_feb2011) I dette

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien

Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Demografisk betinget arbejdskraftmangel for faglærte i industrien Analyse Januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 1. Indledning... 7 2. De industrifaglærtes arbejdsmarked... 8 3. Aldersprofiler...

Læs mere