Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen."

Transkript

1 Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen Risikostyring De mest almindelige momsfejl og hvordan du undgår dem

2 Redaktion: Jan Huusmann Christensen (ansvarshavende), tlf Claus Bohn Jespersen, tlf Knut Sigurd Hansen, tlf Layout og produktion: M&C Tryk: Kailow Graphic Oplag: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. M&C

3 Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Indhold 4 Leder Et nyt magasin ser dagens lys. 5 Momsen gør maden dyrere i kantinen Maden i virksomhedskantiner bliver dyrere, men hvem skal betale? Læs om vores holdning hertil. 6 Tema: Momspakken ændrer beskatnings reglerne for tjeneste ydelser pr. 1. januar 2010 Vi gennemgår momspakken og ser på de ændringer den forårsager. 10 Skat går over grænsen Læs om Skatterådets opfattelse af grænsehandlen og vores holdning. 11 Højesteret underkender fradrag i lønsumsafgiftsgrundlaget! Læs om Højesterets konklusion i en sag, hvor Finansrådet var indtrådt på vegne af en sparekasse, der havde kunder uden for EU. 13 Vi slipper ikke for moms til koncerter Har SKAT skærpet praksis for momsfritagelse ved afholdelse af velgørende arrangementer som koncerter og musikfestivaler? Læs om Landsskatterettens kendelse. 14 Risikostyring Kend de mest almindelige momsfejl og læs om hvordan du undgår dem. Menneskelige fejl samt ændringer i forretningsgangen, beregninger, m.m. og ændring af momsreglerne er nogle af de årsager som typisk fører til momsfejl! 19 Skal leasingvirksomheder have moms tilbage? Læs om Generaladvokatens holdning og om vores holding. 20 EU bliver en rigtig toldunion Importør og eksportør. Registreringerne gælder kun, når de varer, der modtages eller sendes, kommer til Danmark eller sendes fra Danmark. 21 Energi bliver dyrere! Afgiftssatserne på energi er steget, og det stopper ikke her! 22 Har du tung proces, så hold øje med CO 2 -afgiften Læs om reduktion og ændringer af godtgørelse, og tilskud til CO 2 - afgifter. 23 Vores momskurser efterår 2008 Grundlæggende moms, Udvidet moms, Specialkurser og Skræddersyede kurser. 24 Brevkassen Vi besvarer dine spørgsmål om moms. 25 Business as usual En anden måde at drive forret - ning på. 26 Hvad venter vi på? Vi kommenterer de forslag der er i støbeskeen inde for moms, afgifter og told. Eksklusiv Moms Marts

4 Velkommen! Jeg er glad for at kunne byde jer velkommen til det første nummer af vores nye magasin om moms, told og afgifter. Der er måske mange, der stiller spørgsmålet: Hvorfor nu et magasin om indirekte skatter som moms, told og afgifter? Hvis I spørger mig, er svaret ganske enkelt. De indirekte skatter i er høj grad nutid og i formentlig endnu højere grad fremtiden inden for beskatning. For mig er Moms meget mere end blot 25 %... Det er et udtryk, som jeg nyder at bruge, men hvad mener jeg egentlig med det? I 1962 fremhævede udvalget vedrørende forslag til lov om almindelig omsætningsafgift, at provenuet fra omsætningsafgiften ville udgøre ca. 450 mio.kr. Ved fremsættelsen af lov til ændring af lov om almindelig omsætningsafgift indførelsen af merværdiafgiften i 1966 fremhævede finansministeren, at det årlige provenu ville udgøre ca. 4,5 milliarder kroner. I år skønner skatteminister Kristian Jensen, at provenuet fra momsen vil udgøre ca. 181 milliarder kroner. Til sammenligning forventes provenuet fra selskabsskatter at blive ca. 41 mia. kr., mens indkomst- og ejendomsskatten forventes at udgøre ca. 150 mia. kr. Moms er mere end blot 25 %... den er statens største indtægtskilde, og noget som du konfronteres med mange gange dagligt. Indtægtskilden fra indirekte skatter som moms, told og afgifter vil fortsætte med at vokse, fordi udviklingen synes at ændre skattesystemet til, at skatteprovenu i fremtiden hentes på forbrug og ikke på indkomst. Men momsen er mere end blot en vigtig brik i virksomhedens skattestrategi. Lige nu er momsen også blevet genstand for en politisk debat, om hvorvidt differentieret moms kan få os alle til at leve et sundere liv. Skal gulerødderne være billigere?, skal æblerne?, og hvad egentlig med nødderne? Moms er mere end blot 25 %... den er en væsentlig del af din hverdag hvad enten du tænker på den eller ej. I Eksklusiv Moms giver vi dig et indblik i moms, told og afgifter. Vi fortæller dig om den seneste udvikling på området, hvad der er i vente, og hvad du bør overveje. Kort sagt, med det her magasin vil vi fortælle dig, hvorfor moms er meget mere end blot 25 %. Jan Huusmann Christensen Partner, leder af momsafdelingen Det siger vi bl.a. i dette nummer!!! Hvis Folketinget vedtager L32 med det nuværende indhold, får vi i Danmark regler om fastsættelse af momsgrundlaget, der er mere vidtgående end formålet med de bagvedliggende EU-regler. EU- reglerne retter sig efter sit formål mod transaktioner, som udgør svig og misbrug af momssystemet - ikke mod almindelige og daglige transaktioner, som f.eks. køb af mad i kantiner. Den endelige vedtagelse af momspakken vil med sikkerhed betyde en revolution for virksomheder, der driver handel på tværs af landegrænserne. Virksomhederne er nødt til endnu en gang at overveje planlægningen af leveringen af sine tjenesteydelser samt forpligtelserne omkring overholdelse af reglerne og rapporteringen af aktiviteterne. Vi er uenige i SKATs fortolkning af reglerne vedrørende grænsehandel og mener, at de seneste afgørelser er forkerte. Vi er ikke enige med Landsskatteretten i, at momsloven eller momsbekendtgørelsen giver mulighed for at stille krav om overskuddets størrelse ved vurdering af momsfritagelse efter momslovens 13, stk. 1, nr. 18. Menneskelige fejl samt ændringer i forretningsgangen, beregninger, regnskabs systemer og ændring af momsreglerne er nogle af de årsager, som typisk fører til momsfejl! Men det er muligt at forebygge momsfejl. 4 Eksklusiv Moms Marts 2008

5 Momsen gør maden dyrere i kantinen Når Folketinget vedtager lovforslag L32 er en af konsekvenserne, at maden i virksomhedskantiner bliver dyrere. De nye transfer pricing-momsregler rammer efter vores vurdering en lang række almindelige og daglige transaktioner, hvilket ikke har været formålet med de bagvedliggende EU-regler. I dag Mange virksomhedskantiner fungerer i dag på den måde, at virksomheden opkræver et beløb hos medarbejderne, der svarer til kostprisen på råvarer. Kantinen tager fuldt momsfradrag for indkøb af råvarer og beregner salgsmoms af medarbejdernes betaling. Virksomhederne yder ofte et tilskud til kantinen, som er løn til medarbejderne i kantinen. Det vil sige, at staten ikke har en direkte momsudgift på kantinen, hvilket dog vil være tilfældet, hvis medarbejdernes betaling ikke dækker indkøbene til kantinen. Efter L32 Fremover skal prisen på maden i kantinen være normalværdien, hvis Folketinget vedtager det fremsatte lovforslag. I praksis betyder det, at virksomhedskantiner skal betale moms af råvarer m.m. der købes til kantinen, og at lønninger til medarbejderne i kantinen samt andre udgifter henføres til drift af kantinen. Kantinemaden bliver dyrere. Hvem skal betale? Hvis du i dag betaler 25 kr. om dagen for at være med i en madordning, betaler din virksomhed moms med 5 kr. Hvis din betaling på 20 kr. (fratrukket moms) dækker 50 % af de samlede udgifter til maden, er de samlede udgifter til maden 40 kr. Det er dette beløb, din virksomheden fremover skal betale moms af. Det vil sige, at virksomheden skal betale 10 kr. i moms mod tidligere 5 kr. Virksomhederne kan vælge selv at betale den forøgede momsudgift på kantinedriften, eller de kan vælge at opkræve et yderligere beløb hos medarbejderne. Uanset hvilken løsning din virksomhed vælger, bliver maden i kantinen dyrere - for virksomheden eller for dig. Vores holdning Hvis Folketinget vedtager L32 med det nuværende indhold, får vi i Danmark regler om fastsættelse af momsgrundlaget, der er mere vidtgående end formålet med de bagvedliggende EU-regler. EU-reglerne retter sig mod transaktioner, som udgør svig og misbrug af momssystemet - ikke mod almindelige og daglige transaktioner, som f.eks. køb af mad i kantiner. Denne opfattelse deles af myndighederne i en række af de øvrige EU-lande, f.eks. har Luxembourg ved deres implementering valgt at indskrænke anvendelsen af reglerne til helt særlige tilfælde. Det vil sige, at reglerne ikke anvendes på almindelige og daglige transaktioner, men kun på transaktioner, som er udtryk for svig og misbrug. Eksklusiv Moms Marts

6 Tema: Momspakken ændrer beskatningsreglerne for tjenesteydelser pr. 1. januar 2010 Momsreglerne for levering af varer inden for EU blev fundamentalt ændret i Nu er det samme ved at ske for tjenesteydelser, der leveres på tværs af landegrænserne. I december 2007 nåede Det Europæiske Råd frem til en politisk aftale om den såkaldte momspakke, der blev vedtaget uden ændringer på Rådets møde den 13. februar 2008 og træder i kraft den 1. januar Væsentlige ændringer for levering af tjenesteydelser over grænserne Momspakken indeholder væsentlige ændringer. Ændringerne berører leveringsstedet (det land hvor en ydelse skal momsbeskattes) for tjenesteydelser leveret til virksomheder (B2B) og til forbrugere (B2C). De ændrede regler får betydning for refusion af moms fra andre medlemslande samt det administrative samarbejde og udveksling af oplysninger EU-landene imellem. Den endelige vedtagelse af momspakken vil med sikkerhed betyde en revolution for virksomheder, der driver handel på tværs af landegrænserne. Virksomhederne bliver endnu en gang nødt til at overveje planlægningen af, hvordan de vil levere sine tjenesteydelser samt hvilke forpligtelser de får omkring at overholde reglerne og rapporteringen af aktiviteterne. Moms skal betales hvor serviceydelser forbruges Det vigtigste mål med de vedtagne ændringer er, at momsen skal opkræves på det sted, hvor tjenesteydelserne rent faktisk forbruges. Reglerne sigter på at reducere handel, der har til for - mål at nedbringe momsens størrelse. Reduceres virksomhedernes administrative byrde? En betingelse for ændringerne har været, at de ikke skulle medføre en yderligere administrativ byrde for virksomhederne. Vi mener, der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er opnået. Den omvendte betalingspligt vil gælde for størstedelen af de B2Btjenesteydelser, der undgår den belastende tilbagesøgning af moms på baggrund af det 8. og 13. direktiv. Men virksomhederne stilles dog over for en ny forpligtelse til at indgive oplysninger om alle tjenesteydelser, de leverer på tværs af landegrænserne. 6 Eksklusiv Moms Marts 2008

7 Reglernes betydning for B2B og B2C I hovedtræk vil de nye B2B-regler virke modsat de nuværende regler. Som en generel regel for B2B-tjenesteydelser, vil serviceydelser blive beskattet der, hvor kunden til den pågældende tjenesteydelse er etableret. For B2Ctjenesteydelser vil der derimod stadig gælde den samme generelle regel, dvs. beskatning finder sted, hvor leverandøren er etableret. Der findes dog en række undtagelser til denne regel, f.eks. kulturelle ydelser, restaurationsydelser og ydelser i forbindelse med fast ejendom. Se også skematisk fremstilling af reglernes betydning på næste side. På grund af anvendelsen af det såkaldte udnyttelseskriterium på en lang række tjenesteydelser kan leveringsstedet for tjenesteydelserne endnu oftere overføres til det land, hvor forbruget finder sted. De fleste ændringer vil træde i kraft pr. 1. januar Skemaet på de næste sider giver et overblik over de kommende ændringer. De nye generelle regler pr Pr. 1. januar 2010 vil to nye sæt generelle regler træde i kraft. Den generelle regel for beskatning af B2B-tjenesteydelser vil være stedet, hvor kunden er etableret. Derimod vil den generelle regel for B2C-tjenesteydelser stadig være, at disse beskattes i det land, hvor leverandøren er etableret. For tjenesteydelser leveret i henhold til de såkaldte generelle regler medfører dette, at: tjenesteydelser leveret til en momspligtig kunde, der er etableret i en anden EU-medlemsstat, beskattes eller momses i modtagerens land, hvor tjenesteydelsen forbruges tjenesteydelser leveret til en momsregistreret kunde, der er etableret uden for EU, beskattes i modtagerens land tjenesteydelser leveret til en ikkemomspligtig kunde, der er etableret i en anden EU medlemsstat, beskattes i leverandørens land, og at visse tjenesteydelser leveret til en ikke-momspligtig enhed, der er etableret uden for EU, beskattes i modtagerens land. Den generelle regel for B2B-tjenesteydelser gælder også for tjenesteydelser, der leveres til en momspligtig person, der både har momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter. Derudover anses ikke-momspligtige juridiske personer, der er momsregistrerede (har et momsnummer), ligeledes for at være momspligtige ved køb af tjenesteydelser. Der findes en række undtagelser til begge sæt generelle regler (B2B og B2C). Samtidig er en række eksisterende undtagelser ophævet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medlemsstaterne kan beslutte at beskatte visse tjenesteydelser, som i henhold til de nye regler beskattes i et andet land, såfremt sådanne tjenesteydelser faktisk benyttes i den pågældende medlemsstat. Da det er muligt for medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt og i hvilket omfang reglerne for den faktiske benyttelse (udnyttelseskriteriet) skal implementeres, vil reglerne for leveringssted variere de enkelte EU-lande imellem. Virksomhederne skal kende til de regler, der gælder specifikt for kundernes medlemsstat. Ændringer efter 2010 Den 1. januar 2011, 1. januar 2013 og 1. januar 2015 træder flere ændringer af momsreglerne i kraft. Disse ændringer vedrører hovedsagligt adgang til kulturelle, videnskabelige og sportslige begivenheder, tjenesteydelser, der vedrører disse begivenheder, samt udlejning af transportmidler og motorbåde, teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester samt elektroniske tjenesteydelser. Andre regler i momspakken Som nævnt indeholder momspakken også regler om: One stop shop Virksomheder, der sælger elektroniske ydelser og som ikke har væ - ret registreret i EU, har hidtil kunnet nøjes med én momsregistrering i et enkelt EU-land, selvom virksomheden sælger ydelser til andre EUlande. Denne mulighed udvides med virkning fra 1. januar 2015 til både EU-virksomheder og ikke- EU-virksomheder samt til teleydelser og radio- og kommunikationsspredningstjenester Yderligere rapporteringskrav for virksomheder, der leverer ydelser i EU Reglerne om godtgørelse af moms forenkles for virksomheder, der ikke er registreret i det land, hvor momsen betales. Med gennemførelsen bliver der adgang til elektronisk indberetning samt sikkerhed for, at de indsendte krav behandles inden for et vist tidsrum, og at virksomheden får renter i perioden, hvor kravet behandles. Hvordan forbereder din virksomhed sig? Din virksomhed bør identificere virkningerne af momspakken og ændre relevante procedurer og systemer. Samtidig bør medarbejderne undervises i de nye regler. De nye regler kan endvidere stille krav om, at din virksomhed skal foretage momsregistreringer i flere EU-lande, ligesom det er nødvendigt at gennemgå eksisterende momsregistreringer i andre EU-lande for at sikre, at de lever op til de nye krav. Din virksomhed bør også overveje, hvilken virksomhed, der aftager dine ydelser, når køber har momsregistreringer i forskellige EU-lande. Det er ligeledes relevant at være opmærksom på, hvordan din virksomhed behandler grænseoverskridende koncerninterne faktureringer. fortsættes... Eksklusiv Moms Marts

8 Overblik B2C regler fra 1. januar 2010 Hovedregel B2C Momsen betales hvor leverandøren er etableret (3) Ydelser leveret af formidlere Stedet, hvor den underliggende transaktion bliver leveret fra Ydelser vedrørende fast ejendom, fx ejendomsmæglerydelser og ferieophold Stedet, hvor den underliggende transaktion bliver leveret Transport af varer inden for EU Afgangsstedet for transporten (1) Andre former for transport af varer herunder den nationale del af en EU-transport af varer Stedet, hvor transporten udføres proportional med den tilbagelagte distance Personbefordring Ydelser og sekundære ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur og uddannelse herunder ydelser leveret af arrangøren Indtil 31 December Stedet hvor aktiviteterne præsteres. Fra 1. januar 2011 Stedet hvor aktiviteterne faktisk finder sted Sekundære transportydelser så som lastning losning, omladning m.m. Stedet, hvor ydelsen fysisk leveres Vurdering af og arbejde på løsøre Restaurant og cateringydelser Korttidsudlejning af transportmidler (2) Stedet, hvor transportmidlet faktisk stilles til rådighed for kunden (3) Udlejning af transportmidler, bortset fra korttidsudlejning (2) Udlejning af lystyachts bortset fra korttidsudlejning (2) Restaurant og cateringydelser leveret om bord på skib, fly eller tog ved personbefordring udført inden for EU. Intellektuelle ydelser leveret til en ikke EU-kunde Elektronisk ydelser leveret af leverandør etableret uden for EU Elektroniske ydelser leveret af leverandør etableret i EU Telekommunikationsydelser Radio- og tv-spredningstjenester Indtil 31. december 2012 stedet hvor leverandøren er etableret (hovedregel B2C) Fra 1. januar 2013: Stedet hvor kunden er etableret Indtil 31december Stedet hvor leverandøren er etableret. Fra 1 januar 2013 Stedet hvor lystyachten faktisk stilles til rådighed for kunden, når ydelsen faktisk leveres af leverandøren fra dennes etableringssted Afgangsstedet for personbefordringen Stedet, hvor kunden er etableret EU/ikke EU kunder. Stedet hvor kunden er etableret (5,6,7) Indtil 31 december EU-kunder; stedet hvor leverandøren er etableret (4). Ikke EU-kunder; stedet hvor kunden er etableret (4,5). Fra 1. januar 2015 EU/ikke EU kunder. Stedet hvor kunden er etableret (5,6,7) 1. Medlemslande skal ikke momse den del af transporten til ikke afgiftspligtige personer, der finder sted uden for EU 5. Indtil 31. december 2014 kan udnyttelseskriteriet ikke anvendes på elektroniske ydelser leveret til kunder uden for EU 2. Med korttidsudlejning af transportmidler menes en sammenhængende brug af transportmidlet i en periode på ikke mere end 90 dage 3. Hvis en medlemsstat har implementeret udnyttelseskriteriet, er leveringsstedet det sted, hvor udnyttelsen sker 4. Indtil 31. december 2014 er anvendelsen af udnyttelseskriteriet obligatorisk i situationer, hvor leveringsstedet efter de normale regler er uden for EU 6. Med virkning fra 1. januar 2015 er implementeringen af udnyttelseskriteriet frivillig for elektroniske ydelser, der efter de normale regler leveres uden for EU 7. EU og ikke EU leverandører kan anvende mini-one-stop-shop reglerne. 8 Eksklusiv Moms Marts 2008

9 Overblik B2B regler fra 1. januar 2010 Hovedregel B2B (3,4) Momsen betales det sted, hvor kunden er etableret (2) Serviceydelsens art Ydelser vedrørende fast ejendom, herunder ejendomsmæglerydelser og ferieophold Personbefordring Ydelser og sekundære ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur og uddannelse herunder ydelser leveret af arrangøren Adgang til arrangementer inden for kultur og uddannelse samt sekundære ydelser relateret til adgang Restaurant og cateringydelser Korttidsudlejning af transportmidler (1) Restaurant og cateringydelser leveret om bord på skib, fly eller tog ved personbefordring udført inden for EU. Hvor momsen skal betales Stedet, hvor den faste ejendom er beliggende Stedet, hvor transporten udføres, proportional med den tilbagelagte distance Indtil 31. december 2010: Stedet hvor aktiviteterne finder sted. Fra 1. januar 2011: Stedet hvor kunderne er etableret (hovedregel B2B) Fra 1. januar 2011: Stedet hvor arrangementet faktisk finder sted Stedet, hvor ydelsen fysisk leveres Stedet hvor transportmidlet faktisk stilles til rådighed for kunden Afgangsstedet for person befordringen Skemaerne er bearbejdet efter artikler, der bliver offentliggjort i EC Tax Review, som er skrevet af Hermen Van, Ad van Doesum, Gert-Jan van Norden and Irene Reiniers, der er momsspecialister ansat i PricewaterhouseCoopers. 1. Med korttidsudlejning af transportmidler menes en sammenhængende brug af transportmidlet i en periode på ikke mere end 90 dage. 2. Hvis en medlemsstat har implementeret udnyttelseskriteriet, er leveringsstedet det sted, hvor udnyttelsen sker c. Transport af varer d. Ydelser leveret af formidlere e. Intellektuelle ydelser omfattet af artikel 56, stk. 1 i moms direktivet f. Ydelser omfattet af hovedreglen i artikel Reglerne om omvendt betalingspligt skal anvendes (reverse charge). Der gælder herved et krav om at lave listeangivelser for ydelserne (EC sales listing) 3. Listen her nævner en række af de ydelser, som er underlagt den nye hovedregel for B2B a. Vurdering af og arbejde på løsøre b. Sekundære transportydelser så som lastning, losning omlad ning m.m. Eksklusiv Moms Marts

10 SKAT går over grænsen Grænsehandel er et enkelt og lovligt koncept, som går ud på at købe og hente varer i Tyskland i stedet for i Danmark og derved spare forskellen på den tyske og den danske momssats (6 %). Dette foregår ved, at en dansk kunde ser varen i en dansk butik, og derefter kører til Tyskland, køber varen og tager den med hjem. En fremgangsmåde, der er godkendt af både SKAT og de danske domstole. Skatterådets opfattelse Skatterådet har i en række offentliggjorte afgørelser nået frem til, at visse grænsehandelskoncepter ikke kan godkendes. Det vil sige, at kundens køb af varer ikke kan ske til den lavere tyske momssats, selvom kunden kører til Tyskland for at købe dem og tage dem med hjem. Forløbet i en handel er, at en dansk butik har et lager i Tyskland, som sælger og udleverer varer til de danske kunder, når de henvender sig på lageret efter at have set varerne i den danske butik. Lageret i Tyskland har kun salg til de danske kunder, der henvender sig som led i aftalen med den danske butik. Skatterådets begrundelse er, at lageret ikke er et fast forretningssted i Tyskland. Begrundelsen går igen i en tilsvarende sag, hvor lageret var et selvstændigt datterselskab. Hovedbudskabet i sagerne synes at være, at den butik, der ligger i Tyskland, skal have etableret et fast forretningssted. Dette gælder uanset, om der etableres et datterselskab eller bare et lager. Med andre ord skal butikken i Tyskland, som den danske virksomhed samarbejder med, have almindeligt salg fra butikken i Tyskland. Det vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt, at det tyske lager kun sælger varer efter henvisning fra de danske butikker. Vores holdning Vi er uenige i SKATs fortolkning af reglerne. Efter vores opfattelse er det ved varehandel ikke afgørende, om der er etableret et fast forretningssted. Det er derimod afgørende, om køber får ret til at råde over varerne i Tyskland eller i Danmark. Det afgøres typisk ud fra det tidspunkt, hvor varen udleveres samt aftalens indgåelse. Dette har Vestre Landsret fastslået i en lignende sag i Efter vores opfattelse bør SKAT derfor acceptere, at der kan ske handel af varer med tysk moms, når køber er villig til at køre til Tyskland og købe sine varer og efterfølgende selv transportere dem hjem. Det kan i øvrigt undre, at Skatterådet ikke i disse sager ser på transaktionerne ud fra EUs regler. En sådan vurdering vil efter vores opfattelse medføre, at de tyske skattemyndigheder er berettiget til at opkræve tysk moms. Det vil sige, at en virksomhed risikerer at betale moms to gange. Afgørelsen kan derfor få meget stor økonomisk betydning for grænsehandelsvirksomheder. Vi mener derfor, at spørgsmålet bør indbringes for Landsskatteretten. Indtil da skal virksomheder der driver grænsehandel være opmærksomme på, at samarbejdspartneren i Tyskland skal sælge varer fra en butik for at undgå at betale dobbeltmoms. 10 Eksklusiv Moms Marts 2008

11 Højesteret underkender fradrag i lønsumsafgiftsgrundlaget! Kan finansielle virksomheder med kunder i udlandet foretage en reduktion af lønsumsafgiftsgrundlaget opgjort på baggrund af medarbejdere, der beskæftiger sig med udenlandske kunder? Nej, har Højesteret konkluderet i en sag, hvor Finansrådet var indtrådt på vegne af en sparekasse, der havde kunder uden for EU. Dommen er en stadfæstelse af Landsskatteretten og Østre Landsrets afgørelse i samme spørgsmål. Højesterets dom For Højesteret var spørgsmålet, om en sparekasse skulle betale lønsumsafgift for den del af lønudgiften, der var afholdt her i landet i forbindelse med produktion af finansielle ydelser, der var blevet leveret til kunder uden for EU. Højesteret kom frem til, at det i forhold til lønsumsafgiftspligten var mest nærliggende at lægge vægt på ydelsernes karakter. Det vil sige, om ydelserne er finansielle eller ej. Højesteret bemærkede, at sparekassens opfattelse, som byggede på momslovens regler om leveringssted, også i princippet kan anerkendes. Højesteret konkluderede dog, at lønsumsafgiftslovens ordlyd, forarbejder og forhistorie skal forstås sådan, at sparekassen skal betale lønsumsafgift af de nævnte ydelser. Vores holdning Dommen har stor betydning for finansielle virksomheder med aktiviteter i udlandet. De finansielle virksomheders omkostninger til at levere finansielle ydelser i udlandet bliver større, når virksomheden skal betale dansk lønsumsafgift af den tid medarbejderne har brugt på udenlandske kunder. Den danske lønsumsafgift bliver derfor et konkurrenceforvridende element i forhold til finansielle virksomheder i andre lande, som ikke har en tilsvarende afgift. Eksklusiv Moms Marts

12 Vidste du? Du kan fratrække en del af momsen på leasede personbiler, når du leaser i mere end 6 måneder og bruger bilen mindst 10% erhvervsmæssigt. 12 Eksklusiv Moms Marts 2008

13 Vi slipper ikke for moms til koncerter Landsskatteretten har anerkendt, at SKAT har skærpet praksis for momsfritagelse ved afholdelse af velgørende arrangementer som koncerter og musikfestivaler. SKAT skærper praksis I sommeren 2007 skærpede SKAT praksis for momsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, herunder koncerter, musikfestivaler og lign. SKAT stiller nu krav til, hvordan overskuddet skal opgøres at afholdelsen af arrangementet ikke må være konkurrenceforvridende. SKAT vil her lægge vægt på, om der budgetmæssigt er et rimeligt forhold mellem indtægter og udgifter ved arrangementet og den påtænkte udlodning. Endvidere vil SKAT se på, om momsfordelen bruges til at overbyde kommercielle arrangører i form af at forhøje honorartilbuddet til kunstneren. Landsskatteretten anerkender SKATs praksis Landsskatteretten anerkendte i en sag om afholdelse af en koncert indholdet i SKATs skærpede praksis. Retten var dog af den opfattelse, at SKAT ikke kan opstille et forbud mod konkurrencefordrejning, da det ikke har hjemmel i momsloven. Derimod er det lovligt at stille en betingelse om, at det forventede overskud efter budgettet skal stå i rimeligt forhold til den fordel, der indrømmes arrangøren ved fritagelsen. Det vil sige, når entréindtægterne bliver momsfrie, skal de bidrage til det angivne velgørende formål. Vores holdning Vi er enige med Landsskatteretten i, at momsloven ikke giver SKAT mulighed for at stille krav om, at momsfritagelsen ikke må være konkurrencefordrejende. Vi er dog ikke enige med Landsskatteretten i, at momsloven eller momsbekendtgørelsen giver mulighed for at stille krav om overskuddets størrelse. Det vil sige, om det forventede overskud efter budgettet står i et rimeligt forhold til den fordel, som arrangøren får ved momsfritagelsen af arrangementet. Begrebet i rimeligt forhold til fordelen af momsfritagelsen er umuligt at håndtere i praksis uden at skabe retsusikkerhed for de foreninger mv., der ansøger om momsfritagelse. Når vurderingen tillige skal laves på baggrund af et budget, hvor der ikke stilles kvalitative krav, vil retten til momsfritagelse i høj grad få karakter af vilkårlighed. Landsskatterettens afgørelse betyder derfor, at koncertarrangører skal være yderst varsomme med at indregne en momsfritagelse, når der skal afholdes koncerter. Konsekvensen vil sandsynligvis være, at mange koncerter ikke bliver afholdt, og at almennyttige foreninger derfor vil miste betydelige indtægter fra koncertarrangørerne. Det kan næppe være formålet med momsfritagelsen. Eksklusiv Moms Marts

14 Menneskelige fejl samt ændringer i forretningsgangen, beregninger, regnskabssystemer og ændring af momsreglerne er nogle af de årsager, som typisk fører til momsfejl! Risikostyring De mest almindelige momsfejl og hvordan du undgår dem Risikostyring Håndteringen af moms- og afgifter er rykket længere op på direktionens dagsorden og er ved at blive en af de daglige udfordringer i danske virksomheder. Det skyldes: SKATs stigende fokus på momsog afgifter At moms- og afgifter er en stor og stadig stigende omkostning for virksomheder Risikostyring (risk management) har generelt vundet stor udbredelse og både skattemyndigheder i Danmark og udlandet arbejder ud fra risikovurderinger. Virksomhederne bør ligeledes identificere risici inden for moms- og afgifter samt følge op på de identificerede fejlmuligheder, der afdækkes. Hvis skattemyndigheder mener, at en virksomhed ikke håndterer momsrisici effektivt, og virksomheden samtidig har lavet fejl eller ikke har overholdt lovgivningen, er det sandsynligt, at SKAT afsætter ekstra ressourcer til kontrol af virksomhedens momsforhold. Virksomheden bør være opmærksom på, at udenlandske skattemyndigheder - i langt højere grad end de danske myndigheder - ikke alene efteropkræver forkert afregnet moms, men også betydelige renter og bøder. I det efterfølgende vil vi gennemgå de mest almindelige fejlkilder i forbindelse 14 Eksklusiv Moms Marts 2008

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes

AjourSpots. Revision, rådgivning og skat. Marts 2008. Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Revision, rådgivning og skat AjourSpots Marts 2008 Læs bl.a. om: Derfor har vækstvirksomheder succes Beskatning af tab og fortjeneste på aktier og investeringsbeviser Tænk klima ind i forretningen Baby

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2011

statsautoriserede revisorer 1-2011 statsautoriserede revisorer 1-2011 VIES ikke kun en kirkelig handling 2 Lempelse af revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven 3 Ulovlige aktionærlån nu er det alvor 3 Selskabers skatte- og momsmæssige

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele med den stores ressourcer.

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009

Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009 Danske Revisorer Nr. 1 36. Årgang Marts 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere