Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksklusiv Moms. Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter. Momspakken. dyrere. til koncerter. over grænsen. i kantinen."

Transkript

1 Marts Ajour med 2008moms, told og afgifter Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Tema: Momspakken Energi bliver dyrere Vi slipper ikke for moms til koncerter SKAT går over grænsen Momsen gør maden dyrere i kantinen Risikostyring De mest almindelige momsfejl og hvordan du undgår dem

2 Redaktion: Jan Huusmann Christensen (ansvarshavende), tlf Claus Bohn Jespersen, tlf Knut Sigurd Hansen, tlf Layout og produktion: M&C Tryk: Kailow Graphic Oplag: Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. M&C

3 Eksklusiv Moms Nr. 1 Marts 2008 Indhold 4 Leder Et nyt magasin ser dagens lys. 5 Momsen gør maden dyrere i kantinen Maden i virksomhedskantiner bliver dyrere, men hvem skal betale? Læs om vores holdning hertil. 6 Tema: Momspakken ændrer beskatnings reglerne for tjeneste ydelser pr. 1. januar 2010 Vi gennemgår momspakken og ser på de ændringer den forårsager. 10 Skat går over grænsen Læs om Skatterådets opfattelse af grænsehandlen og vores holdning. 11 Højesteret underkender fradrag i lønsumsafgiftsgrundlaget! Læs om Højesterets konklusion i en sag, hvor Finansrådet var indtrådt på vegne af en sparekasse, der havde kunder uden for EU. 13 Vi slipper ikke for moms til koncerter Har SKAT skærpet praksis for momsfritagelse ved afholdelse af velgørende arrangementer som koncerter og musikfestivaler? Læs om Landsskatterettens kendelse. 14 Risikostyring Kend de mest almindelige momsfejl og læs om hvordan du undgår dem. Menneskelige fejl samt ændringer i forretningsgangen, beregninger, m.m. og ændring af momsreglerne er nogle af de årsager som typisk fører til momsfejl! 19 Skal leasingvirksomheder have moms tilbage? Læs om Generaladvokatens holdning og om vores holding. 20 EU bliver en rigtig toldunion Importør og eksportør. Registreringerne gælder kun, når de varer, der modtages eller sendes, kommer til Danmark eller sendes fra Danmark. 21 Energi bliver dyrere! Afgiftssatserne på energi er steget, og det stopper ikke her! 22 Har du tung proces, så hold øje med CO 2 -afgiften Læs om reduktion og ændringer af godtgørelse, og tilskud til CO 2 - afgifter. 23 Vores momskurser efterår 2008 Grundlæggende moms, Udvidet moms, Specialkurser og Skræddersyede kurser. 24 Brevkassen Vi besvarer dine spørgsmål om moms. 25 Business as usual En anden måde at drive forret - ning på. 26 Hvad venter vi på? Vi kommenterer de forslag der er i støbeskeen inde for moms, afgifter og told. Eksklusiv Moms Marts

4 Velkommen! Jeg er glad for at kunne byde jer velkommen til det første nummer af vores nye magasin om moms, told og afgifter. Der er måske mange, der stiller spørgsmålet: Hvorfor nu et magasin om indirekte skatter som moms, told og afgifter? Hvis I spørger mig, er svaret ganske enkelt. De indirekte skatter i er høj grad nutid og i formentlig endnu højere grad fremtiden inden for beskatning. For mig er Moms meget mere end blot 25 %... Det er et udtryk, som jeg nyder at bruge, men hvad mener jeg egentlig med det? I 1962 fremhævede udvalget vedrørende forslag til lov om almindelig omsætningsafgift, at provenuet fra omsætningsafgiften ville udgøre ca. 450 mio.kr. Ved fremsættelsen af lov til ændring af lov om almindelig omsætningsafgift indførelsen af merværdiafgiften i 1966 fremhævede finansministeren, at det årlige provenu ville udgøre ca. 4,5 milliarder kroner. I år skønner skatteminister Kristian Jensen, at provenuet fra momsen vil udgøre ca. 181 milliarder kroner. Til sammenligning forventes provenuet fra selskabsskatter at blive ca. 41 mia. kr., mens indkomst- og ejendomsskatten forventes at udgøre ca. 150 mia. kr. Moms er mere end blot 25 %... den er statens største indtægtskilde, og noget som du konfronteres med mange gange dagligt. Indtægtskilden fra indirekte skatter som moms, told og afgifter vil fortsætte med at vokse, fordi udviklingen synes at ændre skattesystemet til, at skatteprovenu i fremtiden hentes på forbrug og ikke på indkomst. Men momsen er mere end blot en vigtig brik i virksomhedens skattestrategi. Lige nu er momsen også blevet genstand for en politisk debat, om hvorvidt differentieret moms kan få os alle til at leve et sundere liv. Skal gulerødderne være billigere?, skal æblerne?, og hvad egentlig med nødderne? Moms er mere end blot 25 %... den er en væsentlig del af din hverdag hvad enten du tænker på den eller ej. I Eksklusiv Moms giver vi dig et indblik i moms, told og afgifter. Vi fortæller dig om den seneste udvikling på området, hvad der er i vente, og hvad du bør overveje. Kort sagt, med det her magasin vil vi fortælle dig, hvorfor moms er meget mere end blot 25 %. Jan Huusmann Christensen Partner, leder af momsafdelingen Det siger vi bl.a. i dette nummer!!! Hvis Folketinget vedtager L32 med det nuværende indhold, får vi i Danmark regler om fastsættelse af momsgrundlaget, der er mere vidtgående end formålet med de bagvedliggende EU-regler. EU- reglerne retter sig efter sit formål mod transaktioner, som udgør svig og misbrug af momssystemet - ikke mod almindelige og daglige transaktioner, som f.eks. køb af mad i kantiner. Den endelige vedtagelse af momspakken vil med sikkerhed betyde en revolution for virksomheder, der driver handel på tværs af landegrænserne. Virksomhederne er nødt til endnu en gang at overveje planlægningen af leveringen af sine tjenesteydelser samt forpligtelserne omkring overholdelse af reglerne og rapporteringen af aktiviteterne. Vi er uenige i SKATs fortolkning af reglerne vedrørende grænsehandel og mener, at de seneste afgørelser er forkerte. Vi er ikke enige med Landsskatteretten i, at momsloven eller momsbekendtgørelsen giver mulighed for at stille krav om overskuddets størrelse ved vurdering af momsfritagelse efter momslovens 13, stk. 1, nr. 18. Menneskelige fejl samt ændringer i forretningsgangen, beregninger, regnskabs systemer og ændring af momsreglerne er nogle af de årsager, som typisk fører til momsfejl! Men det er muligt at forebygge momsfejl. 4 Eksklusiv Moms Marts 2008

5 Momsen gør maden dyrere i kantinen Når Folketinget vedtager lovforslag L32 er en af konsekvenserne, at maden i virksomhedskantiner bliver dyrere. De nye transfer pricing-momsregler rammer efter vores vurdering en lang række almindelige og daglige transaktioner, hvilket ikke har været formålet med de bagvedliggende EU-regler. I dag Mange virksomhedskantiner fungerer i dag på den måde, at virksomheden opkræver et beløb hos medarbejderne, der svarer til kostprisen på råvarer. Kantinen tager fuldt momsfradrag for indkøb af råvarer og beregner salgsmoms af medarbejdernes betaling. Virksomhederne yder ofte et tilskud til kantinen, som er løn til medarbejderne i kantinen. Det vil sige, at staten ikke har en direkte momsudgift på kantinen, hvilket dog vil være tilfældet, hvis medarbejdernes betaling ikke dækker indkøbene til kantinen. Efter L32 Fremover skal prisen på maden i kantinen være normalværdien, hvis Folketinget vedtager det fremsatte lovforslag. I praksis betyder det, at virksomhedskantiner skal betale moms af råvarer m.m. der købes til kantinen, og at lønninger til medarbejderne i kantinen samt andre udgifter henføres til drift af kantinen. Kantinemaden bliver dyrere. Hvem skal betale? Hvis du i dag betaler 25 kr. om dagen for at være med i en madordning, betaler din virksomhed moms med 5 kr. Hvis din betaling på 20 kr. (fratrukket moms) dækker 50 % af de samlede udgifter til maden, er de samlede udgifter til maden 40 kr. Det er dette beløb, din virksomheden fremover skal betale moms af. Det vil sige, at virksomheden skal betale 10 kr. i moms mod tidligere 5 kr. Virksomhederne kan vælge selv at betale den forøgede momsudgift på kantinedriften, eller de kan vælge at opkræve et yderligere beløb hos medarbejderne. Uanset hvilken løsning din virksomhed vælger, bliver maden i kantinen dyrere - for virksomheden eller for dig. Vores holdning Hvis Folketinget vedtager L32 med det nuværende indhold, får vi i Danmark regler om fastsættelse af momsgrundlaget, der er mere vidtgående end formålet med de bagvedliggende EU-regler. EU-reglerne retter sig mod transaktioner, som udgør svig og misbrug af momssystemet - ikke mod almindelige og daglige transaktioner, som f.eks. køb af mad i kantiner. Denne opfattelse deles af myndighederne i en række af de øvrige EU-lande, f.eks. har Luxembourg ved deres implementering valgt at indskrænke anvendelsen af reglerne til helt særlige tilfælde. Det vil sige, at reglerne ikke anvendes på almindelige og daglige transaktioner, men kun på transaktioner, som er udtryk for svig og misbrug. Eksklusiv Moms Marts

6 Tema: Momspakken ændrer beskatningsreglerne for tjenesteydelser pr. 1. januar 2010 Momsreglerne for levering af varer inden for EU blev fundamentalt ændret i Nu er det samme ved at ske for tjenesteydelser, der leveres på tværs af landegrænserne. I december 2007 nåede Det Europæiske Råd frem til en politisk aftale om den såkaldte momspakke, der blev vedtaget uden ændringer på Rådets møde den 13. februar 2008 og træder i kraft den 1. januar Væsentlige ændringer for levering af tjenesteydelser over grænserne Momspakken indeholder væsentlige ændringer. Ændringerne berører leveringsstedet (det land hvor en ydelse skal momsbeskattes) for tjenesteydelser leveret til virksomheder (B2B) og til forbrugere (B2C). De ændrede regler får betydning for refusion af moms fra andre medlemslande samt det administrative samarbejde og udveksling af oplysninger EU-landene imellem. Den endelige vedtagelse af momspakken vil med sikkerhed betyde en revolution for virksomheder, der driver handel på tværs af landegrænserne. Virksomhederne bliver endnu en gang nødt til at overveje planlægningen af, hvordan de vil levere sine tjenesteydelser samt hvilke forpligtelser de får omkring at overholde reglerne og rapporteringen af aktiviteterne. Moms skal betales hvor serviceydelser forbruges Det vigtigste mål med de vedtagne ændringer er, at momsen skal opkræves på det sted, hvor tjenesteydelserne rent faktisk forbruges. Reglerne sigter på at reducere handel, der har til for - mål at nedbringe momsens størrelse. Reduceres virksomhedernes administrative byrde? En betingelse for ændringerne har været, at de ikke skulle medføre en yderligere administrativ byrde for virksomhederne. Vi mener, der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er opnået. Den omvendte betalingspligt vil gælde for størstedelen af de B2Btjenesteydelser, der undgår den belastende tilbagesøgning af moms på baggrund af det 8. og 13. direktiv. Men virksomhederne stilles dog over for en ny forpligtelse til at indgive oplysninger om alle tjenesteydelser, de leverer på tværs af landegrænserne. 6 Eksklusiv Moms Marts 2008

7 Reglernes betydning for B2B og B2C I hovedtræk vil de nye B2B-regler virke modsat de nuværende regler. Som en generel regel for B2B-tjenesteydelser, vil serviceydelser blive beskattet der, hvor kunden til den pågældende tjenesteydelse er etableret. For B2Ctjenesteydelser vil der derimod stadig gælde den samme generelle regel, dvs. beskatning finder sted, hvor leverandøren er etableret. Der findes dog en række undtagelser til denne regel, f.eks. kulturelle ydelser, restaurationsydelser og ydelser i forbindelse med fast ejendom. Se også skematisk fremstilling af reglernes betydning på næste side. På grund af anvendelsen af det såkaldte udnyttelseskriterium på en lang række tjenesteydelser kan leveringsstedet for tjenesteydelserne endnu oftere overføres til det land, hvor forbruget finder sted. De fleste ændringer vil træde i kraft pr. 1. januar Skemaet på de næste sider giver et overblik over de kommende ændringer. De nye generelle regler pr Pr. 1. januar 2010 vil to nye sæt generelle regler træde i kraft. Den generelle regel for beskatning af B2B-tjenesteydelser vil være stedet, hvor kunden er etableret. Derimod vil den generelle regel for B2C-tjenesteydelser stadig være, at disse beskattes i det land, hvor leverandøren er etableret. For tjenesteydelser leveret i henhold til de såkaldte generelle regler medfører dette, at: tjenesteydelser leveret til en momspligtig kunde, der er etableret i en anden EU-medlemsstat, beskattes eller momses i modtagerens land, hvor tjenesteydelsen forbruges tjenesteydelser leveret til en momsregistreret kunde, der er etableret uden for EU, beskattes i modtagerens land tjenesteydelser leveret til en ikkemomspligtig kunde, der er etableret i en anden EU medlemsstat, beskattes i leverandørens land, og at visse tjenesteydelser leveret til en ikke-momspligtig enhed, der er etableret uden for EU, beskattes i modtagerens land. Den generelle regel for B2B-tjenesteydelser gælder også for tjenesteydelser, der leveres til en momspligtig person, der både har momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter. Derudover anses ikke-momspligtige juridiske personer, der er momsregistrerede (har et momsnummer), ligeledes for at være momspligtige ved køb af tjenesteydelser. Der findes en række undtagelser til begge sæt generelle regler (B2B og B2C). Samtidig er en række eksisterende undtagelser ophævet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medlemsstaterne kan beslutte at beskatte visse tjenesteydelser, som i henhold til de nye regler beskattes i et andet land, såfremt sådanne tjenesteydelser faktisk benyttes i den pågældende medlemsstat. Da det er muligt for medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt og i hvilket omfang reglerne for den faktiske benyttelse (udnyttelseskriteriet) skal implementeres, vil reglerne for leveringssted variere de enkelte EU-lande imellem. Virksomhederne skal kende til de regler, der gælder specifikt for kundernes medlemsstat. Ændringer efter 2010 Den 1. januar 2011, 1. januar 2013 og 1. januar 2015 træder flere ændringer af momsreglerne i kraft. Disse ændringer vedrører hovedsagligt adgang til kulturelle, videnskabelige og sportslige begivenheder, tjenesteydelser, der vedrører disse begivenheder, samt udlejning af transportmidler og motorbåde, teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester samt elektroniske tjenesteydelser. Andre regler i momspakken Som nævnt indeholder momspakken også regler om: One stop shop Virksomheder, der sælger elektroniske ydelser og som ikke har væ - ret registreret i EU, har hidtil kunnet nøjes med én momsregistrering i et enkelt EU-land, selvom virksomheden sælger ydelser til andre EUlande. Denne mulighed udvides med virkning fra 1. januar 2015 til både EU-virksomheder og ikke- EU-virksomheder samt til teleydelser og radio- og kommunikationsspredningstjenester Yderligere rapporteringskrav for virksomheder, der leverer ydelser i EU Reglerne om godtgørelse af moms forenkles for virksomheder, der ikke er registreret i det land, hvor momsen betales. Med gennemførelsen bliver der adgang til elektronisk indberetning samt sikkerhed for, at de indsendte krav behandles inden for et vist tidsrum, og at virksomheden får renter i perioden, hvor kravet behandles. Hvordan forbereder din virksomhed sig? Din virksomhed bør identificere virkningerne af momspakken og ændre relevante procedurer og systemer. Samtidig bør medarbejderne undervises i de nye regler. De nye regler kan endvidere stille krav om, at din virksomhed skal foretage momsregistreringer i flere EU-lande, ligesom det er nødvendigt at gennemgå eksisterende momsregistreringer i andre EU-lande for at sikre, at de lever op til de nye krav. Din virksomhed bør også overveje, hvilken virksomhed, der aftager dine ydelser, når køber har momsregistreringer i forskellige EU-lande. Det er ligeledes relevant at være opmærksom på, hvordan din virksomhed behandler grænseoverskridende koncerninterne faktureringer. fortsættes... Eksklusiv Moms Marts

8 Overblik B2C regler fra 1. januar 2010 Hovedregel B2C Momsen betales hvor leverandøren er etableret (3) Ydelser leveret af formidlere Stedet, hvor den underliggende transaktion bliver leveret fra Ydelser vedrørende fast ejendom, fx ejendomsmæglerydelser og ferieophold Stedet, hvor den underliggende transaktion bliver leveret Transport af varer inden for EU Afgangsstedet for transporten (1) Andre former for transport af varer herunder den nationale del af en EU-transport af varer Stedet, hvor transporten udføres proportional med den tilbagelagte distance Personbefordring Ydelser og sekundære ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur og uddannelse herunder ydelser leveret af arrangøren Indtil 31 December Stedet hvor aktiviteterne præsteres. Fra 1. januar 2011 Stedet hvor aktiviteterne faktisk finder sted Sekundære transportydelser så som lastning losning, omladning m.m. Stedet, hvor ydelsen fysisk leveres Vurdering af og arbejde på løsøre Restaurant og cateringydelser Korttidsudlejning af transportmidler (2) Stedet, hvor transportmidlet faktisk stilles til rådighed for kunden (3) Udlejning af transportmidler, bortset fra korttidsudlejning (2) Udlejning af lystyachts bortset fra korttidsudlejning (2) Restaurant og cateringydelser leveret om bord på skib, fly eller tog ved personbefordring udført inden for EU. Intellektuelle ydelser leveret til en ikke EU-kunde Elektronisk ydelser leveret af leverandør etableret uden for EU Elektroniske ydelser leveret af leverandør etableret i EU Telekommunikationsydelser Radio- og tv-spredningstjenester Indtil 31. december 2012 stedet hvor leverandøren er etableret (hovedregel B2C) Fra 1. januar 2013: Stedet hvor kunden er etableret Indtil 31december Stedet hvor leverandøren er etableret. Fra 1 januar 2013 Stedet hvor lystyachten faktisk stilles til rådighed for kunden, når ydelsen faktisk leveres af leverandøren fra dennes etableringssted Afgangsstedet for personbefordringen Stedet, hvor kunden er etableret EU/ikke EU kunder. Stedet hvor kunden er etableret (5,6,7) Indtil 31 december EU-kunder; stedet hvor leverandøren er etableret (4). Ikke EU-kunder; stedet hvor kunden er etableret (4,5). Fra 1. januar 2015 EU/ikke EU kunder. Stedet hvor kunden er etableret (5,6,7) 1. Medlemslande skal ikke momse den del af transporten til ikke afgiftspligtige personer, der finder sted uden for EU 5. Indtil 31. december 2014 kan udnyttelseskriteriet ikke anvendes på elektroniske ydelser leveret til kunder uden for EU 2. Med korttidsudlejning af transportmidler menes en sammenhængende brug af transportmidlet i en periode på ikke mere end 90 dage 3. Hvis en medlemsstat har implementeret udnyttelseskriteriet, er leveringsstedet det sted, hvor udnyttelsen sker 4. Indtil 31. december 2014 er anvendelsen af udnyttelseskriteriet obligatorisk i situationer, hvor leveringsstedet efter de normale regler er uden for EU 6. Med virkning fra 1. januar 2015 er implementeringen af udnyttelseskriteriet frivillig for elektroniske ydelser, der efter de normale regler leveres uden for EU 7. EU og ikke EU leverandører kan anvende mini-one-stop-shop reglerne. 8 Eksklusiv Moms Marts 2008

9 Overblik B2B regler fra 1. januar 2010 Hovedregel B2B (3,4) Momsen betales det sted, hvor kunden er etableret (2) Serviceydelsens art Ydelser vedrørende fast ejendom, herunder ejendomsmæglerydelser og ferieophold Personbefordring Ydelser og sekundære ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur og uddannelse herunder ydelser leveret af arrangøren Adgang til arrangementer inden for kultur og uddannelse samt sekundære ydelser relateret til adgang Restaurant og cateringydelser Korttidsudlejning af transportmidler (1) Restaurant og cateringydelser leveret om bord på skib, fly eller tog ved personbefordring udført inden for EU. Hvor momsen skal betales Stedet, hvor den faste ejendom er beliggende Stedet, hvor transporten udføres, proportional med den tilbagelagte distance Indtil 31. december 2010: Stedet hvor aktiviteterne finder sted. Fra 1. januar 2011: Stedet hvor kunderne er etableret (hovedregel B2B) Fra 1. januar 2011: Stedet hvor arrangementet faktisk finder sted Stedet, hvor ydelsen fysisk leveres Stedet hvor transportmidlet faktisk stilles til rådighed for kunden Afgangsstedet for person befordringen Skemaerne er bearbejdet efter artikler, der bliver offentliggjort i EC Tax Review, som er skrevet af Hermen Van, Ad van Doesum, Gert-Jan van Norden and Irene Reiniers, der er momsspecialister ansat i PricewaterhouseCoopers. 1. Med korttidsudlejning af transportmidler menes en sammenhængende brug af transportmidlet i en periode på ikke mere end 90 dage. 2. Hvis en medlemsstat har implementeret udnyttelseskriteriet, er leveringsstedet det sted, hvor udnyttelsen sker c. Transport af varer d. Ydelser leveret af formidlere e. Intellektuelle ydelser omfattet af artikel 56, stk. 1 i moms direktivet f. Ydelser omfattet af hovedreglen i artikel Reglerne om omvendt betalingspligt skal anvendes (reverse charge). Der gælder herved et krav om at lave listeangivelser for ydelserne (EC sales listing) 3. Listen her nævner en række af de ydelser, som er underlagt den nye hovedregel for B2B a. Vurdering af og arbejde på løsøre b. Sekundære transportydelser så som lastning, losning omlad ning m.m. Eksklusiv Moms Marts

10 SKAT går over grænsen Grænsehandel er et enkelt og lovligt koncept, som går ud på at købe og hente varer i Tyskland i stedet for i Danmark og derved spare forskellen på den tyske og den danske momssats (6 %). Dette foregår ved, at en dansk kunde ser varen i en dansk butik, og derefter kører til Tyskland, køber varen og tager den med hjem. En fremgangsmåde, der er godkendt af både SKAT og de danske domstole. Skatterådets opfattelse Skatterådet har i en række offentliggjorte afgørelser nået frem til, at visse grænsehandelskoncepter ikke kan godkendes. Det vil sige, at kundens køb af varer ikke kan ske til den lavere tyske momssats, selvom kunden kører til Tyskland for at købe dem og tage dem med hjem. Forløbet i en handel er, at en dansk butik har et lager i Tyskland, som sælger og udleverer varer til de danske kunder, når de henvender sig på lageret efter at have set varerne i den danske butik. Lageret i Tyskland har kun salg til de danske kunder, der henvender sig som led i aftalen med den danske butik. Skatterådets begrundelse er, at lageret ikke er et fast forretningssted i Tyskland. Begrundelsen går igen i en tilsvarende sag, hvor lageret var et selvstændigt datterselskab. Hovedbudskabet i sagerne synes at være, at den butik, der ligger i Tyskland, skal have etableret et fast forretningssted. Dette gælder uanset, om der etableres et datterselskab eller bare et lager. Med andre ord skal butikken i Tyskland, som den danske virksomhed samarbejder med, have almindeligt salg fra butikken i Tyskland. Det vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt, at det tyske lager kun sælger varer efter henvisning fra de danske butikker. Vores holdning Vi er uenige i SKATs fortolkning af reglerne. Efter vores opfattelse er det ved varehandel ikke afgørende, om der er etableret et fast forretningssted. Det er derimod afgørende, om køber får ret til at råde over varerne i Tyskland eller i Danmark. Det afgøres typisk ud fra det tidspunkt, hvor varen udleveres samt aftalens indgåelse. Dette har Vestre Landsret fastslået i en lignende sag i Efter vores opfattelse bør SKAT derfor acceptere, at der kan ske handel af varer med tysk moms, når køber er villig til at køre til Tyskland og købe sine varer og efterfølgende selv transportere dem hjem. Det kan i øvrigt undre, at Skatterådet ikke i disse sager ser på transaktionerne ud fra EUs regler. En sådan vurdering vil efter vores opfattelse medføre, at de tyske skattemyndigheder er berettiget til at opkræve tysk moms. Det vil sige, at en virksomhed risikerer at betale moms to gange. Afgørelsen kan derfor få meget stor økonomisk betydning for grænsehandelsvirksomheder. Vi mener derfor, at spørgsmålet bør indbringes for Landsskatteretten. Indtil da skal virksomheder der driver grænsehandel være opmærksomme på, at samarbejdspartneren i Tyskland skal sælge varer fra en butik for at undgå at betale dobbeltmoms. 10 Eksklusiv Moms Marts 2008

11 Højesteret underkender fradrag i lønsumsafgiftsgrundlaget! Kan finansielle virksomheder med kunder i udlandet foretage en reduktion af lønsumsafgiftsgrundlaget opgjort på baggrund af medarbejdere, der beskæftiger sig med udenlandske kunder? Nej, har Højesteret konkluderet i en sag, hvor Finansrådet var indtrådt på vegne af en sparekasse, der havde kunder uden for EU. Dommen er en stadfæstelse af Landsskatteretten og Østre Landsrets afgørelse i samme spørgsmål. Højesterets dom For Højesteret var spørgsmålet, om en sparekasse skulle betale lønsumsafgift for den del af lønudgiften, der var afholdt her i landet i forbindelse med produktion af finansielle ydelser, der var blevet leveret til kunder uden for EU. Højesteret kom frem til, at det i forhold til lønsumsafgiftspligten var mest nærliggende at lægge vægt på ydelsernes karakter. Det vil sige, om ydelserne er finansielle eller ej. Højesteret bemærkede, at sparekassens opfattelse, som byggede på momslovens regler om leveringssted, også i princippet kan anerkendes. Højesteret konkluderede dog, at lønsumsafgiftslovens ordlyd, forarbejder og forhistorie skal forstås sådan, at sparekassen skal betale lønsumsafgift af de nævnte ydelser. Vores holdning Dommen har stor betydning for finansielle virksomheder med aktiviteter i udlandet. De finansielle virksomheders omkostninger til at levere finansielle ydelser i udlandet bliver større, når virksomheden skal betale dansk lønsumsafgift af den tid medarbejderne har brugt på udenlandske kunder. Den danske lønsumsafgift bliver derfor et konkurrenceforvridende element i forhold til finansielle virksomheder i andre lande, som ikke har en tilsvarende afgift. Eksklusiv Moms Marts

12 Vidste du? Du kan fratrække en del af momsen på leasede personbiler, når du leaser i mere end 6 måneder og bruger bilen mindst 10% erhvervsmæssigt. 12 Eksklusiv Moms Marts 2008

13 Vi slipper ikke for moms til koncerter Landsskatteretten har anerkendt, at SKAT har skærpet praksis for momsfritagelse ved afholdelse af velgørende arrangementer som koncerter og musikfestivaler. SKAT skærper praksis I sommeren 2007 skærpede SKAT praksis for momsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer, herunder koncerter, musikfestivaler og lign. SKAT stiller nu krav til, hvordan overskuddet skal opgøres at afholdelsen af arrangementet ikke må være konkurrenceforvridende. SKAT vil her lægge vægt på, om der budgetmæssigt er et rimeligt forhold mellem indtægter og udgifter ved arrangementet og den påtænkte udlodning. Endvidere vil SKAT se på, om momsfordelen bruges til at overbyde kommercielle arrangører i form af at forhøje honorartilbuddet til kunstneren. Landsskatteretten anerkender SKATs praksis Landsskatteretten anerkendte i en sag om afholdelse af en koncert indholdet i SKATs skærpede praksis. Retten var dog af den opfattelse, at SKAT ikke kan opstille et forbud mod konkurrencefordrejning, da det ikke har hjemmel i momsloven. Derimod er det lovligt at stille en betingelse om, at det forventede overskud efter budgettet skal stå i rimeligt forhold til den fordel, der indrømmes arrangøren ved fritagelsen. Det vil sige, når entréindtægterne bliver momsfrie, skal de bidrage til det angivne velgørende formål. Vores holdning Vi er enige med Landsskatteretten i, at momsloven ikke giver SKAT mulighed for at stille krav om, at momsfritagelsen ikke må være konkurrencefordrejende. Vi er dog ikke enige med Landsskatteretten i, at momsloven eller momsbekendtgørelsen giver mulighed for at stille krav om overskuddets størrelse. Det vil sige, om det forventede overskud efter budgettet står i et rimeligt forhold til den fordel, som arrangøren får ved momsfritagelsen af arrangementet. Begrebet i rimeligt forhold til fordelen af momsfritagelsen er umuligt at håndtere i praksis uden at skabe retsusikkerhed for de foreninger mv., der ansøger om momsfritagelse. Når vurderingen tillige skal laves på baggrund af et budget, hvor der ikke stilles kvalitative krav, vil retten til momsfritagelse i høj grad få karakter af vilkårlighed. Landsskatterettens afgørelse betyder derfor, at koncertarrangører skal være yderst varsomme med at indregne en momsfritagelse, når der skal afholdes koncerter. Konsekvensen vil sandsynligvis være, at mange koncerter ikke bliver afholdt, og at almennyttige foreninger derfor vil miste betydelige indtægter fra koncertarrangørerne. Det kan næppe være formålet med momsfritagelsen. Eksklusiv Moms Marts

14 Menneskelige fejl samt ændringer i forretningsgangen, beregninger, regnskabssystemer og ændring af momsreglerne er nogle af de årsager, som typisk fører til momsfejl! Risikostyring De mest almindelige momsfejl og hvordan du undgår dem Risikostyring Håndteringen af moms- og afgifter er rykket længere op på direktionens dagsorden og er ved at blive en af de daglige udfordringer i danske virksomheder. Det skyldes: SKATs stigende fokus på momsog afgifter At moms- og afgifter er en stor og stadig stigende omkostning for virksomheder Risikostyring (risk management) har generelt vundet stor udbredelse og både skattemyndigheder i Danmark og udlandet arbejder ud fra risikovurderinger. Virksomhederne bør ligeledes identificere risici inden for moms- og afgifter samt følge op på de identificerede fejlmuligheder, der afdækkes. Hvis skattemyndigheder mener, at en virksomhed ikke håndterer momsrisici effektivt, og virksomheden samtidig har lavet fejl eller ikke har overholdt lovgivningen, er det sandsynligt, at SKAT afsætter ekstra ressourcer til kontrol af virksomhedens momsforhold. Virksomheden bør være opmærksom på, at udenlandske skattemyndigheder - i langt højere grad end de danske myndigheder - ikke alene efteropkræver forkert afregnet moms, men også betydelige renter og bøder. I det efterfølgende vil vi gennemgå de mest almindelige fejlkilder i forbindelse 14 Eksklusiv Moms Marts 2008

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009

eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009 eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009 Tema: EU s momspakke åbnes 1. januar 2010 Sådan kom forårspakken til at se ud! - med overgangsregler Trækker du udenlandsk moms fra i

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere