Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet"

Transkript

1 Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift

2 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige landskab i denne tid er forøgelsen af menighedsrådenes administrative forpligtelser i deres daglige virke og ikke mindst, hvad disse forpligtelser betyder for menighedsrådenes mulighed for at arbejde med alt det andet, som kirken også er og skal være. Stiftet har i samarbejde med provsterne lavet et katalog, der viser en række eksempler på, hvordan man som menighedsråd kan organisere aflastning og samarbejde, så der bliver tid, overskud, midler og lyst til alt det andet kirken også skal være. Inspiration til jeres drøftelser Kataloget er tænkt til inspiration for drøftelser i jeres råd om, hvad der eventuelt er behov for og lyst til i forhold til aflastning og samarbejde hos jer. Katalogets opbygning Kataloget er opbygget således, at I som råd indledningsvis opfordres til at afklare, hvad jeres behov og bevæggrunde for at samarbejde og aflaste er. Dernæst præsenteres en række aflastnings- og/eller samarbejdsmodeller med de fordele, ulemper muligheder og trusler, der kan være forbundet med den. Til hver model er ligeledes forsøgt oplistet, hvilke formelle betingelser, der er knyttet til hver model, for at den kan realiseres. Listen er ikke udtømmende. Kataloget kommer til at ligge på Stiftets hjemmeside under fanebladet Menighedsråd. Hvordan kommer I videre herfra? Ønsker I mere information om de enkelte modeller eller en drøftelse af helt andre modeller, som passer bedre til jeres behov og ønsker så stiller vi os i stiftet selvfølgelig til rådighed for samtaler og sparring pr. telefon, mail eller til møder. Kontakt os endelig på eller God læselyst 2

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Behovsafklaring Side 5 Samarbejde mellem sogne om ansættelse af regnskabsfører Side 7 Samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder Side 9 Kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator Side 11 Præsten som daglig leder Side 13 Medarbejder tillægges funktion som daglig leder Side 15 Konsulentbistand til et eller flere råd i en kortere eller længere periode til MUS/APV/Løn/Procesarbejde Side 17 Generel service fra Stiftet Side 19 Etablering af stillinger med faglig fleksibilitet Side 21 Samarbejde mellem sogne om at forpligte medarbejdere hos andre myndigheder (geografisk fleksibilitet) Side 23 Udlicitering af kirkegårdsdriften Side 25 Etablering af fælles menighedsråd 3

4 Behovsafklaring Oplever I, at I har behov for aflastning eller overvejer I at indlede et samarbejde med et andet råd om en specifik opgave, er det vigtigt før I haster i gang med at løse udfordringen at I har gjort jer nogle tanker om formålet, behovet samt de evt. fordele og ulemper, der er forbundet med valg af løsningsmetode. I skal spørge jer selv: Hvad er formålet med aflastning eller samarbejde? Hvorfor vil vi det her? Er behovet midlertidigt eller varigt? Hvad er/skal gevinsten være? Det er spørgsmål, som kan hjælpe jer i en afklaringsfase. Nedenfor er listet en række eksempler, som måske rammer udfordringen hos jer: Hvad er formålet? Hvorfor? Hvad er problemet? Er behovet midlertidigt eller varigt? Hvad er/skal gevinsten være? Facilitering af rådsarbejdet Mere eller anderledes kirke for pengene Møderne tager for lang tid Enkeltpunkter fylder for meget Visionsdrøftelser mangler på et eller flere områder Protokollen er ikke ajour Frigøre midler til andre aktiviteter Vikarkontoen er overskredet Rammen er reduceret Tid til at drøfte liv og vækst og samarbejde med præsten Flere, der har lyst til at involvere sig i rådsarbejdet Få sognet til at løbe rundt Etablering af minikonfirmandhold/ansæt telse af sognemedhjælper Renovering af konfirmandstue Aflastning af formanden Aflastning af kontaktperson Aflastning af kirkeværge Aflastning af kasserer Større fleksibilitet i planlægning af kirkelige handlinger Tidskrævende at lave dagsordner Stor daglig korrespondance Området er svært Kræver meget tid Nyt GIAS Store renoveringsopgaver Byggeprojekt Revisionsanmærkninger Nyt regnskabssystem Nyt FLØS Små stillinger => få rådighedstimer Andet Frigøre formandens tid til udvikling Gøre det lettere at få valgt en formand Frigørelse af ressourcer til andre opgaver Tilfredse medarbejdere Service Gennemførsel af omlægning af kirkegården Opdateret kirkegårdsvedtægt Bedre økonomistyring, færre fejl Optimal ressourceanvendelse af eksisterende medarbejderressourcer Bedre service overfor menigheden Færre vikaromkostninger 4

5 Samarbejde mellem sogne om ansættelse af regnskabsfører I takt med indførslen af nyt regnskabssystem i Folkekirken har mange menighedsråd oplevet, at presset på kassererposten er øget. Nogle steder har man i flere år haft en købt regnskabsfører til at løse opgaven mens man andre steder først nu vælger at aflaste den valgte kasserer via en købt ekstern regnskabsfører. Udfordringen er ofte at det timetal man kan tilbyde en ekstern regnskabsfører i det enkelte råd er meget lavt, lige som det kan blive vanskeligt for en ekstern regnskabsfører, at få rutine nok i arbejdet, hvis man kun betjener et enkelt råd. Derfor kan en model, hvor flere råd samarbejder om ansættelse af en regnskabsfører være interessant. Modellen afhjælper primært behovet for aflastning af den valgte kasserer. Sekundært vil modellen give de deltagende menighedsråd et bedre beslutningsgrundlag i de administrative og økonomiske anliggender. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen analyseres ud fra nedenstående model tilføj gerne jeres egne overvejelser. Fordele Aflastning af kasserer Professionel varetagelse Ulemper Vær opmærksom på rette information til tiden Deltager nødvendigvis ikke i rådsmøder Muligheder Med rette regnskabsfører sikres kontinuitet Trusler Rådet kan være én blandt mange og dermed risiko for svingende kvalitet i ydelsen Ventetid 5

6 OBS-punkter og betingelser for samarbejde mellem sogne om ansættelse af regnskabsfører Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Hvad er rådets muligheder for selv at løse funktionen? Hvilket omfang har funktionen? Hvor mange råd skal med for, at det kan svare sig? Betyder deltagelse, at rådet kan spare på andre udgifter? Afhængig af konstruktion kræver ordningen en vedtægt, som skal godkendes af lokalt budgetsamråd og ministeriet. Afhængig af konstruktion afgives der kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes rådets interesser varetages, herunder opgaver og finansiering. Det skal reguleres i vedtægten, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Udgift i forhold til rådets del af de samlede udgifter. Hvad er omkostningerne i forhold til et andet valg af aflastning? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder opgaven tilstrækkeligt til, at det kan svare sig? Overdragelse Udfærdigelse af vedtægt/samarbejdsaftale Udfærdigelse af vedtægt for regnskabsfører Godkendelse Evt. nedsættelse af bestyrelse og hvem udpeges? Evaluering 6-9 måneder 6

7 Samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder Kendte eksempler er f.eks. kalkningssamarbejde. Det kunne også vedrøre indkøb af maskiner eller tjenesteydelser hos entreprenører f.eks. aftaler om snerydning, Behov som dækkes af modellen: Besparelser, stordrift Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder kan analyseres ud fra nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Fordelagtig pris God kvalitet til den bedste pris stordrifts -fordele Ulemper Specielle ønsker kan måske vanskeligt imødekommes Lokale indkøb kan måske ikke længere være mulige Udbudsregler skal iagttages Muligheder Udvikles til også at gælde for andre områder Trusler Kan blive bundet af indkøb, som rådet ikke ønsker 7

8 OBS-punkter og betingelser for indførelse af samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Giver deltagelse rådet en fordel? Ordningen kræver en vedtægt/samarbejdsaftale, som efterfølgende skal indsendes til Ministeriet. Der afgives ikke kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes samarbejdet fungerer. Det skal reguleres i vedtægten, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Hvad sparer rådet? Hvad er rådets udgifter under samarbejdet? Udbudsproblematik Ordningen bør evalueres årligt. Er der en smertegrænse, hvor indkøb eller andre former for løsning af ensartede opgaver i forbindelse med samarbejdet ikke giver en fordel holdt op imod, at rådet selv sørger for løsning? Udfærdigelse af vedtægt/samarbejdsaftale Godkendelse Nedsættelse af udvalg Evt. udbudsregler skal undersøges Evaluering 3 måneder 8

9 Kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator Større råd vil ofte med fordel kunne udnytte det eksisterende personales ressourcer og kompetencer til at aflaste formand og kontaktperson. Bemærk, at i nogle kordegnestillinger er opgaverne allerede indeholdt. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen og formand Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved en model, hvor kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator vil kunne analyseres ud fra nedenstående model. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Koordinering mellem fagområder Rigtig og rettidig arbejdstilrettelæggelse Udnyttelse af eksisterende medarbejdere Mindre vikarbudget Aflastning af kontaktperson og formand og måske af præst/præstesekretær (DNK) Ulemper Koordinator sidder ikke nødvendigvis i sognet Praktikken omkring etablering Økonomi, kørsel mellem arbejdssteder Behov for geografisk fleksibilitet som vilkår Muligheder Udvidelse til flere nabosogne Frigør ressourcer til arbejdet med liv og vækst Kvalificering af rådsarbejdet Etablering af kordegnestillinger med forskellige faglige specialer Etablering af fælles kordegnekontor Trusler Utilfredshed i medarbejdergruppen Arbejdsmiljøudfordringer Uklarhed om beføjelser 9

10 OBS-punkter og betingelser for indførelse af model, hvor kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Har vi et behov for koordinering på tværs af sognegrænser? Er medarbejderne omfattet af geografisk fleksibilitet? Ordningen kræver alt andet lige en samarbejdsvedtægt. Det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse og at der tages stilling til snitflader mellem den daglige koordinator og den valgte kontaktperson Der afgives ikke nødvendigvis kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Afgør hvilken kompetence den daglige koordinator skal have. Det skal reguleres i vedtægten i form af bestemmelser for opsigelse Evt. tillæg til medarbejder/ honorar til kontaktperson. Gennemgå stillingen for afklaring af, om der allerede er plads til nye opgaver. Etableringsomkostninger, overhead m.v. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Ordningen bør evalueres årligt, placering. Fylder den daglige koordineringsopgave nok til, at det giver mening? Overdragelse af opgaver Kontorfaciliteter Stillingsændring/ omlægning af opgaver/geografisk fleksbilitet Orientering af medarbejdere Forhandling med faglig organisation Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse 1 3 måneder 10

11 Præsten som daglig leder (delt kontaktperson) Menighedsrådet har mulighed for at varetage hvervet som kontaktperson på 3 måder. Et lægt medlem vælges som kontaktperson Præsten vælges som kontaktperson Funktionen deles mellem præst og et lægt medlem af rådet Ofte er præsten det medlem af rådet, som har den tætteste og daglige kontakt med medarbejderne ved kirken. Derfor kan en model, hvor præst og et lægt medlem af menighedsrådet deler kontaktpersonsopgaven have mange fordele. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen, hvor præsten fungerer som daglig leder (delt kontaktperson) kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Synlig ledelse Sammenhæng mellem forkyndelsesarbejdet og det verdslige arbejde Aflastning af kontaktperson Bedre koordinering ved et flersogns pastorat Ulemper Svært at rulle tilbage Tillæg til præsten finansieres af MR Læge medlemmer mister føling med personalet Hvem skal holde MUS? Muligheder Hvis geografisk fleksibilitet mere ligetil koordinering præster og personale imellem Præsten har evne og interesse Bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer Trusler Utilfredshed med den daglige leder påvirker samarbejdet i rådet Mindre tid for præsten til andet arbejde 11

12 OBS-punkter og betingelser for modellen, hvor præsten bliver daglig leder (delt kontaktperson) Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og Cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Kan præsten løfte opgaven? Ordningen kræver ikke en vedtægt, men det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse Der afgives ikke i kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Afgør hvilken kompetence den daglige leder skal have i personalesager APV, MUS, lønforhandling, sanktioner m.v.. Det anbefales, at præsten fungerer som daglig leder maksimalt for en valgperiode af gangen. Ordningen følger personen og ikke stillingen med mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel. Bemærk, at hvis ordningen ophører, betyder det en lønnedgang for præsten. Tillæg til præsten/ honorar til kontaktperson. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Estimeret udgift i kr. pr. år Ordningen bør evalueres årligt. Fylder den daglige ledelsesopgave nok til at det giver mening? Overdragelse Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Evaluering Orientering af medarbejdere Max 1 3 måneder 12

13 Medarbejder tillægges funktion som daglig leder En synlig repræsentant for ledelsen efterspørges af såvel medarbejdere ved kirken som af mange menighedsrådsmedlemmer. En mulighed for at tilgodese dette ønske er at tillægge en medarbejder en funktion som daglig leder eller koordinator. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen kan analyseres med udgangspunkt i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Synlig ledelse Koordinering mellem fagområder Aflastning af kontaktperson Ulemper Svært at rulle tilbage Tillæg til pågældende Der skal fortsat være en valgt kontaktperson Tidligere kollega bliver chef Manglende faglig indsigt på alle områder Muligheder Udvidelse til nabosogne Frigør ressourcer til arbejdet med liv og vækst Trusler Utilfredshed i medarbejdergruppen Arbejdsmiljøudfordringer Uklarhed om beføjelser De ansatte overtager styringen, da rådet risikerer at blive usynlig som arbejdsgiver 13

14 OBS-punkter og betingelser for indførelse af model, hvor medarbejder tillægges koordinator/daglig leder funktion Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og Cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Har rådet en medarbejder, som kan løfte opgaven? - F.eks. en kordegn, kirkegårdsleder, graver Giver det mening, at en medarbejder overtager opgaven? Samarbejder rådet med nabosognet om personalet? Ordningen kræver ikke en vedtægt, men det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse og at der tages stilling til snitflader mellem den daglige leder og den valgte kontaktperson Der afgives ikke i kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Ansvaret ligger stadig hos rådet. Afgør hvilken kompetence den daglige leder skal have i personalesager MUS, APV, lønforhandling, sanktioner m.v.. Det anbefales, at der er tale om en funktionsudvidelse. Ordningen følger personen og ikke stillingen og kan opsiges med varsel. Bemærk, at hvis ordningen ophører, betyder det en lønnedgang for medarbejderen. Evt. tillæg til medarbejder/ honorar til kontaktperson Gennemgå medarbejderstillingen først med henblik på at få afklaret, hvor meget plads der i forvejen er til nye opgaver. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder den daglige ledelsesopgave nok til at det giver mening? Overdragelse Stillingsændring/ omlægning af opgaver Orientering af medarbejdere Forhandling med faglig organisation Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Min. 3 6 måneder 14

15 Konsulentbistand til et eller flere råd i en kortere eller længere periode til f.eks. MUS/APV/Løn/Personale og Procesarbejde Ligesom et menighedsråd kan købe sig ekstern bistand til løsning af regnskabsopgaver, kan et eller flere råd i forening også købe sig til ekstern bistand til løsning af personaleadministrative opgaver. Løsningen kan være hensigtsmæssig, hvis man påtænker større strukturændringer i eget eller flere sogne med konsekvenser for personalet, hvis man har behov for gennemgang og ajourføring af hele ens personaleadministrative materiale og arkiv eller hvis rådet ønsker assistance til gennemførsel af f.eks. MUS og APV arbejdspladsvurdering. Tilkøb af konsulentbistand på det personaleadministrative område forudsætter godkendelse i det såkaldte Koordinationsudvalg og kan kun ske på HK-vilkår. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen og formand Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modeller, hvor der tilkøbes konsulentbistand kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Oprydning/opdatering Aflastning af kontaktperson Bedre koordinering ved et flersogns pastorat Indgående kendskab til regler og praksis Ulemper Udgift til konsulentbistanden Fysisk plads til konsulenten Ventetid og koordinering Vanskeligt at udnytte arbejdstid optimalt efterspørgslen klumper sig sammen Tidskrævende godkendelsesprocedure Muligheder Bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer Køb af konsulentydelse i stiftet via frikøb af medarbejder i begrænset periode Køb/ansættelse af ekstern konsulent Trusler Kunne miste overblik og føling med personale Risikerer at udvande rådets rolle som arbejdsgiver Uklare referenceforhold 15

16 OBS-punkter og betingelser for modeller for modeller, hvor der tilkøbes konsulentbistand på personaleområdet Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Set over hele året vil behovet da være konstant eller er behovet større i bestemte perioder? Betyder deltagelse, at rådet kan spare på andre områder? Skal rådet gå sammen med andre råd for en bedre udnyttelse af bistanden? Ved samarbejde mellem flere sogne skal der udfærdiges vedtægt. Hele konstruktionen vil skulle godkendes i ministeriet. Ansættelse kan kun ske på HK-vilkår. Grundig forventningsafstemning anbefales Rådet har kompetencen i forhold til medarbejderen i den aftalte periode. Afgør graden af bistanden i forhold til personalesager MUS, APV, lønforhandling, sanktioner m.v. Det reguleres i aftalen, hvornår den tidsbegrænsede periode ophører samt hvorledes udtrædelsesmulighederne under aftalens forløb er og med hvilket varsel. Hvad er omkostningerne i forhold til et andet valg af aflastning? Gratis og ydelser, der allerede er betalt for bør undersøges Ordningen bør evalueres efter ophør. Samarbejde med flere råd bør overvejes. Fylder opgaven nok til, at det giver mening at etablere en sådan ordning? Godkendelse i ministerium Ansættelsesforløb / frikøbsaftale Beskrivelse af bistandens karakter /arbejdsbeskrivelse Orientering af personalet Fysisk placering af medarbejderen Evaluering 2-3 måneder 16

17 Generel service fra Stiftet Alle menighedsråd kan allerede nu trække på generelle rådgivningsservice fra stiftet i personalesager, lønforhandlinger, FLØS, byggesager og øvrig juridisk bistand. I forhold til personalesager omfatter servicen: Forslag til stillingsopslag Bistand ved vurdering af sammenhæng mellem opgaver og timetal i stillinger Vejledning om og fortolkning af love og overenskomster Vejledning om lønindplacering Udkast til ansættelsesbeviser Inspiration til stillingsbeskrivelser Bistand i forhold til arbejdstilrettelæggelse Generel vejledning omkring tjenstlige sanktioner Generel forhandlingsvejledning Rådgivning om barsel, ferie, feriedage, skat, sygdom, løn, brug af FLØS, pension Vejledning og sparring om samarbejdsaftaler Deltagelse i møder (ikke som partsrepræsentant for rådet) Generel service fra stiftet sikrer: Sparring og aflastning af kontaktpersonen, formand, kirkeværge i byggesager, lokaløkonomi, personalesager, FLØS, generelt menighedsrådsarbejde. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved brug af den generelle service fra stiftet kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Gratis Hurtig og kompetent Fast rådgiver Ulemper Kontorets åbningstider Kan ikke yde partsrådgivning Ventetid Muligheder Deltager i møder Trusler 17

18 OBS-punkter og betingelser for model, hvor der gøres brug af generel service fra Stiftet Forudsætning Vedtægt Kompetenceforhold Giver det mening for rådet at trække på sparring fra Stiftet? Der kræves ikke aftale. Rådet har fortsat den fulde kompetence. Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Som udgangspunkt ikke ekstra udgifter som følge af sparring. Det bør evalueres med et vist tidsmæssigt interval, hvorledes rådet har haft gavn af sparringen. Har behovet for aflastning et sådant omfang, at det giver mening for rådet? Indgåelse af aftale med Stiftsadministrationen Fysisk placering af medarbejderen fra Stiftet Orientering af personalet Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Kan umiddelbart iværksættes. 18

19 Etablering af stillinger med faglig fleksibilitet I organisationsaftaler og overenskomster for kirkefunktionærer (ikke 3F-området) er der mulighed for at pålægge medarbejdere at være fagligt fleksible. Muligheden kom med i overenskomsterne bl.a. med det formål at kunne tilbyde større stillinger i Folkekirken. Erfaringerne med faglig fleksibilitet er stadig sparsomme. Behov som dækkes af modellen: Besparelser, fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen (afhængig af konstruktion) kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser Fordele Større stillinger/ færre ansatte Nedbryde snævre faggrænser Fleksibilitet i opgavevaretagelsen Ulemper Mindre tidsmæssig fleksibilitet Modstand fra personalet Kan blive dyrt, hvis løntunge medarbejdere skal løse billige opgaver Muligheder Kan fastholde gode medarbejdere Trusler Få medarbejdere at trække på 19

20 OBS-punkter og betingelser for modellens indførelse Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Er opgaven af så begrænset et omfang, at det bedre kan betale sig at flytte opgaven til anden medarbejder og dermed frigive ressourcer til andre formål? Ordningen kræver ikke en vedtægt. Det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse. Der afgives ikke i kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det anbefales, at der er tale om en funktionsudvidelse. Ordningen følger personen og ikke stillingen og kan opsiges med varsel. Bemærk, at hvis ordningen ophører, betyder det en lønnedgang for medarbejderen. Evt. tillæg / anden lønindplacering til medarbejder. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder opgaven nok til, at det giver mening (bagatelgrænse)? Høring af medarbejdere Varsel af medarbejdere Orientering af faglig organisation og forhandling af løn Orientering af øvrige medarbejdere Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse 3 6 måneder 20

21 Samarbejde mellem sogne om at forpligte medarbejdere hos andre myndigheder (geografisk fleksibilitet) Indførelsen af 5-dages ugen for ansatte ved menighedsrådene har givet en række udfordringer i forhold til at kunne fastholde kirkens serviceniveau overfor menigheden og i forhold til at begrænse udgifter til vikardækning. Et samarbejde om geografisk fleksibilitet kan løse nogle af disse udfordringer. Behov som dækkes af modellen: Nedbringelse af vikarudgifter, mere indhold i små stillinger, fastholde eller øge serviceniveau Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen kan analyseres ud fra nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Bedre service overfor menigheden Bedre udnyttelse af medarbejders rådighedstid Nedbringelse af udgifter til vikarer Ulemper Stort koordineringsarbejde Meget praktik i implementeringsfasen Muligheder Variation i gudstjeneste tidspunkter og former Trusler Mindre plads til individuelle hensyn til det enkelte sogn Modstand fra medarbejdere 21

22 OBS-punkter/ betingelser for modellens indførelse Forudsætning Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Hvordan bliver de kirkelige handlinger klaret, da medarbejderne gik fra en 6 til en 5 dages arbejdsuge? Er rådet indstillet på samarbejdet med andre råd? Mødes rådet med modstand fra medarbejdernes side? Ordningen kræver en vedtægt/samarbejdsaftale, som efterfølgende skal indsendes til Ministeriet. Der afgives ikke kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes samarbejdet fungerer. Det skal reguleres i vedtægten, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Rådets nuværende udgifter til vikar holdt op i mod forventet besparelse ved brug af geografisk fleksibilitet. Ordningen bør evalueres årligt. Hvad er antallet af bisættelser/begravelser, hvor det har været nødvendigt at indkalde vikar? Udfærdigelse af vedtægt Godkendelse Evt. nedsættelse af samarbejdsgrupper Høring af personalet Varsel af personalet Orientering til faglige organisationer og forhandling om løn Udfærdigelse af arbejdsbeskrivelse Evaluering 6 9 måneder 22

23 Udlicitering af kirkegårdsdriften Enkelte råd på Fyn har gjort sig erfaringer med udlicitering af kirkegårdsdriften. Modellerne varierer over råd, der outsourcer driften til den store nabokirkegård til råd som udliciterer opgaven til en lokal anlægsgartner/ haveservicefirma. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modeller om udlicitering kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Forretningsmæssigt overskueligt Mindre administrativt arbejde Ingen personaleledelse af kirkegårdspersonale Ulemper Upersonligt Skiftende folk på kirkegården Kan miste føling med kirkegårdens udtryk Muligheder Tilkøb af ydelser efter behov, f.eks. kirketjeneropgaver Trusler Utilfredshed i menigheden 23

24 OBS-punkter og betingelser for modellens indførelse Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Kan det svare sig for rådet at udlicitere opgaven? Udbudsreglerne skal overholdes Afhænger af konstruktion. Ditto Det skal reguleres i vedtægt/ aftale, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Hvad er omkostningerne i forhold til fortsat anvendelse af eget personale? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder opgaven tilstrækkeligt til, at det kan svare sig? Evt. udbud skal gennemføres Udfærdigelse af vedtægt/kontrakt Godkendelse Overdragelse Evt. nedsættelse af samarbejdsudvalg Høring og varsel af medarbejdere, som opsiges Orientering af den faglige organisation Evaluering 6-9 måneder 24

25 Etablering af fælles menighedsråd Ved menighedsrådsvalget i 2012 skete der sammenlægning af i alt 200 råd,som blev til 85 råd. Bevæggrundene til at lægge sig sammen kan være mange. F.eks. at man i mange år alligevel har holdt fælles møder, at man har haft svært ved at finde kandidater eller at man har oplevet, at man via et fælles menighedsråd har haft flere hænder til at lave bedre og flere kirkelige aktiviteter end da man var sig selv. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved en model med fælles menighedsråd kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Flere hænder til rådets funktioner Større mulighed for skift blandt rådets medlemmer mellem de forskellige funktioner i rådets funktionsperiode Færre møder Ulemper Man kan ikke nøjes med at fokusere på sit eget sogn Muligheder Større synenergi i det kirkelige arbejde sognene imellem Trusler Et sogn kan føle sig kørt over 25

26 OBS-punkter og betingelser for modellens indførelse Forudsætning Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Giver det mening for rådene at slå sig sammen? Er der opbakning i sognene? Der skal ikke udarbejdes nogen vedtægt. Der afgives ikke kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Betyder sammenlægningen noget i forhold til rådets udgifter? Kan der spares på f.eks. honorarer? Klares alle opgaver i fællesrådet eller er der behov for nedsættelse af mindre udvalg? Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Skal vedtages på et menighedsmøde Orientering til Stiftet Godkendelse Orientering af sognene Orientering af personalet Udfærdigelse af tillæg til ansættelsesbevis med oplysning om rette ansættelsesmyndighed efter sammenlægningen Maks 12 måneder 26

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ledelse i fællesskab

Ledelse i fællesskab Ledelse i fællesskab Nye opgaver for ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte? Hvordan får vi en god arbejdsplads? Ledelse i fællesskab Hvorfor ledelse i fællesskab? Pjecens titel er valgt for at understrege,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere