Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet"

Transkript

1 Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift

2 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige landskab i denne tid er forøgelsen af menighedsrådenes administrative forpligtelser i deres daglige virke og ikke mindst, hvad disse forpligtelser betyder for menighedsrådenes mulighed for at arbejde med alt det andet, som kirken også er og skal være. Stiftet har i samarbejde med provsterne lavet et katalog, der viser en række eksempler på, hvordan man som menighedsråd kan organisere aflastning og samarbejde, så der bliver tid, overskud, midler og lyst til alt det andet kirken også skal være. Inspiration til jeres drøftelser Kataloget er tænkt til inspiration for drøftelser i jeres råd om, hvad der eventuelt er behov for og lyst til i forhold til aflastning og samarbejde hos jer. Katalogets opbygning Kataloget er opbygget således, at I som råd indledningsvis opfordres til at afklare, hvad jeres behov og bevæggrunde for at samarbejde og aflaste er. Dernæst præsenteres en række aflastnings- og/eller samarbejdsmodeller med de fordele, ulemper muligheder og trusler, der kan være forbundet med den. Til hver model er ligeledes forsøgt oplistet, hvilke formelle betingelser, der er knyttet til hver model, for at den kan realiseres. Listen er ikke udtømmende. Kataloget kommer til at ligge på Stiftets hjemmeside under fanebladet Menighedsråd. Hvordan kommer I videre herfra? Ønsker I mere information om de enkelte modeller eller en drøftelse af helt andre modeller, som passer bedre til jeres behov og ønsker så stiller vi os i stiftet selvfølgelig til rådighed for samtaler og sparring pr. telefon, mail eller til møder. Kontakt os endelig på eller God læselyst 2

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Behovsafklaring Side 5 Samarbejde mellem sogne om ansættelse af regnskabsfører Side 7 Samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder Side 9 Kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator Side 11 Præsten som daglig leder Side 13 Medarbejder tillægges funktion som daglig leder Side 15 Konsulentbistand til et eller flere råd i en kortere eller længere periode til MUS/APV/Løn/Procesarbejde Side 17 Generel service fra Stiftet Side 19 Etablering af stillinger med faglig fleksibilitet Side 21 Samarbejde mellem sogne om at forpligte medarbejdere hos andre myndigheder (geografisk fleksibilitet) Side 23 Udlicitering af kirkegårdsdriften Side 25 Etablering af fælles menighedsråd 3

4 Behovsafklaring Oplever I, at I har behov for aflastning eller overvejer I at indlede et samarbejde med et andet råd om en specifik opgave, er det vigtigt før I haster i gang med at løse udfordringen at I har gjort jer nogle tanker om formålet, behovet samt de evt. fordele og ulemper, der er forbundet med valg af løsningsmetode. I skal spørge jer selv: Hvad er formålet med aflastning eller samarbejde? Hvorfor vil vi det her? Er behovet midlertidigt eller varigt? Hvad er/skal gevinsten være? Det er spørgsmål, som kan hjælpe jer i en afklaringsfase. Nedenfor er listet en række eksempler, som måske rammer udfordringen hos jer: Hvad er formålet? Hvorfor? Hvad er problemet? Er behovet midlertidigt eller varigt? Hvad er/skal gevinsten være? Facilitering af rådsarbejdet Mere eller anderledes kirke for pengene Møderne tager for lang tid Enkeltpunkter fylder for meget Visionsdrøftelser mangler på et eller flere områder Protokollen er ikke ajour Frigøre midler til andre aktiviteter Vikarkontoen er overskredet Rammen er reduceret Tid til at drøfte liv og vækst og samarbejde med præsten Flere, der har lyst til at involvere sig i rådsarbejdet Få sognet til at løbe rundt Etablering af minikonfirmandhold/ansæt telse af sognemedhjælper Renovering af konfirmandstue Aflastning af formanden Aflastning af kontaktperson Aflastning af kirkeværge Aflastning af kasserer Større fleksibilitet i planlægning af kirkelige handlinger Tidskrævende at lave dagsordner Stor daglig korrespondance Området er svært Kræver meget tid Nyt GIAS Store renoveringsopgaver Byggeprojekt Revisionsanmærkninger Nyt regnskabssystem Nyt FLØS Små stillinger => få rådighedstimer Andet Frigøre formandens tid til udvikling Gøre det lettere at få valgt en formand Frigørelse af ressourcer til andre opgaver Tilfredse medarbejdere Service Gennemførsel af omlægning af kirkegården Opdateret kirkegårdsvedtægt Bedre økonomistyring, færre fejl Optimal ressourceanvendelse af eksisterende medarbejderressourcer Bedre service overfor menigheden Færre vikaromkostninger 4

5 Samarbejde mellem sogne om ansættelse af regnskabsfører I takt med indførslen af nyt regnskabssystem i Folkekirken har mange menighedsråd oplevet, at presset på kassererposten er øget. Nogle steder har man i flere år haft en købt regnskabsfører til at løse opgaven mens man andre steder først nu vælger at aflaste den valgte kasserer via en købt ekstern regnskabsfører. Udfordringen er ofte at det timetal man kan tilbyde en ekstern regnskabsfører i det enkelte råd er meget lavt, lige som det kan blive vanskeligt for en ekstern regnskabsfører, at få rutine nok i arbejdet, hvis man kun betjener et enkelt råd. Derfor kan en model, hvor flere råd samarbejder om ansættelse af en regnskabsfører være interessant. Modellen afhjælper primært behovet for aflastning af den valgte kasserer. Sekundært vil modellen give de deltagende menighedsråd et bedre beslutningsgrundlag i de administrative og økonomiske anliggender. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen analyseres ud fra nedenstående model tilføj gerne jeres egne overvejelser. Fordele Aflastning af kasserer Professionel varetagelse Ulemper Vær opmærksom på rette information til tiden Deltager nødvendigvis ikke i rådsmøder Muligheder Med rette regnskabsfører sikres kontinuitet Trusler Rådet kan være én blandt mange og dermed risiko for svingende kvalitet i ydelsen Ventetid 5

6 OBS-punkter og betingelser for samarbejde mellem sogne om ansættelse af regnskabsfører Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Hvad er rådets muligheder for selv at løse funktionen? Hvilket omfang har funktionen? Hvor mange råd skal med for, at det kan svare sig? Betyder deltagelse, at rådet kan spare på andre udgifter? Afhængig af konstruktion kræver ordningen en vedtægt, som skal godkendes af lokalt budgetsamråd og ministeriet. Afhængig af konstruktion afgives der kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes rådets interesser varetages, herunder opgaver og finansiering. Det skal reguleres i vedtægten, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Udgift i forhold til rådets del af de samlede udgifter. Hvad er omkostningerne i forhold til et andet valg af aflastning? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder opgaven tilstrækkeligt til, at det kan svare sig? Overdragelse Udfærdigelse af vedtægt/samarbejdsaftale Udfærdigelse af vedtægt for regnskabsfører Godkendelse Evt. nedsættelse af bestyrelse og hvem udpeges? Evaluering 6-9 måneder 6

7 Samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder Kendte eksempler er f.eks. kalkningssamarbejde. Det kunne også vedrøre indkøb af maskiner eller tjenesteydelser hos entreprenører f.eks. aftaler om snerydning, Behov som dækkes af modellen: Besparelser, stordrift Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder kan analyseres ud fra nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Fordelagtig pris God kvalitet til den bedste pris stordrifts -fordele Ulemper Specielle ønsker kan måske vanskeligt imødekommes Lokale indkøb kan måske ikke længere være mulige Udbudsregler skal iagttages Muligheder Udvikles til også at gælde for andre områder Trusler Kan blive bundet af indkøb, som rådet ikke ønsker 7

8 OBS-punkter og betingelser for indførelse af samarbejde mellem sogne om indkøb og andre mindre eller større arbejder Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Giver deltagelse rådet en fordel? Ordningen kræver en vedtægt/samarbejdsaftale, som efterfølgende skal indsendes til Ministeriet. Der afgives ikke kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes samarbejdet fungerer. Det skal reguleres i vedtægten, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Hvad sparer rådet? Hvad er rådets udgifter under samarbejdet? Udbudsproblematik Ordningen bør evalueres årligt. Er der en smertegrænse, hvor indkøb eller andre former for løsning af ensartede opgaver i forbindelse med samarbejdet ikke giver en fordel holdt op imod, at rådet selv sørger for løsning? Udfærdigelse af vedtægt/samarbejdsaftale Godkendelse Nedsættelse af udvalg Evt. udbudsregler skal undersøges Evaluering 3 måneder 8

9 Kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator Større råd vil ofte med fordel kunne udnytte det eksisterende personales ressourcer og kompetencer til at aflaste formand og kontaktperson. Bemærk, at i nogle kordegnestillinger er opgaverne allerede indeholdt. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen og formand Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved en model, hvor kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator vil kunne analyseres ud fra nedenstående model. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Koordinering mellem fagområder Rigtig og rettidig arbejdstilrettelæggelse Udnyttelse af eksisterende medarbejdere Mindre vikarbudget Aflastning af kontaktperson og formand og måske af præst/præstesekretær (DNK) Ulemper Koordinator sidder ikke nødvendigvis i sognet Praktikken omkring etablering Økonomi, kørsel mellem arbejdssteder Behov for geografisk fleksibilitet som vilkår Muligheder Udvidelse til flere nabosogne Frigør ressourcer til arbejdet med liv og vækst Kvalificering af rådsarbejdet Etablering af kordegnestillinger med forskellige faglige specialer Etablering af fælles kordegnekontor Trusler Utilfredshed i medarbejdergruppen Arbejdsmiljøudfordringer Uklarhed om beføjelser 9

10 OBS-punkter og betingelser for indførelse af model, hvor kordegn/præstesekretær tillægges funktion som daglig koordinator Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Har vi et behov for koordinering på tværs af sognegrænser? Er medarbejderne omfattet af geografisk fleksibilitet? Ordningen kræver alt andet lige en samarbejdsvedtægt. Det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse og at der tages stilling til snitflader mellem den daglige koordinator og den valgte kontaktperson Der afgives ikke nødvendigvis kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Afgør hvilken kompetence den daglige koordinator skal have. Det skal reguleres i vedtægten i form af bestemmelser for opsigelse Evt. tillæg til medarbejder/ honorar til kontaktperson. Gennemgå stillingen for afklaring af, om der allerede er plads til nye opgaver. Etableringsomkostninger, overhead m.v. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Ordningen bør evalueres årligt, placering. Fylder den daglige koordineringsopgave nok til, at det giver mening? Overdragelse af opgaver Kontorfaciliteter Stillingsændring/ omlægning af opgaver/geografisk fleksbilitet Orientering af medarbejdere Forhandling med faglig organisation Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse 1 3 måneder 10

11 Præsten som daglig leder (delt kontaktperson) Menighedsrådet har mulighed for at varetage hvervet som kontaktperson på 3 måder. Et lægt medlem vælges som kontaktperson Præsten vælges som kontaktperson Funktionen deles mellem præst og et lægt medlem af rådet Ofte er præsten det medlem af rådet, som har den tætteste og daglige kontakt med medarbejderne ved kirken. Derfor kan en model, hvor præst og et lægt medlem af menighedsrådet deler kontaktpersonsopgaven have mange fordele. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen, hvor præsten fungerer som daglig leder (delt kontaktperson) kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Synlig ledelse Sammenhæng mellem forkyndelsesarbejdet og det verdslige arbejde Aflastning af kontaktperson Bedre koordinering ved et flersogns pastorat Ulemper Svært at rulle tilbage Tillæg til præsten finansieres af MR Læge medlemmer mister føling med personalet Hvem skal holde MUS? Muligheder Hvis geografisk fleksibilitet mere ligetil koordinering præster og personale imellem Præsten har evne og interesse Bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer Trusler Utilfredshed med den daglige leder påvirker samarbejdet i rådet Mindre tid for præsten til andet arbejde 11

12 OBS-punkter og betingelser for modellen, hvor præsten bliver daglig leder (delt kontaktperson) Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og Cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Kan præsten løfte opgaven? Ordningen kræver ikke en vedtægt, men det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse Der afgives ikke i kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Afgør hvilken kompetence den daglige leder skal have i personalesager APV, MUS, lønforhandling, sanktioner m.v.. Det anbefales, at præsten fungerer som daglig leder maksimalt for en valgperiode af gangen. Ordningen følger personen og ikke stillingen med mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel. Bemærk, at hvis ordningen ophører, betyder det en lønnedgang for præsten. Tillæg til præsten/ honorar til kontaktperson. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Estimeret udgift i kr. pr. år Ordningen bør evalueres årligt. Fylder den daglige ledelsesopgave nok til at det giver mening? Overdragelse Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Evaluering Orientering af medarbejdere Max 1 3 måneder 12

13 Medarbejder tillægges funktion som daglig leder En synlig repræsentant for ledelsen efterspørges af såvel medarbejdere ved kirken som af mange menighedsrådsmedlemmer. En mulighed for at tilgodese dette ønske er at tillægge en medarbejder en funktion som daglig leder eller koordinator. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen kan analyseres med udgangspunkt i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Synlig ledelse Koordinering mellem fagområder Aflastning af kontaktperson Ulemper Svært at rulle tilbage Tillæg til pågældende Der skal fortsat være en valgt kontaktperson Tidligere kollega bliver chef Manglende faglig indsigt på alle områder Muligheder Udvidelse til nabosogne Frigør ressourcer til arbejdet med liv og vækst Trusler Utilfredshed i medarbejdergruppen Arbejdsmiljøudfordringer Uklarhed om beføjelser De ansatte overtager styringen, da rådet risikerer at blive usynlig som arbejdsgiver 13

14 OBS-punkter og betingelser for indførelse af model, hvor medarbejder tillægges koordinator/daglig leder funktion Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og Cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Har rådet en medarbejder, som kan løfte opgaven? - F.eks. en kordegn, kirkegårdsleder, graver Giver det mening, at en medarbejder overtager opgaven? Samarbejder rådet med nabosognet om personalet? Ordningen kræver ikke en vedtægt, men det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse og at der tages stilling til snitflader mellem den daglige leder og den valgte kontaktperson Der afgives ikke i kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Ansvaret ligger stadig hos rådet. Afgør hvilken kompetence den daglige leder skal have i personalesager MUS, APV, lønforhandling, sanktioner m.v.. Det anbefales, at der er tale om en funktionsudvidelse. Ordningen følger personen og ikke stillingen og kan opsiges med varsel. Bemærk, at hvis ordningen ophører, betyder det en lønnedgang for medarbejderen. Evt. tillæg til medarbejder/ honorar til kontaktperson Gennemgå medarbejderstillingen først med henblik på at få afklaret, hvor meget plads der i forvejen er til nye opgaver. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder den daglige ledelsesopgave nok til at det giver mening? Overdragelse Stillingsændring/ omlægning af opgaver Orientering af medarbejdere Forhandling med faglig organisation Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse Min. 3 6 måneder 14

15 Konsulentbistand til et eller flere råd i en kortere eller længere periode til f.eks. MUS/APV/Løn/Personale og Procesarbejde Ligesom et menighedsråd kan købe sig ekstern bistand til løsning af regnskabsopgaver, kan et eller flere råd i forening også købe sig til ekstern bistand til løsning af personaleadministrative opgaver. Løsningen kan være hensigtsmæssig, hvis man påtænker større strukturændringer i eget eller flere sogne med konsekvenser for personalet, hvis man har behov for gennemgang og ajourføring af hele ens personaleadministrative materiale og arkiv eller hvis rådet ønsker assistance til gennemførsel af f.eks. MUS og APV arbejdspladsvurdering. Tilkøb af konsulentbistand på det personaleadministrative område forudsætter godkendelse i det såkaldte Koordinationsudvalg og kan kun ske på HK-vilkår. Behov som dækkes af modellen: Aflastning for kontaktpersonen og formand Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modeller, hvor der tilkøbes konsulentbistand kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Oprydning/opdatering Aflastning af kontaktperson Bedre koordinering ved et flersogns pastorat Indgående kendskab til regler og praksis Ulemper Udgift til konsulentbistanden Fysisk plads til konsulenten Ventetid og koordinering Vanskeligt at udnytte arbejdstid optimalt efterspørgslen klumper sig sammen Tidskrævende godkendelsesprocedure Muligheder Bedre udnyttelse af personalemæssige ressourcer Køb af konsulentydelse i stiftet via frikøb af medarbejder i begrænset periode Køb/ansættelse af ekstern konsulent Trusler Kunne miste overblik og føling med personale Risikerer at udvande rådets rolle som arbejdsgiver Uklare referenceforhold 15

16 OBS-punkter og betingelser for modeller for modeller, hvor der tilkøbes konsulentbistand på personaleområdet Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Set over hele året vil behovet da være konstant eller er behovet større i bestemte perioder? Betyder deltagelse, at rådet kan spare på andre områder? Skal rådet gå sammen med andre råd for en bedre udnyttelse af bistanden? Ved samarbejde mellem flere sogne skal der udfærdiges vedtægt. Hele konstruktionen vil skulle godkendes i ministeriet. Ansættelse kan kun ske på HK-vilkår. Grundig forventningsafstemning anbefales Rådet har kompetencen i forhold til medarbejderen i den aftalte periode. Afgør graden af bistanden i forhold til personalesager MUS, APV, lønforhandling, sanktioner m.v. Det reguleres i aftalen, hvornår den tidsbegrænsede periode ophører samt hvorledes udtrædelsesmulighederne under aftalens forløb er og med hvilket varsel. Hvad er omkostningerne i forhold til et andet valg af aflastning? Gratis og ydelser, der allerede er betalt for bør undersøges Ordningen bør evalueres efter ophør. Samarbejde med flere råd bør overvejes. Fylder opgaven nok til, at det giver mening at etablere en sådan ordning? Godkendelse i ministerium Ansættelsesforløb / frikøbsaftale Beskrivelse af bistandens karakter /arbejdsbeskrivelse Orientering af personalet Fysisk placering af medarbejderen Evaluering 2-3 måneder 16

17 Generel service fra Stiftet Alle menighedsråd kan allerede nu trække på generelle rådgivningsservice fra stiftet i personalesager, lønforhandlinger, FLØS, byggesager og øvrig juridisk bistand. I forhold til personalesager omfatter servicen: Forslag til stillingsopslag Bistand ved vurdering af sammenhæng mellem opgaver og timetal i stillinger Vejledning om og fortolkning af love og overenskomster Vejledning om lønindplacering Udkast til ansættelsesbeviser Inspiration til stillingsbeskrivelser Bistand i forhold til arbejdstilrettelæggelse Generel vejledning omkring tjenstlige sanktioner Generel forhandlingsvejledning Rådgivning om barsel, ferie, feriedage, skat, sygdom, løn, brug af FLØS, pension Vejledning og sparring om samarbejdsaftaler Deltagelse i møder (ikke som partsrepræsentant for rådet) Generel service fra stiftet sikrer: Sparring og aflastning af kontaktpersonen, formand, kirkeværge i byggesager, lokaløkonomi, personalesager, FLØS, generelt menighedsrådsarbejde. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved brug af den generelle service fra stiftet kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Gratis Hurtig og kompetent Fast rådgiver Ulemper Kontorets åbningstider Kan ikke yde partsrådgivning Ventetid Muligheder Deltager i møder Trusler 17

18 OBS-punkter og betingelser for model, hvor der gøres brug af generel service fra Stiftet Forudsætning Vedtægt Kompetenceforhold Giver det mening for rådet at trække på sparring fra Stiftet? Der kræves ikke aftale. Rådet har fortsat den fulde kompetence. Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Som udgangspunkt ikke ekstra udgifter som følge af sparring. Det bør evalueres med et vist tidsmæssigt interval, hvorledes rådet har haft gavn af sparringen. Har behovet for aflastning et sådant omfang, at det giver mening for rådet? Indgåelse af aftale med Stiftsadministrationen Fysisk placering af medarbejderen fra Stiftet Orientering af personalet Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Kan umiddelbart iværksættes. 18

19 Etablering af stillinger med faglig fleksibilitet I organisationsaftaler og overenskomster for kirkefunktionærer (ikke 3F-området) er der mulighed for at pålægge medarbejdere at være fagligt fleksible. Muligheden kom med i overenskomsterne bl.a. med det formål at kunne tilbyde større stillinger i Folkekirken. Erfaringerne med faglig fleksibilitet er stadig sparsomme. Behov som dækkes af modellen: Besparelser, fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen (afhængig af konstruktion) kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser Fordele Større stillinger/ færre ansatte Nedbryde snævre faggrænser Fleksibilitet i opgavevaretagelsen Ulemper Mindre tidsmæssig fleksibilitet Modstand fra personalet Kan blive dyrt, hvis løntunge medarbejdere skal løse billige opgaver Muligheder Kan fastholde gode medarbejdere Trusler Få medarbejdere at trække på 19

20 OBS-punkter og betingelser for modellens indførelse Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Er opgaven af så begrænset et omfang, at det bedre kan betale sig at flytte opgaven til anden medarbejder og dermed frigive ressourcer til andre formål? Ordningen kræver ikke en vedtægt. Det anbefales, at der formuleres en arbejdsbeskrivelse. Der afgives ikke i kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det anbefales, at der er tale om en funktionsudvidelse. Ordningen følger personen og ikke stillingen og kan opsiges med varsel. Bemærk, at hvis ordningen ophører, betyder det en lønnedgang for medarbejderen. Evt. tillæg / anden lønindplacering til medarbejder. Hvad er omkostningen ved alternative løsninger? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder opgaven nok til, at det giver mening (bagatelgrænse)? Høring af medarbejdere Varsel af medarbejdere Orientering af faglig organisation og forhandling af løn Orientering af øvrige medarbejdere Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse 3 6 måneder 20

21 Samarbejde mellem sogne om at forpligte medarbejdere hos andre myndigheder (geografisk fleksibilitet) Indførelsen af 5-dages ugen for ansatte ved menighedsrådene har givet en række udfordringer i forhold til at kunne fastholde kirkens serviceniveau overfor menigheden og i forhold til at begrænse udgifter til vikardækning. Et samarbejde om geografisk fleksibilitet kan løse nogle af disse udfordringer. Behov som dækkes af modellen: Nedbringelse af vikarudgifter, mere indhold i små stillinger, fastholde eller øge serviceniveau Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modellen kan analyseres ud fra nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Bedre service overfor menigheden Bedre udnyttelse af medarbejders rådighedstid Nedbringelse af udgifter til vikarer Ulemper Stort koordineringsarbejde Meget praktik i implementeringsfasen Muligheder Variation i gudstjeneste tidspunkter og former Trusler Mindre plads til individuelle hensyn til det enkelte sogn Modstand fra medarbejdere 21

22 OBS-punkter/ betingelser for modellens indførelse Forudsætning Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Hvordan bliver de kirkelige handlinger klaret, da medarbejderne gik fra en 6 til en 5 dages arbejdsuge? Er rådet indstillet på samarbejdet med andre råd? Mødes rådet med modstand fra medarbejdernes side? Ordningen kræver en vedtægt/samarbejdsaftale, som efterfølgende skal indsendes til Ministeriet. Der afgives ikke kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Det skal fremgå af vedtægten, hvorledes samarbejdet fungerer. Det skal reguleres i vedtægten, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Rådets nuværende udgifter til vikar holdt op i mod forventet besparelse ved brug af geografisk fleksibilitet. Ordningen bør evalueres årligt. Hvad er antallet af bisættelser/begravelser, hvor det har været nødvendigt at indkalde vikar? Udfærdigelse af vedtægt Godkendelse Evt. nedsættelse af samarbejdsgrupper Høring af personalet Varsel af personalet Orientering til faglige organisationer og forhandling om løn Udfærdigelse af arbejdsbeskrivelse Evaluering 6 9 måneder 22

23 Udlicitering af kirkegårdsdriften Enkelte råd på Fyn har gjort sig erfaringer med udlicitering af kirkegårdsdriften. Modellerne varierer over råd, der outsourcer driften til den store nabokirkegård til råd som udliciterer opgaven til en lokal anlægsgartner/ haveservicefirma. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved modeller om udlicitering kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Forretningsmæssigt overskueligt Mindre administrativt arbejde Ingen personaleledelse af kirkegårdspersonale Ulemper Upersonligt Skiftende folk på kirkegården Kan miste føling med kirkegårdens udtryk Muligheder Tilkøb af ydelser efter behov, f.eks. kirketjeneropgaver Trusler Utilfredshed i menigheden 23

24 OBS-punkter og betingelser for modellens indførelse Forudsætninger Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Kan det svare sig for rådet at udlicitere opgaven? Udbudsreglerne skal overholdes Afhænger af konstruktion. Ditto Det skal reguleres i vedtægt/ aftale, hvorledes udtrædelsesmulighederne er og med hvilket varsel. Hvad er omkostningerne i forhold til fortsat anvendelse af eget personale? Ordningen bør evalueres årligt. Fylder opgaven tilstrækkeligt til, at det kan svare sig? Evt. udbud skal gennemføres Udfærdigelse af vedtægt/kontrakt Godkendelse Overdragelse Evt. nedsættelse af samarbejdsudvalg Høring og varsel af medarbejdere, som opsiges Orientering af den faglige organisation Evaluering 6-9 måneder 24

25 Etablering af fælles menighedsråd Ved menighedsrådsvalget i 2012 skete der sammenlægning af i alt 200 råd,som blev til 85 råd. Bevæggrundene til at lægge sig sammen kan være mange. F.eks. at man i mange år alligevel har holdt fælles møder, at man har haft svært ved at finde kandidater eller at man har oplevet, at man via et fælles menighedsråd har haft flere hænder til at lave bedre og flere kirkelige aktiviteter end da man var sig selv. Fordele, ulemper, muligheder og trusler ved en model med fælles menighedsråd kan analyseres i nedenstående skema. Tilføj jeres egne overvejelser. Fordele Flere hænder til rådets funktioner Større mulighed for skift blandt rådets medlemmer mellem de forskellige funktioner i rådets funktionsperiode Færre møder Ulemper Man kan ikke nøjes med at fokusere på sit eget sogn Muligheder Større synenergi i det kirkelige arbejde sognene imellem Trusler Et sogn kan føle sig kørt over 25

26 OBS-punkter og betingelser for modellens indførelse Forudsætning Vedtægt/samarbejdsaftale Kompetenceforhold Giver det mening for rådene at slå sig sammen? Er der opbakning i sognene? Der skal ikke udarbejdes nogen vedtægt. Der afgives ikke kompetence i henhold til Lov om menighedsråd. Hvordan kommer rådet ud af ordningen Økonomi og cost-benefit Strukturovervejelser Betyder sammenlægningen noget i forhold til rådets udgifter? Kan der spares på f.eks. honorarer? Klares alle opgaver i fællesrådet eller er der behov for nedsættelse af mindre udvalg? Kritisk masse Praktik i forbindelse med etablering Forventet tidshorisont fra beslutning til ordningen er i drift Andet Skal vedtages på et menighedsmøde Orientering til Stiftet Godkendelse Orientering af sognene Orientering af personalet Udfærdigelse af tillæg til ansættelsesbevis med oplysning om rette ansættelsesmyndighed efter sammenlægningen Maks 12 måneder 26

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE 1 2 forord VED KIRKEMINISTER BERTEL HAARDER Indledningsvis vil jeg benytte denne lejlighed til at udtrykke min respekt for det store arbejde og engagement,

Læs mere

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor

Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Kasserer (forretningsfører) Provstiets Fælleskontor Brandsoft regnskab Der foreslås indkøbt et Brandsoft regnskab med licenser til samtlige menighedsråd. 1. Menighedsrådene får således mulighed for at

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation

Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation Københavns Stift HVAD KAN VI HJÆLPE MED? Personale Byggeri Forsøgsordninger Offentlig ret Kirkeret Samarbejder Kommunikation Personalesager Arbejdet med personaleadministration er ofte et af de områder,

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 1 Læs på de følgende sider om, hvem der har hvilke kasketter på, når det drejer sig om din løn og dine ansættelsesvilkår. Der er sat lup på folkekirkens opgave-

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017)

Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Vejledende lønblad Gældende fra 1. april 2016 til næste lønregulering (formentlig 1. april 2017) Kirkeministeriet har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser. Nærværende lønblad er

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6.

Tillykke med valget. Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Tillykke med valget Hvordan konstituerer man sig? Det nyvalgte menighedsråd afholder sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder Jf. 6. Indkaldelse til mødet foretages af det først valgte

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

Samarbejde og sammenlægning

Samarbejde og sammenlægning Syddjurs Vandråd 23-11-2016 Samarbejde og sammenlægning Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Danske vandværker Årsager til ønske om samarbejde - Nødvendighed - Generationsskifte problemer - Økonomiske problemer

Læs mere

Notat. Fase 1 - Opstart

Notat. Fase 1 - Opstart 5. Forsøgsramme vedr. samarbejde mellem menighedsråd, hvor hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelsen, ansvaret herfor (kompetencen) og finansieringen heraf placeres i provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver

Om menighedsrådet. Menighedsrådets hovedopgaver Om menighedsrådet Menighedsrådets hovedopgaver Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Temamøde for kontaktpersoner

Temamøde for kontaktpersoner Temamøde for kontaktpersoner Ansættelsesvilkår, overenskomster og planlægning af arbejdstid Den 19. marts 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken, Herning Dagsorden Orientering om ansættelsesvilkår, overenskomster

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse. den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 21. november 2013 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson

Menighedsrådsarbejde Kontaktperson Menighedsrådsarbejde Kontaktperson En spændende udfordring. 21JAN2017 Provstikonsulent, Steen Otterstrøm, Kalundborg og Næstved Provstier Det basale Lov om Menighedsråd 1, Stk. 2. Det påhviler menighedsrådet

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009

Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009 Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Bilag 35 Offentligt Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund Behovsanalyse

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter

Tilfredshedsmåling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Stifterne i Danmark Rapport for Alle stifter småling 2009 Indhold Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8-14 Side 15-29 Læsevejledning Bag om målingen Hovedresultater Temaer - overordnet Tema

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune Til menighedsrådene i Århus Domprovsti, Århus Søndre provsti, Århus Nordre provsti samt Århus Vestre provsti. De 4 provstiudvalg i Aarhus kommune har aftalt,

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat Protokol Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Budgetsamråd i Valby-Vanløse Provsti KIRKEADMINISTRATION ET SAMARBEJDE I FOLKEKIRKEN

Budgetsamråd i Valby-Vanløse Provsti KIRKEADMINISTRATION ET SAMARBEJDE I FOLKEKIRKEN Budgetsamråd i Valby-Vanløse Provsti Hvem er vi? Et samarbejde mellem 31 menighedsråd. Fakta om KirkeAdministration Kirkeadministration.dk er Kirkepartner se profilen her KirkeAdministration bor på Frederikssundsvej

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Ligeledes drøftede vi kirkepersonalesamarbejde ved kirkelige handlinger sognene imellem.

Ligeledes drøftede vi kirkepersonalesamarbejde ved kirkelige handlinger sognene imellem. Visionsdag Åbenraa Provsti. Gruppe 3. Samarbejde mellem sogne, kontaktpersoner, kirkeværge og faggrupper på kirkegård og i kirken. Graver Jes Iversen Rise, Graver Steen Jensen Åbenraa Kontaktperson Rosmarie

Læs mere

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering

Vejledende lønsats. Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Vejledende lønblad Gældende fra 1. oktober 2013 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke har indtil 2011 udgivet vejledende lønoversigter for vikarsatser 1, og lønbladsudvalget har

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere