Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk."

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på Sekretær : Arne Ennegaard Jørgensen, Referent : Arne Ennegaard Jørgensen DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Regnskab Forretningsorden for repræsentantskabet 4. Fremlæggelse af politikker 5. Ny kontingentstruktur 6. Medlemsfest og visuel identitet 7. Foreløbige resultater af designerundersøgelsen 8. Besøg af DI 9. Evt. 1

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Der er udsendt en dagsorden til mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender dagsordenen. Dagsorden godkendt. 2. REGNSKAB 2013 Sekretariatet har afsluttet årsregnskabet for 2013 for både driften og Konfliktfonden. Driftsregnskabet: Regnskabet viser et underskud på 86 tkr. De væsentligste afvigelser fra budgettet er følgende: Indtægter: Kontingentindtægterne er samlet set 202 tkr. større end budgetteret. Det skyldes både, at der er flere medlemmer end budgetteret og færre kontingentnedsættelser end budgetteret. Til gengæld er både renteindtægter og afkastet på obligationer 168 tkr. lavere end budgetteret, så de samlede indtægter kun bliver 34 tkr. større end budgetteret. Udgifter: Det organisatoriske område har brugt 99 tkr. mindre end budgetteret. Der er brugt 93 tkr. mindre på faglige aktiviteter og medlemsmøder herunder psykologhjælp, projektgrupper og dimittendmøder. På informationsområdet er der brugt 87 tkr. mere end oprindeligt budgetteret, hvilket primært skyldes, at prisen på ny identitet ikke var kendt ved budgetlægningen. Bestyrelsen vedtog derfor et ændret budget for Identitetsprojektet på sit møde i februar måned På medlemsserviceområdet er der brugt 249 tkr. mere end budgetteret. Den negative afvigelse skyldes især 2 forhold, der relaterer sig til flytningen til Peter Bangs Vej, nemlig udgifter til samkøring IT med DMs system, og istandsættelse af lejemålet i Strandgade ved fraflytning. Istandsættelsen i Strandgade har kostet 107 tkr., som ikke var budgetteret og IT-udgifterne i forbindelse med flytningen har været på 317 tkr., som der heller ikke var budgetteret med. Ved budgetlægningen var der en forventning om, at sekretariatet blot kunne investere i nyt programmel og derved uden problemer koble sig på DMs netværk og telefoni. Det viste sig i praksis at være langt vanskeli- 2

3 gere. IT-leverandøren har forsøgt at adskille fakturaen i forhold, der knytter sig til almindelig drift og forhold, der knytter sig til IT-flytteproblemerne. Der er dog et merforbrug på 103 tkr. på driftsudgifterne til IT. Merforbruget skyldes kun delvist køb af nye licenser, og det må derfor antages, at adskillesen mellem ITdrift og IT-flytning ikke er helt korrekt. Ud over de negative afvigelser forårsaget af flytningen, har der været en række besparelser i sekretariatet, som gør, at afvigelsen samlet set har været negativ på 249 tkr. Konfliktfonden: I regnskabsåret har der ikke været budgetteret med indtægter fra Arkitektforbundets driftsbudget. Derudover er der et negativt afkast på obligationerne på 282 tkr. Advokatomkostningerne er samlet set steget kraftigt uden, at det skyldes én bestemt sag. Der er dog 3 medlemssager, som udgør ca. halvdelen af omkostningerne. Samlet set har det betydet et underskud på 458 tkr. i Konfliktfonden. I forbindelse med fastlæggelse af budget 2015 skal der afsættes midler i driftsbudgettet til genoprettelse af egenkapitalen i Konfliktfonden svarende til underskuddet for år Der gives på mødet en uddybende mundtlig orientering om regnskabet. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender regnskabet for Hans Chr. Kirketerp-Møller gennemgik regnskabet for 2013 og Konfliktfondens regnskab for På grund af et underskud i Konfliktfonden i 2013, skal der til budgettet for 2015 afsættes midler til Konfliktfonden. Bestyrelsen undersøger, om der skal ændres i investeringsprofilen for Konfliktfonden. Samtidig kontaktes Unipension for en undersøgelse af, om de kan administrere Konfliktfondens midler. Regnskaberne blev herefter godkendt. 3. FASTLÆGGELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABET Oplæg til ændret forretningsorden eftersendes. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender forretningsordenen. Indstilling fulgt. 4. FREMLÆGGELSE AF POLITIKKER EAU- og FHP-udvalgene har udarbejdet 4 politikker, som er blevet godkendt i bestyrelsen. Politikkerne skal efterfølgende forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. De 4 politikker er medsendt. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender de 4 politikker. 3

4 Politik om gratis arbejdskraft: Der skal rettes i ordlyden, så det er værdien af medlemmernes kompetencer der bliver undermineret ved at medlemmerne tilbyder sig selv som gratis arbejdskraft. Derudover skal det mere præcist defineres, hvad der forstås ved ordene gratis arbejdskraft. Politik om studie-praktikordning: På samme måde som ved ovennævnte politik, skal der rettes i ordlyden, så det fremstår, at det er værdien af medlemmernes kompetencer, der undermineres, hvis studie og praktikordninger misbruges. Politik om virksomhedspraktik er godkendt, men skal koordineres med EAU-udvalget. Politik om uddannelsespraktik: Det skal beskrives, hvad Arkitektforbundets holdning er til kvalitetsudvalgets anbefalinger om 4 årige bacheloruddannelser. EAU-udvalget gennemgår politikken igen, så den bliver mere skarp og forholder sig til Kvalitetsudvalgets anbefalinger. 5. NY KONTINGENTSTRUKTUR Sekretariatet har udarbejdet et oplæg om ændret kontingentstruktur for selvstændige medlemmer. Bestyrelsen har drøftet oplægget på sit møde den 28. april 2014 og anbefaler nedenstående indstilling til repræsentantskabet. Oplægget er medsendt. Der indstilles, at kontingentstrukturen ændres pr. 1. januar 2015, så medlemmer, der driver selvstændig virksomhed får et differentieret kontingent i forhold til, hvilke rådgivningsydelser, de ønsker. Konkret forslås det, at medlemmerne, der ønsker de ekstra services ud over basisservices, betaler et tillægskontingent på 2000 kr. pr. år. Sekretariatet fremlagde tankerne bag et tillægskontingent. Repræsentantskabet drøftede oplægget og henstillede til, at der blev set på fordelingen af ydelser under basiskontingentet og tillægskontingentet. Især punkterne om barsel, sygdom og honorar i tilkøbsydelserne skal undersøges i forhold til, om de skal placeres i basisydelserne. Sekretariatet udarbejder et revideret oplæg i forbindelse med fremlæggelse af budget Tilbuddet skal markedsføres som et virksomhedsrelateret tilbud og ikke blot som et tilbud om servicering af selvstændige. Derudover må tilbuddet ikke komme i konflikt med vores øvrige tilbud. 6. MEDLEMSFEST OG VISUEL IDENTITET Der gives på mødet en mundtlig orientering om medlemsfest og visuel identitet. 4

5 Medlemsfesten er flyttet til den 4. september kl. 15, i det bestyrelsen har besluttet at afholde medlemsfesten i samarbejde med de øvrige organisationer på Peter Bangs Vej. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Medlemsfest bliver torsdag den 4. september kl Festen holdes i huset på Peter Bangs Vej i samarbejde med de øvrige organisationer. Rammen for festen er, at hver organisation har et område, hvor de hver især kan lave deres eget indhold. Derudover laves fælles underholdning. Man forsøger at få borgmesteren fra Frederiksberg til at komme og åbne festen. Festudvalget planlægger, hvad der foregår i Arkitektforbundets eget rum. Den ny visuelle identitet præsenteres på den store scene. Derudover er der udskrevet en fotokonkurrence på Facebook. Gode ideer til udsmykning og arrangementer i vores eget rum modtages i festgruppen. 7. FORELØBIGE RESULTATER AF DESIGNERUNDERSØGELSE Designer Ida Burchardi orienterer om de foreløbige resultater af designerundersøgelsen som Designerudvalget har iværksat. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Ida Burchardi fremlagde de foreløbige resultater af designerundersøgelsen. Der er 3 faser i undersøgelsen: Survey, gennemgang af interviews og probes. Derudover er der lavet research på ledighedstal, beskæftigelsesrapporter mv. Der afleveres et resultat af undersøgelsen i starten af juli måned. Repræsentantskabet tog godt imod de foreløbige resultater og fremhævede bl.a., at det var spændende at se en analyse blive fremlagt på en ny og kreativ måde. 8. MEDDELELSER FRA FORMAND OG UDVALG Formand og udvalg orienterer om seneste nyt. Det indstilles, at repræsentantskabet tager meddelelserne til efterretning. På grund af tidspres, blev punktet aflyst. Peter Toftsø lovede at sende sine eventuelle meddelelser skriftligt til repræsentantskabet. 5

6 9. BESØG AF DI Michael Nordahl Heyde fra DI deltager i mødet og fortæller om DIs syn på overenskomstsamarbejdet efter Danske Arks indmeldelse i DI. Det indstilles, at repræsentantskabet går i dialog med Michael Nordahl Heyde om hans oplæg. DI præsenterede virksomheden DI og de afdelinger, som Danske Ark forholder sig til. Derudover gennemgik Michael Nordahl Heyde, hvordan DIs overenskomstsystemer er opbygget. DI ønsker som udgangspunkt ikke overenskomster for funktionærer, men når virksomheder, der i forvejen har funktionæroverenskomster, indmelder sig i DI, så fortsætter overenskomstforholdet. I forhold til DIs teknikeroverenskomster er der væsentlige forskelle til Danske Ark overenskomsten. Bl.a. er der ikke nogle centralt aftalte minimumslønninger. Der skal forhandles ny overenskomst med DI i løbet af efteråret og frem til 1. april DI har et ønske om, at Danske Ark overenskomsten på længere sigt kommer til at følge de øvrige overenskomster i DI, som altid træder i kraft 1. marts. 10. EVENTUELT Der blev fremsat et ønske om oprettelse af et netværk for ledere. Peter Toftsø/Janne Christensen/Arne Ennegaard Jørgensen 6

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere