Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet"

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : januar 2015 kl Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på Sekretær : Arne Ennegaard Jørgensen, Referent : Arne Ennegaard Jørgensen DAGSORDEN: Fredag: 1. Velkommen til det årlige seminar 2. Godkendelse af dagsorden 3. Oplæg fra Morten Grøn, direktør i Design Denmark 4. Oplæg om og drøftelse af Strategi- og udviklingsplan 5. Evaluering af arbejdet i repræsentantskabet Lørdag: 6. Orientering om og drøftelse af overenskomstforhandlingerne på det offentlige og private område 7. Meddelelser fra formanden, udvalg og sekretariat 8. Eventuelt Derefter Udvalgsmøder kl

2 1. VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABETS ÅRLIGE SEMINAR Formanden byder velkommen, og der orienteres om eventuelle praktiske forhold Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Formand Peter Toftsø bød velkommen til det årlige seminar i repræsentantskabet. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Der er udsendt en dagsorden til mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender dagsordenen. I forhold til dagsordenen blev det besluttet, at den endelige beslutning om strategiplanen skulle træffes lørdag formiddag, så man også kunne diskutere planen mere uformelt fredag aften, inden beslutningen blev truffet. Ligeledes blev det besluttet, at evalueringen af arbejdet i repræsentantskabet skulle foregå lørdag formiddag. Derefter blev dagsordenen godkendt. 3. OPLÆG FRA MORTEN GRØN, DIREKTØR I DESIGN DENMARK Der er inviteret en relevant samarbejdspartner, som kommer og fortæller om sin organisation og de udfordringer, de arbejder med. Oplægsholderen er Morten Grøn fra Design Denmark. Det indstilles, at repræsentantskabet går i dialog med Morten Grøn. Morten Grøn fortalte bl.a. at Design Denmark er en fusion mellem Danske Designere og Danish Design Association. Begge organisationer havde før fusionen problemer med organisationsstørrelsen, derfor var en sammenlægning påkrævet, hvis organisationerne ville i dialog med politiske beslutningstagere. Design Denmark har et meget bredt felt af medlemmer, fra kunstnere til globale virksomheder. Driver i branchen er ny viden om design. Design Denmark er en alliance af designere, som arbejder for at promovere design i forretningslivet og samfundet. De vil samle så mange aktører som muligt under én hat for at styrke sagen. 2

3 Organisationen er fortsat lille og derfor arbejder Design Denmark med at inddrage medlemmerne i en projektorganisation med meget hands on i processerne. Medlemmerne vil gerne engagere sig i at fremme sagen, men de har også brug for den service Design Denmark stiller til rådighed. Sagen handler om at styrke Danmark som designnation. Danmark har i forvejen en stærk rolle i internationale sammenhænge, men i Danmark får design og arkitektur ikke den opmærksomhed som fagene fortjener. Sagen skal deles i en shared vision fx sammen med DDC og erhvervsministeriet, hvor der skabes en større erkendelse hos beslutningstagere om designs rolle i forhold ti:. - Hvor er innovationen i industrien? - Kan der skabes bedre rammebetingelser for virksomhederne, så der er flere, der ønsker at købe de kreative kompetencer. - Det kreative skal understøtte Danmarks konkurrenceevne - Mere synlighed og markedsføring indenlands i Danmark - Global førende designpris Design Denmark skal tænke både sagen og professionalisering sammen. Det betyder fx, at Design Denmark skal indtænke det i arrangementer. Morten Grøn inviterede derudover til yderligere samarbejde med Forbundet Arkitekter og designere. 4. OPLÆG OM OG DRØFTELSE AF STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN På sidste møde i repræsentantskabet fik repræsentantskabet forelagt bestyrelsens udkast til en strategi- og udviklingsplan. Der var ikke mulighed for at diskutere og godkende planen på mødet. Inden repræsentantskabets seminar udsendes planen, så repræsentantskabet kan sætte sig ind i den, og der laves en proces på seminaret, så planen bliver diskuteret og eventuelt justeret og godkendt. Planen danner rammen om de næste 2 års arbejde i Forbundet Arkitekter og Designere, men har også målsætninger, der rækker længere ud i fremtiden. Planen eftersendes, når bestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte den på BE-1 mødet den 8. januar. Det indstilles, at repræsentantskabet diskuterer og godkender planen. Johanne Aarup Hansen, Nana Diercks og Arne Ennegaard Jørgensen stod for præsentation og drøftelse af strategiplanen. Repræsentantskabet blev opdelt i grupper med det formål at drøfte planens overordnede vision og sigte i det første gruppearbejde, og dernæst i det andet gruppearbejde at komme med konkrete input til det videre arbejde under de punkter i planen, der ikke er konkretiseret endnu. 3

4 På baggrund af de to gruppearbejder fremkom der en lang række forslag, som sekretariatet og bestyrelsen ser nærmere på. Planen blev enstemmigt vedtaget med følgende bemærkninger: - Der skal laves en forklaring på, hvordan man kommer fra mission til vision - Formuleringen med Én slagkraftig organisation bør udgå, eller formuleres så der lægges mere vægt på samarbejdet med de øvrige organisationer. Bestyrelsen fik til opgave at omformulere den strategiske målsætning. - Der skal indsættes en bullet om de ledige medlemmer under visionsformuleringen. - Der skal laves en forklaring på, hvorfor forbundet vil arbejde i den retning, som planen skitserer. Der var et forslag om at skrive, at vi vil skabe et større og bredere arbejdsmarked for medlemmerne med flere muligheder. Forslaget blev godkendt, og bestyrelsen fik til opgave at formulere det. - På et kommende møde i repræsentantskabet (efter sommerferien) tages en drøftelse af, hvordan medlemmerne skal inddrages, og hvad der skal arbejdes med i forhold til de arkitektur- og designfaglige emner. - Planens vision og strategiske målsætninger må gerne offentliggøres. Øvrige dele af planen er til internt brug. 5. EVALUERING AF ARBEJDET I REPRÆSENTANTSKABET Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at der fremover kun skal afholdes 3 møder årligt i repræsentantskabet. Samtidig blev det besluttet, at møderne skal afholdes i tidsrummet kl , så der er plads til afholdelse af udvalgsmøder enten før eller efter repræsentantskabsmøderne. De 3 møder skal geografisk placeres på Fyn (seminaret), i København og i Jylland. Bestyrelsen har evalueret repræsentantskabsmøderne i 2014, som kørte efter den nye struktur. Bestyrelsen finder, at der er flere uhensigtsmæssigheder i strukturen, og vil derfor gerne evaluere strukturen sammen med repræsentantskabet. Bestyrelsen finder bl.a. at der er for lidt tid til at gennemføre et fuldt program for repræsentantskabsmøderne på den afsatte tid. Målsætningerne med repræsentantskabets møder er, at repræsentantskabet træffer vigtige og gennemarbejdede beslutninger. Der indgår derfor følgende elementer i møderne: 1. Væsentlige politiske oplæg og beslutninger skal drøftes og vedtages (budget, regnskab, strategiplaner, politikker mv.). 2. Gruppearbejde/workshops indgår som vigtigt element i drøftelserne for at højne engagementet og kvaliteten i diskussionerne. 3. Eksterne oplæg fra relevante samarbejdspartnere indgår for, at repræsentantskabsmedlemmerne lærer noget om de organisationer, forbundet arbejder sammen med. 4. Meddelelser fra formand, udvalg og sekretariatet sikrer, at repræsentantskabet er orienteret om væsentlige forhold omkring forbundets virke. En løsning kan være at udelade gruppearbejde/workshops og eksterne oplæg på de 2 korte møder og kun lade de elementer indgå på seminaret. De korte møder vil derved blive mere stramme i formen, og der vil være mindre debat. 4

5 Et andet problem med den nye struktur er, at nogle udvalg har en tendens til kun at holde møder samtidig med repræsentantskabsmøderne, hvilket gør, at udvalgsmedlemmerne har svært ved at huske, hvad udvalgene er i gang med. Dette kan selvfølgelig løses ved at udvalgene aftaler flere møder imellem repræsentantskabsmøderne. Det indstilles, at repræsentantskabet evaluerer den nuværende mødestruktur, og kommer med ønsker til, hvordan møderne fremover skal sammensættes og afvikles. Janne Christensen gennemgik de forhold, som hun mener ikke fungerer i den nye struktur for repræsentantskabsmøder. Det er bl.a., at der er for lidt tid på møderne, og at der er et møde for lidt i løbet af året. Efter drøftelse i repræsentantskabet blev det besluttet, at der holdes 4 møder årligt. REP-3 mødet holdes sammen med den årlige fest. Der skal være tid til diskussion, men også til inspirationsoplæg udefra på minimum 2 af møderne. REP-3 mødet kan eventuelt være et mere løst møde uden inspirationsoplæg. Derudover skal der findes en elektronisk platform, så repræsentantskabet kan have en onlinedebat, når der er behov for det. REP-møderne starter frem over kl ORIENTERING OM OG DRØFTELSE AF OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE PÅ DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OMRÅDE Der forhandles nye overenskomster på både det offentlige og det private område i Forhandlingerne på det offentlige område er startet inden jul med udveksling af overenskomstkrav. Forhandlingerne på det private område begynder i slutningen af januar. På mødet gives en orientering om forhandlingerne ind til nu. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. OK- offentligt: Janne Christensen orienterede om forhandlingerne. CFU forhandler på Statens område. KTO forhandler på KL området. Man forventer generelle lønstigninger på mellem 4-5 pct. over 3 år. Der bliver afsat få midler til specielle krav, ex. barsel til mænd. Man forsøger at få midler til lokal løn. Der er ikke krav om ændringer i frokost og arbejdsdage. Forhandlinger forventes afsluttet feb. på Statens område, og en uge efter på de 2 øvrige områder. Tillid, tryghed og tillidsreform, arbejdsmiljø og andre bløde ting drøftes. Moderniseringsstyrelsen har forslag fremme om stigende brug af resultatløn. 5

6 Stillingsstruktur på Designskolerne tages som en del af forhandlingerne i forbindelse med OK-forhandlinger. Chefslønsforhandlinger på det kommunale område, samt forhandlinger på Grønland kører også her i foråret. Det private område: Peter Toftsø orienterede om forløbet. Første møde er den 23. januar KF, TL, JA og Forbundet Arkitekter og Designere forhandler sammen. DI plejer ikke at have overenskomster med lønbånd, og har tidligere sagt, at de går efter at få en overenskomst, der ligner de øvrige overenskomster, de har. Vores forhandlingsdelegation består af Tine Trabolt, Peter Toftsø og Arne Ennegaard Jørgensen. Der har været holdt TR-møder, samt lavet medlemsundersøgelse forud for opstilling af overenskomstkravene. Det er bestyrelsen, der giver mandat til forhandlingsdelegationen. 7. MEDDELELSER FRA FORMAND, UDVALG OG SEKRETARIAT Formand, udvalg og sekretariat orienterer om seneste nyt. Det indstilles, at repræsentantskabet tager meddelelserne til efterretning. Peter Toftsø konstaterede, at der er mange nye ansigter på formands- og direktørposterne i diverse organisationer. EAU: Udvalget arbejder med følgende opgaver: Dagpengepolitik, dimittendledighed, kommissorium for udvalg selvstændige, beskæftigelsesfremmende ordninger, byplanpolitik. Der arbejdes videre med handlingsplanen på de kunstneriske uddannelser. FHP: Udvalget har arbejdet med TR-møder og overenskomstforberedelse. FHO: Udvalget arbejder kun med overenskomstforhandlingerne. Sekretariat: Sekretariatet arbejder på at få vores nye hjemmeside lanceret. Derudover arbejdes der videre på, at lave nogle fælles tiltag med de andre organisationer i Akademikerhuset. 8. EVENTUELT 6

7 Tea Bacher Bartholdy har meldt sig ud af repræsentantskabet. Mikkel Lindskov Petersen oplyste på mødet, at han ligeledes vil melde sig ud af repræsentantskabet. Bestyrelsen 7

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen

Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Styrk kommunestyret og hold fast på visionerne med kommunesammenlægningen Først vil jeg henvise til KANUKOKA-bestyrelsens beretning til delegeretmødet her i 2013, som blev rundsendt sammen med det øvrige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere